of 8 /8
Ekrany akustyczne

ekrany akustyczne broszura - Mebarto · 2019-11-19 · Ekrany akustyczne Ekrany Akustyczne to rozwiązanie systemowe niezbędne do sprawnego zarządzania akustyką współczesnego

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ekrany akustyczne broszura - Mebarto · 2019-11-19 · Ekrany akustyczne Ekrany Akustyczne to rozwiązanie systemowe niezbędne do sprawnego zarządzania akustyką współczesnego

Ekrany akustyczne

Page 2: ekrany akustyczne broszura - Mebarto · 2019-11-19 · Ekrany akustyczne Ekrany Akustyczne to rozwiązanie systemowe niezbędne do sprawnego zarządzania akustyką współczesnego

Ekrany akustyczneEk rany Akust yczne to roz wiązanie systemowe niezbędne do sprawnego zarządzania akustyką współczesnego środowiska pracy biurowej. Dostępne są dwa warianty ekranów akustycznych: wolnostojące oraz przybiurkowe mocowane do blatu biurka. Ekrany w obydwu wariantach są w pełni tapicerowane.

System ekranów akustycznych pozwala swobodnie zaaranżować przestrzeń całego biura. Ekrany wolnostojące są idealnym rozwiązaniem do oddzielania ciągów komunikacyjnych lub tworzenia stref do sp otk ań o raz prac y c ichej . E k rany przybiurkowe odgradzają stanowiska pracy wizualnie oraz zapewniają komfor t akustyczny w obrębie stanowisk pracy.

Właściwości akustyczne

Dla uzyskania optymalnych właściwości akustycznych ekrany zaprojektowano by oddziaływały w zakresie izolowania potencjalnych źródeł dźwięku oraz pochłaniania fal dźwiękowych przy użyciu specjalnej warstwy tłumiącej.

Bardzo dobre parametry akustyczne ek ranów zostały potwierdzone w y n i k a m i b a d a ń s k u te c z n o ś c i akustycznej dla ekranów biurowych zgodnie z normą PN ISO 10053:2001. Skuteczność akustyczną ekranów bada się poprzez sprawdzenie zdolności do pochłaniania fal dźwiękowych oraz ich zamianie na energię cieplną. Specjalne per forowane warstwy ek ranów akustycznych FURNIKO przepuszczają rozproszone fale dźwiękowe, które są następnie absorbowane przez rdzeń wykonany z wysokiej jakości wełny akustycznej o dużej gęstości.

Wizerunek

Funkcjonalność

E k r a n y o p r ó c z w ł a ś c i w o ś c i akustycznych stanowią również element kreujący wizerunek biura. Dostępne tkaniny o różnej teksturze i kolorystyce umożliwiają kształtowanie charakteru każdej przestrzeni.

Funkcjonalność ekranów akustycznych to jedna z ich priorytetowych cech. E k r a ny z a p r o j e k t o w a n o t a k b y u m o ż l i w i a ł y s z y b k ą i w yg o d n ą instalację, aby były mobile, tak by były bezpieczne i stabilne. Do montażu modułów ekranów wolnostojących u ż y w a s i ę w s z y t y c h z a m k ó w błyskawicznych. Specjalnie opracowana technologia zapewnia niewielką wagę ekranów dzięki czemu mogą być łatwo pr zenoszone. D odatkowa stopa stabilizująca zapewnia bezpieczeństwo.

W oferc ie dostępne są tk aniny syntetyczne oraz najwyższej jakości t k a n i ny n a t u r a l n e w y k o n a n e z naturalnej 100% wełny. Tkaniny wełniane dostępne są również w wersjach z pikowaniem wzdłużnym lub falistym.

Page 3: ekrany akustyczne broszura - Mebarto · 2019-11-19 · Ekrany akustyczne Ekrany Akustyczne to rozwiązanie systemowe niezbędne do sprawnego zarządzania akustyką współczesnego

Ekrany akustyczne wolnostojąceEkrany wolnostojące gwarantują swobodę w aranżowaniu przestrzeni biura. Dowolną ilość modułów można łączyć liniowo lub krzyżowo bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Sprawny montaż zapewniają wszyte fabrycznie zamki błyskawiczne. Łatwy montaż i demontaż oraz niewielka waga sprawiają, że ekrany są mobilne. Wystarczy odpiąć zamek i przenieść ekrany w inne miejsce biura by stworzyć nową aranżację.

E k r a n y w o l n o s t o j ą c e d z i ę k i d u ż e j powierzchni pochłaniającej fale dźwiękowe doskonale nadają się do izolowania dźwięków emitowanych przez pracujący sprzęt biurowy np. drukarki. Tworzenia dowolnych układów zapewnia możliwość aranżowania przestrzeni do spotkań, p a r a w a n ó w o d g r a d z a j ą c y c h c i ą g i k o m u n i k a c y j n e l u b i z o l o w a n i a pojedynczych stanowisk pracy.

Page 4: ekrany akustyczne broszura - Mebarto · 2019-11-19 · Ekrany akustyczne Ekrany Akustyczne to rozwiązanie systemowe niezbędne do sprawnego zarządzania akustyką współczesnego
Page 5: ekrany akustyczne broszura - Mebarto · 2019-11-19 · Ekrany akustyczne Ekrany Akustyczne to rozwiązanie systemowe niezbędne do sprawnego zarządzania akustyką współczesnego
Page 6: ekrany akustyczne broszura - Mebarto · 2019-11-19 · Ekrany akustyczne Ekrany Akustyczne to rozwiązanie systemowe niezbędne do sprawnego zarządzania akustyką współczesnego
Page 7: ekrany akustyczne broszura - Mebarto · 2019-11-19 · Ekrany akustyczne Ekrany Akustyczne to rozwiązanie systemowe niezbędne do sprawnego zarządzania akustyką współczesnego

Ekrany akustyczne przybiurkowe

Wysokość 41,5 cm ponad blat zapewnia komfort akustyczny użytkowników oraz stanowi wizualne wydzielenie stanowisk. Wysokość 30 cm ponad blat wydziela stanowiska pracy wizualnie, zapewniając swobodną komunikację pracowników. Konstrukcja i wykorzystane materiały umożliwiają użycie pinesek biurowych. Ekrany mocowane są zarówno do blatów pojedynczych jak i podwójnych.

E k r a n y p r z y b i u r k o w e p o z w a l a j ą n a zminimalizowanie rozproszenia uwagi w miejscu pracy zapewniając jednocześnie możliwość komunikacji pracowników. System ekranów przybiurkowych oparty jest na panelach mocowanych do blatu biurka za pomocą metalowych, malowanych proszkowo uchwytów. Ekrany dostępne są w dwóch opcjach wysokości: 41,5 oraz 30 cm ponad blat.

Page 8: ekrany akustyczne broszura - Mebarto · 2019-11-19 · Ekrany akustyczne Ekrany Akustyczne to rozwiązanie systemowe niezbędne do sprawnego zarządzania akustyką współczesnego

Standardowa kolorystyka ekranów akustycznych

Silverdale CUZ28

Ulster CUZ1F Banbridge CUZ32

Silcoates CUZ30

Wesley CUZ82

Newcastle CUZ1W

Handcross CUZ63

Nottingham CUZ1S Plymouth CUZ1R

Aberdeen CUZ87

Cara I grupa cenowa

Blazer II grupa cenowa

Hillswick EJ190

Staffa EJ185

Merrick EJ048

Maree EJ195

Walten EJ011Dolphin EJ105

Pitlochry EJ076

Inverness EJ175

Kompletne wzory tkanin Cara (I grupa cenowa), Blazer (II grupa cenowa), Blazer Quilt Channel i Hourglass (III grupa cenowa) oraz wszystkie certyfikaty i atesty dostępne są na stronie producenta www.camira.com