DASAR JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH A. ?· 7.2.3 Melaksanakan projek perintis SPM di Ibu Pejabat ...…

  • Published on
    14-May-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

I

DASAR JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH

A. MAKLUMAT ORGANISASI I

1. NAMA ORGANISASI :

Jabatan Bendahari Negeri Sabah

2. WAWASAN:

Mewujudkan sistem perakaunan yang baik, canggih dancekap sesuai dengan perkembangan zaman moden.

3. MATLAMAT z

Memberi perkhidmatan perakaunan yang berkualiti danberorientasikan pelanggan serta pengurusan kewangan yangcekap dan profesional.

4. FUNGSI UTAMA :

4.I Mengawal " Terimaan dan bayaran dan

Menyimpan Wang Awam;

4.2 Mengakaun Perbelanjaan- -Pembangunan danPengurus serta kutipan Hasil Negeri;

4.3 Mengendalikan Pelaburan Equiti Kerajaan Negeri;

4.4 Menguruskan Akaun Kumpulan Wang AmanahKerajaan dan Deposit;

Maklumat Dasar Jabatan Bendahari Neseri

'trY

I i , Y . { (

-2-

4.5 Menyediakan Laporan perbelanjaan dan HasilTahunan dalam penyata Kewangan;

4.6 Beroperasi sebagai urusetia Sistem perakaunan Mikro(SPM) bagi Kementerian/Jabatan Negeri;

4'7 Membantu' merancang dan membimbing kakitanganbagi mencapai prestasi cemerlang dalam kerjayamereka.

Maklumat Dasar Jabatan Benclahari Neseri

B. MAKLUMAT DASAR ORGANISASI

5. DASAR:

Melaksana dan menguatkuasakan peruntukan-peruntukan yangrelevan yang terkandung dalam Akta Acaru Kewangan 1957 danArahan-Arahan Perbendaharaan tertentu.

OBJEKTIF:

Memastikan bahawa semua hasil yang dipungut adalahtepat, disimpan dengan selamat dan setiap bayaran dibuatdengan teliti dan betul mengikut peraturan kewangan;

Mewujudkan rekod perbelanjaan yang terperinci mengenaiperbelanjaan pembangunan dan pengurusan dan juga hasilyang diperolehi;

Memperolehi dan menambah hasil Kerajaan Negeri;

Menampung urusan-urusan tertentu kerajaan danmemberikan kemudahan kepada kakitangan awam danuntuk memudahkan bayaran balik sesuatu deposit;

Untuk memaklumkan kedudukan sebenar perbelanjaan danhasil negeri dalam tahun kewangan berkenaan;

Membantu Kementerian / Jabatan melaksanakan SistemPerakaunan Mikro (SPM) yang bertujuan untuk menentukankos'output' agensi masing-masing;

Menerapkan kefahaman terhadap sistem perakaunan yangutuh dengan mengadakan garis panduan dan bengkel kepadakakitangan agar mereka menjadi petugas yang berkesan.

Maklumat Dasar Jabatan Bendahari Neeeri

2-

6. STRATEGI PERLAKSANAAN DASAN ,

Strategi bagi melaksanakan dasar itu antaranyamengadakan projek-projek dan program_programdisenaraikan di perenggan 7.

termasuklahseperti yang

7. PROGRAM PELAKSANAAN:

7 'l Pengawasan pengurusan perakaunan yang Rapi DanTeratur

Bagi melaksan_akan pengawasan pengurusan perakaunan iniia hendakrah berpandukan kepada ,{ttu Acara Kewangan1957 dan Arahan perbendaharaan. Arahan perbendaharaanyang relevan adalah seperti berikut:

7'l'l Mengawar Terimaan Dan Bayaran serta MenyimpanWang Awam :

(i) A.P. 60 hingga A.p. 91 (Terimaan)

(ii) A.P. g2hingga A.p. 110 (Bayaran)

(iii) A.P. 125 hingga A.p. 135 (Menyimpan wang)

Maklumat Dasar Jabatan Bendahari Neeeri

-3-

7.I.2 Mengakaunkan Perbelanjaan Pembangunan dan

Pengurusan serta Pungutan Hasil Negeri :

(i) A.P. 6 hingga A.P. 7

(ii) A.P. 14 hingga A.P. 22

7.1.3 Mengendalikan Equiti Kerajaan Negeri :

(i) A.P. 28

7.I.4 Mengendalikan Equiti Kerajaan Negeri :

(i) A.P 27 hingga A.P. 28

7 .1.5 Menguruskan Akaun Kumpulan Wang Amanah

Kerajaan dan DePosit :

(i) A.P 23 hingga A.P. 26

(ii) A.P 155 hingga A.P. 164

7.t.6 Menyediakan Laporan Perbelanjaan dan Hasil

Tahunan :

( i ) A.P. Bab C, Bi l .13

7.2 Pengendalian Sistem Perakaunan Mikro (SPM)

1 .2.1 Menubuhkan unit sPM di JBNS yang berfungsi

selaku Urus setia SPM bagi Kerajaan Negeri'

Maklumat Dasar Jabatan Bendahari Negen

-4-

7 .2.2 Menyediakan tenaga pakar dalam SPM untukmembimbing dan melatih Pasukan Petugas SPMKementertanlJabatan.

7.2.3 Melaksanakan projek perintis SPM di Ibu PejabatJBNS dan pejabat Bendahari Negeri.

7.3 Penyediaan Kemajuan Sumber

7 .3.I Unit Sumber Maklumat memberikan kemudahanbacaan dan rujukan yang berunsurkan perakaunan,kewangan dan pengurusan.

7.3.2 Unit Pembangunan Sistem memastikan sistemperakaunan yang diamalkan teratur dan tidakbertentangan dengan peraturan yang sedia ada. Unitini juga akan membangunkan dan membentuksistem atas keperluan masa kini termasuk sistemberkomputer.

7 .3.3 Unit Latihan mengurus latihan kakitanganJabatan melalui bengkel, klinik dan seminaryang berunsurkan perakaunan, kewangan danpengurusan.

Maklumat Dasar Jabatan Bendahari Neseri

JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI

A. MAKLUMAT ORGANISASI:

1. NAMA ORGANISASI

Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri

2. WAWASAN

Membangunkan bidang TEKNOLOGI MAKLUMAT sertamerealisasikan usaha kerajaan ke arah menubuhkan "ANELECTRONIC GOVERNMENT" di Neseri Sabah.

3. MATLAMAT

Ke arah meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosialmelalui teknologi komputer dengan membekalkan pelbagaiperkhidmatan komputer dalam pentadbiran Kerajaan NegeriSabah.

4. FUNGSI UTAMA

4.1. Bertindak sebagai pusat perkhidmatan komputer bagiKerajaan Negeri;

4.2. Memperkenal dan menyelaraskan perancangan dankemajuan sistem komputer;

4.3. Memperbaiki sistem dantalacara penggunaan komputer;

4.4. Mempastikan penggunaan kos yang berpatutan dalampenggunaan komputer;

4.5. Menambah produktiviti sumber-sumber tenaga manusia dankomputer;

4.6. Mempiawai dokumentasi, data dan kodnya, producer danperkara-perkara lain yang berkaitan;

4.7. Mengintegrasi aplikasi komputer yang berkaitan dengansistem maklumat pengurusan;

4.8. Menyedia latihan bagi memperolehi pengalaman dalampenggunaan komputer kepada pengguna-pengguna;

4.9. Mempasti perubahan wajar dan licin dari sistem manualkepada sistem berkomputer dalam pentadbiran KerajaanNegeri; dan

4.10. Mengelakkan pembaziran peralatan komputer yang tidakdigunakan.

L

B. MAKLUMAT DASAR ORGANISASI

5. DASAR

Memberi khidmat nasihat dan kepakaran dalam bidang teknologimaklumat kepada organi sasi- organi sasi keraj aan.

OBJBKTIF

* Memenuhi sebaik mungkin keperluan pengkomputeranKementerianlJabatan/Badan Berkanun Kerajaan NegeriSabah.

6. STRATEGI PERLAKSANAAN DASAR

Strategi bagi melaksanakan dasar itu antaranya termasuklahmngadakan program-program seperti yang tersenaraikan dalamperenggan7.

7. PROGRAM PELAKSANAAN :

7.1. Pengujudan Struktur Organisasi Yang Berkesan

Jabatan Perkhidmatan Komputer sedang menyusun semulastruktur organisasi dan fungsi jabatan untuk dilaksanakanpadatahun 1997;

7.2. Pengujudan Personel IT Dalam Perkhidmatan AwamMencukupi Dan Berkelayakan

7.2.1. Menyediakan latihan/seminar/pendedahan IT yangbersesuaian;

7.2.2. Mempastikan setiap,pemegang Biasiswa KerajaanNegeri Sabah dalam jurusan IT kembali berkhidmatdalam Perkhidmatan Awam Negeri;

7.2.3. Mengadakan I mengesyorkan penyediaan biasiswauntuk melanjutkan pelajaran dalam bidang IT;

7.3. Pengujudan Piawaian Perlaksanaan IT

7.3.1. Mempiawaikan penggunaan pakej - pakej komputerperibadi (personal computer) di sektor awamsejak 1994. Sebahagian pakej piawaian telahpundilancarkan penggunaannya;

7.3.2.Mengesyorkan penggunaan pakej pemprosesanperkakas piawaian di sektor awam;

7.3.3.Mempiawaikan penggunaan pelbagai piawaianseperti Kaedah Menganalisa dan Mereka SistemBerstruktur (SSADM), dokumen-dokumen tender,perjanjian jualbeli, perjanjian penyelenggaraanperkakasan.

7.4. Pelaksanaan IT Selaras Dengan Perkembangan IT DiPasaran.

7.4.1. Melakukan kajian/penyelidikan IT pada setiapmasa:

7.4.2. Mengadakan taklimat barangan / produk IT padasetiap masa;

7.4.3. Menghadiri pameran-pameran IT yang terkini;

7.4.4. MengadakanRujukan IT;

dan menyediakan Perpustakaan

7 .4.5. Menggalakkan penggunaan Internet.

7.5. Arahan Untuk Menerimapakai PendekatanPengkomputeran Secara 'Decentralise' Di Negeri Sabah

7.5.1. Mengalakkan dan membantu dalam pengujudanunit-unit komputer di Kementerian/Jabatan/AgensiKerajaan;

7.5.2. Bertanggungjawab terhadap perkhidmatangunasama bagi Pegawai Sistem Maklumatdan Penolong Pegawai Sistem Maklumat;

7 .5.3. Menyedia dan mengadakan latihan komputer;

7.5.4. Menyelaraskan program-program pelaksanaan IT dikementerian I jabatan / agensi kerajaan denganmengadakan mesyuarat kakitangan teknikalsekurang-kurangnya sekali dalam dua/ti ga bulan.

Recommended

View more >