17
DAPOLI Dapoli is a small city in Ratnagiri district, Maharashtra. It is 215 km from the state capital of Mumbai. Dapoli is also known as Camp Dapoli as British set their camps in Dapoli. Many high-ranking British officers' graves are found in this town. The city also has an abandoned church from the time of the British Raj

Maharashtra today - Dapoli News

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Maharashtra Today is committed to follow journalism's values, principles, obligations, and purifying its tarnished image to regain lost aura. Maharashtra Today gives you the latest breaking news and live updates on #Politics, Union budget, entertainment, sports, business and education in Marathi.

Citation preview

Page 1: Maharashtra today - Dapoli News

DAPOLI

Dapoli is a small city in Ratnagiri district, Maharashtra. It is 215 km from the state capital of Mumbai. Dapoli is also known as Camp Dapoli as British set their camps in Dapoli. Many high-ranking British officers' graves are found in this town. The city also has an abandoned church from the time of the British Raj

Page 2: Maharashtra today - Dapoli News

DAPOLI NEWS IN MARATHI

महाराष्ट्र टुडे’ महाराष्ट्रातील मराठी बातम्यांचे डिडजि�टल व्यासपीठ. मराठी भाषेमधून महाराष्ट्रातील द�"दार आणि% ताज्या मराठी बातम्या आमच्या वाचकांपय*त पोहचडिव%े हे आमचे एकमेव उद्दि/ष्ट आहे आणि% त्यासाठी आमची टीम सदैव तत्पर असते. marathi batmya : online marathi news portal of Maharashtra.

Page 3: Maharashtra today - Dapoli News

LATEST DAPOLI NEWS

Latest DAPOLI News, Photos, Blogposts, Videos and Wallpapers. Explore DAPOLI profile at ... MAHARASHTRA TODAY GIVES YOU THE LATEST BREAKING NEWS AND LIVE UPDATES as it happens live.

Page 4: Maharashtra today - Dapoli News

POLITICAL NEWS IN DAPOLI

Check out for the latest news on CHANDRAPUR along with BADOLI Live  news and live update on Maharashtra Today gives you the latest breaking news and live updates on #Politics and #Elections, Union budget, entertainment, sports, business and education in Marathi, Hindi and English Language.

Page 5: Maharashtra today - Dapoli News

BOLLYWOOD NEWS IN MARATHI

वाचा मराठी चिचत्रपट, कलाकार, नाटक, मराठी माचिलका अश्या मनोरंजन विवश्वातील सगळ्या मसालेदार बातम्या. रहा अपडेटेड  महाराष्ट्र टुडे’ महाराष्ट्रातील मराठी बातम्यांचे विडजिजटल व्यासपीठ. मराठी भाषेमधून महाराष्ट्रातील दज.दार आणि1 ताज्या मराठी बातम्या आमच्या वाचकांपय4त पोहचविव1े हे आमचे एकमेव उद्दि8ष्ट आहे आणि1 त्यासाठी आमची टीम सदैव तत्पर असते.

Page 6: Maharashtra today - Dapoli News

SPORTS NEWS

Get the best sports news coverage with the detailed Cricket · Mumbai  grounds men umpires, scorers continue to receive help. Maharashtra Today no.1 online Daily news website which brings you India breaking news on Politics, Elections, Sports, Entertainment etc as it happens live.

Page 7: Maharashtra today - Dapoli News

LIFESTYLE NEWS

Find DAPOLI Latest News Videos & Pictures on CHANDRAPUR and see latest updates, news, information from Maharashtra Today : Latest and breaking news headlines in marathi from nagpur, mumbai,pune and other cities of Maharashtra India. Maharashtra Today gives you the latest breaking news and live updates on #Politics and #Elections, Union budget, entertainment, sports, business and education in Marathi, Hindi and English Language.

Page 8: Maharashtra today - Dapoli News

BOLLYWOOD FLASHBACK

रविववारी २१ जून रोजी फादस@ डे २०२० साजरा केला जात आहे. बॉचिलवूड स्टास@ही मोठ्या उत्साहाने फादस@ डे साजरा करत आहेत. अणिभनेत्री उव@शी रौतेलाने ‘फादस@ डे’विनमिमत्त वितच्या वविडलांचे अणिभनंदन केले आहे, तर ट्विवंकल खन्नाने वविडलांची आठव1 करून भावुक पोस्ट शेअर केली आहे. अनेक सेचिलविPटी हा द्दिदवस संस्मर1ीय बनवण्यासाठी सोशल मीविडयावर अनेक पोस्ट केले आहेत. फोटो पहा …

Page 9: Maharashtra today - Dapoli News

PHOTO GALLERYपाऊस प्रत्येकाच्या जीवनात वेगळ्या आठव1ी जागा करतो. पाऊस पडायला सुरुवात झाली की काही ज1ांना कांदा-भजीची आठव1 होते. मात्र यासोबतच चिचत्रपटात पावसात णिभजलेली नामियकाही डोळ्यांसमोर तरळू लागते. प्र1यासाठी पावसासारखा दुसरा रोमॅंद्दिटक मिमत्र नाही. त्यामुळेच चिचत्रपटात पावसाचीही स्वतःची एक वेगळी भूमिमका असते आणि1 तो द्दिदग्दश@काच्या इशाऱ्यावर अणिभनयही करतो. चिचत्रपटातील नामियकेला णिभजवण्याचा सगळ्यात सोपा माग@ म्ह1जे पावसात वितला णिभजव1े. तसेच सध्या नायकाला मारधाड करण्यासाठीही पावसाचा वापर मोठ्या प्रमा1ावर केला जात आहे. मात्र पावसाने अनेक चिचत्रपटांमध्ये मध्यवत` भूमिमकाही साकारलेली आहे.

Page 10: Maharashtra today - Dapoli News

RELATIONSHIP TIPS IN MARATHI

नवीन लग्न झाल्यास ‘या’ गोष्टी लक्षात असू द्या

विववाह हा संस्कार सोळा संस्कारातील एक गोड संस्कार आहे. त्यामधे दोन कुटंुब जोडली जातात. दोन मने एक होतात. प1 अनेकदा लग्न झाले की काही द्दिदवसातच वाद सुरु होतात. नवीन लग्न झाले असेल तर या चुका करु नका….नाही तर तुमच्या पाट@नरच्या मनात तुमची विकंमत राह1ार नाही. यासाठी खालील काही गोष्टी नक्की लक्षात असू द्या..

Page 11: Maharashtra today - Dapoli News

BEAUTY TIPS IN MARATHI

मविहला आपलं सौंदय@ द्दिटकून ठेवण्यासाठी अनेकज1ी फेचिशअल करतात. फेचिशअल केल्यानं चेहऱ्यावरील मृत पेशी विनघून जातात आणि1 चेहरा चमकदार बनतो. प1 फेचिशअल केल्यानंतर अनेक मविहला काही चुका करतात त्यामुळे त्वचेला नुकसान होऊ शकतं. आज आम्ही तुम्हाला काही अशा गोष्टींबाबत सांग1ार आहोत. ज्या गोष्टी फेचिशअल केल्यानंतर शक्यतो टाळाव्यात.

Page 12: Maharashtra today - Dapoli News

HEALTH TIPS IN MARATHI

कोरोनाचा प्रादुभा@व ; घरात सुरणिक्षत राहून घ्या ‘या’ गोष्टींची काळजी

कोरोनाने संपू1@ जगाला वेढीस धरलं आहे. या कोरोना व्हायरसमुळे नागरिरकांच्या दैनंद्दिदन जीवनात खूप उलथापालथ झाली आहे.करोना विवषा1ू जगभरात पोहोचला आहे. अनेक देशात यामुळे मोठी मनुष्यहानी झाली आहे. करोनाच्या दहशतीमुळे काही देशांमध्ये आ1ीबा1ीची स्थिrती विनमा@1 झाली आहे. त्यामुळे या आजाराविवषयी अनेक प्रश्न उपस्थिrत केले जात आहेत.

Page 13: Maharashtra today - Dapoli News

FASHION TIPS IN MARATHI

बेस्ट शूज फॉर मान्सून

पावसाळ्यामध्ये जसे छत्री,रेनकोट आवश्यक आहेत. तसेच आपले शूज विकंवा सॅन्डल देखील तेवढेच महत्वाचे. प1 पावसाळ्यात अनेकदा आप1 शूज विकंवा सॅन्डल या कडे लक्षच देत नाही. आणि1 मग चिचखलात गेले विक डे्रस खराब होतो. जर या पासून बचाव करायचं असेल आणि1 सोबत स्टाईचिलश द्दिद सायचं असेल तर वापरा खालील द्दिदलेले शूज.

गम बूट्स :- जर तुम्ही पावसाळ्यात शूज विनवडत असाल तर गुडघेपय4त पाय झाकून वलेले हे बूट चांगला पया@य आहे.

Page 14: Maharashtra today - Dapoli News

TOURIST DESTINATONS IN

MARATHI

पावसाची मज्जा लुटायची आहे?? तर राज्याबाहेरील ‘हे’ rळ नक्की बघा..

या वष` पावसाळ्यात राज्याबाहेर जाऊन विनसगा@चा आनंद घ्यायचा आहे?? तर पहा हे खास लोकेशन्स..

उदयपूर :- उदयपूर हे राजrानमधील सवा@त संुदर द्दिठका1ांपैकी एक आहे. या शहराला तलावांचं शहर असंही म्हटलं जातं. इथे पावसाळ्यात फारच मनमोकह वातावर1 असतं. त्यामुळे पय@टकांची मोठी गद| असते.

Page 15: Maharashtra today - Dapoli News

KHANA KHAZANA TIPS IN MARATHI

साविहत्य : सहा संत्री, अधा@ चमचा आल्याचा विकस, सहा ते आठ पुद्दिदन्याची पाने, एक टेबलस्पून मध, एक लिलंबाचा रस, एक चमचा सैंधव मीठ, तीन ते चार बफा@चे छोटे क्यूबस्.

कृती : सव@प्रथम संत्र्याचा रस काढून तो गाळून घे1े. नंतर त्यात आलं, पुद्दिदन्याची पाने, मध, लिलंबाचा रस, विपंक संचर, बफ@ घालून हॅन्डमिमक्सरने चन@ कर1े. हे मिमश्र1 गाळून ग्लासमध्ये ओतून थंडगार सव्ह@ करावे. उन्हातून आल्यावर विकंवा जेव1ापूव` हे प्यावे.

Page 16: Maharashtra today - Dapoli News

VED AYURVEDA TIPS IN MARATHI

हे गा1ं आप1 नक्की ऐकलं  असेल. झोपेवर विकती गा1ी आहेत, नाही का ? म्ह1जे झोप ही विकती आवश्यक आहे हे सांगण्याची तशी गरज नाही. अवित विकंवा न झोपण्याने (स्वतःच्या विकंवा दुसऱ्याच्या) मा1साला विकती त्रास होतो हे प्रत्येकाने नक्कीच अनुभवले असेल.

योग्य प्रमा1ात झोप ये1े ही स्वास्थ्यकर आहे. अकाळी (द्दिदवसा / संध्यासमयी/ सूय�दय), आवश्यकतेपेक्षा जास्त विकंवा मुळीच न झोप1े आयुष्याला हानीकर आहे.

आयुव.दात विनद्रा तीन उपस्तंभापैकी एक सांविगतली आहे. उपस्तंभ म्ह1जे piller. शरीराची rूलता आणि1 कृशता ही विनद्रा व आहारजन्यच असते.

ज्या प्रकारे योग्य आहार मनुष्य व प्राण्याच्या जीवनरक्ष1ाकरिरता, स्वास्थ्यासाठी अविनवाय@ आहे, तेवढीच गरजेची आहे योग्य प्रमा1ात झोप

!

Page 17: Maharashtra today - Dapoli News

WE ARE ALSO AVAILABLE ON

SOCIAL SITES TO GIVE YOU THE DAILY

UPDATES https://www.facebook.com/maharashtratoday

https://www.instagram.com/maharashtratoday/

https://twitter.com/mtnews_official