Formació professional Grau superior

Embed Size (px)

Text of Formació professional Grau superior

 • Descripci

  La formaci professional capacita per a l'exerciciqualificat de diverses professions i proporciona la formacinecessria per adquirir la competncia professional i elconeixement propis de cada sector.

  S'organitza en cicles formatius de grau mitj o de grausuperior.

  Els cicles s'agrupen en famlies professionals i tenen unadurada variable: n'hi ha de 2.000 y 1.400 hores. Una partd'aquestes hores es destina a la formaci en un centreeducatiu i una altra part a la formaci prctica en centres detreball. Un cicle formatiu de 1.400 hores correspon a uncurs acadmic, mentre que un cicle de 2.000 horescorrespon a dos cursos acadmics.

  Amb la superaci d'un cicle formatiu de grau mitj s'obt elttol de tcnic i amb la superaci d'un de grau superior, elde tcnic superior.

  Accs

  Tenen accs directe als cicles de grau superior lespersones que compleixen algun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnicsuperior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevolmodalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) oel preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent,haver superat la prova d'accs a la universitat per amajors de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic de

  formaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accs

  al cicle.

  Els imports de la matrcula dels centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

  Per als cicles LOE

  per curs: 360 eurosper unitat formativa: 25 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25euros

  Per als cicles LOGSE

  per curs: 360 eurosper crdit: 65 eurosper mdul de formaci en centres de treball (FCT): 65euros

  per la compleci (per crdit): 20 euros

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics delweb del Departament d'Ensenyament.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Les persones que superen un cicle de grau superiorobtenen el ttol de tcnic superior, que els permet accedir:

  a qualsevol estudi universitari oficial de grau oal mn laboral.

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats.

  Normativa

  Llei orgnica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i

  de la formaci professional (BOE nm. 147, de 20.6.2002)

  Formaci professionalGrau superior

  Guia informativa

  1/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/07/16/pdfs/A01870-01875.pdf

 • Decret 284/2011, d1 de mar, dordenaci general de la

  formaci professional inicial (DOGC nm. 5830, de

  3.3.2011)

  Formaci professionalGrau superior

  Guia informativa

  2/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=574304&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar,desenvolupar i avaluar programes de condicionament fsicper a tot tipus dusuaris i en diferents espais de prctica,dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de laqualitat de vida i la salut, garantint-ne la seguretat i aplicantcriteris de qualitat, tant en el procs com en els resultats delservei.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i350 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

  Continguts

  Valoraci de la Condici Fsica i Primers Auxilis (165

  hores)

  Habilitats Socials (132 hores)

  Fitnes en Sala d'Entrenament Polivalent (264 hores)

  Activitats Bsiques de Condicionament Fsic amb Suport

  Musical (165 hores)

  Activitats Especialitzades de Condicionament Fsic amb

  Suport Musical (132 hores)

  Condicionament Fsic a l'Aigua (165 hores)

  Tcniques d'Hidrocinsia (132 hores)

  Control Postural, Benestar i Manteniment Funcional (165

  hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

  Angls (99 hores)

  Projecte de Condicionament Fsic (66 hores)

  Formaci en Centres de Treball (350 hores)

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de batxillerat,

  tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

  superior de formaci professional o tcnic especialista,

  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

  modalitat de batxillerat experimental,

  haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

  preuniversitari,

  tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys.

  Tamb poden accedir les persones amb el ttol de tcnic deformaci professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

  Trmits

  Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar lasollicitud i presentar-la al centre per a l'ensenyamentdemanat en primer lloc.

  Per a l'assignaci de les places s'ordenen les sollicitudssegons la puntuaci obtinguda en sumar el segent:

  la qualificaci mitjana del requisit d'accs allegat,

  dos punts si la persona sollicitant est domiciliada a

  Catalunya i

  un punt si sha fet la prova especfica daccs en alguna

  convocatria anterior.

  Les sollicituds que tenen la mateixa puntuaci s'ordenen apartir d'un nmero de desempat que s'obt per sorteig.

  Pel que fa a l'import de la matrcula, vegeu els documentsque detallen els preus pblics en els centres dependentsdel Departament d'Ensenyament.

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Sortides acadmiques

  Formaci professionalActivitats fsiques i esportives

  Condicionament FsicGrau superior

  CFPS AEB0

  3/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/preus-publics/index.htmlhttp://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

  Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  entrenador o entrenadora de condicionament fsic en

  sales d'entrenament polivalent de gimnasos o

  poliesportius i en installacions aqutiques,

  entrenador o entrenadora de condicionament fsic per a

  grups amb suport musical en gimnasos, installacions

  aqutiques o poliesportius,

  entrenador o entrenadora personal,

  instructor o instructora de grups dhidrocinsia i cura

  corporal,

  promotor o promotora d'activitats de condicionament fsic,

  animador o animadora d'activitats de condicionament fsic,

  coordinador o coordinadora d'activitats de condicionament

  fsic i dhidrocinsia,

  monitor o monitora d'aerbic, graons, ciclisme de sala,

  fitnes aqutic i activitats afins,

  instructor o instructora dactivitats de condicionament fsic

  per a collectius especials.

  Normativa

  Reial decret 651/2017, de 23 de juny, pel qual s'estableix

  el ttol de tcnic superior en Condicionament Fsic i es

  fixen els aspectes bsics del currculum (BOE nm. 162,

  de 8.7.2017)

  Formaci professionalActivitats fsiques i esportives

  Condicionament FsicGrau superior

  CFPS AEB0

  4/204 Darrera actualitzaci: 11/04/2018

  http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7981

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar

  projectes d'animaci fisicoesportius i recreatius per a tot

  tipus d'usuaris, programant i dirigint les activitats

  d'ensenyament, d'inclusi socioesportiva i de temps lliure,

  coordinant les actuacions dels professionals implicats,

  garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i

  aconseguint la satisfacci dels usuaris, en els lmits

  previstos de cost.

  La durada s de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i

  350 en un centre de treball), distribudes en d