22
De Polo BlueMotion Gedrukt in Nederland Wijzigingen voorbehouden Uitgave: juni 2010 Bestelnummer: 1VWBRPOLOBLM-2 Internet: www.volkswagen.nl De Polo BlueMotion

2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De Polo BlueMotion Internet: www.volkswagen.nl Gedrukt in Nederland Wijzigingen voorbehouden Uitgave: juni 2010 Bestelnummer: 1VWBRPOLOBLM-2 16 Meeruitvoeringen 22 Duurzaamheidentechniek 06 DePolo 29 Combinaties 12 Pakketten 24 Veiligheid 08 DeBlueMotionuitvoeringen 04 Volkswagen.Hetmerk 30 Prijzen 54 01. DemooigestileerdeachterlichtengevendePoloeen sportiefuiterlijk. 02. Eendynamischeuitstralingmetdemooiaerodynamisch gevormdezijpsiegels. Diversiteit 76

Citation preview

Page 1: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

De Polo BlueMotion

Gedrukt in NederlandWijzigingen voorbehoudenUitgave: juni 2010Bestelnummer: 1VWBRPOLOBLM-2

Internet: www.volkswagen.nl

De Polo BlueMotion

Page 2: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

32

Inhoud

04 Volkswagen.Hetmerk

06 DePolo

08 DeBlueMotionuitvoeringen

12 Pakketten

16 Meeruitvoeringen

22 Duurzaamheidentechniek

24 Veiligheid

28 Lakkleuren

29 Bekledingen

29 Combinaties

30 Prijzen

Page 3: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

54

Volkswagen. Het merk

Volkswagenheeftuwaandachtgetrokken.Misschienvoorheteerstofzelfsalveelvaker.Dieinteressewaarderenweuiteraardzeer.Bentugevallenvoordevormgeving,prestaties,aankledingofruimte?Voordeveiligheid,duurzaamheidenbetrouwbaarheid?FeitisdatumeteenVolkswagenaltijdeenverantwoordeinvesteringdoet.WanteenVolkswagenis,inallebescheidenheid,nietzomaareenauto.Hetiseenautodieeenlevenlangmeegaatenzijnwaardebehoudt.Eenautovaneentrotsmerk,datalruim60jaarwereldwijdeenreputatiehooghoudtophetgebiedvantopdesigneninnovatie.Daarbijdientdetechnologienietalleendevormgevingendeprestaties,maarookdeveiligheid.Voorualsbestuurder,vooruwpassagiersenzelfsvooruwmedeweggebruikers.

Volkswagencreëertnietalleenpreciesdeautodiebijupast,maarheeftookoogvoordewereldwaarinuleeft.Maatschappelijkverantwoordondernemenstaathooginhetvaandel.Datgeldtvoorelkeautodieonzefabriekverlaat.MaarmetdeontwikkelingvanBlueMotionisdelatnogeensflinkhogergelegd.Endatmerktudirect:urijdtdankzijBlueMotionschoner,stillerenzuinigerzonderconcessiestedoenaanprestatie,prijs,designofcomfort.MetEcoFuelenSunFuelgaatVolkswagenzelfsnogsnelleropwegnaareenschoneretoekomst.

BijeencompleteautoalseenVolkswagenhoortnatuurlijkookeencompleteservice.Ietswaaropuzondermeerkuntrekenen,zowelvanuitdefabrikantalsvanuituwdealer.ZoiservoordeVolkswagen-rijdereenexclusiefloyaliteits-programma:VolkswagenInclusief.Hiermeeprofiteertuvantallozevoordelenenprivileges,zoalso.a.gratisAPKbijonderhoud.VerderhoudenweuviaVolkswagenInclusiefopdehoogtevanalleontwikkelingenbijVolkswagen,inclusief‘tipsentools’omuwautoinoptimaleconditietehouden.WantookalsudezorgvooreenVolkswagenvanonsoverneemt,blijvenwegraagbetrokken.

Page 4: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

76

De Polo

HetuniekekaraktervandePolokomtnaarvoreninhetsportievedesign,dehogemateaancomfortendefraaieafwerking.Aandebuitenkantzietualdirectdatutemakenheeftmeteenbijzondereauto.Hetdynamischelijnenspelverbindtallecarrosserie-eninterieurdelenmetelkaartotéénvloeiendgeheel,waarinhonderdendetailselkhuneigenplekenfunctiekrijgen.Decarrosseriedelensluitenexactopelkaaraan,watvoorzeergeringespelingenzorgt–éénvandehogekwaliteitseisenvanVolkswagen.

DiversiteitAlsuindePolostapt,wiltuzichdirectopuwgemakvoelen.Ookopdatonderdeel–misschienwelhetbelangrijkstevanuwauto–laatdePolounietindesteek.Almetéénbliknaarbinnenzietudatdeergonomischevormen,hoogwaardigematerialenenzorgvuldigeafwerkingopeenzamehoogtestaan.DePolobiedteenoptimalemixvandesign,comfortenfunctionaliteit.HijisdanooknietvoornietsAutovanhetJaar2010.MetdePolokuntuduswerkelijkallekantenop.Genoegomuwgevoeltelatenspreken.

Op en top BlueMotionDePoloBlueMotionisuniek.Zijngemiddeldeverbruikvan1literop30kmzorgtnietalleenvooreenenormeactieradius,maarookvoormaximaalfiscaalvoordeelvoorzoweldeparticulierealsdezakelijkerijder.EndaarbijisdePoloBlueMotionooknogeenseenvolwaardige,comfortabele,praktischeénrepresentatievevijf-zitter.Zakelijkgezien,isdePoloBlueMotioneengoedeinves-tering.Hijisrepresentatief,comfortabel,betrouwbaar,énvrijgesteldvanwegenbelasting.BovendienishijooknogeensBPM-vrij,datbijdraagtaandegunstigeaanschafprijs.OpbasisvanzijngeringeCO

2-uitstoot,krijgtdePolo

BlueMotioneenenergielabelAén14%bijtelling.DePoloBlueMotionisdusnietalleeneenautoomopterekenen-ervaltookmééterekenen.Zobeperktalszijnbrandstofverbruik,zouitgebreidishetfunctionelecomfortvandePoloBlueMotion.AlmetalishetspecialeenergielabelAvandePoloBlueMotionmeerdanverdiend.

0201

01. DemooigestileerdeachterlichtengevendePoloeen sportiefuiterlijk.

02. Eendynamischeuitstralingmetdemooiaerodynamisch gevormdezijpsiegels.

Page 5: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

98

De BlueMotion uitvoeringen

MetdePoloBlueMotionzetVolkswageneenstapopwegnaareenschoneretoekomst.Zijnenormezuinigheid,milieuvriendelijketechnologieenaangenamedynamiekmakenhemtotdemeestverantwoordekeusvoornuénkomendegeneraties.QuazuinigheidlaatdePoloBlueMotionandereninzijnklasseverachterzich.Per100kilometerheefthijalgenoegaan3,3literbrandstof.DaarmeeisdePoloBlueMotioninmiddelsinstaatomopéénvolletankvan45litermeerdan1.300kilometerafteleggen!

De rijkelijk uitgeruste TrendlineDePoloBlueMotionTrendlineisroyaaluitgerustenblinktuitdoorcomfortenveiligheid.DatdePoloBlueMotionTrendline,meteenCO

2-uitstootvan87gram,rijkelijk

uitgerustismerktuaandemistlampenvóór,cruisecontrol,eenmiddenarmsteun,lederenstuurwiel,chroompakket,meegespotendelenindecarrosseriekleur,uitgebreideboordcomputer-meteenaanbevelingvoordemeestefficiënteversnelling-15inchlichtmetalenvelgen'Groenland'encentraleportiervergrendeling.

Functioneel comfort met de ComfortlineDePoloBlueMotionComfortline,meteenCO

2-uitstoot

van89gram,kentintegenstellingtotdePoloBlueMotionTrendlineeenaantalextra's,waaronder'Climatic'airconditioning,eendeelbareachterbank,inhoogteverstelbarebijrijdersstoel,elektrischbedienbarespiegelseneenafstandsbedieningvoordecentraleportier-vergrendeling.VoordeComfortlinezijnbovendienookdeaantrekkelijkeExecutiveenExecutivePluspakkettenbeschikbaar(zievoormeerinformatiepagina12en13).

01. Deaerodynamischedakspoilerzorgtvooreenbetere stroomlijn.

02. Destandaard15inchlichtmetalenvelgen'Groenland' zorgenvooreenluxeafwerking.

03. DeBlueMotion-badgeopdeachterzijdevandeauto benadrukthetzuinigekaraktervandePoloBlueMotion.

01 0302

Page 6: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

1110

Page 7: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

1312

01. Hetradio-navigatiesysteem‘RNS310’begeleidtunaardeplaatsvanbestemming.

02. UwPolokuntuveiligachterlatenmethetalarm'Plus' systeem.

01. Hetradiosysteem‘RCD310’zorgtvoorveelluisterplezier.

02. MetdemultimediaaansluitboxkuntueenUSB-stickofeeniPodaansluitenvoornogmeerluisterplezier.

Executive

HetExecutivepakketbiedtuveelopties,omdealrijkeuitrustingvandePoloBlueMotionuittekunnenbreiden.Omtebeginnenzorgthetradiosysteem‘RCD310’voorveelluisterplezier,welkezichlaathorenmiddelsdezesluid-sprekersvan4x20watt.Decd-spelerspeeltnietalleenau-diocd’saf,maarspeeltookmp3(cd)mettitelweergave.Enheeftubehoefteaanmeermuziek?Danklinktuwfavorietemuziekooknon-stopviademultimediaaansluitbox.

Inhoud Executive pakket:

• Volkswagenradiosysteem'RCD310'• Zesluidsprekers(4x20watt)• Cd-speler• Geschiktvoormp3mettitelweergave• Multimediaaansluitbox

Executive Plus

HetExecutivePluspakketgaatnogeenstapjeverderdanhetExecutivepakketenbiedtuookbijzonderveelopties.Methetradio-navigatiesysteem‘RNS310’vindtudewegrazendsnelviaeenkleurentouchscreen.HetdisplayvandeboordcomputergeeftderijrichtingaanengeenenkelebestemmingindeBeneluxisonvindbaar.Decd-romspelerisnietalleengeschiktvoorhetafspelenvanaudiocd'sennavigerentegelijkertijd,maarspeeltookmp3(cd)mettitelweergave.Metdemultimediaaansluitboxisdeopslag-capaciteitvandemuziekinelkgevalriant.Enhetgeluidstroomtonberispelijkuitdezesluidsprekers.Beltuveel?Ookeenhandsfreetelefoonvoorbereidingisalaanwezig.Envooroptimaleveiligheid,isereenalarm'Plus'systeem.

Inhoud Executive Plus pakket:

• Volkswagenradio-navigatiesysteem‘RNS310’• Touchscreennavigatiesysteemmetkleurenscherm• Weergaverijrichtingophetdisplayvandeboord- computer• Cd-romspeler(afspelenennavigerentegelijkertijd)• Cd-romvoorBenelux• Zesluidsprekers(4x20watt)• Alarm'Plus'• Multimediaaansluitbox• Telefoonvoorbereiding;excl.telefoonhouder. Tebestellenalsaccessoire

01 01

02

Pakketten

02

Page 8: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

1514

Page 9: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

1716

Meeruitvoeringen

01. Radiosysteem ‘RCD 210’ Hetradiosysteem'RCD210'beschiktovereencd-

speler,vierluidsprekerseneenexterneaudio- ingang.Hijspeeltbestandeninmp3-enWMA- formaatafenheefteenuitgangsvermogenvan2x20watt.

02. Radiosysteem ‘RCD 310’ * Hetradiosysteem'RCD310'beschiktovereencd- speler,zesluidsprekerseneenexterneaudio- ingang.Hijspeeltbestandeninmp3-enWMA- formaatafenheefteenuitgangsvermogenvan4x20 watt.

03. Radio-navigatiesysteem ‘RNS 310’ * Hetradio-navigatiesysteem‘RNS310’heefteen duidelijktouchscreenkleurendisplay.Dedynami- schereisdoelaanwijzingenbestaanuitpijlgrafieken enakoestischerij-instructies.

04. Multimedia aansluitbox * Ditsysteem,opgeborgenindemiddenarmsteun,

geefteendirecteaansluitmogelijkheidvooriPod-,dvd-enmp3-spelersmetUSB-aansluiting.DebedieningenweergavegaatoverdeVolkswagenradio-/navigatiesysteem'RCD310'ende'RNS310'.

* Niet leverbaar op Polo BlueMotion Trendline

05. Telefoonvoorbereiding * Deinbouwvoorbereidingvooreenmobieletelefoon heefteenvoorzieningvoorhandsfreetelefonerenen isgeschiktvoorvrijwelallegangbaremobieletele- foons.

06. Multifunctioneel lederen stuurwiel * Methetlederenmultifunctionelestuurwielkuntu

uwmobieletelefoon,hetradiosysteemendeboordcom-puterdirectophetstuurwielbedienen.

07. Park Distance Control * DeParkDistanceControlwaarschuwtmetakoes-

tischeenoptischesignalen(bijnavigatiesystemen)voorobjecten.Hoedichterueenobstakelnadert,destefrequenterhetsignaal.Alleradio’senradio-navi-gatiesystemenvanVolkswagenzijnvoorzienvanhetoptischeparkeersysteem(OPS),waarbijdefunctiesvandeParkDistanceControlvoorhetinparkerenzijnuitgebreidmeteenweergaveophetdisplay.

08. Getinte ruiten * Deruitenachterinzijntot35%donkergetinten

beschermendepassagiersachtertegenfelzonlicht.BovendiengeeftdezeoptieuwPoloeensportiefuiterlijk.

* Niet leverbaar op Polo BlueMotion Trendline

01

0403

02

05 06

07 08

04

Page 10: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

1918

10. 'Climatronic' airconditioning * Deairconditioning‘Climatronic’metvolautoma-

tischetemperatuurregelingvoorbestuurderenpassagier,regeltvooriedereendeidealetemperatuur–zelfshetdashboardkastjeblijftkoel.Dechromenaccentenzorgenvooreenexclusieveuitstraling.

11. Licht & zicht pakket * Hetlicht&zichtpakketomvatalleswatunodig heeftomookinhetdonkergoedtekunnenzien. Eencomfortabelerijverlichtingmetdehandmatige voetruimteverlichtingvóór,eenregensensoreneen automatischdimmendebinnenspiegel.

12. Winterpakket * Hetwinterpakketbestaatuiteenkoplampreinigings-

installatie,verwarmbarevoorstoelen,eenwaarschu-wingslampjevoorhetruitensproeiervloeistofpeilenautomatischverwarmderuitensproeiersvóór.

* Niet leverbaar op Polo BlueMotion Trendline

10

11

12

Page 11: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

2120

Page 12: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

2322

Duurzaamheid en techniek

Vandaag de dag levert Volkswagen een aantoonbare bijdrage aan het beschermen van onze leefomgeving en bronnen voor morgen: door het combineren van mobi-liteit met duurzaamheid voor mensen die geven om hun leefomgeving, maar niet willen inleveren op het econo-mische aspect.

‘Zuinig’ en ‘schoon'Om te begrijpen waar de technologieën van BlueMotionTechnologies voor dienen, is het van belang om eerst het onderscheid tussen ‘zuinig’ en ‘schoon’ helder te hebben. Deze begrippen worden regelmatig met elkaar verward. Een ‘schone’ auto hoeft niet altijd zuinig te zijn. Een ‘zuinige’ auto niet per se ‘schoon’. ‘Schoon’ heeft betrekking op de uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals NOx, HC en PM (fijn-stof). Fijnstof ontstaat als dieselbrandstof niet volledig verbrandt. De uitstoot wordt gemeten in het aantal (milli)gram per kilometer. ‘Zuinig’ heeft betrekking op de hoeveelheid brandstof die een auto verbruikt. Bij verbranding ontstaat CO

2, een broeikasgas dat niet

schadelijk is voor de gezondheid maar wel invloed heeft op het klimaat.

Energiezuinige technologieënHet merklabel BlueMotionTechnologies is een bunde-ling van alle technologie die Volkswagen te bieden heeft om brandstof te besparen, uitstoot van CO

2 te verlagen

en minder fijnstof en stikstofoxiden uit te stoten. De basis wordt gevormd door energiezuinige en schone technieken die nu al de basis vormen voor alle Volkswagen-modellen. Voorbeelden zijn de compacte TSI-benzinemotoren met turbotechnologie, TDI-dieselmotoren met standaard roetfilter, maar ook de DSG-7 transmissies, die voor een extra brandstofbespa-ring zorgen.

De Polo BlueMotion dankt zijn type-aanduiding aan de meest uitgebreide toepassing van innovatieve technie-ken die bijdragen aan een zo laag mogelijk brandstof-verbruik. Zo is de Polo BlueMotion voorzien van een start/stop systeem en een dynamo die de energie die vrijkomt bij het afremmen, omzet in elektriciteit. De spoilers en skirts zorgen voor een sportief accent en tegelijkertijd verlagen ze de luchtweerstand. De Polo BlueMotion maakt zelfs zijn bestuurder efficiënter; hij is standaard uitgevoerd met een indicator die het opti-male schakelmoment aangeeft.

Page 13: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

2524

Veiligheid

Naastrijplezierisveiligheidéénvandebelangrijksteaspectenvaneenauto.DePoloBlueMotionheeftdanookeenroyaalveiligheidspakket,compleetmetantiblokkeer-systeem(ABS).HetstandaardElektronischStabilisatieProgramma(ESP)regeltingevaarlijkesituatieshetmo-tor-enremmanagementsysteem.Alzijneruiteraardwelgrenzenaanuwrijstijl,wanthoegeavanceerdESPookis,hetsysteemhelptuvooralomveiligerterijdenenstaatnietbovendenatuurwetten.VanzelfsprekendheeftdePoloBlueMotioninhoogteverstelbaredriepuntsveiligheidsrolg-ordelsvóór,metgordelspanners.

Geborgenheid naast veiligheidHoegoedveiligheideruitkanzien,bewijzendeoptioneleindebumpergeïntegreerdemistlampen.Zijzorgenervoordatuookbijslechtweergoedzichtheeft.OokhetHillHoldControlesysteemzorgtvooroptimaleveiligheiddoorutebeschermentegenhetachteruitrollenvandeauto.Endankzijhethooggeplaatstederderemlichtachter,kanach-teropkomendverkeerunogbeterzien.Uiteraardisdeveiligheidvandekleinstepassagiersmin-stenszobelangrijkalsdeuwe.DedirectindecarrosserieverankerdeISOFIX-bevestigingenvoorkinderzitjeszorgenervoordatuwkinderenaltijdstevigophunplekzitten,waarmeeuhenoptimaalkuntbeschermen.OokbiedtdePoloBlueMotiongecombineerdezij-enhoofdairbagsaan,diedepassagiersopelkfrontdebenodigdeveiligheidverzorgt.OpdezeentalvananderemanierenisveiligheidverwevenmetdePoloBlueMotion.Datzietunietaltijdalsuachterhetstuurzit,maaruvoelthetoveralomuheen.DePoloBlueMotionbiedtudanookveelmeerdanalleenveiligheid,namelijkgeborgenheid.

01 0201. Optimaleveiligheidmethetairbagsysteem.

02. HetsensorgestuurdeElektronischStabilisatie Programma(ESP)voorzietgevaarlijkesituaties.

Page 14: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

2726

Page 15: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

2928

Lakkleuren Deafbeeldingenopdezepagina’sdienenalleenomeenindruktegeven.Drukinktkandelakkennooitzomooiennatuurlijkweergevenalszeinwerkelijkheidzijn.

Standaarduitvoering Meeruitvoering

CandyWhite

Uni-lak

B4

Zwart

Uni-lak

A1

ReflexSilver

Metallic-lak

8E

GlacierBlue

Metallic-lak

3N

ShadowBlue

Metallic-lak

P6

Bekledingen Deafbeeldingenopdezepagina’sdienenalleenomeenindruktegeven.Drukinktkandestoffenbekledingnooitzomooiennatuurlijkweergevenalszeinwerkelijkheidzijn.

Standaarduitvoering Meeruitvoering

Blauw/zwart

BlueMotion

Stoffen bekleding ‘Power On'

RY

Zwart

BlueMotion

Stoffen bekleding ‘Metric'

BY (zonder meerprijs)

Combinaties

Page 16: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

3130

€ €

Prijzen

Page 17: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

3332

Page 18: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

3534

Page 19: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

3736

Page 20: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

3938

3)

Page 21: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

4140

4140

Page 22: 2010 Volkswagen Polo BlueMotion brochure NL

4342

€ € €

€€€

Autostadt Wolfsburg

De unieke ervaring van Volkswagen

EenbezoekaanAutostadtiseenonvergetelijkeervaringvoorvolwassenenenkinderen.Autostadtiseen25hectaregrootparkophetterreinvandeVolkswagen-fabriekinhetDuitseWolfsburg.HetparkheeftzespaviljoensvoorLamborghini,Bentley,Audi,Seat,ŠkodaenVolkswagen.Indezepaviljoensdraaitallesomauto’s,mobiliteit,belevingenautotechniek.InhetZeithausleertuallesoverdegeschiedenisvandeauto.VerderkuntuhetAutoLabbezoekeneneenfabrieksrondleidingdoendoordeproductiehallenvanVolkswagenwaarudekunstvanhetautobouwenmeteigenogenkuntzien.HetparkisinhetnoordoostenaandestadWolfsburggebouwd.HoeweliedergebouweniederpaviljoenvanAutostadtietsbijzondersis,zijndetweeAutotorensinhetnoordenhetsymboolvandestadgeworden.Detorenstellenieder20verdiepingenwaarin400auto’sstaan.Iedere40secondenkomtervanonderdegrondeennieuweautouitdefabriekindetoren,terwijleenandereautouitdetorennaarhetaflevercentrumwordtgebracht.

AfhaalbelevenisWieoverweegtomeennieuweautoaanteschaffenisdaarvaaklangenintensiefmeebezig.AlsuvooreenVolkswagenheeftgekozenenhetmomentisaangebrokendatuuwnieuweautokuntophalendanmakenwijdaargraageenonvergetelijkegebeurtenisvan.Natuurlijkkandatbijdedealer,maarwijbiedenuookdemogelijkheidomuwnieuweautoaftehaleninAutostadt.Wijkunnenubijhetafhalenvanuwnieuweautonueenbijzondertwee-daagsarrangementnaarWolfsburgaanbieden.TijdensdezetweedagenkuntueeninteressanterondleidingdoorthemaparkAutostadtmaken,waarallemerkenvanhetVolkswagen-concernvertegenwoordigdzijn,vanBentleyenLamborghinitotAudi,Seat,ŠkodaennatuurlijkVolkswagenzelf!OokstaateenrondleidingdoordeproductiehallenindeVolkswagen-fabriekophetprogramma(alleentijdenswerkdagen).Uovernachtineenvierofvijfsterrenhotelenkuntgebruikmakenvanallefaciliteiten,zoalssaunaenfitness.

Afhalen van uw auto wordt een evenementAutostadiseenbelevenisopzich.WijkunnenubijhetafhalenvanuwnieuweautonueenbijzondertweedaagsarrangementnaarWolfsburgaanbieden.TijdensdezetweedagenkuntueeninteressanterondleidingdoorthemaparkAutostadtmaken,waarallemerkenvanhetVolkswagen-concernvertegenwoordigdzijn,vanBentleyenLamborghinitotAudi,Seat,ŠkodaennatuurlijkVolkswagenzelf!OokstaateenrondleidingdoordeproductiehallenindeVolkswagen-fabriekophetprogramma(alleentijdenswerkdagen).KinderenvermakenzichuitstekendinKinderWeltwaarkinderenvanvijftotelfjaarspelenderwijsderegelsvanhetverkeerleren.Naeentheorie-eneenpraktijktestkrijgendekindereneenkinderrijbewijsenkunnenzemet4km/usnellemini-Beetlesrijdenopeenparcours.Bovendienishetmogelijkeenspecialeautotrainingentevolgen:zoalseenTouareg4x4training,eenveiligheidstrainingofeentrainingzuinigrijden.Uovernachtineenvierofvijfsterrenhotelenkuntgebruikmakenvanallefaciliteiten,zoalssaunaenfitness.

Voormeerinformatieenboekingenvoordezeafhaal-enbezoekbeleveniskuntucontactopnemenmetuwVolkswagen-dealerofraadpleegdewebsitewww.volkswagen.nlonderhetkopje'OverVolkswagen'.