„DZIEDZICTWO KULTUROWE EUROPY” ?· Dziedzictwo kulturowe może zachęcić młodych ludzi do nauki…

  • Published on
    27-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

DZIEDZICTWO KULTUROWEEUROPY

NIEZBDNIK DLA NAUCZYCIELI(UCZNIOWIE W WIEKU 1015 LAT)

DZIEDZICTWO. TU PRZESZO SPOTYKA SI Z PRZYSZOCI

2

Spis treci

Przewodnik po niezbdniku dla nauczycieli przygotowanym w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 3

LEKCJA 1: Detektywi dziedzictwa kulturowego 9

DLA NAUCZYCIELI: Uwagi do gry Detektywi dziedzictwa kulturowego 11

DETEKTYWI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO arkusz zada 12

LEKCJA 2: Europa Zjednoczeni w rnorodnoci 14

ARKUSZ PRACY DLA KURATORW WYSTAWY 16

LEKCJA 2: Propozycje projektw 18Oto my 19Artyci pop-art 19Kapsuy czasu 20Zainspirowani tradycj 20Zaadoptuj pomnik 21Uroczystoci 21Europejskie szlaki kulturowe 22Wsplne dziedzictwo 22DiscoverEU: Twoja europejska lista ycze 23Dziedzictwo przemysowe 23Zataczmy! 24Rowerem na szlaku dziedzictwa 24Z dala od utartych szlakw 25Miasta bliniacze 25Modzi ludzie a dziedzictwo 26Znak Dziedzictwa Europejskiego 26

Unia Europejska, 2018Ponowne wykorzystanie dozwolone pod warunkiem podania rda.Ponowne wykorzystanie dokumentw Komisji reguluje decyzja 2011/833/UE (Dz.U. L 330 z 14.12.2011, s. 39).Wykorzystywanie lub powielanie zdj i innych materiaw, co do ktrych UE nie przysuguj prawa autorskie, wymaga bezporedniej zgody waciciela praw.

PDF ISBN 978-92-79-92788-1 doi:10.2766/76164 NC-01-18-878-PL-N

UE: Unia Europejska

3

Przewodnik po niezbdniku dla nauczycieli przygotowanym w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

ZAPRASZAMY

Niniejszy niezbdnik, rdo edukacyjnej wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, opracowane z myl o uczniach w wieku 1015 lat, ma za zadanie pomc znale odpowiedzi na nastpujce pytania:

> Jak moemy zbudowa wspln przyszo, w uznaniu wyjtkowego charakteru oraz rnorodnoci dziedzictwa kulturowego

w Europie? > W jaki sposb moemy pomc modym ludziom czerpa przyjemno, poznawa i dowiadcza bogatego, wsplnego

dziedzictwa kulturowego w Unii Europejskiej?

DZIEDZICTWO KULTUROWE W EUROPIE KONTEKST

Unia Europejska powstaa z potrzeby osignicia pokoju, dobrobytu gospodarczego oraz pragnienia ycia we wsplnocie. Opiera si na wsplnych celach i ideaach, z penym poszanowaniem rnorodnoci kulturowej i jzykowej. Celem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 jest uczczenie bogatego i zrnicowanego dziedzictwa Europy, zarwno na poziomie caej Unii Europejskiej, jej krajw czonkowskich, regionw oraz na szczeblu lokalnym. Ten niezbdnik ma wspiera nauczycieli w zapoznawaniu uczniw w klasie i poza ni z ich dziedzictwem kulturowym oraz w zwikszaniu wrd dzieci wiadomoci potrzeby jego ochrony.

Dziedzictwo kulturowe wpywa na nasze codzienne ycie. Otacza nas w miastach, dostrzegamy je w naturalnych krajobrazach i na stanowiskach archeologicznych. Dziedzictwo to literatura, sztuka i zabytki, rzemioso, ktrego uczymy si od przodkw, historie opowiadane naszym dzieciom, ulubione potrawy i filmy, ktre ogldamy i w ktrych odnajdujemy samych siebie.

Rne przejawy dziedzictwa kulturowego maj warto spoeczn, zarwno te stworzone przez czowieka jak i te, ktrym czowiek sam nada znaczenie. Dla spoeczestwa wsplne dziedzictwo moe mie warto kulturow, artystyczn, historyczn, archeologiczn lub antropologiczn.

Jednak nie wszystko, co stare, okrela si mianem dziedzictwa kulturowego. Za dziedzictwo uznajemy tylko te efekty dziaalnoci czowieka, ktre s wiadomie chronione, konserwowane lub oywiane i nie s pozostawione naturalnemu rozpadowi, zapomnieniu ani zniszczeniu.

Na dziedzictwo kulturowe, w wielu jego przejawach, skadaj si:

> Budynki, pomniki, artefakty, archiwa, stroje, dziea sztuki, ksiki, maszyny, zabytkowe miasta, stanowiska archeologiczne itp. jest to dziedzictwo materialne.

> Tradycje, praktyki, formy wyrazu, wiedza, umiejtnoci oraz cenione przez ludzi wydarzenia i przestrzenie kulturowe, np. festiwale. Ponadto s to jzyki i przekazy ustne, sztuki teatralne, tradycyjne rzemioso itp. jest to dziedzictwo niematerialne.

> Krajobrazy i obszary geograficzne, gdzie przyroda nosi lady ludzkich praktyk kulturowych i tradycji, np. ogrody.

> Zasoby utworzone w formie cyfrowej (np. sztuka cyfrowa i animacja) lub ktre poddano obrbce cyfrowej w celu ich zachowania (w tym teksty, obrazy, filmy i nagrania audio) jest to dziedzictwo cyfrowe.

4

Temat Tytu Zasoby Materiay

Co to jest dziedzictwo kulturowe?

Lekcja 1Detektywi kulturowi

Gra internetowa

Arkusz odpowiedzi do gry Detektywi kulturowi

Komputery z dostpem do Internetu dla uczniw pracujcych w parach

Tablica Rzutnik cyfrowy

Poszanowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz docenienie jego wartoci i rnorodnoci

Lekcja 2Europa zjednoczeni w rnorodnoci

Przewodnik dla kuratorw wystawy

Lista projektw

Komputery Kartki i dugopisy Propozycje projektw

Niezbdnik zawiera:

> Przewodnik po niezbdniku dla nauczycieli

> Gr internetow

> Plan lekcji 1: Detektywi dziedzictwa kulturowego

> Plan lekcji 2: Europa zjednoczeni w rnorodnoci

> Propozycje projektw

PLANY LEKCJI

Niezbdnik zawiera 2 plany lekcji:

> Podstaw pierwszego planu lekcji jest gra internetowa powicona dziedzictwu kulturowemu, dziki ktrej nauczyciele mog przedstawi temat w zabawny i zachcajcy do nauki sposb. Gra pomoe uczniom zapozna si z dziedzictwem kulturowym i zrozumie jego rne formy. Gwnym celem tego planu lekcji jest przyblienie uczniom pojcia wsplnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i promowanie poczucia przynalenoci do Europy.

> Plan drugiej lekcji zachca uczniw do odkrywania europejskiego wymiaru dziedzictwa kulturowego, ktre jest im bliskie. Uczniowie zastanowi si, w jaki sposb mog chroni swoje lokalne dziedzictwo i uczestniczy w jednym lub kilku projektach, ktre dadz im moliwo poznawania dziedzictwa kulturowego z bliska. Gwnym celem tego planu lekcji jest zwrcenie uwagi uczniw na znaczenie poszanowania i ochrony naszego dziedzictwa kulturowego.

Dziedzictwo kulturowe moe zachci modych ludzi do nauki oraz do angaowania si w rne przedsiwzicia. Moe ono rwnie pomc w pogbieniu dialogu midzy rnymi kulturami i pokoleniami, wzmc poczucie wsplnego zrozumienia rnic i podobiestw, a take zachca do poszanowania rnorodnoci kulturowej.

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Europy jest niezwykle cenne. Jest to nasze wsplne bogactwo, ktre nas uksztatowao. Nastpne pokolenia to jego przyszli opiekunowie, ktrzy zapewni jego sta ochron. Pomagajc uczniom poznawa i pielgnowa dziedzictwo kulturowe, odkrywamy przed nimi jego rnorodno i rozpoczynamy midzykulturowy dialog na temat tego, co nas czy.

STRUKTURA

Niezbdnik dla nauczycieli wyposaa ich w odpowiednio opracowane materiay edukacyjne i podsuwa tematy projektw dotyczcych dziedzictwa kulturowego, ktre mog zosta zrealizowane w klasie. Celem jest zapoznanie modych ludzi z europejskim dziedzictwem kulturowym i zachta do angaowania si w sprawy zwizane z dziedzictwem. Chodzi rwnie o wzmocnienie poczucia przynalenoci do wsplnej europejskiej rodziny.

Niezbdnik jest skierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotw oraz uczniw w wieku 1015 lat. To materia pomocniczy do wykorzystania w trakcie lekcji, dyskusji i prac projektowych powiconych dziedzictwu kulturowemu.

5

LEKCJA 1: DETEKTYWI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GRA INTERNETOWA

Plan pierwszej lekcji zawiera gr internetow z dwoma poziomami trudnoci przeznaczon dla uczniw w wieku 1012 lat oraz 1315 lat. Nauczyciele mog wykorzysta gr internetow zatytuowan Detektywi dziedzictwa kulturowego na pocztku pierwszej lekcji powiconej dziedzictwu kulturowemu. Rozgrywanie jej w parach lub grupach, pod czujnym okiem nauczyciela, zachci do aktywnego uczenia si i zapewni uczniom dobr zabaw podczas zdobywania wiedzy.

Dziki grze internetowej uczniowie zapoznaj si z tematem dziedzictwa kulturowego i jego czterema formami (materialn, niematerialn, naturaln i cyfrow). Posuy ona take jako wstp do dyskusji na temat znaczenia dziedzictwa kulturowego.

Cele gry internetowej:

> przycign uwag uczniw i zachci ich do zdobycia szerszej wiedzy na temat zrnicowanego dziedzictwa Europy

> poszerzy wiedz na temat dziedzictwa kulturowego poprzez ukazanie, e jest to co wicej ni tylko muzea i stare budynki

> zapozna uczniw z czterema formami dziedzictwa kulturowego

> rozpocz dyskusj na temat tego, co stanowi dziedzictwo kulturowe

> zachca uczniw do interakcji z dziedzictwem kulturowym

> zwikszy umiejtnoci badawcze uczniw

> zachci do aktywnego uczenia si W grze pojawia si interaktywna mapa Europy, na ktrej uczniowie znajd wirtualne przedmioty lub zdjcia (np. Mur Berliski, Wie Eiffla). Podczas rozgrywki wyskakiwa bd okienka z pytaniami, a uczniowie odpowiedz na nie klikajc na konkretne kraje na mapie.

Gra ma dwa poziomy trudnoci:

> 7 pyta przeznaczonych dla uczniw w wieku 1012 lat.> 7 pyta przeznaczonych dla uczniw w wieku 1315 lat.

Na kadym poziomie pojawiaj si trzy pytania dotyczce wsplnego europejskiego dziedzictwa i cztery pytania przedstawiajce rne formy dziedzictwa kulturowego (materialn, niematerialn, naturaln i cyfrow). Chodzi o to, aby uczniowie dokadnie zapoznali si z istot dziedzictwa kulturowego, a nauczyciele sprawnie i zabawnie wprowadzili ich w temat lekcji. Wicej informacji znajduje si w zasadach gry.

LEKCJA 2: ZJEDNOCZENI W RNORODNOCI PROPOZYCJE PROJEKTW

Niezbdnik do drugiej lekcji zawiera list 15 propozycji projektw. Nauczyciele mog wybra jeden lub wicej z nich i zrealizowa z uczniami w klasie lub poza ni.

Uczniowie mog take wybra jeden temat projektu, podzieli si na zespoy robocze skupione wok rnych aspektw danego zagadnienia, a nastpnie zbada je, opisa i przedstawi reszcie klasy. Uczniowie mog sign po tematy oparte na ich osobistych zainteresowaniach lub dowiadczeniach, a nastpnie zaprezentowa je w kontekcie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Projekt powinien zachca uczniw do angaowania si w organizacj wydarze promujcych poczucie przynalenoci do wsplnej spoecznoci europejskiej lub do uczestniczenia w nich.

Projekty promuj aktywne uczenie si i prac grupow. Wsplne uczenie si w zespoach umoliwia dzielenie si przez uczniw swoim dziedzictwem kulturowym oraz zwiksza integracj i wzajemne zrozumienie. Projekty nie maj ogranicze wiekowych, dziki czemu nauczyciele mog sami wybra taki, ktry wedug nich bdzie odpowiedni do wieku, zainteresowa i umiejtnoci ich uczniw. Zaleca si podejcie interdyscyplinarne, w ktrym nauczyciele wykorzystuj wiedz z innych obszarw, np. sztuki, wychowania fizycznego czy technologii cyfrowych.

6

Kady projekt zachca do:

> bada (poczenie dyskusji i wyszukiwania informacji np. w intrenecie)> prezentacji pracy (na forum klasy lub w formie cyfrowej dla szerszej grupy odbiorcw)> uczestnictwa uczniw w wydarzenia zwizane z dziedzictwem kulturowym

Wiele projektw zachca do wyjcia poza mury szkoy, do odwiedzenia znajdujcych si w okolicy miejsc, ktre s zwizane z dziedzictwem kulturowym lub wyjtkowych siedlisk przyrodniczych objtych programem Natura 2000. Bezporedni kontakt w dziedzictwem pomoe uczniom zrozumie wag ochrony i wspierania rnorodnoci biologicznej a take wszystkich form dziedzictwa kulturowego Europy. Angaujc si w wydarzenia zwizane z dziedzictwem kulturowym, uczniowie mog stawa si bardziej samodzielni, uczc si jednoczenie wsppracy w grupie. Uczestniczc w dziaaniach zwizanych z dziedzictwem kulturowym, uczniowie mog odkry nowe zwizki ze swoim wasnym dziedzictwem.

Wskazwka: Pom uczniom dzieli si swoj prac z innymi!Nauczyciele powinni zachca uczniw do dzielenia si wynikami prac projektowych z odbiorcami spoza klasy i jeli to moliwe zachca do organizacji wydarze zwizanych z dziedzictwom kulturowym. W ramach organizowanych w szkole wydarze, uczniowie mog przedstawi rezultaty swoich bada i prac projektowych zaproszonym do udziau wadzom lokalnym oraz ludziom zwizanym z tematyk lokalnego dziedzictwa kulturowego. Wsppracujc z lokalnymi spoecznociami zajmujcymi si dziedzictwem kulturowym i biorc udzia w Europejskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego, uczniowie zdobywaj dowiadczenie, ktre w przyszoci moe zaowocowa ochot do dalszego uczestnictwa w projektach zwizanych z dziedzictwem kulturowym, np. jako wolontariusze.

WSKAZWKI DOTYCZCE UDOSTPNIANIA I PUBLIKOWANIA W INTERNECIE PRAC PROJEKTOWYCH UCZNIW

Zwikszenie umiejtnoci cyfrowych uczniw podczas nauki o dziedzictwie kulturowym wymaga od nauczycieli zachcania ich do udostpniania swoich prac projektowych w Internecie. Oto kilka pomocnych wskazwek:

> Zach kady zesp projektowy do zapisywania w Folderze praw autorskich zdj, filmw i muzyki, ktre czonkowie zespou chc wykorzysta. Wszystkie materiay musz zosta zapisane wraz ze szczegami dotyczcymi praw autorskich. Zesp powinien nastpnie zdecydowa, w jaki sposb bdzie potwierdza prawa autorskie i jak oznacza wykorzystane materiay. Jeden z czonkw zespou powinien zosta mianowany Menederem ds. praw autorskich i sprawdza dane dotyczce przypisania, stanu praw autorskich i w razie potrzeby skada wniosek o pozwolenie na wykorzystanie do celw edukacyjnych. Pozwolenia naley przechowywa w Folderze praw autorskich.

> Zapoznaj uczniw ze rdami cyfrowymi Creative Commons i wyjanij, jak naley podawa te rda. Sprawd przydatne strony:

Europeana https://www.europeana.eu/portal/pl to kolekcja ponad 51 milionw dzie sztuki, przedmiotw, ksiek, filmw i dwikw z ponad 3,5 tysica muzew, galerii, bibliotek i archiww w caej Europie. Wikszo obiektw jest dostpna za darmo, ale wszystkie musz zosta opisane prawidowo z podaniem odpowiedniego rda.

Creative Commons https://creativecommons.org darmowa, atwa w uyciu licencja praw autorskich uatwiajca publiczne udostpnianie i wykorzystywanie owocw twrczej pracy. Uczniom mona pokaza, jak szuka multimediw z licencj Creative Commons do ich prac projektowych i w jaki sposb sprawdzi stan praw autorskich na stronie https://search.creativecommons.org

> Rozwa poproszenie kadego zespou projektowego o wybranie i zastosowanie ktrej z licencji Creative Commons wobec ich wasnych projektw przed opublikowaniem ich w Internecie. Bdzie to wietny sposb na to, aby uczniowie zrozumieli, czym s prawa autorskie i jak odpowiednio doceni dziea innych, ktre mog si przyda zarwno w szkole, jak i w przypadku publikowania wasnych prac w Internecie.

> Poinformuj uczniw, ktrzy planuj nagrywa na wideo nie tylko siebie nawzajem, ale take innych modych ludzi w wieku poniej 16 lat, e musz w kadym przypadku poprosi o pisemn zgod rodzica lub opiekuna owych osb. Uczniowie mog wykorzysta szkolny formularz do wyraania takiej zgody. Kada grupa projektowa powinna wyznaczy Administratora Danych, ktry podjby si zarzdzania bezpieczestwem wszystkich zebranych danych osobowych, decydujc wraz z zespoem, ktre z nich mona poda w Internecie.

> Uczniowie z kadej grupy projektowej powinni dokadnie wyjani wszystkim dorosym i dzieciom zgadzajcym si na podanie danych osobowych oraz zarejestrowanie ich wizerunku lub gosu, w jaki sposb zostan przedstawieni w Internecie i jak bd potraktowane ich dane.

> Zajrzyj na unijny portal...

Recommended

View more >