27
1 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA CURRICULUM NAȚIONAL ARIA CURRICULARĂ CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ Chișinău, 2018 DISCIPLINA DEZVOLTARE PERSONALĂ CLASELE V-IX Curriculumul disciplinar Ghidul de implementare a curriculumului disciplinar

CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

  • Upload
    others

  • View
    28

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

1

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

CURRICULUM NAȚIONAL

ARIA CURRICULARĂCONSILIERE ȘCOLARĂ

ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Chișinău, 2018

DISCIPLINADEZVOLTARE PERSONALĂ

CLASELE V-IX

Curriculumul disciplinarGhidul de implementare a curriculumului disciplinar

Page 2: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

2 3

Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018)

COORDONATORI NAȚIONALI:

• Angela CUTASEVICI, Secretar de Stat în domeniul educaţiei, MECC• Valentin CRUDU, șef Direcţie Învăţământ General, MECC• Mariana Goraș, șef-adjunct Direcţie Învăţământ General, MECC• Valentina Gaiciuc, consultant principal, MECC• Natalia Grîu, consultant principal, MECC• Ala Nichitcenco, consultant principal, MECC• Corina Lungu, consultant principal, MECC• Daniela Cotovițcaia, consultant principal, MECC• Vasile Onică, consultant principal, MECC• Angela Prisacaru, consultant principal, MECC• Viorica Marț, consultant principal, MECC

CONSULTANȚI NAȚIONALI:

• Ludmila Ursu, dr., prof. univ., UPS „Ion Creangă”, mun. Chișinău• Vladimir Guțu, dr. hab., prof. univ., USM, mun. Chișinău• Anatol Gremalschi, dr. hab., prof. univ., IPP, mun. Chișinău

GRUPUL DE LUCRU PENTRU DEZVOLTAREA CURRICULUMULUI DISCIPLINAR:

Otilia Dandara (coordonator), dr. hab., prof. univ., USM, mun. ChișinăuValentina Olaru, dr., grad did. sup., IPLT „Lucian Blaga”, mun. ChișinăuLia Sclifos, dr., grad did. sup.,CEDA, ChișinăuTatiana Mistreanu, dr., grad did. sup., IPLT „Ștefan Vodă”, or. Vadul-lui-VodăPavel Cerbușcă, dr., grad did. sup., LTR „Aristotel”, mun. ChișinăuSvetlana Nastas, dr., IȘE, mun. ChișinăuTatiana Turchină, lector univ., USM, mun. ChișinăuDaniela Vacarciuc, grad did. sup., IPLT „Vasile Alecsandri”, mun. ChișinăuEugenia Buruian, grad did. unu, DÎ HânceștiSvetlana Gorea, grad did. unu, DGETS ChișinăuSilvia Cricovan, grad did.unu, IPLT „Alexandru Ioan Cuza”, mun. Chișinău

AUTORII GHIDULUI DE IMPLEMENTARE A CURRICULUMULUI DISCIPLINAR:

Otilia Dandara (coordonator), dr. hab., prof. univ., USM, mun. ChișinăuLia Sclifos, dr., grad did. sup., CEDA, ChișinăuTatiana Mistreanu, dr., grad did. sup., IPLT „Ștefan Vodă”, or. Vadul-lui-VodăPavel Cerbușcă, dr., grad did. sup., LTR „Aristotel”, mun. ChișinăuSvetlana Gorea, grad did. unu, DGETS Chișinău

RECENZENȚI:Cuznețov Larisa, dr. hab. în pedagogie, prof. univ., UPS „Ion Creangă”, mun. Chișinău;Tolstaia Svetlana, dr. în psihologie, conf. univ., USM, mun. Chișinău; Botnari Ina, grad did. unu, IPLT „Lucian Blaga”, mun. Chișinău.

Page 3: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

4 5

I. PRELIMINARIIQuidquid discis, tibi discis –

Orice ai învăța, înveți pentru tine.

Curriculumul pentru disciplina Dezvoltare personală este un document normativ-reglator, proiectat în baza Cadrului de referinţă a Curriculumului Naţional (2017) și reprezintă una dintre modalităţile de implementare a politicilor educaţionale vizate de Codul Educaţiei al Republicii Moldova (2014); se raportează la Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi, care orientează absolvenţii învăţământului general obligatoriu spre formarea competenţelor-cheie, incluse în curriculumul naţional, dar, în special, se referă la competenţa de a învăța să înveți, competențe sociale și civice, acțional strategice, de autocunoaștere și autorealizare, competențe antreprenoriale etc.

Disciplina Dezvoltare personală face parte din aria curriculară Consiliere școlară și dezvoltare personală și se implementează în învăţământul primar, gimnazial și li-ceal. Acest curriculum este construit pe baza valorificării cercetărilor din domeniul educaţional și al teoriei dezvoltării personalităţii. Conceptele și ideile ce se conţin în curriculum au rezultat din valorificarea bunelor practici ale specialiștilor din diverse domenii și din partea societăţii civile.

Dezvoltarea personală reprezintă o disciplină de studiu ce include activităţi și experienţe care au scopul să susţină elevii în procesul de autocunoaștere, relaţionare corectă cu familia, colegii și mediul din care face parte, să dezvolte abilităţile de co-municare eficientă și management eficient al emoţiilor, să îmbunătăţească starea de conștientizare a propriului potenţial, să dezvolte talentele și abilităţile personale, orientate spre îmbunătăţirea calităţii vieţii prin aderarea la valorile societăţii con-temporane, prin contribuirea la realizarea aspiraţiilor și visurilor personale într-un mediu de viaţă sănătos și sigur.

Disciplina proiectează ca ţintă grupul formal – clasa de elevi, care, spre deosebi-re de alte grupuri sociale, este un grup prin excelenţă educaţional. Acest curriculum urmărește să răspundă nevoilor tuturor elevilor, propunând activităţi structurate, de stimulare a dezvoltării în domeniul social, cognitiv, afectiv și în domeniile de carieră, vizează formarea comportamentelor care permit elevului să-și exploreze trăsăturile de personalitate și abilităţile sale specifice, să-și asume responsabilitatea pentru com-portamentul personal, pentru dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de sine și a modului de interacţiune eficientă cu ceilalţi pe tot parcursul vieţii.

Viziunea pedagogică promovată prin disciplina indicată, recomandată pentru ci-clul primar, gimnazial și liceal, abordează variate subiecte în cadrul a cinci module a căror complexitate crește de la o clasă la alta, astfel încât să răspundă așteptărilor membrilor societăţii, privind pregătirea generaţiilor în creștere pentru viaţă și inte-grare în câmpul social.

CUPRINS

PARTEA I. CURRICULUMUL DISCIPLINAR

I. Preliminarii II. Repere conceptuale III. Administrarea disciplinei IV. Competenţe specifice și unităţi de învăţare V. Sugestii metodologice VI. Strategii de evaluare VII. Referinţe bibliografice

PARTEA II. GHIDUL DE IMPLEMENTARE A CURRICULUMULUI DISCIPLINAR

I. Preliminarii II. Sugestii metodologice III. Sugestii de evaluare IV. Referinţe bibliografice

Page 4: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

6 7

Prezentul document se adresează cadrelor didactice care vor preda discipli-na Dezvoltare personală, cu posibilitatea de a avea alături, în calitate de parteneri educaţionali, colegii de breaslă, părinţii, comunitatea și alţi actori educaţionali (me-dicul, inspectorul de poliţie, reprezentantul APL-ului, reprezentanţii ONG-urilor etc.)

II. REPERE CONCEPTUALECurriculumul la disciplina Dezvoltare personală este documentul normativ-

reglator, care stabilește cadrul operaţional de realizare a prevederilor de politici educaţionale, reieșind din perspectiva de evoluţie a statului Republica Moldova, axat pe priorităţile de formare a cetăţenilor, orientat spre atingerea unui nivel înalt al calităţii în educaţie.

Este conceput pentru a ajuta elevii să dezvolte competenţele de care au nevoie pentru a se cunoaște, a se accepta, a duce o viaţă sănătoasă independent, pentru a deveni cetăţeni informaţi, activi, integri, pentru a relaţiona cu alţii într-o atmosferă sigură, a fi responsabili în luarea deciziilor de carieră și dezvoltare personală pe par-cursul întregii vieţi.

Curriculumul la disciplina Dezvoltare personală are ca finalitate formarea competenţelor, prin achiziţii specifice disciplinei, dar și prin valorificarea interdisci-plinară a achiziţiilor căpătate în cadrul altor discipline școlare.

Dezvoltarea personală este structurată în cinci module:1. Identitatea personală și relaționarea armonioasă care pune accent pe

cunoașterea și acceptarea de sine, explorarea și autoevaluarea resurselor perso-nale, familia ca valoare: responsabilităţi, roluri de gen, stereotipuri, comunicare asertivă, non-conflictuală și non-violentă, autoeducare, voluntariat etc.

2. Asigurarea calității vieții cu accent pe integritate, gestionare eficientă a resurse-lor, responsabilitate pentru o dezvoltare durabilă, o bună gospodărire etc.

3. Modul de viață sănătos care îi ghidează pe elevi în aspecte ce ţin de sănătatea fizică, emoţională, alimentaţia sănătoasă, contracararea viciilor: droguri, alcool, fumat, influenţe de diferit gen etc.

4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial care pune accent pe înţelegerea profesiilor din perspectiva pieţei muncii, planifica-rea carierei și luarea deciziilor de carieră, dezvoltarea spiritului antreprenorial ca opţiune de carieră etc.

5. Securitatea personală ce oferă elevilor contextul de formare a unui comporta-ment orientat spre asigurarea securităţii proprii și a celorlalţi. Abordarea modulară nu semnifică o delimitare strictă a problematicii vizate, ci

insistă asupra unei intervenţii educaţionale cu un pronunţat caracter de integrare, specific dezvoltării competenţelor. Demersul integrator este aplicat atât în cadrul fiecărui modul, intermodular, cât și în valorificarea achiziţiilor din cadrul altor dis-cipline școlare, precum și din mediul de viaţă al elevului. Curriculumul de faţă se axează pe această abordare, deoarece disciplina Dezvoltare personală este orienta-tă spre dezvoltarea competenţelor.

Elaborarea curriculumului Dezvoltare personală se bazează pe următoarele principii:• Principiul axiologic;• Principiul abordării sistemice și dezvoltării graduale a competenţelor;• Principiul învăţării centrate pe elev în relaţie activă cu mediul său de viaţă; • Principiul valorificării responsabile și productive a parteneriatului profesor – elev

– familie – comunitate;• Principiul motivaţiei optime și implicării active;• Principiul creării unui mediu favorabil educaţiei de calitate;• Principiul respectării autonomiei și libertăţii individuale.

Se dorește ca disciplina respectivă să fie prietenoasă copilului, să-l sprijine în cunoașterea și acceptarea de sine, să-i dezvolte respectul pentru sine și pentru ceilalţi, responsabilitatea de a-și organiza viaţa personală, de a se integra armonios în context socioprofesional.

Această disciplină va fi una de suflet și utilitate imediată, prin care copilul se va descoperi pe sine, va explora și experimenta comportamente cunoscute și noi, în contexte cu diferită intensitate valorică, învăţând cum să se dezvolte independent, dar și împreună cu alţii, să pună în valoare calităţile și să depășească dificultăţile.

Disciplina Dezvoltare personală răspunde la necesităţile elevilor de diferite vârste. În ciclul gimnazial, curriculumul se va axa pe următoarele priorităţi:

• Valorificarea tendinţei elevului de a-și manifesta identitatea;• Valorificarea tendinţei elevului de a învăţa de la semeni și a acţiona în grup; • Organizarea procesului didactic prin utilizarea diverselor posibilităţi de abordare

a problemei: de la particular la general și de la general spre particular; • Axarea procesului didactic pe modele acceptate de către preadolescent;• Învăţarea activ-participativă.

În perioada preadolescenţei, elevii încep, treptat, să se maturizeze și se vor aplica exerciţii care îi vor sprijini în procesul de autocunoaștere și înţelegere, de conturare a eu-lui și nevoii de exprimare; vor experimenta diferite roluri constructive, punând ac-cent pe adoptarea și manifestarea identităţii, manifestarea modului responsabil și să-nătos de viaţă, respectarea condiţiilor ce-i asigură securitatea și siguranţa vieţii, identi-ficarea vocaţiei și elaborarea unui plan de realizare în carieră. Activităţile educaţionale se vor axa pe un sistem de valori și idealuri autentice, care să-i asigure o viaţă demnă.

Elevii sunt încurajaţi să participe la o gamă largă de activităţi și experienţe din-colo de curriculum, implicându-se în viaţa școlii și a comunităţii, dezvoltând, astfel, competenţe care să le asigure o viaţă decentă. În acest sens, elevii învaţă să-și recu-noască propria valoare, să-și dezvolte un sentiment al propriei identităţi, capacita-tea de a se integra în comunitate, precum și respectul pentru alţii. Ei sunt încurajaţi să reflecteze asupra experienţelor lor și să recunoască modul în care se dezvoltă personal în diferite contexte: familial, social, moral și cultural.

Unităţile de competenţe sunt deduse din competenţele specifice disciplinei și sunt corelate cu exemple de activităţi de învăţare. Competenţele specifice disciplinei se formează pe parcursul școlarităţii și se exprimă în diferite grade de complexitate. Pentru realizarea competenţelor specifice, sunt propuse diferite tipuri de activităţi de învăţare, care valorifică experienţa concretă a elevului la alte discipline școlare

Page 5: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

8 9

și care integrează diferite contexte de învăţare. Curriculumul permite o abordare flexibilă, cadrul didactic având posibilitatea să modifice, să completeze sau să înlo-cuiască activităţile de învăţare, în funcţie de nevoile grupului cu care lucrează, astfel încât acestea să asigure un demers didactic personalizat.

III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEIAdministrarea disciplinei

Statutul disciplinei

Ariacurriculară Clasa Nr. de ore

pe săptămânăNr. de ore

pe an1

ObligatorieConsiliere școlară și dezvoltare per-

sonală

VVIVIIVIIIIX

11111

3434343434

Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare

Unități de învățare (module)Clasa

V VI VII VIII IX

1. Identitatea personală și relaţionarea armonioasă 6 6 6 6 6

2. Asigurarea calităţii vieţii 6 6 6 6 6

3. Modul de viaţă sănătos 6 6 6 6 6

4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 6 6 6 6 6

5. Securitatea personală 6 6 6 6 6

La discreţia cadrului didactic 4 4 4 4 4

IV. COMPETENȚE SPECIFICE• Exprimarea identităţii personale în relaţionarea constructivă cu familia și ceilalţi,

prin explorarea sinelui și resurselor sociale;• Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat

spre valorificarea optimă a resurselor personale și a mediului de viaţă; • Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viaţă sănătos, prin implica-

re activă în menţinerea sănătăţii proprii; • Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din

perspectiva valorificării potenţialului personal și oportunităţilor pieţei muncii;• Adoptarea comportamentului activ, centrat pe responsabilitate, privind securita-

tea personală, starea de bine a sa și a celor din jur.

V. U

NIT

ĂȚI D

E ÎN

VĂȚA

RE

CLAS

A a

V-a

Dim

ensi

unea

1. U

nita

tea

de în

văța

re Id

entit

atea

per

sona

lă și

rela

ționa

rea

arm

onio

asă

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

1.1.

Recu

noaș

tere

a pr

oprii

lor

nevo

i, ca

lităţ

i, ati

tudi

ni

pent

ru fo

rtific

area

încr

e-de

rii în

sine

;1.2.U

tiliza

rea

dive

rsel

or

mod

alită

ţi ad

ecva

te d

e ex

prim

are

a op

iniil

or și

em

oţiil

or în

con

text

ul

școl

ii;1.3.A

prec

iere

a sc

him

băril

or

spec

ifice

trep

tei d

e gi

m-

naziu

pen

tru

evol

uţia

pro

-pr

iei p

erso

ane.

• El

evul

din

per

spec

tiva

trec

utul

ui, p

re-

zent

ului

și v

iitor

ului

. Rea

lizăr

i, su

cces

e,

punc

te ta

ri, p

unct

e sla

be; p

osib

ilită

ţi de

pe

rspe

ctivă

. •

Nev

oile

, dor

ințe

le p

erso

nale

și a

le c

elui

-la

lt. În

cred

erea

în si

ne și

în c

elăl

alt.

• Co

mun

icar

ea: a

scul

tare

a ac

tivă,

exp

rima-

rea

și ar

gum

enta

rea

opin

iei.

• Ce

rcul

rela

ționa

l al e

levu

lui.

Prin

cipi

i ale

re

laţio

nării

poz

itive

cu

sem

enii,

col

egii

de

clas

ă, p

rofe

sorii

, fam

ilia.

• Ex

erci

ţii d

e sti

mul

are

a ex

prim

ării

oral

e a

gând

urilo

r și

emoţ

iilor

lega

te d

e sc

him

bări;

• Ex

ersa

rea

capa

cită

ţii d

e an

aliză

a c

alită

ţilor

per

sona

le

dezv

olta

te în

dife

rite

cont

exte

;•

Exer

ciţii

de

iden

tifica

re a

em

oţiil

or u

tilizâ

nd su

port

uri

dive

rse:

imag

ini,

foto

grafi

i, po

vești

, pie

se d

e te

atru

, se

cven

ţe d

e fil

m;

• Ex

ersa

rea

abili

tăţii

de

ascu

ltare

acti

vă, e

xprim

ării

trăi

-ril

or a

fecti

ve, a

bilit

ăţii

de e

xprim

are

clar

ă a

opin

iilor

și

form

ular

e de

arg

umen

te p

entr

u su

sţin

erea

ace

stor

a;•

Joc

de ro

l – p

erce

pere

a lib

ertă

ţii și

flex

ibili

tăţii

în e

x-pr

imar

ea e

moţ

iilor

și a

opi

niilo

r.

Prod

usPr

oiec

t ind

ivid

ual:

Pove

stea

fam

iliei

mel

e

1 Poate varia în funcţie de structura anului școlar și datele calendaristice.

Page 6: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

10 11

Dim

ensi

unea

2. U

nita

tea

de în

văța

re A

sigu

rare

a ca

lităț

ii vi

eții

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

1.1.

Rela

tare

a de

spre

nor

me

etice

și c

ompo

rtam

ent

resp

ectu

os, c

are

asig

ură

o at

mos

feră

de

cole

gia-

litat

e, c

onfo

rt e

moţ

iona

l și

fizic

; 1.2.D

emon

stra

rea

atitu

dini

i gr

ijulii

faţă

de

anim

ale,

sări,

nat

ură;

1.3.A

prec

iere

a un

ui c

ompo

r-ta

men

t cor

ect ș

i res

pec-

tuos

faţă

de

mun

ca c

elor

di

n ju

r.

• Re

spec

tul.

Man

ifest

ări î

n di

vers

e sit

uaţii

. Re

spec

t ver

sus s

ervi

lism

.•

Regu

lile

de co

mpo

rtam

ent e

tic în

clas

ă și

șc

oală

. Cor

ectit

udin

ea re

laţii

lor d

intr

e co

legi

. Co

mpo

rtam

ent e

tic la

lecţ

ii și în

afa

ra lo

r.•

Ord

inea

și c

urăț

enia

în c

lasă

și în

șco

ală.

M

enţin

erea

în o

rdin

e a

rech

izite

lor ș

cola

re.

Impo

rtan

ţa m

enţin

erii

ordi

nii ș

i cur

ăţen

iei

pent

ru să

năta

tea

și co

nfor

tul p

erso

nal ș

i al

celo

r din

jur.

• Re

spec

tul p

entr

u m

uncă

. Res

pect

pen

tru

mun

ca a

dulţi

lor,

părin

ţilor

, pro

feso

rilor

, pe

rsoa

nelo

r car

e as

igur

ă co

ndiţi

ile d

e vi

aţă

și st

udii.

• Pr

iete

nul m

eu c

are

nu c

uvân

tă. A

titud

inea

gr

ijulie

faţă

de

anim

ale,

păs

ări,

natu

ră.

• El

abor

area

uno

r fișe

per

sona

le c

u ac

ţiuni

car

e să

in-

clud

ă ac

tivită

ţi de

men

ţiner

e a

ordi

nii ș

i cur

ăţen

iei î

n cl

asă

și în

școa

lă;

• Ex

erci

ţii d

e id

entifi

care

a c

ompo

rtam

ente

lor r

espe

c-tu

oase

dem

onst

rate

de

cătr

e co

legi

i din

cla

să, ș

coal

ă,

pers

oane

le d

in c

omun

itate

; •

Jocu

ri de

rol/s

cene

te c

u pe

rson

aje

aflat

e în

situ

aţii

dive

rse:

„Cum

com

port

în c

adru

l une

i lec

ţii”,

„Știu

com

port

la șc

oală

, aca

să, î

n lo

calit

ate”

;•

Mes

aje

de re

cuno

știnţ

ă pr

ofes

orilo

r, pă

rinţil

or, m

em-

brilo

r com

unită

ţii p

entr

u m

unca

real

izată

; •

Inte

rvie

vare

a m

embr

ilor f

amili

ei d

espr

e im

port

anţa

re

spec

tulu

i faţ

ă de

mun

că;

• Pr

ezen

tare

a pr

in d

esen

/fot

ogra

fie a

une

i flor

i, ar

bust

, co

pac,

pas

ăre,

ani

mal

pre

fera

t.

Prod

usCo

dul u

nui c

ompo

rtam

ent r

espe

ctuo

s și e

tic: a

ctivi

tate

în

gru

p

Dim

ensi

unea

3. U

nita

tea

de în

văța

re M

odul

de

viaț

ă să

năto

s

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

3.1.

Des

crie

rea

regi

mul

ui p

er-

sona

l de

activ

itate

, odi

h-nă

și a

limen

taţie

, cen

trat

pe

acţ

iuni

spec

ifice

de

men

ţiner

e a

sănă

tăţii

;3.

2. C

ompa

rare

a st

ării

fizio

lo-

gice

și e

moţ

iona

le în

per

i-oa

da d

e pu

bert

ate

cu p

e-rio

ada

ante

rioar

ă, în

baz

a in

form

aţie

i rel

evan

te;

3.3.

Pro

iect

area

acţ

iuni

lor

de m

enţin

ere

a st

ării

de

sănă

tate

prin

resp

ecta

-re

a re

gulil

or d

e ig

ienă

în

cond

iţii c

asni

ce, ș

cola

re și

în

spaţ

ii pu

blic

e.

• Să

năta

tea.

Impo

rtan

ţa să

nătă

ţii p

entr

u vi

aţă.

Impo

rtan

ţa re

gim

ului

de

activ

itate

și

odih

nă p

entr

u să

năta

te.

• Ig

iena

și a

notim

puril

e. M

odal

ităţi

de p

re-

veni

re a

bol

ilor p

rin re

spec

tare

a re

gulil

or

de ig

ienă

per

sona

lă.

• O

rgan

ism

ul e

levu

lui ș

i pub

erta

tea.

Pro

ce-

se fi

ziolo

gice

, stă

ri em

oţio

nale

.•

Spor

tul.

Rolu

l exe

rciţi

ilor fi

zice

asup

ra d

ez-

voltă

rii fi

zice

a co

rpul

ui c

opilu

lui.

• Re

gim

ul a

limen

tar a

casă

, la

școa

lă. A

cţiu

ni

în c

az d

e in

toxi

caţie

alim

enta

ră. R

iscur

ile

fast

-food

urilo

r.

• El

abor

area

unu

i reg

im a

l ele

vulu

i pen

tru

o zi

obișn

uită

și

una

de o

dihn

ă;•

Joc

dida

ctic:

Nor

ul c

uvin

telo

r (pe

tabl

ă/ fl

ipch

art s

e sc

riu a

mes

teca

t 10

bene

ficii

ale

mod

ului

sănă

tos d

e vi

aţă

și 10

risc

uri);

• Co

mun

icar

e: S

port

ul c

ontr

ibui

e la

dez

volta

rea

mea

;•

Prez

enta

rea

și an

aliza

pira

mid

ei a

limen

tare

;•

Stud

iu d

e ca

z: R

espe

ct re

gulil

e de

igie

nă –

pro

teje

z să

năta

tea;

• El

abor

area

unu

i pro

gram

de

regu

li pr

ivin

d ig

iena

per

-so

nală

;•

Alcă

tuire

a un

ui p

oste

r cu

foto

grafi

i per

sona

le d

e la

ce

a m

ai m

ică

vârs

tă p

ână

în p

reze

nt.

Prod

usCo

ncur

s: C

el m

ai b

un e

seu

Știu

să re

spec

t igi

ena

pers

o-na

lă în

dife

rite

anoti

mpu

ri

Page 7: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

12 13

Dim

ensi

unea

4. U

nita

tea

de în

văța

re P

roie

ctar

ea c

arie

rei p

rofe

sion

ale

și d

ezvo

ltare

a sp

iritu

lui a

ntre

pren

oria

l

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

4.1.I

denti

ficar

ea in

form

aţiil

or

desp

re m

uncă

, mes

erii

și pr

ofes

ioni

ști d

in d

i-fe

rite

dom

enii,

pen

tru

înţe

lege

rea

dive

rsită

ţii

prof

esiil

or;

4.2.V

alor

ifica

rea

opor

tuni

tăţil

or o

ferit

e de

co

mun

itate

a șc

olar

ă pe

n-tr

u la

nsar

ea in

iţiati

velo

r și

dezv

olta

rea

calit

ăţilo

r de

lide

r;4.3.A

prec

iere

a be

nefic

iilor

pr

oiec

tării

car

iere

i în

baza

un

or d

ecizi

i inf

orm

ate

pent

ru d

ezvo

ltare

a pe

r-so

nală

.

• Pr

ofes

ia p

refe

rată

. Fac

tori

de in

fluen

ţă,

înţe

lege

rea

prof

esie

i. U

tilita

tea

și im

port

anţa

uno

r pro

fesii

. •

Mun

ca și

voc

ația

. Noţ

iune

a de

mun

că.

Prof

esiil

e, în

dele

tnic

irile

păr

inţil

or. M

unca

di

n vo

caţie

.•

Prim

a im

pres

ie c

onte

ază.

Com

port

amen

te

care

influ

enţe

ază

stab

ilire

a un

or re

laţii

efi-

cien

te c

u pe

rsoa

nele

la p

rima

prez

enta

re.

• Re

gulil

e pe

ntru

o p

reze

ntar

e re

ușită

. Im

port

anţa

pro

duce

rii u

nei b

une

impr

esii

la p

rima

prez

enta

re.

• Ca

lităț

ile sp

ecifi

ce u

nui l

ider

și a

le u

nui

mem

bru

de e

chip

ă. C

alită

ţile

unui

lide

r. Di

strib

uire

a ro

luril

or în

ech

ipă.

Lan

sare

a in

iţiati

velo

r.•

Dec

izia

în p

roie

ctar

ea c

arie

rei.

Noţ

iuni

le

de d

ecizi

e. F

acto

ri ca

re in

fluen

ţeaz

ă de

ci-

zia. P

roie

ctar

ea c

arie

rei.

• Cr

eare

a ba

zelo

r de

date

cu

exem

ple

de o

amen

i pen

tru

care

mun

că e

ste

o pl

ăcer

e;•

Elab

orar

ea p

oste

relo

r la

dife

rite

tem

e (in

divi

dual

sau

îm

preu

nă c

u pr

iete

nii,

cole

gii).

De

exem

plu:

„M

unca

di

n vo

caţie

– p

lăce

re și

cre

aţie

”;•

Prez

entă

ri al

e pr

ofes

iilor

prin

div

erse

mod

alită

ţi: a

rbo-

rele

pro

fesie

i, te

xt c

oere

nt, v

ersu

ri, c

olaj

etc

.;•

Real

izare

a in

terv

iuril

or c

u bu

nici

i, pă

rinţii

, pr

iete

nii,

alte

per

soan

e ap

ropi

ate,

con

săte

ni e

tc. p

rivin

d de

ci-

zia lo

r de

a al

ege

o an

umită

pro

fesie

, spe

cific

ul a

cest

ei

prof

esii

și de

zvol

tare

a ca

riere

i lor

în d

omen

iu;

• Id

entifi

care

a ca

lităţ

ilor u

nui l

ider

în b

aza

pove

știlo

r și/

sau

isto

riilo

r rea

le d

in c

omun

itate

;•

Elab

orar

ea c

ărţil

or d

e vi

zită

pe fo

i A4;

Desc

riere

a vi

itoru

lui p

rofe

siona

l în

baza

unu

i alg

oritm

da

t.

Prod

usPr

oiec

t de

carie

ră. Î

n pr

oiec

t se

va in

dica

pro

fesia

pre

-fe

rată

și c

el p

uţin

o a

cţiu

ne p

e ca

re o

pot

într

eprin

de

elev

ii pe

ntru

a fa

ce v

isul p

rofe

siona

l rea

litat

e.

Dim

ensi

unea

5. U

nita

tea

de în

văța

re S

ecur

itate

a pe

rson

ală

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

5.1.

Iden

tifica

rea

situa

ţiilo

r și

acţiu

nilo

r din

spaţ

iul

școl

ar și

cas

nic,

car

e po

t pr

ovoc

a ris

c pe

ntru

se-

curit

atea

per

sona

lă și

a

celo

r din

jur;

5.2.

Ana

liza

mod

alită

ţilor

de

prev

enire

și d

epăș

ire

a sit

uaţii

lor d

e ris

c, in

-cl

usiv

prin

con

tact

area

in

stitu

ţiilo

r pub

lice

ce a

si-

gură

pro

tecţ

ia c

opilu

lui;

5.3.

Pro

iect

area

unu

i tra

seu

sigur

spre

școa

lă, î

n ba

za

reco

man

dăril

or p

ropu

se.

• Se

curit

atea

indi

vidu

ală

și c

olec

tivă

în

spaț

iul ș

cola

r și c

asni

c. O

biec

te și

acţ

iuni

pe

ricul

oase

.•

Spaț

iile

și si

tuaț

iile

peric

uloa

se. L

ocur

i și

tras

ee p

eric

uloa

se în

com

unita

te.

• Ac

țiuni

le în

caz

de

ince

ndiu

cas

nic.

Pla

n de

ev

acua

re a

casă

și la

școa

lă.

• Tr

aseu

l ziln

ic a

l ele

vulu

i și i

nter

secț

iile.

Di

scip

lina

pe d

rum

, sel

ecta

rea

core

ctă

a dr

umul

ui sp

re șc

oală

, cas

ă, b

iblio

tecă

, ma-

gazin

etc

. •

Insti

tuții

le p

ublic

e ce

asi

gură

pro

tecț

ia

copi

lulu

i. De

scrie

rea

activ

ităţii

. Mod

alită

ţi de

con

tact

are.

• Di

scuţ

ii di

rijat

e de

spre

impo

rtan

ţa se

curit

ăţii

vieţ

ii pe

rson

ale

în sp

aţiu

l șco

lar ș

i cas

nic;

Jocu

l cu

spra

y-ur

i-le

cu

gaz l

acrim

ogen

în in

terio

rul c

lădi

rilor

;•

Exer

ciţii

de

anal

iză a

situ

aţiil

or d

e ris

c la

dru

m și

în

spaţ

ii pe

ricul

oase

din

com

unita

te;

• Si

mul

area

acţ

iuni

i în

caz d

e in

cend

iu a

casă

și la

școa

lă;

• Vi

zite

în in

stitu

ţiile

pub

lice

care

asig

ură

secu

ritat

ea în

co

mun

itate

, pro

tecţ

ia c

ivilă

; dia

log

cu re

prez

enta

nţii

insti

tuţii

lor r

espe

ctive

(pom

pier

i, po

liţiș

ti et

c.);

• El

abor

area

tras

eulu

i sig

ur sp

re șc

oală

.

Prod

usRe

prez

enta

re g

rafic

ă (t

abel

, sc

hem

ă, d

esen

, pl

an d

e id

ei) a

pro

priil

or a

chiz

iții l

a un

a di

ntre

tem

e:

Secu

ritat

ea m

ea în

școa

lă și

aca

să; A

cțiu

ni în

caz

de

in-

cend

iu; I

nstit

uții

publ

ice

care

ne

prot

ejea

Page 8: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

14 15

CLAS

A a

VI-a

Dim

ensi

unea

1. U

nita

tea

de în

văța

re Id

entit

atea

per

sona

lă și

rela

ționa

rea

arm

onio

asă

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

1.1.

Dete

rmin

area

legă

turii

în

tre

emoţ

ii, a

cţiu

ni și

co

nsec

inţe

le a

cest

ora

ca

part

e a

mec

anism

ului

de

apre

cier

e a

com

port

a-m

entu

lui;

1.2.E

valu

area

resu

rsel

or p

ro-

prii

pent

ru c

onso

lidar

ea

atitu

dini

i poz

itive

faţă

de

sine;

1.3.L

uare

a de

cizii

lor p

ri-vi

nd c

ompo

rtam

entu

l pr

osoc

ial ș

i teh

nici

le d

e so

luţio

nare

con

stru

ctivă

a

confl

icte

lor î

n cl

asă,

șc

oală

, fam

ilie,

com

uni-

tate

.

• Pu

ncte

fort

e, li

mite

și a

ccep

tare

a de

sine

. Ati

tudi

ne p

oziti

vă fa

ţă d

e sin

e și

cei d

in ju

r.•

Rela

țiile

inte

rper

sona

le ș

i com

port

amen

t pr

osoc

ial.

Mod

alită

ţi de

pre

veni

re a

eti-

chet

ării

și hă

rţui

rii.

• Co

nflic

tele

: pro

și c

ontr

a. M

odal

ităţi

de

solu

ţiona

re c

onst

ructi

vă a

con

flict

elor

.•

Emoț

ii, c

ompo

rtam

ente

și c

onse

cinț

e.

Impo

rtan

ţa și

rolu

l em

oţiil

or. M

odal

ităţi

de c

ontr

ol și

men

ţiner

e a

echi

libru

lui

emoţ

iona

l. •

Viaț

a în

fam

ilie:

rela

ții și

rezu

ltate

poz

iti-

ve. R

elaţ

ii în

fam

ilie.

Con

diţii

de

man

ifest

a-re

. Str

ateg

ii de

dep

ășire

a d

ificu

ltăţil

or.

• Ex

erci

ţii d

e re

flect

are

asup

ra re

surs

elor

per

sona

le și

so

cial

e, d

e de

scrie

re a

car

acte

ristic

ilor p

erso

nale

po-

zitive

și n

egati

ve, d

e co

mpl

etar

e a

fișel

or d

e tip

ul C

e ști

u?, C

e po

t?, C

e vr

eau?

, Ce-

mi p

lace

?;•

Exer

ciţii

de

auto

-refl

ecţie

cu

priv

ire la

em

oţiil

e pe

r-so

nale

, de

form

ular

e ar

gum

enta

tă a

opi

niei

per

sona

le;

• Di

scuţ

ii as

upra

stud

iilor

de

caz c

u re

ferir

e la

tem

atica

eti

chet

ărilo

r;•

Jocu

ri de

rol:

simul

are

de si

tuaţ

ii pe

ntru

solu

ţiona

rea

confl

icte

lor,

pent

ru p

reve

nire

a sa

u de

pășir

ea e

tiche

-tă

rilor

;•

Disc

uţii

Confl

ictu

l în

viaț

a m

ea, F

acto

ri ce

con

trib

uie

la

iniți

erea

și m

ențin

erea

unu

i con

flict

;•

Vizio

nare

a un

or se

cven

ţe d

in fi

lme,

exe

mpl

e di

n vi

aţa

real

ă pe

ntru

iden

tifica

rea

și în

ţele

gere

a re

laţie

i din

tre

emoţ

ii, c

ondu

ite și

con

seci

nţe.

Prod

usPl

iant

: Dez

volt

rela

ții c

oope

rant

e

Dim

ensi

unea

2. U

nita

tea

de în

văța

re A

sigu

rare

a ca

lităț

ii vi

eții

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

2.1.

Rel

atar

ea d

espr

e no

r-m

ele

mor

ale

și va

lori:

bi

nele

, fru

mos

ul, m

unca

, pe

rsev

eren

ţa, c

a su

rse

ale

succ

esul

ui;

2.2.

Sta

bilir

ea re

laţie

i din

tre

deci

ziile

baz

ate

pe n

orm

e și

valo

ri și

calit

atea

rezu

l-ta

telo

r obţ

inut

e;

2.3.

Ges

tiona

rea

resu

rsel

or

prop

rii și

ale

fam

iliei

di

n pe

rspe

ctiva

util

izării

ra

ţiona

le.

• In

tegr

itate

a pe

rsoa

nei.

Inte

grita

te. S

ituaţ

ii și

cont

exte

de

man

ifest

are.

• G

aran

ția c

alită

ții v

ieții

prin

învă

țare

. Via

ţă

de c

alita

te, c

arac

teris

tici ș

i mod

alită

ţi de

re

aliza

re: a

firm

area

per

sona

lă, r

elaţ

iile

dint

re o

amen

i, bu

na g

ospo

dărir

e. R

olul

în

văţă

rii în

asig

urar

ea p

ersp

ectiv

ei d

e vi

aţă.

Atit

udin

ea fa

ţă d

e m

anua

le c

a su

rsă

de în

văţa

re.

• Pe

rsev

eren

ța și

mun

ca –

surs

e al

e su

c-ce

sulu

i. Pe

rsev

eren

ţă. M

odal

ităţi

de

man

ifest

are.

Sta

torn

icia

în c

onvi

nger

i și

atitu

dini

, mun

ca, c

ondi

ţii p

entr

u afi

rmar

ea

pers

ever

enţe

i. •

Bine

le ș

i fru

mos

ul d

in ju

r. Cr

eare

a bi

nelu

i și

frum

osul

ui. P

osib

ilită

ţi și

limite

de

vârs

tă.

Bene

ficiil

e pe

ntru

sine

și c

omun

itate

.•

Dec

izia

cor

ectă

. Alg

oritm

ul d

e lu

are

a de

cizii

lor.

Deci

zia și

pro

blem

ele

cotid

iene

. Po

sibili

tăţi

și lim

ite în

rapo

rt c

u vâ

rsta

. In

siste

nţa

asup

ra c

orec

titud

inii

deci

ziei.

• Re

surs

ele

prop

rii și

ale

fam

iliei

. Ec

onom

isire

a, g

estio

nare

a ba

nilo

r de

buzu

-na

r, bu

getu

l fam

iliei

.

• In

terv

iuri

adre

sate

col

egilo

r des

pre

valo

area

com

por-

tam

entu

lui i

nteg

ru;

• Vi

ziona

rea

unor

secv

enţe

de

film

/imag

ini p

entr

u id

en-

tifica

rea

elem

ente

lor u

nei v

ieţi

de c

alita

te;

• Co

laje

ale

imag

inilo

r des

pre

fapt

ele

bune

;•

Post

ere

cu e

nunţ

uri p

rivin

d de

cizii

le c

orec

te lu

ate

pe

parc

ursu

l unu

i an;

Stud

ii de

caz

des

pre

o pe

rsoa

nă d

e su

cces

real

izată

pr

in p

erse

vere

nţă

și m

uncă

; •

Elab

orar

ea și

rezo

lvar

ea în

per

echi

a u

nui c

areu

de

cuvi

nte

încr

uciș

ate,

car

e să

con

ţină

pașii

în lu

area

une

i de

cizii

cor

ecte

; •

Joc

de ro

l priv

ind

buna

gos

podă

rire

și ge

stion

area

re

surs

elor

.

Prod

usJu

rnal

ul re

flexi

v, în

car

e să

pre

zinte

2-3

dec

izii c

orec

te,

care

i-au

îmbu

nătă

ţit c

alita

tea

vieţ

ii.

Page 9: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

16 17

Dim

ensi

unea

3. U

nita

tea

de în

văța

re M

odul

de

viaț

ă să

năto

s

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

3.1.

Desc

riere

a pr

oprie

i st

ări d

e să

năta

te, p

rin

utiliz

area

ade

cvat

ă a

noţiu

nilo

r spe

cific

e cu

re

ferir

e la

sănă

tate

a fiz

ică

și m

inta

lă;

3.2.S

tabi

lirea

cor

elaţ

iei

dint

re c

alita

tea

med

iulu

i am

bian

t și s

ănăt

ate,

pr

in e

luci

dare

a ef

ecte

lor

polu

ării;

3.3.M

anife

star

ea

resp

onsa

bilit

ăţii

pent

ru

prop

ria să

năta

te p

rin

rezis

tenţ

ă la

div

erse

te

ntaţ

ii pe

ricul

oase

.

• Să

năta

tea.

Impo

rtan

ţa să

nătă

ţii p

entr

u de

zvol

tare

a el

evul

ui.

• M

ediu

l înc

onju

răto

r și s

ănăt

atea

ele

vulu

i. Ef

ecte

le p

oluă

rii a

supr

a să

nătă

ţii.

• Să

năta

tea

fizic

ă și

min

tală

. Car

acte

ris-

tici,

fact

ori d

e in

fluen

ţă, m

odal

ităţi

de

men

ţiner

e.

• Re

gim

ul a

limen

tar c

orec

t ver

sus d

ieta

. Di

eta:

mod

alită

ţi de

per

cepţ

ie și

abo

rdăr

i co

rect

e. D

iver

sitat

ea d

iete

lor ș

i sco

pul l

or.

Diet

a și

vârs

ta. D

ieta

ver

sus a

limen

taţia

in

core

ctă.

Efe

ctel

e al

imen

taţie

i inc

orec

te

și ab

ţiner

ii fo

rţat

e și

neîn

tem

eiat

e de

la

alim

enta

ţie.

• Fu

mat

ul și

alc

oolu

l – te

ntaț

ii pe

ricul

oase

. Ca

uze

ale

cons

umul

ui. I

nflue

nţa

asup

ra

prea

dole

scen

tulu

i. Ef

ecte

neg

ative

soci

ale,

ps

ihol

ogic

e și

fizio

logi

ce. D

epen

denţ

a.

• Po

rtof

oliu

„M

ediu

în c

are

trăi

esc

îmi a

sigur

ă să

năta

tea

mea

!”;

• Di

scuţ

ii gh

idat

e de

spre

nev

oile

per

sona

le;

• Re

dact

area

unu

i ref

erat

Cân

d po

t fi si

gur c

ă di

eta

e să

năto

asă;

• Fo

rmul

area

și re

zolv

area

de

situa

ţii-p

robl

emă

priv

ind

star

ea d

e să

năta

te, m

odifi

căril

e or

gani

smul

ui la

pu-

bert

ate;

• Re

aliza

rea

unui

pos

ter:

Tent

ațiil

e pe

ricul

oase

.

Prod

usPr

oiec

t eco

logi

c: M

ă im

plic

în a

ctivi

tățil

e de

pro

tecț

ie a

m

ediu

lui

Albu

m: A

șa îm

i dor

esc

să fi

u

Dim

ensi

unea

4. U

nita

tea

de în

văța

re P

roie

ctar

ea c

arie

rei p

rofe

sion

ale

și d

ezvo

ltare

a sp

iritu

lui a

ntre

pren

oria

l

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

4.1.I

denti

ficar

ea p

rofe

siilo

r so

licita

te în

com

unita

te

pent

ru o

bun

ă pr

oiec

tare

a

carie

rei;

4.2.C

orel

area

rezu

ltate

lor l

a di

ferit

e di

scip

line

școl

are

cu p

ersp

ectiv

e de

dez

vol-

tare

per

sona

lă și

pro

fesio

-na

lă în

anu

mite

dom

enii;

4.3.F

orm

ular

ea in

iţiati

velo

r pe

rson

ale,

orie

ntat

e sp

re

activ

ităţi

antr

epre

no-

riale

, prin

val

orifi

care

a po

tenţ

ialu

lui p

ropr

iu și

a

imag

inii

de si

ne.

• Cl

ubul

cun

oscă

toril

or d

e pr

ofes

ii. P

rofe

sii

vech

i și p

rofe

sii n

oi. T

ipur

i de

prof

esii

în

func

ţie d

e ob

iect

ul m

unci

i. St

ereo

tipur

i: pr

ofes

iile

„pen

tru

fem

ei”

și „p

entr

u bă

rbaţ

i”.•

Dom

eniil

e pr

ofes

iona

le. T

ipur

i de

inte

rese

pr

ofes

iona

le, t

estu

l lui

Hol

land

, pre

ferin

ţe

prof

esio

nale

.•

Pote

nția

lul m

eu. D

ezvo

ltare

a și

valo

rifi-

care

a ca

lităţ

ilor f

orte

. Val

ori p

erso

nale

. Co

rela

rea

dint

re p

oten

ţialu

l șco

lar ș

i cel

pr

ofes

iona

l. Ha

rta

men

tală

a p

oten

ţialu

lui

prop

riu.

• Br

and-

ul p

erso

nal.

Imag

inea

de

sine

ca

elem

ent a

l bra

nd-u

lui p

erso

nal.

• Ca

lităț

ile u

nui a

ntre

pren

or. N

oţiu

nea

de

antr

epre

nor.

Iniţi

ative

ant

repr

enor

iale

în

com

unita

te. P

ot fi

eu

oare

ant

repr

enor

?•

Arbo

rele

pro

fesi

ilor.

Clus

teru

l pro

fesie

i do

rite.

• Pr

oiec

te d

e gr

up p

entr

u st

udie

rea

spec

ificu

lui p

rofe

-sii

lor;

• Co

lect

area

info

rmaţ

iilor

des

pre

prof

esia

păr

inţil

or,

care

est

e at

racti

vă p

entr

u el

ev, s

au a

unu

i pro

fesio

nist

re

cuno

scut

în c

omun

itate

;•

Parti

cipa

rea

la li

cita

ţii d

e pr

ofes

ii;•

Aplic

area

test

ului

Inve

ntar

ul in

tere

selo

r pro

fesio

nale

(a

dopt

at d

upă

Holla

nd);

• Pr

ezen

tare

a as

pira

ţiilo

r și p

rofe

siei s

elec

tate

păr

inţil

or

sau

unei

per

soan

e ap

ropi

ate;

Disc

uţii

priv

ind

posib

ilită

ţile

de re

aliza

re a

asp

iraţii

lor

prin

dife

rite

prof

esii;

Elab

orar

ea c

lust

erel

or la

un

dom

eniu

pro

fesio

nal,

în

baza

cer

inţe

lor p

reze

ntat

e di

n tim

p;•

Elab

orar

ea B

rand

-ulu

i per

sona

l în

baza

unu

i set

de

într

ebăr

i;•

Disc

uţii

cu a

ntre

pren

ori,

anga

jato

ri di

n co

mun

itate

;•

Elab

orar

ea H

ărțil

or m

enta

le a

le p

oten

ţialu

lui.

Prod

usPr

oiec

t de

carie

ră. P

roie

ctul

de

carie

ră p

oate

fi p

re-

zent

at c

oleg

ului

de

banc

ă, p

ărin

ţilor

, alto

r per

soan

e de

în

cred

ere.

Pr

oiec

t de

grup

: „Ar

bore

le p

rofe

siilo

r”

Page 10: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

18 19

Dim

ensi

unea

5. U

nita

tea

de în

văța

re S

ecur

itate

a pe

rson

ală

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

5.1.D

escr

iere

a un

or si

tuaţ

ii ex

cepţ

iona

le și

a

cons

ecin

ţelo

r lor

priv

ind

secu

ritat

ea u

man

ă;5.2.A

prec

iere

a ro

lulu

i hob

by-

urilo

r per

sona

lităţ

ii, d

in

pers

pecti

va d

ezvo

ltării

un

or c

apac

ităţi

și sa

tisfa

-ce

rii u

nor i

nter

ese;

5.3

.Ada

ptar

ea c

ompo

rta-

men

tulu

i la

regu

li de

se

curit

ate

priv

ind

situa

ţii

exce

pţio

nale

, con

tact

ul c

u m

ater

ialu

l exp

loziv

, ex-

plor

area

med

iulu

i virt

ual,

prin

sim

ular

e și

activ

ităţi

conc

rete

.

• O

dihn

a ac

tivă

în m

ediu

l înc

onju

răto

r. Re

guli

de c

ompo

rtam

ent.

Posib

ile ri

scur

i. Ri

scur

i de

utiliz

are

a ba

zinel

or a

cvati

ce.

Peric

olul

de

înec

. Măs

uri d

e pr

even

ire.

• At

enție

în si

tuaț

ii ex

cepț

iona

le! S

ituaţ

ie

exce

pţio

nală

: cau

ze, m

odal

ităţi

de a

cţiu

ne.

• H

obby

-ul ș

i ris

curi

posi

bile

. Tip

uri d

e ho

b-by

-uri.

Ava

ntaj

ele.

Hob

by-u

ri pe

ricul

oase

.•

Dis

pozi

tivul

exp

lozi

v –

peric

ol. S

ubst

anţe

și

disp

oziti

ve e

xplo

zive;

tipu

ri, c

arac

te-

ristic

i, di

spoz

itive

cas

nice

cu

risc,

mod

de

utiliz

are.

• Eti

chet

a on

-line

– si

gura

nța

în m

ediu

l vir-

tual

. Etic

hetă

, mod

de

prez

enta

re o

n-lin

e:

posib

ilită

ţi și

limite

. Pre

veni

rea

situa

ţiilo

r de

risc

.

• Si

mul

area

com

port

amen

tulu

i în

situa

ţii e

xcep

ţiona

le

din

trafi

cul r

utier

;•

Disc

uţia

diri

jată

, exe

rciţi

i de

iden

tifica

re a

solu

ţiilo

r pr

oprii

pen

tru

cons

olid

area

secu

rităţ

ii pe

rson

ale;

• Ex

erci

ţii d

e de

scrie

re, a

naliz

ă, c

omen

tariu

al s

ituaţ

iilor

sim

ulat

e, re

ale,

în si

tuaţ

ii ex

cepţ

iona

le și

ince

ndii;

• Re

aliza

rea

unor

min

i-cer

cetă

ri ce

vize

ază

pref

erin

ţele

/ho

bby-

ul și

risc

urile

pos

ibile

; Pre

zent

area

hob

by-u

lui

pers

onal

;•

Parti

cipa

rea

la sc

urte

scen

ete,

prin

atr

ibui

rea

de ro

-lu

ri, e

xers

area

com

port

amen

tulu

i în

stra

dă și

în a

lte

locu

ri pe

ricul

oase

;•

Exer

ciţii

de

iden

tifica

re a

solu

ţiilo

r pro

prii

pent

ru c

on-

solid

area

secu

rităţ

ii în

med

iul v

irtua

l; •

Sim

ular

ea e

lem

ente

lor d

e co

mpo

rtam

ent î

n sit

uaţii

ex

cepţ

iona

le d

e pr

oven

ienţ

ă na

tura

lă (c

utre

mur

e și

alun

ecăr

i de

păm

ânt e

tc.).

Prod

usRe

bus,

ela

bora

t în

grup

: Sec

urita

te p

erso

nală

, cuv

inte

-ch

eie:

seism

/cut

rem

ur d

e pă

mân

t, in

unda

ţii, a

lune

cări

de te

ren,

într

oien

iri, f

urtu

ni e

tc.

CLAS

A a

VII-a

Dim

ensi

unea

1. U

nita

tea

de în

văța

re Id

entit

atea

per

sona

lă și

rela

ționa

rea

arm

onio

asă

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

1.1.

Sta

bilir

ea re

laţie

i din

tre

schi

mbă

rile

spec

ifice

rste

i și o

port

unită

ţile

form

ării

unei

imag

ini d

e sin

e au

tenti

ce;

1.2.

Ana

liza

fact

orilo

r con

-st

ructi

vi și

dis

truc

tivi î

n re

laţii

le c

u se

men

ii și

adul

ţii în

ved

erea

pre

ve-

nirii

intim

idăr

ilor;

1.3.

Mod

elar

ea u

nui c

ompo

r-ta

men

t tol

eran

t și n

on-

disc

rimin

ator

iu în

rela

ţiile

re

ale

și vi

rtua

le.

• Im

agin

ea d

e si

ne ș

i stim

a de

sine

. O

port

unită

ţile

și pr

ovoc

ările

vâr

stei

.•

Emoț

iile,

sen

timen

tele

și v

oinț

a de

a fa

ce

față

ace

stor

a. R

ezis

tenţ

a la

pie

rder

i și

schi

mba

re.

• Fa

ctor

ii co

nstr

uctiv

i și d

istr

uctiv

i ai u

nei

rela

ții. S

top

intim

idar

ea.

• Co

mpo

rtam

entu

l tol

eran

t și n

on-d

iscr

imi-

nato

riu în

rela

ții.

• Ar

ta c

omun

icăr

ii re

ale

și v

irtu

ale.

De

schi

dere

spre

com

unic

are,

ben

efici

i.

• Ex

erci

ţii d

e co

mpl

etar

e a

fișel

or, d

iscuţ

ii, st

udii

de c

az,

exer

ciţii

de

auto

-refl

ecţie

priv

itor l

a pr

ovoc

ările

vâr

-st

ei;

• An

aliza

rea

unor

text

e pe

ntru

iden

tifica

rea

sem

nelo

r un

ui c

ompo

rtam

ent d

e in

timid

are;

• Di

scuţ

ii as

upra

uno

r stu

dii d

e ca

z, v

izion

area

film

elor

, le

ctur

a te

xtel

or li

tera

re c

u re

ferir

e la

com

unic

are

și re

laţii

iniţi

ate

în sp

aţiu

l virt

ual;

• Ex

erci

ţii-d

ezba

teri

cu te

mati

ca R

elaț

ia c

onst

ructi

vers

us re

lația

toxi

că, C

omun

icar

ea re

ală

vers

us c

omu-

nica

rea

virt

uală

;•

Exer

ciţii

indi

vidu

ale

și de

gru

p pe

ntru

ilus

trar

ea u

nui

com

port

amen

t tol

eran

t.

Prod

us

Proi

ect d

e gr

up: R

elaț

ione

z cu

ceila

lți

Page 11: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

20 21

Dim

ensi

unea

2. U

nita

tea

de în

văța

re A

sigu

rare

a ca

lităț

ii vi

eții

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

2.1.D

escr

iere

a ca

ract

eris

ti-ci

lor d

emni

tăţii

și c

om-

port

amen

tulu

i dem

n,

dem

onst

rate

în ra

port

cu

sine

și cu

cei

din

jur;

2.2.A

naliz

a co

ndiţi

ilor ș

i m

odal

ităţil

or d

e re

aliza

re

a tr

aiul

ui d

ecen

t;2.3.A

rgum

enta

rea

rolu

lui

impl

icăr

ii pe

rson

ale

și a

deci

ziei c

orec

te în

so

luţio

nare

a pr

oble

me-

lor.

• Su

rsel

e de

info

rmar

e: a

vant

aje

și d

eza-

vant

aje.

Com

unic

area

dire

ctă,

surs

ă de

in

form

are.

Noi

le te

hnol

ogii:

pos

ibili

tăţi

și lim

ite.

• D

emni

tate

a. Id

entit

atea

pre

adol

esce

ntul

ui

și de

mni

tate

a. M

anife

star

ea d

emni

tăţii

în

grup

ul d

e se

men

i, în

rela

ţia c

u ad

ulţii

, în

rela

ţia c

u pe

rsoa

nele

de

sex

opus

. •

Trai

ul d

ecen

t. Pe

rcep

ţii, c

arac

teris

tici,

prio

rităţ

i ale

vie

ţii. S

tudi

ile și

mun

ca –

m

odal

ităţi

de a

sigur

are.

• Im

pact

ul d

eciz

iilor

asu

pra

viito

rulu

i. Di

vers

itate

a sit

uaţii

lor d

e vi

aţă

și de

cizii

le.

Fact

orii

care

influ

enţe

ază

deci

ziile

: fam

ilia,

gr

upul

de

prie

teni

, col

egii

de c

lasă

, oam

enii

din

com

unita

te.

• Pr

oble

mel

e co

mun

ității

– p

robl

eme

pers

onal

e. Id

entifi

care

a pr

oble

mel

or

com

unită

ţii. V

olun

taria

tul,

mod

alita

te d

e so

luţio

nare

a p

robl

emel

or c

omun

itare

.

• El

abor

area

unu

i ese

u de

spre

man

ifest

area

dem

nită

ţii

în c

omun

icar

ea c

u di

ferit

e gr

upur

i – ţi

ntă;

Real

izare

a un

or sc

urte

inte

rviu

ri ad

resa

te c

oleg

ilor d

e cl

asă

sau

părin

ţilor

des

pre

trai

ul d

ecen

t;•

Sond

aje

de o

pini

e cu

priv

ire la

iden

tifica

rea

prob

lem

e-lo

r com

unită

ţii;

• Au

topr

ezen

tare

cu

gene

ricul

: „A

fi st

ăpân

ul p

ropr

iei

vieț

i/pro

priu

lui d

estin

”;•

Real

izare

a un

ei h

ărţi

a vi

itoru

lui;

• Pr

ezen

tare

a un

or p

erso

naje

, di

n op

ere

liter

are

citit

e re

cent

, car

e m

anife

stă

dem

nita

te.

Prod

usD

ialo

g cu

car

acte

r pro

spec

tiv, î

n ca

re d

oi e

levi

să si

mu-

leze

întâ

lnire

a lo

r de

pest

e 10

ani

și să

rela

teze

des

pre

core

ctitu

dine

a de

cizii

lor l

uate

.

Dim

ensi

unea

3. U

nita

tea

de în

văța

re M

odul

de

viaț

ă să

năto

s

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

3.1.

Desc

riere

a sc

him

băril

or

fizio

logi

ce în

per

ioad

a ad

oles

cenţ

ei, d

in p

er-

spec

tiva

de g

en;

3.2.A

naliz

a po

sibili

tăţil

or d

e pr

even

ire a

risc

ului

pen

-tr

u să

năta

te, p

rin u

tiliza

-re

a co

rect

ă a

prod

usel

or

și se

rvic

iilor

cos

meti

ce,

vesti

men

taţie

i ade

cvat

e,

renu

nţăr

ii la

dro

guri;

3.3.A

prec

iere

a ris

culu

i aso

-ci

at c

ompo

rtam

entu

lui

sexu

al în

pre

adol

esce

nţă,

di

n pe

rspe

ctiva

pos

ibile

-lo

r con

seci

nţe

de o

rdin

so

cial

și fi

ziolo

gic.

• S

chim

băril

e or

gani

smul

ui în

per

ioa-

da a

dole

scen

ței.

Schi

mbă

ri fiz

iolo

gice

. Pa

rticu

larit

ăţi d

e vâ

rstă

la b

ăieţ

i și f

ete.

Vesti

men

tația

. Țin

uta

vesti

men

tară

în d

i-ve

rse

situa

ţii. M

oda

vesti

men

tară

și ig

iena

pe

rson

ală.

Rol

ul v

estim

enta

ţiei a

decv

ate

în

men

ţiner

ea să

nătă

ţii.

• Pr

odus

e și

serv

icii

cosm

etice

. Ben

efici

i și

riscu

ri.•

Sexu

alita

te ș

i mitu

ri. S

exua

litat

e și

sex,

pe

rcep

ţii so

cial

e, se

xual

itate

a și

vârs

ta

adol

esce

nţei

, pro

vocă

ri și

com

port

amen

t ad

ecva

t.•

Spun

e N

U d

rogu

rilor

și a

ltor s

ubst

anțe

pe-

ricul

oase

. Per

icol

ul c

onsu

mul

ui d

rogu

rilor

. Pe

ricol

ul c

onsu

mul

ui m

edic

amen

telo

r făr

ă pr

escr

ipţia

med

icul

ui.

• Di

scuţ

ie: C

arac

teris

tici ș

i reg

uli p

entr

u m

odul

de

viaţ

ă să

năto

s;•

Util

izare

a TI

C în

pre

zent

area

ves

timen

taţie

i ade

cvat

e pa

rticu

larit

ăţilo

r de

vârs

tă a

le e

levi

lor;

• In

terv

iu p

e tr

epte

: Mit

și re

alita

te le

gate

de

sexu

alita

te;

• Pr

ezen

tare

: Sch

imbă

ri al

e or

gani

smul

ui b

ăieţ

ilor ș

i fe

telo

r în

perio

ada

adol

esce

nţei

; •

Stud

iu d

e ca

z: O

faţă

cur

ată

și în

griji

tă n

eces

ită a

tenţ

ie

zilni

că;

• De

zbat

eri :

Sun

t de

acor

d/nu

sunt

de

acor

d cu

util

iza-

rea

prod

usel

or c

osm

etice

în a

dole

scen

ţă.

Prod

usPl

an d

e id

ei: M

oda

vesti

men

tară

și p

rodu

sele

cos

meti

ce

în ra

port

cu

sănă

tate

a ad

oles

cent

ului

Page 12: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

22 23

Dim

ensi

unea

4. U

nita

tea

de în

văța

re P

roie

ctar

ea c

arie

rei p

rofe

sion

ale

și d

ezvo

ltare

a sp

iritu

lui a

ntre

pren

oria

l

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

4.1.A

utoe

valu

area

po

tenţ

ialu

lui i

ndiv

idua

l di

n pe

rspe

ctiva

pro

iec-

tării

car

iere

i șco

lare

și

prof

esio

nale

;4.2.F

orm

ular

ea in

iţiati

velo

r pe

rson

ale

și/sa

u a

activ

ităţil

or d

e an

-tr

epre

noria

t, în

baz

a op

ortu

nită

ţile

ofer

ite d

e co

mun

itate

a șc

olar

ă și

loca

lă;

4.3.A

rgum

enta

rea

deci

ziei

priv

ind

prof

esia

pot

rivită

în

baz

a ce

rcet

ării

lum

ii pr

ofes

iilor

și a

sist

emul

ui

de a

titud

ini ș

i val

ori.

• Tr

asee

pro

fesi

onal

e și

șco

lare

. Tra

seul

șc

olar

și p

ersp

ectiv

a pe

ntru

tras

eul p

ro-

fesio

nal.

Calit

ăţile

per

sona

le și

succ

esul

în

carie

ră. A

vant

aje

și ris

curi

ale

dife

ritor

tra-

see

prof

esio

nale

.•

Tem

pera

men

tul ș

i pro

fesi

a. T

ipur

i de

tem

pera

men

t. Co

mpa

tibili

tate

a cu

div

erse

pr

ofes

ii.

• In

tere

sele

și p

refe

rințe

le p

rofe

sion

a-le

. Pre

ferin

ţe p

entr

u vi

itoar

ea p

rofe

sie.

Dom

eniil

e pr

ofes

iona

le și

pot

enţia

lul p

er-

sona

l.•

Isto

rii d

e su

cces

în c

arie

ră. F

acto

ri po

zitivi

și

nega

tivi î

n de

zvol

tare

a ca

riere

i. Ca

lităţ

ile

unui

om

de

succ

es. E

fort

ul șc

olar

și p

erso

-na

l în

deve

nire

a pr

ofes

iona

lă.

• Id

eea

mea

de

afac

eri.

Resu

rsel

e și

prob

le-

mel

e co

mun

ităţii

. Ide

i pen

tru

rezo

lvar

ea

prob

lem

elor

.•

Obi

ectiv

e și

acț

iuni

pen

tru

proi

ectu

l de

carie

ră. O

biec

tive

pe te

rmen

lung

și sc

urt.

Impo

rtan

ţa o

biec

tivel

or în

apr

opie

rea

visu

-lu

i pro

fesio

nal.

• Id

entifi

care

a pe

rsoa

nelo

r din

com

unita

te c

are

au m

ai

mul

te tr

asee

pro

fesio

nale

; •

Inte

rviu

ri cu

per

soan

e de

succ

es d

in c

omun

itate

în

baza

unu

i set

de

într

ebăr

i;•

Real

izare

a te

stul

ui p

entr

u st

abili

rea

tipul

ui d

e te

m-

pera

men

t și i

denti

ficăr

ii pr

ofes

iilor

pot

rivite

dife

ritor

tip

uri d

e te

mpe

ram

ent;

• De

scrie

rea

inte

rese

lor,

pref

erin

ţelo

r și c

alită

ţilor

per

-so

nale

; •

Cerc

etar

ea re

surs

elor

com

unita

re d

in p

ersp

ectiv

a el

abor

ării

idei

lor d

e af

acer

i;•

Form

ular

ea o

biec

tivel

or și

acţ

iuni

lor p

entr

u pr

oiec

tul

de c

arie

ră.

Prod

usPr

oiec

t de

carie

ră. O

biec

tive,

acţ

iuni

, ter

men

i și r

ezul

ta-

te a

le re

aliză

rii sc

opul

ui fi

nal.

Dim

ensi

unea

5. U

nita

tea

de în

văța

re S

ecur

itate

a pe

rson

ală

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

1.1.

Des

crie

rea

reco

man

-dă

rilor

insti

tuţii

lor p

u-bl

ice

priv

ind

acţiu

nile

po

pula

ţiei î

n sit

uaţii

ex

cepţ

iona

le;

1.2.A

cord

area

prim

ului

aju

-to

r în

caz d

e tr

aum

e,

prin

sim

ular

ea d

iver

selo

r sit

uaţii

pos

ibile

; 1.3.A

dapt

area

com

port

a-m

entu

lui î

n re

ţele

le o

n-lin

e, d

in p

ersp

ectiv

a pr

e-ve

nirii

situ

aţiil

or d

e ris

c.

• Si

tuaț

iile

de ri

sc d

e or

igin

e na

tura

lă: g

eofi-

zică;

geo

logi

că; m

eteo

rolo

gică

.•

Reco

man

dăril

e in

stitu

țiilo

r pub

lice

priv

ind

acțiu

nile

pop

ulaț

iei î

n si

tuaț

ii ex

cepț

iona

le. A

cţiu

ni c

olec

tive

și pe

rso-

nale

.•

Sigu

ranț

a în

locu

rile

publ

ice

și în

mul

țime.

Po

sibile

situ

aţii

de ri

sc. M

od d

e co

mpo

rta-

men

t.•

Prim

ul a

juto

r în

caz d

e tr

aum

e și

înec

. Ti-

puri

de tr

aum

e. A

cţiu

ni u

rgen

te. M

odal

ităţi

de c

onta

ctar

e a

insti

tuţii

lor s

peci

aliza

te.

• D

rept

urile

util

izat

orilo

r la

o ex

perie

nță

on-li

ne si

gură

. Pos

ibili

tăţi

și lim

ite a

le

utiliz

ator

ului

on-

line.

Sig

uran

ţa u

tiliză

rii

surs

elor

on-

line.

Pre

veni

rea

situa

ţiilo

r de

risc.

Lua

rea

deci

ziilo

r priv

ind

acţiu

nile

de

prot

ecţie

cu

refe

rire

la si

tuaţ

iile

de ri

sc.

• Si

gura

nța

în u

tiliz

area

dis

pozi

tivel

or e

lec-

tric

e. P

eric

olul

de

elec

troc

utar

e.

• Pr

ezen

tare

a di

vers

elor

situ

aţii

de ri

sc d

e or

igin

e na

-tu

rală

, în

baza

lect

urii

text

elor

tem

atice

, a v

izion

ării

secv

enţe

lor v

ideo

, im

agin

i;•

Exer

ciţii

de

simul

are

a ac

ţiuni

lor î

n ca

z de

dive

rse

situa

ţii e

xcep

ţiona

le (e

vacu

are

etc.

);•

Stud

iu d

e ca

z: M

od d

e co

mpo

rtam

ent î

n lo

curi

aglo

me-

rate

; •

Vizit

e în

insti

tuţii

le p

ublic

e ca

re a

sigur

ă pr

otec

ţia

în si

tuaţ

ii ex

cepţ

iona

le și

de

risc

maj

or; d

ialo

g cu

re

prez

enta

nţii

insti

tuţii

lor r

espe

ctive

;•

Activ

ităţi

prac

tice:

Tru

sa m

edic

ală,

Che

m a

mbu

lanț

a,

Acor

d pr

imul

aju

tor;

• Di

scuţ

ii fr

onta

le: C

um e

vit s

ituaț

iile

de ri

sc în

spaț

iul

on-li

ne.

Prod

usG

aler

ia: S

ecur

itate

a pe

rson

ală

în lo

curi

publ

ice,

în n

atu-

ră, p

e re

țele

le o

n-lin

e.

Page 13: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

24 25

CLAS

A a

VIII-

a

Dim

ensi

unea

1. U

nita

tea

de în

văța

re Id

entit

atea

per

sona

lă și

rela

ționa

rea

arm

onio

asă

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

1.1.

Sta

bilir

ea re

laţie

i din

tre

succ

es, e

șec

și re

surs

e pe

rson

ale,

în a

dapt

a-re

a efi

cien

tă la

dife

rite

situa

ţii d

e vi

aţă;

1.2.A

plic

area

nor

mel

or u

nui

com

port

amen

t ase

rtiv

din

pers

pecti

va u

nor

inte

racţ

iuni

poz

itive

șc

olar

e, fa

mili

ale

și di

n co

mun

itate

;1.3.

Mod

elar

ea sti

luril

or d

e ex

prim

are

a em

oţiil

or și

se

ntim

ente

lor î

n ac

ord

cu n

evoi

le p

erso

nale

și

ale

celo

rlalţi

.

• Re

surs

ele

pers

onal

e. C

apac

ităţi

și ca

lităţ

i.•

Succ

esul

și e

șecu

l în

dezv

olta

re. P

ași î

n de

pășir

ea b

arie

relo

r, di

ficul

tăţil

or, o

bsta

-co

lelo

r.•

Com

port

amen

tul a

serti

v, p

asiv

, agr

esiv

. Ti

puri

și fo

rme

de c

omun

icar

e. M

odal

ităţi

de e

xprim

are.

Ava

ntaj

e, d

ezav

anta

je.

• Co

nflic

tele

– c

auze

și r

eacț

ii. A

spec

te p

ozi-

tive

și ne

gativ

e. In

evita

bilit

atea

con

flict

elor

. M

etod

e de

solu

ţiona

re.

• Re

lațio

nare

a și

acc

epta

rea.

Div

ersit

atea

em

oţiil

or și

senti

men

telo

r: m

anife

star

e,

acce

ptar

e/ne

acce

ptar

e, p

osib

ilită

ţi și

limite

.

• Ex

erci

ţii d

e re

aliza

re a

uno

r pre

zent

ări c

u re

ferir

e la

re

surs

e pe

rson

ale

și va

loar

ea p

ropr

iei p

erso

ane;

• Di

scuţ

ii di

rijat

e „D

ecal

ogul

ase

rtivi

tăţii

” pe

ntru

cla

rifi-

care

a ce

lor 1

0 ca

ract

eris

tici a

le c

omun

icăr

ii as

ertiv

e;•

Jocu

ri de

rol p

entr

u ex

ersa

rea

abili

tăţil

or d

e ex

prim

are

și so

luţio

nare

a c

onfli

ctel

or;

• De

zbat

eri c

u re

ferir

e la

efe

ctel

e su

cces

ului

și e

șecu

lui

asup

ra p

erso

nalit

ăţii.

Prod

usPo

rtof

oliu

Refl

ecții

per

sona

le

Dim

ensi

unea

2. U

nita

tea

de în

văța

re A

sigu

rare

a ca

lităț

ii vi

eții

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

1.1.

Iden

tifica

rea

posib

ilită

ţilor

de

învă

ţare

pr

in im

plic

area

în v

iaţa

co

mun

ităţii

; 1.2.A

rgum

enta

rea

bene

ficiil

or c

onsu

mul

ui

raţio

nal a

l uno

r pr

odus

e și

serv

icii,

din

pe

rspe

ctiva

une

i vie

ţi de

ca

litat

e;

1.3.

Apre

cier

ea im

port

anţe

i ve

rtica

lităţ

ii și

cura

julu

i în

man

ifest

area

unu

i co

mpo

rtam

ent c

orec

t.

• Vi

ața

ca su

rsă

de în

văța

re. R

olur

i și

impl

icaţ

ii. D

iver

sitat

ea c

ompo

rtam

entu

lui,

acce

ptar

e/ne

acce

ptar

e.

• Pu

blic

itate

a și

con

sum

ul ra

ționa

l. N

eces

ităţi

real

e și

false

. Cal

itate

a pr

odus

e-lo

r. Ch

eltu

ieli

raţio

nale

. •

Com

port

amen

tul c

orec

t. Di

vers

itate

a sit

uaţii

lor d

e m

anife

star

e: în

fam

ilie,

la

școa

lă, î

n lo

curi

publ

ice,

în a

ctivi

tăţi

de d

i-ve

rtism

ent,

în n

atur

ă, în

vac

anţă

. Apr

ecie

re

și au

toap

reci

ere.

Verti

calit

atea

și c

uraj

ul. S

emni

ficaţ

ie și

ca

ract

eris

tici.

Nec

esita

tea

și im

port

anţa

m

anife

stăr

ii. M

odal

ităţi

și co

ntex

t de

man

i-fe

star

e.•

Impl

icar

ea c

a su

rsă

de d

ezvo

ltare

. Im

port

anţa

vie

ţii a

ctive

. Pos

ibili

tăţi

de

impl

icar

e în

vi a

ţa c

omun

ităţii

. Pro

iect

e pe

rson

ale

și de

gru

p. B

enefi

cii p

erso

nale

și

com

unita

re.

• An

aliza

uno

r exp

erie

nţe

de în

văţa

re d

in v

iaţa

ele

vilo

r; •

Crea

rea

unor

pov

estir

i/pov

eţe

desp

re c

ompo

rtam

en-

tul c

orec

t man

ifest

at în

div

erse

situ

aţii

din

viaţ

ă;

• O

rgan

izare

a un

ei g

aler

ii a

eroi

lor p

refe

raţi

din

oper

e lit

erar

e, c

inem

a, a

rte,

spor

t etc

., ca

re a

u m

anife

stat

ve

rtica

litat

e și

cura

j; •

Disc

uţii

dirij

ate

cu g

ener

icul

: „Ști

u să

con

sum

raţio

nal”;

Lect

uri c

omen

tate

„Ac

cent

uare

a in

divi

dual

ităţii

prin

ve

rtica

litat

e și

cura

j”;•

Exer

ciţii

de

form

ular

e a

argu

men

telo

r pro

sau

cont

ra

pent

ru o

dez

bate

re d

e gr

up: „

Vol

unta

riatu

l tre

buie

devi

nă o

blig

aţie

”.

Prod

us

Post

er S

unt m

ândr

u de

com

port

amen

tul m

eu (d

esen

e,

nara

ţiuni

, prin

car

e să

dem

onst

reze

un

com

port

amen

t co

rect

, de

valo

are

pent

ru si

ne și

cei

din

jur).

Page 14: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

26 27

Dim

ensi

unea

3. U

nita

tea

de în

văța

re M

odul

de

viaț

ă să

năto

s

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

3.1.R

elat

area

des

pre

aspe

c-te

le ri

scan

te a

le m

odul

ui

de v

iaţă

a a

dole

scen

tulu

i cu

acc

entu

area

impa

ctu-

lui a

supr

a să

nătă

ţii lu

i;3.2.S

tabi

lirea

rela

ţiei d

intr

e re

spon

sabi

litat

e/ire

spon

-sa

bilit

ate

faţă

de

prop

ria

sănă

tate

și c

onse

cinţ

ele

pent

ru d

ezvo

ltare

a ul

te-

rioar

ă și

star

ea d

e bi

ne;

3.3.A

rgum

enta

rea

nece

sităţ

ii de

a re

zista

tent

aţiil

or

peric

uloa

se p

entr

u pr

o-pr

ia să

năta

te, î

n ba

za

info

rmaţ

iilor

acc

esib

ile.

• Te

ndin

țele

mod

ei și

săn

ătat

ea e

levi

lor.

Mod

a, c

arac

teru

l tem

pora

r. Di

vers

itate

a ex

prim

ării.

Situ

aţiil

e de

via

ţă și

mod

a. A

ti-tu

dine

a m

oder

ată

și ra

ţiona

lă în

rapo

rt c

u să

năta

tea.

• Co

mpo

rtam

ente

risc

ante

și i

nfec

țiile

sex

u-al

tran

smis

ibile

. Inf

ecţii

sexu

al tr

ansm

isibi

-le

. Mod

de

man

ifest

are.

Risc

uri p

entr

u să

-nă

tate

și d

ezvo

ltare

a ul

terio

ară.

Mod

alită

ţi de

pre

veni

re a

risc

urilo

r.•

Sarc

ina

în a

dole

scen

ță: r

iscu

ri pe

ntru

m

amă

și c

opil.

Risc

uri d

e or

din

fizio

logi

c și

soci

al. C

ompo

rtam

entu

l ade

cvat

și a

sum

a-re

a re

spon

sabi

lităţ

ii de

căt

re fa

tă și

băi

at.

• Ad

oles

cenț

a și

nut

riția

cor

ectă

. Nut

riţia

și

rolu

l ace

stei

a în

cre

șter

ea și

dez

volta

rea

orga

nism

ului

. Reg

imul

alim

enta

r cor

ect.

Pe-

ricol

ele

unei

alim

enta

ţii in

core

cte.

Risc

urile

co

nsum

ului

de

fast

food

.•

Toxi

com

ania

: con

seci

nțe

nefa

ste

indi

vi-

dual

e și

soc

iale

. Cau

ze a

le to

xico

man

iei.

Influ

enţe

asu

pra

dezv

oltă

rii p

sihofi

ziolo

-gi

ce și

soci

ale.

Difi

culta

tea

renu

nţăr

ii la

su

bsta

nţel

e to

xice

. Per

icol

ul u

tiliză

rii m

edi-

cam

ente

lor f

ără

pres

crip

ţia m

edic

ului

.

• Di

scuţ

ia d

irija

tă: M

oda

în d

iver

sitat

e și

efec

tele

ei a

su-

pra

sănă

tății

ado

lesc

ențil

or;

• Pr

ezen

tare

a un

or fi

lmul

eţe

desp

re te

ndin

ţa

adol

esce

nţilo

r de

a fi

mod

erni

(coo

l) și

riscu

rile

la c

are

se su

pun;

• Re

dact

area

uno

r fișe

info

rmaţ

iona

le p

entr

u ad

oles

cenţ

i des

pre

fact

orii

de ri

sc în

caz

ul re

laţii

lor

sexu

ale

nepr

otej

ate;

• Ap

licaţ

ii „I

mag

inea

de

sine”

, des

enea

ză-t

e aș

a cu

m te

ve

zi, d

iscut

ă cu

al t

ău c

oleg

des

pre

dese

n;•

Prez

enta

rea

unor

film

uleţ

e de

spre

sarc

ină

în

adol

esce

nţă,

infe

cţii

sexu

al tr

ansm

isibi

le;

• St

udiu

de

caz:

Tox

icom

ania

și c

onse

cinţ

ele

nefa

ste

asup

ra o

rgan

ismul

ui și

a so

ciet

ăţii

în în

treg

ime.

Prod

usPo

ster

ela

bora

t în

grup

: Sub

stan

țe to

xice

, car

e po

t de

clan

șa d

epen

denț

a

Dim

ensi

unea

4. U

nita

tea

de în

văța

re P

roie

ctar

ea c

arie

rei p

rofe

sion

ale

și d

ezvo

ltare

a sp

iritu

lui a

ntre

pren

oria

l

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

4.1.

Core

lare

a ac

ţiuni

lor d

e ev

oluţ

ie în

car

ieră

cu

pote

nţia

lul i

ndiv

idua

l și

pers

pecti

vele

pie

ţei

mun

cii;

4.2.V

alor

ifica

rea

opor

tuni

tăţil

or o

ferit

e de

co

mun

itate

a șc

olar

ă, lo

-ca

lă și

pia

ţa m

unci

i pen

-tr

u la

nsar

ea in

iţiati

velo

r pe

rson

ale

și ac

tivită

ţilor

an

trep

reno

riale

;4.3.P

roie

ctar

ea tr

aseu

lui

educ

aţio

nal ș

i pro

fesio

-na

l în

baza

sist

emul

ui d

e ati

tudi

ni și

val

ori.

• Pi

ața

mun

cii ș

i dec

iziil

e de

car

ieră

. Pia

ţa

mun

cii,

spec

ificu

l fun

cţio

nării

, fac

tori

de

dezv

olta

re. P

rofe

sii și

mes

erii

solic

itate

pe

piaţ

a m

unci

i din

Rep

ublic

a M

oldo

va. P

iaţa

m

unci

i și d

ecizi

a de

car

ieră

.•

Inte

ligen

țele

mul

tiple

și p

rofe

siile

. Ca

ract

eris

tici a

le d

iferit

or ti

puri

de

inte

ligen

ţă. C

orel

area

pro

fesii

lor c

u tip

ul d

e in

telig

enţă

dom

inan

t.•

CV-u

l și s

cris

oare

a de

inte

nție

. Str

uctu

ră,

secţ

iuni

impo

rtan

te. E

valu

area

pro

duse

lor.

• Vo

lunt

aria

tul ș

i dez

volta

rea

pers

onal

ă.

Dezv

olta

re p

erso

nală

prin

acti

vită

ţi de

vo-

lunt

aria

t. Do

men

ii de

impl

icar

e în

acti

vită

ţi de

vol

unta

riat.

Plan

ifica

rea

activ

ităţii

de

volu

ntar

iat.

• D

e la

idee

la a

face

re. E

valu

area

iniţi

ală

a id

eilo

r de

afac

eri.

Core

lare

a cu

inte

rese

le

com

unită

ţii. D

ezvo

ltare

a id

eii d

e af

acer

e.

• Pr

oiec

tul d

e ca

rieră

. Atit

udin

i și v

alor

i în

deci

ziile

de

carie

ră. T

rase

u ed

ucaţ

iona

l/tr

aseu

pro

fesio

nal.

Elab

orar

ea și

eva

luar

ea

proi

ectu

lui î

n ba

za c

riter

iilor

stab

ilite

.

• Pr

oiec

t ind

ivid

ual l

a te

ma

„Eu,

pro

fesia

și p

iaţa

mun

-ci

i”;

• Id

entifi

care

a an

gaja

toril

or c

are

pot o

feri

opor

tuni

tăţi

de p

racti

că în

dom

eniu

l ale

s;•

Cerc

etar

ea g

radu

lui d

e so

licita

re a

dife

ritor

pro

fesii

pe

piaţ

a m

unci

i din

Rep

ublic

a M

oldo

va;

• An

aliza

dife

ritor

surs

e pe

ntru

a lu

a o

deciz

ie d

e ca

rieră

: ra

poar

te A

NO

FM (w

ww

.ano

fm.m

d), a

nunţ

uri d

e an

gaja

re, a

rtico

le a

le e

xper

ţilor

, opi

nii a

le p

ărin

ţilor

, pr

ofes

ioni

știlo

r etc

.;•

Cole

ctar

ea in

form

aţiil

or d

espr

e in

stitu

ţii c

are

ofer

ă st

udii

în d

omen

iile

pref

erat

e;•

Real

izare

a te

stel

or d

e cu

noaș

tere

a a

ptitu

dini

lor p

en-

tru

a pl

anifi

ca d

ezvo

ltare

a lo

r;•

Reda

ctar

ea C

V-ur

ilor c

u di

ferit

ă de

stina

ţie;

• Id

entifi

care

a pe

rsoa

nelo

r cu

expe

rienţ

ă de

vol

unta

riat

în c

omun

itate

și a

opo

rtun

ităţil

or p

entr

u ac

tivita

tea

de v

olun

taria

t.

Prod

usPr

oiec

t de

carie

ră. P

roie

ctul

de

carie

ră p

oate

fi p

reze

n-ta

t dife

ritor

per

soan

e pe

ntru

a c

olec

ta fe

edba

ck, p

re-

cum

și c

elor

car

e po

t spr

ijini

real

izare

a ac

tivită

ţilor

pla

ni-

ficat

e. În

Pro

iect

sunt

incl

use

și ac

ţiuni

le d

e vo

lunt

aria

t.

Page 15: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

28 29

Dim

ensi

unea

5. U

nita

tea

de în

văța

re S

ecur

itate

a pe

rson

ală

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

1.1.

Desc

riere

a m

odal

ităţii

de

acţiu

ne în

caz

de

ince

n-di

u, în

baz

a re

gulil

or d

e se

curit

ate;

1.2.A

naliz

a po

sibile

lor c

apca

-ne

on-

line,

priv

ind

riscu

l pe

ntru

inte

grita

tea

mo-

rală

și v

iaţa

ele

vulu

i; 1.3.A

prec

iere

a se

curit

ăţii

ecol

ogic

e în

com

unita

te,

în b

aza

unor

crit

erii

ofe-

rite;

1.4.P

roie

ctar

ea a

ctivi

tăţil

or

în v

acan

ţă, d

in p

ersp

ec-

tiva

asig

urăr

ii se

curit

ăţii

pers

onal

e.

• Re

guli

de c

ompo

rtam

ent î

n ca

zul i

ncen

-di

ilor c

asni

ce ș

i în

loca

luri

publ

ice.

Acţ

iuni

pe

rson

ale

și co

lecti

ve d

e pr

otec

ţie și

sal-

vare

.•

Trafi

cul r

utier

. Sem

nele

de

circ

ulaţ

ie

rutie

ră. N

eces

itate

a cu

noaș

terii

sem

nelo

r de

circ

ulaţ

ie c

a pi

eton

, pas

ager

și

cond

ucăt

or a

l mijl

oace

lor d

e tr

ansp

ort.

• Se

curit

atea

ele

vulu

i pe

timpu

l vac

anțe

i. Si

tuaţ

ii de

per

icol

și ri

sc. R

egul

i de

com

-po

rtam

ent.

Util

izare

a ba

zinel

or a

cvati

ce.

Risc

ul d

e în

ec. P

rim-a

juto

r în

caz d

e în

ec,

muș

cătu

ră d

e in

sect

e, in

toxi

caţii

alim

enta

-re

etc

.•

Secu

ritat

ea e

colo

gică

în c

omun

itate

. Se

curit

ate

ecol

ogic

ă. M

odal

ităţi

de a

sigur

a-re

. Im

plic

are

pers

onal

ă.•

Opo

rtun

itățil

e și

cap

cane

le o

n-lin

e.

Avan

taje

le și

risc

urile

util

izării

surs

elor

de

info

rmar

e și

com

unic

are

on-li

ne. P

osib

ile

capc

ane.

Mod

de

reac

ţiona

re.

• Si

mul

area

dife

ritor

situ

aţii

(prin

imag

ini,

film

uleţ

e, in

-st

rum

ente

TIC

) cu

într

eprin

dere

a ac

ţiuni

lor d

e fo

rmar

e a

unui

com

port

amen

t ade

cvat

și re

spon

sabi

l în

cazu

l in

cend

iilor

cas

nice

și în

loca

luri

publ

ice;

• Jo

c de

rol p

entr

u ex

ersa

rea

com

port

amen

tulu

i în

stra

-dă

și în

alte

locu

ri pe

ricul

oase

;•

Elab

orar

ea u

nor p

roie

cte

de a

ctivi

tăţi

refe

ritoa

re la

od

ihna

acti

vă a

ele

vulu

i și s

ecur

itate

a lu

i în

vaca

nţă;

Anal

iza u

nor s

tudi

i de

caz s

au d

in v

iaţa

real

ă cu

refe

ri-re

la se

curit

atea

eco

logi

că în

com

unita

te;.

• Re

fera

te, p

oste

re c

u te

mati

ca: V

iață

on-

line:

op

ortu

nită

ți și

capc

ane

Prod

usPl

iant

des

pre

secu

ritat

ea e

levu

lui î

n va

canţ

ă, e

labo

rat î

n gr

up și

repa

rtiza

t în

insti

tuţie

.

CLAS

A a

IX-a

Dim

ensi

unea

1. I

denti

tate

a pe

rson

ală

și re

lațio

nare

a ar

mon

ioas

ă

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

1.1.

Iden

tifica

rea

asem

ă-nă

rilor

și d

eose

biril

or

dint

re p

asiu

ne și

iubi

-re

pen

tru

asum

area

re

spon

sabi

lităţ

ii în

re

laţii

le d

e ge

n;

1.2.A

plic

area

stra

tegi

ilor d

e au

tore

glar

e em

oţio

nală

și

solu

ţiona

re a

con

-fli

ctel

or p

rin a

sum

area

re

spon

sabi

lităţ

ii pr

oprii

;1.3.A

rgum

enta

rea

rolu

lui

fam

iliei

în p

osib

ilită

ţile

de re

aliza

re și

evo

luţie

pe

rson

ală.

• Eu

-l re

al, E

u-l i

deal

, Eu-

l din

amic

- ev

oluț

ie

pers

onal

ă. R

ealiz

ări ș

i asp

iraţii

per

sona

le.

• Au

tore

glar

ea e

moț

iona

lă. S

tres

ul

acad

emic

, im

pact

ul st

resu

lui a

supr

a pe

rfor

man

ţei.

Prev

enire

a și

depă

șirea

stre

-su

lui.

• Co

nflic

tul.

Resp

onsa

bilit

ate

pers

onal

ă în

m

anag

emen

tul c

onfli

ctel

or. S

trat

egii

de

nego

cier

e.•

Iubi

rea,

pas

iune

a și

resp

onsa

bilit

atea

în

rela

țiile

de

gen.

Sem

nific

aţii,

com

port

a-m

ent r

espo

nsab

il, ri

scur

i, m

odal

ităţi

de

depă

șire

a di

ficul

tăţil

or.

• Va

loar

ea fa

mili

ei. F

amili

a ca

med

iu d

e vi

aţă.

Com

unic

area

în fa

mili

e și

star

ea d

e sig

uran

ţă. P

osib

ilită

ţi de

real

izare

în fa

-m

ilie

și cu

susţ

iner

ea m

embr

ilor f

amili

ei.

Spiri

tul d

e so

lidar

itate

și a

juto

r rec

ipro

c.

Resp

onsa

bilit

ăţi v

ersu

s ben

efici

i.

• Ex

erci

ţii d

e ex

prim

are

a id

entit

ăţii

pers

onal

e pr

in id

en-

tifica

rea

real

izăril

or, p

erfo

rman

ţelo

r per

sona

le su

b di

ferit

e fo

rme:

ese

u, c

ompu

nere

libe

ră, p

oste

r etc

.;•

Elab

orar

ea h

ărţii

min

tale

por

nind

de

la a

spira

ţiile

per

-so

nale

și tr

aseu

l de

real

izare

a lo

r;•

Disc

uţii

de în

ţele

gere

a fe

nom

enul

ui d

e st

res,

de

iden

-tifi

care

a se

mne

lor s

tres

ului

, ana

liza

rela

ţiei d

intr

e st

res ș

i con

seci

nţe;

• Ex

erci

ţii d

e uti

lizar

e a

tehn

icilo

r de

rela

xare

în si

tuaţ

ii de

stre

s;•

Disc

uţii

și st

udii

de c

az c

u re

ferir

e la

ase

măn

ările

și

dife

renţ

ele

dint

re p

asiu

ne și

iubi

re;

• Di

scuţ

ia „

Pane

l” p

rivin

d re

spon

sabi

litat

ea în

rela

ţiile

de

gen

în re

alita

te și

în sp

aţiu

l virt

ual.

Prod

usD

ezba

teri

cu re

ferir

e la

resp

onsa

bilit

ăţile

într

-o re

laţie

și

fam

ilie.

Pled

oarie

Pro

-Fam

ilie

Page 16: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

30 31

Dim

ensi

unea

2. U

nita

tea

de în

văța

re A

sigu

rare

a ca

lităț

ii vi

eții

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

2.1.D

escr

iere

a pr

iorit

ăţilo

r și

a m

odal

ităţil

or/m

ijloa

-ce

lor d

e re

aliza

re a

ace

s-to

ra în

rapo

rt c

u va

loril

e pe

rson

ale

și no

rmel

e ac

cept

ate

în so

ciet

ate;

2.2.A

naliz

a po

sibili

tăţil

or d

e as

igur

are

a un

ei v

ieţi

de

calit

ate,

axa

te p

e m

uncă

și

resp

ectu

l de

sine;

2.3.P

roie

ctar

ea u

nei

gosp

odăr

ii vi

rtua

le,

baza

te p

e va

lori

și ge

stion

are

efici

entă

a

resu

rsel

or.

• P

riorit

ățile

unu

i/un

ei tâ

năr/

tine-

re. S

emni

ficaţ

ia p

riorit

ăţii.

Sta

bilir

ea

prio

rităţ

ilor.

Prio

rităţ

ile și

cal

itate

a vi

eţii.

Pr

iorit

ăţile

în ra

port

cu

genu

l: m

it și

real

i-ta

te.

• Va

loril

e și

non

valo

rile.

Car

acte

rul p

olar

al

valo

rii. I

nflue

nţa

med

iulu

i de

viaţ

ă –

fam

i-lie

, cla

să, c

omun

itate

– a

supr

a sis

tem

ului

de

val

ori.

• Su

rsel

e de

ven

it pr

in m

uncă

și re

spec

tul

de si

ne. M

unca

și v

enitu

l. Co

ndiţi

ile d

e m

uncă

și re

spec

tul d

e sin

e. In

tegr

itate

a pe

rsoa

nei ș

i mod

alită

ţi de

obţ

iner

e a

veni

-tu

lui.

• N

evoi

și d

orin

țe v

ersu

s res

urse

. Bug

etul

fa

mili

ei și

bug

etul

per

sona

l. G

estio

nare

și

econ

omisi

re. C

ontr

ibuţ

ia la

eco

nom

isire

a re

surs

elor

fam

iliei

. •

Casa

mea

de

vis.

Cui

bul f

amili

al. V

alor

i m

ater

iale

ver

sus v

alor

i spi

ritua

le. C

opiii

, va

loar

e a

fam

iliei

, sen

sul v

ieţii

. Org

aniza

rea

gosp

odăr

iei.

• Cr

eare

a un

or p

oste

re „

Prio

rităţ

i im

port

ante

pen

tru

deve

nire

a m

ea”

(col

aj, d

esen

, pic

tură

, gra

fică)

;•

Com

enta

rea

secv

enţe

lor d

in li

tera

tură

, pre

să, e

misi

uni

radi

o și

TV d

espr

e ne

voi,

dorin

ţe și

mod

alită

ţi de

rea-

lizar

e;•

Anal

iza in

form

aţiil

or o

bţin

ute

din

dife

rite

surs

e de

spre

pr

iorit

ăţile

vie

ţii;

• Co

mpl

etar

ea d

e fiș

e in

divi

dual

e, p

oste

re, p

reze

ntăr

i de

spre

mun

că și

impo

rtan

ţa e

i pen

tru

resp

ectu

l de

sine;

• Po

ster

„Ar

bore

le d

orin

ţelo

r” –

val

orifi

care

a in

tere

selo

r și

aspi

raţii

lor p

erso

nale

;•

Org

aniza

rea

unei

mes

e ro

tund

e Cu

ltura

și p

ropr

iul s

til

de v

iață

– e

xpre

sie a

indi

vidu

alită

ții.

Prod

us

Eseu

„Îm

i con

stru

iesc

o c

asă

de v

is și

o vi

aţă

de c

alita

te,

învă

ţând

din

mod

ele

com

unita

re”

Dim

ensi

unea

3. U

nita

tea

de în

văța

re M

odul

de

viaț

ă să

năto

s

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

3.1.

Desc

riere

a ro

lulu

i ape

i în

men

ţiner

ea și

con

soli-

dare

a să

nătă

ţii o

rgan

is-m

ului

în b

aza

info

rmaţ

iei

prez

enta

te;

3.2.A

naliz

a ca

paci

tăţii

de

efor

t a a

dole

scen

tulu

i din

pe

rspe

ctiva

pro

mov

ării

unui

mod

acti

v de

via

ţă.

• Ap

a și

săn

ătat

ea. R

olul

ape

i în

men

ţiner

ea

sănă

tăţii

org

anism

ului

. Res

urse

de

alim

enta

ţie c

u ap

ă. C

alita

tea

apei

. Pr

even

irea

polu

ării

apei

. •

Efor

tul ș

i săn

ătat

ea. E

fort

ul fi

zic și

min

tal.

Capa

cita

tea

de e

fort

a a

dole

scen

tulu

i. Ef

ortu

l ca

fact

or a

l dez

voltă

rii. R

iscul

su-

prae

fort

ului

. Obo

seal

a, e

fect

ele

ei a

supr

a să

nătă

ţii. M

odal

ităţi

de d

imin

uare

a o

bo-

selii

. •

Dro

guril

e. S

ituaţ

ii de

risc

. Rac

olar

ea c

on-

sum

ator

ului

. Im

pact

ul c

onsu

mul

ui d

e dr

ogur

i asu

pra

sănă

tăţii

fizic

e, m

inta

le și

em

oţio

nale

în a

dole

scen

ţă.

• Să

năta

tea

și m

odul

sede

ntar

de

viaț

ă.

Miș

care

a ca

fact

or d

e de

zvol

tare

. M

odal

ităţi

de p

reve

nire

a se

dent

arism

ului

.

• Di

scuţ

ie d

irija

tă d

upă

lect

urar

ea te

xtel

or te

mati

ce: C

e im

port

anță

are

apa

pen

tru

om?,

Cât

ă ap

ă tr

ebui

e să

co

nsum

e om

ul p

e zi?

, Cum

put

em ști

apa

este

pot

a-bi

lă?;

• Re

aliza

rea

unui

sond

aj: C

ât e

fort

treb

uie

să fa

că u

n ad

oles

cent

?, C

e ac

tivită

ți su

nt p

este

put

erile

ado

lesc

en-

tulu

i?, C

are

sunt

sem

nele

obo

selii

min

tale

, fizic

e?;

• Pr

ezen

tare

a un

ui p

oste

r: Da

una

lipse

i de

mișc

are;

• Vi

ziona

re d

e fil

mul

eţe

cu te

mati

ca: C

onse

cinț

e al

e uti

li-ză

rii d

rogu

rilor

.

Prod

usPr

ezen

tare

PPT

: Par

ticip

con

știin

cios

la a

ctivi

tăți

de

prot

ecție

a m

ediu

lui î

n lo

calit

atea

mea

Spot

pub

licita

r: Sp

un N

U u

tiliză

rii d

rogu

rilor

Page 17: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

32 33

Dim

ensi

unea

4. U

nita

tea

de în

văța

re P

roie

ctar

ea c

arie

rei p

rofe

sion

ale

și d

ezvo

ltare

a sp

iritu

lui a

ntre

pren

oria

l

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

4.1.

Iden

tifica

rea

opor

tuni

tăţil

or

educ

aţio

nale

și p

rofe

-sio

nale

din

per

spec

tiva

cuno

aște

rii d

e sin

e și

a pi

eţei

mun

cii;

4.2.A

rgum

enta

rea

deci

-zii

lor p

rivin

d tr

aseu

l ed

ucaţ

iona

l și p

rofe

sio-

nal î

n ba

za si

stem

ului

de

atitu

dini

și v

alor

i;4.3.F

orm

ular

ea u

nor

iniţi

ative

pen

tru

activ

ităţil

e an

trep

reno

-ria

le în

dife

rite

dom

enii

prof

esio

nale

dez

volta

te

în c

omun

itate

.

• Tr

aseu

l edu

cațio

nal ș

i per

spec

tive

prof

e-si

onal

e. O

port

unită

ţi ed

ucaţ

iona

le și

pro

-fe

siona

le p

entr

u ab

solv

enţii

de

gim

naziu

. Cr

iterii

de

aleg

ere.

Insti

tuţii

de

învă

ţăm

ânt

secu

ndar

gen

eral

. Ins

tituţ

ii de

învă

ţăm

ânt

prof

esio

nal.

Cerin

ţe d

e în

mat

ricul

are

și co

ndiţi

i ofe

rite.

Pers

onal

itate

a și

pro

fesi

a. D

ifere

nţa

dint

re

calit

ăţi ș

i abi

lităţ

i. Ati

tudi

ni și

val

ori.

Tipu

ri de

per

sona

litat

e. R

olul

trăs

ătur

ilor d

e pe

r-so

nalit

ate

în d

ecizi

a de

car

ieră

și re

aliza

rea

prof

esio

nală

.•

Cum

se

caut

ă un

loc

de m

uncă

. Mod

alită

ţi de

iden

tifica

re a

locu

lui d

e m

uncă

. An

unţu

ri de

ang

ajar

e și

anal

iza lo

r.•

Carie

ra p

rofe

sion

ală.

Inte

rviu

l de

anga

-ja

re. C

ompo

rtam

ente

non

-ver

bale

util

e pe

ntru

un

inte

rviu

de

anga

jare

. Ech

ilibr

ul

emoţ

iona

l în

timpu

l unu

i int

ervi

u.

Preg

ătire

a pe

ntru

inte

rviu

.•

Antr

epre

noria

tul –

opț

iune

de

carie

ră.

Plan

ul d

e af

acer

i. Co

mpo

nent

e co

nstit

uti-

ve. S

chiţa

unu

i pla

n de

afa

ceri,

pre

zent

area

lu

i în

com

unita

te.

• Pr

oiec

tul d

e ca

rieră

. Pla

nific

area

tras

eulu

i pr

ofes

iona

l/tra

seul

ui e

duca

ţiona

l. O

port

unită

ţi ed

ucaţ

iona

le sti

pula

te în

Co

dul E

duca

ţiei.

• El

abor

area

arti

cole

lor,

post

erel

or, d

iscur

suril

or la

tem

a „M

unca

în a

dole

scen

ţă: d

rept

uri ș

i res

pons

abili

tăţi”

; •

Real

izare

a in

terv

iuril

or p

entr

u co

nsul

tare

a op

inie

i per

-so

anel

or a

dulte

, de

vârs

tă d

iferit

ă, d

espr

e m

unca

prin

co

ntra

ct și

fără

con

trac

t;•

Iden

tifica

rea

acţiu

nilo

r pen

tru

real

izare

a tr

aseu

lui

educ

aţio

nal/p

rofe

siona

l;•

Disc

uţii

cu p

ărin

ţii și

/sau

alte

per

soan

e de

încr

eder

e pr

ivin

d de

cizia

de

carie

ră;

• De

scrie

rea

com

pete

nţel

or n

eces

are

pent

ru p

racti

care

a di

ferit

or p

rofe

sii;

• Id

entifi

care

a va

loril

or d

omin

ante

cu

ajut

orul

test

ului

el

abor

at d

e că

tre

D. S

uper

;•

Sim

ular

ea in

terv

iuril

or d

e an

gaja

re;

• Pa

rtici

pare

a la

târg

uri d

e ca

riere

pen

tru

a co

mun

ica

cu

anga

jato

rii;

• An

aliza

resu

rsel

or, p

robl

emel

or d

in c

omun

itate

și e

la-

bora

rea

idei

lor d

e af

acer

i car

e ar

con

trib

ui la

dez

volta

-re

a co

mun

ităţii

.

Prod

us

Proi

ect d

e ca

rieră

. Pro

iect

ul in

clud

e tr

aseu

l edu

caţio

nal/

prof

esio

nal:

obie

ctive

, acţ

iuni

de

real

izare

și m

onito

riza-

re. P

roie

ctul

poa

te fi

pre

zent

at în

cad

rul u

nei a

ctivi

tăţi

publ

ice.

El e

ste

defin

itiva

t, uti

lizân

d ex

perie

nţa

acum

ula-

tă în

ani

i de

stud

ii la

gim

naziu

.

Dim

ensi

unea

5. U

nita

tea

de în

văța

re S

ecur

itate

a pe

rson

ală

Uni

tăți

de c

ompe

tenț

ăU

nită

ți de

con

ținut

Activ

ități

de în

văța

re ș

i pro

duse

reco

man

date

5.1.

Rel

atar

ea d

espr

e re

gulil

e de

circ

ulaţ

ie, u

tiliza

rea

mijl

oace

lor d

e tr

ans-

port

din

per

spec

tiva

secu

rităţ

ii pe

rson

ale

și co

lecti

ve;

5.2.

Ana

liza

cont

exte

lor d

e as

igur

are

a se

curit

ăţii

date

lor c

u ca

ract

er p

er-

sona

l, în

baz

a ca

drul

ui

norm

ativ

exis

tent

; 5.

3. A

rgum

enta

rea

nece

sităţ

ii cu

noaș

terii

feno

men

ului

bu

llyin

g și

a m

odal

ităţil

or

de c

ompo

rtam

ent,

din

pers

pecti

va a

sigur

ării

secu

rităţ

ii pe

rson

ale.

• Tr

aficu

l ruti

er. R

egul

i de

circ

ulaţ

ie. U

tiliza

-re

a m

ijloa

celo

r de

tran

spor

t. Ac

ces l

egal

co

nfor

m v

ârst

ei. C

ontr

aven

ţii.

• Co

mpo

rtam

entu

l rec

oman

dat î

n ca

z de

amen

ința

re a

unu

i act

tero

rist.

Surs

e al

e te

roris

mul

ui. M

odal

ităţi

de m

anife

star

e.

Regu

li de

com

port

amen

t în

rapo

rt c

u tip

ul

actu

lui t

eror

ist.

• Se

curit

atea

per

sona

lă în

con

text

ul

secu

rităț

ii na

ționa

le. S

ecur

itate

naţ

iona

lă;

mod

alită

ţi de

asig

urar

e. C

ompo

rtam

ent

lega

l și c

orec

t în

caz d

e am

enin

ţare

a

secu

rităţ

ii na

ţiona

le.

• Se

curit

atea

dat

elor

per

sona

le. C

adru

l le

gal.

Posib

ilită

ţi și

limite

ale

secu

rizăr

ii da

telo

r cu

cara

cter

per

sona

l. Ri

scur

i ale

ac

cesu

lui l

a da

tele

cu

cara

cter

per

sona

l. M

od d

e re

acţio

nare

în c

az d

e în

călc

are

a dr

eptu

lui l

a se

curit

atea

dat

elor

cu

cara

cter

pe

rson

al.

• Bu

llyin

gul.

Agre

siune

a în

med

iul o

n-lin

e.

Mod

alită

ţi de

pro

tecţ

ie. R

eacţ

ie și

com

por-

tam

ent î

n ca

z de

bully

ing.

• Pr

ezen

tare

a im

agin

ilor d

espr

e at

acur

i ter

oris

te;

• At

elie

re p

racti

ce: Ș

tiu să

com

port

în st

radă

. Știu

cite

sc g

rupu

rile

de se

mne

; Știu

să u

tilize

z mijl

oace

le d

e tr

ansp

ort;

• Di

scuţ

ii di

rijat

e cu

priv

ire la

secu

ritat

ea p

erso

nală

în

cont

extu

l sec

urită

ţii n

aţio

nale

;•

Form

ular

ea și

rezo

lvar

ea d

e sit

uaţii

-pro

blem

ă pr

ivin

d se

curit

atea

dat

elor

per

sona

le, a

gres

iune

a în

med

iul

on-li

ne.

Prod

usAfi

ș pub

licita

r, el

abor

at în

gru

p (c

are

va fi

pla

sat î

n cl

asă/

în șc

oală

), în

cad

rul u

nei c

ampa

nii d

e pr

omov

are

a se

curit

ăţii

pers

onal

e cu

una

din

tre

tem

atici

: Tra

ficul

ru

tier,

Secu

ritat

ea d

atel

or p

erso

nale

, Per

icol

ul u

nui a

ct

tero

rist e

tc.

Page 18: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

34 35

V. SUGESTII METODOLOGICEFinalităţile educaţionale, exprimate în competenţe specifice și unităţi de

competenţă, reprezintă elementul conceptual-cheie al curriculumului. Această abor-dare reflectă esenţa teoriei curriculare, care constituie baza conceptuală a predării – învăţării – evaluării. În acest sens, procesul didactic este axat pe cel ce învaţă în relaţie cu mediul său de viaţă. Profesorul are rol de facilitator care creează contextul favorabil atingerii finalităţilor proiectate. Reieșind din aceste repere conceptuale, recomandăm profesorilor să utilizeze paradigma constructivistă în proiectarea și realizarea procesului didactic, care pune în valoare: personalitatea elevului prin im-plicarea lui activă; orientarea procesului de învăţare spre situaţii concrete din viaţă; demararea procesului de învăţare de la experienţa elevului; îmbinarea judicioasă a activităţii individuale și a activităţii în grup; axarea pe formarea de atitudini și valori.

Procesul didactic se realizează în baza celor cinci module. Conform abordă-rii modulare, prin intermediul fiecăruia, se contribuie prioritar la formarea unei competenţe specifice, fapt care nu neagă contribuţia altor module la formarea competenţei specifice concrete.

În scopul formării competenţelor proiectate, profesorul poate să reeșaloneze modulele, în funcţie de condiţiile disponibile (inclusiv cu luarea în consideraţie a condiţiilor din natură, structurii anului școlar etc.), dar se recomandă parcurgerea integrală a modulului, ale cărui unităţi de competenţă sunt într-un raport de inter-relaţionare și contribuie, prin mesajul educaţional (unităţile de conţinut/problemele propuse), la realizarea competenţei specifice.

Profesorul poate (este încurajat) să propună, prin proiectarea didactică, și alte unităţi de conţinut, care, după părea lui sau prin consultarea elevilor, părinţilor, membrilor comunităţii, vor contribui la formarea competenţelor specifice. În propu-nerea unităţilor de conţinut, profesorul va ţine cont de resursele disponibile.

Dezvoltarea personală este o disciplină ce are misiunea de a integra resursele educaţionale ale diverșilor factori educaţionali, școlii revenindu-i rolul de coordo-nare și ordonare a acestor influenţe. Din această perspectivă, formele de realizare a procesului didactic trebuie să fie cât mai diverse: lecţii desfășurate în clasa de elevi; activităţi realizate în școală (cu implicarea elevilor din alte clase); excursii, vi-zite, activităţi practice în instituţii și întreprinderi; activităţi de voluntariat; activităţi realizate în comunitate, cu implicarea familiei și altor membri ai comunităţii. În scop de cunoaștere și formare de atitudini, recomandăm organizarea unor excursii la în-treprinderi și instituţii din localitatea natala sau alte localităţi din apropiere.

Pentru a crea condiţii favorabile dezvoltării personale, această disciplină poate să-și atingă obiectivele doar cu implicarea plenară a tuturor factorilor educaţionali: școală, familie, APL, comunitate, ONG-uri etc.

În scopul utilizării potenţialului formativ al mediului de trai, se va pune accent pe aspectele pozitive și resursele de valoare ale mediului de viaţă: personalităţi și exemple de comportament moral al persoanelor cunoscute; aprecierea resurselor din localitate (natura, felul de utilizare și gospodărire a resurselor etc.).

Profesorul este încurajat să utilizeze o gamă variată de metode și procedee di-dactice. Recomandăm aplicarea cât mai largă a strategiilor de învăţare prin rezolva-re de probleme și utilizare a metodei proiectelor, care valorifică: • învățarea experiențială, prin care elevul este implicat activ și direct într-o

experienţă concretă de învăţare, relevantă pentru viaţa sa și pentru contextul specific în care trăiește, utilizând observarea și analiza critică a propriilor percepţii și reprezentări, stări, comportamente, atitudini, experimentarea activă a ceea ce a învăţat în situaţii noi, reflecţia personală asupra experienţelor trăite;

• învățarea socială și comunicațională, care încurajează învăţarea prin observa-rea celorlalţi, prin conversaţiile structurate cu ceilalţi și prin colaborarea și co-operarea cu aceștia, utilizând variate modalităţi de comunicare (conversaţia în perechi, conversaţia de grup, dezbaterea etc.);

• învățarea reflexivă, prin care elevul analizează propriile sale experienţe de învăţare pentru a-și îmbunătăţi strategiile și instrumentele de învăţare eficientă în situaţii viitoare (autoevaluarea, evaluarea în perechi, jurnalul de învăţare, jur-nalul de observare, comentarii reflexive etc.).

Procesul didactic, ca proces de predare-învăţare-evaluare, pune accent pe învăţare, predarea fiind contextul didactic creat, prin care profesorul facilitează învăţarea, iar evaluarea fiind mecanismul de feedback, care îl învaţă pe elev să se autoaprecieze și să acţioneze spre dezvoltarea competenţelor proiectate.

VI. STRATEGII DE EVALUAREEvaluarea este parte integrantă a procesului de învăţare și mecanism de gestionare

și autogestionare a deciziilor, privind dezvoltarea personală în ciclul primar, gimnazial și liceal. La disciplina Dezvoltare personală accentul este pus pe evaluarea autentică și autoevaluare. Evaluarea în cadrul acestei discipline nu va fi cu note. Evaluarea va avea un caracter calitativ și va fi axată pe instrumente care permit înregistrarea progresului fiecărui elev. În cadrul disciplinei se vor practica trei tipuri de evaluare:

- evaluare inițială; - evaluare continuă /formativă; - evaluare sumativă.La evaluarea iniţială, profesorul va organiza o activitate interactivă în care elevii

vor avea posibilitatea să-și exprime opiniile despre cum se văd ei la sfârșitul anului școlar, ce vor ei să înveţe la școală și ce cred că se va schimba în comportamentul lor. Ulterior primului an de implementare a disciplinei, la prima lecţie din fiecare clasă, se evaluează realizarea acţiunilor proiectate în anul precedent și, la ultima lecţie, se elaborează un nou Plan de acțiuni pentru dezvoltarea personală. Astfel, elevul poate urmări evoluţia intereselor, abilităţilor, valorilor, își asumă responsabilitatea pentru acţiunile realizate și însușește un set de instrumente care îl ajută în luarea deciziilor privind autocunoașterea, modul de viaţă, cariera, sănătatea, securitatea etc.

Page 19: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

36 37

Pentru a armoniza și facilita activitatea de învăţare a elevilor, recomandăm utili-zarea Portofoliului de dezvoltare personală.

Portofoliul de dezvoltare personală se va completa cu rezultate din activităţile realizate de către elevi la fiecare oră și va reprezenta o sursă pentru oferirea de feed-back permanent și constructiv. Cadrul didactic va avea în vedere faptul că portofo-liul este un produs personal, de aceea elevii vor fi stimulaţi să își utilizeze imaginaţia și creativitatea, atât în ceea ce privește conţinutul acestuia, cât și modul de prezen-tare. Este important să se discute împreună cu elevii necesitatea portofoliului și a rolului acestuia în dezvoltarea personală.

Fiecare modul finalizează cu elaborarea unui produs care va reflecta gradul de formare a competenţei specifice. Produsele sugerate la disciplina Dezvoltare perso-nală cumulează achiziţiile elevilor din cadrul unui întreg modul curricular (pe parcur-sul a 5-6 ore) și solicită valorificarea tuturor cunoștinţelor, abilităţilor și atitudinilor în realizarea produsului recomandat. Produsele elaborate sunt evaluate reciproc și/sau autoevaluate în baza criteriilor de succes și păstrate în Portofoliul de dezvoltare personală. Acest portofoliul este completat pe parcursul ciclului gimnazial. La finele treptei gimnaziale, în baza instrumentelor de evaluare/autoevaluare, se iau decizii privind următoarea etapă a traseului educaţional.

Portofoliul de dezvoltare personală va conţine și Tabelul de performanță școlară, care se va completa la finalul fiecărui modul. Tabelul de performanță școlară la dis-ciplina Dezvoltare personală este un instrument de monitorizare a performanţelor elevului și reprezintă o sinteză a rezultatelor obţinute pe parcursul anului de studii. Este un document obligatoriu pentru toţi elevii claselor de gimnaziu.

VII. REFERINȚE BIBLIOGRAFICE1. Activități psiho-sociale în domeniul egalității de gen pentru adolescenți. „Terre

des hommes”, Chișinău, 2016.2. Băban, A. Consiliere educațională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenție

și consiliere. 2009.3. Băban, A.; Petrovai, D.; Lemeni, G. Consiliere și orientare. București, Humanitas

Educaţional, 2002.4. Burt, Sh. Fii pregătit pentru interviu. București, Editura Tehnica, 1999.5. Copacinschi M., Turchină T., Olaru V. Relații armonioase în familie. Suport

informațional. Ed. II-a revizuită. Chișinău: Centru Internaţional La Strada, 2017.6. Cornelius, H., Faire, S. Știința rezolvării conflictelor. București, Editura Știinţă și

Tehnică, 1996.7. Cristea S. (coord.) Reforma învățământului între proiectare și realizare. București:

Editura Didactică și Pedagogică, 2012.8. Dumitrașcu D. (coord), Turchină T. (2006): Învăț să fiu, ghid pentru psihologi

școlari, diriginți, profesori. Chișinău: Centrul Educaţional Pro Didactica.9. Goleman, D. Inteligența emoțională. București, Editura Curtea Veche, 2002.

10. Golovei L. Școala – prietena preadolescenților. Ghid metodologic pentru psiho-logii școlari și diriginți. Chișinău: Imprint Star, 2017.

11. Gremalschi A. (coord.) Educația pentru o societate a cunoașterii: Cadrul de referință al Curriculumui național. Chișinău, 2017.

12. Gulei M.-E., Serea A. Orientarea și consilierea în carieră. Ghidul profesorului. Iași: Editura Spiru Haret, 2011.

13. Jigău, M. Consilierea carierei. Compendiu de metode și tehnici. București, Editura SIGMA, 2007.

14. Kincher J. Psihologia pentru copii. București: Erc Press, 2008.15. Marcinschi Călineci, M. Start pentru o carieră de succes. Centrul Educaţia 2000+,

Humanitas Educaţional, 2004.16. Neculau A. Cunoaște-l pe celălalt. Iași, Editura Polirom, 2003.17. Racu, E., Coadă, C. și col. Ghidul educatorului de la egal la egal în prevenirea HIV/

SIDA. Chișinău, 2003.18. Robbins, A. Descoperă forța din tine. București, Editura Curtea Veche, 2002.19. Salomia, E., Marcinschi, M., Cîrlea, S., David, C, Marcinschi, F., Murgu, A., Oan-

cea, A., Șandru, I. Ghidul carierei mele. Ediţia a 2-a, Centrul Educaţia 2000+, Hu-manitas Educaţional, 2003.

20. Sclifos L., Goraș-Postică V. ș.a. O competență-cheie: a învăța să înveți. Ghid me-todologic. Chișinău, C. E.PRO DIDACTICA, 2010.

21. Temple, Ch.; Steele, J.L.; Meredith, K.S. Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gân-dirii critice. Chișinău, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, 2003.

22. Terzi-Barbaroșie D. Parentaj conștient sensibil la gen. Suport de curs, Chișinău, 2016.

23. Tunyagi, O. Managementul furiei. Psihologie practică pentru adulți și adolescenți. Bacău, Ed. Vladimed-Rovimed, 2014.

24. Turchină T. Broșură Familii fără hotare: 20 Întrebări și Răspunsuri despre co-pii, pentru părinții care pleacă peste hotare. Chișinău: Reprezentanţa din RM a Fundaţiei „Terre des hommes”, 2016.

25. Turchină T. Broșură Familii fără hotare: Copii rămași acasă? Părinți plecați în străinătate? Răspunsuri pentru profesioniști. Chișinău: Reprezentanţa din RM a Fundaţiei „Terre des hommes”, 2017.

26. Резапкина Г. Профессия и карьера. //În: Школьныйпсихолог, № 02/2009. www.psy.1september.ru/view_article.php?ID=200900204

27. Тамонова Е. Я поступаю учиться. //În: Школьный психолог, № 23/2003.www.psy.1september.ru/article.php?ID=200302318.

Page 20: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

38 39

PARTEA II. GHIDUL DE IMPLEMENTARE A CURRICULUMULUI DISCIPLINAR

I. PreliminariiÎntr-o lume a schimbării, pentru o integrare de succes, oamenii trebuie sprijiniţi

să se dezvolte pe parcursul întregii vieţi. Formarea și educarea unor tineri capa-bili să se adapteze rapid la o societate în schimbare solicită precizarea finalităţilor educaţionale din perspectiva unui răspuns adecvat la următoarea întrebare: Care este necesarul de competențe pentru integrarea socio- profesională și cum corelează familia, școala și societatea intervențiile lor?

Disciplina Dezvoltare personală este obligatorie pentru elevi, dar nu e strict adre-sată doar elevilor, ci și cadrelor didactice, părinţilor, reprezentanţilor comunităţii etc., deoarece este axată pe colaborare, efort comun din care toţi învaţă și evoluează. Ea contribuie la dezvoltarea unei noi culturi educaţionale, în care învăţarea este un proces ce permite elevilor și altor persoane implicate să-și facă vocile auzite și, prin urmare, exercită influenţă asupra vieţii lor și a comunităţii.

II. Sugestii metodologiceReforma sistemului educaţional a dus la schimbarea modelelor tradiţionale cu

unele dinamice și flexibile, participative, adaptabile la transformările vieţii, care ge-nerează o nouă abordare a strategiilor didactice, orientându-le spre formarea com-petenţelor. În acest context se schimbă și managementul clasei, deoarece accentul se pune pe principii care au la bază rezolvarea de probleme. Astfel, cadrul didactic este cel ce provoacă discuţii, pune la îndoială idei și creează context pentru ca elevii să-i urmeze exemplul, încurajând independenţa și responsabilitatea pentru învăţare și dezvoltare personală.

Sugestiile metodologice la disciplina Dezvoltare personală prezintă o deplasare de la o abordare bazată exclusiv pe subiect, care favorizează fragmentarea și compar-timentarea cunoașterii, la o abordare interdisciplinară și colaborativă, care reflectă situaţii reale din viaţă și încurajează transferul de competenţe de la elev la elev, de la elev la părinţi, cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii și invers. Această abordare este posibilă graţie transversalităţii competenţelor. În articolul 11 din Codul Educaţiei sunt stipulate cele 9 competenţe transversale: competenţe digitale; competenţe de bază în matematică, știinţe și tehnologie; competenţe de comunica-re în limbi străine; competenţe sociale și civice, competenţe de comunicare în limba maternă; competenţe de comunicare în limba română; competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi; competenţe antreprenoriale și spirit de iniţiativă; competenţe de exprimare culturală și de conștientizare a valorilor culturale. Prezentăm în conti-nuare competenţele transversale din care derivă competenţele specifice disciplinei Dezvoltare personală.

Din competenţele specifice disciplinei sunt deduse unităţile de competenţe care corelează cu exemple ale activităţilor de învăţare și conţinuturi prin care pot fi dez-voltate.

Competenţele specifice disciplinei se formează pe parcursul școlarităţii și au un grad diferit de complexitate. Pentru realizarea competenţelor specifice sunt pro-puse activităţi de învăţare care valorifică experienţa elevului obţinută prin alte dis-cipline școlare, acasă, în societate și care integrează diferite contexte de învăţare, finalizând cu Produsul elaborat.

Este cunoscut faptul că „un lucru bine făcut este rezultatul unui proiect bine gân-dit”. Din această perspectivă, este foarte importantă proiectarea de lungă durată și pentru fiecare lecţie. Astfel, profesorul va elabora proiectul de lungă durată în baza prevederilor curriculare, dar se va implica creativ în formularea, după caz, a unor subiecte/tematici care să satisfacă nevoia de dezvoltare personală a elevilor, în corelaţie cu condiţiile reale ale mediului de viaţă. Prin urmare, înainte de a proiec-ta unităţile de învăţare, este nevoie de lectura personalizată a curriculumului și, în consecinţă, conștientizarea libertăţii de acţiune în asigurarea ordinii de parcurgere a conţinuturilor curriculare, în alocarea timpului pentru învăţarea unui subiect de conţinut, în selectarea și ordonarea logică a activităţilor de învăţare și de evaluare.

Pentru a reflecta cât mai relevant necesităţile elevilor, recomandăm organizarea evaluării iniţiale în cadrul primei ore, în temeiul căreia se introduc specificările nece-sare pentru noul an de studii în proiectarea de lungă durată, dar, în special, în proiec-tarea de scurtă durată.

COM

PETE

NȚE

TRA

NSV

ERSA

LECo

mpe

tenţ

e so

cial

e și

civi

ce

Com

pete

nţe

de c

omun

icar

e în

lim

ba m

ater

năCo

mpe

tenţ

e de

com

unic

are

în li

mba

rom

ână

Com

pete

nţe

de în

văţa

re/d

e a

învă

ţa să

înve

ţiCo

mpe

tenţ

e an

trep

reno

riale

și sp

irit d

e in

iţiati

văCo

mpe

tenţ

e de

exp

rimar

e cu

ltura

lă și

de

conș

tienti

zare

a v

alor

ilor c

ultu

rale

Eprimarea identităţii personale în relaţionarea constructivă cu familia și ceilalţi, prin explorarea sinelui și resurselor sociale

Demonstrarea autonomiei personale în realiza-rea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a resurselor personale și a mediului de viaţă

Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viaţă sănătos, prin implicare activă în menţinerea sănătăţii proprii

Proiectarea carierei, prin determinarea traseului şcolar şi/sau profesional, din perspectiva valorificării potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei muncii

Adoptarea comportamentului activ privind securi-tatea personală centrat pe responsabilitate pentru starea de bine proprie şi a celor din jur

COMPETENȚE SPECIFICE

Page 21: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

40 41

Începând cu clasa a V-a, elevii iniţiază Portofoliu de Dezvoltare Personală pe care îl completează pe parcursul anului de studii și-l pot continua în următorul an, acesta de-venind un instrument de monitorizare a propriei dezvoltări. Portofoliul va conţine pro-dusele elevilor și informaţia relevantă/necesară pentru activitatea în cadrul disciplinei.

Procesul didactic se axează prioritar pe unitatea de învăţare care reprezintă o succesiune de lecţii/activităţi ce îmbină știinţific și funcţional conţinuturile curricu-lare, ordinea demersurilor didactice în context tehnologic, toate acestea fiind orien-tate spre formarea unei competenţe curriculare specifice disciplinei. Fiecare unitate de învăţare dintre cele cinci finalizează cu un produs care poate fi evaluat pentru a observa gradul de dezvoltare a competenţei specifice.

Pentru disciplina Dezvoltare personală recomandăm încă două elemente impor-tante, care creează premise pentru organizarea unui proces de învăţare calitativă: in-cluderea unor sugestii metodologice pentru desfășurarea orelor în baza cadrului ERRE și sugestii privind elaborarea și prezentarea produsului educaţional.

O resursă metodologică în predarea disciplinei Dezvoltare personală este cadrul de învăţare și gândire Evocare/Realizarea sensului/ Reflecţie/ Extindere (ERRE), con-cretizat prin sarcini care monitorizează aplicarea lui.

La etapa de Evocare este creat contextul în care elevul își amintește ce știe des-pre subiectul abordat, începe să se gândească la subiect. Discutând în perechi și în grup, implicându-se și comunicând, elevii se sprijină și se completează reciproc, con-turând scheme cognitive și experienţe comune, exteriorizând condițiile prealabile necesare pentru a discuta despre dezvoltarea personală și responsabilitatea pentru ea. Durabilitatea înţelegerii depinde de procesul de corelare a informațiilor noi cu achizițiile anterioare, de aceea un alt aspect al evocării este motivarea pentru ex-plorarea subiectului și stabilirea scopului propriu în această investigaţie. Pornind de la premisa că una dintre condiţiile formării competenţelor este disponibilitatea de a acţiona, evocarea este resursa incontestabilă pentru crearea acestei condiţii.

A doua etapă este Realizarea Sensului. La această etapă, cel care învaţă intră în contact cu informația nouă. Sarcina principală este de a menține implicarea și interesul, stabilite la Evocare, de a acoperi noi domenii de cunoaștere, de a încura-ja analiza critică, analiza comparativă și sinteza – aspecte foarte utile în formarea competenţelor. Astfel, la etapa respectivă, elevii vor avea sarcini de informare prin lectură, ascultare activă și sarcini ce ţin de reproducerea, traducerea, interpretarea, aplicarea, analiza materialului nou, adică procesarea informaţiei. Elevilor li se pune la dispoziţie un text, o informaţie esenţa căreia este discutată, analizată în profunzi-me. În așa mod, se completează, se modifică schema cognitivă iniţială a elevului, dar, pentru a crea legături durabile în interiorul ei, trebuie construit contextul necesar pentru metacogniție. Acest obiectiv poate fi realizat la Reflecție, când elevii își con-solidează cunoștințele noi și își restructurează activ schema cognitivă inițială, pentru a include în ea noi concepte.

La etapa Reflecţie elevilor li se propun sarcini care valorifică competenţele lor de comunicare, ei sunt puși în situaţia de a lua decizii privind dezvoltarea proprie, exprimându-și atitudinea prin identificarea argumentelor în susţinerea unor idei, vi-

ziuni personale. În cazul când procesul de învăţare finalizează cu Reflecţia, există ris-cul ca modelul comportamental neexersat în alte situaţii, simulate și/sau autentice, să fie uitat, să nu devină un comportament firesc, autentic în alte contexte. Pentru a minimaliza acest risc, se propune etapa Extindere. Dacă la Reflecţie s-a conturat sis-temul de cunoștinţe, abilităţi și atitudini, pentru a definitiva ciclul firesc de formare a competenţelor, la etapa de Extindere este nevoie de a aplica cele însușite în dife-rite situații de integrare: simulate și/sau autentice. Astfel, corelarea dintre teorie și practică devine evidentă. Se creează contextul prielnic pentru simularea, exersarea competențelor. Elevilor li se oferă sarcini care îi pun în situaţia de a acţiona, a ieși din cadrul clasei, al orei, al școlii, în comunitate, la întreprinderi, ateliere etc. De exem-plu, elevii pot realiza o mică investigaţie, discutând cu părinţii, rudele, vecinii, dife-rite subiecte privind ocupaţiile lor, sănătatea, securitatea, dezvoltarea etc. În baza informaţiei colectate, ei prezintă un rezumat și analizează rezultatele cu ai săi colegi.

Planificată astfel, învăţarea capătă sens, sporește motivaţia elevului pentru învăţare. Tehnologia pedagogică axată pe competenţe nu operează cu acţiuni utopice,

cum ar fi „pregătirea pentru viaţă”, ci vizează direct contribuţia fiecărui elev care se realizează prin exercitarea diferitelor roluri reale în grupul școlar, comunitate, familie. În acest context este extrem de importantă atitudinea și coparticiparea pă-rinţilor și altor persoane din comunitatea școlară și locală în actul de formare a com-petenţelor indispensabile pentru dezvoltarea personală.

Un rol aparte în procesul de formare a competenţelor îl are învăţarea prin acţiu-ne/învăţarea acţională.

În cadrul disciplinei Dezvoltare personală elevii trebuie să fie permanent orien-taţi să-și creeze o imagine de ansamblu asupra scopurilor învăţării prin expunerea obiectivelor de formare personală și a competenţelor pe care le vor dezvolta; să fie permanent preocupaţi să clarifice priorităţile pe care se axează o formare autenti-că a personalităţii; să fie încurajaţi să aplice cunoștinţele și experienţele acumulate anterior; să valorifice noi experienţe; să reflecte și să formuleze opinii și concluzii; să automonitorizeze dezvoltarea personală. În proiectarea și realizarea demersului didactic, profesorul va ţine cont de specificul acestor ore/lecţii, care reprezintă o formă de activitate educativă/didactică căreia, spre deosebire de alte lecţii, nu îi sunt caracteristice academismul și tipul povăţuitor al interacţiunii pedagogice, ci se axează pe modalităţi de activitate flexibile după componenţa și structura interacţiu-nii educative. Cadrul didactic, după fiecare unitate de învăţare, va oferi un feedback constructiv la autoevaluarea elevului, cu sugestii pentru dezvoltarea lui personală. Astfel, profesorii și elevii vor fi antrenaţi nu doar într-un continuu proces de învăţare și formare, dar și în activităţi de evaluare și autoevaluare, care contribuie la dezvolta-rea personală a ambilor participanţi la procesul de învăţare. Acţiunile de evaluare for-mativă oferă cadrului didactic posibilitatea să observe, să discute cu elevul și să apre-cieze realizările fiecăruia. Elevul este în acţiune (competenţa în sine este o acţiune) continuă de formare și evaluare și capătă încredere în sine, în posibilităţile sale, acu-mulează experienţă socială directă, care este autoevaluată și evaluată de către co-legi, membrii familiei, profesori etc.

Page 22: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

42 43

Schema de mai sus reflectă clar cum putem activiza responsabilitatea elevilor pentru rezultatele învăţării, or, ei cunosc din timp în baza la ce vor fi evaluaţi și au posibilitate să-și asigure succesul, să investească timp și efort pentru a avea un re-zultat bun.

Prezentăm în continuare două modele de proiectare a unităţilor de învăţare, dar cadrul didactic este liber să aleagă modelul de proiectare sau să modifice, să combine diferite modele, important e ca proiectarea să contribuie la dezvoltarea competenţelor.

Portofoliul de dezvoltare personalăPortofoliul include produse elaborate în cadrul unităților de învățare

Produs: Proiect individual

„Povestea familiei mele”

Produs: Codul unui comportament respectuos

și etic

Produs: Eseu „Știu să respect igiena personală în diferite anotimpuri”

Exprimarea identităţii personale în relaţionarea constructivă cu familia și ceilalţi, prin explorarea sinelui şi a resurselor sociale Unitatea de învățare „Identitatea personală și relaționarea armonioasă”

Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a resurselor personale şi a mediului de viaţăUnitatea de învățare „Asigurarea calităţii vieţii”

Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viaţă sănătos prin implicare activă în menţinerea sănătăţii propriiUnitatea de învățare „Modul de viaţă sănătos “

Rolul unităţilor de învăţare în dezvoltarea competenţelor vizează nu doar forma-rea unei competenţe specifice, dar contribuie și la dezvoltarea competenţelor-cheie. Produsele create de către elevi pe parcursul unităţii de învăţare, precum și produsul final de la sfârșitul unităţii de învăţare, sunt o dovadă a progresului și succesului ele-vului în raport cu sine însuși. Această constatare are o importanţă deosebită pentru elevi. Din acest considerent, recomandăm organizarea unei lecţii de sinteză/autoe-valuare, la sfârșitul fiecărei unităţi de învăţare/modul, pe parcursul căreia elevii pre-zintă produsele elaborate și primesc feedback de la colegi și profesor. Sarcinile reali-zate în cadrul și la finele unităţii de învăţare îl ajută pe elev să completeze Portofoliul personal de dezvoltare, în baza căruia va fi definitivat produsul final și evaluat.

În schema ce urmează prezentăm cum funcţionează și interacţionează aceste in-strumente descrise mai sus în clasa a V-a, modelul fiind aplicat și în celelalte clase. La final de an, elevii pot realiza o reflecţie privind cele învăţate și perspectivele pentru următorul an de studii. Varianta ideală ar fi ca în clasa a IX-a elevii să analizeze ce au făcut timp de cinci ani și să reflecteze asupra perspectivelor de dezvoltare personală și profesională.

Astfel, Portofoliul personal de dezvoltare este o resursă incontestabilă pentru elevi în procesul de luare a deciziei, privind dezvoltarea carierei școlare după finali-zarea unei etape importante – studiile gimnaziale.

Produs: Proiect de carieră

Produs: Prezentare grafică „Securitatea mea în şcoală

şi acasă”

Proiectarea carierei prin determinarea traseului şcolar şi/sau profesional, din perspectiva valorificării potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei munciiUnitatea de învățare „Proiectarea carierei profesionale şi dez-voltarea spiritului antreprenorial”

Adoptarea comportamentului activ privind securi-tatea personală, centrat pe responsabilitate pentru starea de bine proprie şi a celor din jurUnitatea de învățare „Securitatea personală ”

Page 23: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

44 45

Uni

tate

a de

învă

țare

„Pr

oiec

tare

a ca

riere

i pro

fesi

onal

e și

dez

volta

rea

spiri

tulu

i ant

repr

enor

ial”

(cla

sa a

V-a

)

Com

pete

nța

spec

ifică

pe

care

est

e ce

ntra

tă a

ceas

tă u

nita

te d

e în

văța

re: D

emon

stra

rea

unui

com

port

amen

t axa

t pe

auto

nom

ie p

erso

nală

, în

dete

rmin

area

tr

aseu

lui ș

cola

r și/s

au p

rofe

sion

al, d

in p

ersp

ectiv

a va

lorifi

cării

pot

enţia

lulu

i per

sona

l și o

port

unită

ţilor

pie

ţei m

unci

i

Prod

us: P

roie

ctul

de

carie

ră. F

ieca

re e

lev

va e

labo

ra, v

a co

mpl

eta

perio

dic u

n Pr

oiec

t de

carie

ră p

e ca

re, l

a fin

al, d

e m

odul

îl v

a ev

alua

. Ace

st P

roie

ct d

e ca

rieră

va

fi p

arte

a P

orto

foliu

l de

dezv

olta

re p

erso

nală

, com

plet

at la

fiec

are

unita

te d

e în

văţa

re. Î

n ca

drul

ore

lor,

elev

ii vor

real

iza in

terv

iuri

cu b

unici

i, pă

rinţii

, prie

teni

i, co

nsăt

enii e

tc. d

espr

e de

cizia

lor d

e a

aleg

e o

anum

ită p

rofe

sie, s

peci

ficul

ace

stei

pro

fesii

și d

ezvo

ltare

a ca

riere

i în d

omen

iu, v

or co

lect

a ist

orii a

le o

amen

ilor p

entr

u ca

re m

uncă

est

e o

plăc

ere,

vor

crea

mat

eria

le cu

pre

zent

area

dife

ritor

pro

fesii

, vor

iden

tifica

trăs

ătur

ile u

nui li

der,

vor e

labo

ra că

rţi d

e vi

zită

etc.

Toat

e ac

este

a se

vor

păs

tra

în P

orto

foliu

l de

dezv

olta

re p

erso

nală

. În

baza

lor,

la u

ltim

a or

ă di

n m

odul

, ele

vii v

or d

efini

tiva

prim

ul P

roie

ct d

e ca

rieră

, în

care

vor

des

crie

succ

int

viito

rul ș

cola

r și p

rofe

siona

l și v

or fo

rmul

a m

inim

um d

e ac

ţiuni

pen

tru

dezv

olta

rea

pers

onal

ă în

tim

p de

jum

ătat

e de

an

sau

un a

n (d

e co

mun

aco

rd cu

pro

feso

rul).

Pr

oiec

tele

pot

fi p

reze

ntat

e în

per

echi

și a

poi în

gru

p m

are

(cla

să sa

u ch

iar î

n pu

blic

, cu

alte

per

soan

e in

vita

te).

Port

ofol

iul d

e de

zvol

tare

per

sona

lă e

ste

o te

hnic

ă de

în

văţa

re ca

re, î

n ca

zul n

ostr

u, re

prez

intă

și in

stru

men

tul c

e îl

ajut

ă pe

ele

v să

-și m

onito

rizez

e de

zvol

tare

a și

să d

efini

tivez

e un

pro

iect

de

carie

ră.

Uni

tăți

de

com

pete

nțe

Suge

stii d

e co

nțin

ut ș

i de

proi

ecta

re a

învă

țării

Nr. de ore

Dat

aM

etod

e,

tehn

ici d

e în

văța

re

1

Iden

tifica

rea

info

rmaţ

iilor

de

spre

mun

-că

, mes

erii

și pr

ofes

ioni

ști

din

dife

rite

dom

enii,

pen

-tr

u în

ţele

gere

a di

vers

ităţii

pr

ofes

iilor

• Pr

ofes

ia p

refe

rată

. Fac

tori

de in

fluen

ţă în

ale

gere

a pr

ofes

iei.

Util

itate

a și

impo

rtan

ţa u

nor

prof

esii,

pro

fesia

pre

fera

tă e

tc.

Mes

ajul

-che

ie: S

unt c

onvi

ns/ă

oric

e pr

ofes

ie sa

u m

eser

ie e

ste

impo

rtan

tă și

visu

l meu

poa

te

deve

ni re

alita

te, d

acă

depu

n su

ficie

nt e

fort

.Ev

ocar

e pr

in în

treb

ări.

La c

e pr

ofes

ie v

isezi?

; Cin

e di

ntre

per

soan

ele

care

pro

fese

ază

în a

cest

dom

e-ni

u te

insp

iră?;

De

ce u

nii î

și re

alize

ază

visu

l pro

fesio

nal,

iar a

lții –

nu?

Real

izare

a se

nsul

ui. P

reze

ntar

ea su

ccin

tă a

Mod

ulul

ui/u

nită

ţii d

e în

văţa

re, i

nclu

siv

final

ităţil

e.

Invi

tare

a pe

rsoa

nei/p

erso

anel

or-r

esur

să la

oră

sau

prez

enta

rea

unor

isto

rii d

e de

zvol

tare

a c

ari-

erei

. Exe

mpl

e de

într

ebăr

i: Ce

fact

ori a

u co

ntrib

uit l

a re

raliz

area

visu

lui p

rofe

siona

l?, P

rin c

e a

fost

at

racti

vă p

entr

u Dv

s. p

rofe

sia a

leas

ă?, D

upă

real

izare

a vi

sulu

i pro

fesio

nal a

ți de

scop

erit

ceva

nou

?Re

flecț

ie. C

e pl

anifi

c să

fac

pent

ru re

aliza

rea

visu

lui m

eu a

cum

, în

clas

a a

V-a?

– e

xerc

iţiu

de p

roie

c-ta

re a

car

iere

i (Pr

ima

cont

ribuţ

ie la

Pro

iect

ul d

e ca

rieră

).Ex

tinde

re. I

nter

viev

area

per

soan

elor

-res

ursă

des

pre

prof

esia

lor ș

i com

plet

area

, la

nece

sita

te, a

pr

oiec

tulu

i de

carie

ră c

u no

i acţ

iuni

.

1

E. D

iscu

ţie

dirij

ată

RS. Î

ntâl

niri

cu p

er-

soan

e de

su

cces

, in

terv

iu,

prez

enta

reR.

Exe

rciţi

u,

inte

rviu

E.

Port

ofol

iu

• M

unca

și v

ocaț

ia. N

oţiu

nea

de m

uncă

, mod

alită

ţi de

impl

icar

e în

acti

vită

ţile

casn

ice,

pro

fesii

-le

, înd

elet

nici

rile

părin

ţilor

, mun

ca d

in v

ocaţ

ie și

ben

efici

ile e

i.M

esaj

ul-c

heie

: Sun

t con

vins

/ă c

ă m

unca

aju

tă la

dez

volta

rea

mea

per

sona

lă, f

ace

lum

ea în

juru

l m

eu m

ai b

ună

și vr

eau

să a

m o

mun

că c

are

aduc

e sa

tisfa

cție

.Ev

ocar

e. E

levi

i pre

zintă

col

egilo

r de

echi

pă re

zulta

tele

inte

rviu

lui r

ealiz

at și

sele

ctea

ză o

isto

rioar

ă ca

re v

a fi

rela

tată

cla

sei î

ntre

gi. I

denti

fică

de c

e es

te im

port

ant s

ă di

scut

e cu

păr

inţii

și b

unic

ii de

s-pr

e în

dele

tnic

irile

, pro

fesii

le lo

r, de

spre

mun

ca p

e ca

re o

fac

sau

au fă

cut-

o an

terio

r. Cl

arifi

că c

e în

ţele

g pr

in c

uvin

tele

MU

NCĂ

și V

OCA

ȚIE.

Re

aliza

rea

sens

ului

. Ele

vii a

naliz

ează

info

rmaţ

iile

la te

ma

„Fam

ilia

– m

ediu

al e

xper

ienţ

ei d

e m

un-

că”.

Prez

intă

acti

vită

ţile

casn

ice

care

le su

nt p

e pl

ac. D

iscu

tă d

espr

e lu

crur

ile în

văţa

te d

e la

mem

-br

ii fa

mili

ei.

Refle

cție

. Ele

vii c

omen

teaz

ă un

ul d

intr

e ci

tate

le: „

Găs

ește

o o

cupa

ţie c

are

să-ţ

i fie

pe p

lac

și ve

i ad

ăuga

5 zi

le fi

ecăr

ei s

ăptă

mân

i”, „

Succ

esul

vin

e, d

e ob

icei

, la

cei,

care

sunt

pre

a oc

upaţ

i, pe

ntru

a-

l cău

ta.”

Ex

tinde

re. E

levi

i alc

ătui

esc

o lis

tă c

omun

ă de

mun

ci c

asni

ce, p

e ca

re le

exe

cută

și u

na c

u m

unci

pe

car

e ei

încă

nu

le fa

c, d

ar a

r put

ea și

/sau

și-a

r dor

i să

le e

xecu

te p

entr

u a

fi bu

ni în

tr-u

n an

umit

dom

eniu

. (Re

vin

cu n

oi c

ompl

etăr

i la

Proi

ectu

l de

carie

ră, î

n ru

bric

a Re

aliză

ri)

1

E. In

terv

iuDi

scuţ

ie

fron

tală

Asoc

iaţii

RS. L

ectu

sau

pre-

lege

re

ghid

ată

de

într

ebăr

i

R. C

itate

E.

Port

ofol

iu

2

Valo

rifica

rea

opor

tuni

tăţi-

lor o

ferit

e de

co

mun

itate

a șc

olar

ă pe

n-tr

u la

nsar

ea

iniţi

ative

lor ș

i de

zvol

tare

a ca

lităţ

ilor d

e lid

er

• Pr

ima

impr

esie

con

teaz

ă. C

ompo

rtam

ente

car

e in

fluen

ţeaz

ă st

abili

rea

unor

rela

ţii e

ficie

nte

cu

pers

oane

le d

e la

prim

a în

tâln

ire.

Mes

ajul

-che

ie: Î

nțel

eg im

port

anța

prim

ei im

pres

ii și

sunt

ate

nt/ă

la c

ompo

rtam

entu

l meu

la p

rima

prez

enta

re în

tr-u

n gr

up n

ou d

e oa

men

i.Ev

ocar

e. E

levi

i pre

găte

sc în

gru

puri

disc

ursu

ri re

ferit

oare

la p

rofe

sia d

e vi

s și l

e ex

pun

cole

gilo

r. Se

ar

ată

dife

rite

imag

ini ș

i se

sele

ctea

ză a

firm

aţiil

e ca

re c

ores

pund

impr

esiil

or g

ener

ate

de p

reze

nta-

re. U

lterio

r, el

evii

le d

iscu

tă în

gru

p.Re

aliza

rea

sens

ului

. Se

aleg

3-4

vol

unta

ri ca

re v

or ju

ca d

iferit

e ro

luri

și vo

r ave

a un

ext

erio

r dife

rit.

Volu

ntar

ii ie

s din

cla

să, a

poi i

ntră

pe

rând

și c

oleg

ii îi

urm

ăres

c at

ent.

Se d

iscu

tă în

ple

n de

spre

im

pres

ii, d

upă

care

se s

tudi

ază

un te

xt la

tem

ă și

se re

vine

la d

iscu

ţii d

espr

e im

pres

ii.Re

flecț

ie. E

levi

i scr

iu in

divi

dual

, apo

i dis

cută

în p

erec

hi d

espr

e co

nsec

inţe

le u

nei i

mpr

esii

bune

și

ale

unei

impr

esii

proa

ste

desp

re c

inev

a. R

ăspu

nd la

într

ebar

ea: „

Ce tr

ebui

e să

facă

o p

erso

ană

pent

ru a

cre

a o

impr

esie

bun

ă de

la p

rima

cuno

știnţ

ă?”

Extin

dere

. Ele

vii î

și im

agin

ează

s-au

mut

at la

o a

ltă șc

oală

. Pre

găte

sc p

entr

u le

cţia

urm

ătoa

re u

n di

scur

s de

30 d

e se

cund

e, p

rin c

are

să p

rodu

că o

impr

esie

bun

ă as

upra

viit

orilo

r col

egi d

e cl

asă.

Co

mpl

etea

ză P

roie

ctul

de

carie

ră c

u as

pect

e ce

ţin

de p

reze

ntar

ea p

erso

nală

.

1

E. G

ăseș

te

core

spon

-de

nţa

RS. J

oc d

e ro

l

R. G

PP –

G

ânde

ște

/ Dis

cută

în

per

echi

/ Pr

ezin

E. S

imul

are

Prez

enta

rePo

rtof

oliu

Page 24: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

46 47

• Ca

rtea

de

vizi

tă. I

mpo

rtan

ţa u

nei c

ărţi

de v

izită

la p

rima

prez

enta

re.

Mes

ajul

-che

ie: C

arte

a de

vizi

tă e

ste

un in

stru

men

t util

pen

tru

prom

ovar

ea p

erso

anei

și e

u po

t ela

-bo

ra c

arte

a m

ea d

e vi

zită.

Evoc

are.

Se

orga

nize

ază

un a

salt

de id

ei în

baz

a în

treb

ării:

Ce

info

rmaț

ii tr

ebui

e să

con

țină

cart

ea

de v

izită

?Id

eile

ele

vilo

r sun

t not

ate

pe ta

blă.

Real

izare

a se

nsul

ui. E

levi

i pro

cese

ază

info

rmaţ

ii de

spre

car

tea

de v

izită

și ră

spun

d la

într

ebăr

i de

tipul

: Ce

este

o c

arte

de

vizit

ă?, C

e in

form

ații

poți

obțin

e de

spre

per

soan

ă sa

u in

stitu

ție p

rin in

ter-

med

iul u

nei c

ărți

de v

izită

?, D

e ce

în c

arte

a de

vizi

tă se

util

izeaz

ă di

ferit

e im

agin

i, sim

bolu

ri și

culo

ri?Re

flecț

ie. E

levi

i ide

ntific

ă lu

crur

i im

port

ante

des

pre

sine,

car

e tr

ebui

e re

flect

ate

în c

arte

a de

vizi

tă.

Prez

intă

rezu

ltate

le. A

prec

iază

rolu

l căr

ţii d

e vi

zită

în d

ezvo

ltare

a ca

riere

i.Ex

tinde

re. E

levi

i fac

o li

stă

cu p

rofe

sii și

ale

g un

a pe

ntru

car

e vo

r ela

bora

o c

arte

de

vizi

tă. A

ceas

acţiu

ne v

a fi

refle

ctat

ă în

Pro

iect

ul d

e ca

rieră

.

1

E. A

salt

de

idei

PS.

Lect

ură

ghid

ată

de

într

ebăr

i

R. G

PP

E.

Port

ofol

iu

• Ca

lităț

i spe

cific

e un

ui li

der ș

i unu

i mem

bru

de e

chip

ă. C

alită

ţile

unui

lide

r, di

strib

uire

a ro

luri-

lor î

n ec

hipă

.M

esaj

ul-c

heie

: Înț

eleg

impo

rtan

ța m

unci

i în

echi

pă și

cre

d că

o re

parti

zare

cor

ectă

a ro

luril

or e

ste

prim

ul p

as sp

re su

cces

.Ev

ocar

e. S

e pr

ezin

tă o

pro

blem

ă di

n șc

oală

sau

com

unita

te, c

are

nece

sită

impl

icar

ea u

nui l

ider

. Ele

-vi

i, în

gru

p, se

lect

ează

cal

ităţil

e ne

cesa

re a

cest

ui li

der p

entr

u a

rezo

lva

prob

lem

a. P

rezin

tă id

eile

.Re

aliza

rea

sens

ului

. Se

iden

tifică

și se

ana

lizea

ză in

form

aţii

desp

re c

alită

ţile

unui

lide

r și a

le u

nui

mem

bru

de e

chip

ă, d

espr

e ro

luri

în e

chip

ă.Re

flecț

ie. E

levi

i se

auto

eval

ueaz

ă și

stab

ilesc

rolu

rile

lor p

redo

min

ante

. Apr

ecia

ză im

port

anţa

cu

noaș

terii

ace

stor

rolu

ri pe

ntru

dez

volta

rea

lor p

erso

nală

și a

car

iere

i.Ex

tinde

re. E

levi

i pla

nific

ă ac

ţiuni

pen

tru

dezv

olta

rea

unor

cal

ităţi

care

le-a

r per

mite

fie li

der s

au

un b

un m

embr

u de

ech

ipă.

Incl

ud a

cest

e ac

ţiuni

în P

roie

ctul

lor d

e ca

rieră

.

1

E. S

tudi

u de

ca

z

RS. M

ozai

c

R. E

seu

refle

xiv

E.

Port

ofol

iu

3

Apre

cier

ea

bene

ficiil

or

proi

ectă

rii

carie

rei î

n ba

za

unor

dec

izii

info

rmat

e pe

ntru

de

zvol

tare

a pe

rson

ală

• D

eciz

ia în

pro

iect

area

car

iere

i. N

oţiu

nile

de

deci

zie, ti

puri,

fact

ori c

are

influ

enţe

ază

deci

zia d

e ca

rieră

. Pro

iect

area

car

iere

i.M

esaj

ul-c

heie

: Pen

tru

a pr

oiec

ta v

iitor

ul, a

m n

evoi

e să

cuno

sc, s

ă cu

nosc

lum

ea p

rofe

siilo

r, să

po

sed

abili

tăți

de a

utop

rom

ovar

e și

de lu

are

a de

cizii

lor.

Evoc

are.

Ele

vii r

ezol

vă, î

n gr

upur

i, un

stu

diu

de c

az c

u es

enţă

con

trad

icto

rie. P

rezin

tă d

ecizi

a fin

ală.

Di

scut

ă îm

preu

nă d

espr

e pr

oces

ul d

e lu

are

a de

cizie

i.Re

aliza

rea

sens

ului

. Se

stud

iază

mat

eria

le d

espr

e et

apel

e un

ei d

ecizi

i, fa

ctor

ii ca

re in

fluen

ţeaz

ă de

cizia

etc

. Se

revi

ne la

stu

diul

de

caz ș

i se

adop

tă o

dec

izie.

Refle

cție

. Ele

vii c

omen

teaz

ă, în

scris

, dec

izia

cu re

ferir

e la

viit

orul

lor p

rofe

sion

al d

in p

ersp

ectiv

a ce

lor î

nvăţ

ate.

Ex

tinde

re. R

evin

la P

roie

ctul

de

carie

ră și

îl re

vizu

iesc

din

per

spec

tiva

noilo

r exp

erie

nţe.

1

E. S

tudi

u de

ca

z

RS. P

reda

re

com

ple-

men

tară

R. S

crie

re

liber

ăE.

Po

rtof

oliu

• Pr

oiec

tul d

e ca

rieră

. Pro

fesii

, ocu

paţii

des

cris

e; c

alită

ţi și

abili

tăţi

spec

ifice

rele

vant

e di

ferit

or

prof

esii;

acţ

iuni

de

dezv

olta

re p

erso

nală

pro

iect

ate

etc.

Mes

ajul

-che

ie: E

u el

abor

ez p

rimul

meu

pro

iect

de

carie

ră și

acț

ione

z pen

tru

real

izare

a lu

i!Ev

ocar

e. E

levi

i ana

lizea

ză P

roie

ctul

de

carie

ră și

iden

tifică

ce

au în

văţa

t nou

în c

adru

l ace

stei

uni

tăţi

de în

văţa

re (s

e va

apl

ica

met

odol

ogia

de

eval

uare

ela

bora

tă).

Real

izare

a se

nsul

ui. E

levi

i pre

zintă

Pro

iect

ul d

e ca

rieră

col

egilo

r și c

olec

teaz

ă fe

edba

ck d

e la

col

egi

și pr

ofes

or (s

e va

apl

ica

met

odol

ogia

de

eval

uare

ela

bora

tă).

Refle

cție

. Se

com

ente

ază,

în sc

ris, a

firm

aţia

„Pr

oiec

tul m

eu d

e ca

rieră

est

e un

pas

impo

rtan

t în

dezv

olta

rea

mea

per

sona

lă”

Extin

dere

. Ele

vii p

ot d

iscu

ta P

roie

ctul

lor d

e ca

rieră

cu

părin

ţii, r

udel

e și

prie

teni

i, pl

anifi

când

ac

ţiuni

de

mon

itoriz

are

a re

aliz

ării

lui e

tc.

1E.

Po

rtof

oliu

Repe

re b

iblio

grafi

ce (p

entr

u ac

east

ă un

itate

de

învă

ţare

)1.G

olov

ei L

. 28

ore

pent

ru c

arie

ra m

ea (g

hid

met

odol

ogic

pen

tru

psih

olog

ii șc

olar

i și d

irigi

nți).

Chi

șină

u: P

rimex

com

, 201

5.2.G

olov

ei L

. Car

iera

mea

înce

pe în

școa

lă. G

hid

met

odol

ogic

pen

tru

psih

olog

i, ca

dre

dida

ctice

și e

duca

tori.

Chi

șină

u, 2

018.

3.G

ulei

M.-E

., Se

rea

A. O

rient

area

și c

onsil

iere

a în

car

ieră

. Ghi

dul p

rofe

soru

lui.

Iași:

Edi

tura

Spi

ru H

aret

, 201

1.4.L

emen

i G.,

Mic

lea

M. C

onsil

iere

si o

rient

are:

Ghi

d de

edu

cație

pen

tru

carie

ra. C

luj-N

apoc

a, 2

004.

5.M

ater

iale

pen

tru

prof

esor

i, di

rigin

ţi și

elev

i la

mod

ulul

„De

zvol

tare

a pe

rson

ală

și pr

oiec

tare

a ca

riere

i” p

entr

u cl

asel

e V-

XII.

Min

iste

rul E

duca

ţiei,

Cent

rul p

entr

u Ed

ucaţ

ie A

ntre

pren

oria

lă și

Asis

tenţ

ă în

Afa

ceri,

Chi

șinău

, 201

6, w

ww

.ced

a.m

d.6.M

arci

nsch

i Căl

inec

i, M

. Sta

rt p

entr

u o

carie

ră d

e su

cces

. Cen

trul

Edu

caţia

200

0+, H

uman

itas E

duca

ţiona

l, 20

04.

7.Sa

lom

ia, E

., M

arci

nsch

i, M

., Cî

rlea,

S.,

Davi

d, C

, Mar

cins

chi,

F., M

urgu

, A.,

Oan

cea,

A.,

Șand

ru, I

. Ghi

dul c

arie

rei m

ele.

Edi

ţia a

2-a

, Cen

trul

Edu

caţia

20

00+,

Hum

anita

s Edu

caţio

nal,

2003

.8.Р

езап

кина

Г. У

роки

вы

бора

про

фес

сии.

//În

: Шко

льны

й пс

ихол

ог, №

14/

2006

. ww

w.p

sy.1

sept

embe

r.ru/

artic

le.p

hp?I

D=2

0060

1403

.9.Р

езап

кина

Г. П

роф

есси

я и

карь

ера.

//În

: Шко

льны

йпси

холо

г, №

02/

2009

. ww

w.p

sy.1

sept

embe

r.ru/

view

_arti

cle.

php?

ID=2

0090

0204

.10.Т

амон

ова

Е. Я

пос

туп

аю у

чит

ься.

//În

: Шко

льны

й пс

ихол

ог, №

23/

2003

.ww

w.p

sy.1

sept

embe

r.ru/

artic

le.p

hp?I

D=2

0030

2318

.

Page 25: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

48 49

Proi

ecta

rea

de a

cest

tip

este

foar

te u

tilă

cadr

elor

did

actic

e în

ela

bora

rea

dem

ersu

lui d

idac

tic p

entr

u fie

care

oră

și d

ezvo

ltă o

vi

ziune

stra

tegi

că a

supr

a pr

oces

ului

de

învă

ţare

.

Mod

el d

e pr

oiec

tare

a u

nită

ții d

e în

văța

re „

Secu

ritat

ea p

erso

nală

” (c

lasa

a IX

-a)

Com

pete

nțe

spec

ifice

Uni

tăți

de

com

pete

nțe

Conț

inut

uri

Nr.

deor

eD

ata

Stra

tegi

i de

pred

are/

învă

țare

Adop

tare

a co

m-

port

amen

tulu

i ac

tiv p

rivin

d se

curit

atea

per

-so

nală

cen

trat

pe

resp

onsa

bilit

ate

pent

ru s

tare

a de

bi

ne a

sa și

a c

elor

di

n ju

r

5.4.

Rel

atar

ea d

es-

pre

regu

lile

de

circ

ulaţ

ie, u

tili-

zare

a m

ijloa

ce-

lor d

e tr

ansp

ort

din

pers

pecti

va

secu

rităţ

ii pe

r-so

nale

și c

olec

-tiv

e;

5.5.

Ana

liza

con-

text

elor

de

asig

urar

e a

secu

rităţ

ii da

te-

lor c

u ca

ract

er

pers

onal

, în

baza

cad

rulu

i no

rmati

v ex

is-

tent

; 5.

6. A

rgum

enta

rea

nece

sită

ţii

cuno

aște

rii

feno

men

ului

bu

llyin

g și

a m

odal

ităţil

or

de c

ompo

rta-

men

t, di

n pe

r-sp

ectiv

a as

igu-

rării

secu

rităţ

ii pe

rson

ale.

Trafi

cul r

utier

. Reg

uli d

e ci

rcul

aţie

. U

tiliza

rea

mijl

oace

lor d

e tr

ansp

ort.

Acce

s le

gal c

onfo

rm v

ârst

ei. C

ontr

aven

ţii.

1At

elie

re p

racti

ce: Ș

tiu s

ă m

ă co

mpo

rt în

str

a-dă

; Știu

cite

sc g

rupu

rile

de s

emne

; Știu

utiliz

ez m

ijloa

cele

de

tran

spor

t.

Com

port

amen

tul

reco

man

dat

în c

az d

e am

enin

țare

a u

nui a

ct t

eror

ist.

Surs

e al

e te

roris

mul

ui.

Mod

alită

ţi de

m

anife

star

e.

Regu

li de

com

port

amen

t în

rapo

rt c

u tip

ul

actu

lui t

eror

ist.

1

Prez

enta

rea

imag

inilo

r des

pre

atac

urile

tero

-ris

te;

Stud

iu d

e ca

z: T

eror

ismul

: cau

ze, s

urse

, pe-

ricol

.

Secu

ritat

ea p

erso

nală

în

cont

extu

l se

cu-

rităț

ii na

ționa

le. S

ecur

itate

naţ

iona

lă; m

o-da

lităţ

i de

asig

urar

e. C

ompo

rtam

ent

lega

l și

core

ct în

caz

de

amen

inţa

re a

sec

urită

ţii

naţio

nale

.

1Di

scuţ

ii di

rijat

e cu

priv

ire la

sec

urita

tea

per-

sona

lă în

con

text

ul se

curit

ăţii

naţio

nale

.

Secu

ritat

ea d

atel

or p

erso

nale

. Cad

rul l

egal

. Po

sibilit

ăţi ș

i lim

ite a

le s

ecur

izării

dat

elor

cu

cara

cter

per

sona

l. Ri

scur

i ale

acc

esul

ui la

da-

tele

cu ca

ract

er p

erso

nal. M

od d

e re

acţio

nare

în

caz

de

încă

lcare

a d

rept

ului

la s

ecur

itate

a da

telo

r cu

cara

cter

per

sona

l.

1

Form

ular

ea și

rezo

lvar

ea d

e si

tuaţ

ii-pr

oble

-m

ă, p

rivin

d se

curit

atea

dat

elor

per

sona

le,

agre

siune

a în

med

iul o

n-lin

e;Ac

tivita

te d

e gr

up. E

labo

rare

a afi

șulu

i pub

li-ci

tar:

Secu

ritat

ea d

atel

or p

erso

nale

– p

reve

-de

ri no

rmati

ve.

Bully

ingu

l. Ag

resiu

nea

în m

ediu

l on-

line.

M

odal

ităţi

de p

rote

cţie

. Rea

cţie

și c

om-

port

amen

t în

caz d

e bu

llyin

g.1

Form

ular

ea/r

ezol

vare

a de

situ

aţii-

prob

lem

ă re

ferit

oare

la se

curit

atea

dat

elor

per

sona

le,

agre

siune

a în

med

iul o

n-lin

e.

Exem

ple

de p

rodu

s(p

reze

ntat

în c

adru

l lec

ţiei d

e sin

teză

/de

auto

eval

uare

)1

Prez

enta

rea

prod

usul

ui:

Activ

itate

de

grup

: Ela

bora

rea

afișu

lui p

ubli-

cita

r (pl

asat

în c

lasă

, șco

ală)

în c

ampa

nia

de

prom

ovar

e a

secu

rităţ

ii pe

rson

ale

și a

celo

r di

n ju

r, lu

ând

în c

onsid

erar

e te

mel

e st

udia

te. Repere bibliografice

1. Ghid pentru protecția copiilor în mediul on-line. Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (ITU) Place des Nations CH-1211 Geneva 20, Elveţia www.itu.int/cop, Tipărit în Republica Moldova, 2017.

2. Curriculum. Securitatea Traficului Rutier. Chișinău, 2006. (Ordinul ministrului educaţiei nr. 69 din 25.07.2006).

3. Materiale didactice-suport amplasate pe pagina WEB a Serviciului Protecţiei Civile și Situaţiilor Excepţionale: http://www.dse.md, Link: Supravieţuire (Adulţi, Copii); materiale video.

4. Prevenirea accidentelor la copii. Filmuleţe elaborate în cadrul proiectului REPEMOL și distribuite în instituţiile de învăţământ în cadrul Campaniei (martie-mai 2017).

5. Programul de instruire la Protecția Civilă și apărării împotriva incendiilor pentru învățământul primar, gimnazial și liceal aprobat prin ordinul comun al Ministerului Educaţiei și Ministerului Afacerilor Interne nr. 669/136 din 21.08.2009.

6. Дурнев Р. А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятель-ности учащихся. 5 -11 классы: Методическое пособие. М.: Дрофа, 2008, 156 с.

7. Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнеде-ятельности. 5-9 классы. М.: Дрофа, 2006.

8. Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и без-опасность человека. 5-11 классы: Учебно -методическое пособие. 3-е изд., стер. М.: Дрофа, 2006.

9. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе Основы безопасности жизнедея-тельности. 5 –9 кл. М.: Дрофа, 2009.

10. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навы-ков безопасного поведения на улицах и дорогах. Для педагогов общеоб-разовательных учреждений. / Авт. -Козловская Е.А., Козловский Е.А. М.: Изд. Дом Третий Рим, 2006.

III. Sugestii de evaluare

Evaluarea este parte indispensabilă a procesului de învăţare. La disciplina Dezvoltare personală accentul este pus pe evaluarea autentică. La fiecare lecţie, elevilor li se propun mesaje-cheie și sarcini care corelează cu mesajul și finalizea-ză cu elaborarea diferitor produse păstrate în Portofoliul personal de dezvoltare, care vor servi elevului la elaborarea produsului final evaluat/autoevaluat la sfârșitul unităţilor de învăţare.

Portofoliul este început în clasa a V-a și continuat până în clasa a IX-a. La prima lecţie din fiecare unitate de învăţare, se face o evaluare sau autoevaluare, iar la prima lecţie din an, se evaluează realizarea acţiunilor proiectate pentru dezvolta-rea personală în anul precedent. Astfel, elevul poate urmări evoluţia intereselor și a dezvoltării sale, își asumă responsabilitatea pentru acţiunile realizate și însușește un set de instrumente care îl ajută în luarea deciziilor privind dezvoltarea personală.

Page 26: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

50 51

Este evident că evaluarea competenţelor implică confruntarea cu situaţii com-plexe în al căror context competenţa trebuie exercitată. Aceste situaţii-probleme trebuie să poarte un caracter semnificativ pentru viaţa elevului și să necesite, pen-tru soluţionare, integrarea unui sistem de cunoștinţe, abilităţi și atitudini achiziţio-nate de elev pe parcurs.

Orice situaţie semnificativă de învăţare, care implică activitatea elevului, își are rolul său în formarea competenţelor de dezvoltare și cu cât mai des acestea sunt proiectate și realizate, cu atât mai mult elevul este capabil să abordeze o situaţie nouă. De exemplu: în scopul formării subcompetenţei de a scrie și a prezenta o co-municare cu genericul „Am realizat să fiu eficient în învăţare”, profesorul are posibi-litatea de a crea un sistem întreg de situaţii semnificative de învăţare: de autoana-liză și autocunoaștere (a imaginii de sine, a temperamentului personal, a calităţilor personale), de organizare eficientă a timpului personal, de elaborare și realizare a obiectivelor personale, de învăţare și exersare a regulilor de învăţare eficientă și de depășire a insuccesului școlar, de autoapreciere a locului și rolului personal în comunitate. În acest mod, elevul, ca subiect de învăţare, este actorul principal în procesul de autoevaluare: el participă direct la evaluarea gradului de dezvoltare a competenţelor sale.

Pentru evaluarea fiecărei competenţe, prin produsele elaborate, se vor aplica criterii pe baza cărora se va măsura/aprecia reușita, progresul.

Evaluarea competenţelor solicită transparenţă totală în proces, dar creează di-ficultăţi, deoarece mulţi elevi nu pot enunţa și judeca prin criterii, ei pot oferi doar aprecieri generale și emotive. În consecinţă, profesorii sunt cei care formează com-petenţe și învaţă elevii să-și aprecieze capacităţile, aplicând cele mai simple criterii de evaluare.

Deoarece competenţele la disciplina Dezvoltare personală sunt orientate direct spre integrarea elevului în societate, profesorul apreciază nu doar performanţa, dar și coeficientul de progres realizat. Totodată este important de a monitoriza schimbă-rile de atitudine, a combina eficient evaluarea, monitorizarea cu evaluarea reciprocă și autoevaluarea elevului.

În prim-plan apar mai multe întrebări: Ce este mai important în aprecierea/eva-luarea competenței: rezultatul atins sau capacitatea de a fi gata pentru schimbare și dezvoltare continuă?; Cum putem măsura performanțele (coeficientul de progres) rezultate dintr-o situație de învățare orientată spre formarea competențelor?; Care sunt cele mai importante și necesare competențe pentru elev din perspectiva inte-grării sociale?

Pe parcursul fiecărui demers didactic, cadrul didactic va oferi un feedback con-structiv privitor la activitatea elevului, va oferi sugestii clare pentru perspectiva lui de dezvoltare personală.

Evaluarea formativă în cadrul fiecărei lecţii va fi interactivă și centrată pe o mo-nitorizare atentă și oferire de feedback constructiv verbal și nonverbal. Profesorul poate utiliza și variante de oferire de feedback reciproc, învăţând elevii să aprecieze succesele colegilor.

La sfârșitul unităţii de învăţare, profesorul va realiza activităţi de evaluare suma-tivă și va măsura/aprecia cum și în ce măsură s-au realizat unităţile de competenţă proiectate în baza produsului recomandat la finele modului.

Potenţialul educativ al orelor de Dezvoltare personală este incontestabil, deoa-rece va contribui la formarea personalităţii și promovarea modelelor de comporta-ment necesare pentru integrarea în societate.

IV. Referințe bibliografice

1. Activități psihosociale în domeniul egalității de gen pentru adolescenți. Suport cu materiale didactice, „Terre des Homes”, Moldova, 2017.

2. Anderson Walter. Curs practic de încredere. București: Curtea veche, 2000. 230. ISBN 973-99127-6-1.

3. Baban, A.; Petrovai, D.; Lemeni, G. Consiliere și orientare. Bucuresti, Humanitas Educational, 2002.

4. Balan, E.; Anghel, E.; Marcinschi, M.; Ciohodaru, E. Fete, băieți – parteneriat în viața privată și în viața publică. Bucuresti, Editura Nemira, 2003.

5. Beldiga C. etc. Învăț să fiu, Ghid pentru psihologii școlari, diriginți, profesori. Chișinău: Pro Didactica, 2006.

6. Beldiga C., Cojocaru V., ș. a. Învăț să fiu. Ghid pentru psihologii școlari, diriginți, profesori. Chișinău: Centrul Educaţional Pro Didactica, 2006.

7. Bocoș Mușata-D. Instruirea interactivă. Ghidul profesorului. Iași: Polirom, 2013.8. Bogorin V., Tudose R. Jocul de-a viața. Exerciții pentru orele de dirigenție. Cluj-

Napoca: Eikon, 2007.9. Cartea mare a jocurilor. CIDDC. Chișinău, 2003.10. Dezvoltă-ți afacerea. Ghid de autoangajare pentru tineri. OIM, 2006.11. Gheorghe, A., Măţan, I., Maftei, M. Dirigenția și consilierea. Ghid metodologic.

Craiova, Editura Alexandru Gheorghe, 2004.12. Materiale pentru profesori, diriginţi și elevi la modulul Dezvoltarea personală

și proiectarea carierei pentru clasele V-XII. Ministerul Educaţiei, Centrul pentru Educaţie Antreprenorială și Asistenţă în Afaceri, Chișinău, 2016, www.ceda.md.

13. D’Ambra G. Teste pentru a te cunoaște mai bine. Litera Internaţional, 2008.14. Gîlca, B. Manual de educație pentru viața de familie. Chișinău, 2002.15. Golovei L. 28 ore pentru cariera mea (ghid metodologic pentru psihologii școlari

și diriginți). Chișinău: Primexcom, 2015.16. Golovei L. Cariera mea începe în școală. Ghid metodologic pentru psihologi, ca-

dre didactice și educatori. Chișinău: Sofart Studio, 2018. - 187 p. ISBN 978-9975-3181-7-4.

17. Golovei L. Familia – promotor al valorilor. Ghid metodologic pentru psihologii școlari și diriginți. Chișinău: Imprint Star, 2017. - 103 p. ISBN 978-9975-4304-8-7.

Page 27: CURRICULUM NAȚIONAL...2 3 Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Cul-turii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) COORDONATORI NAȚIONALI:

52

18. Lemeni G., Miclea M. Consiliere și orientare: Ghid de educație pentru carieră. Cluj-Napoca: Editura ASCR, 2004.

19. Moldovanu I., Coadă C., Tomșa S., ș. a. 855 de Jocuri și Activități. Ghidul anima-torului. Chișinău: Unicef. 176 p.

20. Programa școlară pentru disciplina Consiliere și dezvoltare personală clasele a V-a – a VIII-a. București, 2017.

21. Stratan E., Balan A. Dirigenție clasa a V-a. Chișinău: Editura Poligraf-Design, 2010.22. Turchină T. Relații armonioase în familie. Caietul elevului. Ed. II-a revizuită.

Chișinău: Centru Internaţional La Strada, 2017.23. Zepca V. și alţii Viața are prioritate. Ghidul elevului. Siguranța vieții umane.

Chișinău, 2013.24. Zepca V. și alţii Alege sănătatea. Ghidul elevului. Formarea stilului sănătos de

viață. Chișinău, 2012.25. Zepca V. și alţii Siguranța vieții în mediul habitual și rezidențial, Ghid pentru învă-

țători. Chișinău, 2015.26. Резапкина Г. Уроки выбора профессии. //În: Школьный психолог, № 14/2006.

www.psy.1september.ru/article.php?ID=200601403.