45
มคอ.2 1 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 1. รหัสและชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Polymer Engineering Technology 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์) ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์) ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Polymer Engineering Technology) ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Polymer Engineering Technology) 3. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต 4. รูปแบบของหลักสูตร 4.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 4.2 ภาษาที่ใช้ การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สาหรับเอกสารและตาราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 4.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ไม่มี 4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา (1) วิศวกรด้านวัสดุพอลิเมอร์ และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ (2) วิศวกรด้านปิโตรเคมี (3) วิศวกรกระบวนการผลิต (4) วิศวกรฝ่ายการวิจัยและพัฒนา (5) วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ

1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 1

รายละเอยดของหลกสตร หลกสตรวศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวชาเทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร (หลกสตรปรบปรง พ.ศ. 2554)

1. รหสและชอหลกสตร

ภาษาไทย : หลกสตรวศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวชาเทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร ภาษาองกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Polymer Engineering Technology

2. ชอปรญญาและสาขาวชา ชอเตม (ไทย) : วศวกรรมศาสตรบณฑต (เทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร) ชอยอ (ไทย) : วศ.บ. (เทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร) ชอเตม (องกฤษ) : Bachelor of Engineering (Polymer Engineering Technology) ชอยอ (องกฤษ) : B.Eng. (Polymer Engineering Technology)

3. จ านวนหนวยกตทเรยนตลอดหลกสตร 148 หนวยกต 4. รปแบบของหลกสตร

4.1 รปแบบ เปนหลกสตรระดบปรญญาตร หลกสตร 4 ป

4.2 ภาษาทใช การจดการเรยนการสอนใชภาษาไทย ส าหรบเอกสารและต าราเรยนในวชาของหลกสตรมทงทเปนภาษาไทย และภาษาองกฤษ

4.3 การรบเขาศกษา รบนกศกษาไทย และนกศกษาตางประเทศทสามารถใชภาษาไทยได

4.4 ความรวมมอกบสถาบนอน ไมม 4.5 การใหปรญญาแกผส าเรจการศกษา

ใหปรญญาเพยงสาขาวชาเดยว 5. อาชพทสามารถประกอบไดหลงส าเรจการศกษา (1) วศวกรดานวสดพอลเมอร และการขนรปผลตภณฑ

(2) วศวกรดานปโตรเคม (3) วศวกรกระบวนการผลต (4) วศวกรฝายการวจยและพฒนา (5) วศวกรฝายควบคมคณภาพ

Page 2: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 2

6.หลกสตรและอาจารยผสอน 6.1 หลกสตร

6.1.1 จ านวนหนวยกต นกศกษาปกต รวมหนวยกตตลอดหลกสตร 148 หนวยกต นกศกษาสหกจศกษา รวมหนวยกตตลอดหลกสตร 148 หนวยกต 6.1.2 โครงสรางหลกสตร

ก. หมวดวชาศกษาทวไป 30 หนวยกต 1. วชาบงคบ 20 หนวยกต

- กลมวชาภาษา 12 หนวยกต วชาบงคบ 6 หนวยกต วชาเลอก 6 หนวยกต

- กลมวชาวทยาศาสตรและคณตศาสตร 3 หนวยกต - กลมวชาสงคมศาสตรและมนษยศาสตร 3 หนวยกต

- กลมวชาพลศกษา 2 หนวยกต 2. วชาเลอกในหมวดศกษาทวไป 10 หนวยกต

ข. หมวดวชาเฉพาะ 112 หนวยกต

1. กลมวชาพนฐานทางวทยาศาสตร 21 หนวยกต 2. กลมวชาพนฐานทางวศวกรรม 30 หนวยกต

3. กลมวชาชพ แขนงวชาพอลเมอร และแขนงวชาปโตรเคม นกศกษาปกต 57 หนวยกต นกศกษาสหกจศกษา 55 หนวยกต

- กลมวชาแกนบงคบ 21 หนวยกต - กลมวชาเลอกเฉพาะดาน นกศกษาปกต 36 หนวยกต นกศกษาสหกจศกษา 34 หนวยกต

4. กลมวชาประสบการณวชาชพ (นกศกษาปกต) 4 หนวยกต 5. กลมวชาสหกจศกษา (นกศกษาสหกจศกษา) 6 หนวยกต

ค. หมวดวชาเลอกเสร 6 หนวยกต

Page 3: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 3

6.1.3 รายวชา ก. หมวดวชาศกษาทวไป 30 หนวยกต

1. วชาบงคบ 20 หนวยกต กลมวชาภาษา 12 หนวยกต

- วชาบงคบ 6 หนวยกต

หนวยกต (บรรยาย – ปฏบต – ศกษาดวยตนเอง) 080103001

ภาษาองกฤษ 1 (English I)

3(3-0-6)

080103002

ภาษาองกฤษ 2 (English II)

3(3-0-6)

- วชาเลอก 6 หนวยกต

เลอกเรยนจากรายการวชาตอไปน หนวยกต (บรรยาย – ปฏบต – ศกษาดวยตนเอง)

080103016

080103017

080103018

การสนทนาภาษาองกฤษ 1 (English Conversation I) การสนทนาภาษาองกฤษ 2 (English Conversation II) ภาษาองกฤษเพอการท างาน (English for Work)

3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6)

หรอเลอกเรยนจากวชาเลอกในกลมวชาภาษา หมวดวชาศกษาทวไปทมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอเปดสอน

กลมวชาวทยาศาสตรและคณตศาสตร 3 หนวยกต

หนวยกต (บรรยาย – ปฏบต – ศกษาดวยตนเอง)

040113005 เคมในชวตประจ าวน (Chemistry in Everyday Life)

3(3-0-6)

หรอเลอกเรยนจากวชาเลอกในกลมวชาวทยาศาสตรและคณตศาสตร หมวดวชาศกษาทวไปทมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอเปดสอน

กลมวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร 3 หนวยกต หนวยกต (บรรยาย – ปฏบต – ศกษาดวยตนเอง)

080303104

จตวทยาเพอการท างาน (Psychology for Work)

3(3-0- 6)

หรอเลอกเรยนจากวชาเลอกในกลมวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร หมวดวชาศกษาทวไปทมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอเปดสอน

Page 4: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 4

กลมวชาพลศกษา 2 หนวยกต เลอกเรยนจากรายการวชาตอไปน

หนวยกต (บรรยาย – ปฏบต – ศกษาดวยตนเอง)

080303501 บาสเกตบอล (Basketball)

1(0-2-1)

080303502 วอลเลยบอล (Volleyball)

1(0-2-1)

080303503

แบดมนตน (Badminton)

1(0-2-1)

080303504 ลลาศ (Dancing)

1(0-2-1)

080303505 เทบลเทนนส (Table Tennis)

1(0-2-1)

080303509 เปตอง (Petanque)

1(0-2-1)

หรอเลอกเรยนจากวชาเลอกในกลมวชาพลศกษา หมวดวชาศกษาทวไปทมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอเปดสอน

2. วชาเลอกในหมวดวชาศกษาทวไป 10 หนวยกต เลอกเรยนจากรายการวชาตอไปน

หนวยกต (บรรยาย – ปฏบต – ศกษาดวยตนเอง)

080103115 สงคมและวฒนธรรมไทยในวรรณคด (Thai Society and Culture in Literature)

3(3-0-6)

080203904 กฎหมายในชวตประจ าวน (Law for Everyday Life)

3(3-0-6)

080203907

ธรกจกบชวตประจ าวน (Business and Everyday Life)

3(3-0-6)

080303102 จตวทยาสงคม (Social Psychology)

3(3-0-6)

080303103

จตวทยาเพอความสขในการด ารงชวต (Psychology for Happy Life)

3(3-0-6)

080303401

คาราโอเกะ (Karaoke)

1(1-0-2)

080303602 การพฒนาคณภาพชวต (Development of Life Quality)

3(3-0-6)

080303606

การคดเชงระบบและความคดสรางสรรค (Systematic and Creative Thinking)

3(3-0-6)

หรอเลอกเรยนจากวชาเลอกในหมวดวชาศกษาทวไปทมหาวทยาลยเทคโนโลย พระจอมเกลาพระนครเหนอเปดสอน

Page 5: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 5

ข. หมวดวชาเฉพาะ 112 หนวยกต กลมวชาพนฐานทางวทยาศาสตร 21 หนวยกต หนวยกต (บรรยาย – ปฏบต – ศกษาดวยตนเอง)

040113001 เคมส าหรบวศวกร (Chemistry for Engineers)

3(3-0-6)

040113002 ปฏบตการเคมส าหรบวศวกร (Chemistry Laboratory for Engineers)

1(0-3-1)

040203111 คณตศาสตรวศวกรรม 1 (Engineering Mathematics I)

3(3-0-6)

040203112 คณตศาสตรวศวกรรม 2 (Engineering Mathematics II)

3(3-0-6)

040313005 ฟสกส 1 (Physics I)

3(3-0-6)

040313007 ฟสกส 2 (Physics II)

3(3-0-6)

040313014 ปฏบตการฟสกส 1 (Physics Laboratory I)

1(0-3-1)

040313015 ปฏบตการฟสกส 2 (Physics Laboratory II)

1(0-3-1)

040503011 สถตส าหรบวศวกรและนกวทยาศาสตร (Statistics for Engineers and Scientists)

3(3-0-6)

กลมวชาพนฐานทางวศวกรรม 30 หนวยกต

หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง) 030103100

วสดวศวกรรม (Engineering Materials)

3(3-0-6)

030103102

กลศาสตรวศวกรรม 1 (Engineering Mechanics I)

3(3-0-6)

030103104

กรรมวธการผลต (Manufacturing Processes)

3(3-0-6)

030103105

วศวกรรมเครองมอ (Tools Engineering)

3(3-0-6)

030103302

ไฮดรอลกสและนวแมตกส (Hydraulics and Pneumatics)

3(2-2-5)

030103300

การเขยนแบบวศวกรรม (Engineering Drawing)

3(2-3-5)

030103310

วศวกรรมการวดละเอยด (Metrology Engineering)

3(2-2-5)

030223120

เทอรโมไดนามกส (Thermodynamics)

3(3-0-6)

Page 6: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 6

030403100

พนฐานวศวกรรมไฟฟา (Fundamentals of Electrical Engineering)

3(3-0-6)

030513300 การโปรแกรมคอมพวเตอร (Computer Programming)

3(2-3-5)

.1.3.16 แขนงวชาพอลเมอร กลมวชาชพ

นกศกษาปกต 57 หนวยกต นกศกษาสหกจศกษา 55 หนวยกต

- กลมวชาแกนบงคบ 21 หนวยกต หนวยกต(บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103200 ปฏบตงานเครองมอกล (Machine Tools Practice)

2(0-6-2)

030153120 กระบวนการขนรปพอลเมอร 1 (Polymer Processing I)

3(3-0-6)

030153122 วสดศาสตรของพอลเมอร (Materials Science of Polymers)

3(3-0-6)

030153123 การไหลตวของพลาสตก (Rheology of Plastics)

2(2-0-4)

030153140 กระบวนการขนรปพอลเมอร 2 (Polymer Processing II)

3(3-0-6)

030153320 ปฏบตงานขนรปพอลเมอร 1 (Polymer Processing Practice I)

2(0-6-2)

030153340

ปฏบตงานขนรปพอลเมอร 2 (Polymer Processing Practice II)

2(0-6-2)

030153342 โครงงานเทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร 1 (Polymer Engineering Technology Project I)

1(0-2-1)

030153360 โครงงานเทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร 2 (Polymer Engineering Technology Project II)

3(0-6-3)

Page 7: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 7

- กลมวชาเฉพาะแขนงวชา นกศกษาปกต 36 หนวยกต นกศกษาสหกจศกษา 34 หนวยกต

เลอกเรยนจากรายการวชาตอไปน หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103204 คอมพวเตอรชวยในการออกแบบและผลต (Computer-aided Design and Computer-aided Manufacturing)

3(2-2-5)

030133332 การใชคอมพวเตอรชวยวเคราะหการไหลของพลาสตก (Computer-assisted Analysis for Plastic Flow)

3(2-2-5)

030153121 เคมพอลเมอร (Chemistry of Polymers)

3(3-0-6)

030153141 กระบวนการขนรปพอลเมอร 3 (Polymer Processing III)

3(3-0-6)

030153142 หลกการออกแบบแมพมพและหวรดส าหรบพลาสตก (Principles of Plastic Mould and Die Design)

3(3-0-6)

030153143 การตรวจสอบพอลเมอร (Polymer Characterization)

3(3-0-6)

030153144 การออกแบบชนสวนพลาสตก (Plastic Part Design)

2(2-0-4)

030153145 เทคโนโลยยาง (Rubber Technology)

3(3-0-6)

030153146 พอลเมอรผสมและสารเชงประกอบ (Blends and Composites Polymer)

3(3-0-6)

030153160 เครองมอและเครองจกรงานพลาสตก (Plastic Tools and Machines)

2(2-0-4)

030153161 การสมมนาทางวศวกรรมพอลเมอร (Seminar in Polymer Engineering)

1(1-0-2)

030153341 ปฏบตงานขนรปพอลเมอร 3 (Polymer Processing Practice III)

2(0-6-2)

030713104 เศรษฐศาสตรวศวกรรม (Engineering Economy)

3(3-0-6)

030713106 วศวกรรมความปลอดภย (Safety Engineering)

3(3-0-6)

030713107 วศวกรรมบ ารงรกษา (Maintenance Engineering)

3(3-0-6)

Page 8: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 8

..3.16 2 แขนงวชาปโตรเคม กลมวชาชพ

นกศกษาปกต 57 หนวยกต นกศกษาสหกจศกษา 55 หนวยกต

- กลมวชาแกนบงคบ 21 หนวยกต หนวยกต(บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103200 ปฏบตงานเครองมอกล (Machine Tools Practice)

2(0-6-2)

030153122 วสดศาสตรของพอลเมอร (Materials Science of Polymers)

3(3-0-6)

030153124 กระบวนการขนรปพอลเมอร (Polymer Processing)

3(3-0-6)

030153125 ความรพนฐานปโตรเคม (Fundamentals of Petrochemistry)

3(3-0-6)

030153144 การออกแบบชนสวนพลาสตก (Plastic Part Design)

2(2-0-4)

030153148 เทคนคการแยกสารปโตรเคม (Petrochemical Separation Techniques)

3(3-0-6)

030153161 การสมมนาทางวศวกรรมพอลเมอร (Seminar in Polymer Engineering)

1(1-0-2)

030153321 ปฏบตงานขนรปพอลเมอร (Polymer Processing Practice)

2(0-6-2)

030153342 โครงงานเทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร 1 (Polymer Engineering Technology Project I)

1(0-2-1)

030153360 โครงงานเทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร 2 (Polymer Engineering Technology Project II)

3(0-6-3)

- กลมวชาเฉพาะแขนงวชา

นกศกษาปกต 36 หนวยกต นกศกษาสหกจศกษา 34 หนวยกต

เลอกเรยนจากรายการวชาตอไปน หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103204 คอมพวเตอรชวยในการออกแบบและผลต (Computer-aided Design and Computer-aided Manufacturing)

3(2-2-5)

030133332 การใชคอมพวเตอรชวยวเคราะหการไหลของพลาสตก (Computer-assisted Analysis for Plastic Flow)

3(2-2-5)

030153143 การตรวจสอบพอลเมอร (Polymer Characterization)

3(3-0-6)

Page 9: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 9

030153145 เทคโนโลยยาง (Rubber Technology)

3(3-0-6)

030153146 พอลเมอรผสมและสารเชงประกอบ (Blends and Composites Polymer)

3(3-0-6)

030153147 ความรพนฐานของการเรงปฏกรยา (Fundamentals of Catalysis)

3(3-0-6)

030153149 เคมพนผว (Surface Chemistry)

3(3-0-6)

030153150 หลกการเครองมอวเคราะหทางวศวกรรมเคม (Instrumental Methods in Chemical Engineering)

3(2-2-5)

030153151 วศวกรรมการเผาไหม (Combustion Engineering)

3(3-0-6)

030153152 สารลดแรงตงผวและปรากฏการณทอนเตอรเฟส (Surfactant and Interfacial Phenomena)

3(3-0-6)

030153153 เทคโนโลยสะอาด (Clean Technology)

3(3-0-6)

030153154 การลงทนโครงการปโตรเคม (Petrochemical Project Investment)

2(2-0-4)

030153160 เครองมอและเครองจกรงานพลาสตก (Plastic Tools and Machines)

2(2-0-4)

030713103 การควบคมคณภาพ (Quality Control)

3(3-0-6)

030713104 เศรษฐศาสตรวศวกรรม (Engineering Economy)

3(3-0-6)

030713106 วศวกรรมความปลอดภย (Safety Engineering)

3(3-0-6)

030713107 วศวกรรมบ ารงรกษา (Maintenance Engineering)

3(3-0-6)

กลมวชาประสบการณวชาชพ 4 หนวยกต จ านวนหนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103201 ประสบการณวชาชพ (Professional Training)

4(0-360-0)

กลมวชาสหกจศษา 6 หนวยกต หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103400 สหกจศกษา (Co-operative Education)

6(0-540-0)

ค. หมวดวชาเลอกเสร 6 หนวยกต

เลอกเรยนจากรายวชาในหลกสตรระดบปรญญาตรทมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลา พระนครเหนอเปดสอน

Page 10: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 10

6.1.4 แผนการศกษา 6.1.4.1 แขนงวชาพอลเมอร (นกศกษาปกต)

ปท 1 ภาคการศกษาท 1 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103300 การเขยนแบบวศวกรรม (Engineering Drawing)

3(2-3-5)

030513300 การโปรแกรมคอมพวเตอร (Computer Programming)

3(2-3-5)

040113001 เคมส าหรบวศวกร (Chemistry for Engineers)

3(3-0-6)

040113002 ปฏบตการเคมส าหรบวศวกร (Chemistry Laboratory for Engineers)

1(0-3-1)

040203111 คณตศาสตรวศวกรรม 1 (Engineering Mathematics I)

3(3-0-6)

040313005 ฟสกส 1 (Physics I)

3(3-0-6)

040313014 ปฏบตการฟสกส 1 (Physics Laboratory I)

1(0-3-1)

080103001 ภาษาองกฤษ 1 (English I)

3(3-0-6)

08xxxxxxx วชาเลอกในกลมวชาพลศกษา (Physical Education Elective Course)

1(0-2-1)

รวม 21(16-14-37)

Page 11: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 11

ปท 1 ภาคการศกษาท 2 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103100 วสดวศวกรรม (Engineering Materials)

3(3-0-6)

030103200 ปฏบตงานเครองมอกล (Machine Tools Practice)

2(0-6-2)

040203112 คณตศาสตรวศวกรรม 2 (Engineering Mathematics II)

3(3-0-6)

040313007 ฟสกส 2 (Physics II)

3(3-0-6)

040313015 ปฏบตการฟสกส 2 (Physics Laboratory II)

1(0-3-1)

080103002 ภาษาองกฤษ 2 (English II)

3(3-0-6)

04xxxxxxx วชาเลอกในกลมวชาวทยาศาสตรและคณตศาสตร (Science and Mathematics Elective Course)

3(3-0-6)

08xxxxxxx

วชาเลอกในกลมวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร (Humanities and Social Science Elective Course)

3(3-0-6)

รวม

21(18-9-39)

Page 12: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 12

ปท 2 ภาคการศกษาท 1 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103102 กลศาสตรวศวกรรม 1 (Engineering Mechanics I)

3(3-0-6)

030103104 กรรมวธการผลต (Manufacturing Processes)

3(3-0-6)

030103310 วศวกรรมการวดละเอยด (Metrology Engineering)

3(2-2-5)

030153122 วสดศาสตรของพอลเมอร (Materials Science of Polymers)

3(3-0-6)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

030403100 พนฐานวศวกรรมไฟฟา (Fundamentals of Electrical Engineering)

3(3-0-6)

08xxxxxxx วชาเลอกในหมวดวชาศกษาทวไป (General Education Elective Course)

3(x-x-x)

รวม

21(x-x-x)

ปท 2 ภาคการศกษาท 2

รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103105 วศวกรรมเครองมอ (Tools Engineering)

3(3-0-6)

030153120 กระบวนการขนรปพอลเมอร 1 (Polymer Processing I)

3(3-0-6)

030153123 การไหลตวของพลาสตก (Rheology of Plastics)

2(2-0-4)

030153320 ปฏบตงานขนรปพอลเมอร 1 (Polymer Processing Practice I)

2(0-6-2)

030223120 เทอรโมไดนามกส (Thermodynamics)

3(3-0-6)

040503011 สถตส าหรบวศวกรและนกวทยาศาสตร (Statistics for Engineers and Scientists)

3(3-0-6)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

รวม 19(x-x-x)

Page 13: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 13

ปท 3 ภาคการศกษาท 1 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103302 ไฮดรอลกสและนวแมตกส (Hydraulics and Pneumatics)

3(2-2-5)

030153140 กระบวนการขนรปพอลเมอร 2 (Polymer Processing II)

3(3-0-6)

030153340 ปฏบตงานขนรปพอลเมอร 2 (Polymer Processing Practice II)

2(0-6-2)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0307xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0307xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

รวม 17(x-x-x)

ปท 3 ภาคการศกษาท 2 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน

(Technical Elective Course) 2(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

2(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

รวม 16(x-x-x)

ปท 3 ภาคฤดรอน

030103201 ประสบการณวชาชพ (Professional Training)

4(0-360-0)

รวม 4(0-360-0)

Page 14: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 14

ปท 4 ภาคการศกษาท 1 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030153342 โครงงานเทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร 1 (Polymer Engineering Technology Project I)

1(0-2-1)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

2(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

2(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในหมวดวชาศกษาทวไป (General Education Elective Course)

1(1-0-2)

08xxxxxxx วชาเลอกในกลมวชาภาษา (Language Elective Course)

3(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในหมวดวชาศกษาทวไป (General Education Elective Course)

3(x-x-x)

xxxxxxxxx วชาเลอกเสร (Free Elective Course)

3(x-x-x)

รวม 15(x-x-x)

ปท 4 ภาคการศกษาท 2 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030153360 โครงงานเทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร 2 (Polymer Engineering Technology Project II)

3(0-6-3)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

1(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในกลมวชาภาษา (Language Elective Course)

3(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในหมวดวชาศกษาทวไป (General Education Elective Course)

3(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในกลมวชาพลศกษา (Physical Education Elective Course)

1(0-2-1)

xxxxxxxxx วชาเลอกเสร (Free Elective Course)

3(x-x-x)

รวม 14(x-x-x )

Page 15: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 15

3.1.4.2 แขนงวชาพอลเมอร (นกศกษาสหกจศกษา)

ปท 1 ภาคการศกษาท 1 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103300 การเขยนแบบวศวกรรม (Engineering Drawing)

3(2-3-5)

030513300 การโปรแกรมคอมพวเตอร (Computer Programming)

3(2-3-5)

040113001 เคมส าหรบวศวกร (Chemistry for Engineers)

3(3-0-6)

040113002 ปฏบตการเคมส าหรบวศวกร (Chemistry Laboratory for Engineers)

1(0-3-1)

040203111 คณตศาสตรวศวกรรม 1 (Engineering Mathematics I)

3(3-0-6)

040313005 ฟสกส 1 (Physics I)

3(3-0-6)

040313014 ปฏบตการฟสกส 1 (Physics Laboratory I)

1(0-3-1)

080103001 ภาษาองกฤษ 1 (English I)

3(3-0-6)

08xxxxxxx วชาเลอกในกลมวชาพลศกษา (Physical Education Elective Course)

1(0-2-1)

รวม 21(16-14-37)

Page 16: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 16

ปท 1 ภาคการศกษาท 2 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103100 วสดวศวกรรม (Engineering Materials)

3(3-0-6)

030103200 ปฏบตงานเครองมอกล (Machine Tools Practice)

2(0-6-2)

040203112 คณตศาสตรวศวกรรม 2 (Engineering Mathematics II)

3(3-0-6)

040313007 ฟสกส 2 (Physics II)

3(3-0-6)

040313015 ปฏบตการฟสกส 2 (Physics Laboratory II)

1(0-3-1)

080103002 ภาษาองกฤษ 2 (English II)

3(3-0-6)

04xxxxxxx วชาเลอกในกลมวชาวทยาศาสตรและคณตศาสตร (Science and Mathematics Elective Course)

3(3-0-6)

08xxxxxxx

วชาเลอกในกลมวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร (Humanities and Social Science Elective Course)

3(3-0-6)

รวม

21(18-9-39)

Page 17: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 17

ปท 2 ภาคการศกษาท 1

รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103102 กลศาสตรวศวกรรม 1 (Engineering Mechanics I)

3(3-0-6)

030103104 กรรมวธการผลต (Manufacturing Processes)

3(3-0-6)

030103310 วศวกรรมการวดละเอยด (Metrology Engineering)

3(2-2-5)

030153122 วสดศาสตรของพอลเมอร (Materials Science of Polymers)

3(3-0-6)

030403100 พนฐานวศวกรรมไฟฟา (Fundamentals of Electrical Engineering)

3(3-0-6)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในหมวดวชาศกษาทวไป (General Education Elective Course)

3(x-x-x)

รวม

21(x-x-x)

ปท 2 ภาคการศกษาท 2 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103105 วศวกรรมเครองมอ (Tools Engineering)

3(3-0-6)

030153120 กระบวนการขนรปพอลเมอร 1 (Polymer Processing I)

3(3-0-6)

030153123 การไหลตวของพลาสตก (Rheology of Plastics)

2(2-0-4)

030153320 ปฏบตงานขนรปพอลเมอร 1 (Polymer Processing Practice I)

2(0-6-2)

030223120 เทอรโมไดนามกส (Thermodynamics)

3(3-0-6)

040503011

สถตส าหรบวศวกรและนกวทยาศาสตร (Statistics for Engineers and Scientists)

3(3-0-6)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

xxxxxxxxx วชาเลอกเสร (Free Elective Course)

3(x-x-x)

รวม

22(x-x-x)

Page 18: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 18

ปท 3 ภาคการศกษาท 1

รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103302 ไฮดรอลกสและนวแมตกส (Hydraulics and Pneumatics)

3(2-2-5)

030153140 กระบวนการขนรปพอลเมอร 2 (Polymer Processing II)

3(3-0-6)

030153340 ปฏบตงานขนรปพอลเมอร 2 (Polymer Processing Practice II)

2(0-6-2)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0307xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0307xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

รวม 20(x-x-x)

ปท 3 ภาคการศกษาท 2 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030153342 โครงงานเทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร 1 (Polymer Engineering Technology Project I)

1(0-2-1)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

2(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

2(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

08010xxxx วชาเลอกในกลมวชาภาษา (Language Elective Course)

3(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในหมวดวชาศกษาทวไป (General Education Elective Course)

1(1-0-2)

รวม 18(x-x-x)

Page 19: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 19

ปท 4 ภาคการศกษาท 1

รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103400 สหกจศกษา (Co-operative Education)

6(0-540-0)

รวม 6(0-540-0)

ปท 4 ภาคการศกษาท 2 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030153360 โครงงานเทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร 2 (Polymer Engineering Technology Project II)

3(0-6-3)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

1(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

2(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในกลมวชาภาษา (Language Elective Course)

3(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในหมวดวชาศกษาทวไป (General Education Elective Course)

3(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในหมวดวชาศกษาทวไป (General Education Elective Course)

3(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในกลมวชาพลศกษา (Physical Education Elective Course)

1(0-2-1)

xxxxxxxxx วชาเลอกเสร (Free Elective Course)

3(x-x-x)

รวม 19(x-x-x )

Page 20: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 20

6.1.4.3 แขนงวชาปโตรเคม (นกศกษาปกต)

ปท 1 ภาคการศกษาท 1 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103300 การเขยนแบบวศวกรรม (Engineering Drawing)

3(2-3-5)

030513300 การโปรแกรมคอมพวเตอร (Computer Programming)

3(2-3-5)

040113001 เคมส าหรบวศวกร (Chemistry for Engineers)

3(3-0-6)

040113002 ปฏบตการเคมส าหรบวศวกร (Chemistry Laboratory for Engineers)

1(0-3-1)

040203111 คณตศาสตรวศวกรรม 1 (Engineering Mathematics I)

3(3-0-6)

040313005 ฟสกส 1 (Physics I)

3(3-0-6)

040313014 ปฏบตการฟสกส 1 (Physics Laboratory I)

1(0-3-1)

080103001 ภาษาองกฤษ 1 (English I)

3(3-0-6)

08xxxxxxx วชาเลอกในกลมวชาพลศกษา (Physical Education Elective Course)

1(0-2-1)

รวม 21(16-14-37)

Page 21: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 21

ปท 1 ภาคการศกษาท 2 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103100 วสดวศวกรรม (Engineering Materials)

3(3-0-6)

030103200 ปฏบตงานเครองมอกล (Machine Tools Practice)

2(0-6-2)

040203112 คณตศาสตรวศวกรรม 2 (Engineering Mathematics II)

3(3-0-6)

040313007 ฟสกส 2 (Physics II)

3(3-0-6)

040313015 ปฏบตการฟสกส 2 (Physics Laboratory II)

1(0-3-1)

080103002 ภาษาองกฤษ 2 (English II)

3(3-0-6)

04xxxxxxx วชาเลอกในกลมวชาวทยาศาสตรและคณตศาสตร (Science and Mathematics Elective Course)

3(3-0-6)

08xxxxxxx

วชาเลอกในกลมวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร (Humanities and Social Science Elective Course)

3(3-0- 6)

รวม 21(18-9-39)

Page 22: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 22

ปท 2 ภาคการศกษาท 1 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103102 กลศาสตรวศวกรรม 1 (Engineering Mechanics I)

3(3-0-6)

030103104 กรรมวธการผลต (Manufacturing Processes)

3(3-0-6)

030103310 วศวกรรมการวดละเอยด (Metrology Engineering)

3(2-2-5)

030153122 วสดศาสตรของพอลเมอร (Materials Science of Polymers)

3(3-0-6)

030403100 พนฐานวศวกรรมไฟฟา (Fundamentals of Electrical Engineering)

3(3-0-6)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในหมวดวชาศกษาทวไป (General Education Elective Course)

3(x-x-x)

รวม 21(x-x-x)

ปท 2 ภาคการศกษาท 2 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103105 วศวกรรมเครองมอ (Tools Engineering)

3(3-0-6)

030153124 กระบวนการขนรปพอลเมอร (Polymer Processing)

3(3-0-6)

030153125 ความรพนฐานปโตรเคม (Fundamentals of Petrochemistry)

3(3-0-6)

030153321 ปฏบตงานขนรปพอลเมอร (Polymer Processing Practice)

2(0-6-2)

030223120 เทอรโมไดนามกส (Thermodynamics)

3(3-0-6)

040503011 สถตส าหรบวศวกรและนกวทยาศาสตร (Statistics for Engineers and Scientists)

3(3-0-6)

0307xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

รวม 20(x-x-x)

Page 23: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 23

ปท 3 ภาคการศกษาท 1 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103302 ไฮดรอลกสและนวแมตกส (Hydraulics and Pneumatics)

3(2-2-5)

030153148 เทคนคการแยกสารปโตรเคม (Petrochemical Separation Techniques)

3(3-0-6)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0307xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

รวม 18(x-x-x)

ปท 3 ภาคการศกษาท 2 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0307xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

xxxxxxxxx วชาเลอกเสร (Free Elective Course)

3(x-x-x)

รวม 15(x-x-x)

ปท 3 ภาคฤดรอน

030103201 ประสบการณวชาชพ (Professional Training)

4(0-360-0)

รวม 4(0-360-0)

Page 24: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 24

ปท 4 ภาคการศกษาท 1 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030153342 โครงงานเทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร 1 (Polymer Engineering Technology Project I)

1(0-2-1)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

2(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

2(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในหมวดวชาศกษาทวไป (General Education Elective Course)

1(1-0-2)

08xxxxxxx วชาเลอกในหมวดวชาศกษาทวไป (General Education Elective Course)

3(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในกลมวชาภาษา (Language Elective Course)

3(x-x-x)

xxxxxxxxx วชาเลอกเสร (Free Elective Course)

3(x-x-x)

รวม 15(x-x-x )

ปท 4 ภาคการศกษาท 2 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030153161 การสมมนาทางวศวกรรมพอลเมอร (Seminar in Polymer Engineering)

1(1-0-2)

030153360 โครงงานเทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร 2 (Polymer Engineering Technology Project II)

3(0-6-3)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

2(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในกลมวชาภาษา (Language Elective Course)

3(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในกลมวชาพลศกษา (Physical Education Elective Course)

1(0-2-1)

08xxxxxxx วชาเลอกในหมวดวชาศกษาทวไป (General Education Elective Course)

3(x-x-x)

รวม 13(x-x-x )

Page 25: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 25

6.1.4.4 แขนงวชาปโตรเคม (นกศกษาสหกจศกษา)

ปท 1 ภาคการศกษาท 1 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103300 การเขยนแบบวศวกรรม (Engineering Drawing)

3(2-3-5)

030513300 การโปรแกรมคอมพวเตอร (Computer Programming)

3(2-3-5)

040113001 เคมส าหรบวศวกร (Chemistry for Engineers)

3(3-0-6)

040113002 ปฏบตการเคมส าหรบวศวกร (Chemistry Laboratory for Engineers)

1(0-3-1)

040203111 คณตศาสตรวศวกรรม 1 (Engineering Mathematics I)

3(3-0-6)

040313005 ฟสกส 1 (Physics I)

3(3-0-6)

040313014 ปฏบตการฟสกส 1 (Physics Laboratory I)

1(0-3-1)

080103001 ภาษาองกฤษ 1 (English I)

3(3-0-6)

08xxxxxxx วชาเลอกในกลมวชาพลศกษา (Physical Education Elective Course)

1(0-2-1)

รวม 21(16-14-37)

Page 26: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 26

ปท 1 ภาคการศกษาท 2 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103100 วสดวศวกรรม (Engineering Materials)

3(3-0-6)

030103200 ปฏบตงานเครองมอกล (Machine Tools Practice)

2(0-6-2)

040203112 คณตศาสตรวศวกรรม 2 (Engineering Mathematics II)

3(3-0-6)

040313007 ฟสกส 2 (Physics II)

3(3-0-6)

040313015 ปฏบตการฟสกส 2 (Physics Laboratory II)

1(0-3-1)

080103002 ภาษาองกฤษ 2 (English II)

3(3-0-6)

04xxxxxxx วชาเลอกในกลมวชาวทยาศาสตรและคณตศาสตร (Science and Mathematics Elective Course)

3(3-0-6)

08xxxxxxx

วชาเลอกในกลมวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร (Humanites and Social Science Elective Course)

3(3-0-6)

รวม 21(18-9-39)

Page 27: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 27

ปท 2 ภาคการศกษาท 1 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103102 กลศาสตรวศวกรรม 1 (Engineering Mechanics I)

3(3-0-6)

030103104 กรรมวธการผลต (Manufacturing Processes)

3(3-0-6)

030103310 วศวกรรมการวดละเอยด (Metrology Engineering)

3(2-2-5)

030153122 วสดศาสตรของพอลเมอร (Materials Science of Polymers)

3(3-0-6)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

030403100 พนฐานวศวกรรมไฟฟา (Fundamentals of Electrical Engineering)

3(3-0-6)

08xxxxxxx วชาเลอกในหมวดวชาศกษาทวไป (General Education Elective Course)

3(x-x-x)

รวม 21(x-x-x)

ปท 2 ภาคการศกษาท 2 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103105 วศวกรรมเครองมอ (Tools Engineering)

3(3-0-6)

030153124 กระบวนการขนรปพอลเมอร (Polymer Processing)

3(3-0-6)

030153125 ความรพนฐานปโตรเคม (Fundamentals of Petrochemistry)

3(3-0-6)

030153321 ปฏบตงานขนรปพอลเมอร (Polymer Processing Practice)

2(0-6-2)

030223120 เทอรโมไดนามกส (Thermodynamics)

3(3-0-6)

040503011 สถตส าหรบวศวกรและนกวทยาศาสตร (Statistics for Engineers and Scientists)

3(3-0-6)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

2(x-x-x)

0307xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

รวม 22(x-x-x)

Page 28: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 28

ปท 3 ภาคการศกษาท 1 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103302 ไฮดรอลกสและนวแมตกส (Hydraulics and Pneumatics)

3(2-2-5)

030153148 เทคนคการแยกสารปโตรเคม (Petrochemical Separation Techniques)

3(3-0-6)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0307xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0307xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

รวม 21(x-x-x)

ปท 3 ภาคการศกษาท 2 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030153342 โครงงานเทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร 1 (Polymer Engineering Technology Project I)

1(0-2-1)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

3(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในกลมวชาภาษา (Language Elective Course)

3(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในหมวดวชาศกษาทวไป (General Education Elective Course)

3(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในหมวดวชาศกษาทวไป (General Education Elective Course)

1(1-0-2)

xxxxxxxxx วชาเลอกเสร (Free Elective Course)

3(x-x-x)

รวม 20(x-x-x)

Page 29: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 29

ปท 4 ภาคการศกษาท 1 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030103400 สหกจศกษา (Co-operative Education)

6(0-540-0)

รวม 6(0-540-0)

ปท 4 ภาคการศกษาท 2 รหสวชา ชอวชา หนวยกต (บรรยาย-ปฏบต-ศกษาดวยตนเอง)

030153161 การสมมนาทางวศวกรรมพอลเมอร (Seminar in Polymer Engineering)

1(1-0-2)

030153360 โครงงานเทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร 2 (Polymer Engineering Technology Project II)

3(0-6-3)

0301xxxxx วชาเลอกเฉพาะดาน (Technical Elective Course)

2(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในกลมวชาภาษา (Language Elective Course)

3(x-x-x)

08xxxxxxx วชาเลอกในกลมวชาพลศกษา (Physical Education Elective Course)

1(0-2-1)

08xxxxxxx วชาเลอกในหมวดวชาศกษาทวไป (General Education Elective Course)

3(x-x-x)

xxxxxxxxx วชาเลอกเสร (Free Elective Course)

3(x-x-x)

รวม 16(x-x-x )

Page 30: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 30

6.1.5 ค าอธบายรายวชา

030103100 วสดวศวกรรม 3(3-0-6) (Engineering Materials) วชาบงคบกอน: 040113001 เคมส าหรบวศวกรหรอเรยนรวมกน

ความสมพนธระหวางโครงสราง คณสมบต กระบวนการผลต การประยกตใชวสดวศวกรรม กลมโลหะ พอล เมอร เซรามก วสด เชงประกอบ แผนภาพสมดลภาค การแปลความหมายของแผนภาพสมดลภาค คณสมบตเชงกล การเสอมสภาพของ วสดวศวกรรม

030103102 กลศาสตรวศวกรรม 1 3(3-0-6) (Engineering Mechanics I) วชาบงคบกอน: 040313005 ฟสกส 1 หลกการเบองตนของกลศาสตร แรงและโมเมนตของแรง ระบบของแรง และแรงลพธของระบบแรง การสมดลแรง การเขยนแผนภาพวตถอสระ การวเคราะหแรงในชนสวนของโครงสราง ชนสวนของเครองจกรกล แรงเสยดทาน จดศนยถวง และ จดเซนทรอยด โมเมนตความเฉอยของพนท คาน หลกการของงานเสมอน ความเสถยรภาพ

030103104 กรรมวธการผลต 3(3-0-6)

(Manufacturing Processes) วชาบงคบกอน: 030103100 วสดวศวกรรม

กรรมวธการผลต โครงสรางและสมบตทวไปของวสดทใชในการผลต การเลอกใชวสดและการปรบปรงสมบต ความรเบองตนเกยวกบหลกการของกรรมวธการผลต การหลอ การขนรป การตดปาดผวและการเชอม ความสมพนธของวสดและกรรมวธการผลต พนฐานของคาใชจายในโรงงาน

030103105 วศวกรรมเครองมอ 3(3-0-6)

(Tools Engineering) วชาบงคบกอน: ไมม

การขนถายชนงาน การใสและถอดชนงานจากอปกรณจบยด การก าหนดต าแหนงและการเลอกพนผวอางองของชนงาน การรองรบและจบยดชนงาน ชนดของการจบยด การกระท าระหวางกนของอปกรณจบยดเครองมอ เครองมอกล อปกรณวดและคนงาน หลกการและการแยกประเภทพนซและดาย การออกแบบดาย

030103200

ปฏบตงานเครองมอกล 2(0-6-2) (Machine Tools Practice) วชาบงคบกอน: ไมม

ความปลอดภยในโรงงาน การลบคมเครองมอตดแบบตางๆ การปฏบตงานกบเครองมอกลพนฐาน อปกรณจบยดชนงานและอปกรณประกอบการท างานแบบตางๆ ของเครองมอกล การขนรปชนงานแบบตางๆ ดวยเครองมอกล งานสวมประกอบและงานยดประกอบแบบตางๆ งานบ ารงรกษาเครองมอกล งานสรางชนสวนมาตรฐานของแมพมพแบบตางๆ

Page 31: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 31

030103201 ประสบการณวชาชพ 4(0-360-0) (Professional Training) วชาบงคบกอน: ไมม

การฝกงานรวมกนระหวางมหาวทยาลยและเอกชนในบรษท หรอหนวยงานภาคอตสาหกรรมโดยความเหนชอบของภาควชา นกศกษาตองปฏบตงานในโรงงานอตสาหกรรมจรง โดยมระยะเวลาในการปฏบตงานรวมกนทงหมดไมนอยกวา 360 ชวโมง การปฏบตงานอยภายใตการก ากบดแล และใหคะแนนรวมกนระหวางผสอนของภาควชาตนสงกดและผประกอบการ ภายหลงเสรจสนการปฏบตงาน นกศกษาตองสงรายงานการปฏบตงานเสนอตอภาควชาตนสงกดเพอใชประกอบการวดผล

030103302 ไฮดรอลกสและนวแมตกส 3(2-2-5)

(Hydraulics and Pneumatics) วชาบงคบกอน: ไมม พนฐานทางฟสกสของระบบนวแมตกสและไฮดรอลกส อปกรณการท างาน และชนดของวาลวควบคมของระบบนวแมตกสและของไฮดรอลกส วงจรพนฐานในระบบ นวแมตกสและระบบไฮดรอลกส วงจรพนฐานในระบบนวแมตกสไฟฟาและไฮดรอลกสไฟฟา การควบคมแบบตอเนองทางไฟฟา การประยกตใชงานในระบบนวแมตกสและ ไฮดรอลกส

030103204 คอมพวเตอรชวยในการออกแบบและผลต 3(2-2-5) (Computer-aided Design and Computer-aided Manufacturing) วชาบงคบกอน: 030103300 การเขยนแบบวศวกรรม

ระบบ CAD ขอบเขตการใชงานและการเลอกใชระบบCAD/CAM องคประกอบของฮารดแวร และซอฟตแวร ขอจ ากดของการใชระบบ CAD/CAM การสรางภาพ 3 มต การสรางรปทรงพนผว การสรางรปทรงตน การสงถายขอมลในระบบ CAD/CAM การขนรปชนงาน โดยใชคอมพวเตอรชวยการท าโปรแกรม NC โพสตโปรเซสเซอร และการขนรปชนงานบนเครองซเอนซ

030103300 การเขยนแบบวศวกรรม 3(2-3-5)

(Engineering Drawing) วชาบงคบกอน: ไมม มาตรฐานการเขยนแบบวศวกรรม การเขยนตวอกษร การเขยนแบบเรขาคณต หลกการเขยนภาพฉาย แบบภาพฉาย แบบภาพสามมต การบอกขนาดและสญลกษณ ผวงาน การบอกคาพกดความคลาดเคลอนและพกดงานสวม การเขยนภาพตด การเขยนแบบภาพคลและภาพชวย การสเกตแบบดวยมอ การเขยนแบบภาพประกอบและภาพแยกชน การใชคอมพวเตอรชวยการเขยนแบบ

Page 32: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 32

030103310 วศวกรรมการวดละเอยด 3(2-2-5) (Metrology Engineering) วชาบงคบกอน: ไมม

หลกการงานวดละเอยด ความผดพลาดในการวด และการลดความผดพลาดในระบบการวด หลกการวดแบบเปรยบเทยบ หลกการท างานของเครองมอวดและอปกรณประกอบตางๆ การวดระยะทางดวยลม การวดความหยาบผวงาน การวดโปรไฟลดวยแสง การวดวสดคมตด การวดดวยแสงเลเซอร การท างานดวยเครองวด 3 มต การวดฟนเฟองและเกลยว และหลกการพจารณาเลอกระบบงานวดทเหมาะสม

030103400 สหกจศกษา 6(0-540-0) (Co-operative Education) วชาบงคบกอน : ไมม การปฏบตงานดานวชาชพตามสาขาวชาในสถานประกอบการหรอองคกรผใชบณฑตเปนเวลา 16 สปดาห หรอไมนอยกวา 540 ชวโมง โดยบรณาการความรทไดจากการศกษากบการปฏบตงานจรงเสมอนหนงเปนพนกงาน การจดท าโครงการ การรายงานผลการปฏบตงาน การเขยนรายงานโครงการ การน าเสนอโครงการ ทกษะองคความรดานคณธรรมและจรยธรรมในวชาชพ เพอใหเปนบณฑตทมคณสมบตตรงตามความตองการของตลาดแรงงานทพรอมจะท างานไดทนทเมอส าเรจการศกษา

030133332 การใชคอมพวเตอรชวยวเคราะหการไหลของพลาสตก 3(2-2-5) (Computer-assisted Analysis for Plastic Flow) วชาบงคบกอน: 030103204 คอมพวเตอรชวยในการออกแบบและผลต

การวเคราะหความแขงแรงของชนงานพลาสตกโดยใชโปรแกรมคอมพวเตอรชวย การใชโปรแกรมจ าลองและวเคราะหการไหลตวของงานฉดพลาสตก วเคราะหการบดงอ วเคราะหการหดตว วเคราะหการออกแบบระบบหลอเยน และการท านายผลของชนงานทเกดขนหลงการฉด

030153120 กระบวนการขนรปพอลเมอร 1 3(3-0-6)

(Polymer Processing I) วชาบงคบกอน: 030153122 วสดศาสตรของพอลเมอร

กระบวนการขนรปพอลเมอร สารเตมแตง การเตรยมพอลเมอรกอนการผสม และประเภทของเครองหลอมอดรด สวนประกอบตางๆ ของเครองหลอมอดรด ทฤษฎการขนรปแบบหลอมอดรด ความรเกยวกบประเภทสกร และหวรดแบบตางๆ การผลตแผนพอลเมอร ฟลม ทอ โพรไฟล เสนใย การขนรปแบบหลอมอดรดรวม การวเคราะหหาสาเหตขอผดพลาดจากการผลต และเทคนคท เกยวของ ชนดของพอล เมอรท ใชขนรป กระบวนการขนรปพอลเมอร โดยใชเครองประเภทเครองเปาฟลม สวนประกอบตางๆ ของเครองเปาฟลม ประเภทของเครองเปาฟลม กระบวนการขนรปดวยการเปาฟลม การเปายด ขอผดพลาดจากการเปาฟลม เทคนคทควรทราบ ทฤษฎการเปาขนรปโดยวธการเปาฟลมแบบตางๆ เทคนคการควบคมขนาดความหนาของผนงฟลม

Page 33: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 33

030153121 เคมพอลเมอร 3(3-0-6) (Chemistry of Polymers) วชาบงคบกอน: 040113001 เคมส าหรบวศวกร

ความรทางเคมพอลเมอร โครงสรางและสมบตของพลาสตกและสารโมเลกล กระบวนการพอลเมอรไรเซชน โคพอลเมอร สารตวเรง พนฐานสารเตมแตงธรรมชาตและไมธรรมชาต อณหพลศาสตรของการหลอมเหลว สมบตเชงกล สมบตทางความรอน สมบตทางไฟฟาและสมบตทางแสง

030153122 วสดศาสตรของพอลเมอร 3(3-0-6)

(Materials Science of Polymers) วชาบงคบกอน: 040113001 เคมส าหรบวศวกรหรอเรยนรวมกน

วสดศาสตรของพอลเมอร พลาสตก ยาง กระบวนการท าปฏกรยาเชงซอนทางเคม ประเภทและชนดของพอลเมอร คณสมบตทางกล การน าไปใชงาน และทางฟสกสของ พอลเมอรชนดตางๆ กรรมวธและลกษณะทางเทคโนโลยในการผลต ผลตภณฑพลาสตก หลกการท างานของเครองผลต ผลตภณฑพลาสตกชนดตางๆ การท าพลาสตกรไซเคล

030153123 การไหลตวของพลาสตก 2(2-0-4) (Rheology of Plastics) วชาบงคบกอน: 030153122 วสดศาสตรของพอลเมอร

คณสมบตการไหลตวของพลาสตกหลอมเหลว ทฤษฎการไหลตวพลาสตก การค านวณการไหลตวทเกยวของ อทธพลของอณหภมกบพลาสตก หลกการวดและเครองมอวดทใชศกษาพฤตกรรมการไหลของพลาสตก และการประยกตใชงาน

030153124 กระบวนการขนรปพอลเมอร 3(3-0-6)

(Polymer Processing ) วชาบงคบกอน : 030153122 วสดศาสตรของพอลเมอร

กระบวนการขนรปพอลเมอร สารเตมแตง การเตรยม พอลเมอรกอนการผสม ทฤษฎกระบวนการขนรปแบบตางๆ กระบวนการหลอมอดรดท อ ฟลม เสนใย กระบวนการฉดและกระบวนการอดพลาสตกเขาแมพมพ กระบวนการขนรปดวยความรอน

030153125 ความรพนฐานปโตรเคม 3(3-0-6)

(Fundamentals of Petrochemistry) วชาบงคบกอน: 030153122 วสดศาสตรของพอลเมอร โครงสรางและสมบตของไฮโดรคารบอนและกลมสารประกอบอนทรยอน ก าเนดของปโตรเลยม กาซธรรมชาต และน ามนดบ สารปโตรเคมฐานโอเลฟน สารปโตรเคมฐานอะโรแมตก มเทนและอนพนธของมเทน ปจจยทมอทธพลตอผลตภณฑ ปโตรเคมและพอลเมอร การพฒนาและแนวโนมของอตสาหกรรมปโตรเคมในประเทศไทย ผลตภณฑทไดจากอตสาหกรรมปโตรเลยมและปโตรเคม การน าผลตภณฑทไดไปใชประโยชน

Page 34: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 34

030153140 กระบวนการขนรปพอลเมอร 2 3(3-0-6) (Polymer Processing II) วชาบงคบกอน: 030153120 กระบวนการขนรปพอลเมอร 1

กระบวนการขนรปพอลเมอรโดยกระบวนการฉด ประเภทของเครองฉด สวนประกอบและหนาทในสวนตางๆ ของเครองฉด การศกษาตวแปรและผลกระทบตางๆ ทมตอคณสมบตของชนงานทใชในกระบวนการขนรปโดยการฉด การวเคราะหหาสาเหตขอบกพรองของชนงานและวธในการแกปญหา เทคนคทเกยวของกบกระบวนการฉด กระบวนการขนรปพอลเมอรโดยใชเครองประเภทอดขนรป สวนประกอบของเครองอดขนรป ขนตอนการเตรยมวสดกอนการขนรป ขนตอนของกระบวนการอดขนรป ประเภทของแมพมพทใชในกระบวนการอดขนรป กระบวนการอดสงขนรป ขนตอนของกระบวนการอดสงขนรป ขอแตกตางระหวางกระบวนการอดขนรปและกระบวนการอดสงขนรป รวมถงหวขอพเศษเกยวกบเทคนคและขนตอนในการผลตยางรถยนต

030153141 กระบวนการขนรปพอลเมอร 3 3(3-0-6) (Polymer Processing III) วชาบงคบกอน: 030153140 กระบวนการขนรปพอลเมอร 2

กระบวนการขนรปพอลเมอรโดยใชเครองประเภทเครองเปา สวนประกอบตางๆ ของเครองเปา ขบวนการขนรปการเปา การอดเปา การฉดเปา การเปายด ขอผดพลาดจากการเปา เทคนคทควรทราบ การสกรนส ประเภทของเครองอดขนรปรอน สวนประกอบตางๆ ของเครองอดขนรปรอน ชนดของพอลเมอรทใชขนรป อณหภม วสดเคลอบ เทคนคการขนรปรอนทควรทราบ

030153142 หลกการออกแบบแมพมพและหวรดส าหรบพลาสตก 3(3-0-6)

(Principles of Plastic Mould and Die Design) วชาบงคบกอน: ไมม

การแบงประเภทของแมพมพพลาสตก ชนดตางๆ ของแมพมพฉด แมพมพเปา สวนตางๆ ของแมพมพและการออกแบบ การเลอกใชวสดท าแมพมพ ชนสวนแมพมพมาตรฐาน กระบวนการออกแบบแมพมพฉดและแมพมพเปา การปลดชนงานแบบตางๆ การออกแบบระบบหลอเยน การระบายอากาศในแมพมพ การออกแบบแมพมพฉด ทใชเทคนคการปลดชนงานแบบตางๆ การออกแบบแมพมพฉดชนงานทมอนเดอรคต ทงภายนอกและภายใน หลกการออกแบบแมพมพอดและการสรางหวดาย หลกการออกแบบและชนดของแมพมพขนรปดวยความรอน และชนสวนตางๆ

Page 35: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 35

030153143 การตรวจสอบพอลเมอร 3(3-0-6) (Polymer Characterization) วชาบงคบกอน: 030153122 วสดศาสตรของพอลเมอร

เทคนคการจ าแนกและการวเคราะหพอลเมอร แมสสเปกโทรเมทร การวเคราะหหมปลายโซ การกระเจงของแสง อลตราเซนตรฟวเกชน ความหนดในสภาพสารละลาย แฟรคชนเนชน เจลเพอรมเอชนโครมาโตกราฟฟ พอลอเลกโตรไลต สเทอรโอเคม สณฐานวทยา และการไหลของพอลเมอร เทคนคเบองตนของการจ าแนกและวเคราะหโดยวธทางสเปกโทรสโคป การเลยวเบนของรงสเอกซ ไมโครสโคป กลองจลทรรศนอเลกตรอนแบบสองกราด และกลองจลทรรศนอเลกตรอนแบบสองผาน การวเคราะหเชงความรอน การเสอมสภาพและความคงทนของพอลเมอร

030153144 การออกแบบชนสวนพลาสตก 2(2-0-4) (Plastic Part Design) วชาบงคบกอน: ไมม

การเลอกพอลเมอรใหเหมาะสมกบชนงาน คณสมบตของพอลเมอร เทคโนโลยการเชอมประสานและการยดตดของพลาสตก สงแวดลอมทมผลกระทบตอพลาสตก พนฐานการออกแบบชนงานพลาสตกเบองตน วสดเคลอบผว วสดเสนใยเสรมแรง

030153145 เทคโนโลยยาง 3(3-0-6) (Rubber Technology) วชาบงคบกอน: 030153122 วสดศาสตรของพอลเมอร

วสดยาง โครงสราง สมบต และการใชงานของยางชนดตางๆ เคมและเทคโนโลยของการวลคาไนซยาง สมบตทางกายภาพของยาง วสดส าหรบผสมและเสรมแรงใหกบยาง กระบวนการเตรยมและผสมยางกบสารเตมแตง กระบวนการขนรปวสดยาง การออกแบบและวศวกรรมของผลตภณฑยาง การตรวจสอบและทดสอบสมบตผลตภณฑ

030153146 พอลเมอรผสมและสารเชงประกอบ 3(3-0-6) (Blends and Composites Polymer) วชาบงคบกอน: 030153122 วสดศาสตรของพอลเมอร

หลกการเบองตนของการเสรมแรง ประเภทและคณสมบตของวสดเสรมแรงชนดตางๆ สดสวนของวสดเสรมแรง ลกษณะการจดเรยงตว (Orientation) เทคนคการผสมและการกระจายตวของวสดเสรมแรงในพอลเมอร ประเภทและพฤตกรรมของพอลเมอร ผสมและพอลเมอรเชงประกอบ เทอรโมไดนามกสของการผสมและการแยกตวของ พอลเมอรผสมหลกและรอง ตวเชอมประสาร สมบตทางความรอน และสมบตทางกล กระบวนการและวสดส าหรบพอลเมอรผสมและพอลเมอรเชงประกอบ การน าไปใชประโยชน ฟลเลอร และเสนใยเสรมแรงในพอลเมอรเชงประกอบ

030153147 ความรพนฐานของการเรงปฏกรยา 3(3-0-6) (Fundamentals of Catalysis) วชาบงคบกอน: 030153125 ความรพนฐานปโตรเคม

การเรงปฏกรยาแบบเอกพนธและววธพนธ การเตรยม สมบต และปฏกรยาของสารประกอบอนทรยและอนนทรยเฉพาะอยางทเปนตวเรงปฏกรยา

Page 36: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 36

030153148 เทคนคการแยกสารปโตรเคม 3(3-0-6) (Petrochemical Separation Techniques) วชาบงคบกอน: 030153125 ความรพนฐานปโตรเคม

เครองมอส าหรบการแยกสารปโตรเคม เทคนคและวธการแยกสารปโตรเคม การระเหย การกลน การระเหด การสกดและโครมาโทกราฟ การดดซบ

030153149 เคมพนผว 3(3-0-6) (Surface Chemistry) วชาบงคบกอน: 030153125 ความรพนฐานปโตรเคม

หลกการ และการประยกตของเคมพนผว สถานะภาพ และชองวางบนพนผว การเกดพนธะของสงแปลกปลอมบนพนผวของของแขง เคมฟสกลปของพนผวและระหวางพนผว ธรรมชาตและเทอรโมไดนามกสของพนผว แรงกระท าระหวางพนผว ลกษณะทางไฟฟาของพนผว ปรากฏการณพนผว การตรวจสอบพนผวดวยเทคนคทางไฟฟา และ ออปตคลสเปกโทรสโกปพนผวและวธตรวจสอบทางเคม

030153150 หลกการเครองมอวเคราะหทางวศวกรรมเคม 3(2-2-5) (Instrumental Methods in Chemical Engineering) วชาบงคบกอน: 030153125 ความรพนฐานปโตรเคม การประยกตแนวคดพนฐานและหลกการของเคมว เคราะห เพองานในหองปฏบตการดานการควบคมคณภาพ ประกนคณภาพ และดานความปลอดภย ทฤษฎและหลกการท างานของเครองมอวเคราะหเพอการประยกตใชในกระบวนการทางกายภาพ ทางเคม และทางวศวกรรมปโตรเคม หลกการวเคราะหทส าคญทางสเปกโทรสโคป วธการเช งแสงทางเคม ไฟ ฟ า โครมาโทกราฟ ฟ การว เคราะห เช งความรอน และทาง จลทรรศนศาสตร มการฝกปฏบตการใชเครองมอวเคราะหทอยในความสนใจ

030153151 วศวกรรมการเผาไหม 3(3-0-6) (Combustion Engineering) วชาบงคบกอน: 030223120 เทอรโมไดนามกส ทฤษฎ และปรากฏการณการเผาไหม กระบวนการไพโรไลซส ความส าคญของปรากฏการณดานปฏกรยาทางเคม การถายเท และจลนพลศาสตรของกระบวนการเผาไหม การจดระเบดของการเผาไหมของของแขง ของเหลว และกาซ ลกษณะของเปลวไฟทเกดขนในการเผาไหม หลกการท างานของอปกรณเฉพาะหนวยทประยกตใชในการเผาไหม การประยกตทฤษฎการเผาไหมเพอใชกบการเผาไหมเชอเพลงกาซ น ามน และของแขง (ถานหนและชวมวล) อตราการเผาไหมและเวลาทใช การเลอกหวเผาและสมรรถนะ การวเคราะหการออกแบบหองเผาไหมทางทฤษฎและปฏบต

030153152 สารลดแรงตงผวและปรากฏการณทอนเตอรเฟส 3(3-0-6) (Surfactant and Interfacial Phenomena) วชาบงคบกอน: 030153149 เคมพนผว หลกการและการประยกตใชสารลดแรงตงผว คณสมบตทอนเตอรเฟซและทเปนคอลลอยด การดดซบ การเกดไมเซลไลเซชน การละลาย การเกดอมลชน ไมโครอมลชน การเปยกของผวหนาของแขง การท าความสะอาด

Page 37: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 37

030153153 เทคโนโลยสะอาด 3(3-0-6) (Clean Technology) วชาบงคบกอน: ไมม หลกการเทคโนโลยสะอาด การตรวจประเมนเทคโนโลยสะอาด การผลตทสะอาดและการพฒนาทยงยน การจดการกระบวนการผลตโดยค านงถงทรพยากรและสงแวดลอม การสรางประโยชนในการควบคม ปองกนและแกไขปญหาสงแวดลอม อนเนองมาจากภาวะมลพษจากแหลงก าเนดอตสาหกรรม การเลอกเทคโนโลยทเหมาะสมในกระบวนการ การประหยดพลงงาน การประเมนระบบคนทน การใชเทคโนโลยสะอาดในการจดการสงแวดลอมเพอเพมประสทธภาพใหแกผประกอบการ

030153154 การลงทนโครงการปโตรเคม 2(2-0-4) (Petrochemical Project Investment) วชาบงคบกอน: ไมม โดเมนของการเงน คาของเงนตามเวลา การประเมนคาของบรษท การตดสนใจ การลงทน การเสยงและผลตอบแทน การตดสนใจดานการเงน การศกษาความเปนไปไดของโครงการปโตรเคมและพลาสตก การวเคราะหการลงทนโครงการอตสาหกรรมปโตรเคมและพลาสตก

030153160 เครองมอและเครองจกรงานพลาสตก 2(2-0-4) (Plastic Tools and Machines) วชาบงคบกอน: ไมม

หลกการและเทคโนโลยการท างานของอปกรณชวยการผลตทางวศวกรรมพลาสตก และเทคโนโลยสนบสนนในการเพมประสทธภาพการผลต การบ ารงรกษาเครองจกร

030153161 การสมมนาทางวศวกรรมพอลเมอร 1(1-0-2)

(Seminar in Polymer Engineering) วชาบงคบกอน: ไมม

การส ารวจแหลงส าคญของการศกษาคนควาทางเทคโนโลยในดานพอลเมอรและ ปโตรเคม โดยเนนความส าคญของการตดตามวทยาการ การคนควา และเทคโนโลยใหมๆ ในสาขา มงความสนใจในเรองพนฐานของการเขยนและการรายงาน

030153320 ปฏบตงานขนรปพอลเมอร 1 2(0-6-2) (Polymer Processing Practice I) วชาบงคบกอน : 030153120 กระบวนการขนรปพอลเมอร 1 หรอเรยนรวมกน

การควบคมเครองจกรในกระบวนการขนรปพอลเมอร การทดลองเกยวกบ การขนรปแบบหลอมอดรดแบบสกรเดยวและแบบสกรค การขนรปแบบอด การใชเครองมอวดแบบตางๆ ทเกยวของ จดท ารายงานผลการปฏบตการ

Page 38: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 38

030153321 ปฏบตงานขนรปพอลเมอร 2(0-6-2) (Polymer Processing Practice) วชาบงคบกอน: 030153124 กระบวนการขนรปพอลเมอร หรอเรยนรวมกน

การควบคมเครองจกรในขบวนการขนรปพอลเมอร การทดลองเกยวกบการ ขนรปในกระบวนการตางๆ การใชเครองมอวดแบบตางๆ ทเกยวของ จดท ารายงานผลการปฏบตการ

030153340 ปฏบตงานขนรปพอลเมอร 2 2(0-6-2) (Polymer Processing Practice II) วชาบงคบกอน: 030153320 ปฏบตงานขนรปพอลเมอร 1

การควบคมเครองจกรในขบวนการขนรปพอลเมอร การทดลองเกยวกบการขนรป แบบเปาขวดและการขนรปแบบเปาฟลม ใชเครองมอวดแบบตางๆ ทเกยวของ การจดท ารายงานผลการปฏบตการ

030153341 ปฏบตงานขนรปพอลเมอร 3 2(0-6-2) (Polymer Processing Practice III) วชาบงคบกอน: 030153340 ปฏบตงานขนรปพอลเมอร 2

การควบคมเครองจกรในขบวนการขนรปพอลเมอรแบบฉดขนรป และการขนรปแบบใหความรอน การใชเครองมอวดแบบตางๆ ทเกยวของ การจดท ารายงานผลการปฏบตการ

030153342 โครงงานเทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร 1 1(0-2-1) (Polymer Engineering Technology Project I) วชาบงคบกอน: ไมม

การเตรยมรายงานโครงรางทแสดงถงวตถประสงค แนวความคด วธการศกษาแผนการท างาน และงบประมาณรายจายของโครงงานเทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร 1 และการน าเสนอเปนโครงรางปรญญานพนธ

030153360 โครงงานเทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร 2 3(0-6-3) (Polymer Engineering Technology Project II) วชาบงคบกอน: 030153342 โครงงานเทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร 1

ด าเนนงานตามโครงงานเทคโนโลยวศวกรรมพอลเมอร 1 โดยทนกศกษาด าเนนงานตามหลกวศวกรรม เพอใหเกดแนวคดในการพฒนา คนควา และแกปญหาทางวศวกรรม พรอมทงสามารถน าเสนอในรปแบบของปรญญานพนธ

030223120

เทอรโมไดนามกส 3(3-0-6) (Thermodynamics) วชาบงคบกอน: 040313005 ฟสกส 1 สมบตและสถานะสารบรสทธ กฎขอทหนงของเทอร โมไดนามกส กฏขอทสองเทอรโมไดนามกส และวฏจกรคารโนต พลงงาน เอนโทรป พนฐานการถายเทความรอนและการแปลงพลงงาน

Page 39: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 39

030403100 พนฐานวศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) (Fundamentals of Electrical Engineering) วชาบงคบกอน: 040313007 ฟสกส 2

หนวยวดทางไฟฟา ตวตานทาน ตวเหนยวน า ตวเกบประจ การตอวงจรแบบตางๆ การวเคราะหวงจรไฟฟาในสถานะอยตว ฟงกชนและการวเคราะหแบบไซน วงจรไฟฟากระแสสลบชนดหนงเฟสและสามเฟส วงจรแมเหลกไฟฟา หมอแปลงไฟฟา เครองจกรกลไฟฟา

030513300 การโปรแกรมคอมพวเตอร 3(2-3-5)

(Computer Programming) วชาบงคบกอน: ไมม

หลกการของคอมพวเตอร อปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร การท างานของคอมพวเตอร หลกการประมวลผลอเลกทรอนกส หลกการประมวลผลขอมลดวยคอมพวเตอร ลกษณะขอมลทใชในคอมพวเตอร ขอมลชนดโครงสรางไฟล การก าหนดชนดของขอมลและตวแปรตาง ๆ การเขยนโปรแกรมคอมพวเตอรโดยใชภาษาคอมพวเตอรระดบสง การออกแบบและพฒนาโปรแกรมส าหรบงานวศวกรรม

030713103 การควบคมคณภาพ 3(3-0-6)

(Quality Control) วชาบงคบกอน : 040503011 สถตส าหรบวศวกรและนกวทยาศาสตร

การจดการและบรหารในการควบคมภาพ เทคนคการควบคมคณภาพ การควบคมคณภาพ การควบคมคณภาพเชงสถต การออกแบบและวางแผนการควบคมคณภาพกระบวนการผลต การควบคมคณภาพของผลตภณฑ การวเคราะหสมรรถภาพของกระบวนการผลต การทดสอบผลตภณฑและความเชอมนในกระบวนการผลต

030713104 เศรษฐศาสตรวศวกรรม 3(3-0-6)

(Engineering Economy) วชาบงคบกอน: ไมม

วธการเปรยบเทยบโครงการ คาเสอมราคา การประเมนคาทดแทนทรพยสน ความเสยงและความไมแนนอน การประมาณภาษเงนได

030713106 วศวกรรมความปลอดภย 3(3-0-6)

(Safety Engineering) วชาบงคบกอน: ไมม

หลกการปองกนการสญเสย การออกแบบ การวเคราะหและควบคมภยและอนตรายจากสถานทท างาน สวนประกอบของมนษย เทคนคระบบความปลอดภย หลกการบรหารความปลอดภยและกฎหมายทเกยวของกบความปลอดภย

Page 40: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 40

030713107 วศวกรรมบ ารงรกษา 3(3-0-6) (Maintenance Engineering) วชาบงคบกอน: ไมม

การบ ารงรกษา และการบ ารงรกษาทวผล สถตการช ารดขดของและการวเคราะหความนาเชอถอ และความพรอม การหลอลน ระบบการบ ารงรกษาเชงปองกน เทคโนโลยการตรวจสอบและตดตามภาพ การควบคมงานบ ารงรกษา และระบบการสงงาน องคกรการบ ารงรกษา บคลากร และทรพยากรงานบ ารงรกษา และระบบการสงงาน องคกรการบ ารงรกษา การจดการตลอดวงจรชวตของเครองจกร การรายงานการวดผลและการประเมนผลของสมรรถนะการบ ารงรกษา

040113001 เคมส าหรบวศวกร 3(3-0-6) (Chemistry for Engineers) วชาบงคบกอน: ไมม สสารและการวดทางวทยาศาสตร ปรมาณสารสมพนธ ทฤษฎโครงสรางอะตอม และการจดเรยงอเลคตรอน ตารางธาตและสมบตตามตารางธาต ธาตเรพรเซนเททฟ อโลหะ โลหะทรานซชน พนธะเคม รปรางโมเลกล สมบตของกาซ ของเหลว ของแขง และสารละลาย อณหพลศาสตรเคม จลนพลศาสตรเคม สมดลเคม สมดลอออน เคมไฟฟา

040113002 ปฏบตการเคมส าหรบวศวกร 1(0-3-1) (Chemistry Laboratory for Engineers) วชาบงคบกอน: 040113001 เคมส าหรบวศวกร หรอเรยนรวมกน ปฏบตการตางๆ ทมเนอหาสอดคลองและสนบสนนทฤษฎในการบรรยายวชา040113001 เคมส าหรบวศวกร

040113005 เคมในชวตประจ าวน 3(3-0-6) (Chemistry in Everyday Life) วชาบงคบกอน: ไมม ความรเกยวกบผลตภณฑเคมตางๆ ในชวตประจ าวน เชนสบ ยาสฟน สารท าความสะอาด สารเตมแตงในอาหาร นมและผลตภณฑของนม เครองส าอาง กระดาษ กาว เรซน ซเมนต ยารกษาโรค ตลอดจนผลตภณฑท เกยวกบการเกษตร เปนตน รวมทงการใชสารเคมอยางถกวธ และการแกไขพษจากสารเคมเบองตน

040203111 คณตศาสตรวศวกรรม 1 3(3-0-6) (Engineering Mathematics I) วชาบงคบกอน: ไมม เรขาคณตวเคราะห พกดเชงขว สมการองตวแปรเสรม พชคณตของเวกเตอร เสนตรงและระนาบในปรภมสามมต ลมตความตอเน อง การหาอน พนธและ การอนทเกรตฟงกชนคาจรงของหนงตวแปรจรง และการประยกต รปแบบยงไมก าหนด เทคนคการอนทเกรต การอนทเกรตเชงตวเลข อนทกรลไมตรงแบบ

Page 41: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 41

040203112 คณตศาสตรวศวกรรม 2 3(3-0-6) (Engineering Mathematics II) วชาบงคบกอน: 040203111 คณตศาสตรวศวกรรม 1 อปนยเชงคณตศาสตร ล าดบและอนกรม การกระจายแบบอนกรมเทยเลอรของฟงกชนมลฐาน อนกรมฟรเยร เมตรกซและดเทอรมแนนท ระบบสมการเชงเสน คาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจง พนผวในปรภมสามมต ลมตความตอเนอง การหาอนพนธและการอนทเกรตฟงกชนคาจรงของหลายตวแปร และการประยกต

040313005 ฟสกส 1 3(3-0-6) (Physics I) วชาบงคบกอน: ไมม เวกเตอร กลศาสตรการเคลอนท กฎการเคลอนทของนวตน การเคลอนทแบบเสนตรง การเคลอนทแบบวงกลม การเคลอนทแบบซมเปลฮารโมนกส การซอนกนของสองซมเปลฮารโมนกส การออสซเลตแบบแดมป การออสซเลตดวยแรง การจ าแนกคลน สมการคลนนง คลนกระแทก บตส ความเขมและระดบความเขมเสยง ปรากฏการณ ดอปเปลอร โมเมนตความเฉอย สมการแหงการหมน ทอรก โมเมนตมเชงมม การกลง การเคลอนทแบบไจโรสโคป สมบตของสสาร การสงผานความรอน สมการกาซ อดมคต กฎแหงอณหพลศาสตร กลจกรความรอนและกลจกรทวน คณสมบตทางกายภาพของของไหล การพยง กฎของปาสคาล สมการแหงความตอเนอง สมการ แบรนยย การวดความดน การวดอตราการไหล

040313007 ฟสกส 2 3(3-0-6) (Physics II) วชาบงคบกอน: 040313005 ฟสกส 1 คณสมบตของคลน การสะทอน การหกเห การแทรกสอด การเลยวเบน ทศนศาสตรทางเรขาคณต ทศนอปกรณ กฎของคลอมบ สนามไฟฟา กฎของเกาส ศกยไฟฟา สารไดอเลกตรก ตวเกบประจ สนามแมเหลก แรงลอเรนท กฎของบโอต-สวารท กฎของแอมแปร แรงเคลอนไฟฟาเหนยวน า ตวเหนยวน า สารแมเหลก วงจรกระแสสลบและอเลกทรอนกสเบองตน การแผรงสของวตถด า อทธพลแสงไฟฟา การกระเจงแบบคอมปตน รงสเอกซ อะตอมไฮโดรเจน ความทวภาค อะตอมหลายอเลกตรอน ทฤษฎแถบพลงงาน โครงสรางนวเคลยส กมมนตภาพรงส ปฏกรยานวเคลยร

040313014 ปฏบตการฟสกส 1 1(0-3-1) (Physics Laboratory I) วชาบงคบกอน: 040313005 ฟสกส 1 หรอเรยนรวมกน หวขอการทดลองใหสอดคลองกบเนอหาวชา 040313005 ฟสกส 1

040313015 ปฏบตการฟสกส 2 1(0-3-1) (Physics Laboratory II) วชาบงคบกอน: 040313007 ฟสกส 2 หรอเรยนรวมกน หวขอการทดลองใหสอดคลองกบเนอหาวชา 040313007 ฟสกส 2

Page 42: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 42

040503011 สถตส าหรบวศวกรและนกวทยาศาสตร 3(3-0-6) (Statistics for Engineers and Scientists) วชาบงคบกอน: ไมม

ความหมายของสถต แซมเปลสเปซและความนาจะเปน ตวแปรสม ฟงกชน ความนาจะเปนของตวแปรสม คาคาดหวง ความแปรปรวน การแจกแจงความนาจะเปนของตวแปรสมชนดไมตอเนองและตอเนองบางชนด การแจกแจง Z, t, 2 และ F การประมาณและทดสอบสมมตฐานของคาเฉลย ความแปรปรวนและสดสวนเมอม 1 ประชากร และ 2 ประชากร การวเคราะหความแปรปรวนทางเดยว การวเคราะหถดถอยและสหสมพนธเชงเสนอยางงาย

080103001 ภาษาองกฤษ 1 3(3-0-6) (English I) วชาบงคบกอน: ไมม บรณาการทกษะการฟง การพด การอาน และการเขยนในระดบพนฐาน เพอประยกตใชในชวตประจ าวนโดยค านงถงความหลากหลายทางวฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรยนรค าศพทและไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชงวชาการและบทความทวไป การเขยนประโยคและยอหนาทมโครงสราง ไมซบซอน ตลอดจนการฝกทกษะ เพมเตมทศนยการเรยนรแบบพงตนเอง

080103002 ภาษาองกฤษ 2 3(3-0-6) (English II) วชาบงคบกอน: 080103001 ภาษาองกฤษ 1 บรณาการทกษะการฟง การพด การอาน และการเขยนในระดบทสงขน เพอประยกตใชในชวตประจ าวนโดยค านงถงความหลากหลายทางวฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรยนรค าศพทและไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชงวชาการและบทความทวไป การเขยนประโยคทมโครงสรางซบซอนและยอหนาขนาดสน การฝกทกษะ เพมเตมทศนยการเรยนรแบบพงตนเองเพอสงเสรมการเรยนรตลอดชวต

080103016 การสนทนาภาษาองกฤษ 1 3(3-0-6) (English Conversation I) วชาบงคบกอน: 080103002 ภาษาองกฤษ 2 ทกษะการออกเสยงและการพดเบองตนเพอการสอสารในชวตประจ าวน การแนะน าตนเอง การบรรยายลกษณะสงตางๆ การบอกทศทางและการแสดงความคดเหน

080103017 การสนทนาภาษาองกฤษ 2 3(3-0-6) (English Conversation II) วชาบงคบกอน: 080103016 การสนทนาภาษาองกฤษ 1 ทกษะการออกเสยงและการพดในระดบโครงสรางประโยคทซบซอนขน เพอการสอสารในสถานการณแบบเตรยมตวและแบบไมเตรยมตว เชนการสมครงาน การท างาน และเพอจดประสงคทางวชาการ

Page 43: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 43

080103018 ภาษาองกฤษเพอการท างาน 3(3-0-6) (English for Work) วชาบงคบกอน : 080103002 ภาษาองกฤษ 2 ทกษะการใชภาษาเพอการท างาน การเขยนจดหมายสมครงาน จดหมายธรกจ บนทกตาง ๆ การสมภาษณงาน การนดหมายทางโทรศพท การตอนรบผเยยมชม การเจรจาตอรอง การอธบายต าแหนงหนาทการงานและสนคาของบรษท การเขยน การน าเสนอและการประเมนผลโครงการ

080103115 สงคม และวฒนธรรมไทยในวรรณคด 3(3-0-6) (Thai Society and Culture in Literature) วชาบงคบกอน: ไมม ลกษณะของสงคมและวฒนธรรมไทยทปรากฏในวรรณคดสมยตางๆ นบตงแตสมยสโขทย กรงศรอยธยา กรงธนบร และกรงรตนโกสนทร โดยเนนการศกษาเนอหาโดย ละเอยดเพอแสดงใหเหนถงสมพนธระหวางวรรณคดกบสงคม

080203904

กฎหมายในชวตประจ าวน 3(3-0-6) (Law for Everyday Life) วชาบงคบกอน: ไมม ลกษณะและววฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรเกยวกบกฎหมายเกยวกบวงจรชวตในสงคมและการเปนพลเมองทดของประเทศ

080203907 ธรกจกบชวตประจ าวน 3(3-0-6) (Business and Everyday Life) วชาบงคบกอน : ไมม ความคดพนฐานดานการบรหารธรกจ ลกษณะของธรกจ สภาพแวดลอม รปแบบความเปนเจาของธรกจ กรณศกษา และปญหาเฉพาะดานทางธรกจ

080303102

จตวทยาสงคม 3(3-0-6) (Social Psychology) วชาบงคบกอน: ไมม พฤตกรรมมนษยเมอมการปฏสมพนธในสงคม การอบรมขดเกลาทางสงคม การสอสารระหวางบคคล เจตคตและการเปลยนแปลงเจตคต การรบรทางสงคม แรงจงใจทางสงคม พฤตกรรมเออเฟอ การคลอยตาม การแขงขน การกาวราว ความขดแยง กระบวนการกลมและความเปนผน า

080303103 จตวทยาเพอความสขในการด ารงชวต 3(3-0-6) (Psychology for Happy Life) วชาบงคบกอน : ไมม

พฤตกรรมการอยรวมกนของมนษย การพฒนาความสามารถดานการคดการใชเหตผลและการแกปญหา แรงจงใจทางสงคมและความสมพนธระหวางบคคล ความดงดดใจความชอบพอและความรก การสรางมตรภาพและการเลอกคครอง การจดการกบปญหาชวตและสงคม การเอาชนะใจตนเอง โดยอาศยหลกการทางจตวทยาและการปรบปรงตนเองเพอการด ารงชวตอยางเปนสข

Page 44: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 44

080303104 จตวทยาเพอการท างาน 3(3-0-6) (Psychology for Work) วชาบงคบกอน: ไมม จตวทยา การน าจตวทยาไปประยกตใชในการท างาน ความแตกตางระหวางบคคล การจงใจ การตดสนใจ การแกปญหาความขดแยงในการท างาน การสรางทมงาน พฤตกรรมกลม การมอบหมายงาน การสอนงานและการสอสารในทท างาน

080303401 คาราโอเกะ 1(0-2-1) (Karaoke) วชาบงคบกอน: ไมม คาราโอเกะ เครองมอและอปกรณตางๆ เชน VDO Karaoke คอมพวเตอร คาราโอเกะ ฯลฯ การตดตงเครองมออปกรณ การเลอกเพลง การจดท ารายการ เพลง จงหวะเพลง การรองเพลงประกอบ VDO Karaoke การรองเพลงเดยว-เพลงค

080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1) (Basketball) วชาบงคบกอน: ไมม ววฒนาการตาง ๆ เกยวกบกฬาบาสเกตบอล ตงแตแรกเรมจนถงปจจบน ฝกใหมทกษะพนฐานน าไปใชในการเลนเปนทม ตลอดจนความร ความเขาใจ กฎ กตกา การเตรยมอปกรณ และทศนคตทด

080303502 วอลเลยบอล 1(0-2-1) (Volleyball) วชาบงคบกอน: ไมม ประวตกฬาวอลเลยบอล การฝกทกษะเบองตน และเทคนคการเลน กฎ กตกาและสญญาณ การตดสน เตรยมอปกรณและการปลกฝงความร ความเขาใจ และทศนคตทด

080303503 แบดมนตน 1(0-2-1) (Badminton) วชาบงคบกอน: ไมม ความเขาใจเกยวกบกฬาแบดมนตน การฝกทกษะเบองตน เทคนคการเลน กฎ กตกา การเตรยมอปกรณ เลอกใชอปกรณทเหมาะสมและสามารถน าทกษะเบองตนไปใชในการเลนแบดมนตนได การเปนผเลนและผชมทด

080303504

ลลาศ 1(0-2-1) (Dancing) วชาบงคบกอน: ไมม ประวตของการลลาศ ทกษะเบองตนของการลลาศ มารยาทของการลลาศ การปลกฝงความรความเขาใจ และทศนคตทด การเตนร าแบบละตน แบบบอลรม และแบบเบดเตลด การจดงานลลาศ

Page 45: 1. 2. 3. .2 4mm.cit.kmutnb.ac.th/imgadmins/doc_file/MM_CIT_document_file_2015-05-02... · 1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มคอ.2 45

080303505 เทเบลเทนนส 1(0-2-1) (Table Tennis) วชาบงคบกอน: ไมม ววฒนาการตาง ๆ เกยวกบกฬาเทเบลเทนนส สามารถเลอกใชอปกรณทเหมาะสม สามารถน าทกษะเบองตนไปใชในการเลนเทเบลเทนนสได และเปนผเลน ผชมทด

080303509 เปตอง 1(0-2-1) (Petanque) วชาบงคบกอน: ไมม ประวตกฬาเปตอง กฎ กตกา มารยาทของการแขงขน อปกรณการแขงขน การฝกทกษะพนฐาน ไดแกการถอลก การโยน การต และการนบคะแนนการจดแขงขนกฬา เปตอง การแขงขนกฬาภายในชนเรยน

080303602 การพฒนาคณภาพชวต 3(3-0-6) (Development of Life Quality) วชาบงคบกอน: ไมม ความหมายและความส าคญของคณภาพชวต การพฒนาคณภาพชวตโดยใชแนวคดและหลกธรรมทางศาสนา หลกเกณฑและการตดสนคณคาทางจรยธรรม การคดเชงบวก การคดวเคราะหดวยเหตผล การแกปญหาอยางสรางสรรค การบรหารเวลา การเรยนรบทบาท หนาทและความรบผดชอบของบคคลตอครอบครวและสงคม กระบวนการท างานอยางมประสทธภาพและมความสข

080303606 การคดเชงระบบและความคดสรางสรรค 3(3-0-6) (Systematic and Creative Thinking) วชาบงคบกอน : ไมม

พนฐานการท างานของสมอง ความส าคญของการคด ลกษณะการคดของสมองซกซายและซกขวา ความหมายของการคดเชงระบบ ลกษณะของการคดเชงระบบ คณลกษณะของ นกคดเชงระบบ เทคนคการคดเชงระบบ ความส าคญของความคดสรางสรรค ลกษณะพเศษของความคดสรางสรรค ลกษณะของบคคลทมความคดสรางสรรค กระบวนการคดสรางสรรคเทคนคการพฒนาความคดสรางสรรค และการประยกตใชความคดสรางสรรค