Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  1/95

  1

  Chng 2:Phn tch cc thut ton sp xp v tm kim

  Trnh Huy Hong

  Khoa Cng ngh thng tin

  i hc S phm TPHCM

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  2/95

  2

  Mc ch

  p dng k php O ln phn tch nh gi ccphng php sp xp:

  Sp xp bng phng php chn (selection sort) Sp xp bng phng php chn (insertion sort) Sp xp bng phng php i ch (bubble sort) Sp xp bng phng php Shell (Shell Sort) Sp xp bng phng php trn (merge sort)

  Sp xp bng phng php vun ng (heap sort) Sp xp nhanh (quick sort) Sp xp bng phng php th (bucket sort) Sp xp bng phng php c s (radix sort)

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  3/95

  3

  Sp xp bng phng php chn

  tng: Tm phn t nh nht a v u dy hin ti

  Tip tc thc hin phn cn li ca dy Thut ton: AlgorithmselectSort(A)

  Input: Mt mng n phn t s AOutput: Mng A c sp xp tng dn.Fori 1 ton-1 do

  min iForj i+1 tondo

  if A[j] < A[min] thenmin j

  swap(A, i, min)

  Returnarray A

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  4/95

  4

  Phn tch SX bng pp chn

  Vng lp ngoi (bin i) c thi hnh n-1 ln: O(n)

  Tng i: n-1 ln

  Kim tra i: n ln

  Gn i vo min: n-1 ln

  i ch: ti a n-1 ln

  Vi mi gi tr ca i, vng lp trong (bin j) c thihnh n-1-i lntng cng (n-1) + (n-2) + + 1 =(n-1)n/2 ln: O(n2)

  So snh: (n-1)n/2 ln

  Gn: ti a (n-1)n/2 ln

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  5/95

  5

  Phn tch SX bng pp chn (tt)

  Thi gian thc thi:

  T(n) = O(n) + O(n2

  ) = O(n2

  +n) = O(n2

  )

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  6/95

  6

  Sp xp bng phng php chn

  tng: Chn tng phn t mt vo dy c sp xp n bc hin ti,

  vo ng v tr ca n bo m sau khi chn dy vn c th t Thut ton: AlgorithminsertSort(A)

  Input: Mt mng n phn t s AOutput: Mng A c sp xp tng dn.Fori 2tondo

  temp A[i]j i- 1whiletemp 0 do

  A[j+1] A[j]j j- 1

  A[j+1] tempReturnarray A

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  7/957

  Phn tch thut ton SX bng pp chn

  Vng lp for (bin i) c thc hin n-1 ln Tng i: n-1 ln So snh i vi n: n ln Gn gi tr vo cc bin temp, j, A[j+1]: n ln

  Vi mi gi tr i, thn vng lp while (bin j) ti

  thiu c thc hin 0 ln v ti a c thchin i ln Tmin(n) = n-1

  Tmax(n) = 1++(n-1) = (n-1)n/2 = O(n2)

  Ttb(n) = Tmax(n)

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  8/958

  Sp xp bng phng php i ch

  tng: So snh hai phn t nu ngc v tr th i ch vi nhau (thng

  thng l hai phn t lin tip) Thut ton: AlgorithmbubleSort(A)

  Input: Mt mng n phn t s AOutput: Mng A c sp xp tng dn.Fori 1 ton-1 do

  Forj n downtoi+1 doif A[j] < A[j-1] then

  swap(A,j-1,j)

  Returnarray A

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  9/959

  Phn tch SX bng pp i ch

  Vng lp for ngoi (bin i) c thi hnh n-1 ln

  Tng i: n-1 ln So snh i: n ln

  Vi mi gi tr i, vng lp for trong (bin j) cthi hnh (n-1-i) ln Tng j: n(n-1)/2 ln So snh j: n(n+1)/2 ln

  Php so snh: n(n-1)/2 ln

  Php i ch: ti a n(n-1)/2 ln

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  10/9510

  Phn tch SX bng pp i ch

  Thi gian thc thi: T(n) = O(n) + O(n2) =

  O(n2

  )

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  11/9511

  Bi tp

  Ci t 3 thut ton sp xp selection sort,insertion sort,v bubble sort bng ngn ng C/C++.

  Kho st thi gian thc thi 3 thut ton ln lt vi ccgi tr n khc nhau vi cng mt dy s

  Thi gian thc thi ca 3 thut ton vi cng mt gi tr n

  (rt ln, >10000) vi cng mt dy s c khc nhau haykhng? Nu c gii thch v sao c. Nu khng gii thchv sao khng.

  V th th hin thi gian thc thi ca mi thut ton

  ph thuc vo n.

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  12/9512

  Sp xp bng phng php Shell

  tng:

  L mt m rng ca insertion Sort cho php dchchuyn cc phn t xa nhau.

  AlgorithmShellSort(A)

  Input: Mt mng n phn t s A

  Output: Mng A c sp xp tng dn.

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  13/95

  13

  h 1repeat

  h 3 * h + 1untilh > nrepeat

  h h div 3fori h+1 tondo

  v A[i]

  j iwhilea[j-h] > vandj>hdoa[j] a[j-h]

  j j-hA[j] v

  untilh=1

  Returnarray A

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  14/95

  14

  Phng php Chia v Tr

  Mt m hnh thit k thut ton c 3 bc:

  Chia: Nu kch thc d liu u vo nh hn mt ngng no

  th gii trc tip.

  Ngc li chia nh d liu u vo thnh hai hoc nhiu tpd liu ri nhau.

  qui: Gii mt cch qui cc bi ton con ly cc li gii

  Tr: Kt hp cc li gii ca cc bi ton con thnh li gii ca

  bi ton ban u.

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  15/95

  15

  Sp xp bng phng php trn

  p dng m hnh chia tr thit k thut ton spxp bng phng php trn.

  Chia:

  Nu mng A rng hoc ch c mt phn t th tr v chnh A (c th t).

  Ngc li A c chia thnh 2 mng con A1 v A2, mi mng

  cha n/2 phn t qui:

  Sp xp mt cch qui hai mng con A1 v A2

  Tr:

  To mng A bng cch trn hai mng c sp xp A1 v A2.

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  16/95

  16

  Sp xp bng phng php trn (2)

  AlgorithmmergeSort(A, n)

  Input: Mt mng n phn t s A

  Output: Mng A c sp xp tng dn.Fori 0ton/2do

  A1[i] = A[i]

  Fori n/2+1 ton-1 do

  A2[i-n/2-1] = A[i]

  mergeSort(A1,n/2)

  mergeSort(A2, n-n/2-1)

  merge(A1,A2,A)

  Returnarray A

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  17/95

  17

  Cy sp xp trn

  PP sp xp trn

  c th biu dinbng mt cynh phn.

  Chiu cao ca

  cy: [log2n]+1

  A

  A1 A2

  1. Chia i d liu

  2. Gii qui 2. Gii qui

  3. Trn

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  18/95

  18

  Trn hai mng c th tAlgorithmmerge (A1,A2,A)

  Input: Mng A1, A2 c th t tng dn.Output: Mng A c hnh thnh t A1, A2v c th t tng dn.

  while not(A1.isEmpty and A2.isEmpty)if A1[0]

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  19/95

  19

  Phn tch SX bng pp trn

  Hm merge c phc tp O(n1+n2) vi n1, n2 l

  kch thc ca A1, A2. Gi s mng A ban u c kch thc n=2m.

  Ti mc th i trong cy sp xp trn: 2int

  Mi nt cha bi ton vi mng c n/2iphn t.

  Thi gian thc thi: 2i*O(n/2i) = O(n)

  Cy c log2n mc (chiu cao ca cy)

  phc tp O(logn*n)

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  20/95

  20

  Phn tch SX bng pp trn (2)

  n

  n/2 n/2

  n/2 n/2 n/2 n/2

  .

  .

  .

  O(n)Chiu cao

  O(n)

  O(n)

  O(logn)

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  21/95

  21

  Phn tch SX bng pp trn (3)

  Gi t(n) l thi gian thc thi ca merge-sort

  , 1( )

  ( / 2 ) ( / 2 )

  b nt n

  t n t n cn

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  22/95

  22

  Phn tch SX bng pp trn (4)

  2 2 2

  2 3 2 3 3

  , 1

  ( ) 2 ( / 2)

  ( ) 2 (2 ( / 2 ) / 2)) 2 ( / 2 ) 2

  ( ) 2 (2 ( / 2 ) / 2 )) 2 2 ( / 2 ) 3

  ...

  ( ) 2 ( / 2 )

  Thay i=m:

  ( ) 2 ( / 2 ) (1) log ( log )

  i i

  m m

  b n

  t n t n cn

  t n t n cn cn t n cn

  t n t n cn cn t n cn

  t n t n icn

  t n t n mcn nt c nn O n n

  Gi s n=2m:

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  23/95

  23

  Sp xp nhanh (Quick Sort)

  Chia:

  Nu mng A rng hoc ch c mt phn t th tr v chnh A (

  c th t). Ngc li chn mt phn t x bt k ca A, chia A thnh 3 mng:

  L: cha cc phn t ca A nh hn x

  E: cha cc phn t ca A bng x

  G: cha cc phn t ca A ln hn x

  qui: Sp xp mt cch qui hai mng con L v G

  Tr: To mng A bng cch lin tip 3 mng L, E, G theo th t.

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  24/95

  24

  Cy sp xp nhanh

  Cy nh phn

  Chiu cao khngxc nh c,ph thuc vo x.

  Trong trng

  hp xu nht,chiu cao cacy l n-1 (mng sp xp)

  E(=x)

  L(x)

  1. Chia d liu theo x

  2. Gii qui 2. Gii qui

  3. Ghp

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  25/95

  25

  Sp xp nhanhAlgorithmquickSort(A, left, right)

  Input: A: mng s, left v tr cc tri, right v tr cc phiOutput: Mng A c sp xp tng dn.

  if r>l thenj leftk right + 1repeat

  repeatj j+1

  until a[j]>=a[left]

  repeat k k-1until a[k]

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  26/95

  26

  Phn tch SX nhanh

  Trng hp xu nht

  Dy cn sp xp c th t Cy sp xp nhanh c chiu cao l O(n)

  Mi ln gi qui gim mt phn t (x)

  T(n) = n + (n-1) + + 1 = O(n2)

  Trng hp tt nht Mi ln chia, chia i c dy

  Cy sp xp nhanh c chiu cao l O(logn)

  T(n) = 2T(n/2)+cn = O(nlogn) (xem mergesort)

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  27/95

  27

  Phn tch SX nhanh (2)

  im mu cht l chn phn t dng sosnh (x) chia mng.

  Trng hp trung bnh Mi phn t u c xc sut c chn l phn

  t dng so snh l nh nhau v xc sut l

  1/n

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  28/95

  28

  Phn tch SX nhanh (2)

  1

  1

  1

  1

  1

  1( ) ( 1) ( ( 1) ( ))

  2( ) ( 1) ( 1)

  Nhan 2 ve voi n:

  ( ) ( 1) 2 ( 1)

  ( 1) ( 1) ( 1) 2 ( 1)

  ( ) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) 2 ( 1)

  ( ) 2 ( 1) ( 1)Chia 2

  n

  k

  n

  k

  n

  k

  n

  k

  T n n T k T n k n

  T n n T k n

  n T n n n T k

  n T n n n T k

  nT n n T n n n n n T n

  nT n n n T n

  2

  ve cho n(n+1):

  ( ) ( 1) 2

  1 1

  ( ) ( 2) 2 2

  1 1 1

  ...

  ( ) (0) 21 1 1

  n

  k

  T n T n

  n n n

  T n T n

  n n n n

  T n Tn k

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  29/95

  29

  Phn tch SX nhanh (3)

  1 1

  ( ) 1 1

  2 2 2ln1

  ln ln 2 log 0.69log

  2 ln 1.38 log

  nn

  k

  T n

  dx nn k x

  n n n

  n n n n

  Trng hp tt nht tt hn 38% so vitrng hp trung bnh

  phc tp O(nlogn)

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  30/95

  30

  Sp xp vun ng

  Mt s khi nim v cy nh ngha cy Cy nh phn Cy nh phn c tnh cht vun ng Biu din cy nh phn y bng mng

  Cc thao tc trn cy nh phn c tnh cht vunng Thm mt phn t Xa mt phn t

  Sp xp vun ng

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  31/95

  31

  Mt s khi nim v cy

  Cy:

  Rng Mt nt

  Mt nt v cc cy con

  Cy nh phn

  Cy c s nt cy con ti mi nt ti a l 2

  Cy nh phn c tnh vun ng (heap binary tree) Gi tr ti nt gc ln hn gi tr ti tt c cc nt

  thuc 2 cy con ca n.

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  32/95

  32

  Biu din cy nh phn y bng mng

  Xt phn t A[k] C 2 con l A[2*k] v A[2*k+1]

  V d: A = (10, 3, 4, 2, 6, 7, 8)

  10

  2

  43

  6 7 8

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  33/95

  33

  Cc thao tc trn cy NP vun ng

  Thm mt phn t vo cy

  Xa phn t khi cy (phn t gc)

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  34/95

  34

  Thm mt phn t vo cy

  tng:

  Thm phn t mi vo cui ca mng tng ngvi cy.

  Phn t mi thm vo c th vi phm tnh cht heapvi nt cha ca n. Do phi iu chnh v tr ca

  phn t mi thm vo. Tip tc iu chnh v tr phn t mi thm vo.

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  35/95

  35

  Thao tc upheap

  Algorithm upheap(A, n, k)

  Input:

  A: mng tng ng vi cy heap c th b vi phmn: s phn t ca mngk: v tr phn t cn iu chnh (di ln trn)

  Output:

  Cy ng th t heap

  v A[k]A[0] maxint

  while A[k / 2]

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  36/95

  36

  Thm mt phn t vo cy

  Algorithm insert(A, n , v)

  Input:

  A: mng tng ng vi cy c n phn tv: gi tr thm vo cy

  Output:

  cy mi thm vo phn t gi tr v

  n n + 1

  A[n] v

  upheap(A, n, n)

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  37/95

  37

  Phn tch

  upheap: S ln di chuyn nhiu nht tngng l chiu cao ca cy O(logn)

  Thao tc thm mt phn t c phc tp lO(logn).

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  38/95

  38

  Thao tc xa mt phn t khi cy

  tng:

  Lun lun ly phn t gc Hon i phn t cui cng ca cy vi phn t gc.

  Phn t gc mi c th vi phm tnh cht heap (nh

  hn mt trong hai nt con) hon i v tr ca n.

  Thc hin thao tc di ch phn t gc xung di

  cho n khi n nm ng v tr

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  39/95

  39

  downheapAlgorithm downheap(A, n, k)

  Input:A: mng tng ng vi cy heap c th b vi phm

  n: s phn t ca mngk: v tr phn t cn iu chnh (di xung di)Output:

  Cy ng th t heapv A[k]while k = A[j] then

  breakA[k] A[j]

  k

  jA[k] v

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  40/95

  40

  Thao tc xa mt phn t khi cyAlgorithm remove(A, n)

  Input:

  A: mng c n phn t tng ng vi cy heapOutput:

  Cy c n-1 phn t sau khi ly phn t gc rax: phn t gc b loi b

  x A[1]A[1] A[n]n n 1downheap(A, n, 1)

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  41/95

  41

  Phn tch

  Downheap: di ch ti a tng ng vichiu cao ca cy

  Thao tc xa mt phn t O(logn)

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  42/95

  42

  Heapsort

  Algorithm heapsort(A, n)Input:

  A: mng c n phn tOutput:

  Mng A c sp xpm 0for k 1 to n do

  insert(A, m, A[k])for k n downto 1 do

  A[k] = remove(A, m)

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  43/95

  43

  Phn tch

  phc tp O(nlogn)

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  44/95

  44

  Sp xp da trn s so snh

  Cc phng php kho st u da trnphp so snh l php ton chnh.

  chng minh l chn di trong trng hpxu nht l O(nlogn)khng c phng phpsp xp no da trn s so snh c phc tp

  nh hn O(nlogn) trong trng hp xu nht. p dng trong trng hp tng qut.

  Trong mt s trng hp c bit c th cnhng phng php sp xp tt hn: O(n).

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  45/95

  45

  Sp xp th (Bucket Sort)

  Xt dy A c n kha v min gi tr ca ccphn t l [0, m-1].

  tng: S dng mt mng B gi l mng th (bucket

  array). Mng th c m phn t. S dng gi tr ca A chnh l ch s trong mng

  B. t cc phn t ca A vo B vi v tr tng ng

  vi gi tr ca n.

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  46/95

  46

  Sp xp th (bucket sort) (tt)

  AlgorithmbucketSort(A, n)

  Input: Mt mng n phn t s A c min gi tr [0,m-1]

  Output: Mng A c sp xp tng dn.

  Gi B l mng c m phn t, ban u u trng htfori 1 tondo

  insert(B[A[i]], A[i])

  remove(A,i)

  fori 0 to m-1

  while (B[i] empty)

  insert(A, i)

  returnarray A

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  47/95

  47

  Sp xp th (Bucket Sort)

  phc tp: Vng for u tin: O(n)

  Vng for th hai: O(m)

  O(m+n)

  Nu m t l vi n: m = cn th phc tp l

  O(n + cn)= O(n) phc tp l tuyn tnh. Lu : phc tp v khng gian O(m+n).

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  48/95

  48

  Tnh n nh trong sp xp

  Th t sau khi sp xp ca cc phn t ckha bng nhau khng thay i so vi th ttrc khi sp xp.

  V d:

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  49/95

  49

  Radix Sort

  M rng tng ca sp xp th.

  Mi phn t khng phi l mt gi tr n lm n c to thnh t nhiu thnh phnkhc nhau.

  V d: So snh Long, Loan: L = L, o = o, a < n Loan keythen

  returnx

  else

  ifk < x->keythen

  returnTK_NPTK(x->left, k)else

  returnTK_NPTK(x->right, k)

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  91/95

  91

  Thut ton tm kim trong cy NPTK:nh gi

  Trng hp xu nht: phc tp thut ton t l vi ng i di nht

  trong cy = chiu cao ca cy T(n) = O(h)

  Trng hp trung bnh:

  T(n) = O(logn)

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  92/95

  92

  Chng minh

  Trng hp tm kim thnh cng Gi S(n) l thi gian trung bnh tm kim thnh

  cng

  Gi I(n) l tng cc mc ca cc nt trong cy cn nt

  npl s nt trong cy con phi.

  nt l s nt trong cy con tri. nt = n np- 1

  I(n) = I(nt) + I(np) + n-1 (do co n-1 nt con)

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  93/95

  93

  1

  0

  1

  0

  1

  0

  1( ) ( ( ) ( 1) 1)

  ( ) ( ( ) ( 1) 1)

  ( ) 2 ( ) ( 1)

  ( ) ( 1) ( 1) 2 ( 1) ( 1) ( 1)( 2)

  ( ) ( 1) ( 1) 2

  n

  tb tb tb

  i

  n

  tb tb tb

  i

  n

  tb tb

  i

  tb tb tb

  tb tb

  I n I i I n i nn

  nI n I i I n i n

  nI n I i n n

  nI n n I n I n n n n n

  nI n n I n I

  ( 1) 2 2

  ( ) ( 1) ( 1) 2( 1)

  Chia 2 ve cho n(n+1)

  ( ) ( 1) 2( 1)

  1 ( 1)

  tb

  tb tb

  tb tb

  n n

  nI n n I n n

  I n I n n

  n n n n

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  94/95

  94

  1

  1

  ( 1) ( 2) 2( 2)Thay

  1 ( 1)

  ( ) ( 2) 2( 2) 2( 1)1 1 ( 1) ( 1)

  ...

  ( ) (1) 12

  1 2 ( 1)

  ( ) 1( ) (lg )

  1

  ( ) ( lg )

  ( )( ) (lg )

  tb tb

  tb tb

  n

  tb tb

  i

  n

  tb

  i

  tb

  tb

  I n I n n

  n n n n

  I n I n n n

  n n n n n n

  I n I i

  n i i

  I nO O n

  n i

  I n O n n

  I nS n O n

  n

 • 7/31/2019 Do Phuc Tap Cua Thuat Toan

  95/95

  Chng minh

  Trng hp tm kim khng thnh cng Gi U(n) l thi gian trung bnh tm kim khng

  thnh cng

  Gi E(n) l tng cc mc ca cc nt trong cyc n nt v 2n nt rng

  E(n) = I(n) + 2n

  U(n) = O(lgn)