54
133 สสสสสสส 3 สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสสสสสสสส

ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

133

กจกรรมท 8มาฝกการเลอกยทธวธชวยคดคณตศาสตรทเหมาะสมมาใช

ในการแกโจทยปญหาคณตศาสตร

สวนท 3การเลอกใชยทธวธชวยคด

คณตศาสตร

Page 2: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

คำาชแจง1. ใหทานศกษาใบความรท 8 มาฝกการเลอกยทธวธชวย

คดคณตศาสตรทเหมาะสมมาใชในการแกโจทยปญหาคณตศาสตร และตวอยางการแกโจทยปญหาคณตศาสตรดวยยทธวธทเหมาะสม

2. ทำาแบบฝกเสรมทกษะท 8 โดยแสดงวธการคดแกโจทยปญหาตามขนตอนการแกโจทยปญหา 4 ขนตอนของโพลยา (Polya) และใชยทธวธทเหมาะสมมาชวย ในการคดแกโจทยปญหา

3. ตรวจคำาตอบตามเฉลยแบบฝกเสรมทกษะท 8 แลวใหคะแนนตวเองตามเกณฑการใหคะแนน ดงน

ขนตอนท 1 การทำาความเขาใจโจทยปญหา ถาวเคราะหโจทยปญหาไดถกตอง เชน บอก

วา โจทยถามอะไร และ “ ” “รอะไรจากโจทยบาง ได ” 1 คะแนนขนตอนท 2 วางแผนการแกโจทยปญหา

ถาบอกไดวา ใชยทธวธอะไร ในการวางแผนการ“ ”แกโจทยปญหา และจะหาคำาตอบไดโดยวธการใด ได 1 คะแนน

ขนตอนท 3 การปฏบตตามแผนถาแสดงวธคดหาคำาตอบตามแผนทวางไวจนไดคำา

ตอบทถกตอง ได 1 คะแนน

ขนตอนท 4 การตรวจคำาตอบถาแสดงวธตรวจคำาตอบโดยวธการใดวธการหนง

เพอแสดงใหรวาคำาตอบ

134

Page 3: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

ทคดไดในขนตอนท 3 ถกตองสมเหตสมผล หรอไม ได 1 คะแนน

4. เมอตรวจคำาตอบจากการทำาแบบฝกเสรมทกษะเรยบรอยแลวใหรวมคะแนนทงหมด นำาคะแนนทไดมาคดเปนรอยละ ถาไดคะแนนรอยละ 80 ขนไป ถอวาผานเกณฑการประเมน ใหปฏบตกจกรรมตอไปได ถาไมผานเกณฑการประเมนใหกลบไปศกษาขอบกพรองของตนเองใหม แลวเรมทำาแบบฝกเสรมทกษะขอทยงทำาไมถกตองใหมอกครงจนกวาจะผานเกณฑการประเมน

สำานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (2552 : 43 - 53) ไดกลาวถงการเลอกยทธวธชวยคดทเหมาะสมมาใชในการแกโจทยปญหาคณตศาสตร เปนวธทแกปญหาไดรวดเรว แมนยำา ถกตอง การทนกคณตศาสตรสามารถเลอกวธการทเหมาะสมมาใชในการแกโจทยปญหาตาง ๆ ทมความหลากหลายไดนน จงเปนการมองภาพยทธวธทกลาวมาแลว และสามารถเลอกใชยทธวธดงกลาวในสถานการณตาง ๆ ทมความหลากหลาย

เนอหาในสวนนจะนำาเสนอโจทยปญหา แลวยกตวอยางการเลอกยทธวธทเรยนรมากอนหนานมาใชในการแกโจทยปญหาสถานการณตาง ๆ (ผเรยนอาจจะเลอกยทธวธชวยคดแตกตางกนได)

ตวอยางการแกโจทยปญหา

135

ใบความรท 8มาฝกการเลอกยทธวธชวยคดคณตศาสตรทเหมาะสมมาใช

ในการแกโจทยปญหาคณตศาสตร

อตกานตนำาตวเครองเลนสวนสนก 20 ใบ แจกใหเพอน 5 คน โดยเธอตองการแบงให

Page 4: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

แนวคดใชขนตอนการแกโจทยปญหาของโพลยา (Polya) ดงน

ขนตอนท 1 ทำาความเขาใจปญหา ม ประการแรก : โจทยถามอะไร

- จำานวนตวทแตละคนไดรบประการทสอง : เรารอะไรจากโจทยบาง

- อตกานตมตว 20 ใบ - แจกใหเพอน 5 คน - อตกานตตองแบงใหเพอนคนละเทา ๆ กน

ขนตอนท 2 วางแผนแกปญหาควรใชยทธวธใดมาชวยในการแกปญหาในขอนเลอกยทธวธชวยคดคณตศาสตรท 6 คอ การทำาในรปอยาง

งายใชตวนบ 20 ตว แทนตว 20 ใบ แลวนำามาแบงออกเปน 5

กลมเทา ๆ กน จากนนนบตวนบในแตละกลมขนตอนท 3 ปฏบตตามแผน

วาดรปวงกลมบนกระดาษ 5 รป แทนบคคล (เพอน) 5 คน

นำาตวนบ 20 ตว มาแบงใหเพอน 5 คน คนละเทากน

136

Page 5: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

ณชพล กมลภทร และชานน วงแขงกนในระยะ 400 เมตร กมลภทรถงเสนชยเปนคนแรก และชานน ไมใชคนสดทาย ใครถงเสนชยเปนอนดบ

จะมตวนบ 4 ตว ในแตละรปวงกลม แตละคนจะไดตวคนละ 4 ใบ

ขนตอนท 4 ตรวจสอบ คำาตอบทไดมาถกตองหรอไมรปวงกลมแตละวง มตวนบเทากนหรอไม (เทากน)ไดตวนบครบทงหมด 20 ตวหรอไม (ครบ)นำาตวนบแตละรปวงกลมมารวมกนได4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

ตวอยางการแกโจทยปญหาท 2

ใชขนตอนของการแกโจทยปญหาของโพลยา (Polya) ดงนขนตอนท 1 ทำาความเขาใจปญหา มขนตอน 2 ประการ คอ

ประการแรก : โจทยถามอะไร- ใครถงเสนชยเปนอนดบท 1, 2 และ 3

ประการทสอง : เรารอะไรจากโจทยบางกมลภทรถงเสนชยคนแรกชานนไมใชคนสดทาย

ขนตอนท 2 วางแผนแกปญหาควรใชยทธวธใดมาชวยในการแกปญหาในขอนเลอกใชยทธวธชวยคดท 4 : การสรางตาราง

137

Page 6: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

ปอมมลกฟตบอล 12 ลก มลกเบสบอลมากกวาลกฟตบอล 8 ลก ปอมมลกฟตบอลกบลกเบสบอลรวมกนทงหมดกลก

ใชตารางเพอบอกชอ 3 คน และเขยนอนดบท 1, 2 และ 3 แลวใชสงทรจากโจทยมาทำาตารางใหสมบรณ

ขนตอนท 3 ปฏบตตามแผนทำาขอมลมาพจารณาจากตาราง

ชอ อนดบ 1 อนดบ 2 อนดบ 3กมลภทร ใช ไมใช ไมใช

ชานน ไมใช ใช ไมใชณชพล ไมใช ไมใช ใช

กมลภทร ตองถงเสนชยอนดบ 1ชานน ตองถงเสนชย อนดบ 2ณชพล กจะถงเสนชยอนดบ 3

ขนตอนท 4 ตรวจสอบการตรวจสอบขอมลวางดทงแนวนอนและแนวตงวากมล

ภทรถงคนแรก และชานนไมใชคนสดทาย

ตวอยางโจทยปญหาท 3

ใชขนตอนการแกโจทยปญหาของโพลยา (Polya) ดงนขนตอนท 1 ทำาความเขาใจปญหา

ประการแรก : โจทยถามวาอะไร - ปอมมลกฟตบอลและลกเบสบอลรวมทงหมด

กลกประการทสอง : เรารอะไรจากโจทยบาง

- ปอมมลกฟตบอล 12 ลก

138

Page 7: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

- ปอมมลกเบสบอลมากกวาลกฟตบอล 8 ลกขนตอนท 2 วางแผนแกปญหา

ควรใชยทธวธใดมาชวยในการแกปญหาในขอน เลอกยทธวธชวยคดท 1 : การวาดภาพ 12 ลก 8 ลก

หาจำานวนลกเบสบอลรวมกบลกฟตบอลเทากบ (12 + 8) + 12 = ขนตอนท 3 ปฏบตตามแผน 12 ลก 8 ลก

- ปอมมลกฟตบอล 12 ลก มลกเบสบอลมากกวาลกฟตบอล 8 ลก

ดงนน ปอมมลกเบสบอล 12 + 8 = 20 ลก

ปอมมฟตบอลกบเบสบอลทงหมด เทากบ 12 + 20 = 32 ลก

ขนตอนท 4 ตรวจสอบ- เราอาจใชตวนบ 12 ตว แทนฟตบอล แลวใชตวนบอก 8

ตว แทนลกเบสบอล

139

ลก

ลก

ลก

ลก32

Page 8: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

ผเลนเกมพลอยแพรพราวพน

18

16

14

12

10

8

4

2

0พณ

คะแนน

แลวนบรวมตวนบทงหมด จะไดจำานวนลกเบสบอล 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

- แลวใสตวนบอก 12 ตว แทนลกฟตบอล จากนนนบจำานวนทงหมด จะได20 + 12 = 32 เปนคำาตอบทถกตอง

ตวอยางการแกโจทยปญหาท 3

พราวกบเพอนกำาลงเลนเกมการศกษาเกมหนง พราวนำาผลมาเขยนเปนกราฟแทง จากกราฟ ถามวาใครไดคะแนนสงทสด ใครไดคะแนนนอยทสด

ใชขนตอนการแกโจทยปญหาของโพลยา (Polya) ดงนขนตอนท 1 ทำาความเขาใจปญหา มขนตอน 2 ประการ คอ

ประการแรก : โจทยถามอะไร - ใครไดคะแนนมากทสด ใครไดคะแนนนอย

ทสดประการทสอง : เรารอะไรจากโจทยบาง

พณได 8 คะแนนพราวได 14 คะแนน

140

Page 9: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

ทงานเลยงของฟลค เอมถอลกโปงสแดง สเหลอง และสเขยว มาเพอนำามาประดษฐเปนหมวกและดอกไมจากลกโปงเหลาน มกวธเปนไปไดทเอมจะนำาลกโปงมาทำาหมวกและดอกไม

แพรได 16 คะแนนพลอยได 4 คะแนน

ขนตอนท 2 วางแผนแกปญหาเลอกใชยทธวธท 6 : การทำาในรปอยางงายใชกราฟแทงถอเปนหนทางทงายกวาในการเปรยบเทยบจำานวน

ขนตอนท 3 ปฏบตตามแผนมองหรอพจารณากราฟแทงเพอแกปญหาพจารณาความสงของกราฟแทงกราฟแทงสงทสด คอคะแนนของแพรกราฟแทงทตำาทสดคอคะแนนของพลอย

ขนตอนท 4 ตรวจสอบคำาตอบนสมเหตสมผลหรอไมโดยนำาคะแนนทงหมดมาวางเรยงจากนอยไปหามาก4 < 8 < 14 < 14ใครไดคะแนนนอยทสด ( 4 คะแนน) พลอยใครไดคะแนนมากทสด ( 16 คะแนน) แพร

ตวอยางโจทยปญหาท 4

ใชขนตอนการแกโจทยปญหาของโพลยา (Polya) มดงนขนตอนท 1 ทำาความเขาใจปญหา

ประการแรก : โจทยถามอะไร - มกวธทเปนไปไดทเอมจะนำาลกโปงมาทำา

หมวกและดอกไมประการทสอง : เรารอะไรจากโจทยบาง

141

Page 10: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

- เอมมลกโปงสแดง สเหลอง และสเขยว - เอมตองการนำาลกโปงมาทำาหมวกและดอกไม

ขนตอนท 2 วางแผนแกปญหาเลอกใชยทธวธชวยคดท 6 : การทำาในรปอยางงายสรางเปนรายการเพอแสดงความแตกตางทเปนไปได

ขนตอนท 3 ปฏบตตามแผนเรมจากสแรกกอน แลวเขยนตวเลอกใหครบ

หมวก สแดงดอกไม สแดงหมวก สเหลองดอกไม สเหลองหมวก สเขยวดอกไม สเขยว

ขนตอนท 4 ตรวจสอบ นบตวเลอกแสดงวาม 6 วธทแตกตางกนใชจำานวนส คณ จำานวนสงของ เทากบ

จำานวนวธ 3 × 2 = 6

142

Page 11: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

คำาชแจง ใหทานแสดงวธคดหาคำาตอบเพอแกโจทยปญหาคณตศาสตรตอไปนตามขนตอนการแกโจทยปญหาของโพลยา (Polya) ดวยยทธวธชวยคดคณตศาสตรทเหมาะสมมาใชในการแกโจทยปญหาคณตศาสตร ดงน

143

แบบฝกเสรมทกษะท 8มาฝกการเลอกยทธวธชวยคดคณตศาสตรทเหมาะสมมาใช

ในการแกโจทยปญหาคณตศาสตร

1. โฟมขนาดกวางและยาวตามมาตรฐานมความหนา 1.5 เซนตเมตร ตดโฟมครงหนงของ ความยาว แลวนำามาวางซอนกน หลงจากนนกตดโฟมอกครงหนง แลวนำามาวางซอนกน2. โรงงานผลตกลองพลาสตกทรงสเหลยมมมฉากไมมฝา มความกวาง 20 เซนตเมตร ความยาว 30 เซนตเมตร และความสง 18 เซนตเมตร ในปจจบนพลาสตกมราคาแพงมาก โรงงานตอง3. สมาลและสวมลเปนนกกฬาวายนำา สมาลสามารถวายนำาแบบดำานำาไดระยะทาง ของความ ยาวของสระนำา สวมลสามารถวายนำาแบบดำานำาไดระยะทาง ของความยาวของสระนำา4. สชาต สมชาย สมพร เปนนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 อยโรงเรยนเดยวกน สชาตเดนทาง จากบานไปโรงเรยนเปนระยะทาง ไมล สมชายเดนทางจากบานไปโรงเรยนเปนระยะทาง ไมล และสมพรเดนทางจากบานไปโรงเรยนเปนระยะทาง

Page 12: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

144

เฉลยแบบฝกเสรมทกษะท 8มาฝกการเลอกยทธวธชวยคดคณตศาสตรทเหมาะสมมาใช

ในการแกโจทยปญหาคณตศาสตร

5. วนเสารแมซอของใชภายในบาน ของเงนทมอย วนอาทตยซอเสอผาใหกบตวเองและลก ๆ

ของเงนทเหลอ ปรากฏวาแมยงเหลอเงน 14,400 บาท อยาก6. มะลขายกางเกงใหเพอนตวละ 535 บาท ขายขาดทน 159 บาท ตอนทมะลซอกางเกงมาไดรบ7. วรยทธขายไขไกกระบะละ 90 บาท ขายได 24 กระบะ แลวนำาเงนทไดมาซออาหารไก กระสอบละ 150 บาท อยากทราบวา วรยทธจะซออาหารไกไดมากทสดกกระสอบ และ8. รานคาแหงหนงขายขาวสารกระสอบละ 1,890 บาท ถาลกคาซอเปนถงจะขายถงละ 325 บาท ถาขาวสารหนงกระสอบเทากบขาวสาร 6 ถง ถาซอขาวสารเปนกระสอบจะถกวาซอเปน 9. นกเรยนคนหนงไดรบเงนจากแมไปโรงเรยนเปนรายสปดาหเพอจายเปนคาขนมและอาหาร กลางวน ของเงนทไดรบจากแม จายเปนคารถโดยสารไปกลบจากโรงเรยน ของเงนท ไดรบจากแม และจายเปนคาอปกรณการเรยน ของเงนท10. ยอดมบอเลยงปลาอยหนงบอ ซงมนำาอย ของบอ สปดาหแรกนำาจะลดลง ของนำา ทมอย สปดาหทสองนำาลดลงอก ของนำาทเหลอ ยอดจงเตมนำาลงไปในบออก

Page 13: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

แนวคดใชขนตอนการแกโจทยปญหาของโพลยา (Polya) มดงน

ขนตอนท 1 ทำาความเขาใจปญหา ประการแรก : โจทยถามอะไร

- ถาตองการความสงประมาณ 100 เมตร ตองตดโฟมกครง

ประการทสอง : เรารอะไรจากโจทยบาง- โฟมขนาดกวางและยาวตามมาตรฐานมความหนา

1.5 เซนตเมตร- ตดโฟมครงหนงของความยาว แลวนำามาวางซอน

กน- หลงจากนนกตดโฟมอกครงหนง แลวนำามาวาง

ซอนกนทำาเชนน ไปเรอย ๆขนตอนท 2 วางแผนแกปญหา

เลอกใชยทธวธการวาดภาพแลวเขยนแจกแจงลงในตาราง แลวหาความสมพนธของจำานวนครงทตดและความสงทไดขนตอนท 3 ปฏบตตามแผน

145

1. โฟมขนาดกวางและยาวตามมาตรฐานมความหนา 1.5 เซนตเมตร ตดโฟมครงหนงของ ความยาว แลวนำามาวางซอนกน หลงจากนนกตดโฟมอกครงหนง แลวนำามาวางซอนกน

Page 14: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

วาดภาพแผโฟมตามทกำาหนดใหโฟมหนา 1.5 ซ.ม.

ตดโฟมครงหนง ภาพทตดและนำามาวางซอนกน ไดความสง (เซนตเมตร) ครงท

1 1.5 + 1.5 = 3

2 3 + 3 = 6

3 6 + 6 = 12

146

3 ซม.

3 ซม.

3 ซม.

6 ซม.

6 ซม.

Page 15: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

. 4 . .

ใชการนกภาพและวเคราะห แลวบนทกความสมพนธของจำานวนครงทตดและความสงของโฟม

ตดโฟมครงหนง ครงท

นำามาวางซอนกน (ซม.)

ความสงของโฟม (ซม.)

ความสงของโฟม (เมตร)

1 1.5 + 1.5 3 .032 3 + 3 6 .063 6 + 6 12 .124 12 + 12 24 .245 24 + 24 48 .486 48 + 48 96 .967 96 + 96 192 1.928 192 + 192 384 3.849 384 + 384 768 7.68

10 768 + 768 1,536 15.3611 1,536 +

1,5363,072 30.72

12 3,072 + 3,072

6,144 61.44

13 6,144 + 6,144

12,288 122.88

สรปผลจากการทำากจกรรม ตองตดโฟมทละครงหนง จำานวน 13 ครงขนตอนท 4 ตรวจสอบ เปนการพจารณาคำาตอบทได ถกตอง สมเหตสมผลหรอไม

147

Page 16: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

พจารณาจากคำาตอบ คอ ตดโฟม 13 ครง ความสง 12,288 เซนตเมตร หรอ 122.88 เมตร โดยการคดยอนกลบ คอ นำาความสงของโฟมหารดวย 2 ไปเรอย ๆ 13 ครง ดงน 12,288 ÷ 2 = 6144, 6,144 ÷ 2 = 3072, 3072 ÷ 2 = 1536, 1536 ÷ 2 = 768,

768 ÷ 2 = 384, 384 ÷ 2 = 192, 192 ÷ 2 = 96, 96 ÷ 2 = 48, 48 ÷ 2 = 24, 24 ÷ 2 = 12,

12 ÷ 2 = 6, 6 ÷ 2 = 3, 3 ÷ 2 = 1.5 แสดงใหเหนวา คำาตอบทไดถกตอง สมเหตสมผลแลว

ใชขนตอนการแกโจทยปญหาของโพลยา (Polya) มดงนขนตอนท 1 ทำาความเขาใจปญหา

ประการแรก : โจทยถามอะไร- ควรลดขนาดของกลองดานใด จงจะทำาใหกลองม

ความจมากทสด และ มความจเทาใด

ประการทสอง : เรารอะไรจากโจทยบาง- โรงงานผลตกลองพลาสตกทรงสเหลยมมมฉาก

ไมมฝา มความกวาง 20 เซนตเมตร ความยาว 30 เซนตเมตร และ

ความสง 18 เซนตเมตร

148

2. โรงงานผลตกลองพลาสตกทรงสเหลยมมมฉากไมมฝา มความกวาง 20 เซนตเมตร ความยาว 30 เซนตเมตร และความสง 18 เซนตเมตร ในปจจบนพลาสตกมราคาแพงมาก โรงงานตอง

Page 17: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

- ในปจจบนพลาสตกมราคาแพงมาก โรงงานตองตองลดขนาดความกวาง ความยาว หรอความสง เพยง 2 ดาน ๆ ละ 2 เซนตเมตรขนตอนท 2 วางแผนแกปญหา

เลอกใชยทธวธการสรางตาราง แลวหาความสมพนธของความกวาง ความยาว ความสงและปรมาตรทเปนไปไดขนตอนท 3 ปฏบตตามแผน

ลดขนาดของดาน

ความกวาง (ซม.)

ความยาว (ซม.)

ความสง (ซม.)

ปรมาตร (ลบ.ซม.)

ความกวางและยาว

18 28 18 9,072

ความยาวและสง

20 28 16 8,960

ความกวางและสง

18 30 16 8,640

ดงนน ควรลดความยาวของดานกวาง และดานยาว ลงดานละ 2 เซนตเมตร จะทำาใหกลองมปรมาตรมากทสด คอ 18 × 28 × 18 = 9,072 ลกบาศกเซนตเมตร

ตอบ ลดความยาวของดานกวาง และดานยาว ลงดานละ 2 เซนตเมตร

ขนตอนท 4 ตรวจสอบ พจารณาคำาตอบทได ถกตอง สมเหตสมผลหรอไม

โดยการใชสตรการหาปรมาตรของกลอง

149

Page 18: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

ปรมาตรของรปทรงสเหลยมมมฉาก = กวาง × ยาว × สง

- ถาลดขนาดของความกวางและความยาวดานละ 2 เซนตเมตร จะไดปรมาตรของกลอง เทากบ 18 × 28 × 18 =

9,072 ลกบาศกเซนตเมตร - ถาลดขนาดของความยาวและความสงดานละ 2 เซนตเมตร จะไดปรมาตรของกลอง เทากบ 20 × 28 × 16 =

8,960 ลกบาศกเซนตเมตร - ถาลดขนาดของความกวางและความสงดานละ 2 เซนตเมตร จะไดปรมาตรของกลอง เทากบ 18 × 28 × 16 =

8,640 ลกบาศกเซนตเมตร แสดงวา คำาตอบทไดถกตอง สมเหตสมผลแลว

ใชขนตอนการแกโจทยปญหาของโพลยา (Polya) มดงนขนตอนท 1 ทำาความเขาใจปญหา

ประการแรก : โจทยถามอะไร- ใครวายนำาแบบดำานำาไดระยะทางไกลกวากน

ประการทสอง : เรารอะไรจากโจทยบาง- สมาลและสวมลเปนนกกฬาวายนำา- สมาลสามารถวายนำาแบบดำานำาไดระยะทาง ของ

ความยาวของสระนำา- สวมลสามารถวายนำาแบบดำานำาไดระยะทาง ขอ

งความยาวของสระนำา

150

3. สมาลและสวมลเปนนกกฬาวายนำา สมาลสามารถวายนำาแบบดำานำาไดระยะทาง ของความ ยาวของสระนำา สวมลสามารถวายนำาแบบดำานำาไดระยะทาง ของความยาวของสระนำา

Page 19: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

ขนตอนท 2 วางแผนแกปญหาเลอกใชยทธวธการวาดรปสเหลยมผนผาแสดงระยะทางท

สมาล และสวมล วายนำาแบบดำานำาไดไกลเทาไร ขนตอนท 3 ปฏบตตามแผนสมาลวายนำาแบบดำานำา ของความยาวสระ

สวมลวายนำาแบบดำานำา ของความยาวสระ

เมอพจารณาจากรป สรปวา สวมลวายนำาแบบดำานำาไดไกลกวาสมาล

ตอบ สวมลวายนำาแบบดำานำาไดไกลกวาสมาลขนตอนท 4 ตรวจสอบ เปนการพจารณาคำาตอบทได ถกตอง สมเหตสมผลหรอไม

พจารณาจากการเปรยบเทยบเศษสวนโดยการทำาสวนใหเทากนดงน

สมาลวายนำาแบบดำานำา = = ของความยาวของสระ

สวมลวายนำาแบบดำานำา = ของความยาวสระ

สรปวา สวมลวายนำาแบบดำานำาไดไกลกวาสมาล แสดงวา คำาตอบทไดถกตอง สมเหตสมผลแลว

151

4. สชาต สมชาย สมพร เปนนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 อยโรงเรยนเดยวกน สชาตเดนทาง จากบานไปโรงเรยนเปนระยะทาง ไมล สมชายเดนทางจากบานไปโรงเรยนเปนระยะทาง ไมล และสมพรเดนทางจากบานไปโรงเรยนเปนระยะทาง

Page 20: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

ใชขนตอนการแกโจทยปญหาของโพลยา (Polya) มดงนขนตอนท 1 ทำาความเขาใจปญหา

ประการแรก : โจทยถามอะไร - ใครเดนทางไปโรงเรยนไกลทสด

ประการทสอง : เรารอะไรจากโจทยบาง- สชาต สมชาย สมพร เปนนกเรยนชนประถม

ศกษาปท 6 อยโรงเรยนเดยวกน- สชาตเดนทางจากบานไปโรงเรยนเปนระยะทาง

ไมล- สมชายเดนทางจากบานไปโรงเรยนเปนระยะทาง

ไมล - สมพรเดนทางจากบานไปโรงเรยนเปนระยะทาง

ไมลขนตอนท 2 วางแผนแกปญหา

เลอกใชยทธวธการวาดรปสเหลยมผนผาแสดงระยะหางระหวางบานกบโรงเรยนของนกเรยนแตละคน ขนตอนท 3 ปฏบตตามแผน

วาดรปสเหลยมผนผาแสดงระยะหางระหวางบานกบโรงเรยนของนกเรยนแตละคน สชาต บาน ไมล โรงเรยน

152

Page 21: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

สมชาย บาน ไมล โรงเรยน

สมพร บาน ไมล โรงเรยน

จากภาพแสดงใหเหนวา สมพรเดนทางจากบานไปโรงเรยนเปนระยะทางไกลทสด

ตอบ สมพรเดนทางจากบานไปโรงเรยนเปนระยะทางไกลทสดขนตอนท 4 ตรวจสอบ พจารณาคำาตอบทได ถกตอง สมเหตสมผลหรอไม

พจารณาจากการเปรยบเทยบเศษสวนโดยการทำาสวนใหเทากนดงน

สชาตเดนทางไปโรงเรยน = = ไมล

สมชายเดนทางไปโรงเรยน = = ไมล

สมพรเดนทางไปโรงเรยน = = ไมล

สรปวา สมพรเดนทางจากบานไปโรงเรยนเปนระยะทางไกลทสด แสดงวา คำาตอบทไดถกตอง สมเหตสมผลแลว

153

5. วนเสารแมซอของใชภายในบาน ของเงนทมอย วนอาทตยซอเสอผาใหกบตวเองและลก ๆ

ของเงนทเหลอ ปรากฏวาแมยงเหลอเงน 14,400 บาท อยาก

Page 22: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

ใชขนตอนการแกโจทยปญหาของโพลยา (Polya) มดงนขนตอนท 1 ทำาความเขาใจปญหา

ประการแรก : โจทยถามอะไร - เดมแมมเงนอยเทาไร

ประการทสอง : เรารอะไรจากโจทยบาง- วนเสารแมซอของใชภายในบาน ของเงนทมอย- วนอาทตยซอเสอผาใหกบตวเองและลก ๆ ของ

เงนทเหลอ- แมยงเหลอเงน 14,400 บาท

ขนตอนท 2 วางแผนแกปญหาเลอกใชยทธวธการแกโจทยปญหาดวยสมการ

ขนตอนท 3 ปฏบตตามแผน สมมต เดมแมมเงนอยเปน

วนเสารแมของใชภายในบาน ของเงนทมอย เทากบ แมเหลอเงนเทากบ =

วนอาทตยแมซอเสอผาใหกบตวเองและลก ๆ ของเงนทเหลอ เทากบ

=

แมเหลอเงนครงสดทายเทากบ -

จากโจทยแมเหลอเงน 14,400 บาทดงนน สมการ คอ - = 14,400

154

Page 23: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

= 14,400 = 14,400

= = 48,000

ตอบ เดมแมมเงน 48,000 บาทขนตอนท 4 ตรวจสอบ พจารณาคำาตอบทได ถกตอง สมเหตสมผลหรอไม

โดยพจารณาจากการแทนคา ในสมการ - = 14,400 เปนจรงหรอไม

จะได - = 14,400

18,000 – 3,600 = 14,400

14,400 = 14,400

สรปวา เปนสมการทเปนจรง แสดงวา เดมแมมเงน 48,000 บาท แสดงวา คำาตอบทไดถกตอง สมเหตสมผลแลว

ใชขนตอนการแกโจทยปญหาของโพลยา (Polya) มดงนขนตอนท 1 ทำาความเขาใจปญหา

ประการแรก : โจทยถามอะไร - เดมกางเกงมาราคาเทาไร

ประการทสอง : เรารอะไรจากโจทยบาง- มะลขายกางเกงใหเพอนตวละ 535 บาท

155

6. มะลขายกางเกงใหเพอนตวละ 535 บาท ขายขาดทน 159 บาท ตอนทมะลซอกางเกงมาไดรบ

Page 24: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

- ขายขาดทน 159 บาท- ตอนทมะลซอกางเกงมาไดรบสวนลด 120 บาท

ขนตอนท 2 วางแผนแกปญหาเลอกใชยทธวธการวาดภาพ เปนรปสเหลยมผนผา ดงรป

มะลขายกางเกง

มะลซอกางเกง

เดมราคากางเกง

เดมราคากางเกง เทากบ 535 + 159 + 120 =

ขนตอนท 3 ปฏบตตามแผน

เดมราคากางเกง เทากบ 535 + 159 + 120 = เดมราคากางเกง เทากบ 535 + 159 + 120 = 814 บาท ตอบ 814 บาท ขนตอนท 4 ตรวจสอบ เปนการพจารณาคำาตอบทได ถกตอง สมเหตสมผลหรอไม

ตรวจคำาตอบโดยการทำายอนกลบจากคำาตอบไปหาราคาขายวาตรงกนหรอไม เชน

814 – 120 – 159 = 535 แสดงวา คำาตอบทไดถกตอง สมเหตสมผลแลว

156

7. วรยทธขายไขไกกระบะละ 90 บาท ขายไขไกได 24 กระบะ แลวนำาเงนทไดมาซออาหารไก กระสอบละ 150 บาท อยากทราบวา วรยทธจะซออาหารไกไดมากทสดกกระสอบ และ

535

159

120

535

535

159

Page 25: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

ใชขนตอนการแกโจทยปญหาของโพลยา (Polya) มดงนขนตอนท 1 ทำาความเขาใจปญหา

ประการแรก : โจทยถามอะไร - วรยทธจะซออาหารไกไดมากทสดกกระสอบ และยงเหลอเงนกบาท

ประการทสอง : เรารอะไรจากโจทยบาง- วรยทธขายไขไกกระบะละ 90 บาท- ขายไขไกได 24 กระบะ- แลวนำาเงนทไดมาซออาหารไกกระสอบละ 150

บาทขนตอนท 2 วางแผนแกปญหา

โจทยปญหาขอนสามารถคดหาคำาตอบได 2 ตอนตอนท 1 หาจำานวนเงนทขายไขไกไดกบาทเลอกใชยทธวธการวาดภาพ เปนรปสเหลยมผนผา ดงรป

กระบะท 1 2 3 4 5 24ขายไขไก

หาจำานวนเงนทขายไขไกไดโดยการคณ ขายไขไกไดเงน เทากบ 90 × 24 =

ตอนท 2 หาอาหารปลาทซอไดกสอบ และเหลอเทาไร เลอกใชยทธวธการวาดภาพ เปนรปสเหลยมผนผา ดงรป

ขายไขไกไดเงนทงหมด 90 × 24

157

90 90 90 90 90 90

150

150

Page 26: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

กระสอบท 1 2 ซออาหารปลาไดกสอบ และเหลอเทาไร โดยวธการหาร

ซออาหารปลาไดเทากบ (90 × 24) ÷ 150 = ขนตอนท 3 ปฏบตตามแผน

ตอนท 1 หาจำานวนเงนทขายไขไกไดกบาทเลอกใชยทธวธการวาดภาพ เปนรปสเหลยมผนผา ดงรป

กระบะท 1 2 3 4 5 24ขายไขไก

หาจำานวนเงนทขายไขไกไดโดยการคณ ขายไขไกไดเงน 90 × 24 =

ขายไขไกไดเงน 90 × 24 = 2,160 บาท

ตอนท 2 หาอาหารปลาทซอไดกสอบ และเหลอเทาไร เลอกใชยทธวธการวาดภาพ เปนรปสเหลยมผนผา ดงรป

ขายไขไกไดเงนทงหมด 2,160

กระสอบท 1 2 ซออาหารปลาไดกสอบ และเหลอเทาไร โดยวธการหาร

ซออาหารปลาไดเทากบ 2,160 ÷ 150 = ซออาหารปลาไดเทากบ 2,160 ÷ 150

= 14 เหลอเศษ 60ตอบ ซออาหารปลาได 14 กระสอบ เหลอเงน 60 บาท

ขนตอนท 4 ตรวจสอบ

158

90 90 90 90 90 90

150

150

Page 27: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

เปนการพจารณาคำาตอบทได ถกตอง สมเหตสมผลหรอไม

ตรวจคำาตอบโดยการทำายอนกลบ ตอนท 2 นำาราคาอาหารปลาคณกบจำานวนกระสอบบวกดวยเงนทเหลอจะเทากบ 2,160 หรอไม เชน (150 × 14) + 60 = 2,100 + 60 = 2,160 เปนจรง ตอนท 1 นำาจำานวนเงนทไดจากการขายไขไกหารดวยราคาไขไกตอกระบะจะไดเทากบ 24 กระบะหรอไม เชน 2,160 ÷ 90 = 24 เปนจรง แสดงใหเหนวา คำาตอบทไดถกตอง สมเหตสมผลแลว

ใชขนตอนการแกโจทยปญหาของโพลยา (Polya) มดงนขนตอนท 1 ทำาความเขาใจปญหา

ประการแรก : โจทยถามอะไร - ถาซอขาวสารเปนกระสอบจะถกวาซอเปนถงกบาท

ประการทสอง : เรารอะไรจากโจทยบาง- รานคาแหงหนงขายขาวสารกระสอบละ 1,890

บาท- ถาลกคาซอเปนถงจะขายถงละ 325 บาท- ถาขาวสารหนงกระสอบเทากบขาวสาร 6 ถง

ขนตอนท 2 วางแผนแกปญหา

159

8. รานคาแหงหนงขายขาวสารกระสอบละ 1,890 บาท ถาลกคาซอเปนถงจะขายถงละ 325 บาท ถาขาวสารหนงกระสอบเทากบขาวสาร 6 ถง อยากทราบวา ถาซอขาวสารเปนกระสอบ

Page 28: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

โจทยปญหาขอนสามารถคดหาคำาตอบไดโดยใชยทธวธการวาดรปประกอบการคดหาคำาตอบ

ขายขาวสารกระสอบละ 1,890 บาท

ขายขาวสารเปนถง ๆ ละ 325 บาท

ขายขาวสารเปนถงจะไดเงน 325 × 6 ดงนน ซอขาวสารเปนกระสอบถกกวาซอขาวสารเปนถง เทากบ (325 × 6) – 1,890 บาท

ขนตอนท 3 ปฏบตตามแผนซอขาวสารเปนกระสอบถกกวาซอขาวสารเปนถง เทากบ

(325 × 6) – 1,890 บาท = 1,950 –

1,890 = 60 บาทตอบ ซอขาวสารเปนกระสอบจะถกวาซอเปนถง 60 บาท

ขนตอนท 4 ตรวจสอบ เปนการพจารณาคำาตอบทได ถกตอง สมเหตสมผลหรอไม

ตรวจคำาตอบโดยการทำายอนกลบ 1,890 + 60 = 1,950 บาท แสดงใหเหนวา คำาตอบทไดถกตอง สมเหตสมผลแลว

160

325 325 325 325 325 325

Page 29: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

ใชขนตอนการแกโจทยปญหาของโพลยา (Polya) มดงนขนตอนท 1 ทำาความเขาใจปญหา

ประการแรก : โจทยถามอะไร - เขาไดรบเงนจากแมสปดาหละกบาท

ประการทสอง : เรารอะไรจากโจทยบาง- นกเรยนคนหนงไดรบเงนจากแมไปโรงเรยนเปน

รายสปดาหเพอจายเปน คาขนมและอาหารกลางวน ของเงนทไดรบจาก

แม- เปนคารถโดยสารไปกลบจากโรงเรยน ของเงนท

ไดรบจากแม- จายเปนคาอปกรณการเรยน ของเงนทไดรบ

จากแม- เขายงเหลอเงนเกบเปนเงนออมสปดาหละ 75

บาทขนตอนท 2 วางแผนแกปญหา

โจทยปญหาขอนสามารถคดหาคำาตอบไดโดยใชยทธวธการแกโจทยปญหาดวยสมการ

161

9. นกเรยนคนหนงไดรบเงนจากแมไปโรงเรยนเปนรายสปดาหเพอจายเปนคาขนมและอาหาร กลางวน ของเงนทไดรบจากแม จายเปนคารถโดยสารไปกลบจากโรงเรยน ของเงนท ไดรบจากแม และจายเปนคาอปกรณการเรยน ของเงนท

Page 30: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

สมมต นกเรยนไดรบเงนจากแมสปดาหละ บาท

จายเปนคาขนมและอาหารกลางวน ของเงนทไดรบจากแม เทากบ บาท

จายเปนคารถโดยสารไปกลบจากโรงเรยน ของเงนทไดรบจากแมเทากบ บาท

จายเปนคาอปกรณการเรยน ของเงนทไดรบจากแม เทากบ บาท

เขายงเหลอเงนเกบเปนเงนออมสปดาหละ 75 บาทเขยนสมการไดดงน = 75

ขนตอนท 3 ปฏบตตามแผน = 75 = 75

= 75

= = 700

ตอบ นกเรยนไดรบเงนจากแมสปดาหละ 700 บาทขนตอนท 4 ตรวจสอบ เปนการพจารณาคำาตอบทได ถกตอง สมเหตสมผลหรอไม ตรวจคำาตอบโดยการแทนคา ในสมการ เชน

162

Page 31: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

= = 700 – 400

– 175 – 50 = 75 แสดงใหเหนวา คำาตอบทไดถกตอง สมเหตสมผลแลว

แนวคดใชขนตอนการแกโจทยปญหาของโพลยา (Polya) มดงน

ขนตอนท 1 ทำาความเขาใจปญหา ประการแรก : โจทยถามอะไร

- เดมบอมนำากลกบาศกเมตรประการทสอง : เรารอะไรจากโจทยบาง

- ยอดมบอเลยงปลาอยหนงบอ ซงมนำาอย ของบอ

- สปดาหแรกนำาจะลดลง ของนำาทมอย- สปดาหทสองนำาลดลงอก ของนำาทเหลอ- ยอดจงเตมนำาลงไปในบออก 45 ลกบาศกเมตร

นำาในบอจงจะเทาเดมขนตอนท 2 วางแผนแกปญหา

โจทยปญหาขอนสามารถคดหาคำาตอบโดยการวาดรป ดงน

มนำาในบอ

สปดาหแรก

163

10. ยอดมบอเลยงปลาอยหนงบอ ซงมนำาอย ของบอ สปดาหแรกนำาจะลดลง ของ นำาทมอย สปดาหทสองนำาลดลงอก ของนำาทเหลอ ยอดจงเตมนำาลงไปในบออก

มนำาของบอ

ลดลง ของนำาทม

Page 32: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

ดงนน จะเหลอนำาในบอ 4 สวน

สปดาหทสอง

แบงครงนำาทเหลอแตละสวนจาก 4 สวน เปน 8 สวนยอย นำาลดลงอก ของนำาทเหลอเตมนำาเขาไป

เพอใหแตละสวนเทากนจงแบงครงทกสวนจาก 6 สวน เปน 12 สวนยอย ดงรป

ดงนน 3 สวน คดเปนนำาในบอ 45 ลกบาศกเมตร

ขนตอนท 3 ปฏบตตามแผนดงนน 3 สวน คดเปนนำาในบอ 45

ลกบาศกเมตร 1 สวน คดเปนนำาในบอ 45 ÷ 3 = 15 ลกบาศกเมตร มนำาในสระ 10 สวน คดเปนนำาในบอ 15 × 10 = 150 ลกบาศกเมตร

ตอบ เดมบอมนำา 150 ลกบาศกเมตร

ขนตอนท 4 ตรวจสอบ เปนการพจารณาคำาตอบทได ถกตอง สมเหตสมผลหรอไม ตรวจคำาตอบโดยยทธวธการแกโจทยปญหาดวยสมการ เชน

164

ลดลง ของนำาทม

ลดลงอก ของนำาทเหลอ

เตมนำา 45 ลบ.เมตร

Page 33: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

สมมตใหบอนำามความจเปน มนำาในบอ ของความจบอ หรอมนำาในบอ เทากบ สปดาหแรกนำาลดลง ของนำาทมอย หรอนำาลดลง เทากบ

× = เหลอนำาในบอ เทากบ - =

สปดาหทสองนำาลดลง ของนำาทเหลอ หรอนำาลดลง เทากบ

× = สองสปดาหนำาลดลง 45 ลกบาศกเมตร

ดงนน + = 45 = 45

= 45 = 180

เดมมนำาในบอ = = 150 ลกบาศกเมตร แสดงวา คำาตอบทไดถกตอง สมเหตสมผลแลว

165

Page 34: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

คำาชแจง

166

กจกรรมท 9มาฝกสรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหา

คณตศาสตร เรอง การแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคณ

สวนท 4การสรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหา

คณตศาสตร

Page 35: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

1. ใหทานศกษาตวชวดและสาระการเรยนรแกนกลางกลมสาระการเรยนรคณตศาสตรตามหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2551 และคมอครคณตศาสตร ชนประถมศกษาปท 6 ทเกยวของกบการแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคณ และการหาร จำานวน

2. ใหทานสรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคณ และการหาร จำานวน สำาหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 นอกเหนอจากหนงสอเรยน ดงน

2.1 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการบวก จำานวน 10 ขอ

2.2 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการลบ จำานวน 10 ขอ

2.3 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการบวก การลบ จำานวน 10 ขอ

2.4 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการคณ จำานวน 10 ขอ

2.5 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการหาร จำานวน 10 ขอ

2.6 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการคณ การหาร จำานวน 10 ขอ

2.7 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคณ และการหาร ระคน จำานวน 10 ขอ

3. ใหทำาเฉลยแบบฝกเสรมทกษะโดยแสดงวธการคดแกโจทยปญหาตามขนตอนการแกโจทยปญหา 4 ขนตอนของโพลยา

167

Page 36: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

(Polya) และการเลอกใชยทธวธทเหมาะสมมาชวยในการคดแกโจทยปญหาในแตละขอ

4. นำาแบบฝกเสรมทกษะในขอ 2.1 – 2.7 ใหนกเรยนฝกเสรมทกษะหลงจากเรยนในแตละเรองนอกเวลาเรยนปกตแลวตามความเหมาะสม เชน เวลาเชากอนเขาเรยน หรอเวลาพกกลางวนหลงรบประทานอาหารแลว หรอในเวลาสอนซอมเสรม หรอใหทำาเปนการบาน

5. ครตรวจใหคะแนนแบบฝกเสรมทกษะในขอ 2.1 – 2.7 แลวใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนน ดงน

ขนตอนท 1 การทำาความเขาใจโจทยปญหา ถาวเคราะหโจทยปญหาไดถกตอง เชน บอก

วา โจทยถามอะไร และ “ ” “รอะไรจากโจทยบาง ได ” 1 คะแนนขนตอนท 2 วางแผนการแกโจทยปญหา

ถาบอกไดวา เลอกใชยทธวธอะไร มาใชในการ“ ”วางแผนการแกโจทย

ปญหาและจะหาคำาตอบไดโดยวธการใด ได 1 คะแนนขนตอนท 3 การปฏบตตามแผน

ถาแสดงวธคดหาคำาตอบตามแผนทวางไวจนไดคำาตอบทถกตอง

ได 1 คะแนนขนตอนท 4 การตรวจคำาตอบ

ถานกเรยนอธบายหรอแสดงวธตรวจคำาตอบไดถกตองสมเหตสมผล ได 1 คะแนน

168

Page 37: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

6. เมอตรวจคำาตอบจากการทำาแบบฝกเสรมทกษะเรยบรอยแลวใหรวมคะแนนทงหมด นำาคะแนนทไดมาคดเปนรอยละ ถานกเรยนไดคะแนนรอยละ 80 ขนไป ถอวาผานเกณฑการประเมนในแบบฝกเสรมทกษะนน แลวใหทำาแบบฝกเสรมทกษะตอไปได ถาไมผานเกณฑการประเมนให ศกษาขอบกพรองของนกเรยนใหม พรอมกบอธบายหรอชแนะใหกบเรยน แลวใหเรมทำาแบบฝกเสรมทกษะขอทยงทำาไมถกตองใหมอกครงจนกวาจะผานเกณฑการประเมน

***********************************

คำาชแจง1. ใหทานศกษาตวชวดและสาระการเรยนรแกนกลางกลม

สาระการเรยนรคณตศาสตร

169

กจกรรมท 10มาฝกสรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหา

คณตศาสตร เรอง การแกโจทยปญหาเศษสวน กนเถอะ

Page 38: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

ตามหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2551 และคมอครคณตศาสตร ชนประถมศกษาปท 6 ทเกยวของกบการแกโจทยปญหาเศษสวน

2. ใหทานสรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคณ และการหาร เศษสวน สำาหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 นอกเหนอจากหนงสอเรยน ดงน

2.1 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการบวกเศษสวน จำานวน 10 ขอ

2.2 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการลบเศษสวน จำานวน 10 ขอ

2.3 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการบวก การลบ เศษสวนจำานวน 10 ขอ

2.4 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการคณเศษสวน จำานวน 10 ขอ

2.5 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการหารเศษสวน จำานวน 10 ขอ

2.6 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการคณ การหารเศษสวน จำานวน 10 ขอ

2.7 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคณ และการหารเศษสวนระคน จำานวน 10 ขอ

3. ใหทำาเฉลยแบบฝกเสรมทกษะโดยแสดงวธการคดแกโจทยปญหาตามขนตอนการแกโจทยปญหา 4 ขนตอนของโพลยา

170

Page 39: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

(Polya) และการเลอกใชยทธวธทเหมาะสมมาชวยในการคดแกโจทยปญหาในแตละขอ

4. นำาแบบฝกเสรมทกษะในขอ 2.1 – 2.7 ใหนกเรยนฝกเสรมทกษะหลงจากเรยนในแตละเรองนอกเวลาเรยนปกตแลวตามความเหมาะสม เชน เวลาเชากอนเขาเรยน หรอเวลาพกกลางวนหลงรบประทานอาหารแลว หรอในเวลาสอนซอมเสรม หรอใหทำาเปนการบาน

5. ครตรวจใหคะแนนแบบฝกเสรมทกษะในขอ 2.1 – 2.7 แลวใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนน ดงน

ขนตอนท 1 การทำาความเขาใจโจทยปญหา ถาวเคราะหโจทยปญหาไดถกตอง เชน บอก

วา โจทยถามอะไร และ “ ” “รอะไรจากโจทยบาง ได ” 1 คะแนนขนตอนท 2 วางแผนการแกโจทยปญหา

ถาบอกไดวา เลอกใชยทธวธอะไร มาใชในการ“ ”วางแผนการแกโจทย

ปญหาและจะหาคำาตอบไดโดยวธการใด ได 1 คะแนนขนตอนท 3 การปฏบตตามแผน

ถาแสดงวธคดหาคำาตอบตามแผนทวางไวจนไดคำาตอบทถกตอง

ได 1 คะแนนขนตอนท 4 การตรวจคำาตอบ

ถานกเรยนอธบายหรอแสดงวธตรวจคำาตอบไดถกตองสมเหตสมผล

171

Page 40: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

ได 1 คะแนน6. เมอตรวจคำาตอบจากการทำาแบบฝกเสรมทกษะเรยบรอย

แลวใหรวมคะแนนทงหมด นำาคะแนนทไดมาคดเปนรอยละ ถานกเรยนไดคะแนนรอยละ 80 ขนไป ถอวาผานเกณฑการประเมนในแบบฝกเสรมทกษะนน แลวใหทำาแบบฝกเสรมทกษะตอไปได ถาไมผานเกณฑการประเมนให ศกษาขอบกพรองของนกเรยนใหม พรอมกบอธบายหรอชแนะใหกบเรยน แลวใหเรมทำาแบบฝกเสรมทกษะขอทยงทำาไมถกตองใหมอกครงจนกวาจะผานเกณฑการประเมน

***********************************

คำาชแจง1. ใหทานศกษาตวชวดและสาระการเรยนรแกนกลางกลม

สาระการเรยนรคณตศาสตร

172

กจกรรมท 11มาฝกสรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหา

คณตศาสตร เรอง การแกโจทยปญหาทศนยม กนเถอะ

Page 41: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

ตามหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2551 และคมอครคณตศาสตร ชนประถมศกษาปท 6 ทเกยวของกบการแกโจทยปญหาทศนยม

2. ใหทานสรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคณ และการหาร ทศนยม สำาหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 นอกเหนอจากหนงสอเรยน ดงน

2.1 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการบวกทศนยม จำานวน 10 ขอ

2.2 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการลบทศนยม จำานวน 10 ขอ

2.3 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการบวก การลบ ทศนยม จำานวน 10 ขอ

2.4 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการคณทศนยม จำานวน 10 ขอ

2.5 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการหารทศนยม จำานวน 10 ขอ

2.6 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการคณ การหารทศนยม จำานวน 10 ขอ

2.7 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาระคน จำานวน 10 ขอ

3. ใหทำาเฉลยแบบฝกเสรมทกษะโดยแสดงวธการคดแกโจทยปญหาตามขนตอนการแกโจทยปญหา 4 ขนตอนของโพลยา (Polya) และการเลอกใชยทธวธทเหมาะสมมาชวยในการคดแกโจทยปญหาในแตละขอ

173

Page 42: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

4. นำาแบบฝกเสรมทกษะในขอ 2.1 – 2.7 ใหนกเรยนฝกเสรมทกษะหลงจากเรยนในแตละเรองนอกเวลาเรยนปกตแลวตามความเหมาะสม เชน เวลาเชากอนเขาเรยน หรอเวลาพกกลางวนหลงรบประทานอาหารแลว หรอในเวลาสอนซอมเสรม หรอใหทำาเปนการบาน

5. ครตรวจใหคะแนนแบบฝกเสรมทกษะในขอ 2.1 – 2.7 แลวใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนน ดงน

ขนตอนท 1 การทำาความเขาใจโจทยปญหา ถาวเคราะหโจทยปญหาไดถกตอง เชน บอก

วา โจทยถามอะไร และ “ ” “รอะไรจากโจทยบาง ได ” 1 คะแนนขนตอนท 2 วางแผนการแกโจทยปญหา

ถาบอกไดวา เลอกใชยทธวธอะไร มาใชในการ“ ”วางแผนการแกโจทย

ปญหาและจะหาคำาตอบไดโดยวธการใด ได 1 คะแนนขนตอนท 3 การปฏบตตามแผน

ถาแสดงวธคดหาคำาตอบตามแผนทวางไวจนไดคำาตอบทถกตอง

ได 1 คะแนนขนตอนท 4 การตรวจคำาตอบ

ถานกเรยนอธบายหรอแสดงวธตรวจคำาตอบไดถกตองสมเหตสมผล ได 1 คะแนน

174

Page 43: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

6. เมอตรวจคำาตอบจากการทำาแบบฝกเสรมทกษะเรยบรอยแลวใหรวมคะแนนทงหมด นำาคะแนนทไดมาคดเปนรอยละ ถานกเรยนไดคะแนนรอยละ 80 ขนไป ถอวาผานเกณฑการประเมนในแบบฝกเสรมทกษะนน แลวใหทำาแบบฝกเสรมทกษะตอไปได ถาไมผานเกณฑการประเมนให ศกษาขอบกพรองของนกเรยนใหม พรอมกบอธบายหรอชแนะใหกบเรยน แลวใหเรมทำาแบบฝกเสรมทกษะขอทยงทำาไมถกตองใหมอกครงจนกวาจะผานเกณฑการประเมน

***********************************

คำาชแจง1. ใหทานศกษาตวชวดและสาระการเรยนรแกนกลางกลม

สาระการเรยนรคณตศาสตรตามหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2551 และคมอครคณตศาสตร ชนประถมศกษาปท 6 ทเกยวของกบการแกโจทยปญหารอยละ

175

กจกรรมท 12มาฝกสรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหา

คณตศาสตร เรอง การแกโจทยปญหารอยละ กนเถอะ

Page 44: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

2. ใหทานสรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคณ และการหารรอยละ สำาหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 นอกเหนอจากหนงสอเรยน ดงน

2.1 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหารอยละ จำานวน 10 ขอ

2.2 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหารอยละกบการซอขาย จำานวน 10 ขอ

2.3 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหารอยละกบการซอขายมากกวา 1 ครง จำานวน 10 ขอ

2.4 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหารอยละกบดอกเบยในเวลา 1 ป จำานวน 10 ขอ

2.5 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหารอยละกบดอกเบยในเวลานอยกวา 1 ป จำานวน 10 ขอ

2.6 สรางแบบฝกเสรมทกษะการแกโจทยปญหารอยละกบดอกเบยในเวลามากกวา 1 ป จำานวน 10 ขอ

3. ใหทำาเฉลยแบบฝกเสรมทกษะโดยแสดงวธการคดแกโจทยปญหาตามขนตอนการแกโจทยปญหา 4 ขนตอนของโพลยา (Polya) และการเลอกใชยทธวธทเหมาะสมมาชวยในการคดแกโจทยปญหาในแตละขอ

4. นำาแบบฝกเสรมทกษะในขอ 2.1 – 2.6 ใหนกเรยนฝกเสรมทกษะหลงจากเรยนในแตละเรองนอกเวลาเรยนปกตแลวตามความเหมาะสม เชน เวลาเชากอนเขาเรยน หรอเวลาพกกลางวนหลงรบประทานอาหารแลว หรอในเวลาสอนซอมเสรม หรอใหทำาเปนการบาน

176

Page 45: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

5. ครตรวจใหคะแนนแบบฝกเสรมทกษะในขอ 2.1 – 2.6 แลวใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนน ดงน

ขนตอนท 1 การทำาความเขาใจโจทยปญหา ถาวเคราะหโจทยปญหาไดถกตอง เชน บอก

วา โจทยถามอะไร และ “ ” “รอะไรจากโจทยบาง ได ” 1 คะแนนขนตอนท 2 วางแผนการแกโจทยปญหา

ถาบอกไดวา เลอกใชยทธวธอะไร มาใชในการ“ ”วางแผนการแกโจทย

ปญหาและจะหาคำาตอบไดโดยวธการใด ได 1 คะแนนขนตอนท 3 การปฏบตตามแผน

ถาแสดงวธคดหาคำาตอบตามแผนทวางไวจนไดคำาตอบทถกตอง

ได 1 คะแนนขนตอนท 4 การตรวจคำาตอบ

ถานกเรยนอธบาย หรอแสดงวธตรวจคำาตอบไดถกตองสมเหตสมผล ได 1 คะแนน

6. เมอตรวจคำาตอบจากการทำาแบบฝกเสรมทกษะเรยบรอยแลวใหรวมคะแนนทงหมด นำาคะแนนทไดมาคดเปนรอยละ ถานกเรยนไดคะแนนรอยละ 80 ขนไป ถอวาผานเกณฑการประเมนในแบบฝกเสรมทกษะนน แลวใหทำาแบบฝกเสรมทกษะตอไปได ถาไมผานเกณฑการประเมนให ศกษาขอบกพรองของนกเรยนใหม พรอมกบอธบายหรอชแนะใหกบเรยน แลวใหเรมทำาแบบฝกเสรมทกษะขอทยงทำาไมถกตองใหมอกครงจนกวาจะผานเกณฑการประเมน

177

Page 46: ยุทธวิธีช่วยคิดที่ 7 การเลือก ... · Web viewเล อกย ทธว ธ ช วยค ดท 1 : การวาดภาพ

***********************************

178