FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

Embed Size (px)

Text of FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  1/24

  FAIL MEJA

  PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

  SK RUMBIA

  BIL PERKARA MUKASURAT

  1. Maklumat Diri 2

  2. Falsaa! P"#$i$ika# K"%a#&saa# '

  '. (isi )a%ata# P"la*ara# M"laka '

  +. Misi )a%ata# P"la*ara# M"laka '

  ,. (isi S"kt-r P"#$i$ika# Sasta Da#

  P"#$i$ika# K!as +

  /. Misi S"kt-r P"#$i$ika# Sasta Da#

  P"#$i$ika# K!as +

  0. (isi S"k-la! ,

  . Misi S"k-la! ,

  . Pia&am P"la#&&a# ,

  13. P"#&"#ala# /

  11. K-#s"4 /

  12. Matlamat Pr-&ram P"muli!a# K!as /

  1'. O%*"kti Pr-&ram P"muli!a# K!as /

  1+. 5arta Alir Pr-&ram P"muli!a# K!as 0

  1,. 5arta Or&a#isasi Pr-&ram P"muli!a# K!as

  1/. Bi$a#& Tu&as 6 Ta#&&u#&*aa% 713

  10. Pr-s"s K"r*a 1171/

  1. 5arta Alir Pr-s"s K"r*a 10721

  1

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  2/24

  1. P"k"lili#& 22

  23. S"#arai s"mak 2'

  1. Maklumat Peribadi

  1. Nama 8 99999999999999999999999999999999999999

  2. N- KP Baru 8 99999999999999999999999999999999999999

  '. KP Lama 8 99999999999999999999999999999999

  +. Gr"$ 8 9999999999999999999999999999999

  ,. Fail P"ri%a$i )PN 8 99999999999999999999999999999999

  /. . Fail P"ri%a$i PPD 8999999999999999999999999999999999

  0. )aata# 8 999999999999999999999999999999999

  . Alamat 8 99999999999999999999999999999

  999999999999999999999999999999

  . N-m%-r T"l"-# : R ; 8 99999999999999999999999

  . N-m%-r T"l"-# : HP ; 8 99999999999999999999999

  13. Tarik! Mula B"rk!i$mat 8 999999999999999999999999

  11. Tarik! La#tika# P"rtama 89999999999999999999999999

  13. Tarik! Sa! )aata# 8 9999999999999999999999999999

  11. Tarik! mula m"#&a*ar P"muli!a# K!as 8 999999999999999999999999

  12. Tarik! mula $ila#tik *aata# s"kara#& 8 9999999999999999999999999999

  2. FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  2

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  3/24

  PENDIDIKAN di Malayia adala! uatu ua!a berterua" ke ara!mem#erkemba"$ka" la$i #%te"i i"di&idu e'ara me"yeluru! da"

  bere#adu u"tuk me(u)udka" i"a" ya"$ eimba"$ da" !arm%"idari e$i i"telek* r%!a"i* em%i da" )ama"i berdaarka" ke#er'ayaa"

  da" ke#atu!a" ke#ada +u!a".

  ,. -ISI JAA+AN PELAJARAN MELAKA

  Ke ara! me"i"$katka" kualiti #e"$urua" da" ke'emerla"$a" #retai#e"didika" di bida"$ kurikulum*k%kurikulum*#embe"tuka" da" #erkemba"$a"

  a!ia! #ela)ar

  /. MISI JAA+AN PELAJARAN MELAKA

  Melaka"aka" #e"$urua" #erk!idmata" #ela)ara"ya"$ berkualiti berteraka"Pri"i# Perk!idmata" A(am da" Fala0a! Pe"didka" Keba"$aa"

  Mematika" kurikulum dilaka"aka" e'ara berkea"

  Membe"tuk i"a" ya"$ eimba"$ da" 'emerla"$ melalui k%kurikulum da"#emba"$u"a" a!ia! murid

  . -ISI SEK+R PENDIDIKAN S3AS+A DAN PENDIDIKAN KHAS

  3

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  4/24

  MEN4EDIAKAN PERKHIDMA+AN 4ANG MAN+AP DAN ERK5ALII+IKEPADA INS+I+5SI PENDIDIKAN S3AS+A SER+A M5RID6M5RIDPENDIDIKAN KHAS SELARAS DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN

  KEANGSAAN 7 FPK 8

  9. MISI SEK+R PENDIDIKAN KHAS DAN PENDIDIKAN S3AS+A

  Me"e"tu da" mematika" #e"ubu!a"*#e"da0tara" da" me"$a(aleliaa" IPS me"$ikut Akta Pe"didika" 1::9 da" #eratura" ya"$ diteta#ka"

  %le! KPM.

  Me"e"tu da" mematika" #e"$urua" Pr%$ram Pe"didika" K!a I"te$rai

  da" da" Pemuli!a" K!a Ne$eri K!a me"'a#ai ta!a# berkualiti.

  7. VISI SEKOLAH

  Sek%la! Keba"$aa" Rumbia

  4

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  5/24

  ;emerla"$ +a!u" 2

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  6/24

  P"#$i$ika# N"&ara. P"#&uasaa# k"ma!ira# asas m"m%a=a> m"#ulis $a#m"#&ira : 'M ; 4"rlu $ikuasai 4a$a 4"ri#&kat aal %a&i m"m%-l"!ka# muri$7muri$ %"rk-mu#ikasi $a# m"#im%a ilmu 4"#&"ta!ua#. )ust"ru> Pr-&ramP"muli!a# K!as $a# LINUS m"#&utamaka# 4ri#si4 ?m"# %akat $a# &a m"lalui Pr-&ram P"muli!a#K!as $a# LINUS k"4"rlua#7k"4"rlua# muri$ %"r4"#=a4aia# r"#$a! $a4at$ik"#al 4asti $a# $i4"#u!i .

  11.KNSEP

  Pr-&ram P"muli!a# K!as $a# LINUS iala! satu usa!a m"#&atasi masala! muri$

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  7/24

  7

  1/. ;arta Alir Kemauka" Murid Pemuli!a" K!a

  Ui*ia# P"#&"sa#a#

  U*ia# Dia-stik CP"#&amata#

  P"#

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  8/24

  NAIB PENGERUSI( Pn. Rahana bt Jamil )

  PENOLONG KANAN I

  SETIAUSAHA( Pn. Rashidah bt Amdan )

  GURU PEMULIHAN KHAS

  AHLI JAWATANKUASA

  Guru BahasaMalaysia Tahap

  1

  Pn. N!ali"aPn. Rsli"aPn. #aidahPn. Siti

  Rahmah

  GuruMatematik

  Tahap 1

  Pn. N!ali"aPn. RhaniEn. AhmadKamil

  GuruBimbinan

  Pn. Normani bt Md

  Saad

  Ketua !anitiaMatematik

  $i%N&!&lashi%in bt

  Bah!an

  Ketua !anitiaBahasa

  Malaysia

  Pn. Norsuhaini

  bt Akasah

  PENGERUSI(Tn. H'. M&sa b. Mhd. Sm)

  GURU BESAR

  !enyelaras"G!K!en#i#ikan

  Khas

  Guru Kelastahap 1

  Pn. N!ali"a bt Ali inPn. Hasnat&l Adilah btHassanPn. #aidah bt Abd.RahmanPn. Siti Rahmah bt AhmadEn. #lahmi b MdKams!Pn. SHa"al**n bt Ib!ahim

  ;arta r$a"iai Pr%$ram Pemuli!a" K!a

  8

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  9/24

  19. ida"$+u$a Da" ta"$$u"$)a(ab Guru #emuli!a" K!a

  +u$a Pe$a(aiAtaa"

  4a"$ AdaHubu"$a"

  +u$a +a"$$u"$)a(ab Kuaa 4a"$ Diberi+u$a Pe$a(ai Lai"

  4a"$ Ada Hubu"$a"

  +.JPN1$!elaksanaan!r%ram!emulihan Khas

  &an Linus Tear

  +.M*!an,an-.M*la%sana/.M*nilai0.M*la1!2.K*!'a s&s&lan

  +.G&!& B*sa!3P*manta&an3S&mb*!%*4an-an

  3Bimbin-an3 S%n-an

  .PP 1$!elaksanaan!r%ram!emulihan Khas&an Linus Tear$

  +.M*n-*nal1asti.M*!an,an-/.P*n5*liaan1!-!am6a%ti7iti

  . GPK3P*manta&an3 Bimbin-an3S%n-an

  9

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  10/24

  0.P*nilaian2.P*la1!an

  /.G&!&B*sa!

  '$ Membantu GuruBM #an Matematik

  +.P*n5*diaanU'ian6Sa!in-an.M*la%sana/.M*!*%d0.M*la1!

  /.K*t&a PanitiaLa1!an P!*stasiM&!id

  0.GPK + ($ Melaksanakan!enilaianBerterusan

  +.M*!an,an-.P*n5*diaan

  R*%d P!*stasi/.M*!*%dR*%d P!*stasiBM danMat*mati%0. M*n5im1an!*%d

  0. G&!& K*lastin-%ah la%&m&!id.23 G&!&Mata1*la'a!an3 m*n-*nal1astida*!ah8da*!ah%*l*mahan M&!id

  )$!enye#iaan *ail +.M*!an,an-1an.P*n5*diaan

  %&lit ail/.M*lab*l ail0.m*!*%d 9ail2.S*dia data!

  9ail:.M*n5im1an 9ail

  :. G&!& PSS3P*n--&naan PSS

  +$ !enye#iaanJa#ual Waktu

  +.M*!an,an-.M*n5*la!as/.M*n,atat0.M*m1am*!2.M*n-*da!:.M*la%sana

  ;3AJK Jad&al

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  11/24

  10. Pr%e Ker)a Guru Pemuli!a" K!aAktiiti [email protected] PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

  Pr%e Ker)aPe$a(ai 4a"$Meluluka" B

  Diru)uk

  5"da"$65"da"$ BPeratura"

  1. P"#=al-#a# Muri$ C4"#&um4ula# maklumat.

  2. M"#*ala#ka# U*ia# Sari#&a#P"#&amata# :*ika 4"rlu;

  '. M"#&a#alisa U*ia# Sari#&a# a. M"#&uasai 'M $ik"m%alika# k" k"las P"r$a#a. %. B"lum m"#&uasai 'M aka#

  $i%"rika# u*ia# $ia-stik

  +. M"#*ala#ka# u*ia# $ia-stik

  ,. M"#&a#alisa u*ia# $ia-stik

  /. P"#

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  12/24

  10. Pr%e Ker)a Guru Pemuli!a" K!aAktiiti [email protected] PELAKSANAAN PROGRAM LINUSPEMULIHAN KHAS

  Pr%e Ker)a Pe$a(ai 4a"$Meluluka" BDiru)uk

  5"da"$65"da"$ BPeratura"

  1. P"#=al-#a# Muri$ C4"#&um4ula# maklumat.

  2. M"#*ala#ka# U*ia# Sari#&a#P"#&amata# :*ika 4"rlu;

  '. M"#&a#alisa Sari#&a# 2

  a. M"#&uasai 'M $ik"m%alika# k" k"las P"r$a#a. %. B"lum m"#&uasai 'M aka#

  $i%"rika# u*ia# $ia-stik

  +. M"#*ala#ka# u*ia# $ia-stik

  ,. M"#&a#alisa u*ia# $ia-stik

  /. P"#

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  13/24

  17. Pr-s"s K"r*a Guru P"muli!a# K!asA%ti7iti 1,$' MEMBANTU GURU BAHASA MALA=SIA > MATEMATIK

  !ea-ai .anMeluluskan "

  &iru/uk

  Un#an0Un#an "!eraturan

  M*mbant& G&!& BahasaMala5sia dan Mat*mati% &nt&%38

  +. M*n-*nal1asti m&!id 5an- tida%m*n-&asai %*mahi!an /M.

  . M*!an,an- Ka*dah P*n-a'a!an.

  /. M*n5*dia%an a%ti7iti.

  0. M*n5*dia%an Alat Bant&M*n-a'a!.

  2. M*mb&at 1*nilaian.

  :. M*mb&at la1!an dalam

  m*s5&a!at %&!i%&l&m dan1anitia da!i s*masa %* s*masa

  +. JPN

  . PP

  /. G&!& B*sa!

  0. GPK

  2. G&!& K*las

  :. G&!& BM >Mat*mati%

  ; %*t&a PanitiaBahasa Mala5siadan Mat*mati%.

  +. Ga!isPand&anP*la%sanaanP*m&lihan(*disi

  1*!,&baan??@)

  . P*%*lilin-5an- b*!%aitan1*m&lihan

  13

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  14/24

  A%ti7iti 1,$( MLAKSANAKAN !NILAIAN B2T2USAN

  !r%ses Ker/a!ea-ai .anMeluluskan "

  &iru/uk

  Un#an0Un#an "!eraturan

  +. M*n5*dia%an salan8salan&'ian &nt&% m*mb&at 1*nilaian.

  . M*la%sana%an &'ian m*n-i%&t'ad&al 5an- dit*ta1%an.

  /. M*!*%d %*1&t&san s*tia1 &'ian.

  0. M*mb&at la1!an &'ian6ANALISIS

  +. JPN

  PP

  /. G&!& B*sa!

  0. GPK

  2. G&!& K*las

  :. G&!& BahasaMala5sia danMat*mati%.

  ; %*t&a PanitiaBahasa Mala5siadan Mat*mati%

  1. GarisPanduanPelaksanaanPemulihan(edisipercubaan2008)

  2. Pekelilingyang berkaitan

  pemulihan

  17. Pr-s"s K"r*a Guru P"muli!a# K!as

  14

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  15/24

  17. Pr-s"s K"r*a Guru P"muli!a# K!as

  A%ti7iti 1,$) !N.&IAAN *AIL

  !r%ses Ker/a!ea-ai .anMeluluskan "

  &iru/uk

  Un#an0Un#an "!eraturan

  +. JPN

  . PP

  /. G&!& B*sa!

  0.GPK

  2. G&!& K*las

  :. G&!& BahasaMala5sia dan

  Mat*mati%.

  ; K*t&a PanitiaBahasa Mala5siadan Mat*mati%

  +. Ga!is

  Pand&anP*la%sanaanP*m&lihan(*disi1*!,&baan??@)

  . P*%*lilin-5an-b*!%aitan1*m&lihan

  15

  +. M*n*nt&%an J*nis8'*nis ail.

  . M*n5*dia%an ail

  /. M*lab*l%an6M*nama%an '*nis8'*nis ail

  0. M*!*%d J*nis8'*nis ail.

  2. M*n5*dia%an s*na!ai6 ata! ail.

  :.M*nd%*t s&!at8s&!at %* dalam ail(%*!tas minit )

  ;. M*n5*dia%an t*m1at 1*n5im1anan ail.

  @. M*n5im1an ail6K*s*lamatan ail

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  16/24

  A%ti7iti 1,$+ !N.&IAAN JA&UAL WAKTU

  !r%ses Ker/a!ea-ai .anMeluluskan "

  &iru/uk

  Un#an0Un#an "!eraturan

  +. M*!an,an- dan m*n*nt&%anmasa di1*!l&%an m*n-i%&t%*1*!l&an %*las

  . M*n5*s&ai%an Jad&al 4a%t&d*n-an 'ad&al 4a%t& ind&%s*%lah.

  /. M*n5*la!as%an Jad&al 4a%t&

  d*n-an mata 1*la'a!an BM danM/ d*n-an G&!& K*las.

  0. M*n,atat 4a%t& 1and&an dan1*!s*diaan dalam 'ad&al 4a%t&.

  2. M*m1am*!%an 'ad&al 4a%t&%*las 1*m&lihan dalam %*las1*m&lihan dan %*las8%*las 5an-t*!libat.

  :. M*n-*da!%an 'ad&al 4a%t&%*1ada P*ntadbi! s*%lah danG&!& K*las 5an- t*!libat.

  ;. M*la%sana%an 'ad&al 4a%t&&nt&% 1!s*s P*n-a'a!an danP*mb*la'a!an.

  +. JPN

  . PP

  /. G&!& B*sa!

  0. GPK

  2. G&!& K*las

  :. G&!& BahasaMala5sia danMat*mati%.

  1. GarisPanduanPelaksanaanPemulihan(edisipercubaan2008)

  2. Pekelilingyang berkaitanpemulihan

  17. Pr-s"s K"r*a Guru P"muli!a# K!as

  18 5arta Alira# K"r*a Guru P"muli!a# K!as16

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  17/24

  Aktiiti 1=.1 PELAKSANAAN PRGRAM PEM5LIHAN KHAS

  1. 5arta Alira# K"r*a Guru P"muli!a# K!as

  17

  MULA

  P"#=al-#a# C P"#&um4ula# maklumat

  U*ia# Sari#&a#

  U*ia# Dia-stik C P"#&amata#

  A#alisa U*ia# Dia-stik C P"#&amata#

  P"#

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  18/24

  Aktiiti 1=.2MEMAN+5 G5R5 AHASA MALA4SIA DANMA+EMA+IK

  +. M*n-*nal1asti m&!id 5an- tida%m*n-&asai %*mahi!an /M.

  . M*!an,an- Ka*dah P*n-a'a!an.

  /. M*n5*dia%an a%ti7iti.

  0. M*n5*dia%an Alat Bant& M*n-a'a!.

  2. M*mb&at 1*nilaian.

  : M*mb&at la1!an dalam m*s5&a!at%&!i%&l&m dan 1anitia da!i s*masa %*

  s*masa

  1 5arta Alira# K"r*a Guru P"muli!a# K!asAktiiti 1=., MELAKSANAKAN PENILAIAN ER+ER5SAN

  18

  MULA

  TAMAT

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  19/24

  19

  MULA

  TAMAT

  M"#GB>K"tuaPa#itia C &uru k"las

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  20/24

  18 Carta Aliran Kerja Guru Pemulihan KhasA%ti7iti 13$) !N.&IAAN *AIL

  20

  MULA

  TAMAT

  +. M*n*nt&%an J*nis8'*nis ail

  . M*n5*dia%an ail

  /. M*lab*l%an6M*nama%an '*nis8'*nisail

  0. M*!*%d J*nis8'*nis ail.

  2. M*n5*dia%an s*na!ai6 ata! ail.

  :.M*nd%*t s&!at8s&!at %* dalamail(%*!tas minit )

  ;. M*n5*dia%an t*m1at 1*n5im1ananail.

  @. M*n5im1an ail6K*s*lamatan ail

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  21/24

  18 Carta Aliran Kerja Guru Pemulihan KhasA%ti7iti 13$+ !N.&IAAN JA&UAL WAKTU

  21

  +. M*!an,an- dan m*n*nt&%an masadi1*!l&%an m*n-i%&t %*1*!l&an %*las

  . M*n5*s&ai%an Jad&al 4a%t& d*n-an'ad&al 4a%t& ind&% s*%lah.

  /. M*n5*la!as%an Jad&al 4a%t&d*n-an mata 1*la'a!an BM dan M/

  d*n-an G&!& K*las.

  0. M*n,atat 4a%t& 1and&an dan1*!s*diaan dalam 'ad&al 4a%t&.

  2. M*m1am*!%an 'ad&al 4a%t& %*las1*m&lihan dalam %*las 1*m&lihandan %*las8%*las 5an- t*!libat.

  :. M*n-*da!%an 'ad&al 4a%t& %*1adaP*ntadbi! s*%lah dan G&!& K*las

  5an- t*!libat.

  ;. M*la%sana%an 'ad&al 4a%t& &nt&%1!s*s P*n-a'a!an danP*mb*la'a!an.

  MULA

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  22/24

  22

  TAMAT

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  23/24

  19 Pekeliling Guru Pemulihan Khas

  19.1 Bil .KP ( BS )8594/Jld II/32 bertarikh 22Januari 1985,!uru Kha"

  Pendidikan Pe#ulihan

  19.2 Bil .KP ( BS )85$2/5/PK/Jld %/2& bertarikh 28Januari 198,'Kela"

  Kha" Pe#ulihan i Seklah *endah 198&

  19.3 Bil .KP ( BS )85$2/5/PK/Jld %/34 bertarikh 1+ a-198,'Penaa"anan Pen0eliaan Prra# a ikendalikan leh !uru Kha"

  Pe#ulihan

  19.4 Bil .KP ( BS )85$2/5/PK/Jld %/34 bertarikh 3$ Jun 1989,!uru Kha"

  Pe#ulihan an Penubuhan Kela" Kha" Pe#ulihan Seklah

  *endah.

  19.5 Pekelilin Keanan Bil.2/91'KP 15+3/1+/Jld. 8 ( +8 ) bertarikh 11

  ebruari 1991 ( Bantuan Perkhid#atan Binbinan an Kaun"elin )

  23

 • 7/25/2019 FAIL MEJA GURU PEMULIHAN KHAS NEGERI MELAKA 2011.doc

  24/24

  20 Senarai Semak Guru Pemulihan Khas

  A%ti7iti 14 Senarai semak

  Bil

  Akti5itiTin#aka

  n6atatan

  + M*n-*nal1asti 1!-!am

  1*m&lihan %has ini dila%sana%an. M*!an,an- st!at*-i &nt&%

  m*mbant& -&!& BM > M/

  / M*mbina Jad&al K*!'a dan

  P*mbaha-ian T&-as 1*manta&an

  1*n5*liaan dan 1*nilaianb*!t*!&san .

  0 M*n5*dia%an 9ail &nt&% sim1anan

  2

  :

  M*n5*dia%an Jad&al