Click here to load reader

Acupoint Names - Amazon S3Name+Chart.pdfAcupoint Names Chart Table of Contents Lung Meridian Large Intestine Meridian Stomach Meridian Spleen Meridian Heart Meridian Small …

 • View
  262

 • Download
  17

Embed Size (px)

Text of Acupoint Names - Amazon S3Name+Chart.pdfAcupoint Names Chart Table of Contents Lung Meridian Large...

 • bigtreehealing.com

  Acupoint Names

  Founder, Big Tree School of Natural HealingCindy Black, L.Ac., LMT

 • Acupoint Names ChartTable of Contents

  Lung Meridian.................................

  Large Intestine Meridian.................

  Stomach Meridian...........................

  Spleen Meridian..............................

  Heart Meridian................................

  Small Intestine Meridian.................

  Bladder Meridian.............................

  Kidney Meridian..............................

  Pericardium Meridian......................

  San Jiao Meridian............................

  Gallbladder Meridian.......................

  Liver Meridian.................................

  Ren Vessel......................................

  Du (Governing) Vessel....................

  1

  2

  3-4

  5

  6

  7

  8-10

  11-12

  13

  14

  15-16

  17

  18

  19

 • bigtreehealing.com

  Lung

  Point Pinyin English

  LU 1 Zhong Fu Middle Palace

  LU 2 Yun Men Cloud Gate

  LU 3 Tian Fu Palace Of Heaven

  LU 4 Xia Bai Clasping The White

  LU 5 Chi Ze Cubit Marsh

  LU 6 Kong Zui Maximum Opening

  LU 7 Lie Que Broken Sequence

  LU 8 Jing Qu Channel Gutter

  LU 9 Tai Yuan Supreme Abyss

  LU 10 Yu Ji Fish Border

  LU 11 Shao Shang Lesser Metal1

 • bigtreehealing.com

  Large IntestinePoint Pinyin English

  LI 1 Shang Yang Connection To Yang

  LI 2 Er Jian Second Space

  LI 3 San Jian Third Space

  LI 4 He Gu Joining Valley

  LI 5 Yang Xi Yang Stream

  LI 6 Pian Li Veering Passage

  LI 7 Wen Liu Warm Flow

  LI 8 Xia Lian Lower Angle

  LI 9 Shang Lian Upper Angle

  LI 10 Shou San Li Arm Three Miles

  LI 11 Qu Chi Pool At The Crook

  LI 12 Zhou Liao Elbow Crevice

  LI 13 Shou Wu Li Arm Five Miles

  LI 14 Bi Nao Upper Arm

  LI 15 Jian Yu Shoulder Bone

  LI 16 Ju Gu Great Bone

  LI 17 Tian Ding Heavens Tripod

  LI 18 Fu Tu Support The Prominence

  LI 19 Kou He Liao Mouth Grain Crevice

  LI 20 Ying Xiang Welcome Fragrance2

 • bigtreehealing.com

  StomachPoint Pinyin EnglishST 1 Cheng Qi Container Of TearsST 2 Si Bai Four WhitesST 3 Ju Liao Great CreviceST 4 Di Cang Earth GranaryST 5 Da Ying Great WelcomeST 6 Jia Che Jaw BoneST 7 Xia Guan Below The JointST 8 Tou Wei Heads BindingST 9 Ren Ying Persons WelcomeST 10 Shui Tu Water ProminenceST 11 Qi She Abode Of QiST 12 Que Pen Empty BasinST 13 Qi Hu Qi DoorST 14 Ku Fang StorehouseST 15 Wu Yi Room ScreenST 16 Ying Chuang Breast WindowST 17 Ru Zhong Middle Of The BreastST 18 Ru Gen Root Of The BreastST 19 Bu Rong Not ContainedST 20 Cheng Man Supporting FullnessST 21 Liang Men Beam GateST 22 Guan Men Pass GateST 23 Tai Yi Supreme Unity

  3

 • bigtreehealing.com

  StomachPoint Pinyin English

  ST 24 Hua Rou Men Slippery Flesh Gate

  ST 25 Tian Shu Heavens Pivot

  ST 26 Wai Ling Outer Mound

  ST 27 Da Ju The Great

  ST 28 Shui Dao Water Passage

  ST 29 Gui Lai Return

  ST 30 Qi Chong Rushing Qi

  ST 31 Bi Guan Thigh Gate

  ST 32 Fu Tu Crouching Rabbit

  ST 33 Yin Shi Yin Market

  ST 34 Liang Qiu Ridge Mound

  ST 35 Du Bi Calfs Nose

  ST 36 Zu San Li Leg Three Miles

  ST 37 Shang Ju Xu Upper Great Void

  ST 38 Tiao Kou Lines Opening

  ST 39 Xia Ju Xu Lower Great Void

  ST 40 Feng Long Abundant Bulge

  ST 41 Jie Xi Stream Divide

  ST 42 Chong Yang Rushing Yang

  ST 43 Xian Gu Sunken Valley

  ST 44 Nei Ting Inner Courtyard

  ST 45 Li Dui Strict Exchange4

 • bigtreehealing.com

  SpleenPoint Pinyin English

  SP 1 Yin Bai Hidden White

  SP 2 Da Du Great Metropolis

  SP 3 Tai Bai Supreme White

  SP 4 Gong Sun Grandfather Grandson

  SP 5 Shang Qiu Shang Mound

  SP 6 San Yin Jiao Three Yin Intersection

  SP 7 Lou Gu Dripping Valley

  SP 8 Di Ji Earth Pivot

  SP 9 Yin Ling Quan Yin Mound Spring

  SP 10 Xue Hai Sea Of Blood

  SP 11 Ji Men Winnowing Gate

  SP 12 Chong Men Rushing Gate

  SP 13 Fu She Abode Of The Fu

  SP 14 Fu Jie Abdomen Knot

  SP 15 Da Heng Great Horizontal

  SP 16 Fu Ai Abdomen Sorrow

  SP 17 Shi Dou Food Cavity

  SP 18 Tian Xi Heavenly Stream

  SP 19 Xiong Xiang Chest Village

  SP 20 Zhou Rong Encircling Glory

  SP 21 Da Bao Great Wrapping5

 • bigtreehealing.com

  Heart

  Point Pinyin English

  HT 1 Ji Quan Summit Spring

  HT 2 Qing Ling Green Spirit

  HT 3 Shao Hai Lesser Sea

  HT 4 Ling Dao Spirit Path

  HT 5 Tong Li Penetrating TheInterior

  HT 6 Yin Xi Yin Cleft

  HT 7 Shen Men Spirit Gate

  HT 8 Shao Fu Lesser Palace

  HT 9 Shao Chong Lesser Rushing

  6

 • bigtreehealing.com

  Small IntestinePoint Pinyin English

  SI 1 Shao Ze Lesser Marsh

  SI 2 Qian Gu Front Valley

  SI 3 Hou Xi Back Stream

  SI 4 Wan Gu Wrist Bone

  SI 5 Yang Gu Yang Valley

  SI 6 Yang Lao Support The Aged

  SI 7 Zhi Zheng Upright Branch

  SI 8 Xiao Hai Small Sea

  SI 9 Jian Zhen True Shoulder

  SI 10 Nao Shu Upper Arm Shu

  SI 11 Tian Zong Heavenly Gathering

  SI 12 Bing Feng Grasping The Wind

  SI 13 Qu Yuan Crooked Wall

  SI 14 Jian Wai Shu Outer Shoulder Shu

  SI 15 Jian Zhong Zhu Middle Shoulder Shu

  SI 16 Tian Chuang Heavenly Window

  SI 17 Tian Rong Heavenly Appearance

  SI 18 Quan Liao Cheek Bone Crevice

  SI 19 Ting Gong Palace Of Hearing7

 • bigtreehealing.com

  BladderPoint Pinyin English

  BL 1 Jing Ming Bright EyesBL 2 Zan Zhu Gathered BambooBL 3 Mei Chong Eyebrows PouringBL 4 Qu Chai Crooked CurveBL 5 Wu Chu Fifth PlaceBL 6 Cheng Guang Receiving LightBL 7 Tong Tian Heavenly ConnectionBL 8 Luo Que Declining ConnectionBL 9 Yu Zhen Jade PillowBL 10 Tian Zhu Celestial PillarBL 11 Da Zhu Great ShuttleBL 12 Feng Men Wind GateBL 13 Fei Shu Lung ShuBL 14 Jue Yin Shu Pericardium ShuBL 15 Xin Shu Heart ShuBL 16 Du Shu Governor ShuBL 17 Ge Shu Diaphragm ShuBL 18 Gan Shu Liver ShuBL 19 Dan Shu Gallbladder ShuBL 20 Pi Shu Spleen ShuBL 21 Wei Shu Stomach ShuBL 22 San Jiao Shu San Jiao ShuBL 23 Shen Shu Kidney Shu

  8

 • bigtreehealing.com

  BladderPoint Pinyin EnglishBL 24 Qi Hai Shu Sea Of Qi ShuBL 25 Da Chang Shu Large Intestine ShuBL 26 Guan Yuan Shu Gate Of Origin ShuBL 27 Xiao Chang Shu Small Intestine ShuBL 28 Pang Guang Shu Bladder ShuBL 29 Zhong Lu Shu Mid-Spine ShuBL 30 Bai Huan Shu White Ring ShuBL 31 Shang Liao Upper CreviceBL 32 Ci Liao Second CreviceBL 33 Zhong Liao Middle CreviceBL 34 Xia Liao Lower CreviceBL 35 Hui Yang Meeting Of YangBL 36 Cheng Fu Hold And SupportBL 37 Yin Men Gate Of AbundanceBL 38 Fu Xi Floating CleftBL 39 Wei Yang Outside Of The CrookBL 40 Wei Zhong Middle Of The CrookBL 41 Fu Fen Attached BranchBL 42 Po Hu Door Of The SoulBL 43 Gao Huang Shu Vital Region ShuBL 44 Shen Tang Hall Of The SpiritBL 45 Yi Xi Cry Of PainBL 46 Ge Guan Diaphragm Gate

  9

 • bigtreehealing.com

  BladderPoint Pinyin English

  BL 47 Hun Men Gate Of The Soul

  BL 48 Yang Gang Yangs Key Link

  BL 49 Yi She Abode Of Thought

  BL 50 Wei Cang Stomach Granary

  BL 51 Huang Men Vitals Gate

  BL 52 Zhi Shi Residence Of The Will

  BL 53 Bao Huang Bladders Vitals

  BL 54 Zhi Bian Orders Limit

  BL 55 He Yang Confluence Of Yang

  BL 56 Cheng Jin Support The Sinews

  BL 57 Cheng Shan Support The Mountain

  BL 58 Fei Yang Soaring Upward

  BL 59 Fu Yang Instep Yang

  BL 60 Kun Lun Kun Lun Mountains

  BL 61 Pu Can Servants Respect

  BL 62 Shen Mai Extending Vessel

  BL 63 Jin Men Golden Gate

  BL 64 Jing Gu Capital Bone

  BL 65 Shu Gu Restraining Bone

  BL 66 Zu Tong Gu Foot Connecting Valley

  BL 67 Zhi Yin Reaching Yin10

 • bigtreehealing.com

  Kidney

  Point Pinyin English

  KD 1 Yong Quan Gushing Spring

  KD 2 Ran Gu Blazing Valley

  KD 3 Tai Xi Supreme Stream

  KD 4 Da Zhong Great Bell

  KD 5 Shui Quan Water Spring

  KD 6 Zhao Hai Shining Sea

  KD 7 Fu Liu Returning Current

  KD 8 Jiao Xin Exchange Belief

  KD 9 Zhu Bin Guest House

  KD 10 Yin Gu Yin Valley

  KD 11 Heng Gu Pubic Bone

  KD 12 Da He Great Luminance

  KD 13 Qi Xue Qi Cave

  KD 14 Si man Four Fullnesses

  11

 • bigtreehealing.com

  Kidney

  Point Pinyin English

  KD 15 Zhong Zhu Middle Flow

  KD 16 Huang Shu Vitals Shu

  KD 17 Shang Qu Shang Bend

  KD 18 Shi Guan Stone Pass

  KD 19 Yin Du Yin Metropolis

  KD 20 Fu Tong Gu Abomen Connecting Valley

  KD 21 You Men Hidden Gate

  KD 22 Bu Lang Walking Corridor

  KD 23 Shen Feng Spirit Seal

  KD 24 Ling Xu Spirit Ruin

  KD 25 Shen Cang Spirit Storehouse

  KD 26 Yu Zhong Comfortable Chest

  KD 27 Shu Fu Shu Mansion12

 • bigtreehealing.com

  Pericardium

  Point Pinyin English

  P 1 Tian Chi Heavenly Pool

  P 2 Tian Quan Heavenly Spring

  P 3 Qu Ze Marsh At The Crook

  P 4 Xi Men Xi-Cleft Gate

  P 5 Jian Shi Intermediate Messenger

  P 6 Nei Guan Inner Pass

  P 7 Da Ling Great Mound

  P 8 Lao Gong Palace Of Toil

  P 9 Zhong Chong Middle Rushing

  13

 • bigtreehealing.com

  Pericardium

  Point Pinyin English

  P 1 Tian Chi Heavenly Pool

  P 2 Tian Quan Heavenly Spring

  P 3 Qu Ze Marsh At The Crook

  P 4 Xi Men Xi-Cleft Gate

  P 5 Jian Shi Intermediate Messenger

  P 6 Nei Guan Inner Pass

  P 7 Da Ling Great Mound

  P 8 Lao Gong Palace Of Toil

  P 9 Zhong Chong Middle Rushing

  San JiaoPoint Pinyin EnglishSJ 1 Guan Chong Rushing PassSJ 2 Ye Men Fluid GateSJ 3 Zhong Zhu Central IsletSJ 4 Yang Chi Yang PoolSJ 5 Wai Guan Outer PassSJ 6 Zhi Gou Branch DitchSJ 7 Hui Zong Ancestral MeetingSJ 8 San Yang Luo Three Yang LuoSJ 9 Si Du Four RiversSJ 10 Tian Jing Heavenly WellSJ 11 Qing Leng Yuan Clear Cold AbyssSJ 12 Xiao Luo Dispersing Luo RiverSJ 13 Nao Hui Upper Arm MeetingSJ 14 Jian Liao Shoulder CreviceSJ 15 Tian Liao Heavenly CreviceSJ 16 Tian You Window Of HeavenSJ 17 Yi Feng Wind ScreenSJ 18 Qi Mai Spasm VesselSJ 19 Lu Xi Skulls RestSJ 20 Jiao Sun Minute AngleSJ 21 Er Men Ear GateSJ 22 Er He Liao Ear Harmony CreviceSJ 23 Si Zhu Kong Silken Bamboo Hollow

  14

 • bigtreehealing.com

  GallbladderPoint Pinyin English

  GB 1 Tong Zi Liao Pupil Crevice

  GB 2 Ting Hui Meeting Of Hearing

  GB 3 Shang Guan Above The Joint

  GB 4 Han Yan Jaw Serenity

  GB 5 Xuan Lu Suspended Skull

  GB 6 Xuan Li Suspended Hair

  GB 7 Qu Bin Crook Of The Temple

  GB 8 Shuai Gu Leading Valley

  GB 9 Tian Chong Heavenly Rushing

  GB 10 Fu Bai Floating White

  GB 11 Tou Qiao Yin Yin Portals Of The Head

  GB 12 Wan Gu Mastoid Process

  GB 13 Ben Shen Root Of The Spirit

  GB 14 Yang Bai Yang White

  GB 15 Tou Lin Qi Head Governor Of Tears

  GB 16 Mu Chuang Window Of The Eye

  GB 17 Zheng Ying Upright Nutrition

  GB 18 Cheng Ling Support Spirit

  GB 19 Nao Kong Brain Hollow

  GB 20 Feng Chi Wind Pool

  GB 21 Jian Jing Shoulder Well

  GB 22 Yuan Ye Armpit Abyss15

 • bigtreehealing.com

  GallbladderPoint Pinyin English

  GB 23 Zhe Jin Flank Sinews

  GB 24 Ri Yue Sun And Moon

  GB 25 Jing Men Capital Gate

  GB 26 Dai Mai Girdling Vessel

  GB 27 Wu Shu Five Pivots

  GB 28 Wei Dao Linking Path

  GB 29 Ju Liao Stationary Crevice

  GB 30 Huan Tiao Jumping Circle

  GB 31 Feng Shi Wind Market

  GB 32 Zhong Du Middle Ditch

  GB 33 Xi Yang Guan Knee Yang Gate

  GB 34 Yang Ling Quan Yang Mound Spring

  GB 35 Yang Jiao Yang Intersection

  GB 36 Wai Qiu Outer Hill

  GB 37 Guang Ming Bright Light

  GB 38 Yang Fu Yang Assistance

  GB 39 Xuan Zhong Suspended Bell

  GB 40 Qiu Xu Mound Of Ruins

  GB 41 Zu Lin Qi Foot Governor Of Tears

  GB 42 Di Wu Hui Earth Five Meetings

  GB 43 Xia Xi Clamped Stream

  GB 44 Zu Qiao Yin Yin Portals Of The Foot16

 • bigtreehealing.com

  Liver

  Point Pinyin English

  LV 1 Da Dun Big Mound

  LV 2 Xing Jian Moving Between

  LV 3 Tai Chong Great Rushing

  LV 4 Zhong Feng Middle Seal

  LV 5 Li Gou Woodworm Canal

  LV 6 Zhong Du Central Capital

  LV 7 Xi Guan Knee Joint

  LV 8 Qu Quan Spring At The Crook

  LV 9 Yin Bao Yin Wrapping

  LV 10 Zu Wu Li Leg Five Miles

  LV 11 Yin Lian Yin Corner

  LV 12 Ji Mai Urgent Pulse

  LV 13 Zhang Men Completion Gate

  LV 14 Qi Men Cycle Gate17

 • bigtreehealing.com

  RenPoint Pinyin EnglishREN 1 Hui Yin Meeting Of YinREN 2 Qu Gu Curved BoneREN 3 Zhong Ji Middle PoleREN 4 Guan Yuan Gate Of OriginREN 5 Shi Men Stone GateREN 6 Qi Hai Sea Of QiREN 7 Yin Jiao Yin IntersectionREN 8 Shen Que Spirit GatewayREN 9 Shui Fen Water SeparationREN 10 Xia Wan Lower CavityREN 11 Jian Li Strengthen The InteriorREN 12 Zhong Wan Middle CavityREN 13 Shang Wan Upper CavityREN 14 Ju Que Great GatewayREN 15 Jiu Wei Turtledove TailREN 16 Zhong Ting Central CourtyardREN 17 Shan Zhong Chest CenterREN 18 Yu Tang Jade HallREN 19 Zi Gong Purple PalaceREN 20 Hua Gai Magnificent CanopyREN 21 Xuan Ji Jade PivotREN 22 Tian Tu Heavenly ProminenceREN 23 Lian Quan Corner Spring

  REN 24 Cheng Jiang Container Of Fluids18

 • bigtreehealing.com

  DuPoints Pinyin English

  DU 1 Chang Qiang Long Strong

  DU 2 Yao Shu Lumbar Shu

  DU 3 Yao Yang Guan Lumbar Yang Gate

  DU 4 Ming Men Gate Of Life

  DU 5 Xuan Shu Suspended Pivot

  DU 6 Ji Zhong Center Of The Spine

  DU 7 Zhong Shu Central Pivot

  DU 8 Jin Suo Sinew Contraction

  DU 9 Zhi Yang Reaching Yang

  DU 10 Ling Tai Spirit Tower

  DU 11 Shen Dao Spirit Pathway

  DU 12 Shen Zhu Body Pillar

  DU 13 Tao Dao Way Of Happiness

  DU 14 Da Zhui Great Vertebra

  DU 15 Ya Men Gate Of Muteness

  DU 16 Feng Fu Palace Of Wind

  DU 17 Nao Hu Brains Door

  DU 18 Qiang Jian Unyielding Space

  DU 19 Hou Ding Behind The Crown

  DU 20 Bai Hui Hundred Meetings

  DU 21 Qian Ding In Front Of The Crown

  DU 22 Xin Hui Fontanelle Meeting

  DU 23 Shang Xing Upper Star

  DU 24 Shen Ting Courtyard Of The Spirit

  DU 25 Su Liao White Crevice

  DU 26 Ren Zhong Persons Middle

  DU 27 Dui Dan Extremity Of The Mouth

  DU 28 Yin Jiao Gum Intersection19

 • bigtreehealing.com

  To learn more, visit us at bigtreehealing.com

  0

  http://bigtreehealing.com/