138
LOGO SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY Tajuk : LINUS Azri Bin Ramli M20131000626 Kee Chia Way M20122001652 Ong Wan Kooi M20122001655 Tan Chew Peng M20131000648 Disediakan oleh, FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK SME6044 Isu –Isu Kontemporari Dalam Pendidikan Matematik Pensyarah: DR. MAZLINI ADNAN

PEMBENTANGAN LINUS

  • Upload
    cp-tan

  • View
    7.145

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LINUS BERTULIS

Citation preview

Page 1: PEMBENTANGAN LINUS

LOGO

SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY

Tajuk : LINUS

Azri Bin Ramli M20131000626

Kee Chia Way M20122001652 

Ong Wan Kooi M20122001655

Tan Chew Peng M20131000648

Disediakan oleh,

FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK

SME6044 Isu –Isu Kontemporari Dalam Pendidikan Matematik

Pensyarah: DR. MAZLINI ADNAN

Page 2: PEMBENTANGAN LINUS

LINUS

PENGENALAN LINUS

PENGURUSAN LINUS

PERLAKSANAAN LINUS

ISU-ISU LINUS

Page 3: PEMBENTANGAN LINUS

PENGENALAN

Page 4: PEMBENTANGAN LINUS

PENGENALAN

National Key Result Areas (NKRA’s) Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyasarkan

semua murid berkeupayaan untuk menguasai

a) literasi dalam bahasa Malaysia dan b) numerasi kecuali murid berkeperluan khas

selepas 3 tahun mengikuti pendidikan di sekolah rendah

Page 5: PEMBENTANGAN LINUS

PENGENALAN

Kesedaran KPM bahawa masih ada murid sekolah rendah yang belum menguasai literasi dan numerasi disebabkan :

mereka kurang peluang dan tiada pendedahan untuk menguasai kemahiran tersebut sebelum mengikuti pendidikan formal.

Page 6: PEMBENTANGAN LINUS

PENGENALAN

Program Literasi dan Numerasi (Program LINUS ) mula dilaksanakan pada tahun 2010

melibatkan murid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort Pertama)

Page 7: PEMBENTANGAN LINUS

PENGENALAN

Program LINUS - Numerasi: operasi asas matematik digubal khusus bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas mengira serta memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian.

Kandungan program telah dipilih dan disusun supaya dapat memberi pengalaman yang cukup kepada murid untuk membina asas yang kukuh dalam membuat pengiraan dan seterusnya membolehkan mereka mengikuti pembelajaran Matematik dengan lebih bermakna dan berkesan.

Page 8: PEMBENTANGAN LINUS

PENGENALAN

KPM berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah literasi dan numerasi dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap I. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius kerana murid yang tidak menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang berisiko keciciran dan berhadapan dengan kesukaran memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya.

Program alternatif yang dirangka merupakan suatu program yang bersepadu untuk murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1, 2 dan 3 (Tahap I) menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Program ini dinamakan Program Literasi dan Numerasi (LINUS).

Page 9: PEMBENTANGAN LINUS

MATLAMAT PROGRAM LINUS

Page 10: PEMBENTANGAN LINUS

MATLAMAT LINUS

LITERASICELIK HURUF

NUMERASICELIK NOMBOR

Page 11: PEMBENTANGAN LINUS

MATLAMAT NUMERASI

Semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan sekolah rendah.

Page 12: PEMBENTANGAN LINUS

DEFINISI NUMERASI

Kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian.

Page 13: PEMBENTANGAN LINUS

SKOP PEMERINGKAT NUMERASI

Pemeringkatan tahap kebolehan murid ditetapkan berdasarkan kandungan kurikulum Matematik KBSR/KSSR.

Operasi asas aritmetik dilakukan dihadkan kepada nombor bulat sahaja.

Skop kebolehan Numerasi yang perlu dikuasai oleh murid ditetapkan kepada operasi asas aritmetik terhadap nombor bulat dalam lingkungan 20 sahaja.

Page 14: PEMBENTANGAN LINUS

KANDUNGAN MODUL

Page 15: PEMBENTANGAN LINUS

KANDUNGAN MODUL

Unit 1Nombor

bulat 0 hingga 10Unit 7

Wang hingga RM10

Unit 8

Pengenalan masa dan waktuUnit 9

Bentuk 3-Dimensi

Unit 2Nombor

bulat 11 hingga 20Unit 3

Tambah hingga jumlah 10

Unit 4 Tambah

hingga jumlah 18Unit 5

Tolak dalam lingkungan 10

Unit 6 Tolak

dalam lingkungan 18

Unit 10Bentuk

2-Dimensi

Page 16: PEMBENTANGAN LINUS

KANDUNGAN MODUL

Numerasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3Nombor Bulat Membaca,

menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 20.

Membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 100.

Membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 1000.

Operasi asas Menyatakan fakta asas tambah dan tolak.

Menyatakan fakta asas tambah dan tolak, darab dan bahagi (2, 10, 5 dan 4).

Menyatakan fakta asas tambah dan tolak, darab dan bahagi (3, 6, 7, 8 dan 9).

Aplikasi Mata wang Malaysia hingga RM10

Mata wang Malaysia hingga RM50

Mata wang Malaysia hingga RM100

Menyatakan bahagian dalam sehari.

Menyatakan waktu dalam jam.

Menyatakan waktu dalam jam dan minit.

Mengenal bentuk 3-dimensi dan 2-dimensi.

Mengelas bentuk 3-dimensi dan 2-dimensi.

Menamakan bentuk 3-dimensi dan 2-dimensi.

Page 17: PEMBENTANGAN LINUS

Organisasi Kandungan:Hierarki dari mudah ke lebih kompleks.Setiap kemahiran disusun dengan lebih terperinci dan saling berkaitan dengan kemahiran lain.Skop dan kedalaman dikurangkan.

KANDUNGAN MODUL

Page 18: PEMBENTANGAN LINUS

Tumpuan:Gaya pembelajaran murid.

Menepati skop soalan dan cara penyoalan.

KANDUNGAN MODUL

Page 19: PEMBENTANGAN LINUS

Gaya Pembelajaran:Cara murid memproses maklumat dari konkrit kepada abstrak.

Cara murid memproses maklumat dari pasif kepada aktif.

KANDUNGAN MODUL

Page 20: PEMBENTANGAN LINUS

Pelbagai cadangan strategi penyelesaian masalah.

Aktiviti pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif.

Melibatkan seluruhan Hasil Pembelajaran dan Unit.

Diadakan juga lembaran kerja.

KANDUNGAN MODUL

Page 21: PEMBENTANGAN LINUS

ProsesMembuat perkaitan

Membuat pena’akulan

Komunikasi

Menyelesaikan masalah

Membuat perwakilan.

KANDUNGAN MODUL

Page 22: PEMBENTANGAN LINUS

Seronok

Bermakna

Berguna

Mencabar

KANDUNGAN MODUL

Page 23: PEMBENTANGAN LINUS

PENGURUSAN PROGRAM

LINUS

Page 24: PEMBENTANGAN LINUS

CARTA ORGANISASI PROGRAM LINUS

Page 25: PEMBENTANGAN LINUS

25

KPM

(NKRA)

BPKBPG LPM JNJK BPSH

▪ Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)

Sekolah▪ Guru B.Melayu Program LINUS ▪ Guru Matematik Program LINUS ▪ Guru Pemulihan Khas

Project Management Office.

▪ FasiLINUS▪ Pegawai NKRA.▪ Pegawai Bahasa▪ Pegawai Matematik▪ Pegawai Pendidikan Khas

B.TEKSBTP

▪ Pejabat Pelajaran Daerah ( PPD)

Sektor P.Swasta/Khas

Sektor Akademik

IAB BPIBP Khas

Page 26: PEMBENTANGAN LINUS

Pengerusi(Guru Besar)

Guru Data Ketua PanitiaGuru Bimbingan

& Kaunseling Guru LinusGuru

Pemulihan

Naib Pengerusi(PK Kurikulum)

Setiausaha

PenyelarasNUMERASI

PenyelarasLiterasi BM

PenyelarasLiterasi BI

Page 27: PEMBENTANGAN LINUS

PORTAL NKRA KPM

Page 28: PEMBENTANGAN LINUS

PORTAL NKRA KPM

Page 29: PEMBENTANGAN LINUS

PORTAL NKRA KPM

Page 30: PEMBENTANGAN LINUS

PORTAL NKRA KPM

Page 31: PEMBENTANGAN LINUS

PORTAL NKRA KPM

Page 32: PEMBENTANGAN LINUS

PORTAL NKRA KPM

Page 33: PEMBENTANGAN LINUS

PORTAL NKRA KPM

Page 34: PEMBENTANGAN LINUS

PENGURUSANFAIL

LINUS

Page 35: PEMBENTANGAN LINUS

FAIL INDUK

Takwim

Struktur dan Carta Organisasi

Biodata dan Rumusan Maklumat Guru Linus

Minit Mesyuarat

Perancangan Kewangan

Senarai Bahan Rujukan dan Bahan Bantu Mengajar

Jadual Pencerapan

Surat/Pekeliling

Page 36: PEMBENTANGAN LINUS

FAIL KONSEP

Manual Pentadbiran Linus

Insturumen Saringan

Page 37: PEMBENTANGAN LINUS

FAIL DATA DAN MURID

Senarai Nama Murid Linus

Surat/Rekod Pemeriksaan Doktor (jika ada)

Data Maklumat Murid Linus

Keputusan Saringan Murid

Analisis Saringan

Hal-hal lain

Page 38: PEMBENTANGAN LINUS
Page 39: PEMBENTANGAN LINUS

PROSES PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

Page 40: PEMBENTANGAN LINUS

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR + LINUS

Tajuk

Masa

Standard pembelajaran

Objektif Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

EMK

Bahan Bantu Belajar

Refleksi

Page 41: PEMBENTANGAN LINUS

MODUL GURU DAN MURID

Page 42: PEMBENTANGAN LINUS

BAHAN BANTU MENGAJAR

Page 43: PEMBENTANGAN LINUS

BAHAN BANTU MENGAJAR

Page 44: PEMBENTANGAN LINUS

BAHAN BANTU MENGAJAR

Page 45: PEMBENTANGAN LINUS

5

10

15

20

2530

35

40

45

50

5560

BAHAN BANTU MENGAJAR

Page 46: PEMBENTANGAN LINUS

13

14

15

16

1718

19

20

21

22

2324

BAHAN BANTU MENGAJAR

Page 47: PEMBENTANGAN LINUS

BAHAN BANTU MENGAJAR

Page 48: PEMBENTANGAN LINUS

BAHAN BANTU MENGAJAR

Page 49: PEMBENTANGAN LINUS

BAHAN BANTU MENGAJAR

Page 50: PEMBENTANGAN LINUS

BAHAN BANTU MENGAJAR

Page 51: PEMBENTANGAN LINUS

BAHAN BANTU MENGAJAR

Page 52: PEMBENTANGAN LINUS

BAHAN BANTU MENGAJAR

Page 53: PEMBENTANGAN LINUS

BAHAN BANTU MENGAJAR

Page 54: PEMBENTANGAN LINUS

BAHAN BANTU MENGAJAR

CONTOH:

2 X 3

Page 55: PEMBENTANGAN LINUS

BAHAN BANTU MENGAJAR

Page 56: PEMBENTANGAN LINUS

BAHAN BANTU MENGAJAR

Page 57: PEMBENTANGAN LINUS

BAHAN BANTU MENGAJAR

Page 58: PEMBENTANGAN LINUS

BAHAN BANTU MENGAJAR

Page 59: PEMBENTANGAN LINUS

BAHAN BANTU MENGAJAR

Page 60: PEMBENTANGAN LINUS

ICT DALAM MATEMATIK

TOPIC TIME

TOPIC VOLUME

TOPIC LENGTH

Page 61: PEMBENTANGAN LINUS

PENGURUSAN BILIK DARJAH

DAN SUDUT LINUS

Page 62: PEMBENTANGAN LINUS

Satu kemahiran yang amat penting dan perlu dikembangkan oleh guru-guru bagi membolehkan guru mengurus pembelajaran dengan lebih berkesan.

Umumnya bertujuan mewujudkan keadaan, suasana dan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

Dapat meningkatkan peluang pembelajaran murid.

Membina dan mengekalkan persekitaran bilik darjah yang menyokong pembelajaran.

KEPENTINGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN SUDUT LINUS

Page 63: PEMBENTANGAN LINUS

Pengurusan suasana fizikal melibatkan:

Bentuk dan saiz bilik darjah

Tempat duduk murid.

Susunan perabut dan kelengkapan.

Susunan ruang pembelajaran dan bahan.

PENGURUSAN SUASANA FIZIKAL BILIK DARJAH LINUS

Page 64: PEMBENTANGAN LINUS

LANGKAH-LANGKAH PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG BERKESAN UNTUK MENCAPAI MAKLAMAT

KECEMERLANGAN MURID

Page 65: PEMBENTANGAN LINUS
Page 66: PEMBENTANGAN LINUS
Page 67: PEMBENTANGAN LINUS
Page 68: PEMBENTANGAN LINUS
Page 69: PEMBENTANGAN LINUS
Page 70: PEMBENTANGAN LINUS
Page 71: PEMBENTANGAN LINUS

LOGO

SK/SJKC/SJKT

Page 72: PEMBENTANGAN LINUS

Tahun 1Tahun 1

Saringan 1(Mac)

Saringan 1(Mac)

ArusPerdana

ArusPerdana

PraNumerasi 1PraNumerasi 1

Saringan 2(Sept)

Saringan 2(Sept)

MuridBerkeperluan

Khas

MuridBerkeperluan

KhasPemeriksaan

Perubatan

Pemeriksaan Perubatan

Tidak Ya

Tahun 2Tahun 2

Ya

Ya

Tidak

Tidak

TidakYa

Page 73: PEMBENTANGAN LINUS

73

Saringan 1(Mac)

Saringan 1(Mac)

ArusPerdana

ArusPerdana

PraNumerasiPraNumerasi

Saringan 2(Sept)

Saringan 2(Sept)

Tahun 2Tahun 2

Tahun 3Tahun 3

MuridBerkeperluan

Khas

MuridBerkeperluan

Khas

Pemeriksaan Perubatan

Pemeriksaan Perubatan

Tidak

Page 74: PEMBENTANGAN LINUS

74

Saringan 1(Mac)

Saringan 1(Mac)

ArusPerdana

ArusPerdana

NumerasiNumerasi

Saringan 2(Sept)

Saringan 2(Sept)

Tahun 3Tahun 3

MuridBerkeperluan

Khas

MuridBerkeperluan

Khas

Pemeriksaan Perubatan

Pemeriksaan Perubatan

Tidak

Page 75: PEMBENTANGAN LINUS

75

Perlu Melalui Proses: IPP: Instrumen Penentu

PenempatanBorang Cadangan Penempatan

Pelajar Berkeperluan Khas.

(Diperolehi daripada Pegawai Khas, Pendidikan Khas, PPD)Murid

BerkeperluanKhas

MuridBerkeperluan

Khas

Pemeriksaan Perubatan

Pemeriksaan Perubatan

Saringan 1/2(Mac/Sept)

Saringan 1/2(Mac/Sept)

Mencapai 2 atau kurang konstruk Saringan

LINUSLINUS

Proses Cadangan Penempatan Ke Program Pendidikan KhasTahun 1Tahun 1

Ya

Tidak

Tidak

Page 76: PEMBENTANGAN LINUS

PELAKSANAANINSTURMENT

LINUS(NUMERASI)

Page 77: PEMBENTANGAN LINUS

Instrumen Numerasi (Lisan) • 12 konstruk

• Setiap murid Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3 pada tahun 2013 mesti menduduki saringan ini

• Ditadbir oleh guru mengikut masa yang ditetapkan (waktu pengajaran dan pembelajaran Matematik) menggunakan bahasa pengantar di sekolah

• Mengikut urutan soalan / konstruk

• Jika kesemua konstruk telah ditaksir, guru boleh mentaksir semula mengikut urutan, konstruk yang belum dikuasai oleh murid

• Guru mesti berada dengan murid ketika pentaksiran dilaksanakan

• Murid ditadbir dan ditaksir secara telus dan jujur

Page 78: PEMBENTANGAN LINUS

Instrumen Numerasi (Bertulis) • 10 konstruk (konstruk 4 dan konstruk 5 tidak diukur secara

bertulis) • Setiap murid Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3 pada tahun 2013

mesti menduduki saringan ini • Mesti mentadbir saringan mengikut tempoh saringan yang telah

ditetapkan • Ditadbir oleh guru mengikut masa yang ditetapkan (waktu

pengajaran dan pembelajaran Matematik) menggunakan bahasa pengantar di sekolah

• Guru boleh membantu murid untuk memahami tugasan soalan • Ditadbir mengikut urutan soalan / konstruk • Jika kesemua konstruk telah ditaksir, guru boleh mentaksir semula

mengikut urutan, konstruk yang belum dikuasai oleh murid • Guru mesti berada dengan murid ketika pentaksiran

dilaksanakan • Murid ditadbir dan ditaksir secara telus dan jujur

Page 79: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka

Konstruk 2 : Keupayaan membilang

Keupayaan memahami nilai nombor

Konstruk 3 :

Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

Page 80: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

Keupayaan mengendalikan operasi asas

Konstruk 7 :

Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Page 81: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu

Konstruk 10 :

Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat dan sebaliknya

Konstruk 11 :

Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

Page 82: PEMBENTANGAN LINUS

Mengenal pra nombor- pengetahuan asas kebolehan numerasi- menggunakan deria dan menyatakan sesuatu di

persekitaran secara kuantitatif Mengenal angka

(0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ) - secara lisan - penulisan - secara rawak

Konstruk 1: Keupayaan pra nombor dan mengenai angka

Page 83: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 1: Keupayaan pra nombor dan mengenai angka

Contoh Item1. Sebutkan angka berikut: 5 2. Guru menyebut angka di bawah dan murid menuliskan angka itu dalam petak yang disediakan. “Lapan”

Page 84: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 2: Keupayaan membilang

menyatakan bilangan objek (sama ada secara tersusun atau rawak) - lisan - penulisan – menunjukkan kefahaman

Page 85: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 2: Keupayaan membilang

Contoh Item1. Bilang objek. Tulis angka yang menunjukkan kedudukan objek

itu ke dalam petak disediakan.

1

2. Bilang objek dan tulis bilangan objek-objek itu ke dalam petak disediakan.

Page 86: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 3: Keupayaan memahami nilai nombor

keupayaan menunjukkan perwakilan nombor, susunan nombor mengikut urutan tertib, sama ada secara menaik atau menurun.

Antara aktiviti yang lazim digunakan ialah memadankan nombor dengan bilangan objek yang diberi atau sebaliknya.

Page 87: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 3: Keupayaan memahami nilai nombor

Contoh Item Padankan nombor berikut dengan bilangan objek yang betul.

3

5

Page 88: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 4: Keupayaan membuat seriasi

Keupayaan menyusun objek mengikut kriteria berikut.– banyak ke sedikit– kecil ke besar– pendek ke panjang– rendah ke tinggi– nipis ke tebal

dan sebaliknya

Page 89: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 4: Keupayaan membuat seriasi

Contoh ItemSusun objek berikut mengikut urutan tebal kenipis.

Page 90: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 5: Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

Kebolehan:– mengecam – mengasingkan – mengklasifikasi

wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 senwang kertas RM1, RM5, RM10

Page 91: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 5: Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

Contoh ItemTandakan pada mata wang Malaysiadan X pada bukan mata wang Malaysiadalam petak yang disediakan.

CONTOH

Page 92: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 6: Keupayaan menyatakan waktu

Keupayaan menyatakan pagi, petang, malam berdasarkan situasi yang diberi.

Menyatakan hari dalam seminggu

Menyatakan nama bulan dalam setahun

Page 93: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 6: Keupayaan menyatakan waktu

Contoh ItemTandakan pada petak yang menunjukkanwaktu aktiviti-aktiviti berikut berlaku.

malam pagi

malam pagi

Page 94: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 7: Keupayaan mengendalikan operasi asas

Kebolehan mengendalikan operasi tambah dan tolak

Stimulus boleh dalam bentuk nombor atau objek

Pada peringkat asas, tidak melibatkan pengumpulan semula.

Page 95: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 7: Keupayaan mengendalikan operasi asas

Contoh ItemTuliskan hasil tambah ke dalam petakyang disediakan.

2 + 3 =

Page 96: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 8: Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Keupayaan mengendalikan operasi tambah dan tolak yang melibatkan

wang syiling 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20

sen, 50 sen dan wang kertas RM1, RM5, RM10.

Aktiviti simulasi jual-beli adalah digalakkan

Page 97: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 8: Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Contoh Item Tandakan jika jumlah nilai duit syiling adalah betul di dalam petak yang disediakan.

+ =

Page 98: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 9: Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu

Kebolehan menyatakan anggaran ukuran menggunakan UNIT BUKAN STANDARD

Membuat perbandingan panjang, jisim dan isi padu

Page 99: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 9: Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu

Contoh Item Ukur panjang meja guru dengan unit jengkal dan tulis jawapan anda dalam ruang yang disediakan. Jawapan : ___________ jengkal

Page 100: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 10: Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

Menerangkan operasi tambah dan tolak

- menggunakan bahasa harian

- menggunakan simbol atau grafik

Menulis ayat matematik dengan simbol tambah (+), simbol tolak (-) dan simbol sama (=)

Page 101: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 10: Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

Contoh Item

Padankan rajah di bawah.

5 - 2 = 3

4 - 2 = 2

Page 102: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 11: Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad

kepada nombor bulat dan sebaliknya

Menyelesaikan masalah operasi tambah dan tolak menggunakan objek konkrit

Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan dua nombor sahaja dan menggunakan sama ada operasi tambah atau tolak

Page 103: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 11: Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad

kepada nombor bulat dan sebaliknya

Contoh ItemTulis (+) atau (–) ke dalam petak.

5 3 = 2

Page 104: PEMBENTANGAN LINUS

Konstruk 12: Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian

melibatkan mata wang, masa dan panjang

50 sen

Warnakan duit syiling yang perlu untuk membeli kek itu.

Contoh Item

Page 105: PEMBENTANGAN LINUS
Page 106: PEMBENTANGAN LINUS
Page 107: PEMBENTANGAN LINUS
Page 108: PEMBENTANGAN LINUS

TINDAKAN HASIL PROSES SARINGAN Saringan (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3)

Penguasaan PenempatanKonstruk 1 – Konstruk 12 Kelas arus perdanaKonstruk 3 – Konstruk 12 Kelas Program LINUSKonstruk 1 – Konstruk 2 Kelas Pemulihan LINUS

Page 109: PEMBENTANGAN LINUS

PROGRAM LITERASI BM, NUMERASI DAN LITERASI BI SARINGAN 1 DAN SARINGAN 2SJK (C) MAMBANG DI AWAN

TAHUN 1, 2013

BIDANG SARINGANBIL

MURID

TIDAK MENGUASAI

(K1 - K2)

TIDAK MENGUASAI

(K3 - K12)

MENGUASAI (K1 - K12)

BIL % BIL % BIL %

LITERASI BMSARINGAN 1 30 7 23.33 14 46.67 9 30.00

SARINGAN 2 30 0 0.00 15 50.00 15 50.00

NUMERASISARINGAN 1 30 8 26.67 3 10.00 19 63.33

SARINGAN 2 30 0 0.00 4 13.33 26 86.67

LITERASI BISARINGAN 1 30 0 0.00 11 36.67 19 63.33

SARINGAN 2 30 2 6.67 6 20.00 22 73.33

Page 110: PEMBENTANGAN LINUS

SARINGAN 1 SARINGAN 20

5

10

15

20

25

30

8

0

3

4

19

26

BILANGAN PENCAPAIAN MURID SJK (C) MAMBANG DI AWAN PROGRAM NUMERASI TAHUN 1,2013

TIDAK MENGUASAI (K1 - K2)TIDAK MENGUASAI (K3 - K12)MENGUASAI (K1 - K12)

BIL M

URID

Page 111: PEMBENTANGAN LINUS

27%

10%63%

% PENCAPAIAN MURID SJK (C) MAMBANG DI AWAN PROGRAM NUMERASI SARINGAN 1 TAHUN 1, 2013

TIDAK MENGUASAI (K1 - K2)TIDAK MENGUASAI (K3 - K12)MENGUASAI (K1 - K12)

Page 112: PEMBENTANGAN LINUS

13%

87%

% PENCAPAIAN MURID SJK (C) MAMBANG DI AWAN PROGRAM NUMERASI SARINGAN 2 TAHUN 1, 2013

TIDAK MENGUASAI (K1 - K2)TIDAK MENGUASAI (K3 - K12)MENGUASAI (K1 - K12)

Page 113: PEMBENTANGAN LINUS

PROGRAM LITERASI BM DAN NUMERASISARINGAN 1 DAN SARINGAN 2SJK (C) MAMBANG DI AWAN

TAHUN 2, 2013

BIDANG SARINGANBIL

MURID

TIDAK MENGUASAI

(K1 - K2)

TIDAK MENGUASAI

(K3 - K12)

MENGUASAI (K1 - K12)

BIL % BIL % BIL %

LITERASI BMSARINGAN 1 35 1 2.86 13 37.14 21 60.00

SARINGAN 2 35 0 0.00 5 14.29 30 85.71

NUMERASISARINGAN 1 35 0 0.00 9 25.71 26 74.29

SARINGAN 2 35 0 0.00 1 2.86 34 97.14

Page 114: PEMBENTANGAN LINUS

SARINGAN 1 SARINGAN 20

5

10

15

20

25

30

35

40

0 0

9

1

26

34

BILANGAN PENCAPAIAN MURID SJK (C) MAMBANG DI AWAN PROGRAM NUMERASI TAHUN 2,2013

TIDAK MENGUASAI (K1 - K2)TIDAK MENGUASAI (K3 - K12)MENGUASAI (K1 - K12)

BIL M

URID

Page 115: PEMBENTANGAN LINUS

26%

74%

% PENCAPAIAN MURID SJK (C) MAMBANG DI AWAN PROGRAM NUMERASI SARINGAN 1 TAHUN 2, 2013

TIDAK MENGUASAI (K1 - K2)TIDAK MENGUASAI (K3 - K12)MENGUASAI (K1 - K12)

Page 116: PEMBENTANGAN LINUS

3%

97%

% PENCAPAIAN MURID SJK (C) MAMBANG DI AWAN PROGRAM NUMERASI SARINGAN 2 TAHUN 2, 2013

TIDAK MENGUASAI (K1 - K2)TIDAK MENGUASAI (K3 - K12)MENGUASAI (K1 - K12)

Page 117: PEMBENTANGAN LINUS

PROGRAM LITERASI BM DAN NUMERASISARINGAN 1 DAN SARINGAN 2SJK (C) MAMBANG DI AWAN

TAHUN 3, 2013

BIDANG SARINGANBIL

MURID

TIDAK MENGUASAI

(K1 - K2)

TIDAK MENGUASAI

(K3 - K12)

MENGUASAI (K1 - K12)

BIL % BIL % BIL %

LITERASI BMSARINGAN 1 44 0 0.00 3 6.82 41 93.18

SARINGAN 2 43 0 0.00 0 0.00 43 100.00

NUMERASISARINGAN 1 44 0 0.00 0 0.00 44 100.00

SARINGAN 2 43 0 0.00 0 0.00 43 100.00

Page 118: PEMBENTANGAN LINUS

SARINGAN 1 SARINGAN 20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 00 0

4443

BILANGAN PENCAPAIAN MURID SJK (C) MAMBANG DI AWAN PROGRAM NUMERASI TAHUN 3,2013

TIDAK MENGUASAI (K1 - K2)TIDAK MENGUASAI (K3 - K12)MENGUASAI (K1 - K12)

BIL M

URID

Page 119: PEMBENTANGAN LINUS

100%

% PENCAPAIAN MURID SJK (C) MAMBANG DI AWAN PROGRAM NUMERASI SARINGAN 1 TAHUN 3, 2013

TIDAK MENGUASAI (K1 - K2)TIDAK MENGUASAI (K3 - K12)MENGUASAI (K1 - K12)

Page 120: PEMBENTANGAN LINUS

100%

% PENCAPAIAN MURID SJK (C) MAMBANG DI AWAN PROGRAM NUMERASI SARINGAN 2 TAHUN 3, 2013

TIDAK MENGUASAI (K1 - K2)TIDAK MENGUASAI (K3 - K12)MENGUASAI (K1 - K12)

Page 121: PEMBENTANGAN LINUS

BAHASA MELAYU

MATEMATIK

WAKTU PERSEDIAAN

1020 MINIT

JADUAL WAKTU GURU PEMULIHAN

Page 122: PEMBENTANGAN LINUS

PERUNTUKKAN MASA GURU

Mengajar Persediaan Jumlah Masa

900 120 1020

Page 123: PEMBENTANGAN LINUS

TUGAS WAKTU PERSEDIAAN

RundinganBerusahaTingkatkan

kemajuan

Persediaanbahan

Mengemaskinirekod

MengemaskiniSudut

pembelajaran

Bimbingan/Rundingcara

MasaPersediaan

Page 124: PEMBENTANGAN LINUS

PERUNTUKKAN IKUT SUBJEK

300B

M &

MA

THS

TAH

UN

1

300B

M &

MA

THS

TAH

UN

2

300B

M &

MA

THS

TAH

UN

3

120W

AK

TU P

ER

SE

DIA

AN

Page 125: PEMBENTANGAN LINUS

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

7.30 –8.00

8.00 –8.30

8.30 –9.00

9.00 –9.30

9.30 –10.00

10.00 –10.30

10.30 –11.00

11.00 –11.30

11.30 –12.00

12.00 –12.30

3 M

PER B. MELAYU 2 M

MATEMATIK 3 M

B. MELAYU 2 H

B. MELAYU

3 H

B. MELAYU

3 M

MATEMATIK

2 H

B. MELAYU

2 M

2 H

B. MELAYU 2 M

MATEMATIK 2 M

B. MELAYU

B. MELAYU 3 H

B. MELAYU

3 H

MATE

3 H

B. MELAYU

3 M

B. MELAYU

ISNIN

B. M

2 H

CONTOH JADUAL WAKTU

P/R.CARA

P/R.CARA

Page 126: PEMBENTANGAN LINUS

MASALAH-MASALAH BERKAITAN

PROGRAM LINUS

Page 127: PEMBENTANGAN LINUS

MASALAH MURID LINUS

• Murid kerap tidak hadir ke sekolah.• Murid tidak pernah hadir ke tadika dan tidak mempunyai

asas menulis dan mengira.• Murid selalu sakit.• Sikap murid.• Ingin mendapat perhatian daripada guru atau ibu bapa

Mengapakah murid menghadapi masalah belajar?

Page 128: PEMBENTANGAN LINUS

MASALAH MURID LINUS

Dipandang rendah oleh murid-murid lain.Kekurangan keyakinan.Tidak dapat mengikut PdP selepas dimasukkan

semula ke kelas biasa.Rasa kekurangan perhatian daripada guru

Apakah masalah yang dihadapi oleh murid linus?

Page 129: PEMBENTANGAN LINUS

MASALAH KELUARGA

• Masalah ibu bapaContohnya, bergaduh, memanjakan anak, mengabaikan anak, sikap ibu bapa

• Masalah peribadiContohnya, gangguan seksual di rumah terhadap murid menyebabkan murid trauma ke sekolah dan fobia dengan ‘lelaki’

• Ibu bapa bercerai / meninggal• Tidak ada kelengkapan asas pembelajaran yang

cukup di rumah.

Page 130: PEMBENTANGAN LINUS

MASALAH YANG DIHADAPI OLEH GURU LINUS DAN GURU PEMULIHAN

• Kekurangan bahan dan sumber rujukan untuk Linus Numerasi.

• Setiap murid menghadapi masalah yang berlainan.

• Bilangan murid linus yang ramai.• Guru linus tidak mempunyai masa yang cukup

kerana perlu lagi mengajar murid perdana.

Page 131: PEMBENTANGAN LINUS

MASALAH YANG DIHADAPI OLEH GURU LINUS DAN GURU PEMULIHAN

• Guru bukannya dari opsyen pemulihan.• Guru linus mempunyai kerja-kerja sampingan

yang lain. • Ibu bapa tidak mahu bekerjasama.• Menghadapi tekanan dari pihak atasan.• Perpindahan dan kemasukan murid secara tiba-

tiba dan boleh menyumbang kepada peningkatan jumlah murid linus.

Page 132: PEMBENTANGAN LINUS

CARA-CARA PENAMBAHBAIKAN

PROGRAM LINUS

Page 133: PEMBENTANGAN LINUS

GURU LINUS / GURU PEMULIHAN

• Pelbagaikan kaedah untuk menarik minat murid untuk belajar. Contohnya, permainan.

• Memikirkan cara untuk meningkatkan keyakinan murid.

• Cuba memahami latar belakang, perasaan murid untuk mengetahui pemikiran murid.

• Menghadiri kursus-kursus berkenaan untuk meningkatkan diri.

Page 134: PEMBENTANGAN LINUS

GURU KELAS DAN GURU SUBJEK

• Menggalakkan murid lain untuk membantu murid linus.

• Memberi lebih perhatian dan bantuan kepada murid linus.

• Meningkatkan keyakinan murid linus dengan pelbagai kaedah.

Page 135: PEMBENTANGAN LINUS

SEKOLAH

• Menjalankan pelbagai program untuk menggalakkan murid untuk datang sekolah. Contohnya, program guru penyayang.

• Berkomunikasi dengan penjaga murid dan mencari cara penyelesaian untuk membantu murid-murid.

• Mengurangkan kerja sampingan guru linus.

Page 136: PEMBENTANGAN LINUS

KERAJAAN

• Melatih guru pemulihan yang lebih untuk sekolah-sekolah.

• Menjalankan program prasekolah di kawasan pedalaman.

• Mementingkan kualiti, dan bukannya kuantiti murid.

Page 137: PEMBENTANGAN LINUS

KESIMPULAN

Page 138: PEMBENTANGAN LINUS

KESIMPULAN

• Kesimpulannya, program linus adalah program yang baik dan berfaedah untuk murid-murid yang menghadapi masalah belajar.

• Usaha-usaha dari pihak kerajaan, sekolah, guru dan ibu bapa masih perlu ditingkatkan untuk membantu murid-murid linus.