179
ISSN - 1840 -1619 3 SARAJEVO, MART/OŽUJAK 2014. GODINA XV Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE MJESENI STATISTIKI PREGLED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO KANTONIMA FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

ISSN - 1840 -1619

3 SARAJEVO, MART/OŽUJAK 2014.

GODINA XV

Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

MJESE�NI STATISTI�KI PREGLEDFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PO KANTONIMA

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Page 2: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

IZDAJE ŠTAMPA/TISKA FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo

TEL/FAX +387 33 22 61 51

Web stranica: www.fzs.ba

E – mail: [email protected]

ODGOVARA DIREKTOR ZAVODA: Hidajeta Bajramovi�

MOLIMO KORISNIKE OVE PUBLIKACIJE DA PRILIKOM KORIŠ�ENJA PODATAKA NAVEDU IZVOR

Page 3: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

P R E D G O V O R

Federalni zavod za statistiku svakog mjeseca radi publikaciju “Mjese�ni statisti�kipregled F BiH po kantonima”, s namjerom da upozna nadležne organe i institucijeFederacije BiH, kantonalne organe i druge korisnike sa osnovnim statisti�kimpodacima i pokazateljima iz oblasti ekonomskih i drugih kretanja.

Publikacija je ura�ena na osnovu/temelju raspoloživih statisti�kih podataka koje suizvještajne jedinice dostavile Federalnom zavodu za statistiku prema Planuprovo�enja statisti�kih istraživanja od interesa za Federaciju BiH i njihovojperiodi�nosti.

Zavod objavljuje i podatke drugih institucija koje su uklju�ene u sistem/sustavstatisti�kih istraživanja; Federalnog zavoda za zapošljavanje, Federalnog zavodaMIO-PIO.

Od januara/sije�nja 2013. godine podaci u biltenu se publikuju u skladu sa novomKlasifikacijom djelatnosti (KD BiH 2010), koja je uskla�ena sa EU KlasifikacijomNACE Rev.2

U ovoj publikaciji prezentirani su podaci za februar/velja�u 2014. godine iz oblastiindustrije, za januar/sije�anj 2014. godine iz oblasti prirodnog kretanja stanovništva,zaposlenosti, pla�a i nezaposlenosti, šumarstva, vanjske trgovine i turizama, zatimkvartalni podaci iz oblasti ugostiteljstva i godišnji podaci iz oblasti sto�arstva iprijevoza.

Federalni zavod za statistiku �e sa zahvalnoš�u primiti sve primjedbe i sugestije koje�e doprinjeti poboljšanju ove kao i drugih naših statisti�kih publikacija.

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 3

Page 4: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

SKRA�ENICE / KRATICE

d.n. drugdje nespomenutoCefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoevropskih zemaljaEfta Evropsko/Europsko udruženje za slobodnu trgovinuEU Evropska/Europska unijaGWh gigavat-satha hektarhilj. hiljaduhl hektolitarkg kilogramKM konvertibilna markakm kilometarkm2 kvadratni kilometarkom. komadkut. kutijaKV kvalificirani (radnik)KVG Kvalifikacija vrsta gra�evinakW kilovatI litram metarm2 kvadratni metarm3 kubni/kubi�ni metarmil. milionMWh megavatsatNKV nekvalificirani (radnik)NSS niža stru�na spremaPKV polukvalificirani (radnik)KD Klasifikacija djelatnostiSMTK Standardna me�unarodna trgovinska klasifikacijaSSS srednja stru�na sprema t tonatis. tisu�aVKV visokokvalificirani (radnik)VSS visoko stru�na spremaVŠS viša stru�na sprema

ZNAKOVI

- nema pojave

… ne raspolaže se podatkom

0 podatak je manji od 0,5 upotrebljene jedinice mjere

0 prosjek

1) oznaka za napomenu

* isprevljen podatak

�* Indeks ve�i od 300,0

4 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Page 5: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PREDGOVOR -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

SKRA�ENICE/KRATICE I ZNAKOVI --------------------------------------------------------------------- 6

SADRŽAJ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

OSNOVNI POKAZATELJI PRIVREDNIH / GOSPODARSKIHI DRUGIH KRETANJA PO KANTONIMA ----------------------------------------------------------------- 9

UNSKO - SANSKI KANTONPrirodno kretanje stanovništva ------------------------------------------------------------------------------- 10Zaposlenost, nezaposlenost i pla�e ------------------------------------------------------------------------- 11Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov --------------------------------------------------------------------------- 13Industrija ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15Prijevoz i skladištenje ------------------------------------------------------------------------------------------- 17Vanjska trgovina -------------------------------------------------------------------------------------------------- 19Ugostitteljstvo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24Turizam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26KANTON POSAVSKIPrirodno kretanje stanovništva ------------------------------------------------------------------------------- 28Zaposlenost, nezaposlenost i pla�e ------------------------------------------------------------------------- 29Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov --------------------------------------------------------------------------- 31Industrija ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 32Prijevoz i skladištenje ------------------------------------------------------------------------------------------- 33Vanjska trgovina -------------------------------------------------------------------------------------------------- 34Ugostitteljstvo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 39Turizam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41TUZLANSKI KANTONPrirodno kretanje stanovništva ------------------------------------------------------------------------------- 44Zaposlenost, nezaposlenost i pla�e ------------------------------------------------------------------------- 45Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov --------------------------------------------------------------------------- 47Industrija ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 49Prijevoz i skladištenje ------------------------------------------------------------------------------------------- 51Vanjska trgovina -------------------------------------------------------------------------------------------------- 53Ugostitteljstvo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 58Turizam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60ZENI�KO - DOBOJSKI KANTONPrirodno kretanje stanovništva ------------------------------------------------------------------------------- 62Zaposlenost, nezaposlenost i pla�e ------------------------------------------------------------------------- 63Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov --------------------------------------------------------------------------- 65Industrija ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 67Prijevoz i skladištenje ------------------------------------------------------------------------------------------- 69Vanjska trgovina -------------------------------------------------------------------------------------------------- 71Ugostitteljstvo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 76Turizam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78BOSANSKO - PODRINJSKI KANTONPrirodno kretanje stanovništva ------------------------------------------------------------------------------- 80Zaposlenost, nezaposlenost i pla�e ------------------------------------------------------------------------- 81Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov --------------------------------------------------------------------------- 83Industrija ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 85Prijevoz i skladištenje ------------------------------------------------------------------------------------------- 87Vanjska trgovina -------------------------------------------------------------------------------------------------- 88Ugostitteljstvo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 93Turizam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 95

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 5

S A D R Ž A J

Page 6: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Prirodno kretanje stanovništva ------------------------------------------------------------------------------- 98

Zaposlenost, nezaposlenost i pla�e ------------------------------------------------------------------------- 99

Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov --------------------------------------------------------------------------- 101

Industrija ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 103

Prijevoz i skladištenje ------------------------------------------------------------------------------------------- 105

Vanjska trgovina -------------------------------------------------------------------------------------------------- 107

Ugostitteljstvo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 112

Turizam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114

HERCEGOVA�KO - NERETVANSKI KANTON

Prirodno kretanje stanovništva ------------------------------------------------------------------------------- 116

Zaposlenost, nezaposlenost i pla�e ------------------------------------------------------------------------- 117

Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov --------------------------------------------------------------------------- 119

Industrija ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 121

Prijevoz i skladištenje ------------------------------------------------------------------------------------------- 123

Vanjska trgovina -------------------------------------------------------------------------------------------------- 125

Ugostitteljstvo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 130

Turizam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 132

ZAPADNOHERCEGOVA�KI KANTON

Prirodno kretanje stanovništva ------------------------------------------------------------------------------- 134

Zaposlenost, nezaposlenost i pla�e ------------------------------------------------------------------------- 135

Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov --------------------------------------------------------------------------- 137

Industrija ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 139

Prijevoz i skladištenje ------------------------------------------------------------------------------------------- 140

Vanjska trgovina -------------------------------------------------------------------------------------------------- 141

Ugostitteljstvo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 146

Turizam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 148

KANTON SARAJEVO

Prirodno kretanje stanovništva ------------------------------------------------------------------------------- 150

Zaposlenost, nezaposlenost i pla�e ------------------------------------------------------------------------- 151

Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov --------------------------------------------------------------------------- 153

Industrija ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 155

Prijevoz i skladištenje ------------------------------------------------------------------------------------------- 157

Vanjska trgovina -------------------------------------------------------------------------------------------------- 159

Ugostitteljstvo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 164

Turizam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 166

KANTON 10

Prirodno kretanje stanovništva ------------------------------------------------------------------------------- 168

Zaposlenost, nezaposlenost i pla�e ------------------------------------------------------------------------- 169

Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov --------------------------------------------------------------------------- 171

Industrija ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 173

Prijevoz i skladištenje ------------------------------------------------------------------------------------------- 174

Vanjska trgovina -------------------------------------------------------------------------------------------------- 175

Ugostitteljstvo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 180

Turizam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 182

6 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Page 7: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

UmrliI

20141)

Broj zaposle-

nih I 2014

Prosje�na neto

pla�a,u KM, I 2014

Prosje�na bruto pla�a,u KM, I 2014

Brojnezap-oslenihI 2014

Ostvareneinvesticije

u novastalna

sredstvaza 2012godinu,

u 000 KM

Indeksi obima

industrijske proizvodnje

II 2014II 2013

IzvozI 2014

000 KM

UvozI 2014

000 KM

Prometu ugosti-teljstvu,

IV tromje-se�je 2013,

000 KM

No�enja turista, I 2014

Federacija BiH1.277 1.336 436.410 850 1.298 394.856 2.618.829 106,7 439.507 702.772 41.898 45.149

Unsko sanski kanton

146 146 31.599 790 1.201 46.622 106.400 105,1 16.171 17.031 3.070 2.007

Kanton Posavski13 30 5.547 706 1.069 5.647 19.378 154,6 7.174 9.331 619 477

Tuzlanski kanton196 212 81.176 750 1.138 99.544 493.781 117,9 88.381 91.753 5.976 3.115

Zeni�ko - dobojski kanton267 248 68.841 751 1.137 71.373 412.506 105,9 129.657 113.581 3.002 2.116

Bosansko - podrinjski kanton28 22 6.408 745 1.138 3.683 21.001 119,7 10.740 7.684 853 716

Srednjobosanski kanton159 191 38.928 712 1.073 41.976 162.368 112,9 45.156 50.914 2.356 5.711

Hercegova�ko - neretvanski kanton115 122 47.262 898 1.377 32.903 370.876 95,3 47.410 69.801 4.358 4.037

Zapadnohercegova�ki kanton52 62 16.189 794 1.207 10.528 124.172 67,3 22.866 73.792 667 451

Kanton Sarajevo278 243 123.200 1.046 1.617 73.006 791.908 99,0 66.928 260.516 20.540 25.891

Kanton 1023 60 9.260 856 1.301 9.574 35.093 80,5 5.024 8.369 458 628

Neraspore�ene investicije 81.344 hilj./tis.KM1) Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 7

OSNOVNI POKAZATELJI PRIVREDNIH / GOSPODARSKIH I DRUGIH KRETANJA PO KANTONIMA

Živoro-�eni

I 20141)

Page 8: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

UNSKO - SANSKI KANTON

Page 9: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški bez stru�nepomo�i

146 146 67 79 - 146 - -37 37 15 22 - 37 - -

16 16 8 8 - 16 - -

3 3 2 1 - 3 - -

14 14 6 8 - 14 - -

43 43 23 20 - 43 - -

5 5 - 5 - 5 - -

4 4 1 3 - 4 - -

24 24 12 12 - 24 - -

ženski

UKUPNO 146 70 76 1 2 65 10

Biha� 32 20 12 - - 17 4

Bosanska 17 7 10 1 1 7 3

Krupa

Bosanski 8 3 5 - 1 1 -

Petrovac

Bužim 9 4 5 - - 2 1

Cazin 29 12 17 - - 11 -

Klju� 7 3 4 - - 3 1

Sanski 20 13 7 - - 5 1

Most

Velika 24 8 16 - - 19 -

Kladuša

10 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA, prethodni podaci Januar / Sije�anj 2014. godine

Op�ine Ukupnoro�eni

Ž i v o r o � e n i

Mrtvo-ro�eni

Mjesto poro�aja

ukupnopo spolu u

zdravstvenojustanovi

na drugom mjestu

ženski sa stru�nompomo�i

Velika

UKUPNOBiha�

BosanskaKrupa

BosanskiPetrovac

Kladuša

Op�ine

U m r l i

Bužim

Cazin

Klju�

SanskiMost

Brojrazvedenih

brakovaukupnopo spolu umrla

dojen�adnasilnesmrtimuški

O d t o g aBroj

zaklju�enihbrakova

Page 10: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLA�E

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

UKUPNO 31.599 99,2 99,4 774 790 102,1 101,0 1.175 1.201 102,2 101,2

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1.045 96,8 101,1 748 854 114,2 107,7 1.122 1.288 114,8 108,2B Va�enje ruda i kamena 142 155 109,2 111,5 635 631 99,4 100,5 950 945 99,4 100,5C Prera�iva�ka industrija 4.769 98,6 98,0 520 546 105,0 104,0 770 813 105,5 104,6D 432 430 99,5 100,9 1.619 108,0 108,5 2.326 2.519 108,3 108,7

elektri�nom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija

E Snabdijevanje/Opskrba vodom; 900 895 99,4 99,7 780 812 104,1 103,3 1.176 1.224 104,1 103,4uklanjanje otpadnih voda, upravljanjeotpadom te djelatnosti sanacije okoliša

F Gra�evinarstvo 1.544 90,6 89,1 459 485 105,7 99,8 679 720 106,0 99,7G Trgovina na veliko i na malo; 6.280 98,3 99,7 497 499 100,4 100,7 741 743 100,2 100,7

popravak motornih vozila i motocikalaH Prijevoz i skladištenje 981 1.007 102,7 102,3 712 718 100,8 100,3 1.073 1.080 100,7 100,2I Djelatnosti pružanja smještaja 1.794 105,2 99,6 447 448 100,2 105,0 678 678 100,0 104,1

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 846 841 99,4 99,4 1.143 102,1 99,8 1.715 1.756 102,4 99,9K Finansijske djelatnosti i djelatnosti 595 571 96,0 99,0 1.006 98,6 96,8 1.574 1.552 98,6 96,8

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 126 123 97,6 102,5 560 634 113,2 83,4 851 954 112,1 82,7M Stru�ne, nau�ne i tehni�ke djelatnosti 730 805 110,3 110,7 736 738 100,3 95,7 1.123 1.127 100,4 95,3N Administrativne i pomo�ne uslužne 290 296 102,1 103,5 796 855 107,4 99,8 1.219 1.309 107,4 99,6

djelatnostiO Javna uprava i odbrana; obavezno 3.284 98,9 99,1 1.161 101,8 101,8 1.750 1.781 101,8 101,9

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 4.389 101,3 100,8 774 765 98,8 97,0 1.177 1.164 98,9 96,9Q Djelatnosti zdravstvene socijalne 2.309 98,8 99,7 1.053 101,6 102,0 1.595 1.622 101,7 102,1

zaštiteR Umjetnost, zabava i rekreacija 211 229 108,5 108,0 720 729 101,3 101,1 1.099 1.110 101,0 100,6S Ostale uslužne djelatnosti 420 403 96,0 95,0 858 906 105,6 111,7 1.313 1.396 106,3 112,900 Neraspore�eno 482 430 89,2 100,0 - - - - - - - -

po djelatnostima KD

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 11

ZAPOSLENOST I PLA�E PO PODRU�JIMA KD BiH 2010

Broj zaposlenih Prosje�na neto pla�a u KM

Prosje�na bruto pla�a u KM

02013

1.705

4.334

1.704

3.322

1.120

31.863

1.079

4.8371.499Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba

1.020

PROSJE�NA NETO PLA�A

1.141

Januar / Sije�anj 2014. godine Januar / Sije�anj 2014. godine

2.338 1.036

ZAPOSLENOST

6.389

A B

C

D

E

F

G

HIJKL

MN

O

P

QR

S 00

0200400600800

1.0001.2001.4001.600

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 00

Page 11: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

31.599 99,2 99,4 774 790 102,1 101,0 1.175 1.201 102,2 101,211.720 97,8 98,2 879 901 102,5 101,4 1.344 1.380 102,7 101,52.910 100,6 101,0 756 776 102,6 101,9 1.144 1.175 102,7 102,01.119 102,7 101,5 699 712 101,9 102,9 1.055 1.074 101,8 103,01.139 100,1 99,0 727 744 102,3 100,3 1.090 1.116 102,4 100,35.535 102,7 101,8 682 694 101,8 100,8 1.028 1.048 101,9 100,91.475 99,3 97,9 712 731 102,7 102,7 1.076 1.106 102,7 102,93.716 99,2 99,8 716 733 102,4 101,8 1.084 1.109 102,3 101,83.985 96,5 98,3 675 684 101,3 98,9 1.012 1.027 101,5 99,1

Ukupno VSS VŠS NSS VKV KV NSS

46.622 2.194 537 9.191 76 191 14.200 1.671 18.56210.321 915 237 2.638 31 59 2.873 510 3.0585.003 265 64 1.161 13 18 1.378 192 1.9121.106 40 11 247 - 5 413 21 3693.913 108 45 571 - 4 975 138 2.072

10.632 431 95 1.906 - 19 3.449 292 4.4402.625 83 23 461 2 12 1.022 78 9444.546 151 29 872 1 66 1.740 157 1.5308.476 201 33 1.335 29 8 2.350 283 4.237

12 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

ZAPOSLENOST I PLA�E PO OP�INAMA

Broj zaposlenih Prosje�na neto pla�a u KM

2.893Bosanski Petrovac

UKUPNO 31.863Biha� 11.989

Sanski Most 3.745

Prosje�na bruto pla�a u KM

02013

Bužim 1.138Cazin 5.392

Bosanska Krupa

CazinKlju�Sanski Most

1.090

Velika Kladuša 4.131

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRU�NOJ SPREMI1)

Januar / Sije�anj 2014. godine

Klju� 1.485

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

Op�ine SSS PKV

UKUPNOBiha�Bosanska KrupaBosanski Petrovac

Velika Kladuša

Bužim

VSS4,7%

VŠS1,2%

SSS19,7%

NSS0,2%

VKV0,4%

KV30,5%

PKV3,6%

NKV39,8%

NEZAPOSLENOST PREMA STRU�NOJ SPREMI

Page 12: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

2012 1013

Goveda 34.740 34.820 100,2

Krave i steone junice 26.893 25.814 96,0

Ovce 72.264 76.635 106,0 Ovce za priplod 53.341 55.756 104,5

Svinje 4.281 4.211 98,4

Krma�e i suprasne nazimice 1.084 1.168 107,7

Konji 918 894 97,4

Kobile i ždrjebne omice 279 284 101,8

Perad, 412 349 84,6

(u hiljad./tisu�. grla)

Koke nesilice, 155 158 102,1

(u hiljad./tisu�. grla)

Koze 2.532 2.705 106,8

Košnica p�ela 34.312 33.884 98,8

2012 1013

Kravlje mlijeko, (hilj./tis., litara) 55.604 54.108 97,3

Po muženoj kravi, (litara) 2415 2489 103,1

Ov�ije mlijeko, (hilj./tis., litara) 562 513 91,3

Po muženoj ovci, (litara) 36 39 108,3

Kozije mlijeko, (hilj./tis., litara) 226 243 107,2

Po muženoj kozi, (litara) 154 157 101,9

Vuna, (tona) 126 126 100,2

Po ovci, (kilograma) 2,3 2,0 85,7

Jaja (hilj./tis., komada) 19.843 21.638 109,0

Po kokoški, (komada) 131 138 105,3

Med, (tona) 326 336 102,9

Po košnici (kilograma) 9,5 9,9 104,2

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 13

BROJNO STANJE STOKE I STO�NA PROIZVODNJA2013. GODINA

Brojno stanje stoke 20132012

Proizvodnja mlijeka, vune, jaja i meda

Ukupno20132012

Ukupno

Page 13: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

2013 2014 2013 2014

UKUPNO 393 414 19 30 11 18 54

Trupci �etinara/�etinja�a 81 99 4 7 3 5 7

Jamsko drvo �etinara/�etinja�a 1 1 0 0 0 0 0

Ostalo dugo drvo �etinara/�etinja�a - - - - - - -

Prostorno drvo �etinara/�etinja�a 59 60 2 3 1 2 14

Trupci liš�ara/lista�a 61 60 4 4 3 4 3

Jamsko drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Ostalo dugo drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Prostorno drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Ogrjevno drvo �etinara/�etinja�a - - - - - - -

Ogrjevno drvo liš�ara/lista�a 192 193 9 15 4 7 31

Ostalo grubo obra�eno drvo1) - - - - - - -

1) Uklju�uje sitno tehni�ko drvo, cijepane drvene motke i kolje

14 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

2012 2013I I

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATAJanuar / Sije�anj 2014. godine

u hilj./tis.m3

P r o i z v o d nj a P r o d a j aZalihe(stanjekrajem

mjeseca)2014

Page 14: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

INDUSTRIJA

I 2014Ø 2013

I 2014XII 2013

I 2014I 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 61,2 85,7 79,2

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 54,5 65,3 97,7

AE Energija 117,4 100,7 100,0

BB Kapitalni proizvodi 39,4 192,9 105,5

CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 104,5 64,8 �*

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 81,7 86,4 59,5

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-a

B VA�ENJE RUDA I KAMENA 53,6 84,8 -

08 Va�enje ostalih ruda i kamena 53,6 84,8 -

C PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 59,0 83,8 76,5

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 104,1 108,2 67,5

11 Proizvodnja pi�a 24,3 24,5 60,0

13 Proizvodnja tekstila 43,3 49,3 67,3

14 Proizvodnja odje�e 33,2 83,9 46,8

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

81,8 65,9 90,6

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 88,4 21,9 205,5

20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 73,0 243,2 123,9

21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata

94,6 84,1 �*

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plasti�nih masa 39,9 38,6 62,0

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

25,4 67,3 �*

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

7,4 285,5 34,7

27 Proizvodnja elektri�ne opreme 99,7 59,8 -

29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

117,0 193,0 160,0

31 Proizvodnja namještaja 125,4 100,7 162,0

32 Ostala prera�iva�ka industrija 155,0 209,2 159,6

D PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRI�NOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

117,4 100,7 100,0

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom i plinom (osim 35.3)¹

117,4 100,7 100,0

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 15

INDEKSI OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNO, PREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Januar / Sije�anj 2014. godine

Page 15: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I 2014Ø 2013

II 2014Ø 2013

II 2014I 2014

II 2014II 2013

I-II 2014I-II 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 61,2 72,9 119,2 105,1 91,5

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 54,5 77,0 141,3 142,9 119,9

AE Energija 117,4 111,7 95,2 93,4 96,7

BB Kapitalni proizvodi 39,4 56,6 143,9 198,1 145,7

CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 104,5 99,2 94,9 �* �*

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 81,7 83,2 101,9 67,4 63,2

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-a

B VA�ENJE RUDA I KAMENA 53,6 2,8 5,2 29,4 �*

08 Va�enje ostalih ruda i kamena 53,6 2,8 5,2 29,4 �*

C PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 59,0 71,8 121,7 104,2 89,5

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 104,1 94,5 90,8 70,8 69,0

11 Proizvodnja pi�a 24,3 68,2 280,5 138,3 103,0

13 Proizvodnja tekstila 43,3 123,5 285,2 99,3 88,4

14 Proizvodnja odje�e 33,2 32,1 96,6 35,2 40,3

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

81,8 77,0 94,2 173,9 118,0

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 88,4 84,2 95,3 108,5 143,1

20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 73,0 52,1 71,4 146,0 132,2

21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata

94,6 100,9 106,7 61,1 115,4

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plasti�nih masa 39,9 116,8 293,0 160,3 114,2

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

25,4 31,7 125,0 81,8 138,3

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

7,4 31,3 �* �* 169,9

27 Proizvodnja elektri�ne opreme 99,7 96,4 96,7 - -

29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

117,0 128,1 109,5 149,5 154,4

31 Proizvodnja namještaja 125,4 111,3 88,8 109,9 132,5

32 Ostala prera�iva�ka industrija 155,0 131,4 84,8 102,4 127,0

D PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRI�NOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

117,4 111,7 95,2 93,4 96,7

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom i plinom (osim 35.3)¹

117,4 111,7 95,2 93,4 96,7

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

16 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

INDEKSI OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNO, PREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Februar / Velja�a 2014. godine

Page 16: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

Unsko - sanski kantonukupno 55.304 4.608 1.152 166 47.866 3.937 364 27 218 18 4.807 301 897 159

do 1 godine 227 227 22 22 139 139 7 7 - - 58 58 1 1od 1 do 2 godine 372 86 26 16 284 56 7 5 1 - 53 8 1 1od 3 do 5 godina 1.628 254 132 27 1.226 195 29 1 4 2 229 28 8 1od 6 do 10 godina 7.987 1.293 346 43 6.532 1.123 38 3 35 7 994 115 42 2

16.771 2.536 268 36 15.110 2.417 53 1 62 9 1.219 66 59 7više od 15 godina 28.319 212 358 22 24.575 7 230 10 116 - 2.254 26 786 147

Biha�ukupno 15.524 1.103 459 54 13.450 928 75 3 62 6 1.340 92 138 20

do 1 godine 118 118 7 7 91 91 1 1 - - 18 18 1 1od 1 do 2 godine 169 45 12 7 144 33 2 1 - - 11 4 - -od 3 do 5 godina 643 87 62 10 513 69 6 - - - 59 8 3 -od 6 do 10 godina 2.706 321 147 12 2.245 276 6 - 17 1 278 31 13 1

4.822 496 106 9 4.310 458 13 - 23 5 356 22 14 2više od 15 godina 7.066 36 125 9 6.147 1 47 1 22 - 618 9 107 16

Bosanska Krupaukupno 5.500 457 133 19 4.668 388 23 1 28 2 496 36 152 11

do 1 godine 14 14 1 1 9 9 - - - - 4 4 - -od 1 do 2 godine 23 6 3 3 20 3 - - - - - - - -od 3 do 5 godina 134 24 20 6 84 12 2 1 1 - 26 5 1 -od 6 do 10 godina 696 123 35 4 561 101 2 - 2 - 92 18 4 -

1.602 277 39 5 1.419 263 4 - 12 2 118 7 10 -više od 15 godina 3.031 13 35 - 2.575 - 15 - 13 - 256 2 137 11

Bosanski Petrovacukupno 1.433 74 10 2 1.239 66 4 - 2 170 4 8 2

do 1 godine 6 6 - - 6 6 - - - - - - - -od 1 do 2 godine 16 3 2 1 13 2 - - - - 1 - - -od 3 do 5 godina 36 2 - - 29 2 - - - - 7 - - -od 6 do 10 godina 172 22 4 - 148 19 - - - - 20 3 - -

434 38 1 - 388 37 1 - - - 44 1 - -više od 15 godina 769 3 3 1 655 - 3 - 2 - 98 - 8 2

Bužimukupno 2.902 207 34 6 2.587 183 8 - 17 206 7 50 11

do 1 godine 2 2 - - 2 2 - - - - - - - -od 1 do 2 godine 14 4 1 - 13 4 - - - - - - - -od 3 do 5 godina 52 11 2 - 39 9 - - - - 11 2 - -od 6 do 10 godina 299 64 15 5 254 57 2 - - - 24 2 4 -

727 114 2 - 667 111 - - 2 - 50 2 6 1više od 15 godina 1.808 12 14 1 1.612 - 6 - 15 - 121 1 40 10

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 17

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

Kobinovana

REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA ZA 2013. GODINU

Starost

Ukupno Motocikli Putni�ki Autobusi Teretna Ostalo

Page 17: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

Cazin

ukupno 12.416 996 172 28 10.729 850 47 7 56 7 1.160 76 252 28

do 1 godine 35 35 7 7 17 17 - - - - 11 11 - -

od 1 do 2 godine 64 9 3 - 36 7 - - - - 25 2 - -

od 3 do 5 godina 335 56 18 5 244 43 1 - 3 2 67 6 2 -

od 6 do 10 godina 1.738 294 43 7 1.387 250 5 2 8 3 284 31 11 1

3.642 557 50 6 3.265 529 4 - 12 2 294 17 17 3

više od 15 godina 6.602 45 51 3 5.780 4 37 5 33 - 479 9 222 24

Klju�

ukupno 2.824 240 101 8 2.227 208 72 4 7 259 10 158 10

do 1 godine 8 8 - - 3 3 2 2 - - 3 3 - -

od 1 do 2 godine 12 6 1 1 6 2 2 2 - - 3 1 - -

od 3 do 5 godina 62 12 13 2 41 8 4 - - - 3 2 1 -

od 6 do 10 godina 414 60 41 2 297 57 8 - 1 - 58 1 9 -

1.005 142 17 2 882 137 14 - 1 - 82 3 9 -

više od 15 godina 1.323 12 29 1 998 1 42 - 5 - 110 - 139 10

Sanski Most

ukupno 6.242 598 154 28 5.391 500 53 6 13 1 581 33 50 30

do 1 godine 24 24 5 5 8 8 1 1 - - 10 10 - -

od 1 do 2 godine 33 4 - - 27 2 2 2 1 - 3 - - -

od 3 do 5 godina 196 24 9 1 150 21 5 - - - 31 1 1 1

od 6 do 10 godina 844 170 44 8 692 147 7 1 3 1 98 13 - -

1.923 340 35 11 1.757 322 10 - 3 - 116 6 2 1

više od 15 godina 3.222 36 61 3 2.757 - 28 2 6 - 323 3 47 28

Velika Kladuša

ukupno 8.463 933 89 21 7.575 814 82 6 33 2 595 43 89 47

do 1 godine 20 20 2 2 3 3 3 3 - - 12 12 - -

od 1 do 2 godine 41 9 4 4 25 3 1 - - - 10 1 1 1

od 3 do 5 godina 170 38 8 3 126 31 11 - - - 25 4 - -

od 6 do 10 godina 1.118 239 17 5 948 216 8 - 4 2 140 16 1 -

2.616 572 18 3 2.422 560 7 1 9 - 159 8 1 -

više od 15 godina 4.498 55 40 4 4.051 1 52 2 20 - 249 2 86 46

18 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA

Starost

Ukupno

ZA 2013. GODINU (nastavak)

Ostalo

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

Teretna

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

Kobinovana AutobusiMotocikli Putni�ki

Page 18: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

VANJSKA TRGOVINA

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 16.171 104,1 11.873 136,2 20.187 17.031 84,4 16.618 102,5

A Poljoprivreda, šumarstvoi ribarstvo

1.436 1.151 80,1 919 125,3 403 397 98,3 394 100,6

B Va�enje rude i kamena 140 24 16,9 2 - 48 0 1,0 - -

C Prera�iva�ka industrija 13.896 113,1 10.169 136,7 19.728 16.627 84,3 16.213 102,6

D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom, gasom/plinom, parom i klimatizacija

- - - - - - - - - -

Ostalo 1.670 1.100 65,9 783 140,5 8 7 95,2 11 67,1

- - - - - - - - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Prethodni podaci

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 16.171 104,1 11.873 136,2 20.187 17.031 84,4 16.618 102,5

1. Hrana i pi�a 723 405 56,0 690 58,7 1.630 1.610 98,8 1.639 98,2

2. Industrijski materijali 7.940 6.841 86,2 5.141 133,1 10.558 8.334 78,9 7.496 111,2

3. Goriva i maziva 1.005 905 90,0 625 144,8 558 493 88,4 626 78,8

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnih sredstava), dijelovi i pribor

2.561 3.374 131,7 2.524 133,7 3.999 3.561 89,0 3.568 99,8

5. Transportna sredstva,njihovi dijelovi i pribor

1.680 2.361 140,5 1.677 140,8 1.725 1.198 69,4 1.195 100,3

6. Proizvodi za širokupotrošnju

1.622 2.285 140,9 1.215 188,1 1.716 1.835 106,9 2.094 87,6

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti

- - - 1 - 1 - - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 19

UVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

15.531

XII2013

15.531

12.286

IZVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

Nerazvrstano po kategorijama

IZVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4

UVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Page 19: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 16.171 104,1 11.873 136,2 20.187 17.031 84,4 16.618 102,50 Hrana i žive životinje 703 410 58,3 677 60,6 1.546 1.749 113,1 1.771 98,800 Žive životinje - - - - - 62 35 56,5 74 47,301 Meso i mesne prera�evine - - - - - 78 - - - -02 - - - - - 557 979 175,8 576 170,003 Ribe, vodozemci i njihove 360 125 34,7 106 117,9 - - - - -04 Žitarice i proizvodi od žitarica 30 - - 39 - 52 7 13,5 273 2,605 Vo�e i povr�e 212 145 68,4 319 45,5 139 101 72,7 261 38,706 Še�er, še�erne prera�evine i med 1 - - - - 58 91 156,9 103 88,307 Kafa, �aj, kakao i za�ini - - - - - 218 153 70,2 36 425,008 Hrana za životinje 37 54 145,9 73 74,0 348 348 100,0 381 91,309 Ostali jestivi proizvodi 63 86 136,5 140 61,4 34 35 102,9 67 52,2

1 Pi�a i duhan 58 48 82,8 85 56,5 457 188 41,1 252 74,611 Pi�a 58 48 82,8 85 56,5 457 188 41,1 252 74,612 Duhan i proizvodi od duhana - - - - - - - - - -2 Sirove materije nejestive

osim goriva4.557 3.620 79,4 2.678 135,2 1.016 616 60,6 81 760,5

21 Sirove kože i sirovo krzno 163 179 109,8 165 108,5 928 575 62,0 - -22 Uljano sjemenje i plodovi - - - - - - - - - -23 Sirovi i sinteti�ki kau�uk - - - - - 1 - - - -24 Drvo i pluta 3.679 2.701 73,4 1.894 142,6 14 8 57,1 48 16,725 Celuloza i papirni otpaci - - - - - - - - - -26 Sirova tekstilna vlakna i njihovi

otpaci - - - - - 9 12 133,3 17 70,6

27 Prirodna �ubriva i minerali osim goriva

118 - - 2 - 61 - - 13 -

28 Metalne rude i otpaci od metala 597 740 124,0 607 121,9 - - - - -29 Sirovine biljne i životinjske, ostale - - - 10 - 3 21 700,0 3 700,0

3 Mineralna goriva, mazivai srodni proizvodi

- - - - - 580 491 84,7 625 78,6

32 Ugalj, koks i briketi - - - - - - - - - -33 Nafta i derivati od nafte - - - - - 580 491 84,7 625 78,634 Prirodni i industrijski gas - - - - - - - - - -35 Elektri�na energija - - - - - - - - - -

4 - - - - - - - - - -

41 Životinjska ulja i masti - - - - - - - - - -42 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana - - - - - - - - - -43 Prera�ena biljna i životinjska ulja

i masno�e - - - - - - - - - -

5 Hemijski/Kemijski proizvodi 857 618 72,1 658 93,9 2.929 2.436 83,2 3.664 66,551 Organske hemikalije/kemikalije - - - - - 83 4 4,8 3 133,352 Anorganske hemikalije/kemikalije - - - - - 1 - - 1 -53 Boje i štavila 2 - - 7 - 132 117 88,6 76 153,954 Medicinski i farmaceutski proizvodi 155 179 115,5 212 84,4 273 89 32,6 228 39,055 Toaletni proizvodi i proizvodi

za �iš�enje - - - - - 94 42 44,7 177 23,7

56 Vješta�ka �ubriva - - - - - 54 12 22,2 - -

20 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Mlijeko,mlije�ne prera�evine i jaja

15.531

Ulja, masti i voskovi životinjski ili biljni porijekla

Page 20: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

57 - - - - - 1.156 1.404 121,5 2.357 59,6

58 700 439 62,7 438 100,2 984 591 60,1 643 91,9

59 Ostale hemikalije/kemikalije - - - 1 - 152 177 116,4 179 98,9

6 3.207 3.290 102,6 2.191 150,2 6.064 5.507 90,8 4.413 124,8

61 Koža, krzno i proizvodi od kožei krzna

- - - - - - - - - -

62 Guma i gumeni proizvodi 1 - - 9 - 251 126 50,2 203 62,163 500 844 168,8 745 113,3 399 268 67,2 240 111,764 Papir, ljepenka i ostali sli�ni

proizvodi7 31 442,9 2 - 481 840 174,6 849 98,9

65 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi 34 29 85,3 63 46,0 736 853 115,9 543 157,166 Proizvodi od nemetalnih minerala 85 50 58,8 88 56,8 812 549 67,6 358 153,4

67 Željezo i �elik 210 303 144,3 268 113,1 1.558 1.452 93,2 1.031 140,868 Obojeni metali 16 4 25,0 - - 330 371 112,4 324 114,569 Metalni proizvodi 2.354 2.029 86,2 1.016 199,7 1.497 1.048 70,0 865 121,2

7 Mašine/Strojevi i transportna sredstva

4.451 6.238 140,1 3.737 166,9 5.036 3.821 75,9 3.771 101,3

71 Pogonske mašine i oprema 147 - - - - 50 22 44,0 9 244,4

72 Mašine specijalizirane za obra�ivanje industrije

29 271 934,5 209 129,7 620 982 158,4 1.443 68,1

73 Mašine za obradu metala 423 215 50,8 223 96,4 545 199 36,5 205 97,174 1.346 2.127 158,0 1.271 167,3 1.057 973 92,1 429 226,875 - 1 - - - 115 94 81,7 37 254,1

76 Telekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvuka

- - - - - 109 54 49,5 145 37,2

77 826 1.263 152,9 365 346,0 1.069 409 38,3 450 90,978 Drumska vozila 1.680 2.361 140,5 1.669 141,5 1.471 1.088 74,0 1.053 103,379 Ostala transportna vozila - - - - - - - - - -8 1.698 1.947 114,7 1.847 105,4 2.556 2.222 86,9 2.041 108,981 Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni

i grija�i ure�aji366 389 106,3 456 85,3 143 18 12,6 116 15,5

82 Namještaj i njegovi dijelovi 183 254 138,8 165 153,9 175 105 60,0 58 181,083 - - - - - 30 38 126,7 28 135,7

84 Odje�a 128 186 145,3 239 77,8 187 129 69,0 114 113,2

85 Obu�a - - - - - 65 80 123,1 105 76,287 Nau�ni i kontrolni instrumenti 225 387 172,0 333 116,2 1.210 1.050 86,8 960 109,4

88 Fotografski i opti�ki proizvodi, satovi - - - - - 55 16 29,1 6 266,7

89 Ostali industrijski proizvodi 796 731 91,9 654 112,1 691 786 113,7 654 119,6

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama

- - - - - 3 1 33,3 - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 21

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Proizvodi od drveta, osim namještaja

Ostale industrijske mašine i djeloviKancelarijske mašine i mašine zaautomatomatsku obradu podataka

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

Elektri�ne mašine,aparati i ure�aji

Razni industrijski proizvodi

Torbe, tašne, neseseri i sli�ni proizvodi

XII2013

Plasti�ne mase u primarnim oblicima

Plasti�ne mase, ne-primarni oblici

Industrijski proizvodi, razvrstani uglavnom po vrsti sirovina

Page 21: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 15.531 16.171 104,1 11.873 136,2 20.187 17.031 84,4 16.618 102,5

Zemlje EU 14.075 15.176 107,8 11.270 134,7 15.605 13.774 88,3 13.131 104,9

Austrija 3.017 3.080 102,1 1.767 174,3 1.946 1.563 80,3 1.797 87,0

Belgija 36 126 350,0 - - 36 69 191,7 124 55,6

Bugarska - - - - - 16 - - 67 -

�eška 133 235 176,7 53 443,4 61 100 163,9 45 222,2

Kipar - 21 - - - - - - - -

Danska 67 - - 70 - 21 25 119,0 18 138,9

Estonija - - - - - - - - - -

Finska - - - - - - 7 - - -

Francuska 892 976 109,4 368 265,2 386 589 152,6 354 166,4

Gr�ka - - - - - 57 577 - 917 62,9

Hrvatska 1.400 1.179 84,2 977 120,7 1.217 770 63,3 831 92,7

Irska - - - - - - - - 1 -

Italija 3.966 4.233 106,7 3.108 136,2 3.983 3.867 97,1 4.177 92,6

Latvija (Letonija) - - - - - - - - - -

Litvanija - 43 - - - 4 - - - -

Luksemburg - - - - - - - - - -

Ma�arska 24 - - 9 - 87 550 632,2 216 254,6

Malta - - - - - - - - - -

293 110 37,5 297 37,0 409 160 39,1 605 26,4

Njema�ka 1.687 2.501 148,3 2.558 97,8 3.393 1.885 55,6 1.514 124,5

Poljska - - - - - 1.112 919 82,6 35 -

Portugal / Portugalija - - - - - 26 1 3,8 - -

- 29 - 21 138,1 74 14 18,9 18 77,8

Slova�ka 21 24 114,3 - - 137 427 311,7 207 206,3

Slovenija 2.478 2.522 101,8 1.931 130,6 2.431 2.169 89,2 2.055 105,5

Španija (Španjolska) 37 - - - - 97 38 39,2 48 79,2

Švedska 23 97 421,7 63 154,0 28 20 71,4 85 23,5

Velika Britanija 1 - - 48 - 84 24 28,6 17 141,2

Zemlje EFTE 102 300 294,1 209 143,5 36 33 91,7 9 366,7

Island - - - - - 2 - - - -

Lihtenštajn - - - - - - - - - -

Norveška - - - - - - - - - -

102 300 294,1 209 143,5 34 33 97,1 9 366,7

Ostale evropske/ europske zemlje

994 483 48,6 324 149,1 2.429 1.572 64,7 1.891 83,1

Albanija - 41 - 38 107,9 14 - - - -

Crna Gora 175 121 69,1 19 636,8 - - - - -

22 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Švicarska (Švajcarska)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM

Nizozemska (Holandija)

Rumunija (Rumunjska)

Page 22: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Kosovo 16 92 575,0 - - - - - - -

Makedonija 124 - - 101 - 320 229 71,6 69 331,9

Rusija - - - - - 16 2 12,5 - -

Srbija 648 229 35,3 166 138,0 905 1.120 123,8 1.472 76,1

Turska - - - - - 1.170 221 18,9 350 63,1

Ostale zemlje 31 - - - - 4 - - - -

Afrika 165 212 128,5 46 460,9 3 - - - -Zemlje sjeverne Afrike 165 212 128,5 46 460,9 2 - - - -

Ostale Afri�ke zemlje - - - - - 1 - - - -

Amerika 78 - - - - 447 317 70,9 256 123,8

Zemlje sjeverne amerike - - - - - 218 91 41,7 86 105,8

Kanada - - - - - - 13 - 2 650,0

SAD - - - - - 218 78 35,8 84 92,9

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Zemlje Centralne Amerikei Kariba

- - - - - 42 - - - -

Zemlje južne Amerike 78 - - - - 187 226 120,9 170 132,9

Azija 117 - - 23 - 1.667 1.335 80,1 1.331 100,3

Zemlje bliskog i srednje istoka

117 - - 8 - 12 - - - -

Ostale zemlje Azije - - - 15 - 1.655 1.335 80,7 1.331 100,3

Indija - - - - - 126 61 48,4 57 107,0

Japan - - - - - 24 4 16,7 14 28,6

Kina - - - - - 1.434 1.236 86,2 1.229 100,6

Malezija - - - - - 10 1 10,0 5 20,0

Ostale zemlje - - - 15 - 61 33 54,1 26 126,9

- - - - - - - - - -

Austrija i Novi Zeland - - - - - - - - - -

Australija - - - - - - - - - -

Novi Zeland - - - - - - - - - -

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Ostale zemlje okeanije/oceanija i polarnog regiona

- - - - - - - - - -

Neraspore�eno - - - 1 - - - - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 23

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Zemlje okeanije/oceanije i polarnog regiona

Page 23: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

UGOSTITELJSTVO

KM

2012 2013

Ukupno 2.931.205 3.069.804 104,7

Državna svojina 76.593 42.398 55,4Privatna svojina 2.481.464 3.027.406 122,0Mješovita svojina 373.148 - -

Po vrstama ugostiteljskih objekata

Ukupno 2.931.205 3.069.804 104,7

Hoteli 1.419.097 1.636.260 115,3Kampovi i druge vrste 375.256 - -ugostiteljskih objekata za smještaj

Restorani 824.217 1.031.832 125,2Barovi 4.638 37.457 807,6Buffet 79.288 146.857 185,2Kafane/ 228.709 217.398 95,1Kavane

KM

2012 2013

Po vrstama usluga

Ukupno 2.931.205 3.069.804 104,7

Pivo 144.773 192.983 133,3

Vino 74.729 81.293 108,8

Rakija 7.836 15.490 197,7

Ostala žestoka pi�a 63.566 75.879 119,4

Vo�ni sokovi 88.167 127.839 145,0

Ostala bezalkoholna 151.049 198.656 131,5pi�a

Mineralna voda 69.011 104.410 151,3i soda

Hrana 1.186.942 1.284.118 108,2

Napici 251.830 338.348 134,4

Duhan i šibice 4.372 14.249 325,9

Ostali robni promet 20.822 - -

Ostali nerobni 27.787 97.428 350,6promet

No�enja 840.321 539.111 64,2

Napomena: Prethodni podaci

24 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

PROMET U UGOSTITELJSTVUIV tromjese�je 2013. godine

IV tromjese�je IndexX - XII 2013X - XII 2012

IV tromjese�je IndexX - XII 2013X - XII 2012

Page 24: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

KM

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Ukupno 12.435.284 13.014.626 104,7

Državna svojina 267.916 160.615 59,9

Privatna svojina 11.210.519 12.838.396 114,5

Mješovita svojina 956.849 15.615 1,6

Po vrstama ugostiteljskih objekata

Ukupno 12.435.284 13.014.626 104,7

Hoteli 6.448.525 7.302.375 113,2

Kampovi i druge vrste 948.950 19.601 2,1ugostiteljskih objekata za smještaj

Restorani 3.715.464 4.186.218 112,7

Barovi 38.353 121.555 316,9

Buffet 371.982 535.571 144,0

Kafane/ 912.010 849.306 93,1Kavane

KM

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Po vrstama usluga

Ukupno 12.435.284 13.014.626 104,7

Pivo 634.728 744.337 117,3

Vino 358.121 394.764 110,2

Rakija 45.536 51.827 113,8

Ostala žestoka pi�a 287.908 298.240 103,6

Vo�ni sokovi 409.409 515.848 126,0

Ostala bezalkoholna 667.648 747.873 112,0pi�a

Mineralna voda 325.770 404.478 124,2i soda

Hrana 5.268.343 5.592.324 106,1

Napici 1.212.953 1.353.426 111,6

Duhan i šibice 22.107 50.908 230,3

Ostali robni promet 44.291 6.788 15,3

Ostali nerobni 117.122 287.417 245,4promet

No�enja 3.041.348 2.566.396 84,4

Napomena: Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 25

PROMET U UGOSTITELJSTVU

Page 25: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

TURIZAM

Dolasciturista

No�enjaturista

Dolasciturista

No�enjaturista

1.368 2.007 Doma�i 1.029 1.3901.029 1.390 795 1.128

148 158339 617

- -798 -

86 104

1.368 2.007 Strani 339 617Hoteli i sli�an smještaj 1.101 1.679 306 551

174 205 26 47objekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori - - - -za kampiranje

Ostali smještaj 93 123 7 19

Dolasciturista

No�enjaturista

Dolasciturista

No�enjaturista

Doma�i 1.029 1.390 Ujedinjeno Kraljevstvo 1 1Strani 339 617 Kanada 2 2

Austrija 23 36 Sjedinjene Ameri�ke 5 7Crna Gora 2 3 Države�eška 3 4 Južna Koreja 3 3Danska 1 1 Kuvajt 1 2Francuska 2 12 Saudijska Arabija 2 4Holandija / 7 13 Ostale azijske zemlje 5 5NizozemskaHrvatska 128 201Italija 34 75Makedonija 2 7Norveška 2 6Njema�ka 34 106Poljska 2 2Portugal / 1 1PortugalijaRumunija / 2 2RumunjskaSlova�ka 2 2Slovenija 42 64Srbija 19 29Švajcarska / 4 15Švicarska(uklju�uju�i Lihtenštajn)Švedska 3 3Turska 7 11

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

objekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori za kampiranje

Ostali smještaj

Broj ležaja za kampiranje

Ostali smještaj

UkupnoHoteli i sli�an smještaj

Odmarališta i sli�ni Odmarališta i sli�ni

Doma�i Hoteli i sli�an smještaj

Odmarališta i sli�niStrani objekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori

I 2014

KAPACITETI, TURISTI I NO�ENJAJanuar / Sije�anj 2014. godine

Po vrstama objekata

Po vrstama objekata

I 2014 I 2014

Ukupno

26

Turisti i no�enjapo zemljama

iz kojih dolaze

Turisti i no�enjapo zemljama

iz kojih dolazeI 2014

Page 26: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

KANTON POSAVSKI

Page 27: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški bez stru�nepomo�i

13 13 5 8 - 13 - -

3 3 - 3 - 3 - -

3 3 2 1 - 3 - -

7 7 3 4 - 7 - -

ženski

UKUPNO 30 14 16 - - - 1

Domaljevac 5 2 3 - - - -Šamac

Odžak 14 7 7 - - - 1

Orašje 11 5 6 - - - -

28 Mjese�ni statisti�ki pregled FBiH po kantonima, 3/14

Brojrazvedenih

brakovaukupnopo spolu umrla

dojen�adnasilnesmrtimuški

U m r l i O d t o g aBroj

zaklju�enihbrakova

Orašje

UKUPNO

DomaljevacŠamac

Odžak

Op�ine

Mjesto poro�aja

ukupnopo spolu u

zdravstvenojustanovi

na drugom mjestu

ženski sa stru�nompomo�i

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA, prethodni podaciJanuar / Sije�anj 2014. godine

Op�ine Ukupnoro�eni

Ž i v o r o � e n i

Mrtvo-ro�eni

Page 28: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLA�E

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

UKUPNO 5.547 99,1 98,4 690 706 102,3 102,0 1.069 102,2 102,1A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 138 130 94,2 94,9 399 386 96,7 96,5 586 566 96,5 96,3B Va�enje ruda i kamena 17 15 88,2 88,2 - - - - - - - -C Prera�iva�ka industrija 1.128 97,7 95,6 408 408 100,0 100,6 609 603 99,0 100,4D 105 106 101,0 101,9 1.743 102,1 103,5 2.703 102,1 103,6

E Snabdijevanje/Opskrba vodom; 101 93 92,1 96,9 684 701 102,5 101,9 1.059 102,6 102,1

F Gra�evinarstvo 195 183 93,8 87,1 544 519 95,4 96,2 814 770 94,6 95,8G Trgovina na veliko i na malo; 1.288 97,3 98,7 468 475 101,5 100,9 697 707 101,4 101,0

H Prijevoz i skladištenje 181 188 103,9 103,3 659 691 104,9 104,3 989 1.039 105,1 104,4I Djelatnosti pružanja smještaja 262 273 104,2 96,8 403 414 102,7 102,0 595 611 102,7 102,0

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 91 94 103,3 100,0 1.397 104,0 108,8 2.145 104,2 109,1K 64 64 100,0 98,5 1.088 99,6 99,5 1.684 99,6 99,6

osiguranjaM 72 87 120,8 120,8 464 466 100,4 100,2 693 697 100,5 100,3N 22 24 109,1 109,1 1.361 126,8 118,6 2.109 127,3 118,7

djelatnostiO 857 854 99,6 100,1 943 980 103,9 103,4 1.489 103,8 103,3

P Obrazovanje 544 560 102,9 100,5 711 700 98,5 99,2 1.068 98,5 99,3Q 354 354 100,0 99,7 968 981 101,3 99,2 1.510 101,5 99,3

zaštiteR Umjetnost, zabava i rekreacija 19 16 84,2 88,9 585 593 101,4 99,9 874 889 101,7 100,0S Ostale uslužne djelatnosti 51 56 109,8 100,0 1.324 109,4 101,5 2.044 108,6 100,800 Neraspore�eno 49 34 69,4 100,0 - - - - - - - -

po djelatnostima KD

Mjese�ni statisti�ki pregled FBiH po kantonima, 3/14 29

1.084

Januar / Sije�anj 2014. godine Januar / Sije�anj 2014. godine

Djelatnosti zdravstvene socijalna 1.487

1.210 1.882

ZAPOSLENOST PROSJE�NA NETO PLA�A

2.059

Stru�ne, nau�ne i tehni�ke djelatnostiAdministrativne i pomo�ne uslužne 1.073

1.434Javna uprava i odbrana; obaveznosocijalno osiguranje

1.656

uklanjanje otpadnih voda, upravljanjeotpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1.324popravak motornih vozila i motocikala

Finansijske djelatnosti i djelatnosti 1.092 1.6901.343

1.046

1.154Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba 1.707 2.647

1.032

elektri�nom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija

5.600

ZAPOSLENOST I PLA�E PO PODRU�JIMA KD BiH 2010

Broj zaposlenih Prosje�na neto pla�a u KM

Prosje�na bruto pla�a u KM

02013

A B

C

D

E

F

GHI

JK

LM

N

O

Q R S 00

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.800

A B C D E F G H I J K M N O P Q R S 00

Page 29: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

5.547 99,1 98,4 690 706 102,3 102,0 1.046 1.069 102,2 102,1

424 97,2 97,9 542 549 101,3 99,7 809 819 101,2 99,7

2.120 100,7 98,9 569 575 101,1 100,8 860 866 100,6 100,7

3.003 98,2 98,1 788 811 102,9 102,6 1.197 1.232 103,0 102,6

Ukupno VSS VŠS NSS VKV KV NKV

5.647 171 151 1.384 0 10 1.804 447 1.680

443 13 22 81 - - 143 20 164

2.360 60 42 628 - 9 824 403 394

2.844 98 87 675 - 1 837 24 1.122

30 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

UKUPNO

Odžak

Januar / Sije�anj 2014. godine

436

3.059

DomaljevacŠamac

Orašje

2.105

ZAPOSLENOST I PLA�E PO OP�INAMA

Broj zaposlenih Prosje�na bruto pla�a u KM

02013

5.600

Prosje�na neto pla�a u KM

Odžak

Orašje

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRU�NOJ SPREMI1)

Op�ine SSS PKV

UKUPNO

DomaljevacŠamac

VSS3,0%

VŠS2,7%

SSS24,5%

NSS0,0%

VKV0,2%

KV31,9%

PKV7,9%

NKV29,8%

NEZAPOSLENOST PREMA STRU�NOJ SPREMI

Page 30: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

2012 1013

Goveda 4.484 3.449 76,9

Krave i steone junice 2.011 1.731 86,1

Ovce 640 460 71,9 Ovce za priplod 222 190 85,6

Svinje 25.521 23.580 92,4

Krma�e i suprasne nazimice 2.204 2.067 93,8

Konji 44 39 88,6

Kobile i ždrjebne omice 20 15 75,0

Perad, 505 516 102,1

(u hiljad./tisu�. grla)

Koke nesilice, 136 204 149,4

(u hiljad./tisu�. grla)

Koze 198 190 96,0

Košnica p�ela 3.920 3.405 86,9

2012 1013

Kravlje mlijeko, (hilj./tis., litara) 5.138 3.752 73,0

Po muženoj kravi, (litara) 3.304 2.925 88,5

Ov�ije mlijeko, (hilj./tis., litara) 14 10 74,9

Po muženoj ovci, (litara) 135 94 69,4

Kozije mlijeko, (hilj./tis., litara) 20 21 106,8

Po muženoj kozi, (litara) 182 183 100,5

Vuna, (tona) - - -

Po ovci, (kilograma) - - -

Jaja (hilj./tis., komada) 29.564 48.098 162,7

Po kokoški, (komada) 217 236 108,9

Med, (tona) 23 25 108,4

Po košnici (kilograma) 6,0 7,4 123,3

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 31

BROJNO STANJE STOKE I STO�NA PROIZVODNJA2013. GODINA

Brojno stanje stokeUkupno

20132012

Proizvodnja mlijeka, vune, jaja i meda

Ukupno20132012

Page 31: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

INDUSTRIJA

I 2014Ø 2013

I 2014XII 2013

I 2014I 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 159,1 102,5 172,0PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Inermedijarni proizvodi, osim energije 84,0 54,5 111,3BB Kapitalni proizvodi 152,1 202,2 192,8CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 193,7 �* �*CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 206,9 119,5 170,3

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-aC PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 159,1 102,5 172,0

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 156,0 118,1 169,212 Proizvodnja duhanskih proizvoda �* 197,5 157,515 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 106,0 104,8 100,216 155,7 225,6 171,2

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plasti�nih masa 63,9 78,7 82,025 129,3 118,5 �*27 Proizvodnja elektri�ne opreme 52,1 13,4 191,429 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 152,1 202,5 192,831 Proizvodnja namještaja 193,7 �* �*32 Ostala prera�iva�ka industrija 80,6 225,1 -

I 2014Ø 2013

II 2014Ø 2013

II 2014I 2014

II 2014II 2013

I-II 2014I-II 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 159,1 110,4 69,4 154,6 164,4PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Inermedijarni proizvodi, osim energije 84,0 95,5 113,7 135,5 123,0

BB Kapitalni proizvodi 152,1 174,0 114,4 170,1 179,9

CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 193,7 175,2 90,5 103,9 218,2

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 206,9 106,9 51,7 169,6 170,1

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-aC PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 159,1 110,4 69,4 154,8 164,5

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 156,0 96,2 61,7 133,3 153,4

15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 106,0 143,9 135,7 156,4 126,3

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

155,7 220,2 141,5 174,7 173,2

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plasti�nih masa 63,9 80,0 125,2 96,0 89,2

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

129,3 33,6 26,0 128,3 �*

27 Proizvodnja elektri�ne opreme 52,1 59,5 114,3 218,8 205,1

29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

152,1 174,0 114,4 170,1 179,9

31 Proizvodnja namještaja 193,7 175,2 90,5 103,9 218,2

32 Ostala prera�iva�ka industrija 80,6 35,8 44,4 16,7 54,2

32 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Februar / Velja�a 2014. godine

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Januar / Sije�anj 2014. godine

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

Proiz.gotovih metalnih proizvoda,osim mašina i opreme

Page 32: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupno 9.964 730 545 96 7.877 509 23 29 1 1.354 76 136 48

99 97 35 34 46 45 - - - - 18 18 - -

97 28 30 19 55 7 - - - - 11 2 1 -

482 44 80 13 289 23 2 - - - 110 7 1 1

1.664 183 147 12 1.214 145 4 - 4 1 286 23 9 2

3.000 313 113 9 2.581 288 3 - 5 - 290 13 8 3

4.622 65 140 9 3.692 1 14 - 20 - 639 13 117 42

Šamac ukupno 969 78 43 18 784 45 1 5 129 13 7 2

14 14 6 6 4 4 - - - - 4 4 - -

7 4 3 3 2 1 - - - - 2 - - -

44 5 10 5 27 - - - - - 7 - - -

137 22 10 4 107 15 - - - - 20 3 - -

254 27 4 - 220 24 - - 1 - 29 3 - -

513 6 10 - 424 1 1 - 4 - 67 3 7 2

Odžak ukupno 3.458 289 104 16 2.679 218 6 16 1 620 34 33 20

24 24 2 2 19 19 - - - - 3 3 - -

30 8 4 4 22 3 - - - - 4 1 - -

166 20 6 2 101 11 2 - - - 56 6 1 1

551 79 23 1 393 61 - - 3 1 130 15 2 1

1.149 131 30 2 964 124 2 - 3 - 148 3 2 2

1.538 27 39 5 1.180 - 2 - 10 - 279 6 28 16

Orašje 5.537 363 398 62 4.414 246 16 8 605 29 96 26ukupno

61 59 27 26 23 22 - - - - 11 11 - -

60 16 23 12 31 3 - - - - 5 1 1 -

272 19 64 6 161 12 - - - - 47 1 - -

976 82 114 7 714 69 4 - 1 - 136 5 7 1

1.597 155 79 7 1.397 140 1 - 1 - 113 7 6 1

2.571 32 91 4 2.088 - 11 - 6 - 293 4 82 24

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 4/13 33

REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA ZA 2013. GODINU

Starost

Ukupno Motocikli Putni�ki Kobinovana Autobusi Teretna Ostalo

Kanton Posavski

do 1 godine

od 1 do 2 godine

od 3 do 5 godina

od 6 do 10 godina

od 11 do 15 godina

više od 15 godina

Domaljevac

do 1 godine

od 1 do 2 godine

od 3 do 5 godina

od 6 do 10 godina

od 11 do 15 godinaviše od 15 godina

do 1 godine

od 1 do 2 godine

od 3 do 5 godina

od 6 do 10 godina

od 11 do 15 godina

više od 15 godina

više od 15 godina

do 1 godine

od 1 do 2 godine

od 3 do 5 godina

od 6 do 10 godina

od 11 do 15 godina

Page 33: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

VANJSKA TRGOVINA

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 7.246 7.174 99,0 5.904 121,5 12.163 9.331 76,7 9.517 98,0

A Poljoprivreda, šumarstvoi ribarstvo

260 139 53,7 797 17,5 1.762 2.219 125,9 885 250,6

B Va�enje rude i kamena 44 14 30,7 6 212,0 - 0 - - -

C Prera�iva�ka industrija 6.942 7.021 101,1 5.100 137,6 10.391 7.105 68,4 8.632 82,3

D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom, gasom/plinom, parom i klimatizacija

- - - - - - - - - -

Ostalo - - - 0 - 10 7 73,5 - -

- - - - - - - - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Prethodni podaci

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 7.246 7.174 99,0 5.904 121,5 12.163 9.331 76,7 9.517 98,0

1. Hrana i pi�a 240 70 29,2 387 18,1 2.963 3.055 103,1 1.578 193,6

2. Industrijski materijali 3.867 3.423 88,5 3.019 113,4 4.689 3.629 77,4 3.902 93,0

3. Goriva i maziva - - - - - 132 97 73,5 1.664 5,8

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnih sredstava), dijelovi i pribor

1.808 1.896 104,9 1.324 143,2 2.070 1.177 56,9 1.258 93,6

5. Transportna sredstva,njihovi dijelovi i pribor

663 1.207 182,1 669 180,4 456 45 9,9 25 180,0

6. Proizvodi za širokupotrošnju

668 577 86,4 505 114,3 1.853 1.328 71,7 1.090 121,8

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti

- 1 - - - - - - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

IZVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

UVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

34

Nerazvrstano po kategorijama

IZVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4

UVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4

Page 34: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 7.246 7.174 99,0 5.904 121,5 12.163 9.331 76,7 9.517 98,00 Hrana i žive životinje 240 70 29,2 387 18,1 2.518 2.811 111,6 1.547 181,700 Žive životinje - - - 23 - - - - 30 -01 Meso i mesne prera�evine - - - - - - - - - -02 - - - 225 - 9 90 - - -03 Ribe, vodozemci i njihove

prera�evine - - - - - 274 205 74,8 255 80,4

04 Žitarice i proizvodi od žitarica 240 70 29,2 127 55,1 1.887 2.186 115,8 916 238,605 Vo�e i povr�e - - - 12 - 68 169 248,5 88 192,006 Še�er, še�erne prera�evine i med - - - - - 28 12 42,9 13 92,307 Kafa, �aj, kakao i za�ini - - - - - 126 64 50,8 36 177,808 Hrana za životinje - - - - - 100 76 76,0 167 45,509 Ostali jestivi proizvodi - - - - - 26 9 34,6 42 21,41 Pi�a i duhan 246 139 56,5 773 18,0 577 372 64,5 399 93,211 Pi�a - - - - - 577 372 64,5 399 93,212 Duhan i proizvodi od duhana 246 139 56,5 773 18,0 - - - - -2 Sirove materije nejestive

osim goriva2.962 2.425 81,9 1.589 152,6 2.524 1.116 44,2 1.502 74,3

21 Sirove kože i sirovo krzno 2.821 2.343 83,1 1.520 154,1 2.350 961 40,9 1.339 71,822 Uljano sjemenje i plodovi - - - - - 8 - - 3 -23 Sirovi i sinteti�ki kau�uk - - - - - 1 2 200,0 1 200,024 Drvo i pluta 88 68 77,3 63 107,9 53 125 235,8 124 100,825 Celuloza i papirni otpaci - - - - - - - - - -26 Sirova tekstilna vlakna i njihovi

otpaci9 - - - - 112 28 25,0 35 80,0

27 Prirodna �ubriva i minerali osim goriva

44 14 31,8 6 233,3 - - - - -

28 Metalne rude i otpaci od metala - - - - - - - - - -29 Sirovine biljne i životinjske, ostale - - - - - - - - - -3 Mineralna goriva, maziva

i srodni proizvodi - - - - - 117 90 76,9 1.655 5,4

32 Ugalj, koks i briketi - - - - - - - - - -33 Nafta i derivati od nafte - - - - - 117 90 76,9 1.655 5,434 Prirodni i industrijski gas - - - - - - - - - -35 Elektri�na energija - - - - - - - - - -4 - - - - - - - - - -

41 Životinjska ulja i masti - - - - - - - - - -42 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana - - - - - - - - - -43 Prera�ena biljna i životinjska ulja

i masno�e - - - - - - - - - -

5 Hemijski/Kemijski proizvodi 113 102 90,3 156 65,4 614 922 150,2 977 94,451 Organske hemikalije/kemikalije - - - - - - 4 - - -52 Anorganske hemikalije/kemikalije - - - - - 2 1 50,0 23 4,353 Boje i štavila - - - - - 43 37 86,0 19 194,754 Medicinski i farmaceutski proizvodi - - - - - - - - - -55 Toaletni proizvodi i proizvodi

za �iš�enje - - - - - 46 112 243,5 38 294,7

56 Vješta�ka �ubriva - - - - - - - - - -

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 35

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Mlijeko,mlije�ne prera�evine i jaja

Ulja, masti i voskovi životinjski ili biljni porijekla

Page 35: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

57 - - - - - 290 484 166,9 657 73,7

58 112 102 91,1 156 65,4 188 260 138,3 162 160,5

59 Ostale hemikalije/kemikalije 1 - - - - 45 24 53,3 78 30,8

6 506 689 136,2 477 144,4 1.416 1.474 104,1 1.016 145,1

61 52 45 86,5 59 76,3 307 75 24,4 133 56,462 Guma i gumeni proizvodi - 1 - - - 12 32 266,7 3 -63 Proizvodi od drveta, osim namještaja 266 214 80,5 176 121,6 113 69 61,1 56 123,2

64 - - - 3 - 72 103 143,1 76 135,5

65 - - - - - 141 210 148,9 105 200,0

66 Proizvodi od nemetalnih minerala - 4 - 10 40,0 87 129 148,3 60 215,0

67 Željezo i �elik - 1 - - - 515 691 134,2 483 143,1

68 Obojeni metali 4 - - - - 44 1 2,3 12 8,3

69 Metalni proizvodi 184 424 230,4 229 185,2 125 164 131,2 88 186,4

7 Mašine/Strojevi i transportna sredstva

2.478 3.168 127,8 1.866 169,8 3.935 2.039 51,8 2.043 99,8

71 Pogonske mašine i oprema 35 183 522,9 87 210,3 - 7 - 12 58,3

72 73 41 56,2 22 186,4 998 71 7,1 368 19,3

73 Mašine za obradu metala - - - - - 4 6 150,0 48 12,5

74 250 345 138,0 172 200,6 128 101 78,9 96 105,2

75 1 70 - 3 - 240 251 104,6 243 103,3

76 Telekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvuka

- - - 2 - 869 416 47,9 287 144,9

77 1.491 1.439 96,5 998 144,2 1.264 1.145 90,6 977 117,2

78 Drumska vozila 628 1.090 173,6 582 187,3 432 42 9,7 12 350,0

79 Ostala transportna vozila - - - - - - - - - -

8 700 581 83,0 655 88,7 461 506 109,8 378 133,981 Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni

i grija�i ure�aji4 - - - - 13 17 130,8 16 106,3

82 Namještaj i njegovi dijelovi 37 72 194,6 28 257,1 36 32 88,9 4 800,0

83 Torbe, tašne, neseseri i sli�ni proizvodi

- - - - - 1 1 100,0 - -

84 Odje�a 60 - - - - 37 73 197,3 67 109,0

85 Obu�a 218 246 112,8 247 99,6 153 145 94,8 183 79,2

87 Nau�ni i kontrolni instrumenti 76 11 14,5 169 6,5 21 19 90,5 21 90,5

88 Fotografski i opti�ki proizvodi, satovi

- - - - - 22 16 72,7 8 200,0

89 Ostali industrijski proizvodi 305 252 83,0 211 119,9 178 203 114,0 79 253,8

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama

1 - - 1 - 1 1 100,0 - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

36 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Plasti�ne mase u primarnim oblicima

Plasti�ne mase, ne-primarni oblici

Industrijski proizvodi, razvrstani uglavnom po vrsti sirovinaKoža, krzno i proizvodi od kože i krzna

Razni industrijski proizvodi

Papir, ljepenka i ostali sli�ni proizvodi

Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi

Mašine specijalizirane za obra�ivanjeindustrije

Ostale industrijske mašine i djelovi

Kancelarijske mašine i mašine zaautomatomatsku obradu podataka

Elektri�ne mašine,aparati i ure�aji

Page 36: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 7.246 7.174 99,0 5.904 121,5 12.163 9.331 76,7 9.517 98,0

Zemlje EU 6.338 6.899 108,9 5.571 123,8 8.895 6.893 77,5 7.488 92,1

Austrija 2.143 1.365 63,7 529 258,0 77 209 271,4 171 122,2

Belgija - 34 - 238 14,3 47 15 31,9 1 -

Bugarska - - - - - - - - 254 -

�eška - - - - - 41 95 231,7 48 197,9

Kipar - - - - - - - - - -

Danska - - - - - - - - 1 -

Estonija - - - - - - - - - -

Finska - - - - - - 62 - 127 48,8

Francuska 7 31 442,9 24 129,2 10 34 340,0 177 19,2

Gr�ka - - - - - 98 2 2,0 160 1,3

Hrvatska 602 668 111,0 1.015 65,8 899 658 73,2 723 91,0

Irska - - - - - 418 291 69,6 26 -

Italija 589 780 132,4 613 127,2 394 184 46,7 1.566 11,7

Latvija (Letonija) - - - - - - - - - -

Litvanija - - - - - - - - - -

Luksemburg - - - - - - - - - -

Ma�arska - - - - - 2.029 2.290 112,9 774 295,9

Malta - - - - - - - - - -

58 204 351,7 165 123,6 51 21 41,2 111 18,9

Njema�ka 2.127 2.513 118,1 2.051 122,5 3.024 1.707 56,4 1.861 91,7

Poljska 221 88 39,8 93 94,6 448 128 28,6 209 61,2

Portugal / Portugalija - - - - - 39 39 100,0 63 61,9

- - - - - 567 193 34,0 27 714,8

Slova�ka - - - - - 323 38 11,8 265 14,3

Slovenija 591 1.216 205,8 843 144,2 281 737 262,3 447 164,9

Španija (Španjolska) - - - - - 27 179 663,0 255 70,2

Švedska - - - - - - - - 60 -

Velika Britanija - - - - - 122 11 9,0 162 6,8

Zemlje EFTE 157 207 131,8 104 199,0 5 215 - - -

Island - - - - - - - - - -

Lihtenštajn - - - - - - - - - -

Norveška - - - - - - - - - -

157 207 131,8 104 199,0 5 215 - - -

Ostale evropske/ europske zemlje

331 45 13,6 207 21,7 1.966 609 31,0 1.161 52,5

Albanija - - - - - - - - - -

Crna Gora 136 45 33,1 132 34,1 - - - - -

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 37

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Nizozemska (Holandija)

Rumunija (Rumunjska)

Švicarska (Švajcarska)

Page 37: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Kosovo - - - - - - - - - -

Makedonija 175 - - 19 - 30 59 196,7 31 190,3

Rusija - - - - - - - - - -

Srbija 20 - - - - 1.511 547 36,2 1.001 54,6

Turska - - - 56 - 425 3 0,7 129 2,3

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Afrika - - - - - 58 122 210,3 127 96,1Zemlje sjeverne Afrike - - - - - 6 - - 5 -

Ostale Afri�ke zemlje - - - - - 52 122 234,6 122 100,0

Amerika - - - - - 112 78 69,6 193 40,4 - - - - - 4 7 175,0 70 10,0

Kanada - - - - - 1 - - 1 -

SAD - - - - - 3 7 233,3 69 10,1

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Zemlje Centralne Amerikei Kariba

- - - - - 1 - - 1 -

Zemlje južne Amerike - - - - - 107 71 66,4 122 58,2

Azija 420 22 5,2 20 110,0 1.127 1.413 125,4 548 257,8

Zemlje bliskog i srednje istoka

6 22 366,7 12 183,3 1 119 - 3 -

Ostale zemlje Azije 414 - - 8 - 1.126 1.294 114,9 545 237,4

Indija - - - - - 14 13 92,9 6 216,7

Japan - - - - - 5 9 180,0 4 225,0

Kina - - - - - 668 1.033 154,6 466 221,7

Malezija - - - - - 24 12 50,0 - -

Ostale zemlje 414 - - 8 - 415 227 54,7 69 329,0

Zemlje okeanije/oceanije i polarnog regiona

- - - - - - - - - -

Austrija i Novi Zeland - - - - - - - - - -

Australija - - - - - - - - - -

Novi Zeland - - - - - - - - - -

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Ostale zemlje okeanije/oceanija i polarnog regiona

- - - - - - - - - -

Neraspore�eno - 1 - 2 50,0 - 1 - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

38 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Zemlje sjeverne amerike

Page 38: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

UGOSTITELJSTVO

KM

2012 2013

Ukupno 551.006 618.599 112,3

Privatna svojina 541.540 609.750 112,6

Mješovita svojina 9.466 8.849 93,5

Po vrstama ugostiteljskih objekata

Ukupno 551.006 618.599 112,3

Hoteli 425.133 509.216 119,8

Restorani 101.913 100.534 98,6

Kafane/ 23.960 8.849 36,9Kavane

KM

2012 2013

Po vrstama usluga

Ukupno 551.006 618.599 112,3

Pivo 29.787 31.931 107,2

Vino 20.714 33.207 160,3

Rakija 2.162 3.838 177,5

Ostala žestoka pi�a 21.054 19.598 93,1

Vo�ni sokovi 13.194 8.274 62,7

Ostala bezalkoholna 30.860 35.581 115,3pi�a

Mineralna voda 20.741 24.543 118,3i soda

Hrana 149.765 239.985 160,2

Napici 46.958 53.200 113,3

Duhan i šibice 31.282 33.608 107,4

Ostali robni promet - 120 -

Ostali nerobni 69.290 23.065 33,3promet

No�enja 115.199 111.649 96,9

Napomena: Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 39

PROMET U UGOSTITELJSTVOIV tromjese�je 2013. godine

IV tromjese�je IndexX - XII 2013X - XII 2012

IV tromjese�je IndexX - XII 2013X - XII 2012

Page 39: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

KM

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Ukupno 1.942.746 2.201.048 113,3

Privatna svojina 1.901.034 2.159.905 113,6

Mješovita svojina 41.712 41.143 98,6

Po vrstama ugostiteljskih objekata

Ukupno 1.942.746 2.201.048 113,3

Hoteli 1.443.797 1.740.769 120,6

Restorani 422.417 419.136 99,2

Buffet 20.696 - -

Kafane/ 55.836 41.143 73,7Kavane

KM

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Po vrstama usluga

Ukupno 1.942.746 2.201.048 113,3

Pivo 118.892 117.909 99,2

Vino 90.899 94.202 103,6

Rakija 5.565 8.910 160,1

Ostala žestoka pi�a 65.002 57.493 88,4

Vo�ni sokovi 47.967 40.044 83,5

Ostala bezalkoholna 115.463 147.991 128,2pi�a

Mineralna voda 80.505 86.246 107,1i soda

Hrana 600.005 744.839 124,1

Napici 177.752 196.730 110,7

Duhan i šibice 123.778 139.230 112,5

Ostali robni promet 690 1.052 152,5

Ostali nerobni 137.784 110.976 80,5promet

No�enja 378.444 455.426 120,3

Napomena: Prethodni podaci

40 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

PROMET U UGOSTITELJSTVU

Page 40: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

TURIZAM

Dolasciturista

No�enjaturista

Dolasciturista

No�enjaturista

326 477 Doma�i 212 313212 313 Hoteli i sli�an smještaj 204 305

Odmarališta i sli�ni - -114 164 objekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori - -259 - za kampiranje

Ostali smještaj 8 8

326 477 Strani 114 164318 469 Hoteli i sli�an smještaj 114 164

- - Odmarališta i sli�ni - -objekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori - - Kampovi i prostori - -za kampiranje za kampiranje

Ostali smještaj 8 8 Ostali smještaj - -

Dolasciturista

No�enjaturista

Dolasciturista

No�enjaturista

Doma�i 212 313 Srbija 4 6

Strani 114 164 Španija / Španjolska 2 2

Austrija 10 21

Bugarska 2 2

Holandija / 8 9Nizozemska

Hrvatska 50 68

Italija 5 6

Ma�arska 4 10

Makedonija 2 2

Njema�ka 13 20

Rumunija / 1 1Rumunjska

Slova�ka 8 8

Slovenija 5 9

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 41

I 2014

UkupnoHoteli i sli�an smještaj

I 2014

UkupnoDoma�i

Turisti i no�enjapo zemljama

iz kojih dolaze

Turisti i no�enjapo zemljama

iz kojih dolaze

Po vrstama objekata

I 2014

Strani

Broj ležaja

KAPACITETI, TURISTI I NO�ENJAJanuar / Sije�anj 2014. godine

Po vrstama objekata

Odmarališta i sli�niobjekti za kra�i odmor

I 2014

Page 41: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

TUZLANSKI KANTON

Page 42: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški bez stru�nepomo�i

196 196 116 80 - 196 - -15 15 9 6 - 15 - -5 5 4 1 - 5 - -6 6 3 3 - 6 - -

24 24 16 8 - 24 - -12 12 7 5 - 12 - -13 13 8 5 - 13 - -2 2 1 1 - 2 - -

14 14 9 5 - 14 - -3 3 2 1 - 3 - -

14 14 8 6 - 14 - -4 4 3 1 - 4 - -

48 48 25 23 - 48 - -36 36 21 15 - 36 - -

ženski

UKUPNO 212 110 102 1 9 166 31

Banovi�i 9 6 3 - - 7 1

�eli� 5 3 2 - - 6 -

Doboj 2 1 1 - - 1 2Istok

Gra�anica 36 20 16 - 2 27 5

Grada�ac 32 13 19 1 1 9 4

Kalesija 8 6 2 - 2 12 3

Kladanj 5 2 3 - - 6 -

Lukavac 16 9 7 - 1 12 5

Sapna 5 5 - - - 8 -

Srebrenik 11 7 4 - - 11 6

Teo�ak 3 1 2 - - 2 -

Tuzla 64 27 37 - 3 33 1

Živinice 16 10 6 - - 32 4

44 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA, prethodni podaci Januar / Sije�anj 2014. godine

Op�ine Ukupnoro�eni

Ž i v o r o � e n i

Mrtvo-ro�eni

Mjesto poro�aja

ukupnopo spolu u

zdravstvenojustanovi

na drugom mjestu

ženski sa stru�nompomo�i

UKUPNOBanovi�i

�eli�Doboj IstokGra�anicaGrada�acKalesijaKladanjLukavacSapna

SrebrenikTeo�ak

O d t o g a

TuzlaŽivinice

Op�ineBroj

zaklju�enihbrakova

Brojrazvedenih

brakovaukupnopo spolu umrla

dojen�adnasilnesmrtimuški

U m r l i

Page 43: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLA�E

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

UKUPNO 81.176 100,6 98,3 738 750 101,6 100,5 1.117 1.138 101,9 100,7A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1.041 1.003 96,3 93,4 696 712 102,3 102,5 1.040 1.063 102,2 102,6B Va�enje ruda i kamena 7.574 7.340 96,9 99,7 877 897 102,3 100,6 1.324 1.357 102,5 100,7C Prera�iva�ka industrija 18.468 102,7 101,8 524 532 101,5 99,8 774 788 101,8 100,0D 1.880 1.874 99,7 100,2 1.455 1.528 105,0 104,7 2.258 2.374 105,1 104,8

parom i klimatizacijaE Snabdijevanje/Opskrba vodom; 1.334 1.337 100,2 99,9 782 813 104,0 103,2 1.181 1.229 104,1 103,2

F Gra�evinarstvo 4.044 4.037 99,8 98,5 466 473 101,5 102,0 689 700 101,6 102,0G Trgovina na veliko i na malo; 12.522 100,1 99,0 512 519 101,4 100,3 765 775 101,3 100,3

H Prijevoz i skladištenje 5.084 5.163 101,6 100,6 650 645 99,2 99,6 975 967 99,2 99,6I Djelatnosti pružanja smještaja te 2.679 2.834 105,8 100,2 575 576 100,2 100,7 863 865 100,2 100,9

priprema i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 1.163 1.174 100,9 99,1 1.041 1.099 105,6 105,3 1.604 1.697 105,8 105,6K Finansijske djelatnosti i djelatnost 1.359 1.327 97,6 99,9 1.154 1.160 100,5 95,9 1.790 1.799 100,5 95,7

osiguranja L Poslovanje nekretninama 207 196 94,7 93,8 608 592 97,4 96,7 921 895 97,1 96,5M 1.749 1.829 104,6 104,5 824 817 99,2 99,0 1.264 1.254 99,2 99,0N 788 795 100,9 100,6 539 549 101,9 100,9 811 828 102,1 101,0

djelatnostiO 5.174 5.178 100,1 99,6 1.067 1.081 101,3 99,9 1.632 1.659 101,6 100,1

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 7.850 7.780 99,1 83,3 773 774 100,1 97,9 1.184 1.186 100,1 97,9Q Djelatnosti zdravstvene socijalna 5.971 6.038 101,1 99,9 998 1.042 104,4 103,4 1.538 1.609 104,6 103,5R Umjetnost, zabava i rekreacija 467 475 101,7 103,7 747 764 102,3 99,4 1.133 1.160 102,4 99,4S Ostale uslužne djelatnosti 833 862 103,5 100,0 684 678 99,1 99,8 1.037 1.027 99,0 99,8T Djelatnosti doma�instava kao 2 2 100,0 100,0 - - - - - - - -

koja proizvode razli�ita dobra i obavljajurazli�ite usluge za vlastite potrebe

00 1.025 942 91,9 100,0 - - - - - - - -

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 45

80.727

ZAPOSLENOST I PLA�E PO PODRU�JIMA KD BiH 2010

Broj zaposlenih Prosje�na neto pla�a u KM

Prosje�na bruto pla�a u KM

02013

popravak motornih vozila i motocikala

uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

12.513

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom, plinom/gasom,

17.990

Januar / Sije�anj 2014. godine Januar / Sije�anj 2014. godine

poslodavca; djelatnosti doma�instava

Neraspore�eno po djelatnostima KDZAPOSLENOST PROSJE�NA NETO PLA�A

Stru�ne,nau�ne i tehni�ke djelatnostiAdministrativne i pomo�ne uslužne

Javna uprava i odbrana; obavezno

AB

C

DE

FG

H

IJ

KLMN

O

P

Q R S 00

0200400600800

1.0001.2001.4001.600

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 00

Page 44: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

81.176 100,6 98,3 738 750 101,6 100,5 1.117 1.138 101,9 100,75.300 101,6 98,3 828 821 99,2 99,7 1.248 1.237 99,1 99,7

845 102,2 92,5 657 656 99,8 99,4 994 992 99,8 99,51.524 108,9 97,4 528 536 101,5 101,9 789 800 101,3 101,88.302 98,6 97,1 520 542 104,2 102,8 766 798 104,2 102,96.738 104,7 100,9 577 574 99,5 98,1 860 859 99,9 98,33.327 102,5 98,1 632 631 99,8 100,5 948 946 99,8 100,51.870 99,2 96,9 650 651 100,2 101,1 973 974 100,1 101,18.169 100,4 98,2 763 790 103,5 101,2 1.156 1.201 103,9 101,3

589 99,2 95,2 757 777 102,6 101,1 1.137 1.168 102,7 101,14.658 103,1 98,4 631 627 99,4 99,4 949 944 99,4 99,6

445 103,5 98,7 766 754 98,4 99,3 1.154 1.137 98,5 99,331.380 99,4 98,4 852 872 102,3 100,5 1.304 1.337 102,5 100,68.029 99,7 98,0 713 728 102,1 100,7 1.074 1.098 102,2 100,9

Ukupno VSS VŠS NSS VKV KV NKV

99.544 6.035 525 26.041 40 512 34.115 1.944 30.3325.387 423 15 1.528 - 18 2.063 39 1.3012.762 43 5 447 - 4 695 72 1.4962.769 131 12 510 - 14 1.170 36 8969.753 460 69 2.024 1 68 4.086 349 2.6967.887 286 33 1.665 - 39 2.548 347 2.9699.192 319 44 2.126 10 17 2.974 98 3.6042.733 139 13 605 - 2 923 45 1.006

10.930 687 55 3.652 1 87 3.607 126 2.7152.577 64 1 480 3 1 560 9 1.4598.722 468 34 2.051 1 26 3.264 252 2.6261.944 48 2 399 - 4 607 51 833

20.446 2.182 198 6.532 11 187 6.649 325 4.36214.442 785 44 4.022 13 45 4.969 195 4.369

46 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

ZAPOSLENOST I PLA�E PO OP�INAMA

Broj zaposlenih Prosje�na neto pla�a u KM Prosje�na bruto pla�a u KM

02013

�eli� 8271.400

UKUPNO 80.727Banovi�i 5.214

Gra�anica 8.423Doboj - Istok

Lukavac 8.137Sapna 594

Grada�ac 6.438Kalesija 3.246Kladanj 1.886

Srebrenik 4.520Teo�ak 430Tuzla 31.558Živinice 8.054

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRU�NOJ SPREMI1)

Januar / Sije�anj 2014. godine

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

LukavacSapnaSrebreniTeo�ak

UKUPNOBanovi�i

Doboj - Istok

Kalesija

Op�ine SSS PKV

Kladanj

TuzlaŽivinice

�eli�

Gra�anicGrada�ac

VSS6,1%

VŠS0,5%

SSS26,2%

NSS0,0%

VKV0,5%

KV34,3%

PKV2,0%

NKV30,5%

NEZAPOSLENOST PREMA STRU�NOJ SPREMI

Page 45: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

2012 1013

Goveda 58.320 58.606 100,5

Krave i steone junice 43.030 42.750 99,3

Ovce 59.010 58.236 98,7 Ovce za priplod 39.182 38.878 99,2

Svinje 8.011 7.218 90,1

Krma�e i suprasne nazimice 651 593 91,1

Konji 1.605 1.518 94,6

Kobile i ždrjebne omice 157 138 87,9

Perad, 5.680 9.051 159,4

(u hiljad./tisu�. grla)

Koke nesilice, 510 467 91,6

(u hiljad./tisu�. grla)

Koze 4.362 4.299 98,6

Košnica p�ela 44.150 44.470 100,7

2012 1013

Kravlje mlijeko, (hilj./tis., litara) 90.239 93.541 103,7

Po muženoj kravi, (litara) 2.466 2.577 104,5

Ov�ije mlijeko, (hilj./tis., litara) 337 310 92,1

Po muženoj ovci, (litara) 25 27 108,0

Kozije mlijeko, (hilj./tis., litara) 345 345 100,0

Po muženoj kozi, (litara) 148 136 91,8

Vuna, (tona) 77 74 96,4

Po ovci, (kilograma) 1,8 1,8 100,0

Jaja (hilj./tis., komada) 72.672 66.852 92,0

Po kokoški, (komada) 147 132 90,1

Med, (tona) 278 296 106,5

Po košnici (kilograma) 6,3 6,7 106,3

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 47

BROJNO STANJE STOKE I STO�NA PROIZVODNJA2013. GODINA

Brojno stanje stokeUkupno

20132012

Proizvodnja mlijeka, vune, jaja i meda

Ukupno20132012

Page 46: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

2013 2014 2013 2014

UKUPNO 193 225 11 12 9 13 4

Trupci �etinara/�etinja�a 40 46 2 3 2 3 0

Jamsko drvo �etinara/�etinja�a 7 12 0 0 0 0 0

Ostalo dugo drvo �etinara/�etinja�a 0 0 - - - - -

Prostorno drvo �etinara/�etinja�a 6 22 0 2 0 2 -

Trupci liš�ara/lista�a 50 49 4 3 3 4 0

Jamsko drvo liš�ara/lista�a 0 1 0 - 0 - -

Ostalo dugo drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Prostorno drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Ogrjevno drvo �etinara/�etinja�a 0 - - - - - 0

Ogrjevno drvo liš�ara/lista�a 89 95 5 4 3 4 3

Ostalo grubo obra�eno drvo1) - - - - - - -

1) Uklju�uje sitno tehni�ko drvo, cijepane drvene motke i kolje

48 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)20142012 2013

I I

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATAJanuar / Sije�anj 2014. godine

u hilj./tis.m3

P r o i z v o d nj a P r o d a j a

Page 47: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

INDUSTRIJA

I 2014Ø 2013

I 2014XII 2013

I 2014I 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 101,5 101,5 110,0

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 91,9 99,4 117,0AE Energija 107,3 106,5 106,2BB Kapitalni proizvodi 88,6 82,5 93,5CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 97,2 94,8 117,7CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 99,3 92,9 100,8

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-a

B VA�ENJE RUDA I KAMENA 106,3 96,4 100,005 Va�enje ugljena i lignita 108,5 100,2 98,408 Va�enje ostalih ruda i kamena 81,9 64,5 117,0

C PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 99,6 102,8 106,910 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 94,4 89,5 93,111 Proizvodnja pi�a 46,9 77,6 72,113 Proizvodnja tekstila 81,5 236,3 �*14 Proizvodnja odje�e 142,8 134,9 176,315 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 107,2 82,4 95,916 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim

namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

102,3 125,8 133,2

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 154,0 190,9 133,618 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 102,0 174,0 90,619 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 162,0 188,6 120,420 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 108,6 96,9 102,021 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

i farmaceutskih preparata99,8 106,4 �*

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plasti�nih masa 96,4 80,8 127,723 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih

proizvoda73,5 111,7 139,2

24 Proizvodnja baznih metala 77,5 73,5 64,425 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,

osim mašina i opreme82,4 67,4 103,3

26 Proizvodnja ra�unara te elektroni�kih i opti�kih proizvoda

24,5 27,4 20,8

27 Proizvodnja elektri�ne opreme 88,5 223,0 �*28 Proizvodnja mašina i ure�aja, d. n. 81,4 73,0 90,229 Proizvodnja motornih vozila, prikolica

i poluprikolica118,0 156,7 126,0

30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 20,0 24,1 24,831 Proizvodnja namještaja 99,0 95,0 117,532 Ostala prera�iva�ka industrija 104,2 102,0 102,033 Popravak i instaliranje mašina i opreme 85,8 93,7 79,0

D 101,0 98,9 133,8

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom i plinom (osim 35.3)¹

101,0 98,9 133,8

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 49

PREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.Januar / Sije�anj 2014. godine

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRI�NOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNO

Page 48: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I 2014Ø 2013

II 2014Ø 2013

II 2014I 2014

II 2014II 2013

I-II 2014I-II 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 101,5 106,2 104,6 117,9 113,9

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 91,9 90,0 98,0 117,6 117,3AE Energija 107,3 114,6 106,8 111,7 109,0BB Kapitalni proizvodi 88,6 89,8 101,4 102,0 97,6CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 97,2 107,2 110,3 146,7 131,3CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 99,3 102,6 103,4 112,1 106,2

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-a

B VA�ENJE RUDA I KAMENA 106,3 108,2 101,8 115,8 107,405 Va�enje ugljena i lignita 108,5 110,3 101,6 113,7 105,608 Va�enje ostalih ruda i kamena 81,9 85,3 104,2 138,5 127,1

C PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 99,6 100,0 100,4 115,8 111,210 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 94,4 97,4 103,2 113,5 102,411 Proizvodnja pi�a 46,9 102,8 219,0 169,9 119,212 Proizvodnja duhanskih proizvoda - 51,7 0,0 0,0 8,813 Proizvodnja tekstila 81,5 98,9 121,3 109,0 184,614 Proizvodnja odje�e 142,8 92,5 64,8 95,4 132,215 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 107,2 111,2 103,8 96,9 96,416 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim

namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

102,3 102,4 100,1 168,7 148,9

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 154,0 101,4 65,8 88,0 110,818 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 102,0 125,7 123,3 171,3 122,519 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 162,0 149,7 92,4 130,3 125,020 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 108,6 103,6 95,4 104,8 103,321 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

i farmaceutskih preparata99,8 90,4 90,6 92,9 183,3

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plasti�nih masa 96,4 112,8 117,0 158,2 142,523 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih

proizvoda73,5 67,9 92,4 100,4 117,4

24 Proizvodnja baznih metala 77,5 91,1 117,6 110,8 83,225 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,

osim mašina i opreme82,4 81,7 99,1 114,7 108,7

26 Proizvodnja ra�unara te elektroni�kih i opti�kih proizvoda

24,5 41,2 168,0 42,3 30,5

27 Proizvodnja elektri�ne opreme 88,5 22,0 24,8 89,3 221,528 Proizvodnja mašina i ure�aja, d. n. 81,4 100,4 123,4 100,0 95,429 Proizvodnja motornih vozila, prikolica

i poluprikolica118,0 115,8 98,2 132,7 129,3

30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 20,0 37,1 185,7 49,0 36,531 Proizvodnja namještaja 99,0 109,0 110,0 145,9 130,832 Ostala prera�iva�ka industrija 104,2 106,7 102,3 191,5 133,633 Popravak i instaliranje mašina i opreme 85,8 84,4 98,3 84,0 81,4

D 101,0 113,8 112,7 112,8 121,8

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom i plinom (osim 35.3)¹

101,0 113,8 112,7 112,8 121,8

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

50 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Februar / Velja�a 2014. godine

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRI�NOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

Page 49: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJA

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

Tuzlanski kantonukupno 8.952 1.133 285 95.369 7.249 276 54 586 29 12.006 1.052 708 283

do 1 godine 824 824 57 57 475 475 21 21 2 2 241 241 28 28od 1 do 2 godine 1.227 309 83 57 850 159 16 11 4 - 246 58 28 24od 3 do 5 godina 4.638 477 191 71 3.491 230 32 6 11 2 875 164 38 4od 6 do 10 godina 17.288 2.237 337 55 13.277 1.760 30 1 65 16 3.514 400 65 5

32.471 4.803 179 26 29.197 4.603 28 3 150 9 2.885 151 32 11više od 15 godina 53.630 302 286 19 48.079 22 149 12 354 - 4.245 38 517 211

Banovi�i ukupno 5.709 341 63 11 5.013 294 21 1 86 6 422 24 104 5do 1 godine 15 15 3 3 9 9 - - - - 2 2 1 1od 1 do 2 godine 39 18 6 4 21 5 - - - - 10 8 2 1od 3 do 5 godina 164 10 18 2 88 3 5 1 - - 46 4 7 -od 6 do 10 godina 572 74 25 1 450 66 5 - 11 3 66 4 15 -

1.559 217 2 1 1.457 210 2 - 17 3 78 3 3 -više od 15 godina 3.360 7 9 - 2.988 1 9 - 58 - 220 3 76 3

�eli� ukupno 1.558 106 11 5 1.336 82 1 - 28 2 167 6 15 11do 1 godine 9 9 2 2 4 4 - - - - 2 2 1 1od 1 do 2 godine 5 1 - - 3 1 - - - - 2 - - -od 3 do 5 godina 30 4 1 1 19 1 - - 1 1 9 1 - -od 6 do 10 godina 148 19 5 1 113 16 - - 1 1 28 1 1 -

372 61 2 1 342 60 - - 3 - 25 - - -više od 15 godina 994 12 1 - 855 - 1 - 23 - 101 2 13 10

Doboj-Istok 2.829 297 15 7 2.257 197 16 6 17 1 500 72 24 14do 1 godine 14 14 2 2 5 5 4 4 - - 1 1 2 2od 1 do 2 godine 13 5 3 2 9 3 1 - - - - - - -od 3 do 5 godina 101 34 1 1 37 3 - - 1 1 62 29 - -od 6 do 10 godina 452 80 5 2 262 48 2 - - - 181 30 2 -

846 150 - - 736 138 2 - 1 - 107 12 - -više od 15 godina 1.403 14 4 - 1.208 - 7 2 15 - 149 - 20 12

Gra�anica ukupno 10.931 803 109 36 9.202 606 31 3 43 1.479 125 67 33do 1 godine 72 72 6 6 36 36 3 3 - - 22 22 5 5od 1 do 2 godine 95 25 6 4 68 12 - - 2 - 14 5 5 4od 3 do 5 godina 344 50 20 12 244 19 3 - 1 - 70 17 6 2od 6 do 10 godina 1.633 209 37 9 1.147 147 3 - 5 - 436 53 5 -

3.297 424 16 4 2.851 390 4 - 2 - 414 25 10 5više od 15 godina 5.490 23 24 1 4.856 2 18 - 33 - 523 3 36 17

Grada�ac ukupno 10.538 808 209 23 8.402 625 15 37 2 1.704 110 171 48do 1 godine 54 54 3 3 32 32 - - - - 16 16 3 3od 1 do 2 godine 112 25 5 2 75 10 - - - - 20 3 12 10od 3 do 5 godina 315 49 31 7 211 30 - - - - 61 11 12 1od 6 do 10 godina 1.488 196 81 4 968 137 1 - - - 416 54 22 1

3.215 440 44 5 2.701 413 3 - 13 2 447 20 7 -više od 15 godina 5.354 44 45 2 4.415 3 11 - 24 - 744 6 115 33

Kalesija ukupno 6.744 566 27 6 6.131 491 29 10 44 3 452 28 61 28do 1 godine 22 22 1 1 11 11 1 1 - - 9 9 - -od 1 do 2 godine 39 18 2 1 26 8 8 7 - - 2 1 1 1od 3 do 5 godina 127 15 2 - 91 13 4 1 - - 26 1 4 -od 6 do 10 godina 686 122 9 2 597 106 - - 7 3 71 10 2 1

1.950 360 2 1 1.792 353 1 - 11 - 143 6 1 -više od 15 godina 3.920 29 11 1 3.614 - 15 1 26 - 201 1 53 26

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 51

Kobinovana

REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA ZA 2013. GODINU

Starost

Ukupno

od 11 do 15 godina

Autobusi Teretna Ostalo

110.078

Motocikli Putni�ki

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

Page 50: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

Kladanj ukupno 2.665 185 7 2.193 156 6 1 24 425 25 10 3do 1 godine 16 16 - - 8 8 - - - - 7 7 1 1od 1 do 2 godine 33 2 - - 10 1 1 - 1 - 20 - 1 1od 3 do 5 godina 91 7 - - 53 3 - - - - 38 4 - -od 6 do 10 godina 435 55 2 - 257 43 2 - 3 - 171 12 - -

704 103 3 - 627 100 1 1 5 - 65 2 3 -više od 15 godina 1.386 2 2 - 1.238 1 2 - 15 - 124 - 5 1

Lukavac ukupno 11.121 858 141 37 10.127 751 68 12 54 2 684 30 47 26do 1 godine 60 60 5 5 37 37 6 6 - - 6 6 6 6od 1 do 2 godine 91 28 17 17 58 6 3 2 - - 10 - 3 3od 3 do 5 godina 420 25 14 5 356 17 10 - 2 - 38 3 - -od 6 do 10 godina 1.451 204 36 4 1.260 187 8 1 4 1 141 10 2 1

3.430 516 16 1 3.244 503 8 1 11 1 149 9 2 1više od 15 godina 5.669 25 53 5 5.172 1 33 2 37 - 340 2 34 15

Sapna ukupno 1.380 101 5 3 1.252 78 5 4 20 5 87 3 11 8do 1 godine 2 2 - - - - 2 2 - - - - - -od 1 do 2 godine 9 4 1 1 5 - 1 1 - - 2 2 - -od 3 do 5 godina 18 2 1 1 12 1 1 - - - 4 - - -od 6 do 10 godina 118 26 1 1 91 20 - - 5 4 21 1 - -

372 58 - - 343 57 - - 3 1 26 - - -više od 15 godina 861 9 2 - 801 - 1 1 12 - 34 - 11 8

Srebrenik ukupno 9.270 883 47 20 7.798 671 23 8 38 1.314 153 50 31do 1 godine 62 62 3 3 32 32 - - - - 27 27 - -od 1 do 2 godine 66 9 3 2 42 4 - - - - 21 3 - -od 3 do 5 godina 300 71 16 11 181 24 4 3 - - 98 33 1 -od 6 do 10 godina 1.422 223 15 4 893 156 3 - 1 - 508 63 2 -

2.717 480 2 - 2.331 452 4 1 4 - 374 25 2 2više od 15 godina 4.703 38 8 - 4.319 3 12 4 33 - 286 2 45 29

Teo�ak ukupno 1.173 94 10 4 994 60 1 1 17 1 124 9 27 19do 1 godine 1 1 1 1 - - - - - - - - - -od 1 do 2 godine 12 6 2 2 7 2 1 1 - - 2 1 - -od 3 do 5 godina 23 4 1 - 19 1 - - - - 2 2 1 1od 6 do 10 godina 94 16 - - 84 12 - - 1 1 7 2 2 1

313 47 - - 284 45 - - 5 - 24 2 - -više od 15 godina 730 20 6 1 600 - - - 11 - 89 2 24 17

Tuzla ukupno 32.569 2.746 403 107 28.590 2.257 54 8 174 7 3.299 344 49 23do 1 godine 443 443 30 30 276 276 5 5 2 2 125 125 5 5od 1 do 2 godine 569 133 34 19 469 99 1 - 1 - 63 14 1 1od 3 do 5 godina 2.283 156 70 20 1.954 90 4 1 6 - 244 45 5 -od 6 do 10 godina 7.147 715 98 18 5.878 584 6 - 27 3 1.131 109 7 1

9.904 1.250 74 12 8.991 1.198 2 - 73 2 763 38 1 -više od 15 godina 12.223 49 97 8 11.022 10 36 2 65 - 973 13 30 16

Živinice ukupno 13.591 1.164 86 26 12.074 981 6 - 4 1.349 123 72 34do 1 godine 54 54 1 1 25 25 - - - - 24 24 4 4od 1 do 2 godine 144 35 4 3 57 8 - - - - 80 21 3 3od 3 do 5 godina 422 50 16 11 226 25 1 - - - 177 14 2 -od 6 do 10 godina 1.642 298 23 9 1.277 238 - - - - 337 51 5 -

3.792 697 18 1 3.498 684 1 - 2 - 270 9 3 3više od 15 godina 7.537 30 24 1 6.991 1 4 - 2 - 461 4 55 24

52 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Ukupno Motocikli Putni�ki Kobinovana Autobusi Teretna

REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA ZA 2013. GODINU (nastavak)

Starost

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

Ostalo

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

Page 51: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

VANJSKA TRGOVINA

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 88.381 107,9 82.064 107,7 102.098 91.753 89,9 102.868 89,2

A Poljoprivreda, šumarstvoi ribarstvo

605 374 61,9 616 60,8 6.984 5.972 85,5 6.526 91,5

B Va�enje rude i kamena 3.855 1.673 43,4 1.682 99,5 5.640 10.975 194,6 14.701 74,7

C Prera�iva�ka industrija 84.732 111,0 78.252 108,3 89.401 74.696 83,6 81.569 91,6

D - - - - - - - - - -

Ostalo 1.116 1.601 143,5 1.513 105,8 74 110 148,8 72 154,0

- - - - - - - - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Prethodni podaci

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 88.381 107,9 82.064 107,7 102.098 91.753 89,9 102.868 89,2

1. Hrana i pi�a 2.368 2.066 87,2 2.236 92,4 12.678 11.014 86,9 12.879 85,5

2. Industrijski materijali 25.951 92,3 23.508 110,4 38.766 35.979 92,8 30.133 119,4

3. Goriva i maziva 13.308 97,1 15.490 85,9 7.880 12.214 155,0 16.893 72,3

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnih sredstava), dijelovi i pribor

9.956 13.149 132,1 9.249 142,2 20.609 15.227 73,9 27.260 55,9

5. Transportna sredstva,njihovi dijelovi i pribor

9.813 10.983 111,9 11.253 97,6 5.707 5.170 90,6 4.548 113,7

6. Proizvodi za širokupotrošnju

22.924 127,8 20.328 112,8 16.458 12.149 73,8 11.155 108,9

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti

- - - - - - - - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 53

IZVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

UVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

81.896

76.320

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom, gasom/plinom, parom i klimatizacija

Nerazvrstano po kategorijama

IZVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4

UVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4

13.701

17.931

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

81.896

28.127

Page 52: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 88.381 107,9 82.064 107,7 102.098 91.753 89,9 102.868 89,20 Hrana i žive životinje 2.355 2.037 86,5 2.236 91,1 11.516 10.110 87,8 12.064 83,800 Žive životinje 46 27 58,7 25 108,0 185 103 55,7 78 132,101 Meso i mesne prera�evine 1 - - 15 - - 27 - 90 30,002 2.055 1.743 84,8 1.901 91,7 2.676 2.880 107,6 4.357 66,103 - - - - - 255 342 134,1 - -

04 Žitarice i proizvodi od žitarica - - - - - 2.534 1.098 43,3 1.441 76,205 Vo�e i povr�e 207 158 76,3 165 95,8 3.958 4.423 111,7 4.115 107,506 Še�er, še�erne prera�evine i med - - - - - 128 64 50,0 62 103,207 Kafa, �aj, kakao i za�ini 38 91 239,5 128 71,1 1.013 460 45,4 901 51,108 Hrana za životinje 3 - - - - 327 312 95,4 244 127,909 Ostali jestivi proizvodi 5 18 360,0 2 900,0 440 401 91,1 776 51,71 Pi�a i duhan 251 76 30,3 364 20,9 1.185 789 66,6 1.287 61,311 Pi�a 15 29 193,3 - - 1.153 736 63,8 702 104,812 Duhan i proizvodi od duhana 236 47 19,9 364 12,9 32 53 165,6 585 9,12 Sirove materije nejestive

osim goriva6.459 5.265 81,5 4.725 111,4 771 1.498 194,3 949 157,9

21 Sirove kože i sirovo krzno 1.102 1.094 99,3 1.507 72,6 11 644 - 287 224,422 Uljano sjemenje i plodovi - - - - - - - - - -23 Sirovi i sinteti�ki kau�uk - - - - - 96 87 90,6 1 -24 Drvo i pluta 2.571 2.242 87,2 1.375 163,1 348 330 94,8 241 136,925 Celuloza i papirni otpaci - 4 - 14 28,6 - - - - -26 - - - - - 55 91 165,5 79 115,2

27 2.488 1.033 41,5 984 105,0 131 130 99,2 110 118,2

28 Metalne rude i otpaci od metala 298 892 299,3 833 107,1 2 - - 9 -29 Sirovine biljne i životinjske, ostale - - - 12 - 128 216 168,8 222 97,3

3 Mineralna goriva, mazivai srodni proizvodi

13.273 98,7 15.321 86,6 7.801 12.205 156,5 16.706 73,1

32 Ugalj, koks i briketi 12.999 96,7 15.321 84,8 5.512 10.845 196,8 14.583 74,433 Nafta i derivati od nafte 4 274 - - - 672 650 96,7 875 74,334 Prirodni i industrijski gas - - - - - 1.617 710 43,9 1.248 56,935 Elektri�na energija - - - - - - - - - -

4 - - - - - 499 506 101,4 633 79,9

41 Životinjska ulja i masti - - - - - 4 - - - -42 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana - - - - - 495 506 102,2 633 79,943 Prera�ena biljna i životinjska ulja

i masno�e - - - - - - - - - -

5 Hemijski/Kemijski proizvodi 13.401 97,4 11.484 116,7 15.920 12.406 77,9 12.365 100,351 Organske hemikalije/kemikalije 1.544 2.215 143,5 2.428 91,2 544 148 27,2 207 71,552 Anorganske hemikalije/kemikalije 8.066 74,0 6.981 115,5 2.063 2.101 101,8 2.640 79,653 Boje i štavila 234 161 68,8 161 100,0 579 519 89,6 325 159,754 Medicinski i farmaceutski proizvodi 11 - - - - 5.291 2.287 43,2 3.048 75,055 Toaletni proizvodi i proizvodi

za �iš�enje - 20 - 6 333,3 410 191 46,6 243 78,6

56 Vješta�ka �ubriva 134 1.953 - 1.418 137,7 74 - - 53 -

54 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Sirova tekstilna vlakna i njihovi otpaci

Prirodna �ubriva i minerali osim goriva

13.451

13.447

81.896

Mlijeko,mlije�ne prera�evine i jajaRibe, vodozemci i njihove prera�evine

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Ulja, masti i voskovi životinjski ili biljni porijekla

13.764

10.902

Page 53: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

57 292 300 102,7 286 104,9 2.372 2.907 122,6 2.417 120,358 646 686 106,2 203 337,9 3.774 3.552 94,1 2.603 136,5

59 Ostale hemikalije/kemikalije 1 - - 1 - 813 701 86,2 829 84,6

6 4.822 4.231 87,7 4.757 88,9 28.272 25.661 90,8 20.133 127,5

61 23 37 160,9 164 22,6 3.325 2.557 76,9 2.611 97,9

62 Guma i gumeni proizvodi 96 26 27,1 39 66,7 1.109 1.501 135,3 464 323,563 Proizvodi od drveta, osim

namještaja1.221 1.414 115,8 1.242 113,8 2.193 1.673 76,3 1.662 100,7

64 104 94 90,4 117 80,3 1.593 1.332 83,6 1.553 85,8

65 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi 198 285 143,9 272 104,8 4.906 3.999 81,5 3.221 124,266 Proizvodi od nemetalnih minerala 1.323 392 29,6 408 96,1 2.724 2.736 100,4 1.861 147,067 Željezo i �elik 4 13 325,0 1 - 4.619 4.257 92,2 3.339 127,568 Obojeni metali 80 334 417,5 421 79,3 1.513 1.801 119,0 1.759 102,469 Metalni proizvodi 1.773 1.636 92,3 2.093 78,2 6.290 5.805 92,3 3.663 158,57 23.214 125,3 19.584 118,5 27.254 20.285 74,4 32.248 62,9

71 Pogonske mašine i oprema 12.025 113,2 11.735 102,5 1.915 1.477 77,1 1.360 108,672 612 1.612 263,4 721 223,6 2.740 1.407 51,4 11.578 12,2

73 Mašine za obradu metala 126 72 57,1 167 43,1 941 364 38,7 244 149,274 4.676 7.130 152,5 4.674 152,5 10.504 8.454 80,5 10.370 81,575 1 - - - - 240 137 57,1 282 48,6

76 2 - - 8 - 1.500 652 43,5 747 87,3

77 1.133 918 81,0 831 110,5 4.774 3.242 67,9 3.543 91,578 Drumska vozila 1.350 1.423 105,4 1.437 99,0 4.631 4.552 98,3 3.534 128,879 Ostala transportna vozila 9 34 377,8 11 309,1 9 - - 590 -

8 26.847 120,6 23.547 114,0 8.880 8.292 93,4 6.483 127,9

81 Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i grija�i ure�aji

2.502 2.170 86,7 2.143 101,3 670 438 65,4 257 170,4

82 Namještaj i njegovi dijelovi 5.219 6.294 120,6 5.339 117,9 774 679 87,7 503 135,0

83 Torbe, tašne, neseseri i sli�ni proizvodi

240 495 206,3 398 124,4 62 57 91,9 36 158,3

84 Odje�a 4.317 6.433 149,0 4.824 133,4 1.396 1.608 115,2 851 189,085 Obu�a 6.068 7.208 118,8 6.952 103,7 2.350 2.209 94,0 2.341 94,487 Nau�ni i kontrolni instrumenti 20 2 10,0 7 28,6 843 498 59,1 701 71,0

88 Fotografski i opti�ki proizvodi, satovi

2 - - - - 18 71 394,4 19 373,7

89 Ostali industrijski proizvodi 3.894 4.245 109,0 3.884 109,3 2.767 2.732 98,7 1.775 153,7

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama

3 37 - 46 80,4 - 1 - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 55

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Ostale industrijske mašine i djelovi

XII2013

Plasti�ne mase u primarnim oblicimaPlasti�ne mase, ne-primarni oblici

Industrijski proizvodi, razvrstani uglavnom po vrsti sirovina

Koža, krzno i proizvodi od kože i krzna

Kancelarijske mašine i mašine zaautomatomatsku obradu podataka

Telekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvukaElektri�ne mašine,aparati i ure�aji

Razni industrijski proizvodi 22.262

Papir, ljepenka i ostali sli�ni proizvodi

Mašine/Strojevi i transportna sredstva

18.529

10.620Mašine specijalizirane za obra�ivanje industrije

Page 54: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 81.896 88.381 107,9 82.064 107,7 102.098 91.753 89,9 102.868 89,2

Zemlje EU 49.585 60.875 122,8 56.855 107,1 60.999 50.445 82,7 63.759 79,1

Austrija 10.840 14.240 131,4 11.154 127,7 7.431 6.217 83,7 5.682 109,4

Belgija 603 723 119,9 818 88,4 734 644 87,7 404 159,4

Bugarska 231 451 195,2 279 161,6 1.118 906 81,0 264 343,2

�eška 286 747 261,2 482 155,0 1.435 1.045 72,8 2.871 36,4

Kipar - 11 - - - - - - - -

Danska 16 - - - - 29 25 86,2 35 71,4

Estonija - - - - - 284 - - - -

Finska - - - - - 42 58 138,1 121 47,9

Francuska 1.054 1.686 160,0 1.286 131,1 2.736 2.079 76,0 1.696 122,6

Gr�ka - - - 21 - 858 676 78,8 864 78,2

Hrvatska 4.304 3.223 74,9 5.082 63,4 6.230 4.953 79,5 6.493 76,3

Irska - 16 - - - 78 135 173,1 130 103,8

Italija 6.660 9.042 135,8 6.895 131,1 9.080 7.900 87,0 6.353 124,4

Latvija (Letonija) - - - - - - - - 91 -

Litvanija - - - - - 24 1 4,2 5 20,0

Luksemburg 114 - - - - - 12 - 9 133,3

Ma�arska 853 2.076 243,4 598 347,2 6.487 3.579 55,2 4.838 74,0

Malta 440 161 36,6 - - - - - - -

1.807 2.773 153,5 3.042 91,2 445 811 182,2 564 143,8

Njema�ka 7.915 10.411 131,5 9.119 114,2 12.344 11.566 93,7 15.518 74,5

Poljska 352 331 94,0 - - 1.293 1.788 138,3 10.246 17,5

Portugal / Portugalija - - - - - 10 53 530,0 21 252,4

50 169 338,0 553 30,6 917 697 76,0 706 98,7

Slova�ka 304 329 108,2 69 476,8 492 402 81,7 472 85,2

Slovenija 12.903 13.702 106,2 12.634 108,5 7.516 4.904 65,2 4.906 100,0

Španija (Španjolska) 240 260 108,3 442 58,8 712 771 108,3 568 135,7

Švedska 460 262 57,0 319 82,1 163 513 314,7 489 104,9

Velika Britanija 153 262 171,2 4.062 6,5 541 710 131,2 413 171,9

Zemlje EFTE 977 974 99,7 1.458 66,8 563 1.294 229,8 1.083 119,5

Island - - - - - - - - - -

Lihtenštajn - 14 - - - - - - - -

Norveška 10 51 510,0 184 27,7 11 41 372,7 73 56,2

967 909 94,0 1.274 71,4 552 1.253 227,0 1.010 124,1

Ostale evropske/ europske zemlje

19.589 17.442 89,0 7.180 242,9 20.679 16.224 78,5 13.571 119,5

Albanija 354 416 117,5 56 742,9 28 195 696,4 19 -

Crna Gora 854 652 76,3 474 137,6 48 57 118,8 51 111,8

56 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Švicarska (Švajcarska)

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Nizozemska (Holandija)

Rumunija (Rumunjska)

Page 55: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Kosovo 584 593 101,5 1.379 43,0 96 100 104,2 112 89,3

Makedonija 1.577 1.182 75,0 768 153,9 1.104 471 42,7 544 86,6

Rusija 69 - - 99 - 2.660 1.871 70,3 925 202,3

Srbija 14.256 14.100 98,9 2.149 656,1 7.468 6.709 89,8 6.548 102,5

Turska 1.895 444 23,4 2.255 19,7 8.517 5.311 62,4 3.959 134,2

Ostale zemlje - 55 - - - 758 1.510 199,2 1.413 106,9

Afrika 258 1.508 584,5 205 735,6 221 76 34,4 187 40,6Zemlje sjeverne Afrike 117 1.449 - 125 - 29 68 234,5 15 453,3

Ostale Afri�ke zemlje 141 59 41,8 80 73,8 192 8 4,2 172 4,7

Amerika 2 109 - 6 - 8.599 12.967 150,8 15.841 81,9Zemlje sjeverne amerike 2 109 - 6 - 7.132 11.596 162,6 14.738 78,7

Kanada - 33 - - - 132 10 7,6 34 29,4

SAD 2 76 - 6 - 7.000 11.586 165,5 14.704 78,8

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Zemlje Centralne Amerikei Kariba

- - - - - 130 55 42,3 122 45,1

Zemlje južne Amerike - - - - - 1.337 1.316 98,4 981 134,1

Azija 67 381 568,7 8.981 4,2 9.895 8.922 90,2 8.338 107,0

Zemlje bliskog i srednje istoka

24 279 - 8.907 3,1 303 273 90,1 235 116,2

Ostale zemlje Azije 43 102 237,2 74 137,8 9.592 8.649 90,2 8.103 106,7

Indija - - - - - 1.257 1.056 84,0 961 109,9

Japan - 70 - 39 179,5 1.294 863 66,7 1.764 48,9

Kina 43 - - - - 5.649 5.719 101,2 4.124 138,7

Malezija - - - - - 155 24 15,5 62 38,7

Ostale zemlje - 32 - 35 91,4 1.237 987 79,8 1.192 82,8

59 - - 3 - 12 5 41,7 89 5,6

Austrija i Novi Zeland 59 - - 3 - 12 5 41,7 89 5,6

Australija 59 - - 3 - 1 5 500,0 89 5,6

Novi Zeland - - - - - 11 - - - -

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Ostale zemlje okeanije/oceanija i polarnog regiona

- - - - - - - - - -

Neraspore�eno 11.359 7.092 62,4 7.376 96,1 1.130 1.820 161,1 - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 57

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

Zemlje okeanije/oceanije i polarnog regiona

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 56: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

UGOSTITELJSTVO

KM

2012 2013

Ukupno 5.585.657 5.976.310 107,0

Državna svojina 438.020 455.470 104,0Privatna svojina 4.392.407 4.643.926 105,7Mješovita svojina - 116,1 -

Po vrstama ugostiteljskih objekata

Ukupno 5.585.657 5.976.310 107,0

Hoteli 2.311.806 2.157.061 93,3Kampovi i druge vrste ugostiteljskih 20.960 18.767 89,5objekata za smještajRestorani 2.169.224 2.406.171 110,9Barovi 120.077 132.101 110,0Buffet 85.944 464.893 540,9Kafane/Kavane 146.751 121.105 82,5Kantine i pripremnice 730.895 676.212 92,5obroka (Catering)

KM

2012 2013

Po vrstama usluga

Ukupno 5.585.657 5.976.310 107,0

Pivo 238.141 335.620 140,9

Vino 265.365 260.083 98,0

Rakija 26.937 29.044 107,8

Ostala žestoka pi�a 125.210 88.088 70,4

Vo�ni sokovi 179.050 192.340 107,4

Ostala bezalkoholna 414.602 434.297 104,8pi�a

Mineralna voda 135.121 166.070 122,9i soda

Hrana 2.736.871 2.957.789 108,1

Napici 330.386 445.137 134,7

Duhan i šibice 15.314 13.874 90,6

Ostali robni promet 9.138 168 -

Ostali nerobni 309.634 228.622 73,8promet

No�enja 799.888 825.178 103,2

Napomena: Prethodni podaci

58 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

PROMET U UGOSTITELJSTVUIV tromjese�je 2013. godine

IV tromjese�je IndexX - XII 2013X - XII 2012

IV tromjese�je IndexX - XII 2013X - XII 2012

Page 57: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

KM

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Ukupno 23.648.657 25.216.157 106,6

Državna svojina 3.917.664 1.979.071 50,5Privatna svojina 16.882.999 15.665.648 92,8Mješovita svojina 2.847.994 7.571.438 265,9

Po vrstama ugostiteljskih objekata

Ukupno 23.648.657 25.216.157 104,7

Hoteli 8.453.258 21.856.507 258,6Kampovi i druge vrste ugostiteljskih 104.441 321.172 307,5objekata za smještajRestorani 9.019.252 2.846.007 31,6Barovi 306.235 - -Buffet 374.362 180.987 48,3Kafane/Kavane 500.803 - -Kantine i pripremnice 4.890.306 11.484 0,2obroka (Catering)

KM

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Po vrstama usluga

Ukupno 23.648.657 25.216.157 104,7

Pivo 1.007.380 709.913 70,5

Vino 968.862 614.084 63,4

Rakija 92.110 112.548 122,2

Ostala žestoka pi�a 346.803 355.162 102,4

Vo�ni sokovi 810.275 409.353 50,5

Ostala bezalkoholna 1.683.107 701.409 41,7pi�a

Mineralna voda 657.623 500.774 76,1i soda

Hrana 12.867.261 6.692.214 52,0

Napici 1.192.537 896.589 75,2

Duhan i šibice 53.992 35.956 66,6

Ostali robni promet 19.559 14.029 71,7

Ostali nerobni 942.079 621.142 65,9promet

No�enja 3.007.069 13.552.984 450,7

Napomena: Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 59

PROMET U UGOSTITELJSTVU

Page 58: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

TURIZAM

Dolasciturista

No�enjaturista

Dolasciturista

No�enjaturista

2.006 3.115 Doma�i 1.279 1.801

1.279 1.801 1.179 1.675

100 126727 1.314

- -1.622 -

- -

2.006 3.115 Strani 727 1.314

Hoteli i sli�an smještaj 1.848 2.919 669 1.244

158 196 58 70objekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori - - - -za kampiranje

Ostali smještaj - - - -

Dolasciturista

No�enjaturista

Dolasciturista

No�enjaturista

Doma�i 1.279 1.801 Ujedinjeno Kraljevstvo 3 7Strani 727 1.314 Ostale evropske / 2 5

Albanija 1 1 europske zemljeAustrija 62 102 Ostale afri�ke zemlje 1 1Belgija 1 2 Sjedinjene Ameri�ke 7 9Bugarska 5 5 DržaveCrna Gora 12 17 Izrael 2 4�eška 6 11 Narodna Republika Kina 8 10Danska 2 2 Saudijska Arabija 2 2Francuska 13 21 Ostale azijske zemlje 1 1Gr�ka 2 2Holandija / 6 10NizozemskaHrvatska 127 174Island 2 2Italija 32 44Litvanija 1 2Ma�arska 6 8Makedonija 17 32Njema�ka 53 124Poljska 25 127Rusija 1 1Slova�ka 3 6Slovenija 105 189Srbija 131 250Švajcarska / 14 21Švicarska (uklju�uju�i i Lihtenštajn)Švedska 12 19Turska 62 103

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

KAPACITETI, TURISTI I NO�ENJAJanuar / Sije�anj 2014. godina

Po vrstama objekata

Po vrstama objekata

I 2014 I 2014

Ukupno

Doma�i Hoteli i sli�an smještaj

Odmarališta i sli�niStrani objekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori Broj ležaja za kampiranje

Ostali smještaj

UkupnoHoteli i sli�an smještaj

I 2014

Odmarališta i sli�ni Odmarališta i sli�niobjekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori za kampiranje

Ostali smještaj

60

Turisti i no�enjapo zemljama

iz kojih dolaze

Turisti i no�enjapo zemljama

iz kojih dolazeI 2014

Page 59: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

ZENI�KO - DOBOJSKI KANTON

Page 60: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški bez stru�nepomo�i

267 267 133 134 - 267 - -11 11 7 4 - 11 - -

2 2 - 2 - 2 - -

38 38 23 15 - 38 - -

18 18 6 12 - 18 - -

4 4 3 1 - 4 - -

34 34 19 15 - 34 - -

1 1 1 - - 1 - -

4 4 1 3 - 4 - -

35 35 18 17 - 35 - -

21 21 7 14 - 21 - -

85 85 42 43 - 85 - -

14 14 6 8 - 14 - -

ženski

UKUPNO 248 127 121 2 1 113 21

Breza 7 5 2 - - 6 -

Doboj - - - - - 2 1Jug

Kakanj 28 14 14 - 1 16 -

Maglaj 13 7 6 - - 7 -

Olovo 7 3 4 - - 4 -

Tešanj 29 17 12 - - 23 5

Usora 2 - 2 - - - -

Vareš 8 6 2 - - 4 -

Visoko 22 10 12 - - 10 -

Zavidovi�i 26 15 11 - - 6 -

Zenica 81 40 41 2 - 31 15

Žep�a 25 10 15 - - 4 -

62 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA, prethodni podaci Januar / Sije�anj 2014. godine

Op�ine Ukupnoro�eni

Ž i v o r o � e n i

Mrtvo-ro�eni

Mjesto poro�aja

ukupnopo spolu u zdravstvenoj

ustanovi

na drugom mjestu

ženski sa stru�nompomo�i

Zenica

UKUPNOBreza

Doboj Jug

Kakanj

Maglaj

Olovo

Žep�e

Op�ine

U m r l i

Tešanj

Usora

Vareš

Visoko

Zavidovi�i

Brojrazvedenih

brakovaukupnopo spolu umrla

dojen�adnasilnesmrtimuški

O d t o g aBroj

zaklju�enihbrakova

Page 61: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLA�E

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

UKUPNO 68.841 100,4 100,1 731 751 102,7 102,0 1.105 1.137 102,9 102,1A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1.410 1.412 100,1 99,6 806 855 106,1 102,7 1.208 1.296 107,3 103,8B Va�enje ruda i kamena 4.837 4.877 100,8 100,7 1.025 1.045 102,0 95,6 1.549 1.581 102,1 95,4C Prera�iva�ka industrija 20.577 100,3 100,4 558 581 104,1 105,2 833 866 104,0 105,3D 1.691 1.703 100,7 100,5 1.443 1.551 107,5 110,1 2.228 2.404 107,9 110,5

E 1.091 1.077 98,7 99,4 745 783 105,1 102,6 1.120 1.179 105,3 102,7

F Gra�evinarstvo 3.245 3.007 92,7 96,8 454 459 101,1 98,8 670 676 100,9 98,5G Trgovina na veliko i na malo; 9.475 9.321 98,4 97,4 491 502 102,2 101,4 732 750 102,5 101,5

H Prijevoz i skladištenje 3.792 3.513 92,6 93,1 694 708 102,0 104,6 1.042 1.063 102,0 104,7I Djelatnosti pružanja smještaja 2.514 3.038 120,8 112,2 435 436 100,2 94,9 645 645 100,0 94,6

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 811 779 96,1 97,1 1.195 1.240 103,8 101,4 1.850 1.923 103,9 101,3K 914 942 103,1 102,7 1.029 1.027 99,8 99,7 1.588 1.584 99,7 99,6

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 113 118 104,4 102,6 756 800 105,8 103,9 1.149 1.210 105,3 103,9M 1.316 1.427 108,4 109,3 653 715 109,5 111,0 989 1.087 109,9 111,6N 403 394 97,8 98,5 714 746 104,5 102,0 1.092 1.143 104,7 102,1

djelatnostiO 4.390 4.377 99,7 99,8 1.050 1.063 101,2 100,8 1.607 1.627 101,2 100,8

P Obrazovanje 6.346 6.558 103,3 101,9 701 691 98,6 98,0 1.067 1.053 98,7 97,9Q 4.131 4.184 101,3 99,8 990 1.040 105,1 104,1 1.524 1.604 105,2 104,3

zaštiteR Umjetnost, zabava i rekreacija 244 279 114,3 116,3 753 757 100,5 101,8 1.146 1.152 100,5 100,6S Ostale uslužne djelatnosti 624 628 100,6 98,6 693 724 104,5 105,1 1.045 1.090 104,3 105,200 Neraspore�eno 689 630 91,4 100,0 - - - - - - - -

po djelatnostima KD

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 63

Januar / Sije�anj 2014. godine

Djelatnosti zdravstvene socijalna

ZAPOSLENOST PROSJE�NA NETO PLA�A

otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

popravak motornih vozila i motocikala

Finansijske djelatnosti i djelatnosti

Stru�ne,nau�ne i tehni�ke djelatnostiAdministrativne i pomo�ne uslužne

Januar / Sije�anj 2014. godine

02013

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrbaelektri�nom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacijaSnabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje

socijalno osiguranjeJavna uprava i odbrana; obavezno

68.554

20.518

ZAPOSLENOST I PLA�E PO PODRU�JIMA KD BiH 2010

Broj zaposlenih Prosje�na neto pla�a u KM

Prosje�na bruto pla�a u KM

AB

C

DE

FG

H

IJ

KL

MN

O

P

QR S 00

0200400600800

1.0001.2001.4001.600

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 00

Page 62: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

68.841 100,4 100,4 731 751 102,7 104,0 1.105 1.137 102,9 104,02.889 100,4 98,3 862 860 99,8 99,6 1.310 1.307 99,8 99,4

906 96,4 97,3 528 551 104,4 102,9 792 806 101,8 100,56.754 99,3 98,8 982 986 100,4 99,6 1.493 1.501 100,5 99,73.525 102,6 99,9 673 675 100,3 102,1 1.013 1.015 100,2 102,31.704 102,3 101,5 588 593 100,9 104,0 881 891 101,2 104,39.678 102,2 102,3 574 582 101,4 102,4 862 875 101,5 102,5

717 101,3 104,1 726 744 102,5 99,3 1.103 1.132 102,7 99,21.324 101,3 100,6 680 678 99,7 101,4 1.024 1.032 100,8 102,68.774 98,9 100,6 534 542 101,5 102,0 800 811 101,4 101,23.603 99,8 99,9 643 658 102,3 103,2 968 990 102,3 103,3

24.828 100,0 100,6 828 873 105,4 107,5 1.258 1.330 105,7 107,94.139 102,2 99,0 574 592 103,1 102,8 858 880 102,6 102,6

Ukupno VSS VŠS NSS VKV KV NKV

71.373 3.269 428 172 556 28.370 2.362 21.1241.966 146 22 688 14 9 640 35 4121.035 30 - 182 4 10 458 23 3286.739 391 46 1.373 10 33 2.879 164 1.8435.487 137 20 744 - 30 1.999 185 2.3721.977 81 6 581 1 2 605 13 6888.227 274 37 1.258 18 78 3.410 392 2.7601.036 23 5 170 - 12 473 27 3261.321 74 8 346 9 6 456 35 3877.805 419 54 1.656 - 32 3.205 62 2.3777.439 295 32 1.758 - 30 3.159 174 1.991

23.064 1.273 178 5.245 116 282 8.974 900 6.0965.277 126 20 1.091 - 32 2.112 352 1.544

64 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

ZAPOSLENOST I PLA�E PO OP�INAMA

Broj zaposlenih Prosje�na neto pla�a u KM Prosje�na bruto pla�a u KM

02013

UKUPNO 68.554Breza 2.878Doboj-Jug 940Kakanj 6.799Maglaj 3.434Olovo 1.666Tešanj 9.468Usora 708Vareš 1.307Visoko 8.874Zavidovi�i 3.609Zenica 24.823

OlovoTešanjUsora

Žep�e 4.048

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRU�NOJ SPREMI1)

Januar / Sije�anj 2014. godine

Op�ine SSS PKV

UKUPNOBreza

15.092

Doboj-JugKakanjMaglaj

Žep�e

VarešVisokoZavidovi�iZenica

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

VSS4,6%

VŠS0,6%

SSS21,1%

NSS0,2%

VKV0,8%

KV39,7%

PKV3,3%

NKV29,6%

NEZAPOSLENOST PREMA STRU�NOJ SPREMI

Page 63: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

2012 1013

Goveda 41.209 40.201 97,6

Krave i steone junice 30.316 28.915 95,4

Ovce 83.935 78.392 93,4 Ovce za priplod 65.234 62.853 96,4

Svinje 10.785 11.380 105,5

Krma�e i suprasne nazimice 1.198 1.295 108,1

Konji 835 810 97,0

Kobile i ždrjebne omice 145 133 91,7

Perad, 1.301 1.929 148,3

(u hiljad./tisu�. grla)

Koke nesilice, 260 279 107,2

(u hiljad./tisu�. grla)

Koze 7.888 8.469 107,4

Košnica p�ela 29.915 31.638 105,8

2012 1013

Kravlje mlijeko, (hilj./tis., litara) 49.419 55.639 112,6

Po muženoj kravi, (litara) 1.968 2.307 117,2

Ov�ije mlijeko, (hilj./tis., litara) 1.545 1.567 101,4

Po muženoj ovci, (litara) 44 45 102,3

Kozije mlijeko, (hilj./tis., litara) 1.167 1.245 106,7

Po muženoj kozi, (litara) 229 226 98,7

Vuna, (tona) 94 87 92,0

Po ovci, (kilograma) 1,3 1,3 100,0

Jaja (hilj./tis., komada) 37.752 48.633 128,8

Po kokoški, (komada) 150 174 116,0

Med, (tona) 195 333 170,7

Po košnici (kilograma) 6,5 10,7 164,6

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 65

BROJNO STANJE STOKE I STO�NA PROIZVODNJA2013. GODINA

Brojno stanje stoke 20132012

Proizvodnja mlijeka, vune, jaja i meda

Ukupno20132012

Ukupno

Page 64: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

2013 2014 2013 2014

UKUPNO 381 435 30 31 26 29 37

Trupci �etinara/�etinja�a 134 151 12 10 11 10 10

Jamsko drvo �etinara/�etinja�a 24 32 2 2 2 1 4

Ostalo dugo drvo �etinara/�etinja�a - - - - - - -

Prostorno drvo �etinara/�etinja�a 46 90 3 8 3 7 12

Trupci liš�ara/lista�a 73 61 7 4 6 4 3

Jamsko drvo liš�ara/lista�a 1 1 0 0 0 0 0

Ostalo dugo drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Prostorno drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Ogrjevno drvo �etinara/�etinja�a 1 0 0 - 0 - -

Ogrjevno drvo liš�ara/lista�a 103 101 6 7 5 7 9

Ostalo grubo obra�eno drvo1) - - - - - - -

1) Uklju�uje sitno tehni�ko drvo, cijepane drvene motke i kolje

66 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)20142012 2013

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATAJanuar / Sije�anj 2014. godine

I I

u hilj./tis.m3

P r o i z v o d nj a P r o d a j a

Page 65: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

INDUSTRIJA

I 2014Ø 2013

I 2014XII 2013

I 2014I 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 105,0 105,4 108,5

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 107,1 103,7 112,3

AE Energija 109,9 100,2 97,8

BB Kapitalni proizvodi 115,2 126,4 133,2

CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 41,8 90,1 74,8

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 96,1 109,4 104,8

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-a

B VA�ENJE RUDA I KAMENA 102,3 94,5 119,4

05 Va�enje ugljena i lignita 102,4 94,4 119,3

08 Va�enje ostalih ruda i kamenja 2,1 - -

C PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 103,1 105,0 109,2

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 99,7 97,6 108,0

11 Proizvodnja pi�a 69,8 113,2 187,7

13 Proizvodnja tekstila 105,0 131,1 109,8

14 Proizvodnja odje�e 69,5 80,0 100,4

15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 90,6 74,3 100,5

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

86,0 85,3 94,5

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 111,8 97,6 107,2

18 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 165,8 112,9 217,3

19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 104,0 97,5 97,6

20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 56,1 68,4 89,4

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plasti�nih masa 76,2 93,5 139,5

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

57,8 81,8 130,0

24 Proizvodnja baznih metala 115,4 111,0 117,7

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

90,1 71,2 136,0

27 Proizvodnja elektri�ne opreme 34,1 64,1 13,2

28 Proizvodnja mašina i ure�aja, d. n. 128,1 176,5 147,4

29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

111,8 108,4 119,8

31 Proizvodnja namještaja 41,8 90,1 74,8

33 Popravak i instaliranje mašina i opreme 48,2 136,9 63,0

D 115,9 101,8 85,5

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom i plinom (osim 35.3)¹

115,9 101,8 85,5

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 67

PREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.Januar / Sije�anj 2014. godine

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRI�NOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNO

Page 66: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I 2014Ø 2013

II 2014Ø 2013

II 2014I 2014

II 2014II 2013

I-II 2014I-II 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 105,0 96,8 92,2 105,9 107,2

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 107,1 99,0 92,5 121,4 116,5

AE Energija 109,9 88,0 80,1 83,4 90,8

BB Kapitalni proizvodi 115,2 107,9 93,6 136,9 135,0

CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 41,8 43,1 103,2 13,5 22,7

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 96,1 102,5 106,6 106,8 105,8

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-a

B VA�ENJE RUDA I KAMENA 102,3 89,5 87,4 97,6 108,1

05 Va�enje ugljena i lignita 102,4 89,5 87,4 97,3 108,0

08 Va�enje ostalih ruda i kamenja 2,1 2,1 100,0 - -

C PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 103,1 99,6 96,6 111,3 110,2

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 99,7 93,8 94,0 100,9 104,5

11 Proizvodnja pi�a 69,8 77,4 110,8 138,7 158,3

13 Proizvodnja tekstila 105,0 112,7 107,3 116,9 113,4

14 Proizvodnja odje�e 69,5 79,3 114,2 102,5 101,5

15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 90,6 101,7 112,2 82,4 90,0

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slamei pletarskih materijala

86,0 84,4 98,2 74,1 83,1

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 111,8 109,1 97,5 104,7 105,9

18 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 165,8 88,4 53,3 114,1 165,3

19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 104,0 86,5 83,2 79,1 88,3

20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 56,1 33,8 60,3 103,6 94,3

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plasti�nih masa 76,2 182,0 238,9 �* 244,7

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

57,8 84,4 145,9 183,0 156,9

24 Proizvodnja baznih metala 115,4 98,0 84,9 123,4 120,2

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

90,1 103,0 114,4 96,1 111,3

28 Proizvodnja mašina i ure�aja, d. n. 128,1 117,2 91,5 177,6 160,4

29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

111,8 107,5 96,1 120,2 120,0

31 Proizvodnja namještaja 41,8 43,1 103,2 13,5 22,7

33 Popravak i instaliranje mašina i opreme 48,2 61,4 127,5 152,4 93,9

D 115,9 87,5 75,5 79,7 82,9

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom i plinom (osim 35.3)¹

115,9 87,5 75,5 79,7 82,9

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

68 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

INDEKSI OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNO, PREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Februar / Velja�a 2014. godine

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRI�NOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

Page 67: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

Zeni�ko - dobojski kantonukupno 84.386 7.161 861 185 73.787 6.051 336 35 411 23 8.711 752 280 115

do 1 godine 377 375 40 40 188 188 9 9 2 2 131 129 7 7od 1 do 2 godine 599 157 23 14 397 91 15 7 4 - 150 37 10 8od 3 do 5 godina 2.378 428 106 38 1.716 293 29 3 31 2 485 87 11 5od 6 do 10 godina 12.638 2.100 310 54 9.662 1.678 34 1 73 12 2.523 348 36 7

27.778 3.955 188 23 25.224 3.799 42 4 81 7 2.220 114 23 8više od 15 godina 40.616 146 194 16 36.600 2 207 11 220 - 3.202 37 193 80

Breza ukupno 3.875 274 37 8 3.389 237 6 - 4 - 428 27 11 2do 1 godine 16 16 2 2 7 7 - - - - 7 7 - -od 1 do 2 godine 24 5 2 2 10 2 - - - - 11 - 1 1od 3 do 5 godina 100 20 5 2 60 9 - - - - 35 9 - -od 6 do 10 godina 446 65 9 - 344 60 - - 1 - 91 5 1 -

1.224 164 5 2 1.101 159 - - 1 - 116 3 1 -više od 15 godina 2.065 4 14 - 1.867 - 6 - 2 - 168 3 8 1

Doboj Jug ukupno 1.674 197 14 7 1.298 144 14 1 26 - 314 41 8 4do 1 godine 15 15 - - 8 8 - - - - 7 7 - -od 1 do 2 godine 24 9 1 1 9 3 1 - - - 13 5 - -od 3 do 5 godina 62 10 4 2 28 2 - - 6 - 24 6 - -od 6 do 10 godina 301 56 4 2 190 37 1 - 4 - 102 17 - -

547 101 1 1 475 94 2 - 2 - 66 6 1 -više od 15 godina 725 6 4 1 588 - 10 1 14 - 102 - 7 4

Kakanj ukupno 8.852 561 74 10 7.908 516 52 4 38 - 718 25 62 6do 1 godine 25 25 1 1 16 16 2 2 - - 5 5 1 1od 1 do 2 godine 48 9 2 - 31 7 1 1 1 - 11 - 2 1od 3 do 5 godina 186 26 13 3 141 22 5 1 1 - 22 - 4 -od 6 do 10 godina 1.091 171 26 4 881 150 9 - 7 - 146 16 22 1

2.776 326 22 1 2.564 321 8 - 4 - 172 4 6 -više od 15 godina 4.726 4 10 1 4.275 - 27 - 25 - 362 - 27 3

Maglaj ukupno 4.665 480 61 19 3.990 382 11 2 29 1 564 69 10 7do 1 godine 16 16 6 6 4 4 - - - - 3 3 3 3od 1 do 2 godine 32 5 2 1 22 3 2 1 - - 6 - - -od 3 do 5 godina 96 18 4 1 72 14 - - - - 20 3 - -od 6 do 10 godina 718 165 21 6 466 112 - - 8 - 223 47 - -

1.599 271 17 4 1.433 249 1 1 3 1 145 16 - -više od 15 godina 2.204 5 11 1 1.993 - 8 - 18 - 167 - 7 4

Olovo ukupno 2.171 131 6 1 2.010 113 10 3 2 1 121 6 22 7do 1 godine 5 5 - - 3 3 1 1 1 1 - - - -od 1 do 2 godine 7 3 - - 5 2 - - - - 2 1 - -od 3 do 5 godina 36 4 - - 27 3 1 - - - 8 1 - -od 6 do 10 godina 159 31 3 1 140 28 - - 1 - 15 2 - -

554 79 2 - 523 77 - - - - 26 2 3 -više od 15 godina 1.410 9 1 - 1.312 - 8 2 - - 70 - 19 7

Tešanj ukupno 12.105 1.143 130 45 9.944 860 94 12 82 8 1.774 179 81 39do 1 godine 59 59 6 6 29 29 4 4 1 1 18 18 1 1od 1 do 2 godine 82 25 3 1 61 17 - - - - 18 7 - -od 3 do 5 godina 368 82 27 14 220 40 12 - 9 1 99 26 1 1od 6 do 10 godina 2.124 346 41 12 1.460 235 15 - 15 5 588 93 5 1

3.966 583 27 6 3.438 538 14 3 18 1 466 33 3 2više od 15 godina 5.506 48 26 6 4.736 1 49 5 39 - 585 2 71 34

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 69

REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA ZA 2013. GODINU

Starost

Ukupno Autobusi Teretna Ostalo

od 11 do 15 godina

Motocikli Putni�ki Kobinovana

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

Page 68: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

Usora ukupno 1.434 206 30 6 1.215 172 5 2 - - 169 19 15 7do 1 godine 4 4 1 1 2 2 - - - - 1 1 - -od 1 do 2 godine 2 1 - - 2 1 - - - - - - - -od 3 do 5 godina 48 16 - - 32 11 - - - - 16 5 - -od 6 do 10 godina 284 79 10 4 226 67 - - - - 47 8 1 -

557 96 7 - 508 91 1 - - - 39 4 2 1više od 15 godina 539 10 12 1 445 - 4 2 - - 66 1 12 6

Vareš ukupno 1.876 99 15 2 1.714 89 7 - 8 127 6 5 2do 1 godine 4 4 1 1 2 2 - - - - 1 1 - -od 1 do 2 godine 3 - - - 3 - - - - - - - - -od 3 do 5 godina 20 7 - - 20 7 - - - - - - - -od 6 do 10 godina 184 29 4 - 144 25 - - - - 34 4 2 -

456 56 2 - 418 55 2 - 1 - 33 1 - -više od 15 godina 1.209 3 8 1 1.127 - 5 - 7 - 59 - 3 2

Visoko ukupno 10.614 811 86 17 9.402 720 35 4 1.082 65 9 5do 1 godine 47 47 3 3 33 33 - - - - 11 11 - -od 1 do 2 godine 89 23 2 1 62 14 1 1 - - 24 7 - -od 3 do 5 godina 366 55 8 3 271 39 4 2 - - 81 9 2 2od 6 do 10 godina 1.504 182 40 7 1.145 144 4 1 - - 315 30 - -

3.265 496 20 1 2.977 490 2 - - - 265 4 1 1više od 15 godina 5.343 8 13 2 4.914 - 24 - - - 386 4 6 2

Zavidovi�i ukupno 6.247 529 41 14 5.849 495 10 - 57 3 280 11 10 6do 1 godine 17 17 1 1 15 15 - - - - 1 1 - -od 1 do 2 godine 27 10 4 4 20 5 1 - - - 2 1 - -od 3 do 5 godina 80 21 8 5 66 16 1 - - - 3 - 2 -od 6 do 10 godina 698 149 15 3 640 141 - - 5 2 38 3 - -

2.003 325 4 1 1.896 317 1 - 17 1 85 6 - -više od 15 godina 3.422 7 9 - 3.212 1 7 - 35 - 151 - 8 6

Zenica ukupno 24.372 2.113 304 47 22.096 1.878 75 6 100 2 1.762 154 35 26do 1 godine 107 107 19 19 53 53 1 1 - - 32 32 2 2od 1 do 2 godine 223 62 7 4 157 35 8 4 3 - 42 14 6 5od 3 do 5 godina 837 139 28 4 694 117 4 - 15 1 94 15 2 2od 6 do 10 godina 3.905 609 120 14 3.339 541 5 - 20 - 417 50 4 4

8.665 1.160 65 4 8.094 1.132 10 - 17 1 473 19 6 4više od 15 godina 10.635 36 65 2 9.759 - 47 1 45 - 704 24 15 9

Žep�e ukupno 6.501 617 63 9 4.972 445 17 1 65 8 1.372 150 12 4do 1 godine 62 60 - - 16 16 1 1 - - 45 43 - -od 1 do 2 godine 38 5 - - 15 2 1 - - - 21 2 1 1od 3 do 5 godina 179 30 9 4 85 13 2 - - - 83 13 - -od 6 do 10 godina 1.224 218 17 1 687 138 - - 12 5 507 73 1 1

2.166 298 16 3 1.797 276 1 - 18 3 334 16 - -više od 15 godina 2.832 6 21 1 2.372 - 12 - 35 - 382 3 10 2

70 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Putni�ki Teretna

REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA ZA 2013. GODINU (nastavak)

Starost

Ukupno Motocikli

od 11 do 15 godina

Ostalo

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

Kobinovana Autobusi

Page 69: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

VANJSKA TRGOVINA

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 129.657 101,6 122.686 105,7 119.626 113.581 94,9 105.380 107,8

A Poljoprivreda, šumarstvoi ribarstvo

279 198 71,0 130 152,5 2.900 2.917 100,6 3.877 75,2

B Va�enje rude i kamena 3 4 111,5 2 228,3 10.435 17.630 169,0 25.632 68,8

C Prera�iva�ka industrija 127.071 100,8 120.027 105,9 105.671 92.651 87,7 75.605 122,5

D - - - - - - - - - -

Ostalo 1.193 2.384 199,8 2.527 94,4 620 384 61,9 266 144,6

- - - - - - - - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Prethodni podaci

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 129.657 101,6 122.686 105,7 119.626 113.581 94,9 105.380 107,8

1. Hrana i pi�a 3.870 999 25,8 1.635 61,1 10.191 8.285 81,3 7.494 110,6

2. Industrijski materijali 89.397 99,0 86.554 103,3 53.353 53.481 100,2 38.150 140,2

3. Goriva i maziva 192 108 56,3 116 93,1 13.362 21.071 157,7 30.673 68,7

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnih sredstava), dijelovi i pribor

7.328 8.592 117,2 6.543 131,3 9.575 9.057 94,6 6.840 132,4

5. Transportna sredstva,njihovi dijelovi i pribor

7.968 10.993 138,0 9.635 114,1 10.543 7.841 74,4 7.810 100,4

6. Proizvodi za širokupotrošnju

19.567 109,5 18.203 107,5 22.548 13.827 61,3 14.339 96,4

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti

- 1 - - - 54 19 35,2 74 25,7

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 71

IZVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

UVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

127.558

126.083

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom, gasom/plinom, parom i klimatizacija

Nerazvrstano po kategorijama

IZVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4

UVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4

17.874

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

127.558

90.326

Page 70: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 129.657 101,6 122.686 105,7 119.626 113.581 94,9 105.380 107,80 Hrana i žive životinje 3.307 999 30,2 1.780 56,1 11.205 8.997 80,3 8.674 103,700 Žive životinje - - - - - 258 497 192,6 857 58,001 Meso i mesne prera�evine 126 132 104,8 193 68,4 4.787 3.102 64,8 1.083 286,402 - - - - - 715 714 99,9 505 141,403 - - - - - - - - - -

04 Žitarice i proizvodi od žitarica 1.463 505 34,5 506 99,8 1.183 1.090 92,1 1.174 92,805 Vo�e i povr�e 282 190 67,4 447 42,5 1.172 1.009 86,1 1.541 65,506 Še�er, še�erne prera�evine i med 68 8 11,8 8 100,0 99 135 136,4 26 519,207 Kafa, �aj, kakao i za�ini 1.168 71 6,1 449 15,8 982 798 81,3 1.069 74,608 Hrana za životinje - - - 146 - 1.633 1.356 83,0 1.976 68,609 Ostali jestivi proizvodi 200 93 46,5 31 300,0 376 296 78,7 443 66,81 Pi�a i duhan - - - - - 74 411 555,4 219 187,711 Pi�a - - - - - 74 411 555,4 219 187,712 Duhan i proizvodi od duhana - - - - - - - - - -2 Sirove materije nejestive

osim goriva3.288 4.917 149,5 5.229 94,0 5.473 5.792 105,8 4.095 141,4

21 Sirove kože i sirovo krzno 288 645 224,0 992 65,0 4.685 5.041 107,6 3.491 144,422 Uljano sjemenje i plodovi - - - 1 - 119 29 24,4 46 63,023 Sirovi i sinteti�ki kau�uk 1 3 300,0 - - 22 22 100,0 27 81,524 Drvo i pluta 1.892 2.456 129,8 2.057 119,4 133 90 67,7 60 150,025 Celuloza i papirni otpaci 104 51 49,0 146 34,9 90 75 83,3 84 89,326 - - - - - 1 18 - 26 69,2

27 Prirodna �ubriva i minerali osim goriva

140 312 222,9 36 866,7 217 173 79,7 131 132,1

28 Metalne rude i otpaci od metala 852 1.448 170,0 1.994 72,6 48 - - 23 -29 Sirovine biljne i životinjske, ostale 11 2 18,2 3 66,7 158 344 217,7 207 166,2

3 Mineralna goriva, mazivai srodni proizvodi

6.865 573 8,3 364 157,4 13.505 21.091 156,2 30.948 68,1

32 Ugalj, koks i briketi 3 4 133,3 - - 10.256 18.088 176,4 25.509 70,933 Nafta i derivati od nafte 6.862 569 8,3 364 156,3 2.271 2.109 92,9 4.708 44,834 Prirodni i industrijski gas - - - - - 978 894 91,4 731 122,335 Elektri�na energija - - - - - - - - - -

4 563 - - 2 - 738 628 85,1 921 68,2

41 Životinjska ulja i masti - - - - - 31 27 87,1 15 180,042 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana 563 - - 2 - 677 596 88,0 868 68,743 Prera�ena biljna i životinjska ulja

i masno�e - - - - - 30 5 16,7 38 13,2

5 Hemijski/Kemijski proizvodi 478 262 54,8 326 80,4 16.748 10.821 64,6 9.685 111,751 Organske hemikalije/kemikalije 1 - - - - 557 446 80,1 246 181,352 Anorganske hemikalije/kemikalije 1 - - - - 390 295 75,6 227 130,053 Boje i štavila 20 2 10,0 - - 749 596 79,6 566 105,354 Medicinski i farmaceutski proizvodi - - - - - 7.903 2.987 37,8 3.731 80,155 Toaletni proizvodi i proizvodi

za �iš�enje26 5 19,2 - - 263 181 68,8 205 88,3

56 Vješta�ka �ubriva 84 29 34,5 79 36,7 240 247 102,9 120 205,8

72 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Mlijeko,mlije�ne prera�evine i jajaRibe, vodozemci i njihove prera�evine

127.558

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Sirova tekstilna vlakna i njihovi otpaci

Ulja, masti i voskovi životinjski ili biljni porijekla

Page 71: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

57 Plasti�ne mase u primarnim oblicima

18 9 50,0 57 15,8 1.046 1.537 146,9 1.375 111,8

58 310 214 69,0 189 113,2 4.278 3.491 81,6 2.436 143,359 Ostale hemikalije/kemikalije 18 3 16,7 1 300,0 1.322 1.041 78,7 779 133,6

6 50.221 87,6 50.226 100,0 43.916 42.696 97,2 30.052 142,1

61 Koža, krzno i proizvodi od kože i krzna

4.621 3.648 78,9 4.501 81,0 10.524 9.674 91,9 7.311 132,3

62 Guma i gumeni proizvodi 19 37 194,7 82 45,1 734 717 97,7 711 100,863 632 913 144,5 806 113,3 449 764 170,2 686 111,4

64 8.156 9.385 115,1 7.740 121,3 1.351 1.555 115,1 1.200 129,6

65 724 804 111,0 348 231,0 20.577 18.687 90,8 9.199 203,1

66 Proizvodi od nemetalnih minerala 985 635 64,5 906 70,1 1.841 2.831 153,8 2.667 106,167 Željezo i �elik 30.643 80,1 33.276 92,1 4.420 5.325 120,5 5.481 97,268 Obojeni metali - - - 2 - 424 314 74,1 295 106,469 Metalni proizvodi 3.957 4.156 105,0 2.565 162,0 3.596 2.829 78,7 2.502 113,1

7 19.424 130,0 15.989 121,5 20.000 16.598 83,0 14.990 110,7

71 Pogonske mašine i oprema 63 181 287,3 300 60,3 1.083 428 39,5 134 319,472 227 240 105,7 270 88,9 2.594 2.929 112,9 1.436 204,0

73 Mašine za obradu metala 114 789 692,1 427 184,8 517 573 110,8 329 174,274 6.080 6.446 106,0 5.320 121,2 2.763 2.048 74,1 3.049 67,2

75 115 291 253,0 46 632,6 326 255 78,2 151 168,9

76 Telekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvuka

8 26 325,0 - - 158 142 89,9 134 106,0

77 1.789 2.460 137,5 1.367 180,0 2.372 2.808 118,4 2.299 122,178 Drumska vozila 6.543 8.991 137,4 8.259 108,9 10.142 7.415 73,1 7.458 99,479 Ostala transportna vozila - - - - - 45 - - - -

8 53.259 130,6 48.689 109,4 7.967 6.547 82,2 5.794 113,0

81 Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i grija�i ure�aji

889 748 84,1 313 239,0 205 163 79,5 24 679,2

82 Namještaj i njegovi dijelovi 36.545 135,4 35.265 103,6 1.010 964 95,4 830 116,1

83 Torbe, tašne, neseseri i sli�ni proizvodi

22 80 363,6 13 615,4 55 55 100,0 10 550,0

84 Odje�a 9.428 11.684 123,9 8.596 135,9 1.890 1.943 102,8 1.274 152,585 Obu�a 2.705 2.878 106,4 3.445 83,5 1.580 1.301 82,3 1.798 72,487 Nau�ni i kontrolni instrumenti 6 11 183,3 2 550,0 578 387 67,0 334 115,9

88 1 - - - - 15 15 100,0 30 50,0

89 Ostali industrijski proizvodi 741 1.313 177,2 1.055 124,5 2.634 1.719 65,3 1.494 115,1

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama

- 2 - 81 2,5 - - - 2 -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 73

u hilj./tis. KM

57.342

Proizvodi od drveta, osim namještaja

Papir, ljepenka i ostali sli�ni proizvodi

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM

Ostale industrijske mašine i djelovi

Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi

Elektri�ne mašine,aparati i ure�aji

Razni industrijski proizvodi

XII2013

Kancelarijske mašine i mašine zaautomatomatsku obradu podataka

Plasti�ne mase, ne-primarni oblici

Industrijski proizvodi, razvrstani uglavnom po vrsti sirovina

40.776

26.984

Fotografski i opti�ki proizvodi, satovi

38.248

Mašine/Strojev i i transportna sredstva

14.939

Mašine specijalizirane za obra�ivanje industrije

Page 72: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 127.558 129.657 101,6 122.686 105,7 119.626 113.581 94,9 105.380 107,8

Zemlje EU 93.225 97.978 105,1 96.761 101,3 88.137 73.205 83,1 67.428 108,6

Austrija 5.939 5.148 86,7 3.888 132,4 6.165 5.675 92,1 3.816 148,7

Belgija 91 19 20,9 147 12,9 666 269 40,4 427 63,0

Bugarska 1.524 76 5,0 1.796 4,2 233 263 112,9 668 39,4

�eška 4.023 6.519 162,0 1.721 378,8 2.744 2.117 77,2 1.065 198,8

Kipar - - - 3.930 - - - - - -

Danska 6 11 183,3 - - 11 6 54,5 7 85,7

Estonija - - - - - - 5 - 137 3,6

Finska - - - - - 368 116 31,5 13 892,3

Francuska 612 728 119,0 973 74,8 3.366 3.146 93,5 1.635 192,4

Gr�ka 9.011 302 3,4 452 66,8 104 116 111,5 114 101,8

Hrvatska 6.735 4.838 71,8 3.840 126,0 10.435 6.494 62,2 6.465 100,4

Irska - - - - - 24 2 8,3 - -

Italija 12.713 12.881 101,3 16.306 79,0 14.739 13.702 93,0 13.158 104,1

Latvija (Letonija) - - - - - - - - - -

Litvanija - - - - - 29 12 41,4 13 92,3

Luksemburg 68 2 2,9 - - 22 37 168,2 - -

Ma�arska 1.117 471 42,2 1.775 26,5 2.933 2.693 91,8 2.197 122,6

Malta - - - - - 104 76 73,1 27 281,5

1.673 2.684 160,4 1.940 138,4 991 622 62,8 761 81,7

Njema�ka 30.057 41.360 137,6 41.692 99,2 23.412 19.576 83,6 16.710 117,2

Poljska 54 276 511,1 163 169,3 5.598 3.746 66,9 8.803 42,6

Portugal / Portugalija 151 344 227,8 199 172,9 582 441 75,8 172 256,4

2.526 5.157 204,2 1.667 309,4 1.535 1.572 102,4 683 230,2

Slova�ka 1.041 840 80,7 248 338,7 734 990 134,9 981 100,9

Slovenija 7.236 8.659 119,7 9.150 94,6 9.233 7.875 85,3 8.148 96,6

Španija (Španjolska) 7.078 5.810 82,1 5.667 102,5 1.092 920 84,2 227 405,3

Švedska 739 699 94,6 925 75,6 332 411 123,8 586 70,1

Velika Britanija 831 1.154 138,9 282 409,2 2.685 2.323 86,5 615 377,7

Zemlje EFTE 957 1.043 109,0 863 120,9 1.090 1.525 139,9 2.560 59,6

Island - - - - - 39 12 30,8 4 300,0

Lihtenštajn - - - - - - - - - -

Norveška 103 - - 58 - 121 216 178,5 11 -

854 1.043 122,1 805 129,6 930 1.297 139,5 2.545 51,0

Ostale evropske/ europske zemlje

20.116 12.455 61,9 10.694 116,5 14.341 11.895 82,9 9.348 127,2

Albanija 1.610 1.436 89,2 104 - - - - 1 -

Crna Gora 2.855 689 24,1 414 166,4 40 24 60,0 88 27,3

74 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Nizozemska (Holandija)

Rumunija (Rumunjska)

Švicarska (Švajcarska)

Page 73: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Kosovo 3.592 1.949 54,3 2.708 72,0 21 16 76,2 7 228,6

Makedonija 729 1.054 144,6 311 338,9 2.238 1.603 71,6 777 206,3

Rusija 341 564 165,4 719 78,4 300 979 326,3 559 175,1

Srbija 5.429 2.743 50,5 3.419 80,2 7.379 4.736 64,2 4.428 107,0

Turska 5.559 4.002 72,0 3.009 133,0 4.171 4.058 97,3 3.270 124,1

Ostale zemlje 1 18 - 10 180,0 192 479 249,5 218 219,7

Afrika 10.667 17.486 163,9 11.508 151,9 125 386 308,8 55 701,8

Zemlje sjeverne Afrike 10.667 17.456 163,6 11.508 151,7 6 2 33,3 44 4,5

Ostale Afri�ke zemlje - 30 - - - 119 384 322,7 11 -

Amerika 1.095 22 2,0 168 13,1 10.021 19.904 198,6 20.740 96,0

Zemlje sjeverne amerike 927 - - 142 - 8.595 18.027 209,7 13.343 135,1

Kanada 74 - - - - 111 47 42,3 58 81,0

SAD 853 - - 142 - 8.484 17.980 211,9 13.285 135,3

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Zemlje Centralne Amerikei Kariba

139 22 15,8 - - 467 237 50,7 267 88,8

Zemlje južne Amerike 29 - - 26 - 959 1.640 171,0 7.130 23,0

Azija 1.106 667 60,3 1.500 44,5 4.519 6.071 134,3 4.792 126,7

Zemlje bliskog i srednje istoka

646 542 83,9 816 66,4 205 48 23,4 30 160,0

Ostale zemlje Azije 460 125 27,2 684 18,3 4.314 6.023 139,6 4.762 126,5

Indija 64 31 48,4 65 47,7 415 721 173,7 676 106,7

Japan - - - - - 193 355 183,9 127 279,5

Kina 187 2 1,1 222 0,9 2.728 4.155 152,3 3.103 133,9

Malezija - 14 - - - 20 16 80,0 8 200,0

Ostale zemlje 209 78 37,3 397 19,6 958 776 81,0 848 91,5

Zemlje okeanije/oceanije i polarnog regiona

69 5 7,2 - - 1.393 593 42,6 454 130,6

Austrija i Novi Zeland 69 5 7,2 - - 1.393 593 42,6 454 130,6

Australija 69 5 7,2 - - 1.342 593 44,2 454 130,6

Novi Zeland - - - - - 51 - - - -

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Ostale zemlje okeanije/oceanija i polarnog regiona

- - - - - - - - - -

Neraspore�eno 323 1 0,3 1.192 0,1 - 2 - 3 66,7

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 75

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 74: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

UGOSTITELJSTVO

KM

2012 2013

Ukupno 2.541.558 3.001.656 118,1

Državna svojina 178.008 200.041 112,4

Privatna svojina 2.301.408 2.767.030 120,2

Mješovita svojina 62.142 34.585 55,7

Po vrstama ugostiteljskih objekata

Ukupno 2.541.558 3.001.656 118,1

Hoteli 1.172.052 1.595.749 136,2

Restorani 851.185 862.044 101,3

Barovi 55.325 33.400 60,4

Buffet 58.141 85.114 146,4

Kafane/Kavane 164.136 196.756 119,9

Kantine i pripremnice 240.719 228.593 95,0obroka (Catering)

KM

2012 2013

Po vrstama usluga

Ukupno 2.541.558 3.001.656 118,1

Pivo 131.007 147.427 112,5

Vino 54.200 55.240 101,9

Rakija 15.299 11.502 75,2

Ostala žestoka pi�a 25.261 34.001 134,6

Vo�ni sokovi 111.151 76.086 68,5

Ostala bezalkoholna 134.531 129.993 96,6pi�a

Mineralna voda 71.365 88.433 123,9i soda

Hrana 1.130.664 1.285.373 113,7

Napici 327.634 455.714 139,1

Duhan i šibice 17.307 19.027 109,9

Ostali robni promet - - -

Ostali nerobni 46.123 58.778 127,4promet

No�enja 477.016 640.082 134,2

Napomena: Prethodni podaci

76 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

IV tromjese�je IndexX - XII 2013X - XII 2012

IV tromjese�je IndexX - XII 2013X - XII 2012

PROMET U UGOSTITELJSTVUIV tromjese�je 2013. godine

Page 75: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

KM

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Ukupno 9.660.916 10.412.592 107,8

Državna svojina 736.612 685.993 93,1

Privatna svojina 8720288 9.551.773 109,5

Mješovita svojina 204.016 174.826 85,7

Po vrstama ugostiteljskih objekata

Ukupno 9.660.916 10.412.592 107,8

Hoteli 4.373.970 5.375.713 122,9

Restorani 3.020.348 3.095.911 102,5

Barovi 141.656 142.794 100,8

Buffet 193.868 216.861 111,9

Kafane/Kavane 716.560 753.742 105,2

Kantine i pripremnice 1.214.514 827.571 68,1obroka (Catering)

KM

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Po vrstama usluga

Ukupno 9.660.916 10.412.592 107,8

Pivo 408.046 443.623 108,7

Vino 159.759 152.480 95,4

Rakija 45.336 33.086 73,0

Ostala žestoka pi�a 97.916 88.962 90,9

Vo�ni sokovi 425.197 357.841 84,2

Ostala bezalkoholna 579.661 567.874 98,0pi�a

Mineralna voda 300.282 324.309 108,0i soda

Hrana 4.600.430 4.578.340 99,5

Napici 1.199.888 1.413.490 117,8

Duhan i šibice 52.205 63.240 121,1

Ostali robni promet 15.748 11.630 73,9

Ostali nerobni 130.876 194.620 148,7promet

No�enja 1.645.572 2.183.097 132,7

Napomena: Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 77

PROMET U UGOSTITELJSTVU

Page 76: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

TURIZAM

Dolasciturista

No�enjaturista

Dolasciturista

No�enjaturista

1.131 2.116 Doma�i 536 714

536 714 531 698

5 16595 1.402

- -1.182 -

- -

1.131 2.116 Strani 595 1.402

Hoteli i sli�an smještaj 1.109 1.919 578 1.221

22 197 17 181objekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori - - - -za kampiranje

Ostali smještaj - - - -

Dolasciturista

No�enjaturista

Dolasciturista

No�enjaturista

Doma�i 536 714 Srbija 39 61Strani 595 1.402 Švajcarska / Švicarska 6 26

Albanija 8 8 (uklju�uju�i Lihtenštajn)Austrija 20 36 Švedska 1 1Belgija 2 3 Turska 21 227Bugarska 1 1 Ujedinjeno Kraljevstvo 5 32Crna Gora 6 9 Ostale evropske / 3 3�eška 14 28 europske zemljeDanska 1 3 Sjedinjene Ameri�ke 11 20Francuska 5 11 DržaveGr�ka 2 2 Narodna Republika Kina 19 97Holandija / 10 29NizozemskaHrvatska 212 400Italija 46 113Luksemburg 1 4Ma�arska 15 18Makedonija 12 15Norveška 1 2Njema�ka 37 83Poljska 8 38Rumunija / 5 10RumunjskaSlova�ka 2 4Slovenija 82 118

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

KAPACITETI, TURISTI I NO�ENJAJanuar / Sije�anj 2014. godina

Po vrstama objekata

Po vrstama objekata

I 2014 I 2014

Ukupno

Doma�i Hoteli i sli�an smještaj

Odmarališta i sli�niStrani objekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori Broj ležaja za kampiranje

Ostali smještaj

Ukupno

Hoteli i sli�an smještaj

I 2014

Odmarališta i sli�ni Odmarališta i sli�niobjekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori za kampiranje

Ostali smještaj

78

Turisti i no�enjapo zemljama

iz kojih dolaze

Turisti i no�enjapo zemljama

iz kojih dolazeI 2014

Page 77: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON

Page 78: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški bez stru�nepomo�i

28 28 15 13 - 28 - -

1 1 1 - - 1 - -

27 14 13 - 27 - -

- - - - - - - -

ženski

UKUPNO 22 8 14 - - 6 1

Fo�a 1 1 - - - - -

Goražde 20 7 13 - - 6 1

Pale 1 - 1 - - - -

80 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Brojrazvedenih

brakovaukupnopo spolu umrla

dojen�adnasilnesmrtimuški

O d t o g aBroj

zaklju�enihbrakova

Op�ine

U m r l i

UKUPNO

Fo�a

Goražde

Pale

Mjesto poro�aja

ukupnopo spolu u

zdravstvenojustanovi

na drugom mjestu

ženski sa stru�nompomo�i

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA, prethodni podaciJanuar / Sije�anj 2014. godine

Op�ine Ukupnoro�eni

Ž i v o r o � e n i

Mrtvo-ro�eni

Page 79: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLA�E

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

UKUPNO 6.408 102,4 99,9 737 745 101,1 99,5 1.138 101,2 99,5

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 101 95 94,1 96,0 659 692 105,0 108,7 993 1.035 104,2 108,1C Prera�iva�ka industrija 3.008 104,9 100,4 640 649 101,4 98,3 978 994 101,6 98,5D 59 54 91,5 100,0 1.596 109,5 109,0 2.478 109,7 109,1

E Snabdijevanje/Opskrba vodom; 95 96 101,1 100,0 590 610 103,4 104,0 882 912 103,4 104,1

F Gra�evinarstvo 166 166 100,0 99,4 618 603 97,6 102,5 922 899 97,6 102,5G Trgovina na veliko i na malo; 598 588 98,3 96,2 486 487 100,2 99,3 724 725 100,1 99,3

H Prijevoz i skladištenje 192 194 101,0 99,5 720 717 99,6 100,6 1.082 99,6 100,6I Djelatnosti pružanja smještaja 174 185 106,3 100,0 434 427 98,4 98,3 646 635 98,3 98,4

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 114 115 100,9 100,9 1.207 105,1 102,8 1.868 105,4 103,0K 72 76 105,6 100,0 1.019 96,1 97,5 1.570 96,0 97,4

osiguranjaM 39 40 102,6 100,0 635 610 96,1 100,3 964 925 95,9 100,4N 39 48 123,1 117,1 720 769 106,8 109,4 1.169 107,6 110,4

djelatnostiO 757 753 99,5 99,5 1.065 101,5 101,2 1.632 101,4 101,2

P Obrazovanje 448 469 104,7 102,2 786 764 97,2 93,8 1.169 97,1 93,7Q 373 370 99,2 99,2 945 1.002 106,0 103,5 1.530 105,7 103,0

zaštiteR Umjetnost, zabava i rekreacija 10 11 110,0 100,0 784 787 100,4 100,1 1.174 100,2 100,0S Ostale uslužne djelatnosti 44 43 97,7 102,4 649 904 139,3 111,8 991 1.394 140,6 111,600 Neraspore�eno 107 97 90,7 100,0 - - - - - - - -

po djelatnostima KD

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 81

1.171

1.086

6.255 1.124

1.609

1.203Djelatnosti zdravstvene socijalna

2.867Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba 1.458

ZAPOSLENOST I PLA�E PO PODRU�JIMA KD BiH 2010

Broj zaposlenih Prosje�na neto pla�a u KM

Prosje�na bruto pla�a u KM

02013

2.259elektri�nom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija

uklanjanje otpadnih voda, upravljanjeotpadom te djelatnosti sanacije okoliša

popravak motornih vozila i motocikala1.087

Finansijske djelatnosti i djelatnosti 1.060 1.6351.148 1.772

ZAPOSLENOST PROSJE�NA NETO PLA�AJanuar / Sije�anj 2014. godine Januar / Sije�anj 2014. godine

Stru�ne,nau�ne i tehni�ke djelatnostiAdministrativne i pomo�ne uslužne

Javna uprava i odbrana; obavezno 1.049socijalno osiguranje

1.448

A

C

DEFG

H

IJ

KL

M

N

O

QR S 00

0200400600800

1.0001.2001.4001.600

A C D E F G H I J K M N O P Q R S 00

Page 80: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

6.408 102,4 99,9 737 745 101,1 99,5 1.124 1.138 101,2 99,5

Fo�a 224 97,4 94,9 763 759 99,5 102,3 1.157 1.149 99,3 102,3

6.086 102,6 100,1 736 745 101,2 99,3 1.124 1.139 101,3 99,4

98 102,1 99,0 729 711 97,5 98,2 1.098 1.073 97,7 98,3

Ukupno VSS VŠS NSS VKV KV NKV

3.683 238 15 887 2 21 1.047 50 1.423

Fo�a 331 6 - 57 - 2 102 2 162

3.188 229 14 804 2 19 900 46 1.174

164 3 1 26 - - 45 2 87

82 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Januar / Sije�anj 2014. godine

ZAPOSLENOST I PLA�E PO OP�INAMA

Broj zaposlenih

Pale 96

230

Goražde 5.929

Prosje�na neto pla�a u KM Prosje�na bruto pla�a u KM

02013

UKUPNO 6.255

Pale

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRU�NOJ SPREMI1)

Op�ine SSS PKV

UKUPNO

Goražde

VSS6,5% VŠS

0,4%

SSS24,1%

NSS0,1%

VKV0,6%

KV28,4%

PKV1,4%

NKV38,5%

NEZAPOSLENOST PREMA STRU�NOJ SPREMI

Page 81: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

2012 1013

Goveda 2.103 2.036 96,8

Krave i steone junice 1.889 1.837 97,2

Ovce 16.440 16.000 97,3 Ovce za priplod 13.600 13.600 100,0

Svinje 92 78 84,8

Krma�e i suprasne nazimice 20 15 75,0

Konji 190 151 79,5

Kobile i ždrjebne omice 103 70 68,0

Perad, 19 19 98,9

(u hiljad./tisu�. grla)

Koke nesilice, 16 16 98,7

(u hiljad./tisu�. grla)

Koze 910 942 103,5

Košnica p�ela 8.600 9.150 106,4

2012 1013

Kravlje mlijeko, (hilj./tis., litara) 2.979 2.891 97,0

Po muženoj kravi, (litara) 1.923 1.918 99,7

Ov�ije mlijeko, (hilj./tis., litara) - - -

Po muženoj ovci, (litara) - - -

Kozije mlijeko, (hilj./tis., litara) 191 182 95,6

Po muženoj kozi, (litara) 371 354 95,4

Vuna, (tona) 30 30 100,2

Po ovci, (kilograma) 2,0 2,0 100,0

Jaja (hilj./tis., komada) 3.040 3.066 100,9

Po kokoški, (komada) 197 198 100,5

Med, (tona) 64 104 162,2

Po košnici (kilograma) 7,4 11,3 152,7

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 83

BROJNO STANJE STOKE I STO�NA PROIZVODNJA2013. GODINA

Brojno stanje stokeUkupno

20132012

Proizvodnja mlijeka, vune, jaja i meda

Ukupno20132012

Page 82: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

2013 2014 2013 2014

UKUPNO 26.428 25.491 861 807 861 807 -

Trupci �etinara/�etinja�a 106 226 - - - - -

Jamsko drvo �etinara/�etinja�a 11 4 - - - - -

Ostalo dugo drvo �etinara/�etinja�a 8 4 - - - - -

Prostorno drvo �etinara/�etinja�a 161 47 - - - - -

Trupci liš�ara/lista�a 6.422 6.348 345 325 345 325 -

Jamsko drvo liš�ara/lista�a 2 6 - - - - -

Ostalo dugo drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Prostorno drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Ogrjevno drvo �etinara/�etinja�a 6 - - - - - -

Ogrjevno drvo liš�ara/lista�a 19.712 18.856 516 482 516 482 -

Ostalo grubo obra�eno drvo1) - - - - - - -

1) Uklju�uje sitno tehni�ko drvo, cijepane drvene motke i kolje

84 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)20142012 2013

I I

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATAJanuar / Sije�anj 2014. godine

u m3

P r o i z v o d nj a P r o d a j a

Page 83: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

INDUSTRIJA

I 2014Ø 2013

I 2014XII 2013

I 2014I 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 114,7 94,9 151,4

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AL Intermedijarni proizvodi 124,2 116,0 158,2

AE Energija 109,0 - 63,4

CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 109,7 88,9 159,9

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 109,3 87,0 146,1

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-a

C PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 115,0 95,0 151,9

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 107,5 96,4 129,6

11 Proizvodnja pi�a 33,6 - -

13 Proizvodnja tekstila 110,9 88,2 147,5

14 Proizvodnja odje�e 73,7 57,7 91,6

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

57,0 26,8 207,3

20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 103,5 98,7 129,0

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plasti�nih masa

117,9 128,9 138,6

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

48,6 70,1 111,4

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

181,7 129,2 257,4

27 Proizvodnja elektri�ne opreme 2,9 1,3 6,4

31 Proizvodnja namještaja 109,7 88,9 159,9

32 Ostala prera�iva�ka industrija 104,1 82,6 225,9

D PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRI�NOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

109,0 - 63,4

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom i plinom (osim 35.3)¹

109,0 - 63,4

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 85

PREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.Januar / Sije�anj 2014. godine

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNO

Page 84: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I 2014Ø 2013

II 2014Ø 2013

II 2014I 2014

II 2014II 2013

I-II 2014I-II 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 114,7 108,1 94,2 119,7 134,1

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AL Intermedijarni proizvodi 124,2 101,4 81,7 137,8 148,3

AE Energija 109,0 99,2 91,0 45,6 53,4

CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 109,7 113,1 103,1 173,8 166,7

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 109,3 113,1 103,5 118,2 130,4

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-a

B VA�ENJE RUDA I KAMENA - 53,1 - 147,8 81,9

08 Va�enje ostalih ruda i kamena - 53,1 - 147,8 81,9

C PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 115,0 108,4 94,2 120,0 134,6

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 107,5 115,4 107,3 147,0 138,0

11 Proizvodnja pi�a 33,6 33,3 98,9 - -

13 Proizvodnja tekstila 110,9 116,0 104,6 120,5 132,3

14 Proizvodnja odje�e 73,7 52,3 70,9 63,4 77,3

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

57,0 68,4 120,0 84,7 115,9

20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 103,5 80,4 77,7 122,2 126,0

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plasti�nih masa

117,9 124,7 105,7 132,1 135,1

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

48,6 171,0 �* �* �*

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

181,7 148,2 81,5 172,7 210,9

27 Proizvodnja elektri�ne opreme 2,9 16,2 �* 10,8 9,8

31 Proizvodnja namještaja 109,7 113,1 103,1 173,8 166,7

32 Ostala prera�iva�ka industrija 104,1 94,7 90,9 155,7 186,0

D PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRI�NOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

109,0 99,2 91,0 45,6 53,4

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom i plinom (osim 35.3)¹

109,0 99,2 91,0 45,6 53,4

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

86 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Februar / Velja�a 2014. godine

Page 85: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

Bosansko - podrinjski kantonukupno 6.240 429 62 12 5.645 379 32 31 1 449 27 21 10

do 1 godine 38 38 1 1 24 24 - - 1 1 9 9 3 3

od 1 do 2 godine 36 10 1 1 28 7 2 - - - 3 - 2 2

od 3 do 5 godina 189 26 2 1 126 19 1 - 1 - 53 2 6 4

od 6 do 10 godina 832 116 30 4 680 105 2 - 9 - 108 7 3 -

1.791 235 9 4 1.670 224 4 - 7 - 101 7 - -

više od 15 godina 3.354 4 19 1 3.117 - 23 - 13 - 175 2 7 1

Fo�a ukupno 350 17 6 2 308 13 3 - 3 - 27 - 3 2

do 1 godine 3 3 1 1 - - - - - - - - 2 2

od 1 do 2 godine - - - - - - - - - - - - - -

od 3 do 5 godina 9 1 - - 8 1 - - - - 1 - - -

od 6 do 10 godina 47 3 5 1 33 2 1 - 1 - 6 - 1 -

90 10 - - 76 10 - - 1 - 13 - - -

više od 15 godina 201 - - - 191 - 2 - 1 - 7 - - -

Goražde ukupno 5.718 400 55 10 5.184 356 27 - 28 1 408 27 16 6

do 1 godine 35 35 - - 24 24 - - 1 1 9 9 1 1

od 1 do 2 godine 35 9 1 1 28 7 2 - - - 3 - 1 1

od 3 do 5 godina 175 24 2 1 116 18 1 - 1 - 50 2 5 3

od 6 do 10 godina 759 108 25 3 624 98 1 - 8 - 99 7 2 -

1.657 220 9 4 1.554 209 3 - 6 - 85 7 - -

više od 15 godina 3.057 4 18 1 2.838 - 20 - 12 - 162 2 7 1

Pale ukupno 172 12 1 - 153 10 2 - - - 14 2 2

do 1 godine - - - - - - - - - - - - - -

od 1 do 2 godine 1 1 - - - - - - - - - - 1 1

od 3 do 5 godina 5 1 - - 2 - - - - - 2 - 1 1

od 6 do 10 godina 26 5 - - 23 5 - - - - 3 - - -

44 5 - - 40 5 1 - - - 3 - - -

više od 15 godina 96 - 1 - 88 - 1 - - - 6 - - -

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 87

Kobinovana

REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA ZA 2013. GODINU

Starost

Ukupno Putni�ki Ostalo

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

Autobusi Teretna

od 11 do 15 godina

Motocikli

Page 86: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

VANJSKA TRGOVINA

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 9.664 10.740 111,1 8.577 125,2 6.904 7.684 111,3 5.032 152,7

A Poljoprivreda, šumarstvoi ribarstvo

88 102 116,0 39 264,2 43 90 207,6 - -

B Va�enje rude i kamena - - - - - - 1 - 0 161,3

C Prera�iva�ka industrija 9.150 10.356 113,2 8.202 126,3 6.838 7.591 111,0 5.031 150,9

D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom, gasom/plinom, parom i klimatizacija

- - - - - - - - - -

Ostalo 427 282 66,1 336 83,9 23 2 6,6 - -

- - - - - - - - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Prethodni podaci

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 9.664 10.740 111,1 8.577 125,2 6.904 7.684 111,3 5.032 152,7

1. Hrana i pi�a - - - - - - 78 - - -

2. Industrijski materijali 5.845 6.221 106,4 5.229 119,0 4.761 5.812 122,1 4.093 142,0

3. Goriva i maziva 7 - - 7 - 23 6 26,1 5 120,0

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnih sredstava), dijelovi i pribor

1.544 2.988 193,5 1.802 165,8 1.590 1.426 89,7 506 281,8

5. Transportna sredstva,njihovi dijelovi i pribor

49 161 328,6 163 98,8 15 43 286,7 22 195,5

6. Proizvodi za širokupotrošnju

848 614 72,4 810 75,8 515 319 61,9 369 86,4

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti

1.371 756 55,1 566 133,6 - - - 37 -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

UVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Nerazvrstano po kategorijama

IZVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

88

IZVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4

UVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Page 87: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 9.664 10.740 111,1 8.577 125,2 6.904 7.684 111,3 5.032 152,7

0 Hrana i žive životinje - - - - - 12 102 850,0 - -00 Žive životinje - - - - - - - - - -01 Meso i mesne prera�evine - - - - - - - - - -02 Mlijeko,mlije�ne prera�evine i jaja - - - - - - - - - -03 - - - - - - - - - -04 Žitarice i proizvodi od žitarica - - - - - - 78 - - -05 Vo�e i povr�e - - - - - - - - - -06 Še�er, še�erne prera�evine i med - - - - - - - - - -07 Kafa, �aj, kakao i za�ini - - - - - - - - - -08 Hrana za životinje - - - - - 12 24 200,0 - -09 Ostali jestivi proizvodi - - - - - - - - - -1 Pi�a i duhan - - - - - - - - - -11 Pi�a - - - - - - - - - -12 Duhan i proizvodi od duhana - - - - - - - - - -2 Sirove materije nejestive

osim goriva819 731 89,3 595 122,9 44 66 150,0 2 -

21 Sirove kože i sirovo krzno - - - - - - - - - -22 Uljano sjemenje i plodovi - - - - - - - - - -23 Sirovi i sinteti�ki kau�uk - - - - - 44 53 120,5 1 -24 Drvo i pluta 671 449 66,9 370 121,4 - - - - -25 Celuloza i papirni otpaci - - - - - - - - - -26 - - - - - - - - - -27 - - - - - - 1 - 1 100,0

28 Metalne rude i otpaci od metala 148 282 190,5 225 125,3 - - - - -29 Sirovine biljne i životinjske, ostale - - - - - - 12 - - -

3 Mineralna goriva, mazivai srodni proizvodi

- - - - - 11 1 9,1 2 50,0

32 Ugalj, koks i briketi - - - - - - - - - -33 Nafta i derivati od nafte - - - - - 11 1 9,1 2 50,034 Prirodni i industrijski gas - - - - - - - - - -35 Elektri�na energija - - - - - - - - - -

4 - - - - - - - - - -

41 Životinjska ulja i masti - - - - - - - - - -42 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana - - - - - - - - - -43 Prera�ena biljna i životinjska ulja

i masno�e - - - - - - - - - -

5 Hemijski/Kemijski proizvodi 2.057 681 33,1 1.167 58,4 719 894 124,3 564 158,551 Organske hemikalije/kemikalije - - - - - - - - 4 -52 Anorganske hemikalije/kemikalije - - - - - 76 - - 68 -53 Boje i štavila - - - - - 7 38 542,9 9 422,254 Medicinski i farmaceutski proizvodi - - - - - - - - - -55 Toaletni proizvodi i proizvodi

za �iš�enje - - - - - 12 2 16,7 2 100,0

56 Vješta�ka �ubriva - - - - - - - - - -

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 89

Ribe, vodozemci i njihove prera�evine

Sirova tekstilna vlakna i njihovi otpaciPrirodna �ubriva i minerali osim goriva

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Ulja, masti i voskovi životinjski ili biljni porijekla

Page 88: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

57 5 1 20,0 9 11,1 410 778 189,8 450 172,9

58 9 47 522,2 - - 49 33 67,3 19 173,7

59 Ostale hemikalije/kemikalije 2.043 633 31,0 1.158 54,7 165 43 26,1 12 358,3

6 2.757 4.232 153,5 3.281 129,0 4.115 4.685 113,9 3.501 133,8

61 Koža, krzno i proizvodi od kože i krzna

- - - - - - 14 - - -

62 Guma i gumeni proizvodi 28 - - - - 16 16 100,0 22 72,763 11 4 36,4 3 133,3 4 - - 1 -

64 - - - 5 - 61 25 41,0 29 86,2

65 57 - - - - 19 23 121,1 20 115,0

66 Proizvodi od nemetalnih minerala - - - - - 17 1 5,9 18 5,667 Željezo i �elik 1 - - - - 136 173 127,2 61 283,668 Obojeni metali 8 - - - - 1.086 1.117 102,9 745 149,969 Metalni proizvodi 2.652 4.228 159,4 3.273 129,2 2.776 3.316 119,5 2.605 127,3

7 1.792 3.411 190,3 2.077 164,2 1.217 1.424 117,0 453 314,3

71 Pogonske mašine i oprema - - - - - 40 1 2,5 1 100,0

72 - 4 - 5 80,0 226 247 109,3 33 748,5

73 Mašine za obradu metala 37 7 18,9 - - 274 28 10,2 41 68,374 Ostale industrijske mašine i djelovi 1.155 2.468 213,7 1.128 218,8 591 850 143,8 284 299,375 Kancelarijske mašine i mašine za

automatomatsku obradu podataka - - - - - - - - 2 -

76 Telekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvuka

- - - - - - - - - -

77 Elektri�ne mašine,aparati i ure�aji 551 771 139,9 781 98,7 76 255 335,5 73 349,378 Drumska vozila 29 157 541,4 163 96,3 10 43 430,0 19 226,379 Ostala transportna vozila 20 4 20,0 - - - - - - -

8 Razni industrijski proizvodi 2.239 1.685 75,3 1.457 115,6 786 512 65,1 510 100,4

81 Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i grija�i ure�aji

19 59 310,5 75 78,7 201 72 35,8 40 180,0

82 Namještaj i njegovi dijelovi 104 60 57,7 102 58,8 21 - - - -

83 Torbe, tašne, neseseri i sli�ni proizvodi

- - - - - - - - - -

84 Odje�a 379 - - 176 - 47 23 48,9 19 121,185 Obu�a - - - - - 24 23 95,8 4 575,087 Nau�ni i kontrolni instrumenti 2 6 300,0 - - 13 15 115,4 23 65,2

88 - - - - - 8 - - - -

89 Ostali industrijski proizvodi 1.735 1.560 90,0 1.104 141,4 472 379 80,3 424 89,2

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama

- - - - - - - - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

90 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Mašine/Strojevi i transportna sredstva

Mašine specijalizirane za obra�ivanje industrije

Fotografski i opti�ki proizvodi, satovi

Plasti�ne mase u primarnim oblicima

Plasti�ne mase, ne-primarni oblici

Industrijski proizvodi, razvrstani uglavnom po vrsti sirovina

Proizvodi od drveta, osim namještaja

Papir, ljepenka i ostali sli�ni proizvodi

Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi

Page 89: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 9.664 10.740 111,1 8.577 125,2 6.904 7.684 111,3 5.032 152,7

Zemlje EU 5.921 9.151 154,6 6.962 131,4 6.228 6.950 111,6 4.725 147,1

Austrija 645 1.758 272,6 1.051 167,3 997 1.004 100,7 506 198,4

Belgija - - - 21 - - 3 - - -

Bugarska - 61 - 5 - - - - - -

�eška 148 143 96,6 168 85,1 655 737 112,5 108 682,4

Kipar - - - - - 27 - - - -

Danska - - - - - 4 - - - -

Estonija - - - - - - - - - -

Finska - - - - - - 68 - - -

Francuska 65 90 138,5 31 290,3 3 1 33,3 8 12,5

Gr�ka - - - - - - - - - -

Hrvatska 269 177 65,8 286 61,9 53 4 7,5 5 80,0

Irska - - - - - - - - - -

Italija 228 35 15,4 31 112,9 93 40 43,0 198 20,2

Latvija (Letonija) - - - - - - - - - -

Litvanija - - - - - - - - - -

Luksemburg - - - - - - - - - -

Ma�arska - 12 - 179 6,7 1 79 - 8 987,5

Malta - - - - - - - - - -

161 - - 160 - 18 38 211,1 7 542,9

Njema�ka 3.453 5.893 170,7 4.588 128,4 3.756 4.782 127,3 3.606 132,6

Poljska - - - - - 85 91 107,1 60 151,7

Portugal / Portugalija - - - - - - - - - -

68 26 38,2 81 32,1 - - - 1 -

Slova�ka 402 258 64,2 134 192,5 168 93 55,4 2 -

Slovenija 477 558 117,0 120 465,0 222 9 4,1 164 5,5

Španija (Španjolska) - 65 - 64 101,6 27 - - - -

Švedska 5 75 - 43 174,4 16 1 6,3 52 1,9

Velika Britanija - - - - - 103 - - - -

Zemlje EFTE 3 - - - - 15 4 26,7 2 200,0

Island - - - - - - - - - -

Lihtenštajn - - - - - - - - - -

Norveška - - - - - - - - - -

3 - - - - 15 4 26,7 2 200,0

Ostale evropske/ europske zemlje

2.068 886 42,8 1.258 70,4 246 396 161,0 179 221,2

Albanija - - - - - - - - - -

Crna Gora 8 3 37,5 9 33,3 - - - - -

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 91

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Nizozemska (Holandija)

Rumunija (Rumunjska)

Švicarska (Švajcarska)

Page 90: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Kosovo 32 - - 50 - - - - - -

Makedonija 13 113 869,2 12 941,7 - - - - -

Rusija - - - - - 6 - - - -

Srbija 891 514 57,7 653 78,7 199 374 187,9 161 232,3

Turska 1.124 256 22,8 534 47,9 32 22 68,8 18 122,2

Ostale zemlje - - - - - 9 - - - -

Afrika 68 145 213,2 62 233,9 - - - - -Zemlje sjeverne Afrike 58 145 250,0 60 241,7 - - - - -

Ostale Afri�ke zemlje 10 - - 2 - - - - - -

Amerika 1.344 297 22,1 - - 23 9 39,1 11 81,8Zemlje sjeverne amerike 1.344 297 22,1 - - 10 1 10,0 11 9,1

Kanada - - - - - 2 - - - -

SAD 1.344 297 22,1 - - 8 1 12,5 11 9,1

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Zemlje Centralne Amerikei Kariba

- - - - - 11 - - - -

Zemlje južne Amerike - - - - - 2 8 400,0 - -

Azija 243 260 107,0 293 88,7 392 324 82,7 114 284,2

Zemlje bliskog i srednje istoka

- 11 - 178 6,2 5 2 40,0 - -

Ostale zemlje Azije 243 249 102,5 115 216,5 387 322 83,2 114 282,5

Indija - - - - - 5 - - - -

Japan - - - - - 167 54 32,3 18 300,0

Kina - - - - - 145 185 127,6 81 228,4

Malezija 243 - - - - - - - - -

Ostale zemlje - 249 - 115 216,5 70 83 118,6 15 553,3

- - - - - - - - - -

Austrija i Novi Zeland - - - - - - - - - -

Australija - - - - - - - - - -

Novi Zeland - - - - - - - - - -

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Ostale zemlje okeanije/oceanija i polarnog regiona

- - - - - - - - - -

Neraspore�eno 17 1 5,9 2 50,0 - 1 - 1 100,0

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

92 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Zemlje okeanije/oceanije i polarnog regiona

Page 91: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

UGOSTITELJSTVO

KM

2012 2013

Ukupno 695.382 853.474 122,7

Privatna svojina 695.382 853.474 122,7

Po vrstama ugostiteljskih objekata

Ukupno 695.382 853.474 122,7

Hoteli 228.664 303.119 132,6

Kampovi i druge vrste ugostiteljskih 27.775 - -objekata za smještaj

Restorani 56.705 61.087 107,7

Buffet 7.642 3.018 39,5

Kafane/Kavane 126.079 149.732 118,8

Kantine i pripremnice 248.517 336.518 135,4obroka (Catering)

KM

2012 2013

Po vrstama usluga

Ukupno 695.382 853.474 122,7

Pivo 27.390 31.290 114,2

Vino 14.923 17.701 118,6

Rakija 9.905 8.348 84,3

Ostala žestoka pi�a 21.633 21.957 101,5

Vo�ni sokovi 40.271 46.516 115,5

Ostala bezalkoholna 31.882 33.406 104,8pi�a

Mineralna voda 11.392 20.284 178,1i soda

Hrana 414.195 486.991 117,6

Napici 93.235 89.076 95,5

Duhan i šibice 806 602 74,7

Ostali robni promet - - -

Ostali nerobni - 3.000 -promet

No�enja 29.750 94.303 317,0

Napomena: Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 93

PROMET U UGOSTITELJSTVUIV tromjese�je 2013. godine

IV tromjese�je IndexX - XII 2013X - XII 2012

IV tromjese�je IndexX - XII 2013X - XII 2012

Page 92: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

KM

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Ukupno 3.345.038 3.379.093 101,0

Privatna svojina 3.345.038 3.379.093 101,0

Po vrstama ugostiteljskih objekata

Ukupno 3.345.038 3.379.093 101,0

Hoteli 1.498.427 1.329.816 88,7

Kampovi i druge vrste ugostiteljskih 135.316 - -objekata za smještaj

Restorani 234.407 235.028 100,3

Buffet 28.988 11.941 41,2

Kafane/Kavane 519.681 571.231 109,9

Kantine i pripremnice 928219 1.231.077 132,6obroka (Catering)

KM

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Po vrstama usluga

Ukupno 3.345.038 3.379.093 101,0

Pivo 152.451 142.080 93,2

Vino 96.427 86.247 89,4

Rakija 47.392 37.509 79,1

Ostala žestoka pi�a 92.062 94.573 102,7

Vo�ni sokovi 200.591 190.702 95,1

Ostala bezalkoholna 194.169 166.247 85,6pi�a

Mineralna voda 60.766 64.608 106,3i soda

Hrana 1.867.108 1.865.927 99,9

Napici 310.020 336.982 108,7

Duhan i šibice 1.756 2.807 159,9

Ostali robni promet - 3.000 -

Ostali nerobni - 16.600 -promet

No�enja 322.296 371.811 115,4

Napomena: Prethodni podaci

94 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

PROMET U UGOSTITELJSTVU

Page 93: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

TURIZAM

Dolasciturista

No�enjaturista

Dolasciturista

No�enjaturista

260 716 Doma�i 217 566

217 566 217 566

- -43 150

Kampovi i prostori - -202 - za kampiranje

Ostali smještaj - -

260 716 Strani 43 150

260 716 43 150

- - - -

Kampovi i prostori - - Kampovi i prostori - -za kampiranje za kampiranje

Ostali smještaj - - Ostali smještaj - -

Dolasciturista

No�enjaturista

Doma�i 217 566

Strani 43 150

Austrija 23 66

Njema�ka 7 16

Srbija 6 44

Turska 7 24

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 95

KAPACITETI, TURISTI I NO�ENJAJanuar / Sije�anj 2014. godine

Po vrstama objekata

Po vrstama objekata

I 2014 I 2014

Odmarališta i sli�ni

Ukupno

Doma�i Hoteli i sli�an smještaj

Odmarališta i sli�niStrani objekti za kra�i odmor

objekti za kra�i odmor objekti za kra�i odmor

Turisti i no�enja po zemljama iz kojih dolaze

I 2014

Broj ležaja

Ukupno

Hoteli i sli�an smještaj Hoteli i sli�an smještaj

Odmarališta i sli�ni

Page 94: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Page 95: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški bez stru�nepomo�i

160 159 88 71 1 159 1 -16 16 7 9 - 16 - -

6 6 2 4 - 6 - -

- - - - - - - -

4 4 4 - - 4 - -

10 9 7 2 1 9 1 -

12 12 8 4 - 12 - -

20 20 12 8 - 20 - -21 21 12 9 - 21 - -

4 4 - 4 - 4 - -

17 17 10 7 - 17 - -

30 30 17 13 - 30 - -

20 20 9 11 - 20 - -

ženski

UKUPNO 191 98 93 2 1 76 5

Bugojno 29 18 11 - - 10 -

Busova�a 14 6 8 - - 6 -

Dobreti�i - - - - - - -

Donji 11 3 8 - - 4 -Vakuf

Fojnica 9 5 4 - - 5 -

Gornji 7 4 3 - - 10 -Vakuf

Uskoplje

Jajce 21 9 12 1 - 8 2

Kiseljak 19 14 5 - - 10 1

Kreševo 3 3 - - - 1 -

Novi 21 12 9 1 - 3 -Travnik

Travnik 48 20 28 - 1 18 -

Vitez 9 4 5 - - 1 2

98 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Brojzaklju�enih

brakova

Brojrazvedenih

brakovaukupnopo spolu

umrladojen�ad

nasilnesmrtimuški

Vitez

Op�ine

U m r l i O d t o g a

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA, prethodni podaci Januar / Sije�anj 2014. godine

Op�ine Ukupnoro�eni

Ž i v o r o � e n i

Mrtvo-ro�eni

Gornji Vakuf

Mjesto poro�aja

ukupnopo spolu u

zdravstvenojustanovi

na drugom mjestu

ženski sa stru�nompomo�i

UKUPNOBugojno

Busova�a

Dobreti�i

Donji Vakuf

Fojnica

Travnik

Uskoplje

JajceKiseljak

Kreševo

Novi Travnik

Page 96: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLA�E

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

UKUPNO 38.928 99,9 99,2 698 712 102,0 100,7 1.052 1.073 102,0 100,5A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1.303 101,6 98,0 766 784 102,3 102,1 1.152 1.181 102,5 102,1B Va�enje ruda i kamena 929 927 99,8 101,0 952 1.063 111,7 117,7 1.436 1.606 111,8 117,1C Prera�iva�ka industrija 10.023 99,1 98,6 484 500 103,3 99,5 710 727 102,4 97,7D 685 706 103,1 103,7 1.565 1.637 104,6 104,1 2.425 2.539 104,7 104,2

E 600 621 103,5 103,0 660 600 90,9 90,5 982 893 90,9 90,3

F Gra�evinarstvo 1.300 91,5 91,2 436 466 106,9 106,0 643 687 106,9 106,1G Trgovina na veliko i na malo; 8.102 97,4 97,7 486 500 102,9 99,1 722 744 103,0 99,2

H Prijevoz i skladištenje 1.246 98,9 98,7 669 678 101,3 101,7 1.005 1.016 101,1 101,8I Djelatnosti pružanja smještaja 1.899 109,6 99,1 406 431 106,2 99,1 607 651 107,2 98,8

(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)J Informacije i komunikacije 437 420 96,1 100,0 1.368 1.503 109,9 106,3 2.116 2.335 110,3 106,8K 314 305 97,1 97,8 1.041 1.048 100,7 99,8 1.598 1.608 100,6 99,8

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 41 44 107,3 104,8 483 473 97,9 100,0 722 705 97,6 100,0M 404 428 105,9 107,8 617 627 101,6 100,4 932 949 101,8 100,6N 176 191 108,5 106,7 1.145 918 80,2 79,4 1.767 1.408 79,7 78,9

djelatnostiO 2.928 99,9 100,5 1.072 1.092 101,9 101,5 1.639 1.669 101,8 101,4

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 3.839 101,7 100,1 763 740 97,0 97,6 1.163 1.127 96,9 97,5Q Djelatnosti zdravstvene socijalna 2.913 99,1 99,6 939 977 104,0 103,2 1.437 1.501 104,4 103,6

zaštiteR Umjetnost, zabava i rekreacija 482 624 129,5 127,3 384 390 101,6 101,2 567 577 101,7 101,4S Ostale uslužne djelatnosti 335 341 101,8 98,0 896 915 102,1 105,0 1.382 1.411 102,1 105,200 Neraspore�eno 804 768 95,5 100,0 - - - - - - - -

po djelatnostima KD

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 99

PROSJE�NA NETO PLA�AJanuar / Sije�anj 2014. godine Januar / Sije�anj 2014. godine

3.7732.940

te pripreme i usluživanja hrane

Stru�ne,nau�ne i tehni�ke djelatnostiAdministrativne i pomo�ne uslužne

Javna uprava i odbrana; obavezno 2.931

ZAPOSLENOST

otpadom te djelatnosti sanacije okoliša1.4218.317

popravak motornih vozila i motocikala1.2601.733

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrbaelektri�nom energijom, plinom/

10.110

gasom, parom i klimatizacijaSnabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje

38.975

Finansijske djelatnosti i djelatnosti

1.283

ZAPOSLENOST I PLA�E PO PODRU�JIMA KD BiH 2010

Broj zaposlenih Prosje�na neto pla�a u KM

Prosje�na bruto pla�a u KM

02013

A B

C

DE

F

G

HI

JK

LMN

O

P

QR S 00

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 00

Page 97: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

38.928 99,9 99,2 698 712 102,0 100,7 1.052 1.073 102,0 100,54.157 100,2 98,0 706 728 103,1 101,7 1.064 1.099 103,3 101,81.677 100,2 96,7 724 707 97,7 98,4 1.092 1.068 97,8 98,1

37 97,4 94,9 887 893 100,7 102,8 1.371 1.378 100,5 102,91.530 95,9 94,9 698 708 101,4 102,7 1.046 1.062 101,5 102,61.878 99,8 100,0 755 748 99,1 99,2 1.141 1.133 99,3 99,42.430 100,5 99,8 743 739 99,5 95,7 1.120 1.112 99,3 95,52.901 97,7 97,5 884 904 102,3 99,1 1.341 1.372 102,3 98,93.459 100,3 99,1 641 672 104,8 104,6 968 1.012 104,5 104,31.107 94,7 96,2 627 638 101,8 101,3 943 964 102,2 101,63.190 98,8 99,0 754 752 99,7 100,3 1.149 1.146 99,7 100,3

10.745 101,3 101,5 693 720 103,9 102,6 1.043 1.080 103,5 101,75.817 100,3 99,0 590 599 101,5 99,3 883 895 101,4 99,2

Ukupno VSS VŠS NSS VKV KV NKV

41.976 1.269 1.002 9.407 - 289 16.003 662 13.3446.089 223 150 1.218 - 23 2.525 28 1.9223.237 93 54 831 - 49 1.237 109 864

110 - - 15 - - 26 4 652.948 57 52 642 - 3 1.288 16 8902.245 47 47 566 - 8 729 40 808

Gornji Vakuf Uskoplje 3.259 95 90 629 - 2 1.396 51 9963.911 90 75 842 - 27 1.498 78 1.3012.774 74 70 712 - 9 1.165 44 700

732 21 28 194 - 1 287 3 1984.224 95 115 1.015 - 65 1.528 79 1.3278.139 322 223 1.658 - 48 2.637 123 3.1284.308 152 98 1.085 - 54 1.687 87 1.145

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

100 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

ZAPOSLENOST I PLA�E PO OP�INAMA

Broj zaposlenih Prosje�na neto pla�a u KM Prosje�na bruto pla�a u KM

02013

UKUPNO 38.975Bugojno 4.147Busova�a 1.673Dobreti�i 38Donji Vakuf 1.595Fojnica 1.882Gornji Vakuf Uskoplje 2.417Jajce 2.969Kiseljak 3.447Kreševo 1.169Novit Travnik 3.228Travnik 10.608Vitez 5.802

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRU�NOJ SPREMI1)

Januar / Sije�anj 2014. godine

Op�ine SSS PKV

UKUPNOBugojnoBusova�aDobreti�iDonji VakufFojnica

JajceKiseljakKreševoNovit TravnikTravnikVitez

VSS3,0%

VŠS2,4% SSS

22,4%

NSS0,0%

VKV07%

KV38,1%

PKV1,6%

NKV31,8 %

NEZAPOSLENOT PREMA STRU�NOJ SPREMI

Page 98: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

2012 1013

Goveda 31.634 32.865 103,9

Krave i steone junice 24.026 24.482 101,9

Ovce 91.183 96.010 105,3 Ovce za priplod 70.934 73.030 103,0

Svinje 15.182 16.315 107,5

Krma�e i suprasne nazimice 1.662 2.375 142,9

Konji 1.401 1.365 97,4

Kobile i ždrjebne omice 291 328 112,7

Perad, 227 235 103,5

(u hiljad./tisu�. grla)

Koke nesilice, 170 173 101,6

(u hiljad./tisu�. grla)

Koze 3.535 3.807 107,7

Košnica p�ela 19.855 21.140 106,5

2012 1013

Kravlje mlijeko, (hilj./tis., litara) 38.207 39.611 103,7

Po muženoj kravi, (litara) 1.766 1.802 102,0

Ov�ije mlijeko, (hilj./tis., litara) 4.172 3.890 93,2

Po muženoj ovci, (litara) 64 60 93,8

Kozije mlijeko, (hilj./tis., litara) 367 425 115,8

Po muženoj kozi, (litara) 157 158 100,6

Vuna, (tona) 128 141 110,3

Po ovci, (kilograma) 1,6 1,7 106,3

Jaja (hilj./tis., komada) 25.828 28.691 111,1

Po kokoški, (komada) 158 166 105,0

Med, (tona) 163 195 119,8

Po košnici (kilograma) 8,2 9,2 112,2

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 101

BROJNO STANJE STOKE I STO�NA PROIZVODNJA2013. GODINA

Brojno stanje stokeUkupno

20132012

Proizvodnja mlijeka, vune, jaja i meda

Ukupno20132012

Page 99: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

2013 2014 2013 2014

UKUPNO 327 345 21 22 18 19 11

Trupci �etinara/�etinja�a 109 110 8 7 6 6 2

Jamsko drvo �etinara/�etinja�a 12 12 0 1 0 0 1

Ostalo dugo drvo �etinara/�etinja�a 1 0 0 0 - 0 0

Prostorno drvo �etinara/�etinja�a 41 49 3 2 2 1 2

Trupci liš�ara/lista�a 53 57 4 5 3 5 1

Jamsko drvo liš�ara/lista�a 2 1 - 0 - 0 0

Ostalo dugo drvo liš�ara/lista�a 0 0 - - - - -

Prostorno drvo liš�ara/lista�a - 1 - 0 - 0 -

Ogrjevno drvo �etinara/�etinja�a 1 0 0 0 0 0 -

Ogrjevno drvo liš�ara/lista�a 108 115 6 6 6 7 6

Ostalo grubo obra�eno drvo1) - - - - - - -

1) Uklju�uje sitno tehni�ko drvo, cijepane drvene motke i kolje

102 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)20142012 2013

I I

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATAJanuar / Sije�anj 2014. godine

u hilj./tis.m3

P r o i z v o d nj a P r o d a j a

Page 100: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

INDUSTRIJA

I 2004Ø 2013

I 2014XII 2013

I 2014I 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 93,3 97,7 106,6

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 81,2 95,9 107,2

AE Energija 117,2 120,9 91,1

BB Kapitalni proizvodi 54,4 62,5 85,4

CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 178,4 167,4 139,4

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 88,9 86,8 101,7

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-a

B VA�ENJE RUDA I KAMENA 121,4 121,0 125,0

05 Va�enje ugljena i lignita 147,8 116,4 147,4

07 Va�enje metalnih ruda 66,8 121,5 130,6

08 Va�enje ostalih ruda i kamena 10,8 25,1 8,1

C PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 90,0 93,5 107,7

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 79,4 87,3 91,7

11 Proizvodnja pi�a 74,5 50,5 126,5

13 Proizvodnja tekstila 0,1 14,7 0,1

14 Proizvodnja odje�e 105,0 99,0 121,9

15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 120,9 102,3 129,8

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

122,9 133,8 164,3

20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 89,7 139,4 139,1

21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata

116,5 - -

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plasti�nih masa 41,3 50,5 84,5

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

70,4 75,1 125,5

24 Proizvodnja baznih metala 76,6 85,5 104,3

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

56,6 65,7 79,5

28 Proizvodnja mašina i ure�aja, d. n. 84,0 88,9 100,0

30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 213,9 166,9 -

31 Proizvodnja namještaja 178,3 167,4 139,2

D 91,6 131,8 59,2

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom i plinom (osim 35.3)¹

91,6 131,8 59,2

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 103

PREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.Januar / Sije�anj 2014. godine

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRI�NOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNO

Page 101: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I 2014Ø 2013

II 2014Ø 2013

II 2014I 2014

II 2014II 2013

I-II 2014I-II 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 93,3 90,6 97,2 112,9 109,6

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 81,2 81,1 99,8 94,3 100,3

AE Energija 117,2 120,2 102,5 101,2 96,0

BB Kapitalni proizvodi 54,4 64,7 119,0 115,0 99,3

CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 178,4 129,8 72,8 168,2 150,2

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 88,9 85,6 96,3 115,8 108,2

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-a

B VA�ENJE RUDA I KAMENA 121,4 110,3 90,9 137,5 130,7

05 Va�enje ugljena i lignita 147,8 122,7 83,0 130,8 139,4

07 Va�enje metalnih ruda 66,8 102,1 152,7 146,5 139,7

08 Va�enje ostalih ruda i kamena 10,8 32,9 303,6 86,4 25,5

C PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 90,0 85,3 94,8 110,4 109,0

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 79,4 104,7 131,9 121,0 106,4

11 Proizvodnja pi�a 74,5 67,9 91,1 174,6 145,6

13 Proizvodnja tekstila 0,1 0,2 269,8 0,2 0,1

14 Proizvodnja odje�e 105,0 85,2 81,1 133,3 126,8

15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 120,9 117,6 97,3 126,9 128,3

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

122,9 106,7 86,8 125,3 143,6

20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 89,7 72,9 81,2 120,5 130,1

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plasti�nih masa 41,3 58,3 141,4 41,2 52,3

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

70,4 67,7 96,2 81,9 99,5

24 Proizvodnja baznih metala 76,6 73,8 96,3 82,6 92,4

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

56,6 73,0 129,1 119,5 98,0

28 Proizvodnja mašina i ure�aja, d. n. 84,0 72,0 85,7 81,8 90,7

30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 213,9 �* 209,4 - -

31 Proizvodnja namještaja 178,3 128,8 72,2 166,0 149,3

D 91,6 118,0 128,9 83,4 70,8

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom i plinom (osim 35.3)¹

91,6 118,0 128,9 83,4 70,8

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Februar / Velja�a 2014. godine

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRI�NOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

104

Page 102: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

Srednjobosanski kantonukupno 54.103 4.319 453 98 46.456 3.682 167 17 357 17 6.425 438 245 67

do 1 godine 291 291 10 10 134 134 5 5 2 2 137 137 3 3od 1 do 2 godine 426 98 7 4 317 63 1 1 - - 97 27 4 3od 3 do 5 godina 1.406 236 50 19 1.006 166 6 - 2 - 337 51 5 -od 6 do 10 godina 7.349 1.085 146 37 5.504 887 11 3 42 9 1.615 142 31 7

16.809 2.525 92 15 15.129 2.425 17 3 68 6 1.482 71 21 5više od 15 godina 27.822 84 148 13 24.366 7 127 5 243 - 2.757 10 181 49

Bugojno ukupno 6.156 445 42 9 5.353 393 13 1 23 1 709 33 16 8do 1 godine 20 20 1 1 7 7 1 1 - - 11 11 - -od 1 do 2 godine 22 3 - - 14 2 - - - - 8 1 - -od 3 do 5 godina 107 23 1 - 88 21 - - - - 18 2 - -od 6 do 10 godina 741 136 13 3 606 117 - - 2 1 120 15 - -

1.586 253 9 5 1.443 245 1 - 2 - 131 3 - -više od 15 godina 3.680 10 18 - 3.195 1 11 - 19 - 421 1 16 8

Busova�a ukupno 3.782 293 19 3 3.405 248 7 1 12 325 36 14 5do 1 godine 10 10 1 1 2 2 - - - - 7 7 - -od 1 do 2 godine 15 5 - - 11 3 - - - - 4 2 - -od 3 do 5 godina 85 21 4 2 66 10 - - - - 15 9 - -od 6 do 10 godina 413 63 1 - 293 47 1 1 1 - 116 15 1 -

1.148 189 3 - 1.074 186 - - 1 - 70 3 - -više od 15 godina 2.111 5 10 - 1.959 - 6 - 10 - 113 - 13 5

Dobreti�i ukupno 58 1 - - 56 1 - - - - 2 - - -do 1 godine - - - - - - - - - - - - - -od 1 do 2 godine - - - - - - - - - - - - - -od 3 do 5 godina - - - - - - - - - - - - - -od 6 do 10 godina 6 - - - 6 - - - - - - - - -

19 1 - - 19 1 - - - - - - - -više od 15 godina 33 - - - 31 - - - - - 2 - - -

Donji Vakuf ukupno 2.365 149 11 3 2.007 135 15 1 38 271 2 23 8do 1 godine 8 8 1 1 3 3 1 1 - - 2 2 1 1od 1 do 2 godine 10 4 - - 8 4 - - - - 2 - - -od 3 do 5 godina 23 3 - - 19 3 - - 1 - 3 - - -od 6 do 10 godina 236 33 3 1 201 32 2 - 8 - 22 - - -

586 93 2 - 523 93 2 - 10 - 49 - - -više od 15 godina 1.502 8 5 1 1.253 - 10 - 19 - 193 - 22 7

Fojnica ukupno 2.751 222 14 4 2.557 199 5 1 12 3 159 13 4 2do 1 godine 7 7 - - 4 4 - - 1 1 2 2 - -od 1 do 2 godine 8 6 2 1 3 2 - - - - 2 2 1 1od 3 do 5 godina 36 6 3 2 31 4 - - - - 2 - - -od 6 do 10 godina 255 35 3 - 227 31 - - 3 1 22 3 - -

900 160 1 - 860 154 - - 4 1 34 5 1 -više od 15 godina 1.545 8 5 1 1.432 4 5 1 4 - 97 1 2 1

Gornji vakuf Uskopljeukupno 3.762 210 33 13 3.297 179 13 1 23 390 16 6 1

do 1 godine 6 6 2 2 1 1 - - - - 3 3 - -od 1 do 2 godine 13 4 - - 10 3 - - - - 3 1 - -od 3 do 5 godina 58 13 6 4 43 9 1 - - - 8 - - -od 6 do 10 godina 453 55 9 5 358 42 - - 1 - 84 8 1 -

1.035 128 5 - 933 124 1 - 4 - 92 4 - -više od 15 godina 2.197 4 11 2 1.952 - 11 1 18 - 200 - 5 1

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 105

Teretna Ostalo

od 11 do 15 godina

Putni�ki Kobinovana

REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA ZA 2013. GODINU

Starost

Ukupno Motocikli Autobusi

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

Page 103: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

Jajce ukupno 4.558 333 65 16 3.927 275 12 - 33 3 506 31 15 8do 1 godine 17 17 2 2 8 8 - - - - 6 6 1 1od 1 do 2 godine 29 6 1 1 19 3 - - - - 8 1 1 1od 3 do 5 godina 100 19 6 4 70 9 2 - 1 - 21 6 - -od 6 do 10 godina 565 93 21 6 469 75 - - 6 2 68 10 1 -

1.386 188 9 1 1.259 180 1 - 4 1 113 6 - -više od 15 godina 2.461 10 26 2 2.102 - 9 - 22 - 290 2 12 6

Kiseljak ukupno 6.520 756 49 7 5.251 646 38 2 10 1.065 89 107 12do 1 godine 56 56 - - 23 23 - - - - 33 33 - -od 1 do 2 godine 52 10 - - 37 6 - - - - 15 4 - -od 3 do 5 godina 235 40 9 1 132 31 - - - - 89 8 5 -od 6 do 10 godina 1.108 183 22 4 761 151 2 - 1 - 299 22 23 6

2.284 457 8 - 2.018 434 2 - 4 - 237 21 15 2više od 15 godina 2.785 10 10 2 2.280 1 34 2 5 - 392 1 64 4

Kreševo ukupno 1.915 165 16 3 1.432 125 5 - 1 - 461 37 - -do 1 godine 29 29 - - 3 3 - - - - 26 26 - -od 1 do 2 godine 15 4 - - 13 4 - - - - 2 - - -od 3 do 5 godina 62 13 1 - 40 10 1 - - - 20 3 - -od 6 do 10 godina 477 38 5 2 232 28 - - - - 240 8 - -

536 81 5 1 456 80 - - - - 75 - - -više od 15 godina 796 - 5 - 688 - 4 - 1 - 98 - - -

Novi Travnik ukupno 4.731 356 32 7 4.297 324 14 1 30 1 352 20 6 3

do 1 godine 19 19 1 1 11 11 1 1 - - 5 5 1 1od 1 do 2 godine 38 - 1 - 35 - - - - - 2 - - -od 3 do 5 godina 136 20 1 1 127 18 1 - - - 7 1 - -od 6 do 10 godina 521 82 5 3 437 67 1 - 2 1 76 11 - -

1.519 232 6 1 1.416 228 3 - 3 - 91 3 - -više od 15 godina 2.498 3 18 1 2.271 - 8 - 25 - 171 - 5 2

Travnik ukupno 10.245 775 102 15 9.085 678 30 5 121 4 873 60 34 13do 1 godine 54 54 1 1 31 31 - - - - 22 22 - -od 1 do 2 godine 104 24 3 2 71 11 1 1 - - 27 9 2 1od 3 do 5 godina 324 39 12 3 227 30 1 - - - 84 6 - -od 6 do 10 godina 1.329 205 42 6 1.106 181 3 2 11 2 163 14 4 -

3.274 441 22 3 3.015 424 3 1 18 2 211 8 5 3više od 15 godina 5.160 12 22 - 4.635 1 22 1 92 - 366 1 23 9

Vitez ukupno 7.260 614 70 18 5.789 479 15 4 54 5 1.312 101 20 7do 1 godine 65 65 1 1 41 41 2 2 1 1 20 20 - -od 1 do 2 godine 120 32 - - 96 25 - - - - 24 7 - -od 3 do 5 godina 240 39 7 2 163 21 - - - - 70 16 - -od 6 do 10 godina 1.245 162 22 7 808 116 2 - 7 2 405 36 1 1

2.536 302 22 4 2.113 276 4 2 18 2 379 18 - -više od 15 godina 3.054 14 18 4 2.568 - 7 - 28 - 414 4 19 6

106 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Putni�ki Teretna

REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA ZA 2013. GODINU (nastavak)

Starost

Ukupno Motocikli

od 11 do 15 godina

Ostalo

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

Kobinovana Autobusi

Page 104: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

VANJSKA TRGOVINA

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 45.156 108,2 38.157 118,3 66.153 50.914 77,0 44.725 113,8

A Poljoprivreda, šumarstvoi ribarstvo

667 438 65,6 205 213,4 2.785 2.543 91,3 4.245 59,9

B Va�enje rude i kamena 71 46 65,1 421 11,0 746 110 14,7 1.555 7,1

C Prera�iva�ka industrija 43.691 108,0 36.259 120,5 62.508 48.061 76,9 38.834 123,8

D - - - - - - - - - -

Ostalo 544 981 180,4 1.271 77,2 113 200 176,4 92 217,2

- - - - - - - - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiHPrethodni podaci

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 45.156 108,2 38.157 118,3 66.153 50.914 77,0 44.725 113,8

1. Hrana i pi�a 3.190 1.949 61,1 1.428 136,5 15.817 10.524 66,5 8.987 117,1

2. Industrijski materijali 15.077 111,3 13.012 115,9 21.102 17.814 84,4 14.917 119,4

3. Goriva i maziva 353 399 113,0 253 157,7 574 489 85,2 2.858 17,1

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnih sredstava), dijelovi i pribor

2.575 3.070 119,2 3.491 87,9 13.799 11.289 81,8 8.943 126,2

5. Transportna sredstva,njihovi dijelovi i pribor

3.598 4.882 135,7 3.656 133,5 1.869 1.698 90,9 1.716 99,0

6. Proizvodi za širokupotrošnju

19.778 107,0 16.257 121,7 12.992 9.100 70,0 7.304 124,6

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti

- 1 - 60 1,7 - - - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 107

IZVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

UVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

41.738

40.456

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom, gasom/plinom, parom i klimatizacija

Nerazvrstano po kategorijama

IZVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4

UVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4

18.477

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

41.738

13.545

Page 105: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 45.156 108,2 38.157 118,3 66.153 50.914 77,0 44.725 113,8

0 Hrana i žive životinje 1.847 899 48,7 728 123,5 8.964 7.580 84,6 6.247 121,300 Žive životinje - - - - - 525 725 138,1 2.042 35,501 Meso i mesne prera�evine 224 103 46,0 129 79,8 4.217 3.523 83,5 496 710,302 - - - - - - 203 - - -03 - - - - - - - - - -

04 Žitarice i proizvodi od žitarica 25 - - 16 - 1.288 407 31,6 249 163,505 Vo�e i povr�e 1.226 711 58,0 245 290,2 669 246 36,8 328 75,006 Še�er, še�erne prera�evine i med 2 - - - - 20 111 555,0 304 36,507 Kafa, �aj, kakao i za�ini 53 5 9,4 48 10,4 1.350 1.501 111,2 1.913 78,508 Hrana za životinje - - - - - 45 143 317,8 60 238,309 Ostali jestivi proizvodi 317 80 25,2 290 27,6 850 721 84,8 855 84,31 Pi�a i duhan 1.344 1.050 78,1 701 149,8 6.560 2.719 41,4 2.517 108,011 Pi�a 1.344 1.050 78,1 701 149,8 6.491 2.719 41,9 2.517 108,012 Duhan i proizvodi od duhana - - - - - 69 - - - -

2 Sirove materije nejestive osim goriva

4.500 4.488 99,7 4.008 112,0 1.016 900 88,6 843 106,8

21 Sirove kože i sirovo krzno 64 - - 106 - 271 501 184,9 242 207,022 Uljano sjemenje i plodovi - - - - - 2 50 - - -23 Sirovi i sinteti�ki kau�uk - - - - - - 1 - 17 5,924 Drvo i pluta 3.833 3.716 96,9 2.653 140,1 331 174 52,6 427 40,725 Celuloza i papirni otpaci - - - - - - - - - -26 56 20 35,7 38 52,6 - 6 - - -

27 167 82 49,1 58 141,4 361 100 27,7 124 80,6

28 Metalne rude i otpaci od metala 380 654 172,1 1.153 56,7 28 50 178,6 27 185,229 Sirovine biljne i životinjske, ostale - 16 - - - 23 18 78,3 6 300,0

3 Mineralna goriva, mazivai srodni proizvodi

- - - 4 - 549 496 90,3 2.822 17,6

32 Ugalj, koks i briketi - - - - - 385 10 2,6 1.431 0,733 Nafta i derivati od nafte - - - 4 - 99 458 462,6 1.198 38,234 Prirodni i industrijski gas - - - - - 65 28 43,1 193 14,535 Elektri�na energija - - - - - - - - - -

4 - - - - - 459 401 87,4 301 133,2

41 Životinjska ulja i masti - - - - - 71 109 153,5 42 259,542 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana - - - - - 320 275 85,9 245 112,243 Prera�ena biljna i životinjska ulja

i masno�e - - - - - 68 17 25,0 14 121,4

5 Hemijski/Kemijski proizvodi 4.238 6.534 154,2 4.782 136,6 3.743 3.525 94,2 2.317 152,151 Organske hemikalije/kemikalije - - - - - 87 67 77,0 17 394,152 Anorganske hemikalije/kemikalije 3.828 5.768 150,7 4.269 135,1 21 48 228,6 59 81,453 Boje i štavila 8 6 75,0 11 54,5 287 182 63,4 124 146,854 Medicinski i farmaceutski proizvodi - - - - - 56 24 42,9 70 34,355 Toaletni proizvodi i proizvodi

za �iš�enje332 728 219,3 402 181,1 1.416 1.488 105,1 879 169,3

56 Vješta�ka �ubriva - - - - - - - - - -

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

41.738

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Mlijeko,mlije�ne prera�evine i jajaRibe, vodozemci i njihove prera�evine

Sirova tekstilna vlakna i njihovi otpaci

Prirodna �ubriva i minerali osim goriva

Ulja, masti i voskovi životinjski ili biljni porijekla

108

Page 106: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

57 11 - - 15 - 538 732 136,1 126 581,0

58 51 28 54,9 60 46,7 947 617 65,2 634 97,359 Ostale hemikalije/kemikalije 8 4 50,0 25 16,0 391 367 93,9 408 90,0

6 5.468 4.794 87,7 4.057 118,2 18.200 14.915 82,0 12.440 119,9

61 663 817 123,2 770 106,1 4.827 3.754 77,8 2.552 147,162 Guma i gumeni proizvodi 25 101 404,0 76 132,9 200 265 132,5 97 273,263 Proizvodi od drveta, osim

namještaja1.572 1.363 86,7 1.070 127,4 688 829 120,5 538 154,1

64 9 82 911,1 8 - 907 761 83,9 509 149,565 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi 139 58 41,7 232 25,0 4.606 3.113 67,6 2.669 116,666 Proizvodi od nemetalnih minerala 331 226 68,3 132 171,2 1.416 1.064 75,1 1.016 104,767 Željezo i �elik 54 50 92,6 144 34,7 2.896 3.131 108,1 2.844 110,168 Obojeni metali 8 5 62,5 1 500,0 281 338 120,3 579 58,469 Metalni proizvodi 2.667 2.092 78,4 1.624 128,8 2.379 1.660 69,8 1.636 101,5

7 6.053 7.772 128,4 7.106 109,4 17.372 14.662 84,4 12.239 119,8

71 Pogonske mašine i oprema 24 95 395,8 11 863,6 61 139 227,9 66 210,672 1.573 1.912 121,6 2.496 76,6 1.212 1.404 115,8 2.101 66,8

73 Mašine za obradu metala 461 191 41,4 168 113,7 118 190 161,0 197 96,474 202 602 298,0 516 116,7 7.458 5.903 79,1 1.893 311,875 23 58 252,2 19 305,3 1.943 2.000 102,9 1.853 107,9

76 Telekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvuka

31 23 74,2 78 29,5 2.595 1.584 61,0 2.862 55,3

77 166 34 20,5 178 19,1 2.324 1.859 80,0 1.596 116,578 Drumska vozila 3.559 4.819 135,4 3.586 134,4 1.661 1.583 95,3 1.671 94,779 Ostala transportna vozila 14 38 271,4 54 70,4 - - - - -

8 19.186 105,1 15.903 120,6 9.290 5.713 61,5 4.999 114,3

81 Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i grija�i ure�aji

234 121 51,7 154 78,6 720 319 44,3 729 43,8

82 Namještaj i njegovi dijelovi 1.733 2.196 126,7 2.639 83,2 881 479 54,4 548 87,4

83 Torbe, tašne, neseseri i sli�ni proizvodi

188 209 111,2 137 152,6 32 28 87,5 14 200,0

84 Odje�a 3.583 4.789 133,7 3.434 139,5 2.266 940 41,5 761 123,585 Obu�a 11.434 95,6 9.043 126,4 2.754 2.062 74,9 1.562 132,087 Nau�ni i kontrolni instrumenti 1 1 100,0 5 20,0 178 69 38,8 51 135,3

88 Fotografski i opti�ki proizvodi, satovi

3 - - 8 - 129 40 31,0 11 363,6

89 Ostali industrijski proizvodi 549 436 79,4 483 90,3 2.330 1.776 76,2 1.323 134,2

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama

41 433 - 868 49,9 - 3 - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 109

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Plasti�ne mase u primarnim oblicima

Plasti�ne mase, ne-primarni oblici

Industrijski proizvodi, razvrstani uglavnom po vrsti sirovinaKoža, krzno i proizvodi od kože i krzna

Papir, ljepenka i ostali sli�ni proizvodi

Mašine/Strojevi i transportna sredstva

11.956

Mašine specijalizirane za obra�ivanjeindustrije

Ostale industrijske mašine i djeloviKancelarijske mašine i mašine zaautomatomatsku obradu podataka

Elektri�ne mašine,aparati i ure�aji

Razni industrijski proizvodi 18.247

Page 107: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 41.738 45.156 108,2 38.157 118,3 66.153 50.914 77,0 44.725 113,8

Zemlje EU 37.738 41.988 111,3 34.523 121,6 44.041 33.098 75,2 29.542 112,0

Austrija 1.591 1.265 79,5 1.536 82,4 1.755 1.868 106,4 1.237 151,0

Belgija 51 226 443,1 9 - 245 206 84,1 98 210,2

Bugarska 30 34 113,3 93 36,6 599 360 60,1 181 198,9

�eška 423 635 150,1 400 158,8 1.032 567 54,9 587 96,6

Kipar - - - - - - - - - -

Danska - - - - - 12 1 8,3 38 2,6

Estonija - - - - - 1 - - - -

Finska - - - - - 31 32 103,2 1 -

Francuska 1.393 1.692 121,5 1.120 151,1 1.347 841 62,4 614 137,0

Gr�ka 8 - - 184 - 139 161 115,8 114 141,2

Hrvatska 3.294 2.744 83,3 2.325 118,0 8.612 5.623 65,3 5.563 101,1

Irska - - - - - 73 54 74,0 54 100,0

Italija 14.758 15.579 105,6 10.922 142,6 14.679 10.019 68,3 9.235 108,5

Latvija (Letonija) - - - - - - - - - -

Litvanija - - - - - - 31 - 2 -

Luksemburg 3.091 4.163 134,7 2.712 153,5 15 104 693,3 257 40,5

Ma�arska 104 27 26,0 435 6,2 988 898 90,9 1.010 88,9

Malta - - - - - - - - - -

116 149 128,4 175 85,1 1.214 551 45,4 285 193,3

Njema�ka 6.021 6.777 112,6 5.492 123,4 6.134 5.671 92,5 4.216 134,5

Poljska 1.342 1.488 110,9 846 175,9 2.251 1.815 80,6 962 188,7

Portugal / Portugalija - - - - - 90 46 51,1 - -

66 58 87,9 386 15,0 450 556 123,6 86 646,5

Slova�ka 137 741 540,9 1.052 70,4 576 213 37,0 499 42,7

Slovenija 3.230 3.809 117,9 4.558 83,6 2.171 2.537 116,9 3.662 69,3

Španija (Španjolska) 464 62 13,4 266 23,3 246 171 69,5 166 103,0

Švedska 1.363 1.811 132,9 1.851 97,8 877 718 81,9 485 148,0

Velika Britanija 256 728 284,4 161 452,2 504 55 10,9 190 28,9

Zemlje EFTE 217 293 135,0 473 61,9 80 141 176,3 68 207,4

Island - - - - - - - - - -

Lihtenštajn - - - - - - - - - -

Norveška - 15 - - - - - - 1 -

217 278 128,1 473 58,8 80 141 176,3 67 210,4

Ostale evropske/ europske zemlje

2.375 1.714 72,2 2.471 69,4 8.204 3.764 45,9 4.341 86,7

Albanija 656 380 57,9 298 127,5 2 8 400,0 5 160,0

Crna Gora 331 163 49,2 197 82,7 827 94 11,4 - -

110 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Švicarska (Švajcarska)

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Nizozemska (Holandija)

Rumunija (Rumunjska)

Page 108: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Kosovo 245 100 40,8 187 53,5 26 - - 5 -

Makedonija 125 72 57,6 60 120,0 803 103 12,8 258 39,9

Rusija - - - - - 82 5 6,1 10 50,0

Srbija 914 565 61,8 752 75,1 1.986 1.183 59,6 1.935 61,1

Turska 104 434 417,3 977 44,4 4.450 2.369 53,2 2.126 111,4

Ostale zemlje - - - - - 28 2 7,1 2 100,0

Afrika 170 285 167,6 - - 31 82 264,5 108 75,9Zemlje sjeverne Afrike 170 285 167,6 - - 18 82 455,6 2 -

Ostale Afri�ke zemlje - - - - - 13 - - 106 -

Amerika 78 - - 118 - 2.076 1.830 88,2 3.014 60,7Zemlje sjeverne amerike 78 - - 118 - 231 211 91,3 300 70,3

Kanada - - - - - 1 - - - -

SAD 78 - - 118 - 230 211 91,7 300 70,3

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Zemlje Centralne Amerikei Kariba

- - - - - 20 9 45,0 8 112,5

Zemlje južne Amerike - - - - - 1.825 1.610 88,2 2.706 59,5

Azija 371 242 65,2 125 193,6 11.720 11.999 102,4 7.652 156,8

Zemlje bliskog i srednje istoka

315 148 47,0 125 118,4 64 49 76,6 34 144,1

Ostale zemlje Azije 56 94 167,9 - - 11.656 11.950 102,5 7.618 156,9

Indija - - - - - 400 302 75,5 337 89,6

Japan - - - - - 151 298 197,4 54 551,9

Kina - 93 - - - 9.811 10.437 106,4 6.186 168,7

Malezija - - - - - 43 54 125,6 59 91,5

Ostale zemlje 56 1 1,8 - - 1.251 859 68,7 982 87,5

22 14 63,6 6 233,3 - - - - -

22 14 63,6 6 233,3 - - - - -

Australija 22 14 63,6 6 233,3 - - - - -

Novi Zeland - - - - - - - - - -

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Ostale zemlje okeanije/oceanija i polarnog regiona

- - - - - - - - - -

Neraspore�eno 767 620 80,8 441 140,6 1 - - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 111

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Zemlje okeanije/oceanije i polarnog regiona

Austrija i Novi Zeland

Page 109: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

UGOSTITELJSTVO

KM

2012 2013

Ukupno 2.015.702 2.356.018 116,9

Državna svojina 502.895 537.479 106,9

Privatna svojina 1.302.886 1.568.608 120,4

Mješovita svojina 209.921 249.931 119,1

Po vrstama ugostiteljskih objekata

Ukupno 2.015.702 2.356.018 116,9

Hoteli 1.298.988 1.480.097 113,9

Kampovi i druge vrste 502.895 537.479 106,9ugostiteljskih objekata za smještaj

Restorani 148.265 267.291 180,3Buffet 32.984 38.950 118,1Kafane/ 32.570 32.201 98,9Kavane

KM

2012 2013

Po vrstama usluga

Ukupno 2.015.702 2.356.018 116,9

Pivo 117.274 86.381 73,7

Vino 71.106 81.858 115,1

Rakija 11.502 19.855 172,6

Ostala žestoka pi�a 37.105 46.051 124,1

Vo�ni sokovi 51.958 41.673 80,2

Ostala bezalkoholna 89.113 73.971 83,0pi�a

Mineralna voda 42.154 48.874 115,9i soda

Hrana 745.541 1.111.484 149,1

Napici 139.264 183.477 131,7

Duhan i šibice 6.200 5.309 85,6

Ostali robni promet 2.500 - -

Ostali nerobni 601 59.279 -promet

No�enja 701.384 597.806 85,2

Napomena: Prethodni podaci

112 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

IndexX - XII 2013X - XII 2012

IV tromjese�je IndexX - XII 2013X - XII 2012

PROMET U UGOSTITELJSTVUIV tromjese�je 2013. godine

IV tromjese�je

Page 110: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

KM

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Ukupno 8.065.967 8.461.700 104,9

Državna svojina 1.870.235 1.742.970 93,2

Privatna svojina 5.191.383 5.641.393 108,7

Mješovita svojina 1.004.349 1.077.337 107,3

Po vrstama ugostiteljskih objekata

Ukupno 8.065.967 8.461.700 104,9

Hoteli 4.960.083 5.620.917 113,3Kampovi i druge vrste 1.870.235 1.742.970 93,2ugostiteljskih objekata za smještaj

Restorani 944.797 836.446 88,5BaroviBuffet 160.704 142.923 88,9

Kafane/ 130.148 118.444 91,0Kavane

KM

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Po vrstama usluga

Ukupno 8.065.967 8.461.700 104,9

Pivo 428.262 399.396 93,3

Vino 155130 278.465 179,5

Rakija 27.851 58.613 210,5

Ostala žestoka pi�a 101.634 134.505 132,3

Vo�ni sokovi 248.467 196.520 79,1

Ostala bezalkoholna 395.855 378.223 95,5pi�a

Mineralna voda 164.591 239.336 145,4i soda

Hrana 3.070.872 3.792.883 123,5

Napici 703.613 688.496 97,9

Duhan i šibice 16.078 32.052 199,4

Ostali robni promet 12.659 20.745 163,9

Ostali nerobni 8.072 225.787 2797,2promet

No�enja 2.732.883 2.016.679 73,8

Napomena: Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 113

PROMET U UGOSTITELJSTVU

Page 111: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

TURIZAM

Dolasciturista

No�enjaturista

Dolasciturista

No�enjaturista

2.480 5.711 Doma�i 1.716 3.5761.716 3.576 Hoteli i sli�an smještaj 1.502 3.146

Odmarališta i sli�ni 24 43764 2.135 objekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori - -1.688 - za kampiranje

Ostali smještaj 190 387

2.480 5.711 Strani 764 2.135Hoteli i sli�an smještaj 2.249 5.251 Hoteli i sli�an smještaj 747 2.105

24 43 Odmarališta i sli�ni - -objekti za kra�i odmor objekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori - - Kampovi i prostori - -za kampiranje za kampiranje

Ostali smještaj 207 417 Ostali smještaj 17 30

Dolasciturista

No�enjaturista

Dolasciturista

No�enjaturista

Doma�i 1.716 3.576 Švedska 6 15Strani 764 2.135 Turska 7 8

Austrija 45 113 Ujedinjeno Kraljevstvo 10 15Belgija 5 6 Ostale evropske / 30 83Bugarska 4 7 europske zemljeCrna Gora 3 9 Egipat 3 21Estonija 23 46 Ostale afri�ke zemlje 1 6Francuska 2 10 Sjedinjene Ameri�ke 1 1Holandija / 1 1 DržaveNizozemska Južna Koreja 1 7Hrvatska 370 1.186 Kuvajt 4 4Italija 51 124 Saudijska Arabija 4 4Litvanija 18 34 Ostale azijske zemlje 24 134Ma�arska 7 9 Australija 2 2Makedonija 5 7Norveška 1 2Njema�ka 15 25Poljska 1 1Portugal / 3 6PortugalijaRusija 5 13Slova�ka 22 66Slovenija 35 69Srbija 37 71Španija / 3 8ŠpanjolskaŠvajcarska / 15 22Švicarska(uklju�uju�i Lihtenštajn)

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

KAPACITETI, TURISTI I NO�ENJAJanuar / Sije�anj 2014. godine

Po vrstama objekata

Po vrstama objekata

I 2014 I 2014

I 2014

UkupnoDoma�i

Strani

Broj ležaja

Ukupno

Odmarališta i sli�ni

114

Turisti i no�enjapo zemljama

iz kojih dolaze

Turisti i no�enjapo zemljama

iz kojih dolazeI 2014

Page 112: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

HERCEGOVA�KO - NERETVANSKI KANTON

Page 113: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški bez stru�nepomo�i

115 115 58 57 - 115 - -

12 12 5 7 - 12 - -

13 13 4 9 - 13 - -

3 3 1 2 - 3 - -

16 16 8 8 - 16 - -

61 61 34 27 - 61 - -

- - - - - - - -

5 5 2 3 - 5 - -

- - - - - - - -

5 5 4 1 - 5 - -

ženski

UKUPNO 122 60 62 - - 42 -

�apljina 17 8 9 - - 3 -

�itluk 8 3 5 - - - -

Jablanica 10 4 6 - - 3 -

Konjic 12 8 4 - - 7 -

Grad 66 33 33 - - 25 -

Mostar

Neum 1 - 1 - - - -

Prozor 4 1 3 - - 4 -

Ravno 1 1 - - - - -

Stolac 3 2 1 - - - -

116 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA, prethodni podaci Januar / Sije�anj 2014. godine

Op�ine Ukupnoro�eni

Ž i v o r o � e n i

Mrtvo-ro�eni

Mjesto poro�aja

ukupnopo spolu u

zdravstvenojustanovi

na drugom mjestu

ženski sa stru�nompomo�i

UKUPNO

�apljina

�itluk

Jablanica

Konjic

Grad Mostar

Neum

Prozor

Ravno

Stolac

Op�ine

U m r l i O d t o g aBroj

zaklju�enihbrakova

Brojrazvedenih

brakovaukupnopo spolu umrla

dojen�adnasilnesmrtimuški

Page 114: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLA�E

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

UKUPNO 47.262 101,2 100,1 891 898 100,8 100,3 1.365 1.377 100,9 100,4A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 592 552 93,2 94,2 688 792 115,1 108,0 1.035 1.199 115,9 108,3B Va�enje ruda i kamena 110 110 100,0 105,8 430 433 100,7 99,9 632 638 100,9 100,0C Prera�iva�ka industrija 6.489 101,5 100,9 789 795 100,8 98,5 1.205 1.213 100,7 98,4D 1.822 99,6 100,8 1.685 1.759 104,4 103,3 2.620 2.739 104,5 103,4

E Snabdijevanje/Opskrba vodom; 987 993 100,6 100,1 820 856 104,4 104,3 1.243 1.299 104,5 104,3

F Gra�evinarstvo 2.319 100,3 100,0 604 613 101,5 100,6 910 922 101,3 100,5G Trgovina na veliko i na malo; 8.457 102,0 101,1 529 534 100,9 100,7 793 802 101,1 100,8

H Prijevoz i skladištenje 2.274 100,5 101,2 879 894 101,7 102,6 1.333 1.357 101,8 102,8I Djelatnosti pružanja smještaja 2.727 115,4 102,0 606 592 97,7 97,4 913 889 97,4 97,3

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 1.325 97,1 100,2 1.390 1.495 107,6 103,6 2.161 2.327 107,7 103,7K 1.356 96,0 96,9 1.402 1.403 100,1 100,0 2.199 2.207 100,3 99,8

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 117 210 179,5 187,5 621 548 88,2 79,0 930 820 88,1 78,3M 875 966 110,4 107,9 719 715 99,4 99,6 1.091 1.084 99,3 99,5N 2.303 106,5 103,6 426 397 93,2 98,2 635 590 93,0 97,6

djelatnostiO Javna uprava i odbrana; obavezno 4.592 95,8 97,1 1.208 1.213 100,4 99,3 1.862 1.869 100,4 99,2

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 4.396 102,3 100,4 857 858 100,1 99,5 1.312 1.315 100,2 99,5Q 3.828 102,1 101,0 965 1.005 104,1 102,8 1.478 1.543 104,4 102,9

zaštiteR Umjetnost, zabava i rekreacija 895 75,3 71,9 446 439 98,4 101,4 666 656 98,4 101,5S Ostale uslužne djelatnosti 500 598 119,6 109,7 987 895 90,7 99,7 1.502 1.357 90,3 99,700 Neraspore�eno 1.050 94,7 100,0 - - - - - - - -

po djelatnostima KD

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 117

ZAPOSLENOST I PLA�E PO PODRU�JIMA KD BiH 2010

Broj zaposlenih Prosje�na neto pla�a u KM

Prosje�na bruto pla�a u KM

02013

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba 1.830elektri�nom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija

46.712

6.395

2.363

1.364Finansijske djelatnosti i djelatnosti 1.412

uklanjanje otpadnih voda, upravljanjeotpadom te djelatnosti sanacije okoliša

2.3138.291

popravak motornih vozila i motocikala2.262

4.299Djelatnosti zdravstvene socijalna 3.750

Stru�ne, nau�ne i tehni�ke djelatnostiAdministrativne i pomo�ne uslužne 2.162

4.793

1.188

1.109

ZAPOSLENOST PROSJE�NA NETO PLA�AJanuar / Sije�anj 2014. godine Januar / Sije�anj 2014. godine

A BC

D

E

F

G

HIJK

LMN

O

P

QR S 00

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.800

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 00

Page 115: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

47.262 101,2 100,1 891 898 100,8 100,3 1.365 1.377 100,9 100,43.283 98,9 100,2 827 848 102,5 101,7 1.258 1.292 102,7 101,74.599 96,4 93,8 671 677 100,9 100,8 1.010 1.021 101,1 101,01.905 101,2 99,1 936 977 104,4 105,4 1.431 1.497 104,6 105,54.790 101,9 100,6 690 701 101,6 100,0 1.042 1.060 101,7 100,1

29.633 102,0 100,8 956 962 100,6 100,2 1.471 1.480 100,6 100,1942 95,5 99,9 773 773 100,0 100,4 1.169 1.170 100,1 100,5

1.140 108,5 109,3 943 879 93,2 93,6 1.430 1.324 92,6 92,966 100,0 98,5 1.080 1.124 104,1 101,7 1.657 1.702 102,7 100,3

904 101,8 99,9 788 795 100,9 99,9 1.191 1.202 101,0 99,9

Ukupno VSS VŠS NSS VKV KV NKV

UKUPNO 32.903 2.749 1.147 9.642 - 129 11.836 543 6.857�apljina 3.249 204 137 987 - 17 1.239 70 595�itluk 2.493 196 96 798 - 2 1.072 24 305Jablanica 2.298 166 44 627 - 10 917 55 479Konjic 3.984 260 98 865 - 9 1.292 30 1.430Grad Mostar 16.393 1.620 628 5.288 - 85 5.548 301 2.923Neum 410 31 24 116 - 1 163 4 71Prozor/Rama 1.935 130 67 403 - 1 760 33 541Ravno 32 1 - 10 - - 13 1 7Stolac 2.109 141 53 548 - 4 832 25 506

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

118 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

ZAPOSLENOST I PLA�E PO OP�INAMA

Broj zaposlenih Prosje�na neto pla�a u KM Prosje�na bruto pla�a u KM

02013

�itluk 4.771Jablanica 1.882

UKUPNO 46.712�apljina 3.321

Neum 986Prozor/Rama 1.051

Konjic 4.699Grad Mostar 29.048

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRU�NOJ SPREMI1)

Op�ine SSS PKV

Januar / Sije�anj 2014. godine

Ravno 66Stolac 888

VSS8,4%

VŠS3,5%

SSS29,3%

NSS0,0%

VKV0,4%

KV36,0%

PKV1,7%

NKV20,8%

NEZAPOSLENOST PREMA STRU�NOJ SPREMI

Page 116: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

POLJOPRIVREDA, �UMARSTVO���������

2012 1013

Goveda 11.336 11.376 100,4

Krave i steone junice 8.757 8.973 102,5

Ovce 96.939 95.070 98,1 Ovce za priplod 80.960 79.850 98,6

Svinje 12.874 11.632 90,4

Krma�e i suprasne nazimice 627 927 147,8

Konji 559 497 88,9

Kobile i ždrjebne omice 139 136 97,8

Perad, 380 154 40,5

(u hiljad./tisu�. grla)

Koke nesilice, 127 117 92,2

(u hiljad./tisu�. grla)

Koze 14.897 13.375 89,8

Košnica p�ela 35.617 36.400 102,2

2012 1013

Kravlje mlijeko, (hilj./tis., litara) 19.390 21.527 111,0

Po muženoj kravi, (litara) 2.452 2.616 106,7

Ov�ije mlijeko, (hilj./tis., litara) 2.734 2.732 99,9

Po muženoj ovci, (litara) 38 39 102,6

Kozije mlijeko, (hilj./tis., litara) 1.407 1.138 80,9

Po muženoj kozi, (litara) 199 166 83,4

Vuna, (tona) 111 91 82,5

Po ovci, (kilograma) 1,3 1,1 84,6

Jaja (hilj./tis., komada) 21.450 21.700 101,2

Po kokoški, (komada) 183 185 101,1

Med, (tona) 314 358 114,0

Po košnici (kilograma) 8,8 9,8 111,4

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 119

BROJNO STANJE STOKE I STO�NA PROIZVODNJA2013. GODINA

Brojno stanje stokeUkupno

20132012

Proizvodnja mlijeka, vune, jaja i meda

Ukupno20132012

Page 117: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

2013 2014 2013 2014

UKUPNO 70 83 6 7 6 6 4

Trupci �etinara/�etinja�a 3 5 0 0 1 0 0

Jamsko drvo �etinara/�etinja�a - 0 - - - - -

Ostalo dugo drvo �etinara/�etinja�a - - - - - - -

Prostorno drvo �etinara/�etinja�a 1 2 0 0 0 0 0

Trupci liš�ara/lista�a 26 29 3 3 3 3 0

Jamsko drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Ostalo dugo drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Prostorno drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Ogrjevno drvo �etinara/�etinja�a - - - - - - -

Ogrjevno drvo liš�ara/lista�a 39 47 3 3 2 3 4

Ostalo grubo obra�eno drvo1) - - - - - - -

1) Uklju�uje sitno tehni�ko drvo, cijepane drvene motke i kolje

120 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)20142012 2013

I I

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATAJanuar / Sije�anj 2014. godine

u hilj./tis.m3

P r o i z v o d nj a P r o d a j a

Page 118: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

INDUSTRIJA

I 2014Ø 2013

I 2014XII 2013

I 2014I 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 102,8 110,4 92,9

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 94,2 102,1 92,1

AE Energija 111,2 154,7 79,8

BB Kapitalni proizvodi 93,7 96,6 92,5

CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 32,0 12,4 68,6

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 65,8 29,2 99,6

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-a

B VA�ENJE RUDA I KAMENA 141,7 - -

08 Va�enje ostalih ruda i kamena 141,7 - -

C PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 91,6 90,6 91,8

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 49,8 48,5 66,6

11 Proizvodnja pi�a 114,2 10,5 1522,7

14 Proizvodnja odje�e 104,1 51,4 174,9

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

59,1 50,0 198,5

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 79,1 99,0 74,7

18 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 85,4 64,5 92,2

20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 63,8 50,9 85,7

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plasti�nih masa 88,9 91,6 105,3

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

27,0 36,2 35,5

24 Proizvodnja baznih metala 93,1 100,9 90,1

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

105,8 115,1 99,5

28 Proizvodnja mašina i ure�aja, d. n. 104,8 93,7 147,8

31 Proizvodnja namještaja 32,0 12,4 68,6

D 111,2 154,7 79,8

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nomenergijom i plinom (osim 35.3)¹

111,2 154,7 79,8

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 121

PREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.Januar / Sije�anj 2014. godine

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRI�NOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNO

Page 119: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I 2014Ø 2013

II 2014Ø 2013

II 2014I 2014

II 2014II 2013

I-II 2014I-II 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 102,8 106,5 103,6 95,3 94,1

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 94,2 89,8 95,3 91,9 92,0

AE Energija 111,2 119,1 107,0 78,1 78,9

BB Kapitalni proizvodi 93,7 92,7 98,9 97,7 95,0

CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 32,0 101,8 318,4 92,3 85,2

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 65,8 83,8 127,2 110,3 105,3

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-a

B VA�ENJE RUDA I KAMENA 141,7 121,3 85,6 - -

08 Va�enje ostalih ruda i kamena 141,7 121,3 85,6 - -

C PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 91,6 89,8 98,0 93,2 92,5

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 49,8 70,3 141,2 81,4 74,5

11 Proizvodnja pi�a 114,2 164,5 144,0 �* �*

14 Proizvodnja odje�e 104,1 75,1 72,1 172,2 173,8

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

59,1 76,6 129,6 88,7 116,8

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 79,1 89,8 113,5 85,2 79,9

18 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 85,4 77,2 90,4 97,2 94,5

20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 63,8 121,3 190,0 96,3 92,3

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plasti�nih masa 88,9 51,6 58,0 89,2 98,8

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

27,0 28,4 105,2 37,2 36,4

24 Proizvodnja baznih metala 93,1 87,8 94,3 88,3 89,2

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

105,8 103,7 98,1 111,7 105,2

28 Proizvodnja mašina i ure�aja, d. n. 104,8 105,1 100,3 139,0 143,3

31 Proizvodnja namještaja 32,0 101,8 318,4 92,3 85,2

D 111,2 119,1 107,0 78,1 78,9

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nomenergijom i plinom (osim 35.3)¹

111,2 119,1 107,0 78,1 78,9

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Februar / Velja�a 2014. godine

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRI�NOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

122

Page 120: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

Hercegova�ko - neretvanski kantonukupno 64.906 4.301 846 158 56.276 3.619 157 15 337 15 7.220 455 70 39

do 1 godine 647 647 23 23 429 429 3 3 2 2 187 187 3 3od 1 do 2 godine 901 264 30 15 685 187 - - 8 1 168 52 10 9od 3 do 5 godina 3.496 452 124 20 2.836 396 5 1 19 1 509 33 3 1od 6 do 10 godina 12.778 1.146 316 58 10.797 957 16 2 61 8 1.579 115 9 6od 11 do 15 godina 16.717 1.735 197 31 14.777 1.642 21 2 127 3 1.584 52 11 5više od 15 godina 30.367 57 156 11 26.752 8 112 7 120 - 3.193 16 34 15

�apljinaukupno 7.216 443 50 12 6.206 370 19 1 17 1 911 46 13 13

do 1 godine 42 42 2 2 33 33 - - 1 1 5 5 1 1od 1 do 2 godine 48 20 1 - 31 7 - - - - 8 5 8 8od 3 do 5 godina 266 47 10 2 216 41 1 - - - 39 4 - -od 6 do 10 godina 1.183 118 16 3 1.010 95 2 - 1 - 154 20 - -od 11 do 15 godina 1.855 206 10 4 1.587 192 4 - 4 - 249 9 1 1više od 15 godina 3.822 10 11 1 3.329 2 12 1 11 - 456 3 3 3

�itlukukupno 7.162 507 122 24 5.734 385 19 2 109 7 1.173 84 5 5

do 1 godine 89 89 4 4 32 32 - - - - 53 53 - -od 1 do 2 godine 120 29 5 1 86 25 - - 5 - 24 3 - -od 3 do 5 godina 461 71 19 4 302 60 - - 11 1 129 6 - -od 6 do 10 godina 1.819 149 59 13 1.377 115 4 1 26 4 353 16 - -od 11 do 15 godina 1.807 163 23 2 1.492 152 1 - 35 2 254 5 2 2više od 15 godina 2.866 6 12 - 2.445 1 14 1 32 - 360 1 3 3

Jablanicaukupno 2.332 114 30 4 2.106 107 4 - 10 - 179 3 3 -

do 1 godine 7 7 - - 6 6 - - - - 1 1 - -od 1 do 2 godine 15 - - - 12 - - - - - 3 - - -od 3 do 5 godina 82 6 2 1 65 5 1 - - - 14 - - -od 6 do 10 godina 312 35 8 1 266 33 - - 3 - 34 1 1 -od 11 do 15 godina 643 64 10 1 602 62 1 - 4 - 26 1 - -više od 15 godina 1.273 2 10 1 1.155 1 2 - 3 - 101 - 2 -

Konjicukupno 6.111 378 29 4 5.326 323 16 3 49 - 672 47 19 1

do 1 godine 29 29 1 1 16 16 - - - - 12 12 - -od 1 do 2 godine 55 9 2 - 29 4 - - - - 22 4 2 1od 3 do 5 godina 158 19 5 - 109 12 1 1 3 - 39 6 1 -od 6 do 10 godina 784 107 9 2 636 83 1 1 2 - 135 21 1 -od 11 do 15 godina 1.590 212 4 - 1.425 208 3 1 14 - 141 3 3 -više od 15 godina 3.495 2 8 1 3.111 - 11 - 30 - 323 1 12 -

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 123

REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA ZA 2013. GODINU

Starost

Ukupno Autobusi Teretna OstaloMotocikli Putni�ki Kobinovana

Page 121: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

Grad Mostar

ukupno 35.254 2.488 549 105 30.834 2.104 82 5 116 6 3.657 255 16 13

do 1 godine 458 458 16 16 326 326 3 3 - - 111 111 2 2

od 1 do 2 godine 622 195 21 13 492 143 - - 3 1 106 38 - -

od 3 do 5 godina 2.351 278 77 12 2.001 251 1 - 5 - 267 15 - -

od 6 do 10 godina 7.644 623 195 34 6.568 526 9 - 27 4 840 54 5 5

od 11 do 15 godina 9.141 906 136 22 8.158 855 11 - 49 1 784 27 3 1

više od 15 godina 15.038 28 104 8 13.289 3 58 2 32 - 1.549 10 6 5

Neum

ukupno 1.209 66 44 4 1.001 51 2 2 4 157 8 1 1

do 1 godine 2 2 - - - - - - - - 2 2 - -

od 1 do 2 godine 15 2 - - 13 2 - - - - 2 - - -

od 3 do 5 godina 64 10 8 - 48 8 - - - - 8 2 - -

od 6 do 10 godina 256 31 25 4 206 25 - - 1 - 24 2 - -

od 11 do 15 godina 289 18 6 - 246 16 1 1 2 - 34 1 - -

više od 15 godina 583 3 5 - 488 - 1 1 1 - 87 1 1 1

Prozor

Rama

ukupno 2.492 134 3 2.241 120 9 2 25 1 204 7 10 4

do 1 godine 4 4 - - 2 2 - - 1 1 1 1 - -

od 1 do 2 godine 9 5 - - 7 3 - - - - 2 2 - -

od 3 do 5 godina 34 5 - - 26 5 - - - - 7 - 1 -

od 6 do 10 godina 374 37 - - 351 36 - - 1 - 21 1 1 -

od 11 do 15 godina 641 78 3 - 575 74 - - 17 - 45 3 1 1

više od 15 godina 1.430 5 - - 1.280 - 9 2 6 - 128 - 7 3

Stolac

ukupno 3.130 171 19 5 2.828 159 6 7 267 5 3 2

do 1 godine 16 16 - - 14 14 - - - - 2 2 - -

od 1 do 2 godine 17 4 1 1 15 3 - - - - 1 - - -

od 3 do 5 godina 80 16 3 1 69 14 1 - - - 6 - 1 1

od 6 do 10 godina 406 46 4 1 383 44 - - - - 18 - 1 1

od 11 do 15 godina 751 88 5 2 692 83 - - 2 - 51 3 1 -

više od 15 godina 1.860 1 6 - 1.655 1 5 - 5 - 189 - - -

124 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA ZA 2013. GODINU (nastavak)

Starost

Ukupno Motocikli Putni�ki Kobinovana Autobusi Teretna Ostalo

Page 122: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

VANJSKA TRGOVINA

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 47.410 107,7 60.892 77,9 89.393 69.801 78,1 77.129 90,5

A Poljoprivreda, šumarstvoi ribarstvo

717 1.001 139,6 1.153 86,8 2.858 1.651 57,8 2.803 58,9

B Va�enje rude i kamena - 0 - 13 2,9 421 549 130,5 1.541 35,6

C Prera�iva�ka industrija 45.647 119,3 53.807 84,8 84.321 63.182 74,9 72.184 87,5

D 4.187 40 1,0 4.940 0,8 1.572 4.295 273,3 420 -

Ostalo 854 723 84,6 979 73,8 222 123 55,4 182 67,5

- - - - - - - - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Prethodni podaci

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 47.410 107,7 60.892 77,9 89.393 69.801 78,1 77.129 90,5

1. Hrana i pi�a 2.070 1.693 81,8 1.559 108,6 16.333 15.166 92,9 18.879 80,3

2. Industrijski materijali 41.049 153,5 45.797 89,6 37.349 31.651 84,7 36.331 87,1

3. Goriva i maziva 4.223 64 1,5 4.963 1,3 1.924 4.958 257,7 1.301 381,1

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnih sredstava), dijelovi i pribor

1.991 2.434 122,3 2.312 105,3 18.445 6.242 33,8 8.206 76,1

5. Transportna sredstva,njihovi dijelovi i pribor

73 40 54,8 52 76,9 3.897 2.648 67,9 3.091 85,7

6. Proizvodi za širokupotrošnju

1.047 1.236 118,1 1.154 107,1 11.424 9.135 80,0 9.320 98,0

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti

7.867 894 11,4 5.055 17,7 21 1 4,8 1 100,0

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 125

XII2013

44.011

IZVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

UVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

UVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

44.011

26.740

38.252

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom, gasom/plinom, parom i klimatizacija

Nerazvrstano po kategorijama

IZVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4

Page 123: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 47.410 107,7 60.892 77,9 89.393 69.801 78,1 77.129 90,5

0 Hrana i žive životinje 1.632 1.144 70,1 1.389 82,4 14.659 14.117 96,3 17.695 79,800 Žive životinje - - - - - 161 130 80,7 51 254,901 Meso i mesne prera�evine - - - - - 493 211 42,8 584 36,102 - - - 26 - 1.724 1.412 81,9 2.126 66,403 242 104 43,0 83 125,3 932 1.813 194,5 1.857 97,604 Žitarice i proizvodi od žitarica 125 136 108,8 273 49,8 2.463 2.095 85,1 2.288 91,605 Vo�e i povr�e 981 763 77,8 865 88,2 2.411 1.787 74,1 2.814 63,506 Še�er, še�erne prera�evine i med - - - - - 246 408 165,9 416 98,107 Kafa, �aj, kakao i za�ini 282 141 50,0 139 101,4 2.686 1.838 68,4 2.502 73,508 Hrana za životinje - - - - - 371 375 101,1 463 81,009 Ostali jestivi proizvodi 2 - - 3 - 3.172 4.048 127,6 4.594 88,11 Pi�a i duhan 438 548 125,1 171 320,5 1.203 968 80,5 965 100,311 Pi�a 438 548 125,1 171 320,5 732 731 99,9 688 106,312 Duhan i proizvodi od duhana - - - - - 471 237 50,3 277 85,6

2 Sirove materije nejestive osim goriva

1.526 1.367 89,6 1.923 71,1 8.063 7.914 98,2 10.549 75,0

21 Sirove kože i sirovo krzno - - - - - - - - - -22 Uljano sjemenje i plodovi - - - - - 272 - - 43 -23 Sirovi i sinteti�ki kau�uk - - - - - - - - - -24 Drvo i pluta 508 430 84,6 430 100,0 65 11 16,9 19 57,925 Celuloza i papirni otpaci - - - - - - - - 3 -26 - - - - - 7 48 685,7 - -27 - - - 13 - 272 389 143,0 938 41,528 Metalne rude i otpaci od metala 830 719 86,6 962 74,7 7.095 7.148 100,7 9.149 78,129 Sirovine biljne i životinjske, ostale 188 218 116,0 518 42,1 352 318 90,3 397 80,1

3 Mineralna goriva, mazivai srodni proizvodi

4.187 40 1,0 4.940 0,8 1.864 5.296 284,1 4.046 130,9

32 Ugalj, koks i briketi - - - - - 149 177 118,8 137 129,233 Nafta i derivati od nafte - - - - - 143 824 576,2 3.024 27,234 Prirodni i industrijski gas - - - - - - - - 465 -35 Elektri�na energija 4.187 40 1,0 4.940 0,8 1.572 4.295 273,2 420 -

4 - - - - - 1.240 681 54,9 1.012 67,3

41 Životinjska ulja i masti - - - - - 24 75 312,5 133 56,442 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana - - - - - 1.202 604 50,2 877 68,943 Prera�ena biljna i životinjska ulja

i masno�e - - - - - 14 2 14,3 2 100,0

5 Hemijski/Kemijski proizvodi 140 841 600,7 660 127,4 15.002 11.534 76,9 10.309 111,951 Organske hemikalije/kemikalije - - - - - 53 22 41,5 102 21,652 Anorganske hemikalije/kemikalije - - - 12 - 1.466 1.430 97,5 629 227,353 Boje i štavila 59 792 - 607 130,5 483 740 153,2 530 139,654 Medicinski i farmaceutski proizvodi 22 - - - - 7.725 5.435 70,4 5.491 99,055 Toaletni proizvodi i proizvodi

za �iš�enje4 37 925,0 - - 787 1.105 140,4 990 111,6

56 Vješta�ka �ubriva 8 - - 14 - 69 56 81,2 75 74,7

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

44.011

Mlijeko,mlije�ne prera�evine i jaja

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Ribe, vodozemci i njihove prera�evine

Sirova tekstilna vlakna i njihovi otpaciPrirodna �ubriva i minerali osim goriva

Ulja, masti i voskovi životinjski ili biljni porijekla

126

Page 124: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

57 2 - - 1 - 1.963 982 50,0 1.722 57,0

58 39 12 30,8 6 200,0 944 652 69,1 363 179,6

59 Ostale hemikalije/kemikalije 6 - - 20 - 1.512 1.112 73,5 407 273,2

6 38.605 155,1 43.053 89,7 22.132 18.244 82,4 18.373 99,3

61 - - - - - - 7 - - -

62 Guma i gumeni proizvodi 3 5 166,7 20 25,0 1.176 465 39,5 411 113,163 140 92 65,7 175 52,6 411 445 108,3 562 79,264 41 33 80,5 39 84,6 782 812 103,8 494 164,465 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi 3 - - 36 - 1.172 895 76,4 558 160,4

66 Proizvodi od nemetalnih minerala 397 239 60,2 37 645,9 3.209 3.268 101,8 1.648 198,367 Željezo i �elik 1.232 1.269 103,0 1.665 76,2 2.278 2.255 99,0 1.893 119,168 Obojeni metali 32.755 173,4 37.051 88,4 11.278 8.035 71,2 11.723 68,569 Metalni proizvodi 4.186 4.212 100,6 4.030 104,5 1.826 2.062 112,9 1.084 190,2

7 2.053 2.453 119,5 2.335 105,1 20.590 7.975 38,7 10.940 72,9

71 Pogonske mašine i oprema 1 - - - - 4.050 93 2,3 1.998 4,7

72 357 192 53,8 562 34,2 5.754 332 5,8 377 88,1

73 Mašine za obradu metala 456 492 107,9 264 186,4 1.137 105 9,2 268 39,274 1.071 1.625 151,7 1.252 129,8 2.106 1.400 66,5 2.388 58,6

75 55 29 52,7 59 49,2 299 121 40,5 194 62,4

76 24 27 112,5 17 158,8 2.688 1.255 46,7 1.126 111,5

77 21 48 228,6 136 35,3 1.784 2.396 134,3 1.817 131,978 Drumska vozila 68 40 58,8 45 88,9 2.772 2.271 81,9 2.769 82,079 Ostala transportna vozila - - - - - - 2 - 3 66,7

8 9.143 2.412 26,4 6.420 37,6 4.638 3.072 66,2 3.239 94,8

81 Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i grija�i ure�aji

48 22 45,8 50 44,0 706 255 36,1 274 93,1

82 Namještaj i njegovi dijelovi 375 358 95,5 410 87,3 184 108 58,7 270 40,0

83 Torbe, tašne, neseseri i sli�ni proizvodi

- - - - - 115 123 107,0 161 76,4

84 Odje�a 270 604 223,7 468 129,1 514 250 48,6 467 53,585 Obu�a - - - 5 - 189 447 236,5 130 343,8

87 Nau�ni i kontrolni instrumenti - - - 15 - 829 780 94,1 632 123,4

88 Fotografski i opti�ki proizvodi, satovi

- - - - - 95 43 45,3 64 67,2

89 Ostali industrijski proizvodi 8.450 1.428 16,9 5.472 26,1 2.006 1.066 53,1 1.241 85,9

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama

- - - 1 - 2 - - 1 -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 127

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Plasti�ne mase u primarnim oblicima

Plasti�ne mase, ne-primarni oblici

Industrijski proizvodi, razvrstani uglavnom po vrsti sirovina

24.892

Koža, krzno i proizvodi od kože i krzna

Proizvodi od drveta, osim namještajaPapir, ljepenka i ostali sli�ni proizvodi

Elektri�ne mašine,aparati i ure�aji

Razni industrijski proizvodi

18.890

Mašine/Strojevi i transportna sredstva

Mašine specijalizirane za obra�ivanje industrije

Ostale industrijske mašine i djelovi

Kancelarijske mašine i mašine zaautomatomatsku obradu podatakaTelekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvuka

Page 125: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 44.011 47.410 107,7 60.892 77,9 89.393 69.801 78,1 77.129 90,5

Zemlje EU 33.911 42.226 124,5 51.270 82,4 58.170 46.101 79,3 45.541 101,2

Austrija 8.652 9.852 113,9 6.440 153,0 2.143 1.150 53,7 2.155 53,4

Belgija - - - 55 - 1.203 1.177 97,8 1.011 116,4

Bugarska 18 - - - - 258 264 102,3 207 127,5

�eška 3.425 665 19,4 1.903 34,9 1.946 4.599 236,3 1.481 310,5

Kipar 11 - - - - 8 - - 11 -

Danska 18 - - 1 - 50 15 30,0 144 10,4

Estonija - - - - - 282 - - 39 -

Finska - 10 - - - 29 38 131,0 52 73,1

Francuska 43 140 325,6 128 109,4 2.095 1.723 82,2 1.601 107,6

Gr�ka 164 - - - - 7.507 7.441 99,1 9.543 78,0

Hrvatska 9.433 11.487 121,8 22.705 50,6 7.651 8.313 108,7 6.063 137,1

Irska - - - - - 312 56 17,9 316 17,7

Italija 3.966 6.958 175,4 9.110 76,4 4.818 4.636 96,2 3.999 115,9

Latvija (Letonija) - - - - - - - - - -

Litvanija - - - - - 141 44 31,2 39 112,8

Luksemburg - - - - - - - - - -

Ma�arska 1.198 5.365 447,8 3.211 167,1 711 508 71,4 518 98,1

Malta - - - - - - - - - -

18 11 61,1 - - 712 497 69,8 554 89,7

Njema�ka 3.979 4.382 110,1 5.477 80,0 16.133 6.468 40,1 6.896 93,8

Poljska 41 776 - 1.068 72,7 1.679 2.941 175,2 2.251 130,7

Portugal / Portugalija - - - - - 98 21 21,4 46 45,7

1.275 1.269 99,5 128 991,4 534 223 41,8 441 50,6

Slova�ka 670 891 133,0 551 161,7 380 145 38,2 81 179,0

Slovenija 341 274 80,4 432 63,4 7.330 4.565 62,3 5.967 76,5

Španija (Španjolska) - 23 - 34 67,6 1.190 471 39,6 941 50,1

Švedska 128 123 96,1 27 455,6 240 191 79,6 666 28,7

Velika Britanija 531 - - - - 720 615 85,4 519 118,5

Zemlje EFTE 1.027 2.002 194,9 1.771 113,0 586 507 86,5 258 196,5

Island - - - - - 83 22 26,5 52 42,3

Lihtenštajn - - - - - 2 - - - -

Norveška 366 781 213,4 774 100,9 96 21 21,9 34 61,8

661 1.221 184,7 997 122,5 405 464 114,6 172 269,8

Ostale evropske/ europske zemlje

3.670 2.432 66,3 7.025 34,6 19.278 14.723 76,4 18.142 81,2

Albanija - 128 - 31 412,9 14 - - 1 -

Crna Gora 2.053 1.722 83,9 1.615 106,6 111 899 809,9 16 -

128 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Nizozemska (Holandija)

Rumunija (Rumunjska)

Švicarska (Švajcarska)

Page 126: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Kosovo 105 94 89,5 150 62,7 - - - - -

Makedonija 123 7 5,7 6 116,7 411 483 117,5 741 65,2

Rusija - - - 44 - 8.096 5.946 73,4 9.216 64,5

Srbija 1.349 434 32,2 989 43,9 8.331 5.399 64,8 6.326 85,3

Turska 11 47 427,3 4.190 1,1 2.287 1.939 84,8 1.796 108,0

Ostale zemlje 29 - - - - 28 57 203,6 46 123,9

Afrika 161 109 67,7 193 56,5 290 363 125,2 954 38,1Zemlje sjeverne Afrike 161 105 65,2 193 54,4 276 356 129,0 940 37,9

Ostale Afri�ke zemlje - 4 - - - 14 7 50,0 14 50,0

Amerika 5.112 515 10,1 485 106,2 1.982 2.231 112,6 5.728 38,9Zemlje sjeverne amerike 4.915 86 1,7 385 22,3 1.061 918 86,5 4.025 22,8

Kanada - - - - - 263 64 24,3 91 70,3

SAD 4.915 86 1,7 385 22,3 798 854 107,0 3.934 21,7

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

64 126 196,9 93 135,5 81 142 175,3 68 208,8

133 303 227,8 7 - 840 1.171 139,4 1.635 71,6

Azija 129 126 97,7 147 85,7 9.084 5.840 64,3 6.502 89,8

16 94 587,5 56 167,9 364 150 41,2 134 111,9

Ostale zemlje Azije 113 32 28,3 91 35,2 8.720 5.690 65,3 6.368 89,4

Indija - - - - - 682 224 32,8 228 98,2

Japan - - - - - 245 424 173,1 395 107,3

Kina 99 13 13,1 33 39,4 6.566 3.886 59,2 4.630 83,9

Malezija - - - - - 36 30 83,3 38 78,9

Ostale zemlje 14 19 135,7 58 32,8 1.191 1.126 94,5 1.077 104,5

- - - - - - 36 - 4 900,0

- - - - - - 36 - 4 900,0

Australija - - - - - - 35 - 4 875,0

Novi Zeland - - - - - - 1 - - -

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Ostale zemlje okeanije/oceanija i polarnog regiona

- - - - - - - - - -

Neraspore�eno 1 - - 1 - 3 - - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 129

Austrija i Novi Zeland

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Zemlje Centralne Amerikei Kariba

Zemlje južne Amerike

Zemlje bliskog i srednje istoka

Zemlje okeanije/oceanije i polarnog regiona

Page 127: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

UGOSTITELJSTVO

KM

2012 2013

Ukupno 4.356.169 4.357.798 100,0

Državna svojina 445.738 337.153 75,6

Privatna svojina 2.876.965 2.656.390 92,3

Mješovita svojina 1.033.466 1.364.255 132,0

Po vrstama ugostiteljskih objekata

Ukupno 4.356.169 4.357.798 100,0

Hoteli 2.836.386 3.545.238 125,0

Kampovi i druge vrste 23.269 69.673 299,4ugostiteljskih objekata za smještaj

Restorani 1.444.194 683.393 47,3

Barovi 52.320 59.494 113,7

KM

2012 2013

Po vrstama usluga

Ukupno 4.356.169 4.357.798 100,0

Pivo 93.844 178.981 190,7

Vino 155.897 158.684 101,8

Rakija 9.365 24.456 261,1

Ostala žestoka pi�a 45.296 72.311 159,6

Vo�ni sokovi 68.904 75.727 109,9

Ostala bezalkoholna 259.131 173.474 66,9pi�a

Mineralna voda 58.545 104.503 178,5i soda

Hrana 1.899.574 1.322.101 69,6

Napici 167.798 189.535 113,0

Duhan i šibice 6.416 8.284 129,1

Ostali robni promet 2.400 7.400 308,3

Ostali nerobni 112.597 132.833 118,0promet

No�enja 1.476.402 1.909.509 129,3

Napomena: Prethodni podaci

130 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

PROMET U UGOSTITELJSTVUIV tromjese�je 2013. godine

IV tromjese�je IndexX - XII 2013X - XII 2012

IV tromjese�je IndexX - XII 2013X - XII 2012

Page 128: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

KM

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Ukupno 26.114.866 25.216.157 96,6

Državna svojina 2.047.818 1.979.071 96,6Privatna svojina 15.642.568 15.665.648 100,1Mješovita svojina 8.424.480 7.571.438 89,9

Po vrstama ugostiteljskih objekata

Ukupno 26.114.866 25.216.157 96,6

Hoteli 20.324.831 21.856.507 107,5Kampovi i druge vrste 72.153 321.172 445,1ugostiteljskih objekata za smještaj

Restorani 5548379 2.846.007 51,3

Barovi 169.503 180.987 106,8Kantine i pripremnice - 11.484 -obroka (Catering)

KM

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Po vrstama usluga

Ukupno 26.114.866 25.216.157 96,6

Pivo 592.075 709.913 119,9

Vino 612.249 614.084 100,3

Rakija 86.296 112.548 130,4

Ostala žestoka pi�a 229.779 355.162 154,6

Vo�ni sokovi 548.292 409.353 74,7

Ostala bezalkoholna 1.191.188 701.409 58,9pi�a

Mineralna voda 334.295 500.774 149,8i soda

Hrana 8.075.938 6.692.214 82,9

Napici 857.130 896.589 104,6

Duhan i šibice 35.610 35.956 101,0

Ostali robni promet 29.978 14.029 46,8

Ostali nerobni 434.479 621.142 143,0promet

No�enja 13.087.557 13.552.984 103,6

Napomena: Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 131

PROMET U UGOSTITELJSTVU

Page 129: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

TURIZAM

Dolasciturista

No�enjaturista

Dolasciturista

No�enjaturista

2.266 4.037 Doma�i 1.246 1.924

1.246 1.924 1.175 1.816

71 1081.020 2.113

- -2.571 -

- -

2.266 4.037 Strani 1.020 2.113

Hoteli i sli�an smještaj 2.102 3.712 927 1.896

164 325 93 217objekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori - - - -za kampiranje

Ostali smještaj - - - -

Dolasciturista

No�enjaturista

Dolasciturista

No�enjaturista

Doma�i 1.246 1.924 Španija / Španjolska 12 19Strani 1.020 2.113 Švajcarska / Švicarska 3 3

Austrija 15 56 (uklju�uju�i Lihtenštajn)Belgija 4 5 ŠvedskaBugarska 1 5 Turska 15 20Crna Gora 5 5 Ujedinjeno Kraljevstvo 12 15�eška 4 10 Ostale evropske / 13 18Danska 6 16 europske zemljeEstonija 1 1 Egipat 2 10Francuska 4 8 Kanada 2 4Holandija / 8 8 Sjedinjene Ameri�ke 2 2Nizozemska Države 50 130Hrvatska 424 841 Brazil 1 1Italija 220 598 Ostale zemlje Južne 3 3Litvanija 1 1 ili Srednje AmerikeLuksemburg 1 4 Izrael 1 2Ma�arska 1 1 Japan 30 30Makedonija 5 5 Južna Koreja 12 12Norveška 13 24 Narodna Republika Kina 27 31Njema�ka 23 55 Saudijska Arabija 6 10Poljska 5 33 Ostale azijske zemlje 1 1Portugal / 3 13 Australija 4 8Portugalija Ostale zemlje 6 6Rumunija / 7 7 ili teritorije OkeanijeRumunjskaRusija 6 6Slova�ka 1 1Slovenija 30 46Srbija 30 39

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

KAPACITETI, TURISTI I NO�ENJAJanuar / Sije�anj 2014. godine

Po vrstama objekata

Po vrstama objekata

I 2014 I 2014

Ukupno

Doma�i Hoteli i sli�an smještaj

Odmarališta i sli�niStrani objekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori Broj ležaja za kampiranje

Ostali smještaj

Ukupno

Hoteli i sli�an smještaj

I 2014

Odmarališta i sli�ni Odmarališta i sli�niobjekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori za kampiranje

Ostali smještaj

132

Turisti i no�enjapo zemljama

iz kojih dolaze

Turisti i no�enjapo zemljama

iz kojih dolazeI 2014

Page 130: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

ZAPADNOHERCEGOVA�KI KANTON

Page 131: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški bez stru�nepomo�i

52 52 24 28 - 52 - -

11 11 5 6 - 11 - -

12 12 6 6 - 12 - -

11 11 6 5 - 11 - -

18 18 7 11 - 18 - -

ženski

UKUPNO 62 30 32 - - 13 4

Grude 11 6 5 - - 2 2

Ljubuški 19 7 12 - - 3 1

Posušje 10 7 3 - - 1 -

Široki 22 10 12 - - 7 1Brijeg

134 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

ženski

ŠirokiBrijeg

Op�ine

UKUPNO

Grude

Mrtvo-ro�eni

Ljubuški

Posušje

Mjesto poro�aja

ukupnopo spolu u

zdravstvenojustanovi

na drugom mjestu

sa stru�nompomo�i

Brojzaklju�enih

brakova

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA, prethodni podaciJanuar / Sije�anj 2014. godine

Op�ine Ukupnoro�eni

Ž i v o r o � e n i

Brojrazvedenih

brakovaukupnopo spolu umrla

dojen�adnasilnesmrtimuški

U m r l i O d t o g a

Page 132: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLA�E

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

UKUPNO 16.189 99,9 99,8 798 794 99,5 100,3 1.213 1.207 99,5 100,2A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 127 121 95,3 89,6 798 846 106,0 106,2 1.217 1.293 106,3 106,3B Va�enje ruda i kamena 147 141 95,9 95,9 1.078 100,0 100,0 1.639 1.639 100,0 100,0C Prera�iva�ka industrija 2.916 98,1 98,2 653 669 102,5 101,3 990 1.014 102,4 101,3D 165 118 71,5 100,0 1.497 100,3 99,8 2.291 2.306 100,7 100,4

E Snabdijevanje/Opskrba vodom; 251 214 85,3 84,6 788 811 102,9 102,1 1.181 1.216 103,0 102,1

F Gra�evinarstvo 956 936 97,9 98,4 598 603 100,8 100,7 893 902 101,0 100,8G Trgovina na veliko i na malo; 4.962 101,3 101,2 596 594 99,7 99,3 899 896 99,7 99,3

H Prijevoz i skladištenje 554 550 99,3 100,0 769 785 102,1 103,3 1.170 1.197 102,3 103,5I Djelatnosti pružanja smještaja 510 579 113,5 100,0 - - - - - - - -

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 356 356 100,0 100,3 1.594 100,0 100,0 2.467 2.467 100,0 100,0K 207 206 99,5 100,0 1.443 96,5 100,9 2.321 2.238 96,4 100,9

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 45 95 - - - - - - - - - -M 532 537 100,9 101,7 797 836 104,9 102,4 1.215 1.278 105,1 102,5N 143 128 89,5 90,1 969 1.078 111,2 100,0 1.481 1.657 111,9 100,0

djelatnostiO 1.339 100,4 99,9 1.047 98,6 99,7 1.618 1.595 98,6 99,7

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 1.502 99,4 100,0 871 845 97,0 100,0 1.326 1.286 97,0 100,0Q Djelatnosti zdravstvene socijalna 476 477 100,2 100,0 1.162 100,8 100,0 1.771 1.784 100,8 100,0

zaštiteR Umjetnost, zabava i rekreacija 577 584 101,2 100,3 417 415 99,5 100,0 619 616 99,6 100,0S Ostale uslužne djelatnosti 135 134 99,3 97,1 - - - - - - - -00 Neraspore�eno 309 294 95,1 100,0 - - - - - - - -

po djelatnostima KD

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 135

16.205

1.0782.972

1.062

uklanjanje otpadnih voda, upravljanje

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba

otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

4.898popravak motornih vozila i motocikala

1.594

ZAPOSLENOST I PLA�E PO PODRU�JIMA KD BiH 2010

Broj zaposlenih Prosje�na neto pla�a u KM

Prosje�na bruto pla�a u KM

02013

1.492elektri�nom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija

ZAPOSLENOST

1.5111.153

PROSJE�NA NETO PLA�AJanuar / Sije�anj 2014. godine Januar / Sije�anj 2014. godine

Finansijske djelatnosti i djelatnosti 1.495

Stru�ne,nau�ne i tehni�ke djelatnostiAdministrativne i pomo�ne uslužne

Javna uprava i odbrana; obavezno 1.334

A B

C

D

E

F

G

H

IJ

KL

M

N

O

P

QR S 00

0200400600800

10001200140016001800

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Page 133: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

16.189 99,9 99,8 798 794 99,5 100,3 1.213 1.207 99,5 100,2

3.014 99,7 99,6 859 854 99,4 100,4 1.312 1.303 99,3 100,4

3.938 100,3 99,6 903 905 100,2 100,3 1.373 1.376 100,2 100,3

2.920 96,4 96,1 745 732 98,3 100,2 1.127 1.108 98,3 100,2

6.317 101,5 101,9 727 724 99,6 100,0 1.104 1.099 99,6 100,1

Ukupno VSS VŠS NSS VKV KV NKV

10.528 698 533 3.525 15 34 4.074 148 1.501

1.780 97 86 495 - 4 768 14 316

2.538 191 123 730 - 2 1.184 28 280

2.087 98 114 1.066 12 7 378 30 382

4.123 312 210 1.234 3 21 1.744 76 523

136 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

Široki Brijeg

UKUPNO

Grude

Ljubuški

Posušje

Brijeg

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRU�NOJ SPREMI1)

Januar / Sije�anj 2014. godine

Op�ine SSS PKV

3.023

Široki 6.226

Posušje 3.028

16.205UKUPNO

Ljubuški 3.928

Grude

ZAPOSLENOST I PLA�E PO OP�INAMA

Broj zaposlenih Prosje�na neto pla�a u KM Prosje�na bruto pla�a u KM

02013

VSS6,6% VŠS

5,1%

SSS33,5%

NSS0,1%VKV

0,3%

KV38,7%

PKV1,4%

NKV14,3%

NEZAPOSLENOST PREMA STRU�NOJ SPREMI

Page 134: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

2012 1013

Goveda 5.032 5.342 106,2Krave i steone junice 4.114 4.091 99,4

Ovce 11.777 14.059 119,4 Ovce za priplod 8.759 8.714 99,5

Svinje 9.173 7.035 76,7Krma�e i suprasne nazimice 30 32 106,7

Konji 33 34 103,0Kobile i ždrjebne omice - 3 -

Perad, 98 98 99,9(u hiljad./tisu�. grla)

Koke nesilice, 79 78 99,3(u hiljad./tisu�. grla)

Koze 2.098 2.010 95,8

Košnica p�ela 13.352 13.292 99,6

2012 1013

Kravlje mlijeko, (hilj./tis., litara) 5.171 5.454 105,5

Po muženoj kravi, (litara) 1.427 1.506 105,5

Ov�ije mlijeko, (hilj./tis., litara) 165 164 99,3

Po muženoj ovci, (litara) 27 27 100,0

Kozije mlijeko, (hilj./tis., litara) 252 251 99,3

Po muženoj kozi, (litara) 152 151 99,3

Vuna, (tona) 9 9 100,8

Po ovci, (kilograma) 1,0 1,0 100,0

Jaja (hilj./tis., komada) 9.552 10.487 109,8

Po kokoški, (komada) 121 134 110,7

Med, (tona) 124 114 91,9

Po košnici (kilograma) 9,3 8,6 92,5

1 Bez podataka za opcinu Široki Brijeg

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 137

BROJNO STANJE STOKE I STO�NA PROIZVODNJA2013. GODINA

Brojno stanje stokeUkupno

20132012

Proizvodnja mlijeka, vune, jaja i meda

Ukupno20132012

Page 135: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

2013 2014 2013 2014

UKUPNO 8.448 9.097 - 124 - 229 140

Trupci �etinara/�etinja�a 420 105 - - - - -

Jamsko drvo �etinara/�etinja�a 706 851 - - - - -

Ostalo dugo drvo �etinara/�etinja�a 629 - - - - - -

Prostorno drvo �etinara/�etinja�a 12 1.030 - - - - -

Trupci liš�ara/lista�a 1.487 1.861 - 56 - 85 -

Jamsko drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Ostalo dugo drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Prostorno drvo liš�ara/lista�a 484 - - - - - -

Ogrjevno drvo �etinara/�etinja�a - - - - - - -

Ogrjevno drvo liš�ara/lista�a 4.710 5.250 - 68 - 144 140

Ostalo grubo obra�eno drvo1) - - - - - - -

1) Uklju�uje sitno tehni�ko drvo, cijepane drvene motke i kolje

138 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)20142012 2013

I I

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATAJanuar / Sije�anj 2014. godine

u hilj./tis.m3

P r o i z v o d nj a P r o d a j a

Page 136: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

INDUSTRIJA

I 2014Ø 2013

I 2014XII 2013

I 2014I 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 77,3 90,0 71,4PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 82,9 89,5 76,6BB Kapitalni proizvod 59,2 296,1 147,3CD Netrajni proizvodi za široku potrošnju 72,0 97,9 65,8

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-aC PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 78,9 91,9 72,9

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 38,4 �* 32,515 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 77,7 87,2 54,317 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 133,4 117,7 97,018 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 84,9 73,8 106,622 Proizvodnja proizvoda od gume i plasti�nih masa 80,1 79,9 116,223 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih

proizvoda31,7 26,6 32,5

24 Proizvodnja baznih metala 83,3 95,5 72,025 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,

osim mašina i opreme68,8 �* 171,6

27 Proizvodnja elektri�ne opreme 73,0 - -

I 2014Ø 2013

II 2014Ø 2013

II 2014I 2014

II 2014II 2013

I-II 2014I-II 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 77,3 75,5 97,7 67,3 69,3

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 82,9 76,8 92,7 71,3 73,9

BB Kapitalni proizvod 59,2 32,1 54,2 18,1 42,0

CD Netrajni proizvodi za široku potrošnju 72,0 74,8 103,9 61,8 63,7

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-a

B VA�ENJE RUDA I KAMENA 29,0 - - -

07 Va�enje metalnih ruda 29,0 - - -

C PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 78,9 76,5 96,9 67,9 70,4

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 38,4 39,9 103,8 30,9 31,7

15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 77,7 67,6 87,1 45,1 49,6

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 133,4 98,4 73,8 115,6 104,1

18 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 84,9 101,1 119,1 107,0 106,8

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plasti�nih masa 80,1 86,7 108,2 95,8 104,6

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

31,7 63,7 200,8 65,7 49,1

24 Proizvodnja baznih metala 83,3 71,5 85,8 62,0 67,0

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

68,8 92,8 134,9 52,4 74,4

27 Proizvodnja elektri�ne opreme 73,0 68,9 94,4 - -

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 139

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Januar / Sije�anj 2014. godine

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Februar / Velja�a 2014. godine

Page 137: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupno 28.619 2.180 290 64 22.864 1.647 44 3 82 11 5.268 418 71 37do 1 godine 229 229 3 3 97 97 1 1 1 1 126 126 1 1od 1 do 2 godine 356 78 4 2 203 42 - - - - 149 34 - -od 3 do 5 godina 1.531 326 26 8 971 246 2 1 1 - 528 70 3 1od 6 do 10 godina 6.032 624 90 30 4.364 441 9 1 25 4 1.532 142 12 6od 11 do 15 godina 7.385 887 80 15 6.089 814 6 - 20 6 1.171 38 19 14više od 15 godina 13.086 36 87 6 11.140 7 26 - 35 - 1.762 8 36 15

Grudeukupno 5.023 400 66 19 3.850 283 7 - 28 6 1.067 89 5 3

do 1 godine 49 49 1 1 15 15 - - - - 33 33 - -od 1 do 2 godine 69 14 1 - 35 8 - - - - 33 6 - -od 3 do 5 godina 240 46 2 2 122 29 1 - - - 115 15 - -od 6 do 10 godina 1.131 124 18 6 787 89 2 - 13 1 309 27 2 1od 11 do 15 godina 1.285 158 21 7 1.019 140 1 - 8 5 236 6 - -više od 15 godina 2.249 9 23 3 1.872 2 3 - 7 - 341 2 3 2

Ljubuškiukupno 7.709 459 129 10 6.301 366 14 - 19 1 1.228 76 18 6

do 1 godine 52 52 1 1 30 30 - - - - 21 21 - -od 1 do 2 godine 74 16 1 - 50 11 - - - - 23 5 - -od 3 do 5 godina 347 71 18 3 266 60 - - - - 63 8 - -od 6 do 10 godina 1.419 139 29 3 1.140 102 1 - 4 1 242 32 3 1od 11 do 15 godina 1.721 172 37 3 1.449 160 2 - 4 - 227 9 2 -više od 15 godina 4.096 9 43 - 3.366 3 11 - 11 - 652 1 13 5

Posušjeukupno 5.636 527 42 14 4.359 375 10 2 13 1 1.172 110 40 25

do 1 godine 63 63 1 1 23 23 1 1 - - 37 37 1 1od 1 do 2 godine 56 18 - - 21 6 - - - - 35 12 - -od 3 do 5 godina 280 39 4 2 150 31 - - - - 124 5 2 1od 6 do 10 godina 1.134 138 15 7 748 91 4 1 3 1 357 34 7 4od 11 do 15 godina 1.611 258 11 2 1.292 224 1 - 4 - 287 18 16 14više od 15 godina 2.492 11 11 2 2.125 - 4 - 6 - 332 4 14 5

Široki Brijegukupno 10.251 794 53 21 8.354 623 13 1 22 3 1.801 143 8 3

do 1 godine 65 65 - - 29 29 - - 1 1 35 35 - -od 1 do 2 godine 157 30 2 2 97 17 - - - - 58 11 - -od 3 do 5 godina 664 170 2 1 433 126 1 1 1 - 226 42 1 -od 6 do 10 godina 2.348 223 28 14 1.689 159 2 - 5 1 624 49 - -od 11 do 15 godina 2.768 299 11 3 2.329 290 2 - 4 1 421 5 1 -više od 15 godina 4.249 7 10 1 3.777 2 8 - 11 - 437 1 6 3

140 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA ZA 2013. GODINU

Starost

Ukupno Motocikli Putni�ki Ostalo

Zapadnohercegova�ki kanton

Kobinovana Autobusi Teretna

Page 138: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

VANJSKA TRGOVINA

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 22.866 109,9 23.474 97,4 80.067 73.792 92,2 63.600 116,0

A Poljoprivreda, šumarstvoi ribarstvo

108 117 108,3 92 127,6 3.749 5.083 135,6 5.053 100,6

B Va�enje rude i kamena 29 26 89,1 28 91,6 119 71 60,0 98 72,7

C Prera�iva�ka industrija 20.641 110,4 21.469 96,1 74.397 67.678 91,0 57.244 118,2

D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom, gasom/plinom, parom i klimatizacija

- - - - - - - - - -

Ostalo 1.987 2.082 104,8 1.885 110,4 1.802 960 53,3 1.206 79,7

- 1 - - - - - - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiHPrethodni podaci

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 22.866 109,9 23.474 97,4 80.067 73.792 92,2 63.600 116,0

1. Hrana i pi�a 1.314 892 67,9 1.353 65,9 26.691 18.902 70,8 19.492 97,0

2. Industrijski materijali 17.826 122,3 18.346 97,2 23.076 22.619 98,0 20.942 108,0

3. Goriva i maziva 120 78 65,0 70 111,4 905 1.095 121,0 1.318 83,1

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnih sredstava), dijelovi i pribor

1.970 878 44,6 939 93,5 6.961 14.108 202,7 4.505 313,2

5. Transportna sredstva,njihovi dijelovi i pribor

651 1.216 186,8 761 159,8 8.549 5.274 61,7 4.845 108,9

6. Proizvodi za širokupotrošnju

2.186 1.975 90,3 2.005 98,5 13.885 11.719 84,4 12.498 93,8

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti

1 1 100,0 - - - 75 - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 141

UVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4u hilj./tis. KM

IZVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

UVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

u hilj./tis. KM

XII2013

20.815

14.573

XII2013

20.815

18.691

Nerazvrstano po kategorijama

IZVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4

Page 139: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 22.866 109,9 23.474 97,4 80.067 73.792 92,2 63.600 116,0

0 Hrana i žive životinje 1.002 870 86,8 1.207 72,1 20.947 15.296 73,0 16.482 92,8

00 Žive životinje 98 - - - - 968 741 76,5 1.412 52,501 Meso i mesne prera�evine 127 140 110,2 608 23,0 3.091 1.470 47,6 2.448 60,002 723 369 51,0 498 74,1 1.194 1.328 111,2 1.048 126,703 - - - - - 1.050 1.016 96,8 884 114,904 Žitarice i proizvodi od žitarica 1 2 200,0 - - 3.625 1.989 54,9 2.566 77,505 Vo�e i povr�e 44 347 788,6 88 394,3 2.785 3.480 125,0 3.370 103,306 Še�er, še�erne prera�evine i med - - - - - 1.061 535 50,4 640 83,607 Kafa, �aj, kakao i za�ini - - - - - 4.301 2.321 54,0 2.068 112,208 Hrana za životinje - - - 4 - 427 252 59,0 458 55,009 Ostali jestivi proizvodi 9 12 133,3 9 133,3 2.445 2.164 88,5 1.588 136,31 Pi�a i duhan 311 22 7,1 93 23,7 5.290 3.513 66,4 3.634 96,711 Pi�a 311 22 7,1 93 23,7 5.290 3.513 66,4 3.026 116,112 Duhan i proizvodi od duhana - - - - - - - - 608 -2 Sirove materije nejestive

osim goriva520 648 124,6 518 125,1 492 1.225 249,0 713 171,8

21 Sirove kože i sirovo krzno - - - - - - - - - -22 Uljano sjemenje i plodovi - - - - - 5 205 - 55 372,723 Sirovi i sinteti�ki kau�uk - 3 - - - - - - - -24 Drvo i pluta 35 61 174,3 33 184,8 79 17 21,5 6 283,325 Celuloza i papirni otpaci 18 15 83,3 65 23,1 - - - - -26 - - - - - 6 1 16,7 - -27 30 30 100,0 26 115,4 193 124 64,2 154 80,5

28 Metalne rude i otpaci od metala 437 538 123,1 364 147,8 - - - - -29 Sirovine biljne i životinjske, ostale - 1 - 30 3,3 209 878 420,1 498 176,3

3 Mineralna goriva, mazivai srodni proizvodi

101 72 71,3 63 114,3 2.385 3.437 144,1 821 418,6

32 Ugalj, koks i briketi - - - 2 - - 8 - 7 114,333 Nafta i derivati od nafte 101 72 71,3 61 118,0 2.385 3.429 143,8 814 421,334 Prirodni i industrijski gas - - - - - - - - - -35 Elektri�na energija - - - - - - - - - -

4 - - - 57 - 913 385 42,2 409 94,1

41 Životinjska ulja i masti - - - - - 12 6 50,0 39 15,442 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana - - - 57 - 863 359 41,6 360 99,743 Prera�ena biljna i životinjska ulja

i masno�e - - - - - 38 20 52,6 10 200,0

5 Hemijski/Kemijski proizvodi 658 507 77,1 391 129,7 11.631 12.184 104,8 13.523 90,151 Organske hemikalije/kemikalije 1 - - - - 25 27 108,0 120 22,552 Anorganske hemikalije/kemikalije 4 - - 1 - 54 9 16,7 70 12,953 Boje i štavila 81 33 40,7 16 206,3 793 962 121,3 596 161,454 Medicinski i farmaceutski proizvodi - - - - - 228 69 30,3 205 33,755 Toaletni proizvodi i proizvodi

za �iš�enje193 81 42,0 23 352,2 6.243 5.726 91,7 5.888 97,2

56 Vješta�ka �ubriva - - - - - 137 947 691,2 1.872 50,6

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

20.815

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Mlijeko,mlije�ne prera�evine i jajaRibe, vodozemci i njihove prera�evine

Sirova tekstilna vlakna i njihovi otpaciPrirodna �ubriva i minerali osim goriva

Ulja, masti i voskovi životinjski ili biljni porijekla

142

Page 140: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

57 1.880 2.123 112,9 2.125 99,9 28 - - 46 -

58 803 1.283 159,8 1.163 110,3 273 349 127,8 263 132,759 Ostale hemikalije/kemikalije 1.468 1.038 70,7 1.484 69,9 78 44 56,4 42 104,8

6 13.901 74,8 14.336 97,0 9.443 12.073 127,9 13.823 87,3

61 Koža, krzno i proizvodi od kožei krzna

269 295 109,7 708 41,7 - 4 - 1 400,0

62 Guma i gumeni proizvodi 2.802 1.371 48,9 939 146,0 155 104 67,1 146 71,263 143 100 69,9 143 69,9 25 35 140,0 7 500,064 4.696 4.532 96,5 4.813 94,2 1.201 1.456 121,2 1.618 90,0

65 510 546 107,1 468 116,7 31 21 67,7 4 525,066 Proizvodi od nemetalnih minerala 2.036 1.657 81,4 1.715 96,6 484 881 182,0 874 100,867 Željezo i �elik 495 406 82,0 410 99,0 451 485 107,5 180 269,468 Obojeni metali 5.021 3.024 60,2 2.678 112,9 5.680 7.877 138,7 8.501 92,769 Metalni proizvodi 2.624 1.970 75,1 2.462 80,0 1.416 1.210 85,5 2.492 48,67 Mašine/Strojevi i transportna

sredstva18.839 142,8 8.540 220,6 5.320 6.125 115,1 4.577 133,8

71 Pogonske mašine i oprema 181 196 108,3 97 202,1 5 - - 4 -

72 1.976 6.028 305,1 452 - 1.238 67 5,4 115 58,3

73 Mašine za obradu metala 121 3.235 - 68 - - 10 - 3 333,3

74 2.527 1.736 68,7 1.634 106,2 188 150 79,8 100 150,0

75 319 617 193,4 275 224,4 88 90 102,3 14 642,9

76 401 934 232,9 507 184,2 5 6 120,0 4 150,0

77 3.135 2.776 88,5 2.217 125,2 3.584 5.192 144,9 4.128 125,878 Drumska vozila 4.532 3.317 73,2 3.290 100,8 212 610 287,7 209 291,979 Ostala transportna vozila - - - - - - - - - -

8 6.621 5.012 75,7 5.142 97,5 3.456 2.548 73,7 2.744 92,9

81 Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i grija�i ure�aji

668 615 92,1 431 142,7 74 24 32,4 12 200,0

82 Namještaj i njegovi dijelovi 648 257 39,7 347 74,1 77 78 101,3 31 251,6

83 Torbe, tašne, neseseri i sli�ni proizvodi

36 43 119,4 62 69,4 5 - - 1 -

84 Odje�a 437 664 151,9 406 163,5 9 - - 40 -85 Obu�a 485 578 119,2 1.148 50,3 371 336 90,6 543 61,987 Nau�ni i kontrolni instrumenti 167 116 69,5 111 104,5 7 7 100,0 9 77,8

88 451 223 49,4 47 474,5 15 18 120,0 15 120,089 Ostali industrijski proizvodi 3.729 2.516 67,5 2.590 97,3 2.898 2.085 71,9 2.093 99,6

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama

- - - - - 4 1 25,0 1 100,0

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 143

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Plasti�ne mase u primarnim oblicima

Plasti�ne mase, ne-primarni oblici

Industrijski proizvodi, razvrstaniuglavnom po vrsti sirovina

18.596

Proizvodi od drveta, osim namještajaPapir, ljepenka i ostali sli�ni proizvodi

Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi

Razni industrijski proizvodi

Fotografski i opti�ki proizvodi, satovi

13.192

Mašine specijalizirane za obra�ivanje industrije

Ostale industrijske mašine i djelovi

Kancelarijske mašine i mašine zaautomatomatsku obradu podatakaTelekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvukaElektri�ne mašine,aparati i ure�aji

Page 141: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 20.815 22.866 109,9 23.474 97,4 80.067 73.792 92,2 63.600 116,0

Zemlje EU 15.144 19.490 128,7 19.562 99,6 64.072 60.221 94,0 53.250 113,1

Austrija 2.493 1.715 68,8 3.006 57,1 3.052 2.788 91,3 2.303 121,1

Belgija 114 - - 256 - 464 667 143,8 1.170 57,0

Bugarska 112 69 61,6 - - 231 103 44,6 21 490,5

�eška 32 - - - - 854 590 69,1 612 96,4

Kipar - - - - - - - - - -

Danska - - - - - 30 62 206,7 8 775,0

Estonija - - - - - 11 - - - -

Finska - - - - - 2 36 - 191 18,8

Francuska 177 210 118,6 395 53,2 1.487 1.403 94,4 1.478 94,9

Gr�ka - - - - - 402 544 135,3 495 109,9

Hrvatska 5.029 8.602 171,0 7.385 116,5 16.956 12.280 72,4 13.986 87,8

Irska 1 - - - - 116 93 80,2 114 81,6

Italija 1.823 1.814 99,5 2.916 62,2 9.221 8.476 91,9 9.343 90,7

Latvija (Letonija) - - - - - 41 1 2,4 - -

Litvanija - - - - - 2 6 300,0 4 150,0

Luksemburg - - - - - 98 - - 42 -

Ma�arska 127 26 20,5 30 86,7 2.144 1.091 50,9 1.462 74,6

Malta - - - - - - - - - -

309 202 65,4 124 162,9 3.124 2.709 86,7 3.165 85,6

Njema�ka 1.658 3.459 208,6 2.224 155,5 10.877 15.055 138,4 8.078 186,4

Poljska - 19 - 42 45,2 4.335 2.403 55,4 3.434 70,0

Portugal / Portugalija - - - - - 106 19 17,9 12 158,3

5 41 820,0 4 - 3.143 2.469 78,6 630 391,9

Slova�ka - - - - - 1.004 822 81,9 864 95,1

Slovenija 3.009 3.124 103,8 2.997 104,2 3.832 3.578 93,4 3.744 95,6

Španija (Španjolska) - - - - - 1.001 3.926 392,2 1.058 371,1

Švedska 71 209 294,4 150 139,3 284 138 48,6 183 75,4

Velika Britanija 184 - - 33 - 1.255 962 76,7 853 112,8

Zemlje EFTE 42 188 447,6 517 36,4 53 31 58,5 30 103,3

Island - - - - - - - - - -

Lihtenštajn - - - - - - - - - -

Norveška - - - - - - - - - -

42 188 447,6 517 36,4 53 31 58,5 30 103,3

Ostale evropske/ europske zemlje

5.292 3.049 57,6 3.241 94,1 8.917 5.630 63,1 4.699 119,8

Albanija 262 116 44,3 72 161,1 4 - - 17 -

Crna Gora 3.017 2.067 68,5 1.794 115,2 38 10 26,3 5 200,0

144 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Nizozemska (Holandija)

Rumunija (Rumunjska)

Švicarska (Švajcarska)

Page 142: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Kosovo 796 226 28,4 441 51,2 - - - 40 -

Makedonija 476 285 59,9 186 153,2 1.006 517 51,4 739 70,0

Rusija - - - - - 100 40 40,0 37 108,1

Srbija 741 340 45,9 748 45,5 4.504 2.719 60,4 2.726 99,7

Turska - 15 - - - 3.086 1.573 51,0 1.045 150,5

Ostale zemlje - - - - - 179 771 430,7 90 856,7

Afrika - 73 - 21 347,6 45 386 857,8 71 543,7Zemlje sjeverne Afrike - - - 21 - 31 244 787,1 57 428,1

Ostale Afri�ke zemlje - 73 - - - 14 142 - 14 -

Amerika 110 65 59,1 - - 2.208 1.812 82,1 1.530 118,4Zemlje sjeverne amerike 110 65 59,1 - - 1.146 665 58,0 496 134,1

Kanada - - - - - 246 41 16,7 100 41,0

SAD 110 65 59,1 - - 900 624 69,3 396 157,6

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Zemlje Centralne Amerikei Kariba

- - - - - 144 82 56,9 115 71,3

Zemlje južne Amerike - - - - - 918 1.065 116,0 919 115,9

Azija 227 - - 133 - 4.767 5.710 119,8 4.011 142,4

Zemlje bliskog i srednje istoka

56 - - 10 - 347 393 113,3 54 727,8

Ostale zemlje Azije 171 - - 123 - 4.420 5.317 120,3 3.957 134,4

Indija - - - - - 477 413 86,6 358 115,4

Japan - - - - - 149 579 388,6 94 616,0

Kina 171 - - - - 2.749 3.170 115,3 2.742 115,6

Malezija - - - - - 95 121 127,4 78 155,1

Ostale zemlje - - - 123 - 950 1.034 108,8 685 150,9

- - - - - 2 1 50,0 9 11,1

Austrija i Novi Zeland - - - - - 2 - - 6 -

Australija - - - - - 1 - - 6 -

Novi Zeland - - - - - 1 - - - -

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Ostale zemlje okeanije/oceanija i polarnog regiona

- - - - - - 1 - 3 33,3

Neraspore�eno - 1 - - - 3 1 33,3 - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 145

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Zemlje okeanije/oceanije i polarnog regiona

Page 143: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

UGOSTITELJSTVO

KM

2012 2013

Ukupno 625.683 666.775 106,6

Privatna svojina 533.410 579.872 108,7

Mješovita svojina 92.273 86.903 94,2

Po vrstama ugostiteljskih objekata

Ukupno 625.683 666.775 106,6

Hoteli 236.412 232.575 98,4

Restorani 323.230 372.022 115,1

Barovi 34.068 62.178 182,5

Kafane/ 31.973 - -Kavane

KM

2012 2013

Po vrstama usluga

Ukupno 625.683 666.775 106,6

Pivo 19.958 18.571 93,1

Vino 25.910 29.535 114,0

Rakija 4.669 4.906 105,1

Ostala žestoka pi�a 15.792 40.293 255,1

Vo�ni sokovi 26.280 25.218 96,0

Ostala bezalkoholna 43.660 51.851 118,8pi�a

Mineralna voda 14.992 16.894 112,7i soda

Hrana 350.698 339.715 96,9

Napici 46.046 53.659 116,5

Duhan i šibice 498 - -

Ostali robni promet 1480 - -

Ostali nerobni 839 498 59,4promet

No�enja 74.861 85.635 114,4

Napomena: Prethodni podaci

146 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

PROMET U UGOSTITELJSTVUIV tromjese�je 2013. godine

IV tromjese�je IndexI - XII 2013I - XII 2012

IV tromjese�je IndexI - XII 2013I - XII 2012

Page 144: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

KM

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Ukupno 2.802.662 2.921.917 104,3

Privatna svojina 2.453.636 330.670 13,5

Mješovita svojina 349.026 2.591.247 742,4

Po vrstama ugostiteljskih objekata

Ukupno 2.802.662 2.921.917 104,3

Hoteli 1.036.646 953.570 92,0

Restorani 1.523.334 1.617.405 106,2

Barovi 127.188 264.073 207,6

Kafane/ 115.494 86.869 75,2Kavane

KM

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Po vrstama usluga

Ukupno 2.802.662 2.921.917 104,3

Pivo 101.804 114.232 112,2

Vino 102.901 106.251 103,3

Rakija 20.586 18.361 89,2

Ostala žestoka pi�a 86.144 142.778 165,7

Vo�ni sokovi 109.475 74.693 68,2

Ostala bezalkoholna 181.491 260.390 143,5pi�a

Mineralna voda 70.869 71.941 101,5i soda

Hrana 1.531.009 1.416.027 92,5

Napici 186.736 317.922 170,3

Duhan i šibice 3.221 463 14,4

Ostali robni promet 3.673 - -

Ostali nerobni 3.959 3.794 95,8promet

No�enja 400.794 395.065 98,6

Napomena: Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 147

PROMET U UGOSTITELJSTVU

Page 145: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

TURIZAM

Dolasciturista

No�enjaturista

Dolasciturista

No�enjaturista

287 451 Doma�i 90 120

90 120 90 120

Odmarališta i sli�ni - -197 331

Kampovi i prostori - -205 - za kampiranje

Ostali smještaj - -

287 451 Strani 197 331

287 451 197 331

- - Odmarališta i sli�ni - -

Kampovi i prostori - - Kampovi i prostori - -za kampiranje za kampiranje

Ostali smještaj - - Ostali smještaj - -

Dolasciturista

No�enjaturista

Dolasciturista

No�enjaturista

Doma�i 90 120 Ujedinjeno Kraljevstvo 1 2Strani 197 331

Sjedinjene Ameri�ke 9 41Crna Gora 1 1 Države

Gr�ka 1 1 Ostale zemlje Južne 5 10

Holandija / 1 1Nizozemska Indija 1 2

Hrvatska 104 156

Italija 8 18

Litvanija 1 2

Ma�arska 8 16

Njema�ka 8 25

Poljska 2 6

Slovenija 14 14

Srbija 32 35

Švajcarska / 1 1Švicarska(uklju�uju�i Lihtenštajn)

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

KAPACITETI, TURISTI I NO�ENJAJanuar / Sije�anj 2014. godine

Po vrstama objekata

Po vrstama objekata

I 2014 I 2014

Ukupno

Doma�i Hoteli i sli�an smještaj

Strani objekti za kra�i odmor

Broj ležaja

Ukupno

Hoteli i sli�an smještaj Hoteli i sli�an smještaj

Odmarališta i sli�niobjekti za kra�i odmor objekti za kra�i odmor

I 2014

ili Srednje Amerike

148

Turisti i no�enjapo zemljama

iz kojih dolaze

Turisti i no�enjapo zemljama

iz kojih dolazeI 2014

Page 146: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

KANTON SARAJEVO

Page 147: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški bez stru�nepomo�i

280 278 157 121 2 279 1 -40 38 25 13 2 40 - -

5 5 4 1 - 5 - -

52 52 24 28 - 52 - -

23 23 10 13 - 22 1 -

81 81 45 36 - 81 - -

45 45 30 15 - 45 - -

16 16 10 6 - 16 - -

- - - - - - - -

18 18 9 9 - 18 - -

ženski

UKUPNO 243 127 116 - 2 96 6

Centar 45 24 21 - - 13 -Sarajevo

Hadži� 19 11 8 - - 8 1

Ilidža 31 13 18 - - 15 1

Ilijaš 10 7 3 - - 11 -

Novi 53 25 28 - 1 25 2Grad

Sarajevo

Novo 41 18 23 - 1 19 1Sarajevo

Stari 24 14 10 - - 1 1Grad

Sarajevo

Trnovo 1 1 - - - - -

Vogoš�a 19 14 5 - - 4 -

150 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA, prethodni podaci Januar / Sije�anj 2014. godine

Op�ine Ukupnoro�eni

Ž i v o r o � e n i

Mrtvo-ro�eni

Mjesto poro�aja

ukupnopo spolu u

zdravstvenojustanovi

na drugom mjestu

ženski sa stru�nompomo�i

UKUPNOCentar

Sarajevo

Hadži�i

Ilidža

Ilijaš

Novi GradSarajevo

NovoSarajevo

Stari GradSarajevo

O d t o g a

Trnovo

Vogoš�a

Op�ineBroj

zaklju�enihbrakova

Brojrazvedenih

brakovaukupnopo spolu umrla

dojen�adnasilnesmrtimuški

U m r l i

Page 148: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLA�E

I2014

IndexI 20140 2012

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2012

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2012

IndexI 2014XII 2013

UKUPNO 123.200 100,3 99,8 1.029 1.046 101,7 99,8 1.591 1.617 101,6 99,7A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 941 865 91,9 97,3 872 895 102,6 100,9 1.322 1.355 102,5 100,4B Va�enje ruda i kamena 136 120 88,2 85,7 773 898 116,2 104,2 1.162 1.352 116,4 104,2C Prera�iva�ka industrija 12.110 100,5 99,6 749 752 100,4 99,1 1.143 1.146 100,2 99,2D 2.064 2.006 97,2 99,8 1.470 1.528 103,9 102,5 2.290 2.384 104,1 102,5

E 2.465 2.387 96,8 98,1 901 911 101,1 101,7 1.369 1.384 101,1 101,7

F Gra�evinarstvo 6.398 6.136 95,9 96,3 650 696 107,1 105,3 980 1.053 107,4 105,6G Trgovina na veliko i na malo; 23.256 97,9 97,3 739 743 100,5 98,7 1.132 1.137 100,4 98,4

H Prijevoz i skladištenje 7.437 7.287 98,0 98,1 1.009 1.006 99,7 97,9 1.547 1.535 99,3 97,4I Djelatnosti pružanja smještaja 5.281 5.761 109,1 101,1 581 580 99,8 98,0 877 874 99,6 97,9

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 6.926 7.207 104,1 103,4 1.202 1.251 104,1 103,8 1.871 1.948 104,1 103,8K 5.477 5.595 102,2 102,5 1.521 1.506 99,0 93,4 2.384 2.361 99,1 93,3

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 873 901 103,2 103,4 930 1.009 108,5 102,8 1.434 1.561 108,8 103,0M Stru�ne,nau�ne i tehni�ke 6.477 6.645 102,6 100,9 1.023 1.053 102,9 104,8 1.593 1.641 103,0 104,8

djelatnostiN 2.628 2.763 105,1 105,7 661 673 101,8 96,9 1.007 1.021 101,4 96,4

djelatnostiO 15.276 100,1 99,7 1.343 1.350 100,5 99,2 2.096 2.102 100,3 99,0

P Obrazovanje 9.774 9.831 100,6 101,2 999 1.012 101,3 98,5 1.544 1.564 101,3 98,4Q 8.903 8.943 100,4 99,7 1.081 1.120 103,6 101,8 1.670 1.734 103,8 101,9

zaštiteR Umjetnost, zabava i rekreacija 1.667 1.710 102,6 103,1 942 957 101,6 99,7 1.450 1.476 101,8 99,7S Ostale uslužne djelatnosti 2.429 2.596 106,9 103,8 1.189 1.160 97,6 97,7 1.838 1.796 97,7 97,900 Neraspore�eno 1.920 1.805 94,0 100,0 - - - - - - - -

po djelatnostima KD

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 151

PROSJE�NA NETO PLA�AJanuar / Sije�anj 2014. godine

ZAPOSLENOSTJanuar / Sije�anj 2014. godine

otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

23.760popravak motornih vozila i motocikala

Finansijske djelatnosti i djelatnosti

socijalno osiguranje

Djelatnosti zdravstvene socijalna

ZAPOSLENOST I PLA�E PO PODRU�JIMA KD BiH 2010

Broj zaposlenih Prosje�na neto pla�a u KM

Prosje�na bruto pla�a u KM

02013

Administrativne i pomo�ne uslužne

Javna uprava i 15.261

122.862

12.045Proizvodnja i snabdijevanje/opskrbaelektri�nom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacijaSnabdijevanje/Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje

A BC

DE

F

G

HIJ

KL

M

N

O

P

QR S 00

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.800

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 00

Page 149: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

IndexI 20140 2012

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2012

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2012

IndexI 2014XII 2013

123.200 100,3 99,8 1.029 1.046 101,7 99,8 1.591 1.617 101,6 99,740.053 100,9 100,2 1.224 1.235 100,9 99,3 1.903 1.920 100,9 99,23.913 100,6 100,8 836 848 101,4 98,9 1.274 1.292 101,4 98,8

17.429 99,7 98,3 772 774 100,3 98,0 1.180 1.181 100,1 97,62.399 99,9 101,4 689 694 100,7 100,8 1.038 1.047 100,9 100,9

Novi Grad Sarajevo 22.199 99,9 100,0 909 935 102,9 100,4 1.399 1.439 102,9 100,423.163 98,8 99,0 1.077 1.108 102,9 100,7 1.670 1.717 102,8 100,6

Stari Grad Sarajevo 9.589 101,4 99,2 976 989 101,3 100,3 1.504 1.526 101,5 100,3306 93,3 96,8 802 796 99,3 99,8 1.221 1.213 99,4 99,8

4.149 105,7 104,3 759 786 103,6 101,8 1.156 1.200 103,8 101,8

Ukupno VSS VŠS NSS VKV KV NKV

73.006 8.426 909 383 458 19.712 420 21.0958.013 1.516 140 2.652 48 50 1.764 40 1.8035.678 249 24 1.365 3 16 1.815 17 2.189

11.800 1.055 129 3.408 73 97 3.311 117 3.6105.526 286 20 1.157 20 14 1.646 41 2.342

20.279 2.242 256 6.130 113 126 5.683 98 5.6319.072 1.776 189 3.089 63 65 2.051 46 1.7936.601 804 93 2.208 42 48 1.756 35 1.615

537 32 2 101 1 9 130 - 2625.500 466 56 1.493 20 33 1.556 26 1.850

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

152 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

ZAPOSLENOST I PLA�E PO OP�INAMA

Broj zaposlenih Prosje�na neto pla�a u KM Prosje�na bruto pla�a u KM

02013

UKUPNO 122.862Centar Sarajevo 39.706Hadži�i 3.891Ilidža 17.477IIijaš 2.401

22.223Novo Sarajevo 23.452

9.458Trnovo 328Vogoš�a 3.926

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRU�NOJ SPREMI1)

Januar / Sije�anj 2014. godine

Op�ine SSS PKV

UKUPNO 21.603Centar SarajevoHadži�iIlidža

TrnovoVogoš�a

IIijašNovi Grad SarajevoNovo SarajevoStari Grad Sarajevo

VSS11,5%

VŠS1,2%

SSS29,6%

NSS0,6%

VKV0,6%

KV27,0%

PKV0,6%

NKV28,9%

NEZAPOSLENOST PREMA STRU�NOJ SPREMI

Page 150: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

2012 1013

Goveda 9.677 9.303 96,1

Krave i steone junice 7.752 7.250 93,5

Ovce 35.746 36.410 101,9 Ovce za priplod 26.797 27.200 101,5

Svinje 291 299 102,7

Krma�e i suprasne nazimice 96 100 104,2

Konji 368 351 95,4

Kobile i ždrjebne omice 103 96 93,2

Perad, 747 870 116,4

(u hiljad./tisu�. grla)

Koke nesilice, 93 116 125,1

(u hiljad./tisu�. grla)

Koze 1.517 1.760 116,0

Košnica p�ela 11.708 13.110 112,0

2012 1013

Kravlje mlijeko, (hilj./tis., litara) 20.078 19.598 97,6

Po muženoj kravi, (litara) 3.138 3.165 100,9

Ov�ije mlijeko, (hilj./tis., litara) 325 345 106,1

Po muženoj ovci, (litara) 31 33 106,5

Kozije mlijeko, (hilj./tis., litara) 142 171 120,9

Po muženoj kozi, (litara) 155 171 110,3

Vuna, (tona) 46 46 101,3

Po ovci, (kilograma) 1,8 1,8 100,0

Jaja (hilj./tis., komada) 16.442 18.091 110,0

Po kokoški, (komada) 145 160 110,2

Med, (tona) 101 152 151,4

Po košnici (kilograma) 8,6 11,6 134,9

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 153

BROJNO STANJE STOKE I STO�NA PROIZVODNJA2013. GODINA

Brojno stanje stokeUkupno

20132012

Proizvodnja mlijeka, vune, jaja i meda

Ukupno20132012

Page 151: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

2013 2014 2013 2014

UKUPNO 145 142 10 10 9 9 10

Trupci �etinara/�etinja�a 48 54 5 4 4 4 4

Jamsko drvo �etinara/�etinja�a 6 7 1 1 1 0 1

Ostalo dugo drvo �etinara/�etinja�a 0 0 0 0 - 0 0

Prostorno drvo �etinara/�etinja�a 13 17 1 1 1 0 2

Trupci liš�ara/lista�a 11 11 1 1 1 1 0

Jamsko drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Ostalo dugo drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Prostorno drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Ogrjevno drvo �etinara/�etinja�a 0 0 - - - - 0

Ogrjevno drvo liš�ara/lista�a 67 53 3 3 3 2 2

Ostalo grubo obra�eno drvo1) - - - - - - -

1) Uklju�uje sitno tehni�ko drvo, cijepane drvene motke i kolje

154 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)20142012 2013

I I

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATAJanuar / Sije�anj 2014. godine

u hilj./tis.m3

P r o i z v o d nj a P r o d a j a

Page 152: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

INDUSTRIJA

I 2014Ø 2013

I 2014XII 2013

I 2014I 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 91,4 77,3 95,3PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 98,0 104,8 133,9AE Energija 126,8 53,1 57,1BB Kapitalni proizvodi 75,4 79,6 105,4CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 95,9 93,2 81,9CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 80,4 70,8 92,2

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-aB VA�ENJE RUDA I KAMENA 9,8 228,6 �*

08 Va�enje ostalih ruda i kamena 9,8 228,6 �*C PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 82,4 76,7 97,7

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 86,1 91,3 97,511 Proizvodnja pi�a 64,0 69,2 86,012 Proizvodnja duhanskih proizvoda 77,5 61,8 125,514 Proizvodnja odje�e 61,1 16,4 102,315 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 80,5 60,7 93,616 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim

namještaja; proizvodnja predmeta od slamei pletarskih materijala

93,0 134,6 85,4

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 7,5 - -18 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 89,3 85,1 90,619 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 117,5 79,6 55,920 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 68,0 67,9 77,421 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

i farmaceutskih preparata90,2 68,1 79,2

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plasti�nih masa 126,3 118,9 139,323 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih

proizvoda72,1 111,3 139,5

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

57,2 63,7 148,6

26 Proizvodnja ra�unara te elektroni�kih i opti�kih proizvoda

27,2 17,7 110,7

27 Proizvodnja elektri�ne opreme 141,6 85,7 270,128 Proizvodnja mašina i ure�aja, d. n. 32,6 45,5 106,029 Proizvodnja motornih vozila, prikolica

i poluprikolica114,9 113,5 121,8

31 Proizvodnja namještaja 95,5 93,2 81,532 Ostala prera�iva�ka industrija 43,7 34,8 50,3

33 Popravak i instaliranje mašina i opreme 104,2 82,3 110,0

D 126,8 53,0 57,1

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom i plinom (osim 35.3)¹

126,8 53,0 57,1

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 155

PREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.Januar / Sije�anj 2014. godine

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRI�NOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNO

Page 153: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I 2014Ø 2013

II 2014Ø 2013

II 2014I 2014

II 2014II 2013

I-II 2014I-II 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 91,4 90,2 98,8 99,0 97,1PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 98,0 104,7 106,8 154,4 143,8AE Energija 126,8 103,6 81,7 52,6 55,0BB Kapitalni proizvodi 75,4 70,3 93,2 87,2 95,7CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 95,9 108,8 113,5 104,6 92,6CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 80,4 86,8 107,9 105,9 98,8

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-aB VA�ENJE RUDA I KAMENA 9,8 3,4 34,1 139,6 321,5

08 Va�enje ostalih ruda i kamena 9,8 3,4 34,1 139,6 321,5C PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 82,4 87,1 105,8 107,1 102,3

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 86,1 83,6 97,1 98,7 98,111 Proizvodnja pi�a 64,0 58,0 90,6 91,1 88,312 Proizvodnja duhanskih proizvoda 77,5 70,5 90,9 123,9 124,714 Proizvodnja odje�e 61,1 81,9 134,1 68,6 79,915 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 80,5 89,3 111,0 92,3 92,916 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim

namještaja; proizvodnja predmeta od slamei pletarskih materijala

93,0 121,4 130,5 136,9 108,5

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 7,5 7,6 100,7 - -18 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 89,3 85,7 96,0 88,5 89,619 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 117,5 215,9 183,7 116,2 84,220 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 68,0 138,2 203,2 169,5 121,721 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

i farmaceutskih preparata90,2 123,2 136,5 116,4 97,1

22 Proizvodnja proizvoda od gume i plasti�nih masa 126,3 111,9 88,6 117,9 128,4

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

72,1 88,5 122,8 269,2 189,9

24 Proizvodnja baznih metala - 14,5 - 17,8 8,6

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

57,2 61,1 106,8 143,8 146,1

26 Proizvodnja ra�unara te elektroni�kih i opti�kih proizvoda

27,2 28,9 106,2 36,2 53,7

27 Proizvodnja elektri�ne opreme 141,6 123,8 87,5 184,0 221,728 Proizvodnja mašina i ure�aja, d. n. 32,6 47,2 145,0 24,0 35,129 Proizvodnja motornih vozila, prikolica

i poluprikolica114,9 97,1 84,5 108,0 115,1

31 Proizvodnja namještaja 95,5 109,1 114,2 105,5 92,732 Ostala prera�iva�ka industrija 43,7 78,3 179,5 87,8 69,4

33 Popravak i instaliranje mašina i opreme 104,2 119,1 114,4 149,1 127,9

D 126,8 103,5 81,6 52,5 55,0

35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom i plinom (osim 35.3)¹

126,8 103,5 81,6 52,5 55,0

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/opskrba parom i klimatizacija

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14156

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Februar / Velja�a 2014. godine

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRI�NOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

Page 154: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

Kanton Sarajevoukupno 126.319 9.632 1.149 168 8.574 304 17 407 30 11.065 807 126 36

do 1 godine 1.980 1.978 48 48 1.648 1.646 2 2 8 8 270 270 4 4od 1 do 2 godine 3.221 730 59 24 2.715 580 9 8 22 - 412 114 4 4od 3 do 5 godina 11.733 886 184 26 10.042 743 34 1 40 1 1.420 110 13 5od 6 do 10 godina 30.538 2.312 451 43 26.127 2.047 55 4 95 2 3.779 211 31 5

38.388 3.669 204 18 35.519 3.544 59 1 80 19 2.520 86 6 1više od 15 godina 40.459 57 203 9 37.217 14 145 1 162 - 2.664 16 68 17

Hadži�iukupno 6.836 486 41 5 5.753 399 11 2 6 1.011 70 14 10

do 1 godine 43 43 3 3 15 15 1 1 - - 23 23 1 1od 1 do 2 godine 94 36 - - 27 10 - - - - 66 25 1 1od 3 do 5 godina 364 24 2 - 151 16 1 1 - - 207 4 3 3od 6 do 10 godina 1.031 115 13 2 762 101 - - 2 - 253 12 1 -

2.034 261 6 - 1.823 256 2 - 2 - 201 5 - -više od 15 godina 3.270 7 17 - 2.975 1 7 - 2 - 261 1 8 5

Ilidžaukupno 19.458 1.703 144 22 16.706 1.466 32 2 26 - 2.523 201 27 12

do 1 godine 223 223 8 8 169 169 - - - - 45 45 1 1od 1 do 2 godine 350 103 9 5 251 64 - - - - 89 33 1 1od 3 do 5 godina 1.362 134 19 2 1.063 116 1 - 1 - 275 14 3 2od 6 do 10 godina 4.399 450 50 3 3.397 370 7 2 10 - 923 71 12 4

6.456 780 35 3 5.791 744 6 - 11 - 612 33 1 -više od 15 godina 6.668 13 23 1 6.035 3 18 - 4 - 579 5 9 4

Ilijašukupno 4.886 340 34 9 4.348 298 18 1 5 - 446 29 35 3

do 1 godine 16 16 - - 12 12 - - - - 4 4 - -od 1 do 2 godine 26 8 1 1 21 7 - - 1 - 3 - - -od 3 do 5 godina 117 20 3 2 73 11 3 - 2 - 33 7 3 -od 6 do 10 godina 699 88 13 4 559 72 1 - - - 120 12 6 -

1.524 202 10 1 1.403 196 2 - 1 - 105 4 3 1više od 15 godina 2.504 6 7 1 2.280 - 12 1 1 - 181 2 23 2

Novo Sarjevoukupno 20.797 1.507 195 34 18.863 1.377 62 - 14 3 1.658 93 5 -

do 1 godine 362 362 10 10 320 320 - - 1 1 31 31 - -od 1 do 2 godine 619 130 16 5 530 109 1 - - - 72 16 - -od 3 do 5 godina 2.379 171 36 4 2.164 149 4 - 3 1 171 17 1 -od 6 do 10 godina 5.989 387 65 9 5.280 359 14 - 4 1 623 18 3 -

6.211 451 37 4 5.806 439 13 - 5 - 350 8 - -više od 15 godina 5.237 6 31 2 4.763 1 30 - 1 - 411 3 1 -

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 157

REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA ZA 2013. GODINU

Starost

Ukupno Motocikli Putni�ki

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

Kobinovana Ostalo

113.268

Autobusi Teretna

od 11 do 15 godina

Page 155: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

Centar Sarajevoukupno 22.816 1.818 304 43 20.704 1.653 107 10 28 2 1.668 108 5 2

do 1 godine 682 681 10 10 614 613 1 1 1 1 56 56 - -od 1 do 2 godine 1.018 206 16 7 959 188 7 7 - - 36 4 - -od 3 do 5 godina 3.454 174 61 5 3.154 160 11 - 1 - 226 9 1 -od 6 do 10 godina 7.079 328 118 12 6.340 289 26 1 13 - 579 25 3 1

5.767 419 46 6 5.263 399 30 1 8 1 420 12 - -više od 15 godina 4.816 10 53 3 4.374 4 32 - 5 - 351 2 1 1

ukupno 32.870 2.464 230 32 29.682 2.172 45 2 316 25 2.594 231 3 2do 1 godine 489 488 10 10 390 389 - - 6 6 83 83 - -od 1 do 2 godine 794 180 8 4 643 144 1 1 21 - 121 31 - -od 3 do 5 godina 2.678 235 26 5 2.213 180 2 - 26 - 411 50 - -od 6 do 10 godina 7.081 588 105 8 6.068 528 3 1 65 1 840 50 - -

10.562 967 42 4 9.906 928 3 - 50 18 561 17 - -više od 15 godina 11.266 6 39 1 10.462 3 36 - 148 - 578 - 3 2

Stari Grad Sarajevoukupno 10.904 747 156 18 10.108 696 22 - 7 - 600 33 11 -

do 1 godine 113 113 7 7 93 93 - - - - 13 13 - -od 1 do 2 godine 242 45 9 2 223 41 - - - - 10 2 - -od 3 do 5 godina 1.022 80 23 5 932 71 12 - 4 - 51 4 - -od 6 do 10 godina 2.785 202 73 3 2.449 190 4 - - - 256 9 3 -

3.282 302 23 - 3.121 299 1 - 3 - 134 3 - -više od 15 godina 3.460 5 21 1 3.290 2 5 - - - 136 2 8 -

Trnovoukupno 645 34 4 - 596 32 - - - - 43 1 2 1

do 1 godine 1 1 - - 1 1 - - - - - - - -od 1 do 2 godine 6 - - - 5 - - - - - 1 - - -od 3 do 5 godina 15 - 2 - 10 - - - - - 3 - - -od 6 do 10 godina 62 9 1 - 57 9 - - - - 4 - - -

181 23 - - 172 22 - - - - 9 1 - -više od 15 godina 380 1 1 - 351 - - - - - 26 - 2 1

Vogoš�aukupno 7.107 533 41 5 6.508 481 7 - 5 - 522 41 24 6

do 1 godine 51 51 - - 34 34 - - - - 15 15 2 2od 1 do 2 godine 72 22 - - 56 17 - - - - 14 3 2 2od 3 do 5 godina 342 48 12 3 282 40 - - 3 - 43 5 2 -od 6 do 10 godina 1.413 145 13 2 1.215 129 - - 1 - 181 14 3 -

2.371 264 5 - 2.234 261 2 - - - 128 3 2 -više od 15 godina 2.858 3 11 - 2.687 - 5 - 1 - 141 1 13 2

158 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Motocikli Putni�ki Autobusi Teretna

REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA ZA 2013. GODINU (nastavak)

Starost

Ukupno

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

Ostalo

od 11 do 15 godina

Novi Grad Sarajevo

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

Kobinovana

Page 156: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

VANJSKA TRGOVINA

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 66.928 93,0 59.544 112,4 292.759 260.516 89,0 247.991 105,1

A Poljoprivreda, šumarstvoi ribarstvo

504 749 148,5 453 165,5 5.469 5.954 108,9 6.020 98,9

B Va�enje rude i kamena 17 143 827,1 33 436,0 12.958 20.503 158,2 25.359 80,9

C Prera�iva�ka industrija 44.200 99,6 36.111 122,4 260.145 225.662 86,7 213.972 105,5

D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom, gasom/plinom, parom i klimatizacija

13.196 70,7 12.267 107,6 5.369 7.323 136,4 869 843,0

Ostalo 8.393 8.640 102,9 10.681 80,9 8.818 1.073 12,2 1.772 60,6

- - - - - - - - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Prethodni podaci

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 66.928 93,0 59.544 112,4 292.759 260.516 89,0 247.991 105,1

1. Hrana i pi�a 5.863 4.012 68,4 4.142 96,9 33.923 28.033 82,6 31.113 90,1

2. Industrijski materijali 20.519 119,9 21.149 97,0 49.220 40.390 82,1 33.501 120,6

3. Goriva i maziva 13.487 71,0 12.354 109,2 92.742 94.161 101,5 90.340 104,2

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnih sredstava), dijelovi i pribor

4.927 5.317 107,9 4.705 113,0 39.757 37.405 94,1 33.191 112,7

5. Transportna sredstva,njihovi dijelovi i pribor

3.421 5.306 155,1 3.216 165,0 15.500 14.900 96,1 12.847 116,0

6. Proizvodi za širokupotrošnju

18.110 84,5 13.894 130,3 60.967 45.426 74,5 46.999 96,7

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti

229 177 77,3 84 210,7 650 201 30,9 - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiHPrethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 159

XII2013

71.962

17.117

18.984

21.421

IZVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4

18.678

Nerazvrstano po kategorijama

71.962

UVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

UVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

IZVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

44.370

Page 157: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 66.928 93,0 59.544 112,4 292.759 260.516 89,0 247.991 105,1

0 Hrana i žive životinje 5.443 3.935 72,3 3.862 101,9 30.641 25.506 83,2 27.207 93,700 Žive životinje - - - - - 530 566 106,8 354 159,901 Meso i mesne prera�evine 2.830 1.515 53,5 1.354 111,9 2.517 2.058 81,8 2.978 69,102 353 244 69,1 266 91,7 2.332 2.386 102,3 3.803 62,703 - - - - - 490 934 190,6 642 145,5

04 Žitarice i proizvodi od žitarica 872 675 77,4 747 90,4 3.580 3.086 86,2 3.459 89,205 Vo�e i povr�e 1.000 969 96,9 1.197 81,0 4.753 4.468 94,0 4.540 98,406 Še�er, še�erne prera�evine i med 12 3 25,0 12 25,0 1.559 2.275 145,9 1.973 115,307 Kafa, �aj, kakao i za�ini 62 77 124,2 15 513,3 4.592 2.672 58,2 2.984 89,508 Hrana za životinje - - - - - 2.689 2.117 78,7 1.597 132,609 Ostali jestivi proizvodi 314 452 143,9 271 166,8 7.599 4.944 65,1 4.877 101,41 Pi�a i duhan 1.864 1.270 68,1 968 131,2 10.904 6.796 62,3 7.540 90,111 Pi�a 415 75 18,1 274 27,4 4.456 3.087 69,3 3.168 97,412 Duhan i proizvodi od duhana 1.449 1.195 82,5 694 172,2 6.448 3.709 57,5 4.372 84,82 Sirove materije nejestive

osim goriva11.973 117,4 12.053 99,3 1.734 1.320 76,1 1.382 95,5

21 Sirove kože i sirovo krzno 37 54 145,9 66 81,8 - - - - -22 Uljano sjemenje i plodovi 6 - - 6 - 54 6 11,1 12 50,023 Sirovi i sinteti�ki kau�uk - - - - - 4 3 75,0 - -24 Drvo i pluta 2.122 3.090 145,6 2.230 138,6 393 292 74,3 476 61,325 Celuloza i papirni otpaci 53 31 58,5 61 50,8 1 25 - - -26 - - - 18 - 311 35 11,3 60 58,3

27 75 58 77,3 15 386,7 195 122 62,6 98 124,528 Metalne rude i otpaci od metala 7.782 8.421 108,2 9.393 89,7 401 208 51,9 46 452,229 Sirovine biljne i životinjske, ostale 120 319 265,8 264 120,8 375 629 167,7 690 91,2

3 Mineralna goriva, mazivai srodni proizvodi

13.235 70,6 12.276 107,8 92.787 94.078 101,4 90.185 104,3

32 Ugalj, koks i briketi 10 - - - - - 36 - 9 400,033 Nafta i derivati od nafte 58 39 67,2 9 433,3 70.903 63.696 89,8 59.931 106,334 Prirodni i industrijski gas - - - - - 16.515 23.023 139,4 29.376 78,435 Elektri�na energija 13.196 70,6 12.267 107,6 5.369 7.323 136,4 869 842,7

4 2 11 550,0 - - 1.803 1.701 94,3 2.368 71,8

41 Životinjska ulja i masti - - - - - 28 8 28,6 50 16,042 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana 2 11 550,0 - - 1.358 1.407 103,6 1.587 88,743 Prera�ena biljna i životinjska ulja

i masno�e - - - - - 417 286 68,6 731 39,1

5 Hemijski/Kemijski proizvodi 9.477 4.115 43,4 4.095 100,5 36.333 32.575 89,7 28.478 114,451 Organske hemikalije/kemikalije - - - - - 1.206 804 66,7 694 115,952 Anorganske hemikalije/kemikalije 148 357 241,2 204 175,0 130 243 186,9 220 110,553 Boje i štavila 108 115 106,5 103 111,7 1.732 1.720 99,3 1.352 127,254 Medicinski i farmaceutski proizvodi 8.476 3.231 38,1 3.020 107,0 15.154 9.195 60,7 9.113 100,9

55 Toaletni proizvodi i proizvodi za �iš�enje

157 145 92,4 86 168,6 9.263 11.922 128,7 10.210 116,8

56 Vješta�ka �ubriva - - - - - 21 40 190,5 1 -

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

71.962

Mlijeko,mlije�ne prera�evine i jajaRibe, vodozemci i njihove prera�evine

10.195

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Sirova tekstilna vlakna i njihovi otpaci

Prirodna �ubriva i minerali osim goriva

18.746

18.678

Ulja, masti i voskovi životinjski ili biljni porijekla

160

Page 158: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

57 61 87 142,6 73 119,2 1.381 1.959 141,9 1.307 149,958 136 148 108,8 565 26,2 3.709 2.994 80,7 2.174 137,759 Ostale hemikalije/kemikalije 391 32 8,2 44 72,7 3.737 3.698 99,0 3.407 108,5

6 5.916 7.477 126,4 6.774 110,4 29.375 25.077 85,4 23.042 108,8

61 27 20 74,1 11 181,8 1.136 941 82,8 684 137,6

62 Guma i gumeni proizvodi 90 42 46,7 52 80,8 873 716 82,0 873 82,063 383 404 105,5 221 182,8 1.550 1.435 92,6 1.055 136,064 11 13 118,2 126 10,3 4.652 4.500 96,7 4.708 95,665 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi 72 52 72,2 38 136,8 3.383 2.779 82,1 2.535 109,6

66 Proizvodi od nemetalnih minerala 982 1.909 194,4 2.209 86,4 3.987 2.808 70,4 2.512 111,867 Željezo i �elik 690 1.112 161,2 840 132,4 4.020 3.702 92,1 4.153 89,168 Obojeni metali 22 8 36,4 102 7,8 1.182 1.393 117,9 1.060 131,469 Metalni proizvodi 3.639 3.917 107,6 3.175 123,4 8.592 6.803 79,2 5.462 124,67 7.156 10.130 141,6 7.312 138,5 57.870 53.691 92,8 47.336 113,4

71 Pogonske mašine i oprema 117 32 27,4 97 33,0 1.258 772 61,4 792 97,572 669 647 96,7 213 303,8 3.556 2.446 68,8 3.701 66,1

73 Mašine za obradu metala 369 19 5,1 302 6,3 764 688 90,1 208 330,874 1.922 1.991 103,6 2.029 98,1 6.568 4.974 75,7 5.518 90,175 319 1.700 532,9 88 - 9.159 6.977 76,2 6.899 101,1

76 47 175 372,3 54 324,1 12.175 17.261 141,8 9.777 176,5

77 382 378 99,0 1.496 25,3 10.407 7.041 67,7 8.587 82,078 Drumska vozila 3.308 5.160 156,0 3.033 170,1 13.649 13.437 98,4 11.815 113,779 Ostala transportna vozila 23 28 121,7 - - 334 95 28,4 39 243,6

8 14.782 112,3 11.263 131,2 31.307 19.772 63,2 20.449 96,7

81 79 - - 1 - 1.802 1.110 61,6 996 111,4

82 Namještaj i njegovi dijelovi 9.379 12.113 129,2 8.836 137,1 3.807 3.523 92,5 3.075 114,6

83 Torbe, tašne, neseseri i sli�ni proizvodi

1 11 - - - 617 644 104,4 589 109,3

84 Odje�a 72 335 465,3 122 274,6 6.512 5.270 80,9 5.968 88,385 Obu�a 1.572 932 59,3 1.129 82,6 1.228 1.504 122,5 1.360 110,687 Nau�ni i kontrolni instrumenti 579 213 36,8 293 72,7 3.175 2.318 73,0 2.992 77,5

88 Fotografski i opti�ki proizvodi, satovi

- 1 - - - 690 441 63,9 481 91,7

89 Ostali industrijski proizvodi 1.479 1.177 79,6 882 133,4 13.476 4.962 36,8 4.988 99,5

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama

2 - - 941 - 5 - - 4 -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 161

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Plasti�ne mase u primarnim oblicimaPlasti�ne mase, ne-primarni oblici

Industrijski proizvodi, razvrstani uglavnom po vrsti sirovinaKoža, krzno i proizvodi od kože i krzna

Proizvodi od drveta, osim namještajaPapir, ljepenka i ostali sli�ni proizvodi

Razni industrijski proizvodi 13.161

Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i grija�i ure�aji

Mašine/Strojevi i transportna sredstva

Mašine specijalizirane za obra�ivanjeindustrije

Ostale industrijske mašine i djeloviKancelarijske mašine i mašine zaautomatomatsku obradu podataka

Telekomunikacijski aparati i aparati za snimanje zvukaElektri�ne mašine,aparati i ure�aji

Page 159: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 71.962 66.928 93,0 59.544 112,4 292.759 260.516 89,0 247.991 105,1

Zemlje EU 44.921 47.942 106,7 39.497 121,4 198.981 165.423 83,1 166.803 99,2

Austrija 1.443 1.637 113,4 1.950 83,9 7.866 5.881 74,8 4.839 121,5

Belgija 935 595 63,6 244 243,9 1.760 1.412 80,2 1.293 109,2

Bugarska 13 41 315,4 9 455,6 906 765 84,4 1.364 56,1

�eška 1.576 1.695 107,6 1.624 104,4 5.617 4.654 82,9 4.500 103,4

Kipar - - - - - 2 1 50,0 - -

Danska 102 240 235,3 147 163,3 872 1.312 150,5 771 170,2

Estonija 31 16 51,6 - - 18 67 372,2 43 155,8

Finska - - - - - 5.124 284 5,5 179 158,7

Francuska 1.081 1.065 98,5 724 147,1 5.495 4.812 87,6 4.922 97,8

Gr�ka 16 - - - - 897 755 84,2 565 133,6

Hrvatska 17.850 12.502 70,0 8.394 148,9 80.770 72.799 90,1 65.817 110,6

Irska - - - - - 1.207 2.237 185,3 1.985 112,7

Italija 1.377 1.451 105,4 1.209 120,0 22.826 15.977 70,0 19.441 82,2

Latvija (Letonija) 12 27 225,0 - - - 134 - - -

Litvanija - - - - - 86 142 165,1 77 184,4

Luksemburg 120 45 37,5 35 128,6 86 74 86,0 38 194,7

Ma�arska 45 1.666 - 760 219,2 4.438 5.998 135,2 8.640 69,4

Malta - - - 17 - 20 33 165,0 2 -

313 609 194,6 398 153,0 1.846 2.528 136,9 2.123 119,1

Njema�ka 10.675 15.968 149,6 14.595 109,4 29.125 19.081 65,5 22.372 85,3

Poljska 852 2.481 291,2 103 - 4.778 4.150 86,9 4.717 88,0

Portugal / Portugalija - 26 - 481 5,4 167 254 152,1 183 138,8

1.332 627 47,1 - - 4.891 4.022 82,2 3.003 133,9

Slova�ka 636 629 98,9 713 88,2 1.722 2.398 139,3 1.616 148,4

Slovenija 4.222 3.572 84,6 5.043 70,8 10.678 9.211 86,3 12.113 76,0

Španija (Španjolska) 554 742 133,9 936 79,3 3.401 2.900 85,3 3.183 91,1

Švedska 1.637 2.257 137,9 2.011 112,2 1.572 1.270 80,8 995 127,6

Velika Britanija 99 51 51,5 104 49,0 2.811 2.272 80,8 2.022 112,4

Zemlje EFTE 862 1.246 144,5 568 219,4 3.011 1.882 62,5 2.390 78,7

Island - - - - - 8 11 137,5 1 -

Lihtenštajn - - - - - 47 - - 1 -

Norveška 362 435 120,2 262 166,0 148 43 29,1 395 10,9

500 811 162,2 306 265,0 2.808 1.828 65,1 1.993 91,7

Ostale evropske/ europske zemlje

24.237 15.024 62,0 18.415 81,6 47.854 49.056 102,5 43.735 112,2

Albanija 163 600 368,1 151 397,4 29 81 279,3 16 506,3

Crna Gora 3.547 1.757 49,5 2.301 76,4 365 253 69,3 190 133,2

162 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Nizozemska (Holandija)

Rumunija (Rumunjska)

Švicarska (Švajcarska)

Page 160: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Kosovo 2.822 492 17,4 576 85,4 47 56 119,1 191 29,3

Makedonija 879 613 69,7 394 155,6 1.968 492 25,0 1.557 31,6

Rusija 4.122 2.899 70,3 2.539 114,2 12.938 20.224 156,3 25.309 79,9

Srbija 8.174 6.093 74,5 8.931 68,2 21.861 19.718 90,2 10.341 190,7

Turska 2.221 2.570 115,7 3.523 72,9 10.544 8.111 76,9 5.989 135,4

Ostale zemlje 2.309 - - - - 102 121 118,6 142 85,2

Afrika 321 226 70,4 428 52,8 743 1.420 191,1 1.320 107,6Zemlje sjeverne Afrike 321 189 58,9 427 44,3 729 1.161 159,3 1.224 94,9

Ostale Afri�ke zemlje - 37 - 1 - 14 259 - 96 269,8

Amerika 784 737 94,0 93 792,5 5.818 11.019 189,4 6.469 170,3Zemlje sjeverne amerike 779 737 94,6 93 792,5 3.349 8.652 258,3 4.218 205,1

Kanada - 3 - - - 92 182 197,8 149 122,1

SAD 779 734 94,2 93 789,2 3.257 8.470 260,1 4.069 208,2

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Zemlje Centralne Amerikei Kariba

- - - - - 706 766 108,5 1.101 69,6

Zemlje južne Amerike 5 - - - - 1.763 1.601 90,8 1.150 139,2

Azija 555 1.584 285,4 372 425,8 36.313 31.708 87,3 27.243 116,4

Zemlje bliskog i srednje istoka

279 1.089 390,3 201 541,8 1.040 872 83,8 885 98,5

Ostale zemlje Azije 276 495 179,3 171 289,5 35.273 30.836 87,4 26.358 117,0

Indija - - - - - 982 1.099 111,9 740 148,5

Japan 3 - - - - 2.754 1.486 54,0 948 156,8

Kina 238 484 203,4 171 283,0 25.337 21.478 84,8 19.233 111,7

Malezija - - - - - 736 343 46,6 369 93,0

Ostale zemlje 35 11 31,4 - - 5.464 6.430 117,7 5.068 126,9

49 - - - - 39 6 15,4 29 20,7

Austrija i Novi Zeland 49 - - - - 38 6 15,8 15 40,0

Australija 49 - - - - 38 5 13,2 12 41,7

Novi Zeland - - - - - - 1 - 3 33,3

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Ostale zemlje okeanije/oceanija i polarnog regiona

- - - - - 1 - - 14 -

Neraspore�eno 233 169 72,5 171 98,8 - 2 - 2 100,0

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 163

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Zemlje okeanije/oceanije i polarnog regiona

Page 161: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

UGOSTITELJSTVO

KM

2012 2013

Ukupno 17.799.720 20.540.060 115,4Državna svojina 1.622.330 1.466.300 90,4

Privatna svojina 10.223.616 13.229.620 129,4

Mješovita svojina 5.953.774 5.844.140 98,2Po vrstama ugostiteljskih objekataUkupno 17.799.720 20.540.060 115,4

Hoteli 13.589.382 15.351.718 113,0

Kampovi i druge vrste ugostiteljskih 164.064 106.982 65,2objekata za smještaj

Restorani 2.718.213 3.817.573 140,4

Barovi - 79.350 -

Buffet 721.817 675.702 93,6

Kafane / Kavane 214.479 159.972 74,6

Kantine i pripremnice 391.765 348.763 89,0obroka (Catering)

2012 2013

Po vrstama usluga

Ukupno 17.799.720 20.540.060 115,4

Pivo 388.303 447.756 115,3

Vino 312.612 219.743 70,3

Rakija 121.809 97.061 79,7

Ostala žestoka pi�a 157.784 117.863 74,7

Vo�ni sokovi 353.444 278.329 78,7

Ostala bezalkoholna 663.536 862.813 130,0pi�a

Mineralna voda 212.218 266.758 125,7i soda

Hrana 4.706.787 6.154.838 130,8

Napici 1.076.824 1.004.676 93,3

Duhan i šibice 30.100 27.253 90,5

Ostali robni promet 69.656 61.744 88,6

Ostali nerobni 481.451 848.872 176,3promet

No�enja 9.225.196 10.152.354 110,1

Napomena: Prethodni podaci

164 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

IV tromjese�je IndexX - XII 2013X - XII 2012

PROMET U UGOSTITELJSTVUIV tromjese�je 2013. godine

IV tromjese�je IndexX - XII 2013X - XII 2012

KM

Page 162: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

UGOSTITELJSTVO

KM

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Ukupno 71.984.921 81.092.862 112,7Državna svojina 5.889.679 5.944.492 100,9

Privatna svojina 44.311.682 52.166.147 117,7

Mješovita svojina 21.783.560 22.982.223 105,5

Po vrstama ugostiteljskih objekataUkupno 71.984.921 81.092.862 112,7

Hoteli 54.777.723 60.566.954 110,6

Kampovi i druge vrste ugostiteljskih 681.708 625.512 91,8objekata za smještaj

Restorani 11.831.687 15.595.413 131,8

Barovi - 392.946 -

Buffet 2.384.493 2.042.088 85,6

Kafane / Kavane 913.182 665.560 72,9

Kantine i pripremnice 1.396.128 1.204.389 86,3obroka (Catering)

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Po vrstama usluga

Ukupno 71.984.921 81.092.862 112,7

Pivo 1.605.203 1.485.877 92,6

Vino 1.141.296 731.552 64,1

Rakija 335.233 345.763 103,1

Ostala žestoka pi�a 704.376 393.954 55,9

Vo�ni sokovi 1.312.534 928.270 70,7

Ostala bezalkoholna 3.081.794 3.562.917 115,6pi�a

Mineralna voda 829.157 820.153 98,9i soda

Hrana 18.714.815 22.630.414 120,9

Napici 3.457.723 3.764.352 108,9

Duhan i šibice 148.429 117.349 79,1

Ostali robni promet 141.076 216.830 153,7

Ostali nerobni 2.220.951 3.227.179 145,3promet

No�enja 38.292.334 42.868.252 111,9

Napomena: Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 165

KM

PROMET U UGOSTITELJSTVU

Page 163: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

TURIZAM

Dolasciturista

No�enjaturista

Dolasciturista

No�enjaturista

12.591 25.891 Doma�i 2.891 5.780

2.891 5.780 Hoteli i sli�an smještaj 2.818 5.684

Odmarališta i sli�ni 67 909.700 20.111 objekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori 6 66.946 - za kampiranje

Ostali smještaj - -

12.591 25.891 Strani 9.700 20.111

Hoteli i sli�an smještaj 12.200 25.029 Hoteli i sli�an smještaj 9.382 19.345

343 767 Odmarališta i sli�ni 276 677objekti za kra�i odmor objekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori 25 39 Kampovi i prostori 19 33za kampiranje za kampiranje

Ostali smještaj 23 56 Ostali smještaj 23 56

Dolasciturista

No�enjaturista

Dolasciturista

No�enjaturista

Doma�i 2.891 5.780 Španija / Španjolska 73 135Strani 9.700 20.111 Švajcarska / Švicarska 37 100

Albanija 89 121 (uklju�uju�i Lihtenštajn)Austrija 252 418 Švedska 96 321Belgija 18 34 Turska 527 1.165Bugarska 204 253 Ujedinjeno Kraljevstvo 129 355Crna Gora 362 786 Ukrajina 9 18�eška 34 60 Ostale evropske / 24 85Danska 22 49 izvaneuropske zemljeEstonija 1 4 Egipat 42 67Finska 11 20 Južnoafri�ka Republika 1 2Francuska 76 191 Ostale afri�ke zemlje 26 70Gr�ka 34 53 Kanada 47 95Holandija / Nizozemska 43 105 Sjedinjene Ameri�ke 227 711Hrvatska 3.938 7.806 DržaveIrska 19 51 Ostale sjeverno-ameri�ke 5 10Italija 296 614 zemlje ili teritorijeKipar 4 24 Brazil 15 42Litvanija 4 11 Ostale zemlje Južne 20 83Ma�arska 126 234 ili Srednje AmerikeMakedonija 90 180 Indija 6 16Norveška 40 96 Izrael 4 12Njema�ka 266 488 Japan 64 116Poljska 48 138 Južna Koreja 194 231Portugal / Portugalija 14 65 Kuvajt 55 267Rumunija / Rumunjska 36 91 Narodna Republika Kina 115 154Rusija 44 94 Saudijska Arabija 38 110Slova�ka 23 44 Ostale azijske zemlje 83 353Slovenija 1.041 2.098 Australija 37 104Srbija 681 1.325 Novi Zeland 2 13

Ostale zemlje 8 23ili teritorije okeanije

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

KAPACITETI, TURISTI I NO�ENJAJanuar / Sije�anj 2014. godina

Po vrstama objekata

Po vrstama objekata

I 2014 I 2014

I 2014

Ukupno

Doma�i

Strani

Broj ležaja

Ukupno

Odmarališta i sli�ni

166

Turisti i no�enjapo zemljama

iz kojih dolaze

Turisti i no�enjapo zemljama

iz kojih dolazeI 2014

Page 164: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

KANTON 10

Page 165: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

muški bez stru�nepomo�i

23 23 10 13 - 23 - -

- - - - - - - -

3 3 - 3 - 3 - -

3 3 2 1 - 3 - -

- - - - - - - -

11 11 7 4 - 11 - -

6 6 1 5 - 6 - -

ženski

UKUPNO 60 24 36 - - 7 -

Bosansko 8 4 4 - - - -Grahovo

Drvar - - - - - - -

Glamo� 1 - 1 - - - -

Kupres 2 1 1 - - - -

Livno 18 8 10 - - 6 -

Tomislav- 31 11 20 - - 1 -grad

168 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

ženski

grad

Glamo�

Kupres

Livno

Tomislav-

Mrtvo-ro�eni

UKUPNO

BosanskoGrahovo

Drvar

Mjesto poro�aja

ukupnopo spolu u

zdravstvenojustanovi

na drugom mjestu

sa stru�nompomo�i

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA, prethodni podaciJanuar / Sije�anj 2014. godine

Op�ine Ukupnoro�eni

Ž i v o r o � e n i

Op�ine

U m r l i O d t o g aBroj

zaklju�enihbrakova

Brojrazvedenih

brakovaukupnopo spolu umrla

dojen�adnasilnesmrtimuški

Page 166: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLA�E

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

UKUPNO 9.260 98,9 100,4 838 856 102,1 101,2 1.273 1.301 102,2 101,2A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 888 102,8 101,4 1.016 996 98,0 98,0 1.549 1.512 97,6 97,8B Va�enje ruda i kamena 138 116,0 129,0 640 688 107,5 100,0 954 1.030 108,0 100,0C Prera�iva�ka industrija 722 81,3 92,9 482 467 96,9 103,7 716 692 96,7 103,9D 276 102,6 102,6 1.653 1.731 104,7 106,2 2.554 2.679 104,9 106,5

elektri�nom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizacija

E Snabdijevanje/Opskrba vodom; 208 96,3 104,5 758 768 101,3 101,0 1.139 1.156 101,5 101,0

F Gra�evinarstvo 495 94,3 97,2 548 606 110,6 104,0 822 911 110,8 104,1G Trgovina na veliko i na malo; 1.689 97,9 96,0 490 496 101,2 103,1 731 740 101,2 103,3

H Prijevoz i skladištenje 362 100,6 108,4 603 643 106,6 102,3 903 964 106,8 102,5I Djelatnosti pružanja smještaja 532 119,0 113,7 408 403 98,8 99,4 598 592 99,0 99,0

te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)

J Informacije i komunikacije 174 97,8 100,0 1.281 1.362 106,3 104,4 1.965 2.095 106,6 104,6K 111 97,4 100,9 1.007 985 97,8 99,5 1.546 1.510 97,7 99,6

osiguranjaL Poslovanje nekretninama 16 17 106,3 113,3 452 451 99,8 99,9 667 666 99,9 100,0M 97 114 117,5 114,0 765 778 101,7 98,4 1.157 1.177 101,7 98,3N Administrativne i pomo�ne uslužne 28 28 100,0 100,0 1.126 1.141 101,3 100,0 1.739 1.757 101,0 100,0

djelatnostiO Javna uprava i odbrana; obavezno 1.446 99,0 100,1 1.074 1.066 99,3 98,8 1.639 1.625 99,2 98,7

socijalno osiguranjeP Obrazovanje 1.099 101,3 100,4 861 853 99,1 98,8 1.311 1.298 99,0 98,8Q Djelatnosti zdravstvene socijalna 688 98,7 99,1 976 1.034 105,9 103,7 1.498 1.593 106,3 103,8

zaštiteR Umjetnost, zabava i rekreacija 21 25 119,0 119,0 975 980 100,5 100,3 1.478 1.486 100,5 100,3S Ostale uslužne djelatnosti 97 108 111,3 101,9 1.151 1.031 89,6 89,3 1.761 1.568 89,1 88,800 Neraspore�eno 140 90,9 100,0 - - - - - - - -

po djelatnostima KD

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 169

9.360

888

ZAPOSLENOST I PLA�E PO PODRU�JIMA KD BiH 2010

Broj zaposlenih Prosje�na neto pla�a u KM

Prosje�na bruto pla�a u KM

02013

216uklanjanje otpadnih voda, upravljanjeotpadom te djelatnosti sanacije okoliša

864119

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba 269

1.460

Finansijske djelatnosti i djelatnosti 114

Stru�ne,nau�ne i tehni�ke djelatnosti

525

popravak motornih vozila i motocikala360447

178

1.725

1.085

ZAPOSLENOST PROSJE�NA NETO PLA�AJanuar / Sije�anj 2014. godine Januar / Sije�anj 2014. godine

697

154

A

C

D

E

F

G

H

IJKLMN

O

O

P

QR S 00

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.800

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 00

Page 167: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

02013

I2014

IndexI 20140 2013

IndexI 2014XII 2013

9.260 98,9 100,4 838 856 102,1 101,2 1.273 1.301 102,2 101,2Bosansko 335 96,0 96,5 977 977 100,0 97,3 1.491 1.488 99,8 97,2Grahovo

835 98,1 99,2 744 762 102,4 101,8 1.137 1.167 102,6 101,9523 103,2 102,5 855 839 98,1 101,4 1.294 1.271 98,2 101,4722 90,3 93,5 860 884 102,8 101,0 1.307 1.343 102,8 101,0

4.174 99,6 99,1 880 904 102,7 101,9 1.340 1.378 102,8 102,02.671 100,3 105,0 767 776 101,2 100,2 1.159 1.174 101,3 100,2

Ukupno VSS VŠS NSS VKV KV NKV

9.574 544 304 2.971 27 26 3.321 89 2.292Bosansko 303 5 4 87 - 1 83 4 119Grahovo

1.339 22 28 661 1 14 295 - 318585 23 15 161 21 2 184 9 170416 8 19 131 - - 125 11 122

4.127 334 120 1.200 - 8 1.505 49 9112.804 152 118 731 5 1 1.129 16 652

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

1) Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje

Januar / Sije�anj 2014. godine

Op�ine SSS PKV

Livno

UKUPNO

DrvarGlamo�Kupres

Tomislavgrad

Livno 4.189Kupres 800

NEZAPOSLENE OSOBE PREMA STRU�NOJ SPREMI1)

Tomislavgrad 2.664

Prosje�na bruto pla�a u KM

02013

Glamo� 507

349

Drvar 851

170

UKUPNO 9.360

ZAPOSLENOST I PLA�E PO OP�INAMA

Broj zaposlenih Prosje�na neto pla�a u KM

VSS5,7%

VŠS3,2

SSS31,0%

NSS0,3%

VKV0,3%

KV34,7%

PKV0,9%

NKV23,9%

NEZAPOSLENOST PREMA STRU�NOJ SPREMI

Page 168: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO���������

2012 1013

Goveda 16.443 19.280 117,3

Krave i steone junice 12.938 14.469 111,8

Ovce 49.237 52.507 106,6 Ovce za priplod 41.810 43.080 103,0

Svinje 5.520 6.901 125,0

Krma�e i suprasne nazimice 161 173 107,5

Konji 231 235 101,7

Kobile i ždrjebne omice 96 99 103,1

Perad, 78 78 99,8

(u hiljad./tisu�. grla)

Koke nesilice, 65 65 99,3

(u hiljad./tisu�. grla)

Koze 2.836 3.056 107,8

Košnica p�ela 7.717 8.337 108,0

2012 1013

Kravlje mlijeko, (hilj./tis., litara) 33.034 34.266 103,7

Po muženoj kravi, (litara) 3.148 3.168 100,6

Ov�ije mlijeko, (hilj./tis., litara) 1.245 1.280 102,8

Po muženoj ovci, (litara) 71 72 101,4

Kozije mlijeko, (hilj./tis., litara) 470 378 80,4

Po muženoj kozi, (litara) 238 204 85,7

Vuna, (tona) 75 79 106,1

Po ovci, (kilograma) 1,8 1,8 100,0

Jaja (hilj./tis., komada) 10.901 10.762 98,7

Po kokoški, (komada) 152 169 111,2

Med, (tona) 60 77 127,5

Po košnici (kilograma) 8,6 9,3 108,1

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 171

BROJNO STANJE STOKE I STO�NA PROIZVODNJA2013. GODINA

Brojno stanje stokeUkupno

20132012

Proizvodnja mlijeka, vune, jaja i meda

Ukupno20132012

Page 169: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

2013 2014 2013 2014

UKUPNO 403 420 1 10 2 7 28

Trupci �etinara/�etinja�a 206 204 1 5 2 4 6

Jamsko drvo �etinara/�etinja�a 14 14 0 0 0 0 1

Ostalo dugo drvo �etinara/�etinja�a 66 - - - - - -

Prostorno drvo �etinara/�etinja�a 12 79 1 2 0 1 9

Trupci liš�ara/lista�a 22 22 0 0 0 0 1

Jamsko drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Ostalo dugo drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Prostorno drvo liš�ara/lista�a - - - - - - -

Ogrjevno drvo �etinara/�etinja�a - - - - - - -

Ogrjevno drvo liš�ara/lista�a 84 100 0 2 0 2 11

Ostalo grubo obra�eno drvo1) - - - - - - -

1) Uklju�uje sitno tehni�ko drvo, cijepane drvene motke i kolje

172 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)20142012 2013

I I

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATAJanuar / Sije�anj 2014. godine

u hilj./tis.m3

P r o i z v o d nj a P r o d a j a

Page 170: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

INDUSTRIJA

I 2014Ø 2013

I 2014XII 2013

I 2014I 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 82,8 95,4 78,2

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMAAI Intermedijarni proizvodi 83,8 97,7 78,4

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 90,7 92,4 88,4

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-a

C PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 84,8 97,7 79,5

10 Proizvodnja prehrambenih 90,7 92,4 88,4

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

42,0 56,8 63,5

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 101,8 96,8 95,4

I 2014Ø 2013

II 2014Ø 2013

II 2014I 2014

II 2014II 2013

I-II 2014I-II 2013

INDUSTRIJA UKUPNO 82,8 83,6 100,9 80,5 79,3

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 83,8 84,4 100,7 81,3 79,8

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 90,7 92,9 102,5 87,8 88,1

PREMA PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD-a

C PRERA�IVA�KA INDUSTRIJA 84,8 85,6 100,9 82,3 80,9

10 Proizvodnja prehrambenih 90,7 92,9 102,5 87,8 88,1

16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala

42,0 89,5 213,2 131,6 98,0

17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 101,8 97,3 95,6 113,1 103,3

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 173

INDEKSI OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNO, PREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Januar / Sije�anj 2014. godine

INDEKSI OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNO, PREMA GIG, PODRU�JIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Februar / Velja�a 2014. godine

Page 171: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

ukupnoprva

registr-irana

Kanton 10ukupno 14.904 945 152 24 12.936 807 15 3 54 7 1.717 90 30 14

do 1 godine 78 78 2 2 61 61 - - 1 1 14 14 - -od 1 do 2 godine 105 22 1 1 78 17 1 - 2 - 23 4 - -od 3 do 5 godina 519 67 16 3 424 52 - - 3 1 75 11 1 -od 6 do 10 godina 2.326 246 29 7 1.886 202 2 - 10 3 397 32 2 2

4.277 495 36 5 3.745 462 3 1 17 2 475 24 1 1više od 15 godina 7.599 37 68 6 6.742 13 9 2 21 - 733 5 26 11

ukupno 281 12 - - 236 11 - - - - 44 1 1 -do 1 godine 1 1 - - 1 1 - - - - - - - -od 1 do 2 godine - - - - - - - - - - - - - -od 3 do 5 godina 8 1 - - 7 1 - - - - 1 - - -od 6 do 10 godina 22 2 - - 15 1 - - - - 7 1 - -

62 8 - - 56 8 - - - - 6 - - -više od 15 godina 188 - - - 157 - - - - - 30 - 1 -

Drvarukupno 1.305 34 20 1 1.105 25 - - 3 - 175 7 2 1

do 1 godine 1 1 - - 1 1 - - - - - - - -od 1 do 2 godine 1 1 - - - - - - - - 1 1 - -od 3 do 5 godina 34 4 3 1 23 3 - - - - 8 - - -od 6 do 10 godina 109 10 4 - 82 8 - - - - 23 2 - -

288 16 8 - 234 13 - - 1 - 45 3 - -više od 15 godina 872 2 5 - 765 - - - 2 - 98 1 2 1

Glamo�ukupno 676 51 3 542 36 - - 1 115 7 15 8

do 1 godine 2 2 - - 2 2 - - - - - - - -od 1 do 2 godine 3 - - - 3 - - - - - - - - -od 3 do 5 godina 11 - 1 - 9 - - - 1 - - - - -od 6 do 10 godina 71 13 - - 58 10 - - - - 13 3 - -

183 28 1 - 152 24 - - - - 30 4 - -više od 15 godina 406 8 1 - 318 - - - - - 72 - 15 8

Kupresukupno 899 58 5 - 717 49 1 - 9 1 164 8 3 -

do 1 godine 15 15 - - 13 13 - - 1 1 1 1 - -od 1 do 2 godine 16 4 - - 10 2 - - 2 - 4 2 - -od 3 do 5 godina 46 7 1 - 31 2 - - - - 13 5 1 -od 6 do 10 godina 191 12 - - 137 12 - - - - 54 - - -

288 20 2 - 240 20 - - 4 - 42 - - -više od 15 godina 343 - 2 - 286 - 1 - 2 - 50 - 2 -

Livnoukupno 6.696 437 103 20 6.003 376 10 2 3 - 570 34 7 5

do 1 godine 43 43 2 2 38 38 - - - - 3 3 - -od 1 do 2 godine 58 14 1 1 48 12 1 - - - 8 1 - -od 3 do 5 godina 278 28 8 1 236 24 - - - - 34 3 - -od 6 do 10 godina 1.148 119 18 5 996 100 2 - 1 - 129 12 2 2

1.794 210 23 5 1.624 191 2 1 1 - 143 12 1 1više od 15 godina 3.375 23 51 6 3.061 11 5 1 1 - 253 3 4 2

Tomislavgradukupno 5.047 353 21 3 4.333 310 4 1 38 6 649 33 2 -

do 1 godine 16 16 - - 6 6 - - - - 10 10 - -od 1 do 2 godine 27 3 - - 17 3 - - - - 10 - - -od 3 do 5 godina 142 27 3 1 118 22 - - 2 1 19 3 - -od 6 do 10 godina 785 90 7 2 598 71 - - 9 3 171 14 - -

1.662 213 2 - 1.439 206 1 - 11 2 209 5 - -više od 15 godina 2.415 4 9 - 2.155 2 3 1 16 - 230 1 2 -

174 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA ZA 2013. GODINU

Starost

Ukupno Motocikli Putni�ki Kobinovana Autobusi Teretna Ostalo

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

Bosansko grahovo

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

od 11 do 15 godina

Page 172: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

VANJSKA TRGOVINA

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 5.169 5.024 97,2 7.189 69,9 21.568 8.369 38,8 12.913 64,8

A Poljoprivreda, šumarstvoi ribarstvo

603 469 77,8 265 177,0 216 221 102,2 154 143,3

B Va�enje rude i kamena 63 13 21,3 24 56,6 11 12 111,1 3 411,6

C Prera�iva�ka industrija 4.096 4.148 101,3 6.870 60,4 21.336 8.115 38,0 12.756 63,6

D Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektri�nom energijom, gasom/plinom, parom i klimatizacija

- - - - - - - - - -

Ostalo 407 394 96,6 31 - 5 20 443,7 1 -

- - - - - - - - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiHPrethodni podaci

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 5.169 5.024 97,2 7.189 69,9 21.568 8.369 38,8 12.913 64,8

1. Hrana i pi�a 229 20 8,7 422 4,7 4.279 4.016 93,9 5.449 73,7

2. Industrijski materijali 2.137 1.936 90,6 4.112 47,1 3.771 2.644 70,1 5.458 48,4

3. Goriva i maziva 608 482 79,3 319 151,1 102 14 13,7 4 350,0

4. Kapitalni proizvodi (osim transportnih sredstava), dijelovi i pribor

45 124 275,6 67 185,1 11.900 275 2,3 231 119,0

5. Transportna sredstva,njihovi dijelovi i pribor

- - - - - 161 274 170,2 606 45,2

6. Proizvodi za širokupotrošnju

2.150 2.462 114,5 2.269 108,5 1.355 1.146 84,6 1.164 98,5

7. Proizvodi, drugdje nespomenuti

- - - - - - - - 1 -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH

Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 175

XII2013

UVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Nerazvrstano po kategorijama

IZVOZ PO PODRU�JIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

IZVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4

UVOZ PREMA ME�UNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE

PROIZVODA (BEC) Rev. 4u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Page 173: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 5.169 5.024 97,2 7.189 69,9 21.568 8.369 38,8 12.913 64,8

0 Hrana i žive životinje 229 20 8,7 422 4,7 4.230 3.658 86,5 5.293 69,100 Žive životinje - - - - - 50 - - - -01 Meso i mesne prera�evine - - - - - 830 390 47,0 1.591 24,502 229 20 8,7 422 4,7 1.223 965 78,9 976 98,903 - - - - - 16 - - - -04 Žitarice i proizvodi od žitarica - - - - - 276 577 209,1 825 69,905 Vo�e i povr�e - - - - - 54 42 77,8 43 97,706 Še�er, še�erne prera�evine i med - - - - - 282 221 78,4 121 182,607 Kafa, �aj, kakao i za�ini - - - - - 1.281 1.296 101,2 1.461 88,708 Hrana za životinje - - - - - 11 21 190,9 154 13,609 Ostali jestivi proizvodi - - - - - 207 146 70,5 122 119,71 Pi�a i duhan - - - - - 8 331 - 148 223,611 Pi�a - - - - - 8 331 - 148 223,612 Duhan i proizvodi od duhana - - - - - - - - - -2 Sirove materije nejestive

osim goriva2.485 2.082 83,8 1.204 172,9 292 281 96,2 244 115,2

21 Sirove kože i sirovo krzno - - - - - - - - - -22 Uljano sjemenje i plodovi - - - - - - - - - -23 Sirovi i sinteti�ki kau�uk - - - - - - - - 1 -24 Drvo i pluta 2.485 2.082 83,8 1.204 172,9 24 11 45,8 1 -25 Celuloza i papirni otpaci - - - - - 90 79 87,8 89 88,826 - - - - - 2 2 100,0 - -27 - - - - - 8 8 100,0 - -

28 Metalne rude i otpaci od metala - - - - - 1 - - - -29 Sirovine biljne i životinjske, ostale - - - - - 167 181 108,4 153 118,3

3 Mineralna goriva, mazivai srodni proizvodi

63 13 20,6 54 24,1 75 6 8,0 8 75,0

32 Ugalj, koks i briketi 63 13 20,6 24 54,2 4 4 100,0 3 133,333 Nafta i derivati od nafte - - - - - 11 2 18,2 5 40,034 Prirodni i industrijski gas - - - 30 - 60 - - - -35 Elektri�na energija - - - - - - - - - -

4 - - - - - 51 59 115,7 164 36,0

41 Životinjska ulja i masti - - - - - - 13 - 2 650,042 Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana - - - - - 51 46 90,2 162 28,443 Prera�ena biljna i životinjska ulja

i masno�e - - - - - - - - - -

5 Hemijski/Kemijski proizvodi 344 281 81,7 321 87,5 1.623 934 57,5 1.571 59,551 Organske hemikalije/kemikalije - - - - - 1 - - 74 -52 Anorganske hemikalije/kemikalije - - - - - - - - - -53 Boje i štavila 1 1 100,0 - - 2 3 150,0 7 42,954 Medicinski i farmaceutski proizvodi - - - - - 2 - - - -55 Toaletni proizvodi i proizvodi

za �iš�enje343 273 79,6 321 85,0 621 481 77,5 489 98,4

56 Vješta�ka �ubriva - - - - - - - - - -

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

Mlijeko,mlije�ne prera�evine i jajaRibe, vodozemci i njihove prera�evine

Sirova tekstilna vlakna i njihovi otpaciPrirodna �ubriva i minerali osim goriva

Ulja, masti i voskovi životinjski ili biljni porijekla

176

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Page 174: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

57 - 1 - - - 473 113 23,9 445 25,4

58 - 6 - - - 322 244 75,8 299 81,659 Ostale hemikalije/kemikalije - - - - - 202 93 46,0 257 36,2

6 1.839 2.483 135,0 2.229 111,4 3.279 2.419 73,8 4.384 55,2

61 - - - - - - 1 - - -62 Guma i gumeni proizvodi - - - - - 56 3 5,4 60 5,063 1 - - 29 - 50 18 36,0 51 35,364 1.761 2.175 123,5 1.914 113,6 1.130 1.162 102,8 1.055 110,1

65 8 29 362,5 8 362,5 824 819 99,4 591 138,6

66 Proizvodi od nemetalnih minerala 2 5 250,0 2 250,0 528 72 13,6 70 102,967 Željezo i �elik - 7 - - - 75 90 120,0 10 900,068 Obojeni metali - - - - - - 14 - 2.460 0,669 Metalni proizvodi 67 267 398,5 276 96,7 616 240 39,0 87 275,9

7 45 71 157,8 2.823 2,5 11.677 540 4,6 778 69,4

71 Pogonske mašine i oprema - - - - - 61 - - - -

72 45 45 100,0 56 80,4 3.464 10 0,3 91 11,0

73 Mašine za obradu metala - 1 - - - 5 10 200,0 - -74 - 23 - - - 6.906 148 2,1 52 284,6

75 - - - - - 12 12 100,0 16 75,0

76 Telekomunikacijski aparati i aparatiza snimanje zvuka

- - - - - 4 - - - -

77 - 2 - 2.767 0,1 1.071 86 8,0 13 661,578 Drumska vozila - - - - - 154 274 177,9 606 45,279 Ostala transportna vozila - - - - - - - - - -

8 70 74 105,7 136 54,4 333 140 42,0 323 43,3

81 - - - - - 5 - - 11 -

82 Namještaj i njegovi dijelovi - 39 - 16 243,8 24 4 16,7 22 18,2

83 Torbe, tašne, neseseri i sli�ni proizvodi

- - - - - 11 5 45,5 1 500,0

84 Odje�a - - - 2 - 16 - - 6 -

85 Obu�a - - - - - 2 - - - -

87 Nau�ni i kontrolni instrumenti - - - 11 - 24 3 12,5 29 10,3

88 Fotografski i opti�ki proizvodi, satovi

18 - - - - 165 98 59,4 152 64,5

89 Ostali industrijski proizvodi 52 35 67,3 107 32,7 86 30 34,1 102 29,1

9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama

94 - - - - - 1 - - -

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 177

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

Kancelarijske mašine i mašine zaautomatomatsku obradu podataka

Elektri�ne mašine,aparati i ure�aji

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

XII2013

Plasti�ne mase u primarnim oblicima

Plasti�ne mase, ne-primarni oblici

Industrijski proizvodi, razvrstani uglavnom po vrsti sirovinaKoža, krzno i proizvodi od kože i krzna

Proizvodi od drveta, osim namještajaPapir, ljepenka i ostali sli�ni proizvodi

Razni industrijski proizvodiMontažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i grija�i ure�aji

Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi

Mašine/Strojevi i transportna sredstva

Mašine specijalizirane za obra�ivanje industrije

Ostale industrijske mašine i djelovi

Page 175: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Ukupno 5.169 5.024 97,2 7.189 69,9 21.568 8.369 38,8 12.913 64,8

Zemlje EU 3.287 3.554 108,1 6.209 57,2 20.167 6.683 33,1 11.139 60,0

Austrija 181 45 24,9 820 5,5 707 1 0,1 149 0,7

Belgija 38 97 255,3 9 - 102 185 181,4 164 112,8

Bugarska - - - 10 - 45 - - - -

�eška - - - - - 41 20 48,8 100 20,0

Kipar - - - - - - - - - -

Danska - - - - - 2.944 - - 16 -

Estonija - - - - - - - - - -

Finska - - - - - 1 1 100,0 - -

Francuska - - - - - 134 31 23,1 137 22,6

Gr�ka - - - - - 69 68 98,6 - -

Hrvatska 1.943 2.299 118,3 3.046 75,5 884 1.326 150,0 1.881 70,5

Irska - - - - - - 2 - 1 200,0

Italija 378 362 95,8 163 222,1 4.210 1.431 34,0 2.473 57,9

Latvija (Letonija) - - - - - - - - - -

Litvanija - - - - - - - - - -

Luksemburg - - - - - - - - - -

Ma�arska - - - - - 113 177 156,6 182 97,3

Malta - - - - - - - - - -

- 15 - - - 265 79 29,8 117 67,5

Njema�ka 134 36 26,9 1.896 1,9 7.690 2.378 30,9 3.948 60,2

Poljska - - - - - 1.016 936 92,1 1.572 59,5

Portugal / Portugalija - - - - - - - - 1 -

95 139 146,3 45 308,9 2 - - 167 -

Slova�ka - - - - - - - - 82 -

Slovenija 340 258 75,9 153 168,6 190 15 7,9 118 12,7

Španija (Španjolska) - - - - - 42 1 2,4 8 12,5

Švedska - - - - - 1.690 21 1,2 - -

Velika Britanija 178 303 170,2 67 452,2 22 11 50,0 23 47,8

Zemlje EFTE - - - - - 22 - - - -

Island - - - - - - - - - -

Lihtenštajn - - - - - - - - - -

Norveška - - - - - 16 - - - -

- - - - - 6 - - - -

Ostale evropske/ europske zemlje

1.306 1.029 78,8 668 154,0 710 537 75,6 1.373 39,1

Albanija 57 - - - - 12 - - - -

Crna Gora 295 60 20,3 138 43,5 - - - - -

178 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Nizozemska (Holandija)

Rumunija (Rumunjska)

Švicarska (Švajcarska)

Page 176: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

XII2013

I2014

I 2014XII 2013

I2013

I 2014I 2013

Kosovo 139 121 87,1 83 145,8 - - - - -

Makedonija 660 512 77,6 371 138,0 182 240 131,9 194 123,7

Rusija - - - - - - - - - -

Srbija 155 336 216,8 76 442,1 345 60 17,4 24 250,0

Turska - - - - - 169 237 140,2 1.154 20,5

Ostale zemlje - - - - - 2 - - 1 -

Afrika - - - - - 54 49 90,7 165 29,7Zemlje sjeverne Afrike - - - - - - - - 144 -

Ostale Afri�ke zemlje - - - - - 54 49 90,7 21 233,3

Amerika - - - - - 181 80 44,2 135 59,3Zemlje sjeverne amerike - - - - - 139 63 45,3 90 70,0

Kanada - - - - - 3 - - - -

SAD - - - - - 136 63 46,3 90 70,0

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Zemlje Centralne Amerikei Kariba

- - - - - 26 4 15,4 17 23,5

Zemlje južne Amerike - - - - - 16 13 81,3 28 46,4

Azija 202 223 110,4 31 719,4 431 1.018 236,2 98 -

Zemlje bliskog i srednje istoka

202 223 110,4 31 719,4 63 1 1,6 2 50,0

Ostale zemlje Azije - - - - - 368 1.017 276,4 96 -

Indija - - - - - - 430 - - -

Japan - - - - - - - - 19 -

Kina - - - - - 306 582 190,2 73 797,3

Malezija - - - - - 1 - - - -

Ostale zemlje - - - - - 61 5 8,2 4 125,0

- - - - - - - - - -

Austrija i Novi Zeland - - - - - - - - - -

Australija - - - - - - - - - -

Novi Zeland - - - - - - - - - -

Ostale zemlje - - - - - - - - - -

Ostale zemlje okeanije/oceanija i polarnog regiona

- - - - - - - - - -

Neraspore�eno 374 218 58,3 281 77,6 3 2 66,7 3 66,7

Izvor podataka: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH posredovanjem Agencije za statistiku BiH.

Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 179

IZVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

UVOZ PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)

u hilj./tis. KM u hilj./tis. KM

Zemlje okeanije/oceanije i polarnog regiona

Page 177: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

UGOSTITELJSTVO

KM

2012 2013

Ukupno 520.465 458.040 88,0

Privatna svojina 514.341 458.040 89,1

Mješovita svojina 6.124 - -

Po vrstama ugostiteljskih objekata

Ukupno 520.465 458.040 88,0

Hoteli 478.208 445.062 93,1

Kampovi i druge vrste 14.077 12.978 92,2ugostiteljskih objekata za smještaj

Buffet 28.180 - -

KM

2012 2013

Po vrstama usluga

Ukupno 520.465 458.040 88,0

Pivo 35.770 29.429 82,3

Vino 35.646 26.169 73,4

Rakija 11.562 9.901 85,6

Ostala žestoka pi�a 23.175 17.583 75,9

Vo�ni sokovi 13.868 13.637 98,3

Ostala bezalkoholna 33.251 29.388 88,4pi�a

Mineralna voda 20.996 19.655 93,6i soda

Hrana 185.059 159.476 86,2

Napici 32.528 32.133 98,8

Duhan i šibice 5.437 2.064 38,0

Ostali robni promet 187 - -

Ostali nerobni 5.464 - -promet

No�enja 117.522 118.605 100,9

Napomena: Prethodni podaci

180 Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

PROMET U UGOSTITELJSTVUIV tromjese�je 2013. godine

IV tromjese�je IndexX - XII 2013X - XII 2012

IV tromjese�je IndexX - XII 2013X - XII 2012

Page 178: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

KM

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Ukupno 2.701.542 3.071.718 113,7

Privatna svojina 2.670.742 3.071.718 113,7

Po vrstama ugostiteljskih objekata

Ukupno 2.701.542 3.071.718 113,7

Hoteli 2.620.137 2.861.522 109,2

Kampovi i druge vrste 53.225 52.761 99,1ugostiteljskih objekata za smještaj

Buffet 28.180 157.435 558,7

KM

2012 2013Index

I - XII 2013I - XII 2012

Po vrstama usluga

Ukupno 2.701.542 3.071.718 113,7

Pivo 168.851 165.470 98,0

Vino 139.009 149.645 107,7

Rakija 60.867 59.636 98,0

Ostala žestoka pi�a 120.321 105.940 88,0

Vo�ni sokovi 98.316 91.756 93,3

Ostala bezalkoholna 239.623 207.433 86,6pi�a

Mineralna voda 103.393 106.181 102,7i soda

Hrana 997.612 1.126.491 112,9

Napici 157.177 219.314 139,5

Duhan i šibice 18.559 19.947 107,5

Ostali robni promet 4.329 3.075 71,0

Ostali nerobni 49.302 53.015 107,5promet

No�enja 544.183 763.815 140,4

Napomena: Prethodni podaci

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14 181

PROMET U UGOSTITELJSTVU

Page 179: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/BiltenK0314.pdf · Vanjska trgovina -----175 Ugostitteljstvo

TURIZAM

Dolasciturista

No�enjaturista

Dolasciturista

No�enjaturista

342 628 Doma�i 170 178

170 178 Hoteli i sli�an smještaj 170 178

Odmarališta i sli�ni - -172 450 objekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori - -748 - za kampiranje

Ostali smještaj - -

342 628 Strani 172 450

Hoteli i sli�an smještaj 342 628 Hoteli i sli�an smještaj 172 450

- - Odmarališta i sli�ni - -objekti za kra�i odmor objekti za kra�i odmor

Kampovi i prostori - - Kampovi i prostori - -za kampiranje za kampiranje

Ostali smještaj - - Ostali smještaj - -

Dolasciturista

No�enjaturista

Doma�i 170 178

Strani 172 450

Hrvatska 163 419

Italija 3 6

Njema�ka 2 2

Slovenija 3 21

Srbija 1 2

Mjese�ni statisti�ki pregled F BiH po kantonima, 3/14

KAPACITETI, TURISTI I NO�ENJAJanuar / Sije�anj 2014. godine

Po vrstama objekata

Po vrstama objekata

I 2014 I 2014

Turisti i no�enja po zemljama iz kojih dolaze

I 2014

182

Ukupno

Doma�i

Strani

Broj ležaja

Ukupno

Odmarališta i sli�ni