15
คลิก upload การอัพไฟล์เพื ่อแยกทาเป็นอัลบั้ม แต่ละกิจกรรม

Flickr set

Embed Size (px)

DESCRIPTION

การใช้เมนู Sets เพื่อทำอัลบั้มภาพแยกแต่ละกิจกรรมใน Flickr

Citation preview

Page 1: Flickr set

คลิก upload

การอัพไฟล์เพื่อแยกท าเป็นอัลบัม้ แต่ละกจิกรรม

Page 2: Flickr set

คลิก

Page 3: Flickr set

1

2 เลือกภาพ

Page 4: Flickr set

คลิก add to set

Page 5: Flickr set

1

2

ตัง้ช่ือ

Page 6: Flickr set

1

คลิก

Page 7: Flickr set

1

คลิก

Page 8: Flickr set

คลิก upload

1

2 คลิก upload to

Photostream

Page 9: Flickr set

คลิก Sets

Page 10: Flickr set

คลิก

Page 11: Flickr set

คลิก Share

1

2 คลิก

Page 12: Flickr set

ใส่รหสัผ่าน คลิก

Page 13: Flickr set

คลิก

Page 14: Flickr set

คลิก

Page 15: Flickr set

คลิก