Click here to load reader

AAG 2K RUBBER CEMENT Sikkerhedsdatablad 2K Ru · PDF file AAG 2K Rubber Cement AAG 2K Rubber Cement Giftlinien: +45 82121212 (Bispebjerg Hospital) AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AAG 2K RUBBER CEMENT Sikkerhedsdatablad 2K Ru · PDF file AAG 2K Rubber Cement AAG 2K...

 • AAG 2K RUBBER CEMENT sikkerhedsdatablad

  Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Elastosal H20 Trykt 26.09.2014 Bearbeijdningsdato 16.09.2014 Version 1.0

  PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn/betegnelse Elastosal H20 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevant identificeret brug

  Anvendelsesområder [SU] Fremstilling af gummiprodukter Industriel fremstilling. Produktkategorier [PC] Klæbestoffer, tætningsmidler

  Anvendelser som frarådes: Må ikke anvendes til private formål (husholdning). Anbefales ikke til brug på større flader indendørs.

  1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør (producent/importør/enerepræsentant/efterfølgende bruger/forhandler) AAG Sundsholmen 3 DK-9400 Nørresundby postdistrikt: Telefon: +45 98158022 Telefax: +45 98159903 Oplysning telefon: +45 98158022 Oplysning telefax: +45 98159903 Nødtelefon: Giftnotruf Erfurt: +49 (0)361 / 730 730 www.aag-gummi.dk 1.4 Nødtelefon Ingen data disponible

  PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering jævnfør direktiv 67/548/EØF hhv. 1999/45/EF Farekategorier F; R11 Xi; R36/38 N; R50/53 R67 Klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Miljøfarer:

  Miljøfarer Aquatic Chronic 1 farehenvisninger om miljøfarer H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

  Sundhedsfarer: Sundhedsfarer Skin Irrit. 2

  Side 1/15

  AAG 2K Rubber Cement

  AAG 2K Rubber Cement

  Giftlinien: +45 82121212 (Bispebjerg Hospital)

  AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S | Sundsholmen 3 | DK-9400 Nr. Sundby | Phone +45 98 15 80 22 | [email protected] | aag.world

  [email protected]

 • AAG 2K RUBBER CEMENT sikkerhedsdatablad

  Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Elastosal H20 Trykt 26.09.2014 Bearbeijdningsdato 16.09.2014 Version 1.0

  Farehenvisninger om sundhedsfarer H315 Forårsager hudirritation. Sundhedsfarer STOT SE 3 Farehenvisninger om sundhedsfarer H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Sundhedsfarer Eye Irrit. 2 Farehenvisninger om sundhedsfarer H319 Forårsager alvorlig øjenirritation

  Fysiske farer: Fysiske farer Flam. Liq. 2 farehenvisninger om fysiske farer H225 Meget brandfarlig væske og damp.

  2.2 Mærkningselementer Mærkning (67/548/EØF eller 1999/45/EF) Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres indeholder cyclohexan og ethylacetat Faresymboler og farebetegnelser for farlige stoffer og præparater F Meget brandfarlig N Miljøfarlig Xi Lokalirriterende R-sætninger R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. R11 Meget brandfarlig. R36/38 Irriterer øjnene og huden. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Særlig mærkning af bestemte tilberedninger Kun til erhvervsmaessig brug. indeholder cyclohexan og ethylacetat S-sætninger S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S33 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. S16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. S60 Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning. S62 Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket. S9 Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Farepiktogrammer

  GHS02 GHS07 GHS09

  Side 2/15

  AAG 2K Rubber Cement

  AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S | Sundsholmen 3 | DK-9400 Nr. Sundby | Phone +45 98 15 80 22 | [email protected] | aag.world

 • AAG 2K RUBBER CEMENT sikkerhedsdatablad

  Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Elastosal H20 Trykt 26.09.2014 Bearbeijdningsdato 16.09.2014 Version 1.0

  Signalord Farlig Farehenvisninger:

  Farehenvisninger om fysiske farer: H225 Meget brandfarlig væske og damp. Farehenvisninger om sundhedsfarer: H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Farehenvisninger om miljøfarer: H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

  Sikkerhedshenvisninger: Prævention: P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. - Rygning forbudt. Reaktion: P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P331 Fremkald IKKE opkastning. P301+ P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. P304 + P341 VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Opbevaring: P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

  Særregler for supplerende mærkningselementer for visse blandinger Forbeholdt erhvervsmæssige brugere. indeholder cyclohexan og ethylacetat Indeholder harpiks. Kan udløse allergisk reaktion. Supplerende farekendetegn (CEE):

  sundhedsfarlige egenskaber Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

  Bemærkning: Produktet må ikke leveres til offentligheden i pakninger med mere end 350 gram. Produkt skal være i en pakkestørrelse på

 • AAG 2K RUBBER CEMENT sikkerhedsdatablad

  Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Elastosal H20 Trykt 26.09.2014 Bearbeijdningsdato 16.09.2014 Version 1.0

  Farlige indholdsstoffer Kolophonium 0,1 - 1 %

  CAS 8050-09-7 EC 232-475-7 INDEX 650-015-00-7 R43 Skin Sens. 1, H317

  Ethylacetat

 • AAG 2K RUBBER CEMENT sikkerhedsdatablad

  Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Elastosal H20 Trykt 26.09.2014 Bearbeijdningsdato 16.09.2014 Version 1.0

  4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ingen data disponible

  PUNKT 5: Brandbekæmpelse Yderligere oplysninger Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere. Fjern produktet fra brandområdet. 5.1 Slukningsmiddel Egnet slukningsmiddel Kuldioxid (CO2). Sand. Forstøvet vand. Forstøvet vand. Skum. Uegnet slukningsmiddel Hel vandstråle. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Farlige forbrændingsprodukter Kulmonoxid. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse: I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder. Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt.

  PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld Yderligere oplysninger Fjern omgående lækager. 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Ikke for personale uddannet til nødstilfælde Personlige sikkerhedsforholdsregler Dampe er tungere end luft og breder sig langs gulvet. Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8. Brug personlig beskyttelsesudrustning. Fjern antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig udluftning. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke kommes i kloakaflob eller vandlob. Hold beskidt vaskevand tilbage og få det bortskaffet. Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Ingen data disponible 6.4 Henvisning til andre punkter Ingen data disponible

  PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Sikkerhedsforanstaltninger Brændbeskyttelsesforholdsregler Planlæg jordforbindelse til beholdere, apparater, pumper og udsugningsanlæg. Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften. Meget brandfarlig. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Forholdsregler til forhindring af dannelse af aerosol og støv Indretninger til lokal udsugning.

  Side 5/15

  AAG 2K Rubber Cement

  AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S | Sundsholmen 3 | DK-9400 Nr. Sundby | Phone +45 98 15 80 22 | [email protected] | aag.world

 • AAG 2K RUBBER CEMENT sikkerhedsdatablad

  Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Elastosal H20 Trykt 26.09.2014 Bearbeijdningsdato 16.09.2014 Version 1.0

  Ved aftapnings-, omfyldnings- og doseringsarbejder samt ved udtagning af prøver skal der om muligt benyttes: Indretninger til lokal udsugning. Indretninger beskyttet mod stænk. Miljøsikkerhedsforanstaltninger Se kap. 8. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lagerrum og beholdere Emballagen skal holdes tæt lukket. Materiale, resistent overfor opløsningsmidler. Benyt kun beholdere, som er godkendt til produktet. Opbevares kun i den originale beholder. Information om fælleslagring Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås Syre. Må ikke lagres sammen med: Oxidationsmidler. Fødevarer og foderstoffer Lagerklasse Opbevaring Klasse 3 Brandfarlige væsker Yderligere oplysninger om lagerbetingelser Maksimal opbevaringstemperatur: ikke mere end 20 ° C 7.3 Særlige anvendelser Anbefaling Bemærk teknisk datablad. Læs brugsanvisningen.

Search related