Click here to load reader

Gazeta Piaseczyńska nr7 17.10.2012

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Biuletyn informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Text of Gazeta Piaseczyńska nr7 17.10.2012

 • Gazeta Piaseczyska17 PADZIERNIKA 2012 orn NR 7 (185) BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO orn ISSN 1234-351X

  Informacje urzdowe:

  Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej str. 2Sprawozdanie z pracy burmistrza str. 3Ogoszenie o planach zagospoda-rowania przestrzennego str. 6

  Burmistrz Piaseczna Zdzisaw Lis

  wyznaczy nagrod za przyczynie-

  nie si do ujcia sprawcw aktu

  wandalizmu na terenie kocioa

  paraalnego w Zalesiu Dolnym. ornstr. 4

  Piaseczyska grupa Manausbya gwiazd festiwalu kultural-nego w partnerskim chiskimmiecie Huanggang. orn str. 8

  Sesja Rady Miejskiej

  odbdzie si 24 padzier-nika 2012 o godzinie 13.00w sali konferencyjnejUrzdu Miasta i Gminy,Piaseczno, ul. Kociuszki 5

  Za schwytanie wandali - nagroda!

  www.piaseczno.eu

  Urzd wyle SMS-yOd padziernika dziaa w piaseczyskimUrzdzie Miasta i Gminy SMS-owy systempowiadamiania o terminie odbioru do-kumentw. str. 4

  Zalesie Grne wyr-nione przez wojewodNasze soectwo zwyciyo w konkursieWojewody Mazowieckiego na najcie-kawsze inicjatywy w spoecznociachwiejskich za wydawan gazet soeckPrzystanek Zalesie. str. 7

  Manaus podbija Chiny

  Grki Szymonawreszcie gminneZakoczyy si prace rozbirkowe dwchsegmentw piwnicznych na Grkach Szy-mona. Trwa rekultywacja terenu.

  str. 4

  MiniEuro nagrodzoneImpreza "Mini Euro Piaseczno 2012" zwy-ciya w konkursie Moje Euro na Orliku.

  str. 7

  Zgodnie z now ustaw od poowy2013 roku samorzdy w Polsceprzejm na siebie cao zada zwi-zanych z gospodark mieciow. B-dzie si to wizao z wprowadzeniemjednolitej opaty mieciowej na tere-nie caej gminy Piaseczno. W zwizkuz coraz wyszymi opatami wywozumieci na wysypiska, kurczeniem siliczby skadowisk na Mazowszu, co-raz bardziej restrykcyjnymi przepi-sami unijnymi oraz cigymi podwy-kami opaty marszakowskiej, szacujesi, e w najbliszym czasie koszt od-bioru odpadw od mieszkaca wzro-nie dwukrotnie, a w duszej per-spektywie podwyki bd jeszczebardziej znaczce.

  Biorc to pod uwag, burmistrzwraz z radnymi oraz pracownikamiUrzdu Miasta odpowiedzialnymi zagospodark odpadami oraz ochronrodowiska, a take z przedstawicie-lami lokalnych mediw, uda si z wi-zyt do jednego z najnowoczeniej-szych w Skandynawii zakadwutylizacji odpadw w Uppsali.

  Chcemy uchroni mieszkacwprzed wysokimi kosztami odbiorumieci mwi burmistrz Zdzisaw Lis. Sprawdzamy rne moliwoci, by

  wybra optymalne rozwizanie, stdpomys wyjazdu do Szwecji, ktra maogromne dowiadczenie w prawido-wej gospodarce odpadami i najwyszestandardy, jeli chodzi o poszanowa-nie rodowiska naturalnego dodajeburmistrz.

  Zakad Uppsala Vrme VattenfallAB pooony w bliskiej odlegoci odosiedli mieszkaniowych, w handlo-wej czci redniowiecznego mia-sta, jest najwikszym tego typu za-kadem w Szwecji. Przetwarza onrocznie 375 tys. ton odpadw komu-nalnych. W drugim niezalenymbloku spala mieszank torfu i drewna. Oba te procesy s od siebie

  niezalene, jednak zakad potrze-buje wicej energii, ni moe uzy-ska z samych odpadw, do ogrzaniadwustutysicznego miasta, a takewytwarzania chodu do miejskiegosystemu klimatyzacji oraz pary tech-nologicznej.

  Przygldamy si tego typu in-stalacjom, gdy doskonale spraw-dzaj si one w krajach rozwini-tych. Rozwizuj problem mieci,jak rwnie dostarczaj tanie ciepoi energi elektryczn, ktre monawykorzysta z poytkiem dla gminyi jej mieszkacw uwaa ZdzisawLis. Oczywicie w naszych realiachtak wielki zakad nie jest potrzebny.

  W Szwecji na skadowiska kie-rowanych jest tylko 3 proc. odpadw,w Polsce traa tam wci ponad 90proc. Dlatego do zakadu w Uppsalitraaj odpady z promienia 100 km,jak rwnie importowane z Finlandiioraz Norwegii. W zakadzie zastoso-wane s ruchome paleniska rusz-towe z paszczem wodnym. Odpadygromadzone s w specjalnie przygo-towanym bunkrze, ktry gromadzipiciodniow dostaw, nastpnie zapomoc specjalnego podajnika prze-noszone s do kota, gdzie w tempe-raturze tysica stopni najpierw ssuszone, a nastpnie spalane.

  c.d. str. 2

  Wizyta samorzdow-cw w Uppsali byaokazj do zapoznaniasi z najwyszymistandardami w reali-zacji polityki gospo-darki odpadami

  Szwedzki sposb na odpadyWizyta studyjna w Uppsali

  Nowoczesny blok utylizacji odpadw w Uppsali uruchomiony w 2005 r. Foto www.vattenfall.se

  Zdzisaw Lis, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno: Jednym z problemw, ktry musimy jak najszybciej rozwiza, s mieci i przewidywane coraz wikszekoszty zwizane z ich odbiorem, dlatego chc podj dziaania, dziki ktrym mieszkacy nie odczujskutkw nansowych zaostrzajcych si przepisw rodowiskowych, a by moe zyskaj dodatkowe ko-rzyci, ktre daje odpowiednia polityka gospodarki odpadami.

  Piaseczno moe przyj biern postaw i by eksporterem mieci. W takim wypadku zdamy si nacoraz wysze ceny, jakie dyktowa bdzie rynek. Moemy jednak prbowa zagospodarowa odpady nawasnym terenie i czerpa z tego dodatkowe korzyci. Tak szans daje instalacja utylizacji odpadw w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jestem gboko przekonany do takiego rozwizania. Daje onomoliwo kreowania przez gmin cen za odbir odpadw, uniknicia kar za niewypenianie unijnychprzepisw, dodatkowe dochody budetu gminy z tytuu opaty rodowiskowej odprowadzanej z urzdumarszakowskiego oraz podatku od nowego przedsibiorstwa, a take, co bardzo wane, szans pozyskaniaz lokalnej elektrociepowni zasilanej odpadami taniego ciepa dla miasta.

  Chciabym podkreli, e adne decyzje nie zostay podjte, nikt na si nie bdzie forsowa rozwizania,ktre nie zyska poparcia mieszkacw oraz radnych. To nie jest tak, e kto chce narzuci Piasecznu takierozwizanie, wietrzc w tym swj interes. Obecnie wiele samorzdw, znajc korzyci, konkuruje o loka-lizacj takiej inwestycji u siebie i nie jest powiedziane, e potencjalny inwestor wybierze wanie naszgmin. Czuj si jednak odpowiedzialny za podjcie wyzwania i przeprowadzenie gbokiej analizy skutkwtakiej inwestycji na naszym terenie. Ostateczn decyzj podejm radni i mieszkacy, ale warto kierowasi argumentami, a nie emocjami. Dlatego apeluj: poznajmy dobrze temat, a nastpnie podejmujmywiadom decyzj, ebymy za kilka lat nie aowali zaprzepaszczonej dla Piaseczna szansy.

 • Gazeta Piaseczyskaaktualnoci 17 padziernika 2012, nr 7 (185)2

  Przed rozpoczciem czci uchwaodawczejPrzewodniczcy odczyta list z Minister-

  stwa Sportu i Turystyki skierowany do panaMarka Frcza, dyrektora Gminnego OrodkaSportu i Rekreacji, gratulujc zajcia I miejscaw wojewdztwie mazowieckim w konkursieMoje Euro 2012 na Orliku. FunkcjonariuszeStray Miejskiej otrzymali nominacje i po-dzikowania za dotychczasow prac.

  Po ustaleniu porzdku obrad i przyjciuprotokou z ostatniej sesji sprawozdania z okresu pomidzy sesjami przedstawiliczonkowie prezydium Rady i burmistrz Zdzi-saw Lis. Przewodniczcy odczyta protokKomisji Rewizyjnej z dnia 14 wrzenia 2012 r.na temat wykonania budetu gminy Pia-seczno za pierwsze procze 2012 r.

  Nastpnie radni zgaszali wnioski i inter-pelacje. Po wysuchaniu wnioskw dotycz-cych spraw soectw skarbnik przedstawiaradnym informacj na temat biecej sytuacjinansowej gminy.

  Zmiany budetoweRada uchwalia nastpujce zmiany w bu-

  decie gminy na rok 2012: na wniosek soectwa Julianw 5,3 tys. zpierwotnie zaplanowane w ramach funduszusoeckiego na budow przystanku autobuso-wego na ul. Julianowskiej przesunito naopracowanie planu owietlenia wzdu ulicKombatantw i Sybirakw oraz wykonaniespowalniacza na ul. Sybirakw; 13,7 tys. z przeznaczono na zakup tablicywynikw do hali sportowej przy Szkole Pod-stawowej Nr 5; w zwizku z decyzj Wojewody Mazowiec-kiego o zwikszeniu dotacji przeznaczonej dlagmin wojewdztwa mazowieckiego na zwrotczci wydatkw poniesionych w ramach fun-duszu soeckiego w 2011 r. zwikszone zostaydochody o prawie 4,2 mln z; jednoczenieradni zmniejszyli dochody z tytuu odpatnegonabycia prawa wasnoci nieruchomoci, w zwizku z wpywami mniejszymi ni pier-wotnie planowano, o t sam kwot; gmina otrzymaa dwie dotacje: na zakupzestawu hydraulicznego narzdzi ratowni-czych dla OSP Chojnw i motopompy szlamo-wej dla OSP Jazgarzew (19 tys. z) oraz nadrug edycj programu wspierania rodzinyAsystent rodziny (16,9 tys. z); na wniosek Miejsko-Gminnego Orodka Po-mocy Spoecznej prawie 25 tys. z przezna-czono na ubezpieczenie spoeczne pracow-nikw (w zwizku ze wzrostem stawkiubezpieczenia rentowego) oraz na nagrodyjubileuszowe za lata pracy; zmniejszone zostay dochody o 2,67 mln z(w zwizku z mniejszymi ni planowano wpy-wami z odpatnego nabycia prawa wasnocinieruchomoci); 60 tys. z przeznaczono na remont WiejskiegoOrodka Zdrowia w Zalesiu Grnym (dostoso-wanie do potrzeb osb niepenosprawnych); na wniosek Miejsko-Gminnego Orodka Po-mocy Spoecznej zwikszone zostay wydatkio kwot 20 tys. z na pomoc dla pana JackaKozowskiego po poarze domu; na wniosek Wydziau Inwestycji zmniejszonowydatki na zadania, ktrych realizacja roz-pocznie si w przyszym roku, a take na tezadania, ktrych koszt okaza si niszy, nipierwotnie planowano; o 5 tys. z wzrosy wydatki na opracowanieprojektu przebudowy ulic Pnocnej (od Prze-mysowej do Gwnej), wierkowej (od Bobro-wieckiej do Pnocnej), Borowej (od Gwalbertado Gwnej) w Piasecznie oraz na opracowanieprojektu obsugi komunikacyjnej dwch dzia-ek w rejonie skrzyowania ulic Puawskiej i Energetycznej; na wniosek Wydziau Infrastruktury i Trans-portu Publicznego o 50 tys. z zmniejszonorodki przeznaczone na projekt komplekso-wego zagospodarowania pasa drogowegocznie z kanalizacj ulic Pnocnej, wierko-wej i Borowej w Kamionce;

  o 33 tys. z zwikszone zostay wydatki re-montowe na wykonanie ocieplenia budynkuwietlicy rodowiskowej w Woli Gokowskiej; w zwizku z otrzymaniem przez PrzedszkoleNr 3 rodkw z odszkodowania po awarii a-zienki zmieniony zosta plan dochodw i wy-datkw w Rachunku dochodw samorzdo-wych jednostek budetowych; radni wprowadzili take zmiany w Wielo-letniej Prognozie Finansowej gminy Piasecznona lata 20122018.

  NieruchomociRadni wyrazili zgod na:

  nabycie nieruchomoci