KDV Genel Uygulama Teblii

  • View
    112

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of KDV Genel Uygulama Teblii

KDV Uygulama Genel Teblii

KDV Genel Uygulama Tebliindirimli Orana Tabi lemlerde ade Uygulamasndirimli Orana Tabi Baz Mal ve Hizmetlere likin AklamalarOran3065 Sayl Kanunun 28.maddesine gre, KDV oran her bir ilem iin % 10 olup Bakanlar Kurulu bu oran drt katna kadar artrmaya,%1e kadar indirmeye bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile baz mallarn perakende safhas ve inaatn yapld arsann veya konutun vergi deeri ve bulunduu yeri esas alarak konut teslimleri iin farkl oranlar tespite yetkilidir.KDV oranlarn belirleyen 2007 /13033 sayl Bakanlar Kurulu Karar ekli Kararnameye;-Ekli (I) sayl listede yer alan mal ve hizmetler iin %1-Ekli (II)sayl listede yer alan mal ve hizmetler iin % 8-Ekli listeler dndakiler iin %18 olarak uygulanr.2ndirimli Orana Tabi Baz Mal ve Hizmetlere likin AklamalarNet Alan 150 metrekareye kadar konut teslimleri iin KDV oran % 1 olarak tespit edilmitir.Ancak Bykehirlerde lks ve birinci snf inaat olarak yaplan(ruhsatn sonradan revize edilip inaat kalitesinin ykseltilmesi de dahil olmak zere)ruhsatn alnd tarihte, zerine yapld arsann Emlak Vergisi Kanununca tespit edilen arsa birim metrekare vergi deeriBeyz TL ile bin arasnda (bin TL hari)olan konut tesliminde %8Bin TL ve zerinde olan konutlarn tesliminde % 18 oran uygulanr.

3ndirimli Orana Tabi Baz Mal ve Hizmetlere likin AklamalarFinansal Kiralama lemlerinde (I sayl listenin 16 ve 17.srada saylan ilemler hari olmak zere) leme tabi olan maln tabi olduu KDV oran uygulanr.Finansal kiralama szlemelerine konu mallarn teslimleri ya da kiralanmasna ilikin KDV oranlar szlemenin yapld tarihte geerli olan oranlar olup, szleme sresince bu oranlarda herhangi bir deiiklik sz konusu olamaz.4ndirimli Orana Tabi Baz Mal Ve Hizmetlere likin AklamalarKonut Yap Kooperatiflerine yaplan inaat taahht ileri %1 orannda KDV ye tabidir.

Toptanc hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafndan gerek usule tabi KDV mkelleflerine yaplan taze meyve (mamulleri hari) teslimleri %1 dier teslimleri %8 orannda KDV ye tabidir.

Yemek eki, kuponu ve kartlarnn kullanld yemek hizmetlerinde oran %8 dir.

5ndirimli Orana tabi baz Mal ve hizmetlere likin AklamalarFason konfeksiyon ve tekstil ilerinde oran %8 dir.Boyama,apre ,bask ve kasarlama ilerinde boya ve kimyevi maddelerin,Ykama ilerinde kimyevi maddelerin, bu ileri yaptranlar tarafndan temin edilmesi durumunda genel oran uygulanr. Seyahat Acentasnn mteriye dzenledii faturada geceleme hizmeti ve buna ilikin komisyon tutar %8 orana tabi olup bunun dndaki komisyon cretleri genel orana tabidir.

6ndirimli Orana Tabi lemlerde KDV adesiKatma Deer Vergisinin 28 inci maddesinin verdii yetkiye dayanlarak Bakanlar Kurulunca vergi oranlar indirilen teslim ve hizmetler dolaysyla yklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarnn, Bakanlar Kurulunca belirlenen snr aan ksm teblide belirtilen borlara yl iinde mahsuben, izleyen yl ierisinde talep edilmemesi kouluyla nakden ya da mahsuben iade edilebilir.7ndirimli Orana Tabi lemlerde KDV adesiTam istisna kapsamna girenler (ihra kaydyla teslimler hari) dolaysyla yklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyenler ise ilgili ileme ilikin usul ve esaslar erevesinde iade edilir.8ndirimli Orana Tabi lemlerde KDV adesindirimli orana tabi ilemlerde iade tutar, indirimli orana tabi teslim ve hizmetle ilgili olarak yklenilen vergi ile sz konusu ilemler zerinden hesaplanan vergi arasndaki farkn sonraki dneme devreden KDV ile karlatrlmas sonucu belirlenmektedir.

9ndirimli Orana Tabi lemlerde KDV adesiYklenilen verginin hesaplanan vergiden yksek olmas durumunda aradaki olumlu fark iade edilebilir KDV tutarna eklenir.Hesaplanan verginin yklenilen vergiden yksek olmas durumunda aradaki negatif fark dnem sonu iade tutarndan dlr.Her dnem sonu itibaryla hesaplanan iade edilebilir KDV devir KDV ile karlatrlr. Devreden KDV ile iade tutar kyaslanr, kk olan hesaplamaya dahil edilir. Devir 0 ise iade talebinde bulunulamaz.

10ndirimli Orana Tabi lemlerde KDV adesiYl iinde istenen adelerde; iade olarak istenebilecek azami tutar; %1 orana tabi ilemler iin ilem bedelinin %17sini,%8 orana tabi ilemler iin ilem bedelinin %10u aan tutarlar iade hesabna dahil edilmez.Azami iade tutarnn belirlenmesinde iade talebinde bulunulan dneme kadarki toplam ilem bedeli dikkate alnr.11ndirimli Orana Tabi lemlerde KDV adesiAncak ilemin bnyesine dorudan giren harcamalara ilikin yklenilen verginin ,azami iade tutarn amas halinde, mkellefin iade talebi, aan ksm iin mnhasran vergi inceleme raporuna gre yerine getirilir.Yllk iadelerde azami iade tutarnn belirlenmesinde iade talebinde bulunulan yldaki toplam ilem bedeli esas alnr, ay ii hesaplamalarda azami iade edilebilir tutarn almas durumu deitirmez.12Yklenilen KDVnin Hesabade Hesabna dahil Edilebilecek Yklenilen KDVHesaplamada ncelikle ilemin bnyesine giren harcamalar, daha sonra ilgili dnem genel ynetim giderleri iin yklenilen vergilerden pay verilir.

Bu ekilde hesaplanan tutarn azami iade edilebilir tutarn altnda kalmas durumunda aradaki fark iin Atiklerden pay verilebilir.13Yl erisinde Mahsup Taleplerinin Yerine GetirilmesiVergilendirme dnemleri itibaryla 5.000-TLyi amayan mahsup talepleri VR ve teminat aranlmakszn yerine getirilir.5.000 TL ve stndeki mahsup talepleri VR veya YMM raporu ile yerine getirilir. Teminat VR veya YMM raporuna gre zlr.ade talebi VR ile talep ediliyorsa iade talep dilekesinin verildii tarih, YMM raporu ile ise YMM raporunun ibraz edildii tarih itibaryla geerlik kazanr.14zleyen Yl inde Mahsup ve Nakit ade Talepleriade talebi 5.000 TLyi amyorsa nakden ve/veya mahsuben iade talepleri VR, teminat ve YMM raporu aranlmadan yerine getirilir.ade talebi 5.000 TL ve stndeyse 5.000 TLyi aan ksm VR, YMM raporu veya teminat mektubu karlnda yerine getirilir.Teminat VR ya da YMM raporu ile zlr.

15zleyen Yl inde Nakit ve/veya Mahsup TalebiVR ile talep edilmise mahsuben iade taleplerinde iade talep dilekesinin verildii tarih itibaryla, nakit iadelerde VR un vergi dairesine intikal ettii tarihteYMM raporu ile nakit/mahsuben iade taleplerinde YMM raporunun eksiksiz olarak ibraz edildii tarihteTeminat karl iadelerde teminatn gsterilip belgelerin tamamland tarihte geerlik kazanr.16Mahsubu Talep Edilebilecek Borlarndirimli orana tabi ilemlerden doan KDV iade alacaklar, mkellefin kendisine ait ithalde alnanlar dahil vergi borlarna, sgk borlarna %51 veya daha fazla hissesi kamuya ait kurululardan temin ettikleri elektrik ve doalgaz borlarna mahsup edilebilir.17MEVZUATNAKDEN ADEMAHSUBEN ADENDRMLTEMNATKDVK MDADE KONUSURAPORSUZ TEMNATSIZ ADE SINIRI TLADE SINIRINI AAN KISIM ADESTEMNATZM YMM RAPORUNA GRE ADE(Tam Tasdiksiz) SINIRI TLRAPORSUZ TEMNATSIZ ADE SINIRI TLADE SINIRINI AAN KISIM ADESTEMNAT ZMKEND VE ORT* VERG SSKBORLRINANDRML TEMNAT UYGULAM(artlar Mevcutsa)29/2NDRML ORANA TAB LEMLER (AYLIK ADE)YokYokYokYok5.000VarEvet- YMM,VRVar-Ayrca %51 den fazla kamuya hissesi olan elektrik ve doalgaz irketlerine borlarYok29/2NDRML ORANA TAB LEMLER (YILLIK ADE)5.000YMM veya VREvet-YMM veya VR814.0005.000VarEvet-YMM,VRVar-Ayrca %51 den fazla kamuya hissesi olan elektrik ve doalgaz irketlerine borlarVar18ndirimli Orana Tabi Mallarn hra Kaydyla teslimindirimli orana tabi bir maln ihra kaydyla tesliminde hesaplanan KDV tutarn aan yklenimler Kanunun 29/2.maddesine gre iade edilir.rnek: imalat A rettii 100 adet elbiseyi ihracat Bye 10.000 TL bedel zerinden 800 TL Kdv hesaplayarak beyan edecektir.Elbiselere ilikin yklenilen Kdv 950 TL ise ihracat tecil edemedii 800 TL nin iadesini KDVK 11/1-c maddesine gre, 150 TL sini ise KDVK 29/2 maddesine gre talep edebilecektir.19ndirimli Orana Tabi mallarn hra Kaydyla TeslimiDaha nce ndirimli oranda KDV ade usullerini dzenleyen 119 seri nolu KDV tebliinde indirimli orana tabi mallarn ihra kaytl teslimlerinde yklenim farknn yalnzca yl iinde mahsuben kullanlabilecei ifade edilmiken KDV Genel Uygulama tebliinde akland zere izleyen yl mahsuben/nakden talep edilebilecektir.20Sresinden Sonra ade Talebinde Bulunulmaszleyen yln Ocak-Kasm dnemlerinde usulune uygun olarak iade talebinde bulunan mkelleflerin talep edilen iade tutarn artrmak amacyla,sonraki yllarda dzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade talebinde bulunulmas mmkn deildir.Ancak izleyen yl ierisinde talep edilen iade tutarnn ayn yl ierisinde dzeltme beyannamesi ile artrlmas mmkn olup artrlan ksm mnhasran VR ile yerine getirilir.21ndirimli Orana Tabi lemlerde KDV adesi-rnekDNEM N D R M L O R A N A T A B L E MFARK(4-3)NCEK DNEM SONU ADE EDLEBLR KDV TUTARIADEYE ESAS KDV TUTARI(Kmlatif)(5+6)ADE EDLEB-LR KDV TUTARIDEVREDEN KDV MAHSUBU GEREK-LEEN KDVBEDELHESAPLA-NAN KDVYKLE-NLEN KDV(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)OCAK50.0004.0006.0002.00002.000050.0000UBAT200.00016.00034.00018.0002.00020.0004.20060.0004.200MART000020.00020.000055.8000NSAN000020.00020.000075.0000MAYIS20.0001.600900-70020.00019.300060.0000HAZRAN100.0008.00024.40016.40019.30035.70015.70080.00015.700TEMMUZ150.00012.00018.0006.00006.000000AUSTOS120.0009.60014.6005.00005.000000EYLL150.00012.00024.00012.000012.000012.0000EKM180.00014.40030.00015.60012.00027.60011.80027.6000KASIM200.00016.00020.0004.00027.60031.60015.80031.6000ARALIK50.0004.00013.4009.40031.60041.00010.20041.0000YIL ERSNDE MAHSUBU GEREKLEEN TOPLAM ADE TUTARI19.90022TEEKKRLER.23

Recommended

View more >