6
ระบบแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์ จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ใน กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจ และหน้าทีรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับ การประเมิณความเสี่ยง การเตือนภัยด้านสุขภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ และงานด้านอื่นๆ ที่ล้วนเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของประเทศทั้งสิ้น ทั้งยังมีภารกิจงาน ที่น่าสนใจคือ การตรวจวิเคราะห์ด้านอาหาร ยา สารเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารปนเปื้อนต่างๆ และ วัตถุอันตรายทางสาธารณสุข ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค หรือประชาชน ในด้านการใช้ ผลิตภัณฑ์ อาหาร หรือ ยา ที่มีอยู่ในท้องตลาดอย่างหลากหลายให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น และเพื่อความสะดวกให้กับ ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของ ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูล คุณภาพความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขึ้น โดย สามารถเข้าใช้งานได้ทีhttp://www.tumdee.org/alert/ หรือ สาหรับผู้ใช้งาน สมาร์ทโฟน จะมาในชื่อแอพพลิเคชั่น ทาดี ดรัก อะเลิท ( Tumdee drug alert) ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) สามารถทาการติดตั้งได้ตามคู่มือดังนี

ระบบแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์ จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ · Cefoperazone and sulbactam

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ระบบแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์ จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ · Cefoperazone and sulbactam

ระบบแจ้งเตือนภัยผลิตภณัฑ์ จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ใน กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับ การประเมิณความเสี่ยง การเตือนภัยด้านสุขภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และงานด้านอื่นๆ ที่ล้วนเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของประเทศทั้งสิ้น ทั้งยังมีภารกิจงานที่น่าสนใจคือ การตรวจวิเคราะห์ด้านอาหาร ยา สารเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารปนเปื้อนต่างๆ และ วัตถุอันตรายทางสาธารณสุข ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค หรือประชาชน ในด้านการใช้ผลิตภัณฑ์ อาหาร หรือ ยา ที่มีอยู่ในท้องตลาดอย่างหลากหลายให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น และเพ่ือความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของ ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูล คุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขึ้น โดย สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://www.tumdee.org/alert/ หรือ ส าหรับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน จะมาในชื่อแอพพลิเคชั่น ท าดี ดรัก อะเลิท (Tumdee drug alert)

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) สามารถท าการติดตั้งได้ตามคู่มือดังนี้

Page 2: ระบบแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์ จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ · Cefoperazone and sulbactam
Page 3: ระบบแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์ จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ · Cefoperazone and sulbactam

ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) สามารถท าการติดตั้งได้ตามคู่มือดังนี้

Page 4: ระบบแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์ จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ · Cefoperazone and sulbactam

เมื่อเข้าใช้งาน ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูล คุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะพบกับข้อมูลการแจ้งเตือนต่างๆ ดังรูปด้านล่าง

Page 5: ระบบแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์ จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ · Cefoperazone and sulbactam
Page 6: ระบบแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์ จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ · Cefoperazone and sulbactam

ใน ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูล คุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยังมีการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ดังรูปด้านล่าง

ที่มา http://www.tumdee.org/alert http://www.dmsc.moph.go.th http://www.moph.go.th