of 22 /22
www.tscd.vn Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile Identity Brand development Corporate guidelines Corporate stationery Brochures, folders & leaflets Catalogues Direct marketing Advertising Magazines & newsletters Exhibitions & events Content management Television communication Trailer & Video Camera & photographer Interactive presentation Hồ sơ năng lực công ty

Profile TSCD TVC and Camera 032015

Embed Size (px)

Text of Profile TSCD TVC and Camera 032015

1. www.tscd.vnVideo Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile Identity Brand development Corporate guidelines Corporate stationery Brochures, folders & leaflets Catalogues Direct marketing Advertising Magazines & newsletters Exhibitions & events Content management Television communication Trailer & Video Camera & photographer Interactive presentation H s nng lc cng ty 2. 2Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile Cng ty TNHH Thit k Sng to Trung Sm ra i vi s mnh phc v khch hng vi dch v tt nht, a ra nhng sn phm t cht lng nht. Cng ty chng ti t la chn cho mnh hng i v mc tiu nhm ti l ly cht lng v uy tn lm kim ch nam phn u. Cng ty chng ti lun sn lng lng nghe nhng kin ng gp y thin ch cng nh nhng li ph bnh nghim tc phn u nng cao cht lng phc v, nng cao nng lc cnh tranh v ci tin quy trnh qun l vi phng chm : Lng nghe v sng to 3. 3Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile Sng to t nhu cu thc t khch hng S sng to bt ngun t nhu cu thc t ca khch hng lun l s sng to hiu qu nht. Cng ty chng ti ly sng to lm nn tng xy dng cng ty: Sng to trong quan h vi khch hng, sng to trong sn phm, sng to trong quy trnh lm vic 4. 4Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile Gi tr ct li ca doanh nghip C A D l C l A D NNG NG SNG TO PHT TRIN BN VNG HNG TI KHCH HNG VUN P QUAN H 5. 5Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile Chun mc phc v khch hng p ng nhanh chng & hiu qu m bo s hot ng lin tc Nhit tnh, chu o, nhanh nhn, thn thin. Lng nghe kin phn hi t khch hng 6. 6Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile Dch v sn xut phim qung co cht lng cao vi chi ph hp l: Video qung co, gii thiu sn phm/dch v, review sn phm ca chuyn gia, chia s t Khch hng, Video ca nhc, o to,. Cc gi dch v hon chnh, t vic ln tng cho ti quay phim v x l hu k cho video. Hy cho chng ti bit tng ca bn l g, chng ti s a tng ca bn n vi mi ngi bng mt phng thc th hin c o nht Sn xut phim qung co cht lng cao 7. 7Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile Khch hng ca chng ti 8. 8Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile TVC gi sn phm Freedom Ngn hng Quc T Tip theo thnh cng ca d n video qung co Tnh nng Live Chat, vi s t vn t pha Cng ty Trung Sm, Ngn hng Quc t VIB quyt nh thc hin Video Motion Graphic gii thiu gi sn phm Freedom bng loi hnh video chuyn nghip ca TSCD l Video Motion Graphic. Thit k kch bn hnh nh Xy dng Storyboard V nhn vt v bi cnh Thit k hiu ng VFX Thit k chuyn ng Animation Dng phim HD Nhng g chng ti lm 9. 9Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile Video motion graphic VP Bank B 06 Video Motion Graphic gii thiu VPBank SmartCash Visa Vi th thanh ton o VISA hoc MasterCard ca SmartCash | VPBank, qu v c th mua mi sn phm t cc trang web trc tuyn chp nhn th VISA hoc MasterCard. Video c ekip chuyn nghip gm Scripter, Drawer, Animation Artist, VFX-Designer, ca Cng ty Thit k Sng to Trung Sm thc hin. Thit k kch bn hnh nh Xy dng Storyboard V nhn vt v bi cnh Thit k hiu ng VFX Thit k chuyn ng Animation Dng phim HD Nhng g chng ti lm 10. 10Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile TVC ma h rn r cng th BIDV Ngn hng BIDV tin tng thc hin Video TVC qung co truyn hnh cho chng trnh u i ma h sp ti cng ekip sn xut ca Cng ty Thit k Sng to Trung Sm. Video c thit k hiu ng n tng p mt vi mu sc hi ha vi c trng thng hiu BIDV. Chng trnh c thc hin vo thng 4/2014 Thit k hiu ng Dng phim HD Nhng g chng ti lm 11. 11Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile TVC - Mobifone Mobifone thc hin TVC Tch im cuc gi nhn ngay Voucher cho t khuyn mi ln ti TP HCM nhn k nim 20 nm Mobifone c mt ti thnh ph ny. TVC c ekip chuyn nghip gm Scripter, Drawer, Animation Artist, VFX-Designer, ca Cng ty Thit k Sng to Trung Sm thc hin xuyn sut k ngh l 30/04 1/5 c th ra mt ng thi im k nim ca Mobifone Thit k kch bn hnh nh Xy dng Storyboard V nhn vt v bi cnh Thit k hiu ng VFX Thit k chuyn ng Animation Dng phim HD Nhng g chng ti lm 12. 12Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile Phim truyn thng Ngn hng Qun i Ngn hng MB Video truyn thng ni b Thay i dn u nh du mc 3 nm thc hin chin lc Thay i dn u, Phng Chin lc thuc ngn hang TMCP Qun i tin tng kt hp cng TSCD thc hin video t liu ni b ghi li nhng du mc quan trng v thnh tu t c sau chng ng 3 nm thc hin chin lc thay i ton b h thng hot ng ca ngn hng. Quay phim Thu m li thoi Thit k hiu ng VFX Dng phim HD Nhng g chng ti lm 13. 13Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile Video gii thiu d n SUPA SWITCH AISA Trung tm sn xut sch hn Vit Nam (VNCPC) trin khai d n Xy dng chui cung ng c tra, c basa bn vng ti Vit Nam. D n thuc chng trnh SWITCH-Asia, c thc hin ti ng bng sng Cu Long, t thng 4/2013 n thng 4/2017. Sn phm c thc hin sau 3 thng lm vic ca cng ty Trung Sm v i ng d n SUPA. Video c quay ti cc tnh pha Nam ca Vit Nam v c x l hu k cn thn. Thit k kch bn hnh nh Xy dng Storyboard Thit k hiu ng VFX Thit k chuyn ng Animation Dng phim HD Nhng g chng ti lm 14. 14Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile TVC tnh nng Live Chat Ngn hng Quc T i cng vi d n pht trin ng dng Trung tm h tr trc tuyn trn nn tng Facebook, Ngn hng Quc t VIB kt hp trin khai k hoch truyn thng nhm a ng dng tip cn vi ti a ngi s dng. Vi s t vn t pha Cng ty Trung Sm, VIB quyt nh thc hin Video qung co gii thiu tnh nng Live Chat bng sn phm c trng ca TSCD l Video Motion Graphic. Thit k kch bn hnh nh Xy dng Storyboard V nhn vt v bi cnh Thit k hiu ng VFX Thit k chuyn ng Animation Dng phim HD Nhng g chng ti lm 15. 15Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile Video gii thiu kha hc Mini MBA TMG Kha hc Mini MBA l mt trong nhng chng trnh nm trong chin lc pht trin ngun nhn lc ca Tp on Thin Minh. Nhm mc ch tm ra cn b qun l c nng khiu gnh vc nhng trch nhim quan trng mong mun c bt tay vo v tr lnh o ca Thin Minh cng nh cc chi nhnh. Cng ty Trung Sm chuyn nghip trong thit k v xy dng video cho doanh nghip. Bng s hiu bit v kinh nghim vi nhiu khch hng doanh nghip khc nhau, TSCD chc chn s em li s hi lng cho cc khch hng s dng dch v ca chng ti. Thit k hiu ng VFX Thit k chuyn ng Animation Dng phim HD Nhng g chng ti lm 16. 16Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile Video motion graphic Cng ty Centech TVC Motion Graphic Gii thiu dch v cng ty Centech Video gii thiu dch v cng ty Centech di dng Motion Graphic. Video cho ngi xem n tng tt v thng tin y v dch v ca cng ty, gip cho cng ty tip cn tt vi khch hng tim nng. Thit k kch bn hnh nh Xy dng Storyboard V nhn vt v bi cnh Thit k chuyn ng Animation Dng phim HD Nhng g chng ti lm 17. 17Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile Video motion graphic Viettel Advertising TVC otion Graphic Gii thiu dch v ca ViettelAds ViettelAds thc hin video gii thiu dch v qung co thng qua cc phng tin khc nhau nh website, platform, Video cung cp cho cc doanh nghip c nhu cu qung co di ng mt ci nhn tng qut nht cng nh nm r nhng u im ca dch v ViettelAds. Thit k kch bn hnh nh Xy dng Storyboard V nhn vt v bi cnh Thit k hiu ng VFX Thit k chuyn ng Animation Dng phim HD Nhng g chng ti lm 18. 18Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile Video motion graphic Subiz Live Chat Video Motion Graphic gii thiu sn phm Subiz Live Chat Subiz l gii php ti u trong hot ng chm sc khch hng v giao dch trc tuyn. Khch hng s dng Subiz khng cn phi ci t phn mm no ht. Subiz c tch hp vo website thc hin theo di, phn tch khch hng gip cc n v kinh doanh kt ni vi khch hng n gin v hiu qu. Rt nhiu doanh nghip s dng Subiz v cho thy Subiz gip tng doanh s bn hng ca cc n v kinh doanh mt cch r nt. tng kch bn Thit k hot hnh Thu m v lm nhc Dng phim HD Nhng g chng ti lm 19. 19Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile Phim truyn thng Ngn hng Quc T Video gii thiu IDC D n th thanh ton quc t Ngn hng Quc t VIB thc hin video clip D n Th thanh ton Quc t IDC Project. Video t liu gii thiu v d n trng im nm 2013 ca Ngn hng VIB. Sn phm gip i ng Marketing ca ngn hang th hin c tng ca mnh mt cch hiu qu v hp dn. Quay phim HD Thu m cht lng cao Thit k Animated Xy dng hiu ng VFX Dng phim HD Nhng g chng ti lm 20. 20Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile TVC Tri nghim website PVComBank TVC Tri nghim website rinh qu kp Ngn hng PVComBank thc hin chng trnh Tri nghip website, rinh qu kp vi rt nhiu phn qu hp dn, trng thng hng ngy. Nhm qung qu cho chng trnh c hiu qu v hp dn hn, PVComBank phi hp vi Cng ty Thit k Sng to Trung Sm thc hin video Motion Graphic qung co cho chng trnh ny. Thit k kch bn hnh nh Xy dng Storyboard V nhn vt v bi cnh Thu m cht lng cao Thit k chuyn ng Animation Xy dng hiu ng VFX Dng phim HD Nhng g chng ti lm 21. 22Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile Cng ty TNHH Thit k Sng to Trung Sm (Mr.) Nguyn Trn Trung - Gim c Cel: 0912 019 547 Phone: 046-6802149 Email: [email protected] Website: www.tscd.vn 22. 23Video Corporation | TVC | Print Ads Creative | Design Interactive | Animation | Mobile Thank you!