500 thu thuat va khac phuc loi Windows

 • View
  313

 • Download
  17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mặc dù rất cố gắng để hoàn thành Ebook nhưng có những thiếu sót không tránh khỏi . Rất mong nhận được ý kiến quý báu của tất cả các anh chị em để Ebook 1001 lần 2 được hoàn thiện hơn Chân thành cám ơn các anh chị em đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua để phát triển diển đàn VNECHIP đến với mọi người . Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know Chào các bạn !

Text of 500 thu thuat va khac phuc loi Windows

 • Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know

  VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

  Cho cc bn !

  Nhng li , th thut ny c ti su tm t mng Internet , bo ch hay nhng ln sa cha li cho cc bn mi lm quen vi h iu hnh Windows ca Microsoft . Vn cn hng nghn li xy ra hoc th thut trn nn Windows cha c cp nht vo trong Ebook ny . Cho nn chng ti hy vng cc bn gip chng ti xy dng v pht trin din n VNECHIP .

  Mc ch ca vic thnh lp Ebook ny gii thiu din n VNECHIP n vi mi ngi v thn tng Ebook ny n cc anh ch em khng c iu kin tip xc vi Internet thng xuyn cp nht cc kin thc v CNTT .

  Hin nay VNECHIP cung cp Host 200 MB min ph cho mi ngi (Host h tr PHP/MySQL , bng thng 7GB/thng) nhm gip cc anh ch em t lm cho mnh mt website c nhn . Xin xem thm thng tin chi tit ti www.vnechip.com

  Mc d rt c gng hon thnh Ebook nhng c nhng thiu st khng trnh khi . Rt mong nhn c kin qu bu ca tt c cc anh ch em Ebook 1001 ln 2 c hon thin hn Chn thnh cm n cc anh ch em gip ti trong thi gian qua pht trin din n VNECHIP n vi mi ngi .

  Xin chn thnh cm n s nhit tnh , ngun ng vin v ng gp tch cc ca nhng ngi bn tt nht ca ti vo VNECHIP .

  Hy vng mi ngi s gip chng ti pht trin din n VNECHIP

  VNECHIP Where People Go To Know

  Please contact with us : www.vnechip.com

 • Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know

  VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

  Khc phc li mt shortcut trong Send To

  Bn to shortcut cho mt hay nhiu ng dng sau khi xong , khi bn nhn chut phi vo mt th mc hay tp tin v chn chc nng Send To , cc shortcut ny s khng hin th ra theo nh mun ca bn . Nguyn nhn do ng dn ca SendTo bn cha thit lp ng cch .

  Mc d bn chp shortcut vo trong th mc Documents and Settings\\SendTo tuy nhin n vn khng xut hin cc shortcut . gii quyt li ny bn m Notepad v chp on m sau vo :

  Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") USFolderPath = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" On Error resume next WshShell.RegWrite "HKCR\exefile\shellex\DropHandler\", "{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}", "REG_SZ" WshShell.RegWrite "HKCR\lnkfile\shellex\DropHandler\", "{00021401-0000-0000-C000-000000000046}", "REG_SZ" WshShell.RegWrite USFolderPath & "\SendTo", "%USERPROFILE%\SendTo", "REG_EXPAND_SZ" Wshshell.RUN ("regsvr32.exe shell32.dll /i /s") MsgUser = Msgbox ("Fixed the Send To menu. Restart Windows for the changes to take effect", 4160, "'Send To' menu fix for Windows XP") Set WshShell = Nothing

  Lu tp tin ny v t tn l fixsendto.vbs

  Thm link ca mt website n Start Menu

  Bn c mun thm link ca mt website m bn yu thch n Start Menu hay khng ? Nu mun mi cc bn vc cng ti .

  M Notepad v chp on m sau vo :

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}] @="www.vnechip.com" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\DefaultIcon] @="%SystemRoot%\\system32\\shell32.dll,-47"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\Instance\InitPropertyBag] "CLSID"="{13709620-C279-11CE-A49E-444553540000}" "method"="ShellExecute" "Command"="VNECHIP Where People Go To Know" "Param1"="http://www.vnechip.com"

  Lu tp tin ny li v t tn l addwebstartmenu.reg .

  Thay i ln truy cp trc trong kha Registry Editor

  Bn lm vic xong vi Registry Editor v sau thot khi Registry Editor , mc nh Windows XP s lu kha , gi tr lm vic trc ca bn . hn ch truy cp ca ngi dng k tip ln sau vo ngay kha hay gi tr trong Registry m bn m trc bn nn thay i ln truy cp trc ca bn .

 • Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know

  VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

  Bn m Notepad v chp on m sau vo :

  Option Explicit On Error Resume Next

  Dim WSHShell Set WSHShell=Wscript.CreateObject("Wscript.Shell") WSHShell.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\LastKey" WSHShell.Run "REGEDIT"

  Set WSHShell = Nothing

  Lu li v t tn cho tp tin ny l lastregistry.vbs

  Kim tra tng s th mc , tp tin c trong th mc Windows

  Bn mun kim tra trn my tnh ca mnh c bao nhiu th mc v tp tin nm trong th mc Windows trn h iu hnh Windows XP hay khng . Th thut sau s gip bn lm iu ny ch cn nhn chut phi . M Notepad ca bn ln , chp v dn on code sau vo trong Notepad :

  dir /a /-p /o:gen >filelisting.txt

  t tn cho tp tin ny l filelisting.bat . Lu tp tin ny li trong th mc E:\Windows (E: l a bn ci h iu hnh Windows XP)

  Vo MyComputer chn Tools-Folder Options chn thanh File Types . Chn mc Advanced - New Trong mc New Action :

  dng Action bn in Create File Listing , dng Application used to perform action bn nhp E:\Windows\filelisting.bat . Nhn OK hai ln . Chn Close thot . Nhn chut phi vo th mc Windows chn Create File Listing .

  M tp tin filelisting.txt xem cc th mc v tp tin c trong th mc Windows .

  Nu bn mun xa chc nng ny bn m Registry Editor ln , tm n kha sau : HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell

  ca s bn tri bn tm kha Create_File_Listing , nhn chut phi ln kha chn Delete xa kha ny . Thot khi Registry v khi ng li my tnh .

  M cc a CROM bng mt c nhp chut

  My tnh ca bn c rt nhiu CDROM , nu bn nhn nt Eject ly tng ci ra th tht mt thi gian , bn c th s dng cch sau m tt c cc a CDROM bng mt c nhp chut.

  m tt c cc a CDROM bn lm nh sau : M Notepad ln v chp an m sau vo :

  Const CDROM = 4 For Each d in CreateObject("Scripting.FileSystemObject").Drives If d.DriveType = CDROM Then Eject d.DriveLetter & ":\"

 • Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know

  VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

  End If Next

  Sub Eject(CDROM) Dim ssfDrives ssfDrives = 17 CreateObject("Shell.Application")_ .Namespace(ssfDrives).ParseName(CDROM).InvokeVerb("E&ject") End Sub

  Lu tp tin ny thnh cdeject.vbs

  Thay i thanh tiu trong Internet Explorer

  thay i tn trn thanh tiu (Title) ca trnh duyt Internet Explorer bn c th dng Registry Editor tuy nhin nu bn l ngi mi s dng Registry ln u , bn s cm thy rt kh khn v b ng . Cch lmm sau y ta s dng kch bn (script) s dng cng ngh Windows Scripting Host ca Microsoft gii quyt vn . u tin bn m Notepad ln v chp an m sau vo :

  Option Explicit

  Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Dim ws, t, p, p1, n, cn, mybox, itemtype, vbdefaultbutton

  p = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title" itemtype = "REG_SZ" n = "Advanced Technologies , Fastest Online" Ws.RegWrite p, n, itemtype

  p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"

  n = ws.RegRead(p1 & "Window Title") t = "Thay doi ten cho thanh tieu de" cn = InputBox("Nhap ten moi cho thanh tieu de va nhan nut OK .", t, n) If cn "" Then ws.RegWrite p1 & "Window Title", cn End If

  VisitKelly's Korner

  Sub VisitKelly's Korner If MsgBox("Welcome to http://www.vnechip.com" & vbCRLF & vbCRLF &"VNECHIP", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton, "VNECHIP Where People Go To Know") =6 Then ws.Run "http://www.vnechip.com" End If

  End Sub

  Lu tp tin ny li vi tn l changetitle.vbs

  Thm Microsoft Knowledge Base vo thanh ToolBar

  Microsoft Knowledge Base l mt ti liu trc tuyn ca Microsoft nhm gip ngi dng v cc vn khi s dng cc h iu hnh Windows m Microsoft cng b cng nh h tr mt s kin thc khi bn gp thc mc v h iu hnh m bn ang s dng .

 • Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know

  VNECHIP Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

  Th thut sau s gip bn kt ni vi cc ti liu dng kin thc c s ny thng qua thanh Toolbar ca trnh duyt Internet Explorer .

  Bn m Notepad v chp an m sau vo :

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{8b2d996f-b7d1-4961-a929-414d9cf5ba7b}] "CLSID"="{1FBA04EE-3024-11d2-8F1F-0000F87ABD16}" "ButtonText"="MS-KB" "Icon"="%SystemRoot%\\System32\\shell32.dll,281" "HotIcon"="%SystemRoot%\\System32\\shell32.dll,281" "Default Visible"="Yes" "Exec"="http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=FH;EN-US;KBHOWTO" "MenuText"="MS-KB"

  Lu tp tin ny li vi tn l addonms.reg

  Xa danh sch Path Items vng thng bo ch mt c nhn chut

  Bn thng thc mc lm th no xa b cc danh sch lit k trong Path Items vng thng bo (Notification Area) m khng cn phi thay i cc gi tr trong Registry Editor .

  Xin gii thiu n cc bn xa danh sch Past Items vng thng bo khng s dng Registry m ta s s dng Windows Scripting Host (WSH) xa cc danh sch ny .

  M Notepad ln v chp vo an m sau :

  Message = "To work correctly, the script will close" & vbCR Message = Message & "and restart the Windows Explorer shell." & vbCR Message = Message & "This will not harm your system." & vbCR & vbCR Message = Message & "Continue?"

  X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Notice")

  If X = 6 Then

  On Error Resume Next

  Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

  WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify\IconStreams" WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify\PastIconsStream"

  Set WshShell = Nothing

  On Error GoTo 0

  For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _ ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe'") Process.terminate(0) Next

 • Welcome To VNECHIP http://www.vnechi