KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

 • View
  42

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ. MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU. Mükellef KDV’nin mükellefi esas itibarıyla vergiye tabi işlemleri yapanlardır. Ancak Kanunun 8 inci maddesinde özellik arz eden bazı işlemler de dikkate alınarak verginin mükellefi ayrı ayrı sayılmıştır. - PowerPoint PPT Presentation

Text of KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

 • MKELLEF VE VERG SORUMLUSU

 • Mkellef

  KDVnin mkellefi esas itibaryla vergiye tabi ilemleri yapanlardr. Ancak Kanunun 8 inci maddesinde zellik arz eden baz ilemler de dikkate alnarak verginin mkellefi ayr ayr saylmtr.

 • Mkellef Madde 8-1. Katma Deer Vergisinin Mkellefi:a) Mal teslimi ve hizmet ifas hallerinde bu ileri yapanlar,b) thalatta mal ve hizmet ithal edenler,c) Transit tamalarda gmrk veya gei ilemine muhatap olanlar,d) PTT letme Genel Mdrl ve radyo ve televizyon kurumlar,e)Her trl ans ve talih oyunlarn tertip edenler,g) 1 inci maddenin 3 nc fkrasnn (c) bendine giren hallerde bunlar tertipleyenler veya gsterenler,h) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve haklar kiraya verenler,) stee bal mkellefiyette talepte bulunanlardr.

 • 2.Vergiye tabi bir ilem sz konusu olmad veya katma deer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda gstermeye hakk bulunmad halde; dzenledii bu tr vesikalarda katma deer vergisi gsterenler, bu vergiyi demekle mkelleftirler. Bu husus kanuna gre borlu olduklar vergi tutarndan daha yksek bir mebla gsteren mkellefler iin de geerlidir.Bu gibi sebeplerle fazla denen vergiler, Maliye Bakanlnn belirleyecei usul ve esaslara gre ilgililere iade edilir.

 • Fazla veya Yersiz Uygulanan Vergi

 • Fazla veya Yersiz Vergi Uygulayanlar3065 sayl Kanunun (8/2)nci maddesine gre, vergiye tabi bir ilem sz konusu olmad veya KDVyi fatura veya benzeri vesikalarda gstermeye hakk bulunmad halde, dzenledii bu tr vesikalarda KDV gsterenler, bu vergiyi demekle mkelleftirler. Bu husus kanuna gre borlu olduklar vergi tutarndan daha yksek bir mebla gsteren mkellefler iin de geerlidir.

 • Fazla veya Yersiz denen Verginin adesi 3065 sayl Kanunun (8/2)nci maddesi kapsamnda fazla veya yersiz denen verginin iadesi aadaki esaslara gre gerekletirilir.Kural olarak, fazla veya yersiz hesaplanan vergi bulunmas durumunda, gerek satc gerekse alc nezdinde ilemin KDV uygulanmadan nceki hale dndrlmesi esastr.

 • - Satc tarafndan fazla ve yersiz alnan vergi alcya iade edilir. Ayrca, satc dzeltme beyannamesi verir.ADEDE ARANAN BELGELER : Verginin satc tarafndan alcya dendiine dair belge, Alcnn indirilecek vergiyi hesaplarndan karmak suretiyle dzeltme beyannamesini verdiini kantlayan ilgili vergi dairesinden yaz,- adenin yaplabilmesi iin KDV Beyannamesinde Hesaplanan KDV olarak beyan edilmesi ve beyana konu edildii dnem ile iade talep edilen dnem arasnda asgari sz konusu KDV tutar kadar KDV kmas gerekmektedir.- Satc tarafndan fazla ve yersiz alnan vergi alcya iade edilir. Ayrca, satc dzeltme beyannamesi verir.ADEDE ARANAN BELGELER : Verginin satc tarafndan alcya dendiine dair belge,adenin yaplabilmesi iin KDV Beyannamesinde Hesaplanan KDV olarak beyan edilmesi ve beyana konu edildii dnem ile iade talep edilen dnem arasnda asgari sz konusu KDV tutar kadar KDV kmas gerekmektedir.

  Bu durumda ilgili kurumdan alnacak yazya istinaden yukardaki aklamalar dorultusunda yersiz alnan vergi, vergi dairesi tarafndan alcya iade edilir. Satcnn 5018 sayl kanun kapsamndaki kurumlardan olmas durumunda

 • Vergi Sorumlusu

 • Vergi Sorumlusu Madde 9-

  1. Mkellefin Trkiye iinde ikametghnn, iyerinin, kanun merkezi ve i merkezinin bulunmamas hallerinde ve gerekli grlen dier hallerde Maliye Bakanl, vergi alacann emniyet altna alnmas amacyla, vergiye tabi ilemlere taraf olanlar verginin denmesinden sorumlu tutabilir.

 • 2. Fiil yada kayd envanter srasnda belgesiz mal bulundurulduu veya belgesiz hizmet satn alndnn tespiti halinde, bu allar nedeniyle ziyaa uratlan katma deer vergisi, belgesiz mal bulunduran veya hizmet satn alan mkelleften aranr.Belgesiz mal bulundurduklar veya hizmet satn aldklar tespit edilen mkelleflere, bu mal ve hizmetlere ait al belgelerinin ibraz iin tespit tarihinden itibaren 10 gnlk bir sre verilir. Bu sre iinde al belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli zerinden hesaplanan katma deer vergisi, allarn belgeleyemeyen mkellef adna re'sen tarhedilir. Bu tarhiyata(4369 sayl Kanunun 81 inci maddesiyle deien ibare; Yrrlk; 1.1.1999)vergi ziya cezas uygulanr.

 • 8)Ancak belgesiz alnan mal ve hizmetleri satanlara, bu satlarla ilgili olarak, vergi inceleme raporuna dayanlarak katma deer vergisi tarhiyat yapld takdirde, ziyaa uratlan vergi ve buna ilikin ceza ayrca alclardan aranmaz.(9)(5904 sayl Kanunun9 uncu maddesiyle eklenen fkra. Yrrlk; 03.07.2009)3. 5300 sayl Tarm rnleri Lisansl Depoculuk Kanununa gre dzenlenen rn senetlerinin, senedin temsil ettii rn depodan ekecek olanlara teslimine ait katma deer vergisinin denmesinden lisansl depo ileticileri sorumludur.

 • KDVde Tevkifat Uygulamas

  3065 sayl Kanunun (9/1) inci maddesine gre, mkellefin Trkiye iinde ikametghnn, iyerinin, kanuni merkezi ve i merkezinin bulunmamas hallerinde ve gerekli grlen dier hallerde Maliye Bakanl vergi alacann emniyet altna alnmas amacyla, vergiye tabi ilemlere taraf olanlar verginin denmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.

 • KDV Tevkifatnn Nitelii

  KDV tevkifat uygulamas, teslim veya hizmet bedeli zerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafndan deil, bu ilemlere muhatap olanlar tarafndan ksmen veya tamamen vergi sorumlusu sfatyla beyan edilip denmesidir.

 • Tam tevkifat ilem bedeli zerinden hesaplanan verginin tamamnn ileme muhatap olan alclar tarafndan beyan edilip denmesi; ksmi tevkifat ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlnca belirlenen ksmnn, ileme muhatap olan alclar tarafndan, dier ksmnn ise ilemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafndan beyan edilip denmesidir.

 • BeyanTevkifat, genel bteli idareler hari, tevkifata tabi ilemin yapld dnemde vergi sorumlularna ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilir.Beyan dnemi, vergiyi douran olaya baldr.2 no.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifatn olduu dnemlerde verilir.

 • ndirim2 No.lu KDV Beyannamesinde herhangi bir surette indirim yaplmas mmkn olmadndan tevkif edilen KDVnin tamamnn beyan edilerek vergi dairesine denmesi gerekmektedir.Tevkifat uygulayan alcnn KDV mkellefiyetinin bulunmas ve tevkifat uygulad teslim veya hizmeti indirim hakk tannan ilemlerde kullanacak olmas halinde, sorumlu sfatyla beyan edilen tutar, beyann yapld ay iinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yaplabilir. Bu indirimin dayana 2 No.lu KDV Beyannamesi olacaktr.Tevkifat dnda kalan ve satcya denen KDVnin indirim dayana ise faturadr.

 • NDRM ZAMANI

  Faturaya dayal indirim, vergiyi douran olayn ilgili bulunduu takvim yl almamak suretiyle faturann defterlere kaydedildii dnemde indirilir.

  2 no.lu beyannameye dayal indirim ise 2 no.lu beyannamenin verildii dnemde indirilir. (2 no.lu beyanname kanuni sresinden sonra verilse dahi)

 • Tam Tevkifat Uygulamas

  Bu blm kapsamndaki ilemlerde, ilem bedeli zerinden hesaplanan KDVnin tamam, mal veya hizmetin alclar tarafndan tevkifata tabi tutulur.Tam tevkifat uygulanacak ilemler, bu blmde belirtilenlerle snrl olup, bunlar dndaki ilemlerde ileme muhatap olanlar tarafndan tam tevkifat uygulamas kapsamnda ilem yaplmayacaktr.

 • kametgah, iyeri, kanuni merkezi ve i merkezi Trkiye de bulunmayanlar tarafndan yaplan ilemler,Serbest meslek faaliyeti erevesinde yaplan teslim ve hizmetler-Kiralama ilemleri-Reklam verme ilemleriKISM TEVKFAT UYGULANACAK HZMETLER-Yapm ileri ile bu ilerle birlikte ifa edilen mhendislik-mimarlk ve ett proje hizmetleri (Sadece belirlenmi alclar 2/10 orannda tevkifat yapar)-Ett, Plan-Proje, Danmanlk, Denetim ve Benzeri Hizmetler (Sadece belirlenmi alclar 9/10 orannda tevkifat yapar)-Makine, Tehizat, Demirba ve Tatlara Ait Tadil, Bakm ve Onarm Hizmetleri (Sadece belirlenmi alclar 5/10 orannda tevkifat yapar)-Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri (Sadece belirlenmi alclar 5/10 orannda tevkifat yapar)-gc Temin Hizmetleri (KDV mkellefleri ile belirlenmi alclar 9/10 orannda tevkifat yapar)-Yap Denetim Hizmetleri (KDV mkellefleri ile belirlenmi alclar 9/10 orannda tevkifat yapar)

 • KISM TEVKFAT UYGULANACAK HZMETLER-Fason Olarak Yaptrlan Tekstil ve Konfeksiyon leri, anta ve Ayakkab Dikim leri ve Bu lere Araclk Hizmetleri (KDV mkellefleri ile belirlenmi alclar 5/10 orannda tevkifat yapar)-Turistik Maazalara Verilen Mteri Bulma / Gtrme Hizmetleri (KDV mkellefleri ile belirlenmi alclar 9/10 orannda tevkifat yapar)-Spor Kulplerinin Yayn, Reklm ve sim Hakk Gelirlerine Konu lemleri (KDV mkellefleri ile belirlenmi alclar 9/10 orannda tevkifat yapar)-Temizlik, evre ve Bahe Bakm Hizmetleri (KDV mkellefleri ile belirlenmi alclar 7/10 orannda tevkifat yapar)-Servis Tamacl Hizmeti (KDV mkellefleri ile belirlenmi alclar 7/10 orannda tevkifat yapar)-Her Trl Bask ve Basm Hizmetleri (KDV mkellefleri ile belirlenmi alclar 5/10 orannda tevkifat yapar)-Yukarda Belirlenenler Dndaki Hizmetler (KDV mkellefleri ile belirlenmi alclar 5/10 orannda tevkifat yapar)KISM TEVKFAT

 • KISM TEVKFAT UYGULANACAK TESLMLER-Kle Metal Teslimleri (KDV mkellefleri ile belirlenmi alclar 5/10 orannda tevkifat yapar)-Bakr, inko, Alminyum ve Kurun rnlerinin Teslimi (KDV mkellefleri ile belirlenmi alclar 5/10 orannda tevkifat yapar)-Hurda ve Atk Teslimi (KDV mkellefleri ile belirlenmi alclar 5/10 orannda tevkifat yapar)-Metal, Plastik, Lastik, Kauuk, Kt, Cam Hurda ve Atklarndan Elde Edilen Hammadde Teslimi (KDV mkellefleri ile belirlenmi alclar 9/10 orannda tevkifat yapar)-Pamuk, Tiftik, Yn ve Yapa ile Ham Post ve Deri Teslimleri (KDV mkellefleri ile belirlenmi alclar 9/10 orannda tevkifat yapar)-Aa ve Orman rnleri Teslimi (KDV mkellefleri ile belirlenmi alclar 5/10 orannda tevkifat yapar)

  KISM TEVKFAT

 • Ksmi Tevkifat Uygulamas

 • Ksmi Tevkifatn Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak AlclarTebliin (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) blmleri kapsamndaki ilemlerde, ilem bed