Percubaan SPM Ting 5 2010

  • View
    656

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of Percubaan SPM Ting 5 2010

  • 1. SULIT 7404/17404/1Grafik BerkomputerKertas 12 jamPra SPM II 2010PANITIA GRAFIK BERKOMPUTERSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN PERUMAHAN BEDAUNWILAYAH PERSEKUTUAN LABUANGRAFIK BERKOMPUTERUJIAN PERCUBAAN SPM IIKertas 1Dua jam tiga puluh minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INISEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi tigabahagian: Bahagian A, Bahagian B danBahagian C.2. Jawab semua soalan dalam BahagianA,Bahagian B dan Bahagian C.3. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruangyang disediakan dalam kertas soalan.Kertassoalan ini hendaklah diserahkan pada akhirpeperiksaan.7404/1 SULITBahagian Soalan SkorPenuhSkorDiperolehA1 52 53 54 55 56 57 58 59 510 5B1 102 103 10C1 102 10JUMLAH 1001NAMA : ____________________________________TINGKATAN : ______________________________

2. SULIT 7404/1Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetakBAHAGIAN AJawab semua soalan1. Susun langkah-langkah dengan menomborkan I, II, III, IV, dan V pada ruangjawapan yang disediakan untuk menghasilkan texture mapping seperti Rajah 1 dibawah dengan menggunakan 3D Studio Max.Rajah 1Jawapan Langkah-langkahPilih fail gambar bumi yang ingin diletakkan sebagai tekstur sfera.Aktifkan sfera yang dibina.Tekan butang Assign to Selection dan seterusnya View Map in Viewport.Pilih menu Render>Material Editor atau tekan M pada papan kekunci.Tekan butang kosong di sebelah petak Diffuse.[Skor: 5]7404/1 SULIT2 3. SULIT 7404/12.Rajah 2Anda telah menghasilkan logo menggunakan perisian grafik vektor seperti rajah 2 diatas. Nyatakan langkah-langkah yang anda gunakan untuk memasukkan teks kedalam logo di atas.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________[Skor: 5]3.Rajah 3a Rajah 3bAnda telah menghasilkan teknik penyuntingan yang terdapat di dalam AdobePhotoshop. Terangkan langkah-langkah teknik penyuntingan seperti yang terhasil diRajah 3b.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7404/1 SULIT3 4. SULIT 7404/1__________________________________________________________________________[Skor: 5]7404/1 SULIT4 5. SULIT 7404/14.Rajah 4Rajah 4 di atas menunjukkan hasilan satu aktiviti shadow (bayang) apabila andamenggunakan Adobe Photoshop. Susun tiga (3) langkah-langkah yang betul dengannombor 1, 2 dan 3. Copy dan paste objek tersebut. Select objek > pilih warna hitam > paint tool > klik pada kawasan > opacity Menu > transform > flip vertical Menu > transform > rotate > Skew Blending option > colour overlay > blend mode tukar warna hitam[Skor: 5]5.Rajah 5Rajah 5 di atas menunjukkan salah sebuah pengimbas yang pernah anda gunakansemasa di dalam kelas. Susun langkah-langkah pengimbasan dengan menomborkan 1,2, 3, 4, 5 dan 6 pada ruang jawapan yang disediakan.Ruang jawapan Membuat setting imbasan Buka perisian pengimbasan Simpan hasil imbasan ke dalam format jpg Tekan butang Preview Letak imej menghadap cermin pemgimbas Melakukan pengimbasan Memilih kawasan imbasan[Skor:5]6.7404/1 SULIT5 6. SULIT 7404/1Gambar-gambar di atas merupakan teknik fotografi yang telah anda pelajari.Berpandukan senarai teknik di bawah, tulis semula teknik fotografi di ruang yangdisediakan.[Skor: 5]7404/1 SULIT(i) Potret (v) Landskap(ii) Senibina (vi) Depth of Field Sempit(iii) Makro (vii) Pemandangan waktu malam(iv) Silhouette (viii) Aksi(ix) Depth of Field Luas (x) Alam Benda6 7. SULIT 7404/17. Antara bentuk-bentuk standard dan extended primitives di bawah, pilih lima (5)dan isikan nama bentuk 3D di bawah dengan tepat.[Skor: 5]7404/1 SULITPiramid, Sphere, Torus, Tube, Capsule, Cylinder, Hedra, Box, Chamfer Box, Prisma,Torus Knot, Hose, Cone, Teapot, L-ext7 8. SULIT 7404/18.Rajah 6Berpandukan Rajah 6, lengkapkan langkah-langkah yang disediakan di bawah untukmenghasilkan satu animasi pergerakan imej kereta seperti ditunjukkan darikedudukan A kepada B.Langkah 1 : Buka scene dan layer baru.Langkah 2 : ____________________________________________________Langkah 3 : ____________________________________________________Langkah 4 : Ubah saiz dan tentukan kedudukan imej pada stage.Langkah 5 : Pada layer, pilih menu insert > keyframe.Langkah 6 : ____________________________________________________Langkah 7 : ____________________________________________________Langkah 8 : Seret imej pada stage ke kedudukan baru.Langkah 9 : ____________________________________________________[Skor: 5]7404/1 SULITAB8 9. SULIT 7404/19. Anda telah mempelajari arahan Modify>Combine di dalam perisian MacromediaFreehand untuk membuat sesuatu rupa. Berdasarkan rajah di bawah lakarkan rupa objekyang dihasilkan mengikut arahan yang diberi.Rupa Objek ArahanModify> Combine > PunchModify > Combine > UnionModify > Combine > IntersectModify> Combine > PunchModify > Combine > Union[Skor: 5]10. Proses Rendering dilakukan bagi mengumpul maklumat animasi yang telah diskripkanuntuk disimpan ke dalam bentuk format movie seperti yang telah anda pelajari ketika7404/1 SULIT9 10. SULIT 7404/1menggunakan perisian 3D Studio Max. Berdasarkan Rajah 7 di bawah, isikan tempatkosong untuk melengkapkan proses Rendering bagi membolehkan fail disimpan kedalam bentuk movie.Rajah 7 Klik menu Rendering>Render dan tetingkap Render Scene akan dipaparkan. Pada bahagian Time Output, pilih ____________________ Pada bahagian Output Size, pilih resolusi saiz skrin ____________________ Pada bahagian Render Output, pilih Save File dan klik butang____________________ Tetingkap Save File akan dipaparkan dan pada bahagian File Name, taipkananimasi dan pada bahagian Save As Type, pilih format ____________________ dan klikbutang Save. Klik butang ____________________ untuk mulakan proses rendering.[Skor: 5]7404/1 SULIT10 11. SULIT 7404/1BAHAGIAN BJawab semua soalan.1. Berdasarkan logo di bawah, terangkan langkah-langkah kerja serta tools yangdigunakan untuk menghasilkan logo tersebut dengan menggunakan perisian grafikvektor.Rajah 8____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7404/1 SULIT11 12. SULIT 7404/1[Skor: 10]7404/1 SULIT12 13. SULIT 7404/12. Merujuk kepada situasi Frama A, ada pelbagai kemungkinan urutan situasi yangberlaku. Lengkapkan papan cerita dengan lakaran yang sesuai dalam frama seterusnya danterangkan secara ringkas papan cerita yang ingin anda sampaikan.[Skor: 10]7404/1 SULITFrama AFrama BFrama CFrama D____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________13 14. SULIT 7404/13. Rajah di bawah menunjukkan ruang tamu sebuah apartment, berdasarkan kreativiti,anda dikehendaki menghias ruang tamu dengan memasukkan objek yang bersesuaiandengan bantuan bentuk-bentuk Standard primitives.Nyatakan bentuk-bentuk primitivesyang anda gunakan.Objek Standard PrimitivesContoh : Meja Box[Skor: 10]7404/1 SULITContoh14 15. SULIT 7404/1BAHAGIAN CJawab semua soalan.1. Sebagai seorang pereka grafik anda ditugas untuk menentukan reka bentuk kad perniagaan(business card) yang bersesuaian dengan syarikat anda. Berdasarkan elemen dan prinsip rekaan,terangkan mengapa Rajah 9b menjadi pilihan andaRajah 9a Rajah 9b______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________