15
โครงการการพัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที76 จังหวัด/18 กลุมจังหวัด ดร.บัญชร สงสัมพันธ ที่ปรึกษาโครงการ หัวขอบรรยาย Workshop on BCG ขั้นตอนในการทําแผนภูมิ BCG ดวย Wizard Chart เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที76 จังหวัด/18 กลุมจังหวัด (Training นักวิเคราะหขอมูล) 20 – 22 กุมภาพันธ 2557 ชุดที3 21 กุมภาพันธ 2557 เวลา 13:00-14:30 . การเลือก Product Champion จาก BCG เลือกผลิตภัณฑหลัก 10 ผลิตภัณฑมาคํานวณโครงสรางสวนแบง ตลาด อัตราการเติบโตเฉลี่ย และจัดทํา BCG Matrix โดยตามขอมูล MS Excel ที่กําหนดให 1

การเลือก Product Champion จาก BCG

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: การเลือก Product Champion จาก BCG

โครงการการพัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด/18 กลุมจังหวัด

ดร.บัญชร สงสัมพันธ

ที่ปรึกษาโครงการ

หัวขอบรรยาย

• Workshop on BCG

• ขั้นตอนในการทําแผนภูมิ BCG ดวย Wizard Chart

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏบัิตกิาร

การพัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด/18 กลุมจังหวัด

(Training นักวิเคราะหขอมูล) 20 – 22 กุมภาพันธ 2557

ชุดท่ี 3

21 กุมภาพันธ 2557เวลา 13:00-14:30 น.

การเลือก Product Champion จาก BCG

• เลือกผลิตภัณฑหลัก 10 ผลิตภัณฑมาคํานวณโครงสรางสวนแบงตลาด อัตราการเติบโตเฉลี่ย และจัดทํา BCG Matrix โดยตามขอมูล MS Excel ท่ีกําหนดให

1

Page 2: การเลือก Product Champion จาก BCG

1. ตรวจสอบสูตร Share และ Growth

2

• สวนแบงการตลาดเม่ือเทียบกับคูแขง(Relative Market Shares)สวนแบงตลาดของผลิตภัณฑ

มูลคารวมท้ังตลาด

• อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ (Market Growth Rate %)สวนแบงตลาดของผลิตภัณฑ ปปจจุบัน - สวนแบงตลาดของผลิตภัณฑ ปท่ีผานมา

สวนแบงตลาดของผลิตภัณฑปท่ีผานมา

3

Page 3: การเลือก Product Champion จาก BCG

2. หา Share ขาว e20 = b20/$b$18*100

4

3. หา Growth ขาว h20 = c20/b20*100‐100

5

Page 4: การเลือก Product Champion จาก BCG

4. จัดทําตามรางแสดง share and growth

Share สัดสวนป 52 และ Growth เปนคาเฉลี่ย

6

5. หาคา x ซึ่งเปนคาเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย

=c4‐$c$12

7

Page 5: การเลือก Product Champion จาก BCG

6. หาคา y ซึ่งเปนคาเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย

=d4‐$d$12

8

สาขา

ขาว

ไมดอกไมประดับ

มะยงชิด

มะมวง

ไก

ไขไก

บริการทางการเกษตร การปาไม

ดอกไม

มะมวง

มะยงชิด

9

Page 6: การเลือก Product Champion จาก BCG

สาขา Share (X) Growth (Y)X Plot = x- คาเฉลี่ย Y Plot = y- คาเฉลี่ย

Rating

ขาว 11.0 13.1 0.5 16.5 Star

ไมดอกไมประดับ 10.2 -2.0 -0.3 1.4 Cash Cow

มะยงชิด 23.8 9.3 13.3 12.7 Star

มะมวง 0.1 -50.8 -10.4 -47.4 Dog

ไก 9.1 5.1 -1.4 8.5 ?

ไขไก 17.5 0.1 7.0 3.4 Cash Cow

บริการทางการเกษตร 12.4 1.9

1.9 5.3Star

การปาไม 0.1 -3.6 -10.4 -0.2 Dog

คาเฉลี่ย 10.54 -3.35 10

BCG เกษตรมาก - นอย

มาก -

นอยShare

Growth

(-3.35,10.54)

มะยงชิด

มะมวง

(Share, Growth)

ดอกไม

(+, +)

(-, +) (- ,-)

(+, -)

11

Page 7: การเลือก Product Champion จาก BCG

ข้ันตอนในการทําแผนภูมิ BCG ดวย Wizard Chart

12

นครนายก : BCG เกษตร

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

‐60.0‐50.0‐40.0‐30.0‐20.0‐10.00.010.020.0

ไมดอกไมประดับ

มะยงชิด

มะมวง

ไก

ไขไก

บริการทางการเกษตร

การปาไม

ขาว

13

Page 8: การเลือก Product Champion จาก BCG

ตัวอยางขอมูลของจังหวัดนครนายก

ภาคเกษตรมูลคา (ลานบาท) สัดสวน (%) อัตราการขยายตัว (%)

2550 2551 2552 2550 2551 2552 2551 2552 เฉลี่ยมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ 3,332.7 3,352.6 3,412.2 100.0 100.0 100.0 0.6 1.8 1.2การปลูกพืช 1,665.0 1,783.0 1,776.0 50.0 53.5 53.3 7.1 -0.4 3.4ขาว 287.0 334.0 367.0 8.6 10.0 11.0 16.4 9.9 13.1ขาวนาป 66.0 68.0 100.0 2.0 2.0 3.0 2.6 47.0 24.8ขาวนาปรัง 221.0 266.0 267.0 6.6 8.0 8.0 20.2 0.4 10.3ไมดอกไมประดับ 354.0 354.0 340.0 10.6 10.6 10.2 0.0 -4.0 -2.0มะยงชิด 668.0 775.0 794.0 20.0 23.3 23.8 16.1 2.5 9.3มะมวง 41.0 35.0 4.0 1.2 1.1 0.1 -14.4 -87.1 -50.8อื่นๆ 315.0 285.0 271.0 9.5 8.6 8.1 -9.5 -4.9 -7.2

Error ปศูสัตว 1,265.0 1,158.0 1,219.0 38.0 34.7 36.6 -8.5 5.3 -1.6ไก 274.0 290.0 303.0 8.2 8.7 9.1 5.8 4.4 5.1ไขไก 584.0 570.0 584.0 17.5 17.1 17.5 -2.4 2.5 0.1อื่นๆ 407.0 298.0 332.0 12.2 8.9 10.0 -26.8 11.4 -7.7

บริการทางการเกษตร 399.0 409.0 414.0 12.0 12.3 12.4 2.6 1.2 1.9การปาไม 3.7 2.6 3.2 0.1 0.1 0.1 -31.5 24.4 -3.6

14

สูตรการคํานวณ

• Share สัดสวน (%) Relative Market Share เปนการเปรียบเทียบกับคูแขงวาสวนแบงตลาดของผลิตภัณฑเปนกี่เทาเมื่อเทียบกับมูลคารวมทัง้ตลาด

• Growth อัตราการขยายตัว (%) อัตราการขยายตัวของตลาดสินคาท้ังตลาดไมใชของกิจการใดกิจการหน่ึง เพราะเกณฑท่ีใชนี้เพ่ือตองการดูวาตลาดสินคานั้นๆ มีความนาสนใจมากนอยเพียงใด

15

Page 9: การเลือก Product Champion จาก BCG

BCG เกษตรมาก - นอย

มาก -

นอยShare

Growth

(-3.35,10.54)

มะยงชิด

มะมวง

(Share, Growth)

ดอกไม

(+, +)

(-, +) (- ,-)

(+, -)

16

1. จัดเรียงขอมูลสินคาตามรูปแบบทีก่าํหนด

สาขา Share Growth Rating ขาว 11.0 13.1 Starไมดอกไมประดับ 10.2 -2.0 ?มะยงชิด 23.8 9.3 Starมะมวง 0.1 -50.8 Dogไก 9.1 5.1 ?ไขไก 17.5 0.1

บริการทางการเกษตร 12.4 1.9 การปาไม 0.1 -3.6

17

Page 10: การเลือก Product Champion จาก BCG

2. การจัดทํา BCG ดวย Wizard Chart

เลือกแทรก กระจาย และ เคาโครงแผนภูมิท่ี 4

เลือก Share และ Growth เพื่อจัดทํา Wizard Chart

18

3. สลับแถว/คอลัมนกอน สลับแถว/คอลัมน หลัง สลับแถว/คอลัมน

19

Page 11: การเลือก Product Champion จาก BCG

4. กําหนดคาการแสดงผลใหมโดยเลือกขอมลูโดยเลือก แกไข

Growth ขาว = 13.1 และ Share = 11

20

5. ทําที่ละสินคาจนครบ

21

Page 12: การเลือก Product Champion จาก BCG

6. ยายแผนภูมิไปยัง Sheet ใหมคลิกขวาท่ี Mouse พรอมเลือก ยายแผนภูมิ

ตั้งช่ือแผนภูมิ พรอมตกลง

22

7. การปรับแตงแกน Y ของ Scatter Diagram

ดับเบิลคลิกท่ีแกน Y พรอมท้ังเลือกจัดรูปแบบแกน

ตั้งคาแกน Y ใหเทากับคาเฉล่ียของ Share = 10.5ในท่ีนี้ระบุคาท่ี 10

23

Page 13: การเลือก Product Champion จาก BCG

การแสดงผลการยายแกน Y หรือ Share ไปที่จะตัดท่ี 10

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

‐60.0 ‐50.0 ‐40.0 ‐30.0 ‐20.0 ‐10.0 0.0 10.0 20.0

ขาว

ไมดอกไมประดับ

มะยงชิด

มะมวง

ไก

ไขไก

บริการทางการเกษตร

การปาไม

24

8. การปรับแตงแกน X ของ Scatter Diagram

ดับเบิลคลิกท่ีแกน Y พรอมท้ังเลือกจัดรูปแบบแกน

ตั้งคาแกน X ใหเทากับคาเฉล่ียของ Growth = -3.4

25

Page 14: การเลือก Product Champion จาก BCG

9 คัดลอกสัญลักษณ Cash Cow/Star/Dog และ ? ลงในแผนภูมิ

ขาวไมดอกไมประดับ

มะยงชิด

ไขไก

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

‐60.0‐50.0‐40.0‐30.0‐20.0‐10.00.010.020.0

ขาว

ไมดอกไมประดับ

มะยงชิด

มะมวง

ไก

ไขไก

บริการทางการเกษตร

การปาไม

26

11 การเพิม่ช่ือในแผนภูมิ BCGคลิกขวาท่ีจุดท่ีตองการแสดงปายช่ือ และเลือกเพิ่มปายช่ือขอมูล

การแสดงผลจะเปนคา Y หรือ Growth

27

Page 15: การเลือก Product Champion จาก BCG

12. ปรับแตงการแสดงผลใหเปนปายช่ือขอมูล

28