EFFIE 2012, nagrada za tržno-komunikacijsko učinkovitost Razpis in strokovni dogodki

  • View
    37

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EFFIE 2012, nagrada za tržno-komunikacijsko učinkovitost Razpis in strokovni dogodki Ljubljana, september 2012. SOO Effie 2012. Tina Kumelj , predsednica EFFIE 2012; direktorica marketinga, Ljubljanske mlekarne - PowerPoint PPT Presentation

Text of EFFIE 2012, nagrada za tržno-komunikacijsko učinkovitost Razpis in strokovni dogodki

Diapozitiv 1

EFFIE 2012, nagrada za trno-komunikacijsko uinkovitost

Razpis in strokovni dogodki

Ljubljana, september 2012

SOO Effie 2012Tina Kumelj, predsednica EFFIE 2012; direktorica marketinga, Ljubljanske mlekarneUra Puko, strokovna direktorica EFFIE 2012; vodja oglaevanja/direktorica projektov, PristopAlja Taha, trenjska strokovnjakinjaAna Ivandi, kreativna direktorica in komunikacijska strateginja, FormitasAndrej Krajner, vodja korporativnega komuniciranja, Si.mobilMaks Oplotnik, marketinki koordinator, Fox International Channelsiva vagelj, direktorica stratekega marketinga, Belinka BellesPetra Prelog, vodja projektov SOZ

Effie 2012 pomembni datumiJunij 2012 Objava razpisa na www.effie.si20. november 2012 Rok za prijavo akcij27. november 2012 Zadnja prilonost za prijavo akcij** Vija cena prijave!10. januar 2013* Prvostopenjsko iriranje12. februar 2013* Drugostopenjsko iriranje28. februar 2013Lista finalistov20. marec 2013 na 22. SOFSlavnostna podelitev nagrad Effie 2012

iriranjeDvostopenjsko v dveh loenih krogih ocenjevanja.irija prvega kroga: devet lanov in predsednik; vse prijaveirija drugega kroga: tirinajstih lanov in predsednik; finalistilani uveljavljeni predstavniki oglaevalske stoke, oglaevalcev, medijev, akademske sfere. Predlaga SOO Effie, potrdi UO SOZ.Novost: tekmovalna komisija.

Nagrada EffieNagrade Effie podeljuje irija oglaevalcem in agencijam, ki so nedvoumno, z argumenti in preverljivimi podatki dokazali neposredno povezavo med trnim komuniciranjem ter doseganjem in preseganjem zastavljenih komunikacijskih, marketinkih in poslovnih ciljev.

za akcije, ki pokaejo, kako so investicije v trno komuniciranje pripomogle k doseenim poslovnim rezultatom

Novost: uinkovite idejeZa nagrado Effie 2012 se lahko poteguje prav vsaka ideja, ne glede na uporabljen trno-komunikacijski kanal ali njihovo kombinacijo, dokler razpolaga z dokazljivimi in objektivnimi podatki o doseganju oz. preseganju zastavljenih ciljev akcije.

Ni ve nujno, da je akcija vsebovala vsaj en televizijski, radijski, tiskani ali spletni oglas.

Effie nagrajuje ideje, ki dokazano delujejo!

Novost: novo ponderiranje ocene akcije

Na obeh stopnjah:STRATEKI IZZIV + CILJI: 23,3 % konne oceneIDEJA: 23,3 % konne oceneIZVEDBA IDEJE S KREATIVNIMI REITVAMI: 23,3 % konne oceneREZULTATI: 30 % konne oceneOcenjevanje

Novost: kreativa v obeh krogih!

lani obeh irij ocenjujejo pisne predstavitve akcij IN nanje vezano kreativno gradivov prvem krogu brez primerjav z drugimi prijavljenimi akcijami v isti kategorijiv drugem krogu pa znotraj posamezne kategorije.

Ocenjevanje

Tekmovalna komisija po posvetu s predsednikom irije doloi minimalno tevilo zbirnih tok, potrebno za uvrstitev ocenjevanih akcij v drugi krog (finalisti) ter minimalno tevilo zbirnih tok, potrebnih za podelitev nagrad. Drugostopenjska irija razglasi najbolje akcije v vsaki kategoriji, ki prejmejo zlato, srebrno ali bronasto priznanje. irija se lahko odloi, da posamezne nagrade ne bo podelila. e dve akciji v isti kategoriji doseeta primerljivo konno tevilo zbirnih tok, se obema podeli nagrada iste ravni.irija lahko najbolji prijavljeni akciji v tekoi izvedbi podeli tudi platinasti Effie, ki ga prejme akcija za izjemen doseek.

Ocenjevanje

Zaupnost, molenost, samoizloitevirija gradivo obravnava strogo zaupno. Zavezani so k popolni molenosti, tudi po zakljuku Effie. Vsi podpiejo izjavo o popolni molenosti.

lani irije po naelu samoizloitve ne smejo ocenjevati:akcije, ki jo je prijavila agencija ali podjetje, za katerega delajo,so z njeno pripravo in/ali izvedbo kako drugae povezani, akcije, ki je neposredno konkurenna akciji, ki so jo pripravljali ali izvajali sami.

lani irije ne prejmejo v branje in ocenjevanje tistih akcij, kjer so se samoizloili.

RAZPIS EFFIE 2012

Razpisno obdobjeTrno-komunikacijske akcije, ki so potekale na ozemlju Republike Slovenije med 1. septembrom 2010 in 15. oktobrom 2012. Novost! Kategorija I) Dolgorona uinkovitost: trno-komunikacijske akcije, ki so potekale na ozemlju Republike Slovenije vsaj med 15. oktobrom 2009 in 15. oktobrom 2012. Pogoj je, da akcija izkazuje dolgorono uinkovitost v obdobju 3 ali ve let.

Razpisane kategorijePotroni izdelki hrana in pijaaPotroni izdelki drugoTrajne dobrineStoritveKorporativno komuniciranje

4 NOVE razpisane kategorijeF.Drubeno odgovorne akcijeG.Uinkovita raba spleta in drubenih medijevH.Uinkovita komunikacija na prodajnem mestuI. Dolgorona uinkovitost

15

Pisanje prijave: kaj potrebujete? PRIJAVA PISNE PREDSTAVITVE AKCIJEEnotni obrazec za kategorije A-GLoeni obrazci za kategorije H (prodajno mesto), I (dolgorona uinkovitost) OBRAZEC ZA PRIJAVO IN PLAILO

Vsi obrazci na www.effie.si/tekmovanje/razpis-effie-2012

Prijava akcije vsebuje:osnovne informacije o trno-komunikacijski akcijistrateki izziv / trna prilonostciljiideja (komunikacijska strategija)izvedba ideje (kreativna in medijska strategija)rezultatipriloge

Strateki izziv / trna prilonost (obseg: 1,5 strani)

trna prilonost, izziv, s katerimi se je sooil oglaevalec/znamka konkurenno okolje pred akcijo/ mo konkurentovSWOT analiza, mo blagovne znamke, strategija blagovne znamkedejavniki uspeha v kategoriji Izbrana ciljna skupina oz. skupine NOVOST! Ni posebnega poglavja.

Navajati vire informacij, kjer koli je to mogoe!

Cilji (obseg: strani)

Opredelitev ciljev akcije (komunikacijski, marketinki, poslovni); orodij, s katerimi ste nameravali meriti cilje ter kljunih kazalcev uinkovitosti (KPI)Zakaj so vai cilji izziv v kontekstu vae kategorije?Opredelitev referenne toke in konteksta vaih ciljev v odnosu na preteklo obdobje, kategorijo prijave in konkurenco na trguCilje navedite numerino, z odstotki ali z odstotnimi tokami, navajajte asovna obdobjaOpredelitev stanja pred akcijo in eleno stanje po njej

Ideja / komunikacijska strategija(obseg: 1 stran)

kljuna ideja, na kateri sloni vaa komunikacijska strategija, naj ne bo opis izvedbe ali sloganpojasnite, kako je komunikacijska strategija nastala in na kaken nain odgovarja stratekemu izzivukatero je bilo kljuno sporoilo, ki ste ga eleli komunicirati, kako je to sporoilo povezano z vpogledom v potronika, kaj ste eleli spremeniti v percepciji ali v obnaanju potronika, se je vaa komunikacijska strategija spreminjala skozi as (e da, kako?)

Izvedba ideje - kreativna in medijska strategija (skupen obseg: 2 strani) kreativna strategija in kreativna idejaKreativne reitve prikaite v 4-minutnem predstavitvenem videu (za dolgorone 5 min) ali v ppt predstavitvi - VIDEO OBVEZEN ZA FINALISTEv tabeli podrobneje prikaite strukturo bruto medijskega prorauna in terminski nartopis lastnih medijev ali sponzorstevvpliv morebitnih drugih trenjskih orodij

Rezultati 1 stranpodrobni rezultati (kvalitativni, kvantitativni), interpretacija oz. komentar rezultatov, opredelitev asovnega okvira, merjenja, viridokazi rezultatov se morajo nanaati na postavljene ciljejasno mora biti razvidno, ali so cilji doseeni ali nebodite pozorni na izraze (odstotek vs. odstotna toka)vedno navedite vire podatkov in informacij

Dodatno zapiite morebitne druge vplive na rezultat akcije (je morda vzporedno potekala kakna druga akcija vaega izdelka/storitve, morda akcija konkurenta) - obseg: strani

Priloge: neobvezno 3 strani

NOVOSTPrijava pisne predstavitve akcije: kategorija H uinkovita komunikacija na prodajnem mestu

kljune razlike v pisanju prijave:cilje je potrebno pojasniti v kontekstu s komunikacijo na prodajnem mestuideja je bolj osredotoena na nakupno vedenje potronika na prodajnem mestu v fazi nakupapri izvedbi ideje je potrebno nateti uporabljene komunikacijske elemente na prodajnem mestu ter vrednosti prorauna namenjene prodajnemu mestupotrebno je opredeliti ali je akcija bila samostojna ali je imela podporo v drugih komunikacijskih kanalih in to upotevati pri rezultatih

NOVOSTPrijava pisne predstavitve akcije: kategorija I = Dolgorona uinkovitostPrijava ima podobno strukturo kot osnovna prijava s kljunimi razlikami:cilje je potrebno pojasniti v kontekstu z dolgorono komunikacijsko strategijoupotevanje sprememb na trgu, konkurentov, lastnosti ciljne skupine, itd. skozi as pri trni prilonostiopis kljune ideje, ki sloni na dolgoroni komunikacijski strategijiizvedba ideje, komunikacijski kanali ter medijski proraun so podrobneje opredeljeni skozi ve asovnih obdobijrezultati akcije so segmentirani skozi ve asovnih obdobij

SodelovanjeNovost pri navajanju sodelujoih podjetij in posameznikov:

Na obrazcu boste lahko navedli do 6 glavnih kreativnihin stratekih partnerjev in do 10 posameznikov,ki so najve prispevali k uspenosti akcije.

Za res prepriljivo prijavo je zelo dobrodolo sodelovanje kreativne in medijske agencije, oglaevalca in raziskovalne agencije!

Effie Efffectiveness index Svetovna identifikacija in razvrstitev najuinkovitejih agencijskih mre, agencij, oglaevalcev in blagovnih znamk.

Rok za prijavo del:

20. november 2012

NovostiTekmuje lahko vsaka dokazano uinkovita ideja, ne glede na uporabljen trno-komunikacijski kanal ali njihovo kombinacijo4 nove kategorije (drubeno odgovorne akcije, uinkovita raba spleta in drubenih medijev, uinkovita komunikacija na prodajnem mestu, dolgorona uinkovitost).irija ocenjuje kreativne reitve e v prvem krogu (power point).Finalisti morajo oddati predstavitveni film za kreativne reitve.Novi ponderji ocenjevanja.tevilo sodelujoih pri prijaviEffie Effectiveness indexPrijavitelj na prijavnici oznai obseg prijave, ki ga dovoljuje za javno objavo.Zamudniki s prijavami plaajo ve, skrajni rok je 27. novemberZakljuna podelitev prvi veer na SOF-u

11 razlogov za izloitev akcijeime agencije ali logotip v predstavitvenem de