16
ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI ... · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja, gromadzenie

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI ... · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja, gromadzenie

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACHKRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 2: ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI ... · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja, gromadzenie

• Zadania KSOW realizowane są w Oparciu o Plan Działania KSOW na lata 2014-2020 oraz dwuletnie Plany Operacyjne

• Zadania KSOW realizowane są w ramach schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

• Beneficjentem środków PT PROW 2014-2020 jest Jednostka Regionalna KSOW Województwa Małopolskiego

• Środki PT PROW 2014-2020 są dotacją dla Województwa Małopolskiego i rozliczane są przez JR KSOW WM w ARiMR

• JR KSOW WM otrzymuje corocznie dotacje na prefinansowanie wydatków ze środków budżetu państwa za pośrednictwem wojewody

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w PROW 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 3: ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI ... · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja, gromadzenie

Budżet na realizację zadań KSOW dla Woj. Małopolskiego: 2.627.765 EURO,w tym 25 % na funkcjonowanie struktury KSOW.W efekcie na realizację Planu Działania 2014-2020 w Województwie Małopolskimprzeznaczone będzie 1.970.823 EURO.

2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023

221 139 € 449 167 € 502 333 € 455 260 € 342 923 €

Projekty partnerów (≥60%)

Projekty własne (≤ 40%)

Promocja i informacja (≥10%)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w PROW 2014-2020

Page 4: ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI ... · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja, gromadzenie

NOWE WYZWANIA WE WDRAŻANIU PLANU DZIAŁANIA KSOW 2014-2020

• Plan Działania KSOW 2014-2020 zakłada realizację 9 obligatoryjnych

działań określonych przez Komisję Europejską oraz 4 dodatkowych

wprowadzonych na wniosek MRiRW.

• Część działań dedykowana jest tylko IZ, czy SIR, a część wszystkim

instytucjom oraz partnerom Sieci zaangażowanym we wdrażanie KSOW.

• Z uwagi na zbyt duże dotychczasowe zaangażowanie środków na działania

dodatkowe, JC KSOW zobligował jednostki regionalne do alokowania

środków w głównej mierze na działania podstawowe.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 5: ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI ... · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja, gromadzenie

Zasady realizacji i rozliczania projektów partnerskich zawarte są w:

1. ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zasadach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ze zmianami

2. rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 ze zmianami

3. rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

Projekty partnerskie w ramach KSOW w PROW 2014-2020 realizowane od 2017 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 6: ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI ... · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja, gromadzenie

Składanie projektów przez partnerów KSOW w wyznaczonym terminie

Ocena projektów przez Zespół oceniający (Jednostka Regionalna KSOW)

Opinia Małopolskiej Grupy Roboczej ds. KSOW

Zatwierdzenie listy rankingowej przez Zarząd Województwa Małopolskiego

Przyjęcie Planu Operacyjnego KSOW przez Grupę Roboczą ds. KSOW przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zawarcie umowy dotacyjnej z partnerem

Realizacja operacji przez partnera KSOW, a następnie złożenie wniosku o refundację

Jednostka regionalna KSOW sprawdza i zatwierdza wniosek o refundację oraz dokonuje wypłaty środków partnerowi KSOW

Procedura realizacji projektów partnerów KSOW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 7: ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI ... · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja, gromadzenie

Nabór propozycji operacji do realizacji w ramach Planu Operacyjnego

KSOW 2016-2017 - Etap II w 2017 r.:

• Rodzaje wspieranych operacji: zgodnie z planem działania KSOW 2014-2020

(np. konferencje, szkolenia, wyjazdy studyjne dot. rozwoju obszarów wiejskich,

w tym wymiana dobrych praktyk; udział w targach; promocja turystyki wiejskiej

i agroturystyki; promocja rolnictwa ekologicznego i inne) wg przypisanych kwot

dla poszczególnych działań (!!)

• Do kogo adresowany: partnerzy KSOW – konieczność rejestracji w bazie

• Główne zasady: wypełnienie formularza wniosku wraz z załącznikami

• Środki przeznaczone na nabór: 628.000,00 zł brutto

• Termin naboru: luty 2017 r. (ogłoszenie Jednostki Centralnej KSOW)

• Miejsce składania wniosków: UMWM, Departament Funduszy Europejskich,

ul. Wielicka 72A, Dziennik Podawczy

• Informacje o naborze: www.prow.malopolska.pl; www.małopolskie.ksow.pl;

Projekty partnerów w 2017 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 8: ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI ... · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja, gromadzenie

• Łączna liczba złożonych wniosków: 22

• Łączna kwota wnioskowanych środków: 657.184,12 zł (dostępny limit: 628.000,00 zł)

• Działanie 4 (szkolenia dla LGD) : złożono 1 wniosek na kwotę 62.900,00 zł

(dostępny limit 104.000,00 zł)

• Działanie 6 (ułatwianie wymiany wiedzy nt. rozwoju obszarów wiejskich):

złożono 10 wniosków na łączną kwotę 288.494,09 zł (dostępny limit: 145.000,00 zł)

• Działanie 9 (promocja współpracy w sektorze rolnym): złożono 3 wnioski na łączną

kwotę 78.147,05 zł (dostępny limit: 136.000,00 zł)

• Działanie 10 (organizacja i udział w targach): złożono 3 wnioski na łączna kwotę

46.982,60 zł (dostępny limit: 143.000,00 zł)

• Działanie 11 (inicjatywy służące włączeniu społecznemu): złożono 2 wnioski na

łączną kwotę 59.888,80 zł (dostępny limit: 50.000,00 zł)

• Działanie 12 (dobre praktyki): złożono 3 wnioski na łączna kwotę 120.771,58 zł

(dostępny limit: 50.000,00 zł)

Projekty partnerów w 2017 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 9: ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI ... · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja, gromadzenie

• Zgodnie z procedurą określoną w art. 57c-57d ustawy o wspieraniu rozwoju

obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW 2014-

2020 Jednostka Regionalna KSOW Województwa Małopolskiego dokonała

oceny formalnej złożonych wniosków.

• W stosunku do wszystkich złożonych wniosków skierowano wezwaniao wyjaśnienia i uzupełnienia (wezwania zostały wysłane pocztą za zwrotnym

potwierdzeniem odbioru, a ich skany przesłano na wskazane we wniosku adresy poczty elektronicznej).

• W określonym w art. 57 d ust 5 ww. ustawy terminie (7 dni od dnia otrzymania

wezwania pocztą) 2 partnerów poinformowało JR KSOW WM o

niedokonywaniu uzupełnień, 1 partner nie odebrał zawiadomienia, w stosunku

do 19 wniosków złożono uzupełnienia lub wyjaśnienia.

• Mimo złożonych uzupełnień/wyjaśnień 7 wniosków spośród 19 uzupełnionych nie spełniało warunków wyboru określonych w ogłoszeniu (!!!)

• Do oceny merytorycznej przekazano 12 wniosków.

• Wynik oceny: 10 wniosków uzyskało finansowanie na łączna kwotę 219.228,94 zł (łączny dostępny limit: 628.000,00 zł).

Projekty partnerów w 2017 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 10: ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI ... · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja, gromadzenie

Projekty partnerów w 2017 r.Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Kwota

Działanie 6 Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich - limit 145.000,00

1Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Tworzenie i funkcjonowanie obiektów sportowych na przykładzie Unii Europejskiej

32 360,00

2 Gmina Słomniki Promocja gospodarstw ekologicznych i nowych odmian roślin w rolnictwie 5 477,74

3 Małopolska Izba Rolnicza Nowe możliwości - rolniczy handel detaliczny 27 931,50

4 Małopolska Izba Rolnicza Artystycznie i apetycznie, czyli sztuka na gościnnym stole 12 236,55

5Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

Innowacyjność w przetwórstwie produktów żywnościowych Małopolski 12 399,85

6 Tarnowska Organizacja Turystyczna Praktyczne warsztaty oceny wina dla małopolskich winiarzy 23 829,50

Działanie 9 Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacja przez rolników wspólnych inwestycji - limit 136.000,00

7 Małopolska Izba Rolnicza Przetwórstwo lokalne na małą skalę podstawą marketingu na wsi 8 856,19

Działanie 10 Organizacja i udział w targach, wystawach na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi – limit 143.000,00 zł

8 Stowarzyszenie Grupa Od Rolnika Małopolskie produkty regionalne potencjałem do rozwoju obszaru 36 346,60

Działanie 11 – Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz włączenia społecznego, osób starszych, niepełnosprawnych itp. – limit 50.000,00 zł

9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska – wianki na Dunajcu 10 591,00

Działanie 12 – Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – limit 50.000,00 zł

10Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Zachodnie nowatorskie „drogowskazy” na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce

49 200,00

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 11: ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI ... · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja, gromadzenie

• Rodzaje wspieranych operacji: zgodnie z planem działania KSOW 2014-2020

(np. konferencje, szkolenia, wyjazdy studyjne dot. rozwoju obszarów wiejskich,

w tym wymiana dobrych praktyk; udział w targach; promocja turystyki wiejskiej

i agroturystyki; promocja rolnictwa ekologicznego i inne)

• Do kogo adresowany: partnerzy KSOW – konieczność rejestracji w bazie

• Główne zasady: wypełnienie formularza wniosku wraz z załącznikami

• Środki przeznaczone na nabór: 1.134.000,00 zł, w tym:

Działanie 4 (wsparcie LGD): 100.000,00 zł

Działanie 6 (Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami…): 700.000,00 zł

Działanie 9 (Promocja współpracy …): 334.000,00 zł

• Termin naboru: 22.01-06.02.2018 r. (ogłoszenie JC KSOW)

• Miejsce składania wniosków: UMWM, Departament Funduszy Europejskich,

ul. Wielicka 72A, Dziennik Podawczy

• Informacje o naborze: www.prow.malopolska.pl; www.małopolskie.ksow.pl;

Projekty partnerów w 2018 r. - nabór

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 12: ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI ... · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja, gromadzenie

Działanie 4 (wsparcie LGD): 100.000,00 zł

Działanie ma służyć wsparciu lokalnych grup działania w zakresie poszukiwania

partnerów do współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej oraz podniesienie

kompetencji lokalnych grup działania w zakresie wykonywanych przez nie zadań

związanych z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju, w szczególności doradztwa na

rzecz potencjalnych wnioskodawców i prowadzenia oceny operacji.

Działanie jest realizowane w następujących formach:

1) szkolenie/seminarium/warsztat/spotkanie/konferencja/kongres,

2) wyjazd studyjny,

4) targi/impreza plenerowa/wystawa,

5) stoisko wystawiennicze/punkt informacyjny na targach/imprezie plenerowej/wystawie;

6) publikacja/materiał drukowany;

7) prasa;

8) audycja/film/spot odpowiednio w radiu i telewizji,

9) analiza/ekspertyza/badanie;

10) konkurs/olimpiada;

11) informacje i publikacje w internecie.

Projekty partnerów w 2018 r. - nabór

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 13: ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI ... · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja, gromadzenie

Działanie 6 (Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi

w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów

działań na rzecz tego rozwoju): 700.000,00 zł

Działanie ma służyć wymianie wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w

rozwoju obszarów wiejskich i promowaniu integracji i współpracy między nimi.

Działanie jest realizowane w następujących formach:

1) szkolenie/seminarium/warsztat/spotkanie;

2) wyjazd studyjny;

3) konferencja/kongres;

4) targi/impreza plenerowa/wystawa;

5) stoisko wystawiennicze/punkt informacyjny na targach/imprezie plenerowej/wystawie;

6) publikacja/materiał drukowany;

7) prasa;

8) audycja/film/spot odpowiednio w radiu i telewizji;

9) analiza/ekspertyza/badanie;

10) informacje i publikacje w internecie.

Projekty partnerów w 2018 r. - nabór

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 14: ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI ... · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja, gromadzenie

Działanie 9 (Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez

rolników wspólnych inwestycji): 334.000,00 zł

Działanie ma służyć wspieraniu profesjonalnej współpracy i realizacji przez rolników

wspólnych inwestycji, w szczególności poprzez zwiększenie zainteresowania

producentów rolnych zrzeszaniem się w organizacje, grupy producenckie, tworzenie

wspólnych struktur handlowych czy powiązań organizacyjnych lub innych form

współpracy przyczyniających się do możliwości wspólnego składania wniosków

o przyznanie pomocy i wspólnej realizacji inwestycji.

Działanie jest realizowane w następujących formach:

1) szkolenie/seminarium/warsztat/spotkanie/konferencja/kongres,

2) wyjazd studyjny,

4) targi/impreza plenerowa/wystawa,

5) publikacja/materiał drukowany,

6) prasa, audycja/film/spot odpowiednio w radiu i telewizji, informacje i publikacje w internecie;

7) analiza/ekspertyza,

8) konkurs/olimpiada;

9) inne.

Projekty partnerów w 2018 r. - nabór

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 15: ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI ... · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja, gromadzenie

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Page 16: ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI ... · 9 Gmina Krościenko n/Dunajcem Noc Świętojańska –wianki na Dunajcu 10591,00 Działanie 12 –Identyfikacja, gromadzenie

JEDNOSTKA REGIONALNA KSOWWOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Departament Funduszy EuropejskichUrząd Marszałkowski Województwa

Małopolskiegoul. Wielicka 72a, Kraków, pok. 406

Tel. 12 299 0 670, 12 299 0 968, 12 63 03 178

www.malopolskie.ksow.plwww.prow.malopolska.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie