Fizik Kertas 2 Peperiksaan Akhir 2003

  • View
    406

  • Download
    22

Embed Size (px)

Text of Fizik Kertas 2 Peperiksaan Akhir 2003

Fizik Tingkatan 4 kertas 2 Peperiksaan Akhir Tahun 2003 (2 jam 30 minit 100 markah) BAHAGIAN A : Jawab semua soalan dalam ruang yang disediakan sahaja.

1.

Rajah di atas menunjukkan satu tolok skru mikrometer digunakan untuk mengukur ketebalan satu duit syiling. Rajah (a) menunjukkan ralat sifar tolok skru mikrometer. Rajah (b) menunjukkan bacaan tolok skru mikrometer semasa pengukuran. (a) Namakan bahagian yang berlabel X. -------------------------------------------------------------------------------------------(b) Hitungkan ketebalan sebenar duit syiling tersebut. -------------------------------------------------------------------------------------------(c) [2M] [1M]

Terangkan mengapa tolok skru mikrometer lebih sesuai diguna untuk mengukur ketebalan duit syiling berbanding dengan angkup vernier. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[1M]

csf04/2003

1

Motor Tali ringan

Beban

15 m

Rajah 2

Lantai

2.

Sebuah motor elektrik digunakan untuk mengangkat beban yang berjisim 80 kg setinggi 15 m dalam masa 12 saat seperti pada rajah 2 di atas. (a) Berapakah kerja yang dilakukan oleh motor itu untuk mengangkat beban? [1M]

(b)

Berapakah pertambahan tenaga keupayaan graviti beban tersebut.

[1M]

(c)

Tentukan kuasa motor.

[1M]

(d)

Jika motor tersebut diganti dengan satu motor yang berkuasa lebih tinggi, apa akan berlaku kepada masa untuk mengangkat beban? Terangkan jawapan anda.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------csf04/2003 2

[2M]

3. Rajah 3 di bawah menunjukkan tiga bekas berisi air yang berlainan bentuk.

X

Y

Z

(a)

(i)

Bandingkan tekanan pada titik X, Y dan Z. ------------------------------------------------------------------------------------ [1M]

(ii)Terangkan jawapan anda di (a)(i) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [2M] (b) Tiga bekas tersebut kemudian ditutup dengan omboh seperti rajah di bawah. Tiga pemberat yang sama kemudian diletakkan di atas omboh.

X

Y

Z

csf04/2003

3

(b)(i)

Bandingkan tekanan pada titik X, Y dan Z. ------------------------------------------------------------------------------------ [1M]

(ii)Terangkan jawapan anda di (b)(i) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [2M]

4.

Rajah di bawah menunjukkan sebuah troli berjisim 0.8 kg dimampatkan kepada spring yang dilekat pada dinding dengan daya yang bertambah dari 0 N ke 12 N . Graf daya lawan mampatan spring diplotkan.

12 N 0.8 kg Daya, F/N

Plastisin 1.5 kg

12

0

18

Mampatan spring, x/cm

csf04/2003

4

(a)

Nyatakan hubungan antara daya dan jarak mampatan spring. ........................................................................... [1M]

(b)

Apakah kuantiti yang diperolehi daripada luas di bawah graf. ............................................................................ [1M]

(c)

Troli ditolak dengan daya 12 N, kemudian dilepaskan dan melanggar dengan satu troli berjsim 1.5 kg yang pegun.Kedua-duanya melekat selepas perlanggaran. (i) Berapakah halaju awal troli semasa troli berjisim 0.8 kg itu dilepaskan. [2M]

(ii)Berapakah halaju kedua-dua troli selepas perlanggaran.

[3M]

Rajah 5 (a) 5.

Rajah 5 (b)

Sebuah kapal pulang dari Laut Selat Melaka ke Muara Sungai Muar. Rajah di atas menunjukkan kedudukan kapal di kedua-dua tempat tersebut.

csf04/2003

5

(a) (i)

Nyatakan pemerhatian anda tentang bahagian yang tenggelam. ---------------------------------------------------------------------------------[1M]

(ii)Nyatakan inferens anda tentang isipadu yang disesarkan oleh kapal apabila bergerak dari Laut Selat Melaka ke Muara Sungai Muar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(b)(i) Tunjukkan daya-daya yang bertindak pada kapal di rajah (a). [2M] [2M]

(ii)Nyatakan prinsip yang terlibat dalam situasi di atas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(c) Apakah hipotesis yang sesuai dengan pemerhatian di atas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[2M] [1M]

Panjang Merkuri = 4 cm 8cm Suhu, = 27 0C (300 K) Tekanan, P = 76 cm Hg

(a)

(b)

x cm

y cm (c) Suhu, = 87 0C 6. Rajah (a) di atas menunjukkan satu turus udara 8 cm diperangkap oleh turus merkuri 4 cm secara mendatar. Suhu dan tekanan tiub adalah 27 0C (300 K) dan 76 cm Hg masing-masing.

csf04/2003

6

(a)

Jika tiub tersebut ditegakkan seperti pada rajah (b), (i) Nyatakan pemerhatian, apabila tiub ditegakkan. [1M]

-------------------------------------------------------------------------------------(ii)Kirakan panjang turus udara, x yang baru. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(iii) Nyatakan Prinsip yang terlibat dalam pengiraan (ii) di atas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(b) Jika tiub di (a) dipanaskan sehingga 87 0C seperti pada rajah (c), (i) Nyatakan pemerhatian, apabila tiub dipanaskan.

[2M]

[1M]

-------------------------------------------------------------------------------------(ii)Kirakan panjang turus udara, y yang baru. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(iii) Nyatakan Prinsip yang terlibat dalam pengiraan (ii) di atas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1M]

[2M]

[1M]

csf04/2003

7

7.

Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis cermin digunakan untuk mengkaji ciri-ciri imej paku.

Rajah 7 (a)

mata

mata

c

f

Rajah 7 (b)

mata

f

c

Rajah 7 (c)

csf04/2003

8

(a) (b)

Lengkapkan rajah sinar pada rajah di atas. Berdasarkan imej yang anda lukis, nyatakan tiga ciri imej paku bagi (i) cermin satah

[6M]

: ____________ , ____________ dan ___________ : ____________ , ____________ dan ___________

(ii)cermin cekung

(iii) cermin cembung : ____________ , ____________ dan ___________ [3M] (c) Berikan satu aplikasi bagi cermin cembung. ---------------------------------------------------------------------------------------------- [1M]

Rajah 8 (a) 8.

Rajah 8 (b)

Rajah 8(a) dan 8(b) di atas menunjukkan dua kaedah seorang pekerja menolak sebuah amplifier menaiki sebuah satah condong ke atas pentas setinggi 1.2 m. Jika jisim amplifier itu ialah 25 kg dan daya geseran antara amplifier dengan satah condong ialah 60 N. (a) Hitungkan daya minimum untuk menolak amplifier ke atas bagi kaedah (a). [2M]

(b)

Hitungkan daya minimum untuk menolak amplifier ke atas bagi kaedah (b). [2M]

csf04/2003

9

(c)

Kaedah manakah lebih senang untuk pekerja menggerakkan amplifier ke atas pentas? Terangkan jawapan anda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [2M]

(d)

Seorang pemerhati menyatakan bahawa jika amplifier diletak di atas sebuah troli ringan, daya untuk menolak amplifier ke atas pentas dapat dikurangkan. Adakah anda bersetuju dengan kenyataan pemerhati itu? Ulaskan jawapan anda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [2M]

(e) Hitungkan kerja yang dilakukan untuk menolak amplifier ke atas pentas bagi kaedah (a). [2M]

(f)

Hitungkan kerja yang dilakukan untuk menolak amplifier ke atas pentas bagi kaedah (b). [2M]

csf04/2003

10

BAHAGIAN B : Jawab satu soalan sahaja. Semua jawapan hendaklah ditulis dalam kertas kajang. 1. Rajah 9 menunjukkan dua silinder aluminium dan kuprum yang berjisim 1 kg masingmasing dipanaskan dengan pemanas rendam 50 watt untuk menentukan muatan haba tentu kedua-dua jenis logam tersebut. Suhu awal kedua-dua silinder adalah sama iaitu 29