Brussel Deze Week - editie 1488

 • View
  229

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brussel Deze Week van 3 september 2015

Text of Brussel Deze Week - editie 1488

 • N 1488 VAN 3 TOT 10 SEPTEMBER 2015 WEEK 36: WEEKBLAD, EEN UITGAVE VAN VLAAMS-BRUSSELSE MEDIA VZW, FLAGEYPLEIN 18, 1050 ELSENE, REDACTIE: 02-650.10.96, ABONNEMENTEN: 02-650.10.80, E-MAIL: INFO@BDW.BE, WWW.BDW.BE

  HET CULTURELE NAJAAR IN 100+ TIPSMet oa Alabama Shakes, Wim Vandekeybus en Saskia De Coster.

  AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X P303153

  03 0915

  ZAZIE SCHIET JE DE RUIMTE IN

  Monsieur Norbert HET WINNENDE VERHAAL VAN MAARTEN GOETHALS OP P.18-19-20

  HOE LAAGGELETTERD ZIJN JE LEVEN BEPAALT LEES P. 2 EN P. 6-7

  VERKEERSCHAOS BLIJFT UITBRUSSEL Het was wachten op 1 september om de juiste impact te kunnen inschatten van het autovrij maken van de centrale lanen op het auto- en busverkeer in de Vijfhoek en op de Kleine Ring. Dat bleek allemaal goed mee te vallen. Tijdens de schoolvakantie was het opvallend rustig op de 'parkeerlus'. Op de eerste schooldag was dat niet anders. Volgens Mobiel Brussel, de administratie mobiliteit van het Brussels Gewest, zal het effect op de files pas over enkele weken cht duidelijk zijn.

  SVG

  FOTO: BART DEWAELE

  MIDDENIN DEZE KRANT

 • BDW 1488 PAGINA 2 - DONDERDAG 3 SEPTEMBER 2015

  VAN DE REDACTIE

  Minister-presidentEr zijn per 1 september dui-zenden plaatsen tekort in het hoofdstedelijk Neder-landstalig onderwijs. Dat is het spijtige, ondertussen jaarlijks terugkerend nieuws. Niemand kijkt er nog van op, laat staan dat er nog een Brusselse excellentie moord en brand schreeuwt. Noch-tans: tijdens de vorige legis-latuur vertrokken er per 1

  september voorgeprogrammeerde banbliksems rich-ting Vlaamse regering voor het plaatstekort. Wat een verandering van coalitie vermag. En toch is het anno 2015 even spijtig als anno 2011 of 2013 dat ouders hun kinderen niet kunnen inschrijven in hun school naar keuze. Het grote nieuws dit jaar is dat de Vlaamse minis-ter-president twee Brusselse scholen bezoekt. Die minister-president heet Geert Bourgeois, zijn partij is de Vlaams-nationalistische N-VA. Het is bij ons we-ten de eerste keer in de geschiedenis van het federale Belgi dat een Vlaams minister-president op 1 sep-tember Brussel verkiest boven Ieper, Puurs, Izegem, Mechelen of Tongeren. Christendemocraten en libe-ralen hebben die kans nooit gegrepen. Socialisten en groenen hebben nooit de nummer n van de Vlaamse regering mogen leveren. En het is ook niet zeker dat iedereen van de partij van Geert Bourgeois zijn bezoek toejuicht.

  Geert Bourgeois heeft ervoor gekozen om Sint-Joost-aan-Zee en het Koninklijk Atheneum van Anderlecht te bezoeken. Dat zijn geen scholen voor de kinderen van de (internationale) elite. Het zijn scholen voor de kinderen van het volk om ze met een ouderwets woord te benoemen. Geert Bourgeois werd bovendien zeer hartelijk onthaald door PS-burgemeester Emir Kir. Ook dat is niet onbelangrijk. Politiek betekent het bezoek dat Geert Bourgeois normale relaties wil met de Brusselse gemeenten en dat de PS-boeman hierop ingaat. Met zijn bezoek heeft Bourgeois laten zien dat de Vlaamse Gemeenschap de Nederlandstalige instellin-gen in Brussel - die openstaan voor iedere genteres-seerde - belangrijk blijft vinden. Dat is een belangrijk signaal voor de Brusselaars maar ook voor de Vla-mingen in Vlaanderen. Brussel kampt met problemen eigen aan iedere grootstad. Brussel kampt ook met problemen eigen aan dit land. Maar het is hier niet allemaal kommer en kwel zoals sommigen in Vlaan-deren (en Walloni) menen. Er wonen hier meer dan n miljoen mensen die hun leven leven. Er zijn hier vele tienduizenden leerlingen en studenten die naar school, hogeschool en universiteit trekken. Een vijfde loopt school in instellingen van de Vlaamse Gemeen-schap. En die scholen zijn gegeerd. Het is belangrijk dat Vlaanderen blijft investeren in onderwijs, cultuur en welzijn, in het voordeel van Vlaanderen en Brus-sel. Ook daarom is het bezoek van Geert Bourgeois belangrijk.

  WAUTERMANNAERT

  K

  IM V

  ER

  TH

  ONDERWIJS > VGC WIL PERSONEEL CURSUS AANBIEDEN

  VGC WIL LAAGGELETTERD-HEID OP WERKVLOER AANPAKKENBRUSSEL De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil haar laaggeletterde werknemers de kans geven zich bij te scholen. Bovendien wil ze haar leidinggevenden sensibiliseren. Intussen werkt de VGC, in navolging van Vlaanderen, aan een beleidsplan rond alfabetisering en laaggeletterdheid.

  Exacte cijfers over het aantal on- of laaggeletterden in Brussel zijn er niet. Vlaanderen nam in het verleden deel aan een internatio-nale PIAAC-studie, waaruit bleek dat 15 procent van de mensen in Vlaanderen laaggeletterd is. Wel-licht ligt het aantal laaggeletter-den in Brussel nog iets hoger. We zien dat de groei van anderstaligen in ons cursusaanbod stijgt. Bo-vendien houdt men voor die cijfers nog geen rekening met de groep mensen zonder papieren, zegt Jan Van Gompel, directeur van Brus-selleer.Brusselleer is voor Nederlands-taligen de grootste aanbieder van alfabetiseringscursussen in de hoofdstad. In het schooljaar 2013-2014 volgden 446 mensen bij hen een basiscursus alfabetisering. Voor cursussen in het Frans is Lire et Ecrire de grootste speler, met 80 lesgevers. Langs Franstalige kant is jaarlijks plaats voor zon 8.000 cursisten. Die zitten altijd onmiddellijk vol. We weten dat de nood hoog is, zegt Aurlie Aker-man van Lire et Ecrire. Zuiver analfabetisme komt in onze samenleving amper nog voor. Laaggeletterdheid blijft echter wel een groot probleem. Dan gaat het om meer dan lezen en schrijven. Men doelt ook op gecijferdheid, probleemoplossend werken, ba-sisvaardigheden ICT, grafische en communicatieve vaardigheden.

  Brusselse aanpakVlaanderen lanceerde tien jaar ge-leden een Plan Laaggeletterdheid, dat in het najaar zal worden geva-lueerd. Een alomvattend plan voor Brussel opzetten, terwijl cijfers ontbreken, blijkt geen evidentie. Extra hindernis is dat de Vlaamse en de Franse gemeenschap een

  andere benadering hanteren. De Vlaamse aanpak ressorteert on-der het departement Onderwijs, de Franstalige situeert zich gro-tendeels binnen de sociaal-cultu-rele sector en promotion sociale, legt Veerle Dehaene van Brussel-leer uit. Maar idealiter omvat een Brussels plan rond laaggeletterd-heid wel een samenwerking tus-sen beide gemeenschappen, aldus nog Dehaene.Hoewel zon Brussels beleidsplan nog even op zich laat wachten, zo is bij het kabinet Vanhengel te ho-ren, onderneemt de VGC wel al ac-tie. Eind juni was er een eerste in-fomoment voor leidinggevenden. Zij kregen daarop te horen hoe ze laaggeletterdheid onder hun per-soneelsleden kunnen herkennen, en hoe ze dit bespreekbaar kun-nen maken. Annemie Troukens, verantwoor-delijk voor vorming binnen de Di-rectie Personeel van de VGC: Wij weten dat we mensen in dienst hebben die moeite hebben met een aantal vaardigheden om in het da-gelijks leven goed te kunnen func-tioneren, zoals geschreven taal, ICT, cijfers,... Onder onze poets-hulpen en mensen die klusjeswerk doen bijvoorbeeld. Dat zijn dan enkel de mensen die ervoor uit-komen. Vaak komt zoiets boven-drijven op algemene vormingsmo-menten. Dan lukt het hen niet om evaluatieformulieren in te vullen.Het is niet de bedoeling mensen te verplichten een alfabetiserings-cursus te volgen. We willen dit doen voor hun basisvaardigheid en -waardigheid. Want op de werk-vloer missen ze bevorderingskan-sen, maar thuis kan het ook van pas komen, bijvoorbeeld voor het bijhouden van rekeningen. De intentie is er, de uitwerking moet nog vorm krijgen. We moeten nu eerst via de leiding-gevenden inschatten over hoeveel mensen het gaat. Dan moeten we kijken of we lessen in groep, indi-vidueel of via coaches op de werk-vloer aanbieden.

  Kim Verth

  Lees getuigenissen van laaggeletterden op pagina 6-7.

  door Danny Vileyn

 • SINT-JOOST-TEN-NODE - Terwijl Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) op de eerste schooldag vijf scholen in de Vlaamse provincies bezocht en Brussels onderwijsminister Guy Vanhengel (Open VLD) een nieuw schooltje in Ukkel opende, kwam Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) himself op schoolbezoek in Sint-Joost en Anderlecht.

  Voor de poort van Sint-Joost-aan-Zee, een Nederlandstalige gemeen-teschool met 370 leerlingen van diverse origine, werd hij opgewacht door burgemeester Emir Kir (PS). Die noemde het bezoek een eer en erkenning voor de gemeente.De pers was massaal aanwezig. De Franstalige journalisten wilden vooral weten waarom een Vlaamse minister-president van N-VA een Brusselse PS-gemeente had uitge-kozen voor een schoolbezoek. Sym-bolisch? Bourgeois ontkende. Dit staat los van elke politieke kleur, zei hij. Ik ben hier omdat ik zoveel moois over deze school heb gehoord. Ze ligt in een moeilijke buurt, maar slaagt er via alle schoolse en bui-

  BDW 1488 PAGINA 3 - DONDERDAG 3 SEPTEMBER 2015

  DOSSIER IN HET FRANS? GA NAAR WEMMELBRUSSEL Leefmilieuorganisa-ties Bral en Inter-Environnement Bruxelles (IEB) vinden dat ook Brussel de publieke inspraak rond het geplande Eurostadion op parking C moet organiseren. Brussel-Stad en het gewest doen niets. Het komt hen zelfs goed uit dat het hele dossier in Vlaanderen zit, zegt Claire Scohier van IEB.

  In Brussel is het doorgaans lastiger voor Nederlandstaligen dan voor Franstaligen om informatie in de eigen taal te krijgen. Niet zo in het dossier van het nieuwe Eurostadion, bleek afgelopen week.De voetbaltempel moet verrijzen op parking C, gelegen op grondgebied Grimbergen, en dus Vlaanderen. In Vlaanderen moet elke belangrijke stedenbouwkundige aanvraag voor-afgegaan worden door een milieu-effectenrapport (MER). Projectont-wikkelaar Ghelamco stelde zopas een kennisgevingsnota van het MER-project op. Dit is een belang-rijk document waarin de bouwplan-nen uiteengezet worden en waarin

  aangegeven wordt welke milieuef-fecten onder de loep worden geno-men.Alle burgers kunnen reageren op dit document en bijvoorbeeld bij-komende onderzoeken aanvragen. Ui