36
Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1

Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumBahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

1

Page 2: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Page 3: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Page 4: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

(PPK, 2001)

Page 5: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

5

KANDUNGAN

PEDAGOGI PENTAKSIRAN

KURIKULUM

Page 6: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

• Isi mata pelajaran

• Matlamat dan objektif pembelajaran/hasil pembelajaran yang dihasratkan melalui mata pelajaran tersebut.

Page 7: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

(PPK, 2001)

Pengalaman pembelajaran yang seharusnya dilalui menerusi teknik dan kaedah yang berkualiti ke arah mencapai objektif pembelajaran.

Susun atur pengalaman pembelajaran yang terancang bagi mencapai objektif pembelajaran.

Page 8: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

• Kaedah yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menentukan objektif pembelajaran telah dicapai.

Page 9: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

9

• Mendapatkan gambaran tentang perkembangan murid

• Menilai keberkesanan PdP

• Membantu memperbaiki PdP

• Membantu perancangan tindakan susulan

Page 10: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

10

• Memahami tujuan mereka belajar dan mengetahui kemajuan pembelajaran mereka

• Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri

• Memaklumkan murid tentang tindak susul

Page 11: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAH

PENTAKSIRAN SUMATIF

Dijalankan secara berterusan dalam proses PdP. Maklumat yang diperoleh memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai. Guru dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid. Contoh: latihan, kerja rumah, kuiz, lembaran kerja, tugasan projek murid dan pemerhatian

Pentaksiran sumatif dikaitkan dengan pentaksiran pada akhir unit pembelajaran, penggal, bulan atau tahun.Ianya memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Contoh: Ujian topikal, ujian bulanan, peperiksaan penggal persekolahan

PENTAKSIRAN FORMATIF

Page 12: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

• Semasa PdP• Pelaporan dalam bentuk

deskriptif• Dilaksanakan secara

berterusan • Maklumat membantu

meningkatkan kualiti PdP• Tindakan susulan

• Berlaku pada akhir suatu tempoh pembelajaran

• Pelaporan dalam bentuk skor/gred

• Berkala • Maklumat menunjukkan

tahap pencapaian murid

PERBEZAAN ANTARA PENTAKSIRAN FORMATIF DAN SUMATIF

SUMATIFFORMATIF

Page 13: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

13

Page 14: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

14

PBS

PS DSKP

Page 15: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran.

DSKP menyenaraikan Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan Standard Prestasi (SPi).

Page 16: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kurikulum merangkumi Kandungan, Pedagogi dan Pentaksiran.

Membantu untuk memudahkan guru melaksanakan pentaksiran dalam proses PdP.

Page 17: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

17

Page 18: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

18

KRITERIA PENCAPAIAN YANG BERASASKAN SETIAP KELOMPOK STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG DITETAPKAN

Page 19: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Tafsiran Tahap Penguasaan Secara UmumTAHAP

PENGUASAANTAFSIRAN

1Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

2Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

3Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

4Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

5Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif.

6Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

Page 20: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Tahap Penguasaan

Tahap Kemahiran

 Pernyataan Standard

 

1 ILMUMurid dapat menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam setiap kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing. 

2 AMALIMurid dapat menjelaskan konsep atau menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai secara praktik dalam kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing. 

3 AMALANMurid dapat menjelaskan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing. 

4 ILTIZAM

Murid berkebolehan menghuraikan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab melaksanakannya dalam kehidupan seharian. 

5 PENGHAYATAN

Murid berkebolehan memberikan justifikasi serta istiqamah terhadap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan seharian berdasarkan pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari. 

6 PENTABIATAN

Murid berkebolehan merumuskan pengetahuan, mengaplikasikan kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari dalam bentuk perubahan tingkah laku serta mempamirkan ciri-ciri kepimpinan sebagai seorang yang bertaqwa dan boleh dicontohi atau boleh membimbing orang lain.  

Page 21: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TAFSIRAN TAHAP PRESTASI PDP SECARA UMUM BAGI MATA PELAJARAN BAHASA

Tahap Penguasaan

Tahap Kemahiran

 Tafsiran Tahap Prestasi Secara Umum 

1SANGAT TERHAD

Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sangat terhad serta sukar berkomunikasi.

2 TERHADMurid mempunyai tahap pengetahuan dan kecekapan berbahasa yang terbatas sehingga menjejaskan kelancaran berkomunikasi.

3 MEMUASKANMurid berupaya mempamerkan tahap penguasaan pengetahuan bahasa dan kemahiran bahasa pada tahap yang asas.

4 BAIKMurid berupaya mempamerkan kebolehan penggunaan pengetahuan bahasa dan kemahiran bahasa serta mengaplikasikan kemahiran bahasa dengan berkesan secara kendiri.

5 SANGAT BAIKMurid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa, kecekapan berbahasa dan mengaplikasikan kemahiran bahasa dengan berkesan dalam pelbagai situasi secara kendiri.

6 CEMERLANGMurid berupaya mempamerkan penguasaan pengetahuan dan kecekapan berbahasa yang cemerlang dan konsisten, mengaplikasikan kemahiran bahasa dengan berkesan, penuh keyakinan secara kendiri dan boleh menjadi teladan.

Page 22: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1Mengetahui pengetahuan dan kemahiran asas sains

2Memahami pengetahuan dan kemahiran sains serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut dengan apa-apa cara.

3Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains untuk melaksanakan tugasan pada suatu situasi

4

Menganalisis pengetahuan dan kemahiran sains untuk diaplikasikan dalam melaksanakan tugasan pada suatu situasi dengan cara yang bersistematik

5

Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan kemahiran sains untuk diaplikasikan dalam melaksanakan satu tugasan atau situasi baru secara tekal, bersistematik dan bersikap positif

6

Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan kemahiran sains untuk diaplikasikan dalam rekacipta, menilai atau menkonsepsikan sesuatu yang baru dengan kreatif dan inovatif dalam melaksanakansesuatu tugasan.

Page 23: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1Mengetahui perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.

2 Memahami perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.

3 Menerangkan perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.

4 Menguasai pengetahuan dan kemahiran secara tersusun berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.

5 Membuat penilaian berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.

6 Melahirkan idea berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.

Page 24: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1Meniru pergerakan isyarat tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan berdasarkan kata tugas yang tersenarai

2Memadan dan membezakan senarai perkataan yang tersenarai.

3 Menyata dan melakukan isyarat yang ditunjukkan.

4Menyatakan kata tugas yang berbeza daripada kata tugas yang telah dipelajari.

5Bercerita secara berpandu melalui lisan atau isyarat berdasarkan kata tugas yang dikuasai.

6 Bercerita secara bebas berdasarkan kata tugas melalui lisan atau isyarat .

Page 25: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 25

STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MUZIK (UMUM)

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1Kognitif- Melakukan aktiviti meniru/mengajuk. (Modul Penghasilan Muzik)- Mengetahui muzik yang didengar. (Modul Apresiasi Muzik)- Mengetahui notasi muzik. (Modul Membaca dan menulis notasi muzik)

Psikomotor- Bernyanyi/Bermain alat muzik dengan cara mengajuk. (Modul Pengalaman

Muzikal)- Melakukan pergerakan dengan cara meniru. (Modul Pengalaman Muzikal)

Afektif (Dinilai semasa aktiviti pengalaman muzikal)- Menerima nilai murni dalam aktiviti muzik.

Page 26: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 26

STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MUZIK (UMUM)

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

2Kognitif- Mengetahui dan memahami elemen muzik. (Modul Penghasilan Muzik)- Mengetahui dan memahami muzik yang didengar. (Modul Apresiasi

Muzik)- Mengetahui dan memahami notasi muzik. (Modul Membaca dan menulis

notasi muzik)

Psikomotor- Bernyanyi/Bermain alat muzik. (Modul Pengalaman Muzikal)- Melakukan pergerakan berdasarkan elemen muzik. (Modul Pengalaman

Muzikal)

Afektif (Dinilai semasa aktiviti pengalaman muzikal)- Menerima nilai murni dan mempamerkan dalam aktiviti muzik.

Page 27: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 27

STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MUZIK (UMUM)TAHAP

PENGUASAANTAFSIRAN

3Kognitif- Menghasilkan muzik dengan mengaplikasikan elemen muzik. (Modul

Penghasilan Muzik)- Mengetahui, memahami dan menyatakan ciri muzik yang didengar.

(Modul Apresiasi Muzik)- Mengetahui, memahami dan menulis semula notasi muzik pada baluk.

(Modul Membaca dan menulis notasi muzik)

Psikomotor- Bernyanyi/Bermain alat muzik dengan mempraktikkan elemen muzik.

(Modul Pengalaman Muzikal)- Melakukan pergerakan berdasarkan muzik yang didengar. (Modul

Pengalaman Muzikal)

Afektif (Dinilai semasa aktiviti pengalaman muzikal)- Mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik.

Page 28: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 28

STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MUZIK (UMUM)

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

4Kognitif- Mengaplikasikan pengetahuan muzik untuk menghasilkan muzik.

(Modul Penghasilan Muzik)- Membicarakan muzik yang didengar atau ditonton dengan

mengaplikasikan pengetahuan muzik. (Modul Apresiasi Muzik)- Menulis notasi muzik pada baluk. (Modul Membaca dan menulis notasi

muzik)

Psikomotor- Bernyanyi/Bermain alat muzik dengan mempraktikkan elemen muzik

dengan betul. (Modul Pengalaman Muzikal)- Melakukan pergerakan mengikut tema berdasarkan muzik yang

didengar. (Modul Pengalaman Muzikal)

Afektif (Dinilai semasa aktiviti pengalaman muzikal)- Sentiasa mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik.

Page 29: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 29

STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MUZIK (UMUM)

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

5Kognitif- Mengimprovisasikan idea muzik untuk menghasilkan karya muzik. (Modul

Penghasilan Muzik)- Membicarakan muzik pilihan sendiri dengan mengaplikasikan pengetahuan

muzik. (Modul Apresiasi Muzik)- Menulis notasi muzik pada baluk dengan betul dan tepat. (Modul Membaca

dan menulis notasi muzik)Psikomotor- Bernyanyi/Bermain alat muzik/ dengan mengaplikasikan elemen muzik secara

konsisten. (Modul Pengalaman Muzikal)- Membuat interpretasi melalui pergerakan terhadap muzik yang didengar.

(Modul Pengalaman Muzikal)Afektif (Dinilai semasa aktiviti pengalaman muzikal)- Sentiasa mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik dan menjadi contoh

kepada murid lain.

Page 30: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 30

STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MUZIK (UMUM)

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

6Kognitif- Mencipta karya muzik. (Modul Penghasilan Muzik)- Membuat penilaian muzik pilihan sendiri dengan mengaplikasikan

pengetahuan muzik untuk mengenal pasti identiti utama muzik tersebut. (Modul Apresiasi Muzik)

- Menulis notasi muzik pada baluk dengan betul dan tepat secara konsisten. (Modul Membaca dan menulis notasi muzik)

Psikomotor- Bernyanyi/Bermain alat muzik dengan mengaplikasikan elemen muzik

secara ekspresif dan konsisten. (Modul Pengalaman Muzikal)- Merancang dan melakukan pergerakan kreatif dari muzik yang didengar.

(Modul Pengalaman Muzikal)Afektif (Dinilai semasa aktiviti pengalaman muzikal)- Sentiasa mengamalkan nilai murni dalam aktiviti muzik serta menjadi contoh

dan boleh menunjuk cara kepada rakan yang lain.

Page 31: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Page 32: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Tahap Penguasaan

 1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah

1.1.1 Menyatakan pengertian sejarah dan sumber sejarah.1.1.2 Mengenal pasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan garis masa dan kronologi.1.1.3 Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis masa.1.1.4 Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah.1.1.5 Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah.1.1.6 Menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan.K.1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa

dalam kehidupan harian.K.1.1.8 Menyatakan kehidupan masyarakat masa lalu

dan kesinambungannya dengan masa kini.K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan

bangsa bagi melahirkan jati diri

1

Murid mengetahui tentang pengertian dan kemahiran sejarah.

2

Murid memahami pengertian dan kemahiran sejarah.

3

Murid boleh menerangkan tentang pengertian dan kemahiran sejarah dengan memberikan contoh.

4

Murid boleh menguasai pengertian dan kemahiran sejarah serta disesuaikan dengan pelbagai situasi.

5

 Murid boleh membuat penilaian tentang pengertian dan kemahiran sejarah dalam kehidupan seharian.

6

 Murid boleh menjadi pemudah cara kepada rakan menerangkan tentang kemahiran pemikiran sejarah.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)SEJARAH

Page 33: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

• TIDAK SECARA DALAM TALIAN

• MENGGUNAKAN APLIKASI MS EXCEL

• GURU PERLU MEMBUAT PENTAKSIRAN SEHINGGA LENGKAP SATU KELOMPOK STANDARD KANDUNGAN DAN PEMBELAJARAN

• REKOD DISIMPAN DI SEKOLAH UNTUK: - TINDAK SUSUL - PELAPORAN KEPADA PIHAK BERKEPENTINGAN

Page 34: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

34

TIADA UJIAN SETARA DI PERINGKAT DAERAH ATAU NEGERI

UJIAN PERTENGAHAN DAN AKHIR TAHUN BOLEH DILAKSANAKAN DI SEKOLAH

NOTA

Page 35: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Garis Masa Pelaksanaan Penggunaan DSKPKohort Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

2011KSSR DSK+DSP KBSR SP+

HSPKBSR SP+

HSPKBSR SP+

HSPKBSR SP+

HSPKBSR SP+

HSP

2012KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KBSR SP+

HSPKBSR SP+

HSPKBSR SP+

HSPKBSR SP+

HSP

2013KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KBSR SP+

HSPKBSR SP+

HSPKBSR SP+

HSP

2014KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR

DSKPKBSR SP+

HSPKBSR SP+

HSP

2015KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR

DSKPKSSR DSKP

KBSR SP+HSP

2016KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR

DSKPKSSR DSKP

KSSR DSKP

2017KSSR

semakan DSKP

KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR DSKP

KSSR DSKP

KSSR DSKP

2018KSSR

semakan DSKP

KSSRsemakan

DSKP

KSSR DSK+DSP KSSR DSKP

KSSR DSKP

KSSR DSKP

2019KSSR

semakan DSKP

KSSRsemakan

DSKP

KSSRsemakan

DSKP

KSSR DSKP

KSSR DSKP

KSSR DSKP

2020KSSR

semakan DSKP

KSSRsemakan

DSKP

KSSRsemakan

DSKP

KSSRsemakan

DSKP

KSSR DSKP

KSSR DSKP

2021

KSSRsemakan

DSKP

KSSRsemakan

DSKP

KSSRsemakan

DSKP

KSSRsemakan

DSKP

KSSRsemakan

DSKP

KSSR DSKP

2022KSSR

semakan DSKP

KSSRsemakan

DSKP

KSSRsemakan

DSKP

KSSRsemakan

DSKP

KSSRsemakan

DSKP

KSSRsemakan

DSKP

Page 36: Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran

Bahagian Pembangunan KurikulumBahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

36