Click here to load reader

cONc rHoNG cONc DrEN rtl NHA Ntldc cONc rY cP KHo vAN MrEN NAMcONc s6 rHoNG TrN rnBN cONc rnOxc rrN DrEN rtl c0auv nax cntNc xnoAN NHA Ntldc vA scncK [email protected] thA sic dqtng dA c6ng

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of cONc rHoNG cONc DrEN rtl NHA Ntldc cONc rY cP KHo vAN MrEN NAMcONc s6 rHoNG TrN rnBN cONc rnOxc rrN...

 • cONc rY cP KHo vAN MrEN NAM

  cONc s6 rHoNG TrN rnBN cONc rnOxc rrN DrEN rtl c0a uv nax cntNc xnoAN NHA Ntldc vA scncK TpHCM

  @6 thA sic dqtng dA c6ng bii thfing tin d6ng thdi dAn UBCKNN vd SGDCK)

  Kinh gfri: - Uy ban Chfng kho6n Nhir nufc - S& Giao dich Chfng khoin TP HCM

  C6ng ty C6 Phin Kho Vfln Mi6n Nam STG

  56: 043/CV-KVMN

  cQNG HOA xA ngr cn0 Ncnia vrEr NAM DQc l$p - Tg do - H4nh phrfic

  Tp. HO Chi Minh, ngdy 24 thdng 0t ndm 2017

  C6ng ty: M6 chimg kho6n: Di4 chi trU s0 chinh: 1B Hodng DiQu, phuong 13, Qu4n 4, TP.HCM DiQn tho4i: 08.38266594 Fax; 08.38266593 Nguoi thqc hiQn c6ng b6 th6ng tin: 6ng Eang Vfl Thenh - T6ng Gi6m

 • cONG rY cO pnAx xno vAN urEN Nllvr ***rBr<

  SO: 00512017IBC-IIDQT

  cONc nOa xA uQl cut Ncni.l vrtr Navr DQc l$p - T{ do - H4nh phric

  ---------o0o--------

  Tp.Hi Chi Minh, ngdy 24 thdng 0t ndm 2017

  BAo CAo riNrr niNn euAN TRI cONc rYNrtMyET (nim 2016)

  Uy ilan Chf'ng kho6n Nhir Nufc S& Giao dlch Chrfrng kho{n TP.HCM

  Kinh sfti:

  - T€n c6ng ty ni6m y6t: C6ng ry CO PhAn Kho Vfln Mi6n Nam - Eia chi trp so chinh: 1B Hoing DiQu, phudng 13, qufln 4, tp.HCM - DiQn thoai: 08.3826.6594 Fax: 08.3826.6593 - Email: [email protected] - V6n di6u lQ: 854.378.790.000'\rI{D - Md chimg kho6n: STG

  I. Ho4t tlQng cria D3i hQi tliing cO ti6ng: HQi nghi Dai hQi d6ng c6 OOffinuong ni€n cira Cdng ty t6 chric hsp vdo ngdy 2010412016 vd D4i hQi ban hnnh Nghi guyrit so olgfzot6Are-DIIDCE, chi ti6t nhu sau:

  STT SO Nshi quy6t / Quy6t tlinh

  Ngnv NQi dung

  1 038/2016A{Q-

  DHDCD 20/04t2016 Nghi quyet hQi nghi Dai hQi tl6ng c6 tl6ng

  thudrng ni6n n6m 2016:

  1- Th6ng qua ' todn vdn 86o c6o s6 027/20|61BC-HEQT ngdy 3110312016 v€ ho4t ctQng cria HQi d6ng quin tri n[m 2015.

  2- Th6ng qua toin vdn 86o c6o ho4t dQng cira Ban kiem so6t nirn'2015.

  3- Thdng qua toin vdn 86o c6o s6 028l20l6tBC-HDQT ngey 3110312016 v€: hoqt ttQng san xu5t kinh doanh n6m 2015.

  4- Th6ng qua lban v6n Kti ho4ch tii chinh ndm 2016 sti o29l2Ot6lKH-I{DQT ngey. 3l/03/2016, trong d6:

  o Doanh thu: 1.034 ti d6ns

  e 6; q,

  r*

 • r!

  .:

  t'

  o Lgr nhufln trudc thu€: 40,49 tj. cl6ng 5- Th6ng qua toin v[n Td trinh s6

  030l20l6lTTr-I{DQT ngdy 31/03/2U6 vA phucmg 6n phdn ptrOi tqi nhuan vi trfch lfp c6c qu! nim 2015.

  6- Th6ng qua todn vin Td trinh sO 03ll20l6lTTr-FDQT ngdy 3 1103/201-6 vA phuong en fie thir lao [DQT, BKS n6m 2015 vd du kii5n n1m20l6.

  7- Th6ng qua todn v6n Td trinh sii 032l20l6lTTr-HDQT ngdy 31/0312016 v€ lpa chgn don v! ki6m toan ttQc lflp ndm tdi chffi 2016.

  8- Th6ng qua todn v[n Td trinh sti 033 /2016TTr-FDQT'ngey 3l I 03 12016 cila HQi d6ng quan tri vO viQc ph6t hdnh c6 phitiu tdng v5n di6u lQ fi 275.606.980.000 d6ng l6n 854.381.620.000 it6ng.

  9- Th6ng qua todn vin 86o c6o s6 034/20I6|BC-HDQt ngiry I 5 I 04 12016 thay AOi nmn sg IDQT ndm20l6,trong d6:

  + MiSn nhiQm thenh viOn HQi d6ng quan tri AOi vOi Bd Doan Th! D6ng theo don tir nhiQm.

  + B6 nhiem 6ng Tren Tu6n Anh, Qng Nguy6n Vdn Tu6n hm thanh vi6n HQi ddng quin tri nhiem W 2012-2016.

  4

  II. Ho4t d0ng cria HQi tldng quin tri @6o c6o niim 2ltfl)z 1. Th6ng tin vi thdnh viOn H\i ddng qudn tri (HDei):

  2

  I

  n' !

  S

  T T

  Thirnh vi6n IDQT Chfc vg

  Ngny bnt tliu/kh6ng cdn li thdrnh vi6n HDQT

  sii ru6i hgp HDQT tham dg

  TY IQ

  tham dp hgp

  Lf do kh6ng tham gia hgp

  I Ong rran Quyiit ThEng /

  Cht tich t4 t00%

  Thinh vi6n tu ngiy -, 2U412016

  2 Ong LC B6 The Ph6 Chti tich t4 l00o/o

  3 Bd Dodn Thi D6ng Thdnh vi6n Tir nhiQm tu 12104/20t6

  3 33,3yo Ttr nhiQm

 • rrt

  4 6ng Nguy6n Vin Tdin Thdnh vi6n

  tu ngdy t5/0412016

  10 7l,4yo Cht tich

  tu ngiy 2U04t20t6

  5 Ong Trdn Vin Thinh Thdnh vi6n t4 t00% 6 Ong D6 Hodng Phucrng Thdnh vi6n t4 t00%

  7 6ng Tren Tu6nAnh Thdnh vi6n tu ngdy

  0210212016 t4 100%

  2. Hoqt dQng gidm sdt c*a H,DeT di;i voi Ban T6ng Gidm diic: IDQT 1u6n gi6m s6t c6ng viQc thyc hiQn cria Ban T6ng Gi6m d6c trong di6u hnnh

  I. cOng vi6c vC ho4t tlQng SXKD cria C6ng ty ctng nhu gi6m s6t viQc thgc hiQn nghi quy6t Dai hQi

 • 1

  5 007/20l6arQ- rDQT

  02/02t2016 IDQT th6ng nh6t th6ng qua: o 86o crlo kiit qui SXKD ndm20l5 vd k6 ho4ch

  SXKD ndm 2016 trinh DIIDCD hqp thuong ni6n nlm 2016 quy€t dinh.

  o DU 6n kho Sotrans Phri My o Stia e6i, U6 sung Quy ch6 tri lucrng, thucmg

  vd Quy cnC fi5 torln tii chinh o Chir truong thay

 • l3 040/2016ArQ- I]DQT, 041/2016A{Q-

  rDQT, 042t20t6tNQ- rDQT

  2U4t2016 - Thay d6i chti tich FDQT tu ngdy 2110412016.

  - MiSn nhiQm chric danh Chir tich IDQT Atii vOl Ong Tren Quyi5t Thiing tu ngiy 2ll}4l20t6. - n6 *rigm Ong Nguy6n Vdn tu6n hm Chir tfch FDQT tu ngdy 2114/2016.

  t4 046t20t6tQD- HDQT

  3ll5l20t6 Quy6t ttinh tri0n khai.thgc hiQn phucmg 6n phdy hdnh vi thdng qua hd so d5ng ki chdo brin c6 phitiu ra c6ng chring.

  l5 0s0/2016/QD- HDQT

  17/6/2016 Quy6t ilinh th6ng qua phuong rln st firng v6n chi ti6t, phuong 6n xri ly cd phiOu chua ph6n ptrOi tu

 • 2 Bd Trdn ThiThanh Binh Thdnh vi6n J t00% J Bd Nguy6n Vfi Hodi An Thdnh vi0n aJ 100%

  Ngdy 2911212616, Bd Nguy6n Vt Hodi An c6 dcrn xin tu nhiQm Thanh vi6n Ban Ki6m soiit.

  .2. Hogt dQng gidm sdt cila BKS d6i voi HEQT, Ban Gidm d6c diiu hdnh vd c6 d,ng, - Chuan bi Dai hQi

 • VI. Giao dich c6 phi6u cfra nguli nQi bQ vi ngutri li6n quan cria ngutri nQi bQ @rf,o c6o ntrm 2016)

  1. Danh s6ch nguoi nQi b0 vi nguoi c6 li6n quan cta ngudi nQi bQ: Nhu phu lltc 01 kdm bdo cdo

  2. Giao dich cua nguoi nQi bQ vi ngudi c6 li6n quan d6i voi c6 phi6u cria c6ng ty ni6m ytit: ' PhU larc 04 kdm Bdo cdo.

  VII. Cic v6n dd cAn luu f khdc: ' Ngiy 17/0512016, Phdng deng hj kinh doanh - Se Kis ho4ch

 • PhU Igc 01 kim 86o c6o tinh hinh quin tr! C6ng ty nIm 20lG Danh sdch vi ngrdi cd fiAn quan cfia COng ty: ST T

  T6n t6 chfc/ci nhin Tni khof,n giao

  dich CK (n5u

  c6)

  Chftc vg t4i C6ng ty (n6u c6)

  s6 ^.xGlay NSH*

  , nBiY

  "6p,noi cap

  Dia chi tru sO

  chi nh

  Thdi tIi6m

  uit tl6u ld nguoi c6li6n quan

  Thdi iIi6m khdng cdn Ii ngudi c6li6n quan

  S6

  co

  phi6

  usO hifu

  ,. cuor

  kv

  rvrc s&

  hitu co

  phi6u ,.

  cuor

  ki

  L! dol Ghi chf

  I Ngrdi ctf lidn quon itdn HPi il6ng qudn tri:

  1 Ong TRAN euYfr rnANc

  Chri tfch ct6n ngey

  2t/04120t6; Thanh vi6n tu ngdy 2U04/2016

  0 0

  2 Ong LE BA THQ Ph6 Cht tich

  0 0

  2.1 Le Thi Vinh 0 0 2.2 Bni Thi Tuong Vy 0 o 2.3 LCBe Khang 0 0 2.4 LC Gia An \r 0 0 2.5 L6 Thi Du 0 0 2.6 Le Thi Dung 0 0 2.7 LC Thf Thu 0 0 2.8 LC ThiH6ng 0 0 2.9 C6ng ty C6 phdn

  VQn Tii Da Phucrng Thric

  Cht tich 0 0

  2.10 T6ng C6ng ty CP Duong S6ng MiAn Nam

  Thdnh vi6n 0 0

  2.11 C6ng ty TNHH MTV DAu tu ha ti'ng Sotrans

  Chi tich 0 0

  3 Bn DOAN THI oONc

  Thdnh vi6n t2l04l 2016

  23.7

  40

  0,086 o/o

  Tir nhiem

  3.1 Dodn VAnVan r2l04l 2016

  0 0

  3.2 v6 Thi Thi t2l04l 2016

  0 0

  8

 • 3.3 Hoang Nam M! t2l04l 2016

  0 0

  3.4 Hoang Phuong Nam

  t2l04l 2016

  0 0

  3.5 Hoang Trung BEc t2l04l 2016

  0 0

  3.6' Dodn Thi Soa t2l04l 2016

  0 0

  3.7 Doin Thi Thanh t2l04l 2016

  0 0

  3.8 Dodn H6ng Chi€n t2/04/ 2016

  0 0

  3.9 Dodn H6ng Sinh t2l04l 2016

  0 0

  3.10 Dodn Thi Ly 12t04/ 2016

  0 0

  4 Ong NGIIYEN VAN TUAN

  Thanh vi€n tu ngdy t5/0412016;

  Cht tfch tu ngdy

  2U04/2016

  t5l04l 2016

  0 0 B6 nhiQm

  4.1 Ddo Thi Lo t5l04l 2016

  0 0

  4.2 Ducmg Thf H6ng HAnh

  \r\ tsl04l2016 0 0

  4.3 Nguy€n LinhNga tsl04l 20t6

  0 0

  4.4 Nguy6n Minh Anh t5l04l 2016

  0 0

  4.5 Nguy0n Hai Minh tsl04t 2016

  0 0

  4.6 Nguy6n Thi Tdm t5l04l 2016

  0 0

  4.7 Nguy6n Thi Tuy6t t5l04l 2016

  0 0

  4.8 T6ng COng ty CP Duong S6ng Mi6n Nam

  Cht tich 0 0

  4.9 C6ng ty CP Ha Tdng FECON

  Ph6 Cht tich

  0 0

  5 Ong TRAN VAN THINH

  Thdnh vi€n I 0

  5.1 Trdn Vin Ho4t 0 0

  h :

  h

  9

  il ,

 • 5.2 VO Thi XuAn 0 0

  5.3 Nguy6n Th! Thriy Ti6n

  0 0

  5.4 Trdn Chung Thanh Tdm

  0 0

  5.t Trdn Trung Thanh TuyCn

  0 0

  5.6 Trdn Thi Xudn Hucmg

  0 0

  5.7 Trdn Thanh Huy 0 0

  5.8 Trdn Thanh Hti 0 0 5.9 Trdn Thi Kim Li6n 0 0 5.10 Vd Th! Kim

  Phucrng 0 0

  5.1I Trdn Th6i Binh 0 0

  5.12 Tr6n Thf Kim Chi 0 0

  6 Ong DO HOANG PHITONG

  Thdnh vi6n 0 0

  6.1 Ph4m Thi Tudn 0 0

  6.2 Ph4m Thi Thu Hd t- ri 0 0

  6.3 Dd Tirng Ldm I 0 0

  6.4 DO Thi Phuong Larr

  0 0

  6.5 D6 Thi Thriy 0 0

  6.6 C6ng ty C6 phdn VQn Tii Da Phucrng Thric

  Thdurh vi6n, PTGD

  0 0

  6.7 C6ng ty C6 ph0n Sotrans Ha finh

  Thanh vi6n 0 0

  7 Ong TRAN TUAN ANH

  Thdnh viOn 021021 2016

  0 0 BO nhiQm

  7.1 T6ng Cdng ty C6 phin Duong S6ng Mi6n Nam

  Thdnh viOn 0 0

  7.2 Cdng ty C6 phdn GiaoTnhQn vd Vfln chuy6n IN DO TNAN

  Cht tich 17.3 55.1

  73

  20,3o/o

  II Ngttd

Search related