66
JAWATAN : GURU PEMULIHAN KHAS UNIT : PEMULIHAN KHAS SEKOLAH : SK BUKIT ROKAN (LKTP) FAIL MEJA

Fail Meja Pemulihan Khas Tampin

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fail Meja Guru Pemulihan

Citation preview

JAWATAN : GURU PEMULIHAN KHASUNIT : PEMULIHAN KHASSEKOLAH : SK BUKIT ROKAN (LKTP)FAIL MEJAMAKLUMAT PEGAWAINAMA :JAWATAN :GURU PEMULIHAN KHASGRED :DG41E-MEL :TARIKH KEMASKINI : 5 MAC 2015*T!"#!$! %' ()#! : **************************%' +!$ )&,#!$$'!$(-) %& #. /&$-0 #&,.&)'#KANDUNGANKANDUNGANMUKA SURAT1. Visi, Misi dan Objektif Jabatan 32.Carta Organisasi Jabatan 413. Objektif Unit 54.Carta Organisasi Sektor (Keddkan !ega"ai# $5. Senarai %gas&Kasa dan 'bngan !ega"ai (engan !ega"ai)!ega"ai *ain+$. !eratran),eratran !entadbiran -+. !roses Kerja .-. Carta /0iran Kerja 1+.. Senarai Se1ak & C2e3k0ist 2514.Senarai 5orang 6ang 5erkaitan (engan %gas !ega"ai 3311.Undang)Undang dan !eratran (!eke0i0ing# 3+12.Ja"atankasa 6ang (ianggotai3-(6ang berkaitan dengan tgas sa2aja#13.7or1a Kerja 3-(5o0e2 dikr)K!8&1asa&,erats&bi0angan#14.Senarai %gas 'arian 4$1ISI2 MISI DAN OBJEKTI3SK BUKIT ROKAN (LKTP)1ISIP&!"0"0%! B&,%'40#0I!.! T&,"0"0%2N&$, S&(5#&,MISIM&4&.#,0%! S0.#&6 P&!"0"0%! 7!$ B&,%'40#0U!#'% M&6)!$'!%! P8#&!.0 I!"090"'B$0 M&6&!'50 A./0,.0 N&$,OBJEKTI31: S&%845 )&," "46 )!" ; /" #5'! 201KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGANPEGAWAI-PEGAWAI LAINJ-#! : G',' P&6'405! K5.B5$0! : U!0# P&6'405! K5.T'$. P&$-0 A#.!7!$ A" H')'!$!D! J&!0. H')'!$!T'$. "!T!$$'!$(-)K'. 7!$D0)&,0T'$. P&$-0-P&$-0 L0! 7!$A" H')'!$!D! J&!0. H')'!$!+G',' B&.,1. Me1astikan !rogra1 !e10i2an K2as dija0ankan 1engikt garis ,andan :ang dike0arkan o0e2 Ke1enterian !e0ajaran Ma0a:sia. 2. Me1astikan data dike1kakan ke !ejabat !e0ajaran (aera2 ,ada "akt :ang diteta,kan.3. Me1anta dan 1en3era, ,e0aksanaan !rogra1 !e10i2an K2as se3ara berka0a. 4. Me1astikan ,erntkan ke"angandari,ada !C; 5a2asaMa0a:sia, Mate1atik dan 5i1bingan dan Kanse0ing ke,ada !rogra1 !e10i2an K2as.1. !engrsan !e0aksanaan !rogra1 !e10i2an K2as.2. !e0aksanaan !engajaran (an !e1be0ajaran3. !e0aksanaan !rogra1 (/kti M%-. Me0aksanakan %indakan Ss0an ntk bekas 1rid !e10i2an K2as.Me1bant 1e0aksanakan dan 1e1anta se1a (asar ata ,o0isi Ke1enterian !endidikan Ma0a:sia dan aktiDIRUJUKSEKS7ENUNDANG-UNDANGPERATURAN1.2.3.4. 5erbin3ang dengan ;r *ins & gr ke0as & gr M! 5M > M%Mengena0,asti 1rid :ang ,er0 dibant.Me0aksanakan !roses Kerja %gasan 1.Me0aksanakan !roses Kerja %gasan 2.;r 5esar&;!K1 & ;r Ke0as & ;r M! ;r 5esar&;!K1;r 5esar&;!K1;r 5esar&;!K1 /kta !endidikan 1..$ (/kta 554# dan !eratran)!eratran :ang dibat di ba"a2n:a Seks:en 134 /kta !endidikan 1..$ (/kta 554#!eratran)!eratran !endidikan (!endidikan K2asdan !e10i2an K2as#CARTA ALIRAN KERJATUGAS 1: P&!$','.! P&4%.!! P,8$,6 P&6'405! K5.CARTAALIRAN PROSEDUR KERJA TINDAKAN1+BIL:PROSES KERJAPEGAWAI 7ANGMELULUSKAN >DIRUJUKSEKS7ENUNDANG-UNDANGPERATURAN1.2.3.4.5.$.Mengena0,asti bekas 1rid !e10i2an :ang te0a2 0e,as Konstrk 1 @ $.5erbin3ang dengan gr Ke0as dan ;r 1ata ,e0ajaran.Men:ediakan 5a2an !engajaran.i. ?!'.ii. 555Me0aksanakan !>! berdasakan (SK! 1engikt aras ke1a2iran 1rid.Me1bat ref0eksiMen:i1,an rekod ,restasi 1rid;r *87US&;r M!;r Ke0as&;r M!;r 5esar&;!K1;r M! & ;r 5esar&;!K1;r 5esar&;!K1;r 5esar&;!K1&;r M!/kta !endidikan 1..$ (/kta 554# dan !eratran)!eratran :ang dibat di ba"a2n:a Seks:en 134 /kta !endidikan 1..$ (/kta 554#!eratran)!eratran !endidikan (!endidikan K2asdan !e10i2an K2as#MULA24531678MULA1. Meneri1a ,en3a0onan.2. Menja0ankan Ujian Saringan.3. Menja0ankan Ujian (iagnostik bagi 1rid :ang 0a:ak.4. Menda,atkan 1ak01at0atar be0akang 1rid.5. Men:ediakan rekod)rekod dan fai0 1rid.$. Men:ediakan ?!%+. Men:ediakan ?an3angan !engajaran Mrid (?!'#-. Me0aksanakan !engajaran dan !e1be0ajaran PegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiCARTA ALIRAN KERJATUGAS 2: P&4%.!! P&!$(,! "! P&6)&4(,!CARTAALIRAN PROSEDUR KERJA TINDAKAN1-MULA2453167MULA89121111. Men:e1ak Jada0 =akt 8ndk.2. Men:ediakan Jada0 =akt !e10i2an.3. Mengana0isa ke1a2iran 1rid.4. Men:ediakan ?an3angan !engajaran 'arian5. Men:ediakan 5a2an 5ant 5e0ajar$. Men:ediakan *e1baran Kerja.+. Meng2antar bk rekod 1engajar ke,ada ;r 5esar.-. Me0aksanakan !engajaran.. Men:e1ak 2asi0 kerja 1rid14.Me1bat ,ena1ba2baikan ,engajaran dan ,e1be0ajaran (ref0eksi#11. Merekod ,restasi ke1ajan 1rid.12.Men:i1,an rekod ke da0a1 fai0 PegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawai/ P.TadbirCARTA ALIRAN KERJATUGAS ;: PELAKSANAAN PROGRAM>AKTI1ITI AKADEMIKPEMULIHAN KHAS1.CARTAALIRAN PROSEDUR KERJA TINDAKAN1. Men:ediakan Kertas kerja.2. Meng2antar kertas kerjake,ada ;r 5esar3. Meneri1a ke00san.4. Men:ediakan dan 1eneta,kan9)i. %e1,atii. Masa5. Sediakan&'antar srat$. *aksanakan ,rogra1+. Mes:arat !ost Morte1& !anitia & Krik01-. *a,oran ke,ada ;5&!!(&J!7.. Si1,an 0a,oran ke da0a1 fai0.PegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawai/ P.TadbirCARTA ALIRAN KERJATUGAS 4: PENGURUSAN PENEMPATAN MURIDBERKEPERLUAN KHASMU*/198+$5432%/M/%24CARTAALIRAN PROSEDUR KERJA TINDAKAN1. Mengena0,asti 1rid :ang berke,er0an k2as2. Menja0ankan jian 8S(> 8!M5!3. Mengana0isa jian.4. Me1ak01kan ke,ada ;r 5esar.5. 5erbin3ang dengan ib ba,a.$. Me1inta 1rid dengandite1ani o0e2 ibba,a 1e1bat ,e1eriksaan (oktor&!enga1a0 !erbatan.+. Meneri1a 0a,oran (oktor&!enga1a0 !erbatan.-. Meng2antar 1ak01at 1rid ke,ada !!(.. Men:i1,an 1ak01at ke da0a1 fai0. PegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawai/ P.TadbirCARTA ALIRAN KERJATUGAS 5: P&!$','.! P,8$,6 P&,('6/! I)' B/CARTAALIRAN PROSEDUR KERJA TINDAKANMU*/%/M/%98345$+212111. Men:ediakan Kertas kerja.2. Meng2antar kertas kerjake,ada ;r 5esar3. Meneri1a ke00san.4. Sediakan dan teta,kan9)i.%e1,atii.Masa5. Sediakan&'antar srat$. *aksanakan ,rogra1+. Mes:arat !ost Morte1-. *a,oran ke,ada ;5&!!(&J!7.. Si1,an 0a,oran ke da0a1 fai0. PegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawaiPegawai/ P.TadbirCARTA ALIRAN KERJATUGAS @: P&!$','.! W%#' P&,.&"0!CARTAALIRAN PROSEDUR KERJA TINDAKAN1. Men:e1ak Jada0 PegawaiMU*/9-+$5432%/M/%MU*/2143%/M/%22=akt 8ndk2. Men:ediakan Jada0 =akt Ke0as !e10i2anK2as3. Me0aksanakan %gasi. !engrsan bi0ik darja2ii. !engrsan fai0iii. !erbin3angan dengan ;r 5esar&!K&;r Ke0as & ;r M!4. Merekod ,erbin3angan da0a1 5k ?ekod MengajarPegawaiPegawaiPegawai/ P.TadbirCARTA ALIRAN KERJATUGAS !e1be0ajaranSENARAI SEMAK > CHECKLISTTUGAS 2: P&4%.!! P&!$(,! "! P&6)&4(,!B04 T0!"%! T!"%! BCD C##!1 Men:e1ak Jada0 =akt 8ndk2Men:ediakan Jada0 =akt !e10i2an2$3 Mengana0isa ke1a2iran 1rid4Men:ediakan ?an3angan !engajaran 'arian5 Men:ediakan 5a2an 5ant 5e0ajar$ Men:ediakan *e1baran Kerja+Meng2antar bk rekod 1engajar ke,ada ;r 5esar- Me0aksanakan ,engajaran. Men:e1ak 2asi0 kerja 1rid14Me1bat ,ena1ba2baikan ,engajaran dan ,e1be0ajaran (ref0eksi#11 Merekod ,restasi ke1ajan 1rid12 Men:i1,an rekod ke da0a1 fai0.SENARAI SEMAK > CHECKLISTTUGAS ;: P&4%.!!P,8$,6 (A%#090#0) A%"&60% P&6'405! K5.B04 T0!"%! T!"%! BCD C##!1Sediakan kertas kerja2Menda,atkan ke00san dari,ada ;r 5esar2+3Meneta,kan dan 1en:ediakan 1asa& te1,at. 4!astikan te1,at&Masa 5Men:ediakan dan 1eng2antar srat je1,tan $*aksanakan ,rogra1+Me1bat 0a,oran ,e0aksanaan ke,ada ;r 5esarSENARAI SEMAK > CHECKLISTTUGAS 4: P&!$','.! P&!&6/#! M',0" B&,%&/&,4'! K5.B04 T0!"%! T!"%! BCD C##!1 Kena0,asti 1rid berke,er0an k2as2 *aksanakan jian ,engesanan 1rid3 5erbin3ang dengan ib ba,a2-4%eri1a ke00san ,e1eriksaan dari,ada (oktor & !enga1a0 !erbatan5 'antar ,engesa2an (oktor ke !!(SENARAI SEMAK > CHECKLISTTUGAS 5: P&!$','.! P,8$,6 P&,('6/! I)' B/B04 T0!"%! T!"%! BCD C##!1 Sediakan kertas kerja2Menda,atkan ke00san dari,ada ;r 5esar3 %eri1a ke00san2.4 %eta,kan te1,at&1asa5 *aksanakan ,rogra1$5at 0a,oran ,e0aksanaan ke,ada ;r 5esarSENARAI SEMAK > CHECKLISTTUGAS @: P&!$','.! W%#' P&,.&"0!B04 T0!"%! T!"%! BCD C##!1 Se1ak jada0 "akt indk2Sediakan jada0 ke0as ,e10i2an k2as3!erbin3angan dengan dengan ;r 5esar&;!K&;r M! & ;r Ke0as344 !engrsan Aai05 !engrsan Ke0asSENARAI SEMAK > CHECKLISTTUGAS