Dokumentai Ir Apskaitos Registrai

  • View
    120

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Finansinė apskaita ir analizė

Text of Dokumentai Ir Apskaitos Registrai

4. Dokumentai ir apskaitos registraiFinansin apskaita ir analiz

Buhalterins apskaitos statymasApskaitos dokumentai suraomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvi kalba, o prireikus ir lietuvi, ir usienio kalba. Gauti dokumentai, kurie surayti usienio kalba, prireikus turi bti iversti lietuvi kalb.

Buhalterins apskaitos statymasVisos kins operacijos ir kiniai vykiai turi bti pagrsti apskaitos dokumentais, iskyrus io straipsnio 2 dalyje numatyt atvej.Apskaitos dokumentai suraomi kins operacijos ir kinio vykio metu arba jiems pasibaigus ar vykus. (12 straipsnis)

Buhalterins apskaitos statymaskins operacijos ir kiniai vykiai, kurie negali bti pagrsti apskaitos dokumentais, pagrindiami su jais susijusi kini operacij ir kini vyki apskaitos dokumentais. (12 straipsnis/2 dalis)

Buhalterins apskaitos statymasNuolatini ir ilgalaiki paslaug (energijos, duj, ryi, nuomos ir kit) teikimo pagal sutartis arba paslaug, gyt naudojantis telekomunikacij ranga, prajusio laikotarpio, kuris negali bti ilgesnis negu vienas mnuo, apskaitos dokumentai iraomi ir pateikiami (isiuniami) paslaugos gavjui ne vliau kaip iki kito mnesio 10 dienos. kine veikla nesiveriantiems fiziniams asmenims Vyriausybs nustatyta tvarka gali bti iraomi ir pateikiami (isiuniami) ne ilgesnio kaip du mnesiai laikotarpio nuolatini ir ilgalaiki paslaug teikimo apskaitos dokumentai.(12 straipsnio/3 dalis)

Buhalterins apskaitos statymasApskaitos registruose kini operacij ir kini vyki duomenys uregistruojami kins operacijos arba kinio vykio dien arba ikart po to, kai yra galimyb tai padaryti. (12 straipsnio/4 dalis)

Privalomi apskaitos dokumento rekvizitaiapskaitos dokumento pavadinimas; kio subjekto, suraiusio apskaitos dokument, pavadinimas, kodas; apskaitos dokumento data; kins operacijos arba kinio vykio turinys;

Privalomi apskaitos dokumento rekvizitaikins operacijos arba kinio vykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine iraika. Jeigu kins operacijos arba kinio vykio rezultatas nurodomas kiekybine iraika, turi bti nurodyti mato vienetai;

Privalomi apskaitos dokumento rekvizitaiasmens (-), kuris (-ie) turi teis surayti ir pasirayti arba tik pasirayti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-) raid (-s), pavard (-s), paraas (-ai) ir pareigos.

Buhalterins apskaitos statymasKituose teiss aktuose atskir ri apskaitos dokumentams gali bti papildomai nustatyti privalomi rekvizitai. Reikalavimus mokesiams apskaiiuoti naudojamiems apskaitos dokumentams, skaitant i dokument gaminimo ir platinimo tvark, nustato Vyriausyb (13 straipsnis/2 dalis)

Buhalterins apskaitos statymasraai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinius iame straipsnyje nurodytus rekvizitus, iskyrus apskaitos dokumentus, gautus i usienio subjekt.

Buhalterins apskaitos statymasKai kin operacija jau atlikta arba kinis vykis baigsi, bet nra gautas tai patvirtinantis apskaitos dokumentas, suraomas laisvos formos apskaitos dokumentas, nustatantis kins operacijos arba kinio vykio tapatum. dokument pasirao asmenys, turintys teis surayti ir pasirayti arba tik pasirayti apskaitos dokumentus.

Buhalterins apskaitos statymasNurodytos nuostatos neprivalomos Kasos aparato kvitui ir PVM sskaitai faktrai

Buhalterins apskaitos statymaskio subjekto vadovas patvirtina asmen, kurie turi teis surayti ir pasirayti arba tik pasirayti apskaitos dokumentus, sra ir j para pavyzdius. Apskaitos dokumentai pasiraomi asmenikai arba Elektroninio parao statymo nustatyta tvarka. Kai pagal sutart apskait tvarko apskaitos paslaugas teikianti mon, dokument pasiraymo tvarka nustatoma sutartyje, sudarytoje su usakovu.

Degal (varikli benzino, dyzelini degal ir suskystint duj, skirt naudoti kaip degalai) pirkjams, kai jie pagal pirkimopardavimo sutartis atsiskaito ne banko kortele, iraytuose apskaitos dokumentuose turi bti nurodyti ie privalomi rekvizitai:

Degal dokumento rekvizitai:apskaitos dokumento pavadinimas; kio subjekto, suraiusio apskaitos dokument, pavadinimas, kodas; apskaitos dokumento data; pirkjo pavadinimas; parduot degal pavadinimas, j kiekis atitinkamais mato vienetais ir pardavimo pinigin iraika.

Buhalterins apskaitos statymasU apskaitos dokument suraym laiku ir teisingai, u juose esani duomen tikrum ir kini operacij teistum atsako apskaitos dokumentus sura ir pasira asmenys

Patikslinamieji apskaitos dokumentaiKai preks nukainojamos, grinamos, parduodamos su nuolaida, kai suteikiamos apyvartos nuolaidos, taip pat kai taisomos apskaitos dokument, kuriais forminamos pirkimopardavimo operacijos, iraymo metu padarytos, bet vliau pastebtos klaidos ir kitais atvejais raomi patikslinamieji apskaitos dokumentai. Patikslinamieji pinig apskaitos dokumentai nesuraomi.

Patikslinamieji apskaitos dokumentaiPatikslinamj apskaitos dokument ali susitarimu surao preki tiekjas arba pirkjas.

Patikslinamieji apskaitos dokumentaiPatikslinamajame apskaitos dokumente, be io statymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyt rekvizit, nurodomas tikslinamo dokumento pavadinimas ir jo data. Apyvartos nuolaidos suteikimo atveju suraytame patikslinamajame apskaitos dokumente nurodomas nuolaidos teikimo laikotarpis ir to laikotarpio apyvartos suma, nuo kurios teikiama nuolaida, o tikslinamo dokumento pavadinimas ir jo suraymo data nenurodomi.

Apskaitos registraikini operacij ir kini vyki duomenys registruojami apskaitos registruose. Apskaitos registr form, turin ir skaii nusistato kio subjektas pagal savo poreikius.

Apskaitos registraiApskaitos registruose kins operacijos ir kiniai vykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine arba kita tvarka. Apskaitos registr pasirao j sudars asmuo.

Apskaitos registraiApskaitos registrai gali bti raomi ranka arba techninmis priemonmis. Apskaitos duomenis kompiuterinse laikmenose galima saugoti tik tuo atveju, kai yra atspausdinti apskaitos registrai. Pasibaigus finansiniams metams,apskaitos registrai susiuvami (riami), j lapai sunumeruojami, paskutiniame lape nurodomas lap skaiius.

Klaid taisymasPinig apskaitos dokumentus taisyti draudiama. Jei padaryta klaida, pinig apskaitos dokumentas anuliuojamas ir suraomas naujas. Visuose apskaitos dokumentuose draudiama taisyti dokumento suraymo dat

Klaid taisymasApskaitos dokumentuose galima taisyti kiek, sum ir tekst, iskyrus io straipsnio 2 dalyje numatyt apskaitos dokumento rekvizit. Taisant klaid, klaidingas tekstas arba skaiius perbraukiamas taip, kad galima bt juos perskaityti, ir raomas teisingas tekstas arba skaiius. alia itaisyto rao pasirao taisom apskaitos dokument pasira asmenys ir nurodoma taisymo data. Tokie taisymai daromi tik dokumento suraymo metu.

Klaid taisymasKlaidos apskaitos registruose, pastebtos iki metins finansins atskaitomybs sudarymo ir patvirtinimo, gali bti taisomos perbraukiant klaiding tekst ir skaii taip, kad bt galima juos perskaityti, ir raant teising skaii ar tekst arba suraant buhalterin paym. alia itaisyto rao pasirao taisom dokument pasira asmenys ir nurodoma taisymo data. Klaidos apskaitos registruose, pastebtos po metins finansins atskaitomybs sudarymo ir patvirtinimo, taisomos tik suraant buhalterin paym.

Buhalterins apskaitos statymasApskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansins atskaitomybs patvirtinimo saugomi kio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, utikrinanias dokument saugum.