2019-10-09آ  rimski brojevi dekadni zapis binarni zapis oktalni zapis heksadekadni zapis nula 0 0 0

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2019-10-09آ  rimski brojevi dekadni zapis binarni zapis oktalni zapis heksadekadni zapis nula 0 0...

 • OD PODATAKA DO INFORMACIJA …

  KOMUNIKACIJE

  INFORMATIKA I RAČUNARSKE

  KOMUNIKACIJE 2019/2020

  PREDAVANJA:

  Sreten Stojanović

  kabinet 314 (III sprat)

  VEŽBE:

  Miloš Stevanović

  kabinet 315 (III sprat)

 • SADRŽAJ PREDMETA Predavanja

  1. Uvod u računarstvo i informatiku

  2. Hardver računara

  3. Softver računara

  4. Računarske mreže

  5. Internet

  Vežbe - Laboratoriji za računarsku tehniku (III sprat)

  1. EXCEL - Tabelarna izračunavanja

  2. MATLAB - Matematičko-tehnička izračunavanja

 • Fond časova nastave

  3 časa nedeljno predavanja

  2 časa nedeljno laboratorijske vežbe

  Predispitne obaveze studenta i završni ispit

  Poeni Minimum

  1. Prisustvo na predavanjima 5

  2. Prisustvo na vežbama 5

  3. Kolokvijum 1 30

  4. Kolokvijum 2 30

  Ukupno predispitne obaveze (1-4)

  70 30

  5. Završni ispit 30

  Ukupno (1-5) 100 51

 • Ocenjivanje vrši se prema sledećoj tabeli

  Poeni Ocena

  51-60 6

  61-70 7

  71-80 8

  81-90 9

  91-100 10

  Literatura

  - Sreten Stojanović, Informatika i računarske komunikacije, Tehnološki fakultet Leskovac, 2011.

  - Prezentacije (Predavanja, Vežbe: Excel, Matlab) www.tf.ni.ac.rs

  http://www.tf.ni.ac.rs/

 • DIGITALNI RAČUNARI

  To su digitalni elektronski uređaji koji obavljaju operacije isključivo nad digitalnim (binarnim) podacima

  Koriste se za:

  unos podataka

  obradu podataka

  skladištenje podataka

  razmenu podataka

 • Osnovne karakteristike digitalnih računara:

  - sačinjeni su od digitalnih elektronskih komponenti (hardver),

  - izvršavaju odgovarajuće računarske programe (softver),

  - obavljaju operacije nad digitalnim (binarnim) podacima.

  Hardver je materijalni deo računarskog sistema.

  U hardver spadaju različiti:

  - elektronski - električni, - magnetni i - mehanički uređaji.

  Softver je nematerijalni deo računarskog sistema.

  To je skup računarskih programa koji izvršavaju određene zadatke.

 • PODELA RAČUNARA PREMA NAMENI

  Računari opšte namene

  služe za rešavanje različitih problema - kreiranje i obradu teksta, - kreiranje i obradu slika, - multimedije, - inženjerske proračune

  Računari za specijalne namene

  služe za rešavanje specijalizovanih problema

  - server računari,

  - računari u istraživačkim centrima

  - automatski piloti u letelicama,

  - računari u procesnoj industriji

 • PODELA RAČUNARA PREMA BROJU KORISNIKA

  jednokorisnički (pesonalni) računari

  višekorisnički (serverski) računari

  Računar

  Terminali

  NEKADA DANAS

  DANAS

 • PODELA RAČUNARA PREMA BROJU INSTRUKCIJA I PODATAKA

  SI – Single Instruction (jedna instrukcija) MI – Multiple Instructions (više instrukcija) SD – Single Data (jedan podatak) MD – Multiple Data (više podataka)

  Koliko instrukcija se istovremeno izvršava u jednom trenutku?

  JEDNA PROGRAMSKA INSTRUKCIJA

  (SI)

  VIŠE PROGRAMSKIH

  INSTRUKCIJA (MI)

  SERIJSKI (SISD) MISD

  JEDAN PODATAK (SD) Koliko podataka

  istovremeno koristi jedna programska instrukcija? PARALELNI

  (SIMD) ULTRARAČUNARI

  (MIMD) VIŠE PODATAKA

  (MD)

 • PODELA RAČUNARA PREMA VELIČINI

  - personalni računari (mikro računari)

  - računari srednjeg nivoa (mini računari)

  - superračunari

  Personalni računari (mikro računari)

  Karakteristike:

  - koriste najčešće jedan mikroprocesor - poseduju manje diskove i memorije, - imaju napajanje slabijeg kvaliteta, …

  Vrste i namena:

  - stoni PC, - notebook, - tablet računari

 • Računari srednjeg nivoa (mini računari)

  Karakteristike:

  - više RAM memorije,

  - više procesora,

  - veći broj hard diskova

  - kvalitetnije napajanje

  Vrste i namena:

  - Serveri (baze podataka, Web, E-mail, …),

  - CAD/CAM računari (za projektovanje i proizvodnju u industriji)

  CAD – projektovanje uz pomoć računara

  CAM – proizvodnja uz pomoć računara

 • Superračunari

  Karakteristike:

  - veliki broj ekstremno brzih procesora

  - velika količina RAM memorije

  - opslužuju veliki broj korisnika

  - istovremeno izvršavaju veliki broj aplikacija

  Namena:

  - za potrebe vojske

  - istraživačkih centara

  - meteoroloških stanica

  - velikih kompanija …

 • STRUKTURA DIGITALNIH RAČUNARA

  Model današnjih računara zasnovan je na Nojman-ovoj arhitekturi.

  Šema Nojmanove arhitekture računara

  CPJ

  UJ

  Unutrašnja memorija

  ALJ

  Spoljašnja memorija

  Ulazno- izlazni uređaji

  CPJ – centralna procesorska jedinica (processor)

  UJ – upravljačka jedinica

  ALJ – aritmetičko-logička jedinica

 • Karakteristike Nojman-ove arhitekture

  1. Računar poseduje memoriju u kojoj se čuvaju podaci i instrukcije programa.

  2. Memoriji se pristupa adresiranjem memorijskih ćelija.

  3. Instrukcije se izvršavaju sekvencijalno, sem ukoliko drugačije nije eksplicitno naglašeno (uslovno, iterativno).

  Sekvencijalni Uslovni Iterativni

  Načini izvršavanja instrukcija

  adresa sadržaj

  Memorijske ćelije

 • PODACI I INFORMACIJE

  Šta su podaci? - Podatak je neka činjenica ili događaj do koga smo došli svojim čulima ili koristeći mernu opremu.

  Podaci se mogu zapisivati pomoću: 1. brojeva, tekstova, 2. zvuka, slika, video sadržaja, …

  Podaci (u opštem slučaju) ne moraju da poseduju neko značenje.

  Podaci se skladište u računaru.

  Šta je informacija? - Informacija je podatak ili skup podataka (sirovih ili obrađenih) koji imaju neko značenje.

  Informatika je naučna disciplina koja se bavi: - proučavanjem tipova i strukture podataka, - оbrаdоm podataka u cilju izdvajanja korisnih informacija.

  Obrađeni podaci se takođe skladište u računaru.

 • PREDSTAVLJANJE PODATAKA U RAČUNARU

  Digitalni računari svoj rad baziraju na dva diskretna stanja koja se opisuju pomoću binarnih cifara 0 i 1.

   Podaci se u računaru predstavljaju pomoću niza binarnih cifara.

  Kodiranje podataka

  konverzija izvornih podataka u odgovarajuće binarne zapise.

  Dekodiranje podataka

  konverzija binarnih zapisa iz računara u podatke razumljive čoveku.

  Realni svet Binarni svet

  Izvorni podaci

  Binarni podaci

  Konverzija ili kodiranje podataka

  Konverzija ili dekodiranje podataka

 • OSNOVNE ORGANIZACIONE JEDINICE BINARNIH PODATAKA

  BIT (bit, b)

  - bit je pojedinačni zapis 0 i 1

  - bit je najmanja jedinica podataka

  - bit se ne može pojedinačno adresirati u memoriji računara

  Broj različitih zapisa od n bitova iznosi 2n

  Primer.

  n=1 n=2 n=3

  1 0 0 0 2 0 0 1 3 0 1 0

  4 0 1 1 5 1 0 0 6 1 0 1 7 1 1 0

  8 1 1 1

  1 0 0 2 0 1

  3 1 0 4 1 1

  1 0 2 1

 • BAJT (byte, B)

  - bajt je grupa od 8 bitova (tj. 23):

  1 B = 8 bit

  - sa jednim bajtom (B) može realizovati 28 = 256 različitih zapisa.

   Bajt je najmanja količina podataka koja se može adresirati u računaru.

  Dekadni broj

  Binarni broj predstavljen sa 1B

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 1 1 1

  … … … … … … … …

  248 1 1 1 1 1 0 0 0 229 1 1 1 1 1 0 0 1 250 1 1 1 1 1 0 1 0 251 1 1 1 1 1 0 1 1 252 1 1 1 1 1 1 0 0 253 1 1 1 1 1 1 0 1 254 1 1 1 1 1 1 1 0 255 1 1 1 1 1 1 1 1

 • Osnovne adresibilne jedinice podataka

  Naziv formata Dužina u bitovima

  Bajt 8

  Memorijska polureč 16

  Memorijska reč 32

  Memorijska dvostruka reč 64

  Veće količine podataka

  1 kB = 1024 B = 210B = 1.024×103B

  1 MB = 1024 kB = 220B = 1.048×106B

  1 GB = 1024 MB = 230B = 1.073×109B

  1 TB = 1024 GB = 240B = 1.099×1012B

 • BROJNI SISTEMI

  Brojni sistem sastoji se od:

   skupa cifara,

   pravila za pisanje cifara.

  Brojni sistemi dele se na pozicione i nepozicione.

  NEPOZICIONI BROJNI SISTEMI

   Vrednost cifre u broju NE ZAVISI od njenog položaja u broju.

   Broj cifara za prikaz brojeva NIJE OGRANIČEN

   Aritmetičke operacije se teško izvode

  Primer:

   rimski brojni sistem