of 108 /108
Školski kurikulum 2020./2021. Gimnazija Pula Adresa: Trierska 8 Telefon: (052) 212-144 Adresa elektroničke pošte: [email protected] pula.skole.hr www.gimnazijapula.hr

Gimnazija Pula...Povijest – pripreme za državnu maturu – dodatna nastava Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta -proširiti stečena znanja iz redovne nastave, pripremiti učenike

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gimnazija Pula...Povijest – pripreme za državnu maturu – dodatna nastava Ciljevi aktivnosti,...

 • Školski kurikulum

  2020./2021.

  Gimnazija Pula

  Adresa: Trierska 8

  Telefon: (052) 212-144

  Adresa elektroničke pošte: [email protected]

  pula.skole.hr

  www.gimnazijapula.hr

  mailto:[email protected]:[email protected]://www.gimnazijapula.hr/

 • 2

  Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj

  87/08. 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i

  64/20.), te članaka 10. i 59. Statuta Gimnazije Pula, na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja i uz

  prethodno mišljenje Vijeća roditelja, Školski odbor na sjednici održanoj 5. listopada 2020. godine donio

  je

  ŠKOLSKI KURIKULUM GIMNAZIJE PULA

  za školsku godinu 2020./2021.

 • 3

  Sadržaj O školskom kurikulumu ........................................................................................................................... 6

  Osnovni podaci o školi ............................................................................................................................. 7

  Pregled broja učenika, razrednih odjela, učenja stranog jezika i razrednika 2020./2021. ..................... 8

  DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA ........................................................................................................ 10

  Hrvatski jezik (dodatna nastava i pripreme za Državnu maturu) .................................................. 10

  Politika i gospodarstvo .................................................................................................................. 11

  Geografija ...................................................................................................................................... 12

  Engleski jezik .................................................................................................................................. 13

  Kemija (dodatna nastava i pripreme za državnu maturu ) ............................................................ 14

  Kemija (dodatna nastava) .............................................................................................................. 15

  Biologija ......................................................................................................................................... 16

  Matematika ................................................................................................................................... 17

  Tjelesna i zdravstvena kultura ....................................................................................................... 18

  Matematika ................................................................................................................................... 19

  Fizika (dodatna nastava i pripreme za Državnu maturu) .............................................................. 20

  Talijanski jezik ................................................................................................................................ 21

  Dopunska iz logike ......................................................................................................................... 22

  Hrvatski jezik (dopunska nastava) ................................................................................................. 23

  Kemija (dopunska nastava) ........................................................................................................... 24

  Biologija ......................................................................................................................................... 25

  Matematika (dodatna nastava i pripreme za Državnu maturu) .................................................... 26

  Povijest .......................................................................................................................................... 27

  IZBORNA NASTAVA ................................................................................................................................ 28

  Informatika .................................................................................................................................... 28

  Engleski jezik .................................................................................................................................. 29

  Glazbena umjetnost – 2.b razred .................................................................................................. 30

  Glazbena umjetnost - 3.b razred ................................................................................................... 31

  Latinski jezik – 3.c, 4.b ................................................................................................................... 32

  Njemački jezik ................................................................................................................................ 33

  Geografija - 2.a, 2.e ....................................................................................................................... 34

  IZBORNA geografija; 4c ................................................................................................................. 35

  Matematika ................................................................................................................................... 36

  Etika ............................................................................................................................................... 37

  FAKULTATIVNA NASTAVA ...................................................................................................................... 38

  Astronomija ................................................................................................................................... 38

 • 4

  Algoritmi i programiranje .............................................................................................................. 39

  Glazba i život .................................................................................................................................. 40

  Crtanje, oblikovanje i dizajn .......................................................................................................... 41

  Pozitivna psihologija ...................................................................................................................... 42

  Medijska kultura ............................................................................................................................ 43

  Građanski odgoj i obrazovanje ...................................................................................................... 44

  Filozofija ........................................................................................................................................ 45

  Talijanski jezik ................................................................................................................................ 46

  Zdrav život sportaša ...................................................................................................................... 47

  Zavičajna nastava .......................................................................................................................... 48

  Biologija ......................................................................................................................................... 50

  Francuski jezik za početnike .......................................................................................................... 52

  IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI ............................................................................................................... 53

  Dramska aktivnost/Dramska skupina ............................................................................................ 53

  Klub volontera ............................................................................................................................... 54

  Eksperimentalno programiranje ................................................................................................... 55

  Debatni klub Histri ......................................................................................................................... 56

  HAIKU KLUB - radionica HAIKU POEZIJE ........................................................................................ 57

  Biologija ......................................................................................................................................... 58

  Zbor ............................................................................................................................................... 59

  Školski sportski klub Gimnazijalac ................................................................................................. 60

  EKO ŠKOLA ..................................................................................................................................... 61

  MLADEŽ CRVENOG KRIŽA .............................................................................................................. 62

  IZVANUČIONIČKA NASTAVA .................................................................................................................. 63

  STRUČNE EKSKURZIJE ........................................................................................................................ 63

  Stručni izleti - razrednici prvih razreda .......................................................................................... 63

  Stručni izleti -razrednici 2.razreda ................................................................................................. 64

  Stručne ekskurzije 3d : Toscana i maturalno putovanje 3.d.......................................................... 65

  Stručne ekskurzije 3.a : Toscana i maturalno putovanje 3.a ......................................................... 66

  Ostali oblici izvanučioničke nastave (posjeti, terenska nastava, školski izleti) ................................. 67

  IZVANUČIONIČKA NASTAVA - BIOLOGIJA ...................................................................................... 67

  ZAGREB, RIJEKA – smotra sveučilišta ............................................................................................ 74

  Posjet Centru za inovacije i znanost Istarske županije .................................................................. 75

  PMF Zagreb - terenska nastava ..................................................................................................... 76

  Terenska nastava - Glazbena umjetnost ....................................................................................... 77

  Budimpešta .................................................................................................................................... 78

 • 5

  Hrvatski sabor - terenska nastava iz politike i gospodarstva ........................................................ 79

  Likovna umjetnost - terenska nastava .......................................................................................... 80

  Gimnazijalci u institucijama EU ..................................................................................................... 81

  Terenska nastava: Antička Pula ..................................................................................................... 82

  Terenska nastava: Srednjovjekovna Pula ...................................................................................... 83

  Srednjovjekovni istarski kašteli i freske (jednodnevni stručni izlet) .............................................. 84

  Posjet Parku znanosti i sajmu InfoGamer ...................................................................................... 85

  Astronomija: posjet Zvjezdarnici Pula i Astronomskom centru Višnjan........................................ 86

  Ostali oblici izvanučioničke nastave – posjete ...................................................................................... 86

  PROJEKTI ................................................................................................................................................ 88

  Dan škole ....................................................................................................................................... 88

  NOĆ MUZEJA ................................................................................................................................. 89

  SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA ......................................................................................................... 90

  Dan darovitosti - Budi kao JA ......................................................................................................... 91

  Humanitarci – NAŠ SAN-NJIHOV OSMIJEH .................................................................................... 92

  Walk The Global Walk ................................................................................................................... 93

  Škola ambasador Europskog parlamenta ...................................................................................... 94

  UČENIČKA ZADRUGA I.Z.V.O.R. ..................................................................................................... 95

  Obilježavanje Europskog dana jezika, organizacija i provedba školskog natjecanja iz engleskog

  jezika; županijsko natjecanje iz engleskog jezika .......................................................................... 96

  KLUB LJUBITELJA MATEMATIKE ..................................................................................................... 97

  Večer (dan) matematike ................................................................................................................ 98

  Erasmus+ projekt DETECT ............................................................................................................. 99

  ERASMUS K2 - Let's save the environment, before it is too late! ............................................... 100

  WalkTheGlobalWalk .................................................................................................................... 101

  FSO - škole za održivu Europu (cilj 13 - odgovor na klimatske promjene) - projekt ................... 102

  Gimnazijalci u institucijama EU ................................................................................................... 103

  Novomedijski kultivator .............................................................................................................. 104

  Praksa kroz volontiranje .............................................................................................................. 105

  Projekti u suradnji i partnerstvu .......................................................................................................... 106

 • 6

  O školskom kurikulumu

  Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada. Školski kurikulum

  utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim

  aktivnostima, a donosi se na temelju Nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa.

  Školskim kurikulumom se utvrđuje:

  • aktivnost, program i/ili projekt

  • ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

  • namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

  • nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

  • način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

  • vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

  • detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

  • način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja.

  Pri izradi školskog kurikuluma stavljen je naglasak na specifičnosti škole i sredine u kojoj

  djeluje. Središte i polazište rada na sadržajima školskog kurikuluma jesu potrebe i interesi

  naših učenika, roditelja i lokalne zajednice. U planiranju aktivnosti vodimo se načelima

  individualizma, nepristranosti i transdisciplinarnosti. Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva

  postavljenih u kurikulumu su: postojanje stručne kompetencije učitelja, kvalitetna suradnja na

  relaciji roditelji – škola, podrška i pomoć lokalne zajednice.

  Školski kurikulum je razrađen po odgojno-obrazovnim područjima. Dostupan je na mrežnim

  stranicama škole svim učenicima, roditeljima i ostalim zainteresiranim za rad i život naše škole.

  Naša je misija da budemo zajednica koja uči u pozitivnom ozračju i zadovoljava potrebe

  učenika u stjecanju općih i stručnih kompetencija uz korištenje različitih metoda i oblika rada

  te stilova učenja i poučavanja. Gimnazija Pula nudi školski kurikulum s brojnim i raznovrsnim

  izvannastavnim aktivnostima i projektima, dopunskom-dodatnom nastavom, izbornim i

  fakultativnim predmetima i drugim odgojno-obrazovnim aktivnostima i programima prema

  smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda i kurikuluma.

  Također potičemo inicijativu i aktivno uključivanje učenika u provođenje ljudskih prava i

  građanskog odgoja te razvoj učeničkog stvaralaštva i samopoštovanja kao i njihovo

  osposobljavanje za daljnji studij i rad. Naša je vizija također otvoreno komuniciranje između

  svih subjekata, poticanje aktivnog uključivanja učenika, roditelja i lokalne zajednice u

  aktivnosti škole te zajedničko rješavanje problema. Time ćemo još uspješnije utjecati na

  osposobljavanje mladih kadrova i na prevenciju društveno neprihvaćenih oblika ponašanja.

 • 7

  Osnovni podaci o školi

  Škola: GIMNAZIJA PULA

  Šifra škole: 3999343

  Županija: Istarska

  Adresa: Pula, Trierska 8

  Broj i naziv pošte: 52100 PULA

  Broj telefona: 052/212-144

  E-mail: [email protected]

  Web: http://gimnazijapula.hr/

  Ravnatelj škole: Filip Zoričić, prof.

  Pedagoginja: Ančica Cetina, prof.

  Psihologinja: Lucija Kancijanić, prof.

  Knjižničari: Ivana Petrinić, prof. i Nikola Vujačić, prof.

 • Pregled broja učenika, razrednih odjela, učenja stranog jezika i razrednika 2020./2021.

  UK

  M.

  Ž.

  smjer 1. JEZIK 2. JEZIK

  3. JEZIK

  ET.

  VJ.

  RAZREDNIK E N J E NJ F Tp

  T n

  N J T

  I.a 24 9 15 opća 24 17 7 19 4+1 Jelena Pavić

  I.b 24 9 15 opća 18 6 6 18 18 6 Boris Pein

  I.c 24 6 18 opća 24 24 23 1+ Ivica Vojinović

  I.d 24 7 17 opća 24 12 12 7 17 Matea Hervat-

  Dobrila

  I.e 21 10 11 opća-sport

  21 5 16 13 8 Đeni Blarežina

  I.f 24 6 18 jezična 24 24 17 7 Nina Šestanović

  I.g 24 14 10 pri-mat 23 1 21 3 Eva Grujić

  UKUPNO 165 61 104 0 158 7 6 40 24 59 12 0 0 118 45+2

  II.a 23 7 16 opća 23 17 6 18 4+1 Marijana Tomić

  II.b 20 8 12 opća 18 2 2 18 15 5 Sanja Vlačić

  II.c 25 11 14 opća 25 6 19 17 8 Nika Kosanović

  II.d 25 10 15 opća 25 25 10 15 Virna Buršić

  II.e 27 15 12 opća-sport

  27 9 18 13 14 Daniela Litar

  Perković

  II.f 21 9 12 jezična 21 21 11 8+2 Silvia Starčić

  II.g 28 20 8 pri-mat 26 2 16 12 Igor Macuka

  UKUPNO 169 80 89 0 165 4 2 44 21 55 19 0 0 100 66+3

  III.a 22 9 13 opća 22 22 13 9 Nataša Tončić

 • 9

  III.b 20 8 12 opća 19 1 1 19 13 7 Tamara Slacki

  III.c 24 9 15 opća 24 17 7 24 Tatjana Glavaš-

  Maras

  III.d 22 6 16 opća 22 22 22 Elizabeta Pavlović

  III.e 24 9 15 opća 24 17 7 12 12 Kristina Opatić

  III.f 22 5 17 jezična 22 22 15 7 12 10 Marko Kalčić

  III.g 25 10 15 pri-mat 24 1 19 6 Aneta

  Andrašević

  UKUPNO 159 56 103 0 157 2 1 58 22 46 7 15 7 115 44

  IV.a 23 6 17 opća 23 23 23 Vesna

  Jelenković-Dukovski

  IV.b 24 10 14 opća 13 11 11 13 9 15 Marko Simić

  IV.c 22 8 14 opća 22 10 12 14 8 Tanja Černeka

  IV.d 23 5 18 opća 23 23 16 7 Saša Trbović

  IV.e 20 6 14 opća 20 5 15 10 9+1 Irena Bratulić

  IV.f 16 4 12 jezična 14 2 16 16 11 5 Lara Jurčić-Matošević

  IV.g 25 16 9 pri-mat 24 1 24 1 Mirela Vuković

  UKUPNO 153 55 98 0 139 14 11 41 16 48 12 0 16 107 45+1

  SVI 646 252 394 619 27 20 183 83 208 50 15 23 440 200+6

 • DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA Dodatna nastava organizira se za učenike koji pokazuju interese za proširene nastavne sadržaje, kao

  priprema učenika za razna natjecanja, projekte te priprema za državnu maturu. Za učenike kojima

  treba pomoć u savladavanju nekih nastavnih sadržaja organizira se dopunska nastava.

  Hrvatski jezik (dodatna nastava i pripreme za Državnu maturu)

  Ime i prezime

  Silvia Starčić

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Dodatna nastava iz Hrvatskoga jezika - pripreme za Državnu maturu

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Sveobuhvatna i potpuna priprema učenika za polaganje ispita Državne mature iz Hrvatskoga jezika

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Silvia Starčić

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Nastava na daljinu nastavne godine 2020./2021.

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  14:00-15:30h

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  /

 • 11

  Politika i gospodarstvo

  Ime i prezime

  Tanja Carić

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Dodatna nastava - politika i gospodarstvo

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  -proširiti stečena znanja iz redovne nastave, pripremiti učenike za državnu maturu, steći dodatna

  znanja iz gospodarstva, potrebna za državnu maturu, odgovoriti na sve nejasnoće i dileme u vezi

  gradiva obuhvaćenog državnom maturom, rad na dodatnoj literaturi

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  -Tanja Carić, prof. politike i gospodarstva u redovnoj nastavi, učenici 4. razreda koji su politiku i

  gospodarstvo izabrali kao izborni predmet na državnoj maturi ili im treba za daljnje školovanje

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  -dva sata tjedno, izvan redovne nastave, predavanja i konzultacija, rad na dosadašnjim materijalima i

  pripremama za maturu

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  -drugo polugodište školske godine 2020/2021. – do državne mature

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  -postignuti uspjeh na državnoj maturi, stečene spoznaje koristiti će se i za redovnu nastavu te daljnje

  školovanje

 • 12

  Geografija

  Ime i prezime

  Ljiljana Milin

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Dodatna nastava - geografija

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Proširiti učeničko znanje stečeno na redovnoj nastavi, poticanje razvoja istraživačkog rada i kritičkog

  mišljenja, poticanje učenika za uočavanje specifičnosti osobina i različitih stupnjeva međusobne povezanosti prirodne osnove i socijalno geografske sredine. Osposobljavanje učenika za promatranje i

  upoznavanje promjena u geografskoj stvarnosti. Priprema učenika za sudjelovanje na natjecanjima iz

  geografije na školskoj, županijskoj i državnoj razini.

  namjena aktivnosti,programa i/ili projekta

  Program je namijenjen svim učenicima

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Ljiljana Milin, prof. geografije u redovnoj nastavi - učenici 4. razreda koji su geografiju izabrali kao

  izborni predmet na državnoj maturi ili im treba za daljnje školovanje

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  -dva sata tjedno, izvan redovne nastave -predavanja i konzultacija, rad na dosadašnjim materijalima i

  pripremama za maturu

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  -drugo polugodište školske godine 2020/2021. – do državne mature

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  -postignuti uspjeh na državnoj maturi , stečene spoznaje koristiti će se i za redovnu nastavu te daljnje

  školovanje

 • 13

  Engleski jezik

  Ime i prezime

  Jasna Filipović Stojanović

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Dodatna nastava - Engleski jezik

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Proširiti stečena znanja iz redovne nastave, proširiti sadržaj redovne nastave uvođenjem novih

  sadržajnih i spoznajnih razina, pripremiti učenike za natjecanje, pripremiti učenike za državnu maturu,

  rad na materijalima s prijašnjih matura, rad na materijalima s prijašnjih natjecanja, rad na dodatnoj

  literaturi

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Jasna Filipović Stojanović, prof. engleskog jezika i književnosti, učenici 2. i 4. razreda koji se žele

  dodatno pripremiti za natjecanja i državnu maturu

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Jedan sat tjedno izvan redovne nastave (online zbog posebnog načina rada)

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Od rujna do lipnja školske godine 2020./2021.

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Postignuti uspjeh na natjecanju, stečena znanja i vještine učenici će koristiti u redovnoj nastavi

 • 14

  Kemija (dodatna nastava i pripreme za državnu maturu )

  Ime i prezime

  Daniela Litar Perković

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Dodatna nastava - pripreme za državnu maturu

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  ponoviti gradivo nastave kemije sa naglaskom na uzročno posljedičan slijed i povezanost istog

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Daniela Litar-Perković. prof. kemije

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  on line nastava

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Tijekom nastavne godine 2020./2021.

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  analiza uspjeha na DM

 • 15

  Kemija (dodatna nastava)

  Ime i prezime

  Biljana Nikolić

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Dodatna nastava kemija

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Proširiti i produbiti ishode redovne nastave, pripremiti učenike za natjecanje, razvijanje sposobnosti

  samostalnog rješavanja problema.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Biljana Nikolić i zainteresirani učenici

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Praktičan rad, rješavanje problemskih zadataka

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Tijekom školske godine

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Rezultati učenika na natjecanjima.

 • 16

  Biologija

  Ime i prezime

  Nerina Pauro-Korać

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Dodatna nastava iz biologije

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Pripremiti učenike za državnu maturu i za natjecanja. Steći dodatna znanja iz biologije. Odgovoriti na

  sve nejasnoće dileme u vezi gradiva obuhvaćenog državnom maturom. Razvijati sposobnost

  samostalnog rješavanja zadataka.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Nerina Pauro- Korać, prof. i zainteresirani učenici

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Predavanja ( ponavljanje već obrađenoga gradiva ) , vježbe , zadaci

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  17.09 2020. - 15.05.2021.

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Rješavanje testova prošlih državnih matura

 • 17

  Matematika

  Ime i prezime

  Martina Križanac

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Dodatna nastava

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Dodatno raditi s učenicima koji teže savladavaju pojedine nastavne sadržaje. Približiti matematiku

  manje zainteresiranim učenicima

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Aktiv matematike

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Ponavljanje matematičkih cjelina iz osnovnoškolskog i srednjoškolskog programa i pomoć u

  savladavanju nastavnog gradiva. Organizira se ovisno o interesu učenika. Program će se ostvarivati

  održavanjem nastave i konzultacijama sa zainteresiranim učenicima te online .

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  rujan 2020. - lipanj 2021.

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Postignut uspjeh u redovnoj nastavi i napredak učenika

 • 18

  Tjelesna i zdravstvena kultura

  Ime i prezime

  Marko Simić

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Dodatna nastava

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Dodatno raditi s nadarenim učenicima sportašima i rekreativcima te ih bolje pripremiti za natjecanja

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Marko Simić, prof., učenici

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Kroz Plan i program

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Tijekom nastavne godine 2020./2021, jedan sat tjedno

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Praćenje aktivnosti i ponašanja učenika na terenu

 • 19

  Matematika

  Ime i prezime

  Irena Bratulić

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  dodatna i dopunska nastava

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Dodatna nastava: Dodatno raditi sa zainteresiranim učenicima na naprednijim matematičkim

  sadržajima , pripremiti učenike za natjecanja iz matematike, približiti matematiku manje

  zainteresiranim učenicima. Cilj je produbiti i proširiti znanje matematike nadarenih učenika. Dopunska

  nastava: Dodatno raditi s učenicima koji teže savladavaju pojedine nastavne sadržaje. Približiti

  matematiku manje zainteresiranim učenicima. Namijenjena je učenicima koji žele savladati i uvježbati

  nastavne sadržaje iz redovnog školskog programa i osvijestiti važnost matematike u svakodnevnom

  životu.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Irena Bratulić, zainteresirani učenici i profesori

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Dodatna nastava: Program će se ostvarivati održavanjem nastave online i konzultacijama sa

  zainteresiranim učenicima, posjetima tematskim izložbama i skupovima vezanim uz predmet,

  aktivnostima Kluba ljubitelja matematike. Dopunska nastava: Ponavljanje matematičkih cjelina iz

  osnovnoškolskog i srednjoškolskog programa i pomoć u savladavanju nastavnog gradiva. Organizira se

  ovisno o interesu učenika . Program će se ostvarivati održavanjem nastave i konzultacijama sa

  zainteresiranim učenicima te online .

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  kontinuirano tijekom nastavne godine

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Dodatna nastava: Sudjelovanje na školskom, županijskom i državnom natjecanju, sudjelovanje u okviru

  Otvorenog ekipnog natjecanja te u projektima Matematika+ , Noć matematike, Klokan bez granica,

  Festival znanosti, Festival matematike, Mat Liga, Statistička olimpijada, Znanstveni turnir, Mathema

  Koprivnica, Festival matematike Varaždinske županije Rezultate i iskustva koristiti za daljnje

  unapređenje nastave . Dopunska nastava: Postignut uspjeh u redovnoj nastavi i napredak učenika.

 • 20

  Fizika (dodatna nastava i pripreme za Državnu maturu)

  Ime i prezime

  Ivan Popčević

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Dodatna nastava - Pripreme za DM - Fizika

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Proširiti stečena znanja iz redovne nastave, pripremiti učenike za državnu maturu, steći dodatna znanja

  iz fizike potrebna za državnu maturu, odgovoriti na sve nejasnoće i dileme u vezi gradiva obuhvaćenog

  državnom maturom, rad na dodatnoj literaturi

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  I. Popčević

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Jedan sat tjedno online, izvan redovne nastave, predavanja i konzultacija, rad na dosadašnjim

  materijalima i pripremama za maturu

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Tijekom nastavne godine do državne mature

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Postignuti uspjeh na državnoj maturi, stečene spoznaje koristiti će se i za redovnu nastavu

 • 21

  Talijanski jezik

  Ime i prezime

  Karin Bolković

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Dopunska nastava iz talijanskog jezika

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Pomoć u učenju i savladavanju školskog programa iz talijanskog jezika za učenike koji imaju poteškoća

  s istim

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Karin Bolković i učenici svih razreda koji imaju potrebu za pomoći u savladavanju šk. prog. iz tal. jezika

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  predavanje, pomoć i konzultacije vezane za školski program talijanskog jezika

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  tijekom školske godine 2020./2021. realizirati 35 sati ukupno u nastavnoj godini,

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  praćenje učenika s poteškoćama u talijanskom jeziku kroz bilješke i praćenje njegovog napredovanja

  kroz rezultate u redovnoj nastavi

 • 22

  Dopunska iz logike

  Ime i prezime

  Gorazd Ćosić

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Dopunska nastava iz logike

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Pomoči učenicima sa gradivom logike. Pratiti napredak učenika u savladavanju gradiva. Upućivati

  učenike na pogreške u rješavanju zadataka.

 • 23

  Hrvatski jezik (dopunska nastava)

  Ime i prezime

  Saša Trbović

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Dopunska nastava iz hrvatskoga jezika

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Dodatno produbiti i objasniti sadržaje iz hrvatskoga jezika koje učenica na satu redovne nastave

  hrvatskoga jezika ne uspije usvojiti.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Saša Trbović, prof. i učenici

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  2 sata tjedno, ukupno 70 sati

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Kroz nastavnu godinu, od rujna 2020. do lipnja 2021. , ukupno 70 školskih sati

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Opisno, bez brojčanog ocjenjivanja. Pratit će se napredak .

 • 24

  Kemija (dopunska nastava)

  Ime i prezime

  Matea Hervat Dobrila

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Dopunska nastava iz kemije

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Pomoć učenicima koji imaju poteškoća u savladavanju sadržaja nastavnog plana i programa iz kemije

  za 1.,2.,3. i 4. razred Gimnazije. Približiti kemiju manje zainteresiranim učenicima.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Matea Hervat Dobrila, mag.chem. ; zainteresirani učenici

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Ponavljanje kemijskih cjelina iz osnovnoškolskog i srednjoškolskog programa te pomoć u savladavanju

  nastavnog gradiva. Organizira se ovisno o interesu učenika . Program će se ostvarivati održavanjem

  nastave i konzultacijama sa zainteresiranim učenicima te online .

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Tijekom nastavne godine

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Uspjeh postignut u redovnoj nastavi i osobni napredak.

 • 25

  Biologija

  Ime i prezime

  Vesna Jelenković-Dukovski

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  dopunska nastava biologije za učenike 4. razreda

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  pomoći učenicima u stjecanju novih znanja i vještina; učiti kako učiti

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Vesna Jelenković-Dukovski, prof.

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Dolaze zainteresirani učenici kojima je potrebna pomoć u savladavanju nastavnih sadržaja

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  tijekom nastavne godine, 1 sat tjedno

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  aktivnost

 • 26

  Matematika (dodatna nastava i pripreme za Državnu maturu)

  Ime i prezime

  Kristina Opatić

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Dodatna nastava - pripreme za DM i pripreme za natjecanja

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Ciljevi dodatne nastave su ponoviti nastavne sadržaje koji se ispituju na državnoj maturi iz matematike,

  pripremiti učenike za natjecanja iz matematike, približiti matematiku manje zainteresiranim

  učenicima..

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Kristina Opatić i zainteresirani učenici Gimnazije Pula

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  a) Ponavljanje matematičkih cjelina od 1. do 3. r. - ovisno o interesu učenika organizacija nastave za

  razine A i B b) Program će se ostvarivati održavanjem nastave i konzultacijama sa zainteresiranim

  učenicima c) Posjet tematskim izložbama i skupovima vezanim uz predmet, sudjelovanje na

  pojedinačnim i ekipnim natjecanjima i smotrama d) Aktivnosti Kluba ljubitelja matematike

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Tijekom nastavne godine

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  a) polaganje državne mature

  b) sudjelovanje na školskom, županijskom i državnom natjecanju, sudjelovanje u okviru

  Otvorenog ekipnog natjecanja te u projektima Matematika+, Noć matematike, Klokan bez

  granica, Festival znanosti, Festival matematike, Mat Liga, Statistička olimpijada, Znanstveni

  turnir, Mathema Koprivnica, Festival matematike Varaždinske županije. Rezultate i iskustva

  koristiti za daljnje unapređenje nastave c) Online izložbe i posjeti muzejima i terenska nastava

  (cjelodnevna) i posjet izložbama u skladu s mogućnostima i aktualnom ponudom Otvoreni dani

  Odjela za matematiku PMF-a Zagreb i PMF-a Rijeka, Parco Scientifico Trst, Muzej iluzija Zagreb,

  Tehnički muzej Zagreb

  NAPOMENA: Aktivnosti u nekoj školskoj godini planiraju se uvijek potkraj prethodne školske godine

  koja završava 31. kolovoza. Prilikom planiranja nastavnik se oslanja na iskustvo i vremenike različitih

  aktivnosti prethodnih godina. Navedene aktivnosti će se realizirati u skladu s epidemiološkom

  situacijom, a ako je nemoguće ili nije preporučljivo organizirati fizički posjet nekoj ustanovi, aktivnosti

  će se provesti online ( ako budu dostupne)

 • 27

  Povijest

  Ime i prezime

  Željko Šek

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Povijest – pripreme za državnu maturu – dodatna nastava

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  -proširiti stečena znanja iz redovne nastave, pripremiti učenike za državnu maturu, steći dodatna

  znanja iz povijesti, potrebna za državnu maturu, odgovoriti na sve nejasnoće i dvojbe vezane za gradivo

  obuhvaćeno državnom maturom, rad na dodatnoj literaturi

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  -Željko Šek, prof. povijesti u redovnoj nastavi -Učenici 4. razreda koji žele se pripremiti za povijest na

  državnoj maturi ili im treba za daljnje školovanje

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  -Jedan sat tjedno, izvan redovne nastave, predavanja i konzultacije, rad na dosadašnjim materijalima i

  pripremama za maturu

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  -prvo i drugo polugodište školske godine 2020./2021. – do državne mature

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  -postići uspjeh na državnoj maturi -stečene spoznaje koristit će se i za redovnu nastavu

 • 28

  IZBORNA NASTAVA Izborna nastava odnosi se na osobni izbor učenika za određeni nastavni predmet koji škola nudi kao

  izbor odgojno-obrazovnih sadržaja u školi. Funkcija izborne nastave učeniku omogućava slobodu u

  kreiranju odgojno-obrazovnog procesa, produbljivanje i proširivanje znanja i sposobnosti u onim

  područjima za koje učenik pokazuje poseban interes.

  Informatika

  Ime i prezime

  Ivica Vojinović

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Izborna nastava iz informatike

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Potaknuti interes učenika za daljnjim usvajanjem osnovnih znanja i vještine o informatici i njenom

  razvoju radi stjecanja opće računalne pismenosti i kulture te razumijevanja civilizacijskog razvoja.

  Usvojiti i osposobiti učenike za samostalnu izradu jednostavnih programa u programskom jeziku

  Python. Osposobiti učenike za samostalnu izradu jednostavnih baza podataka.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Ivica Vojinović, prof. Informatike

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Rad na školskim računalima unutar kabineta informatike Gimnazije Pula. Provodi se tijekom cijele

  školske godine 2020./ 2021. a sudjeluju zainteresirani učenici 2.c, 4.d, 4.e razreda.

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Ovisno o rasporedu sati (2 sata tjedno) tijekom cijele nastavne godine 2020./2021.

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Vrednuju se samostalni i grupni radovi učenika, izlaganje provedenog, aktivnost i realizacija.

 • 29

  Engleski jezik

  Ime i prezime

  Tatjana Glavaš-Maras

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Izborna nastava iz engleskog jezika - 2.d razred

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Omogućiti učenicima produbljivanje znanja iz engleskog jezika i uspješno polaganje ispita iz državne

  mature; upoznavanje povijesti, književnosti, kulture i običaja naroda čiji se jezik uči; uspoređivanje s

  vlastitom kulturom i običajima te naučiti cijeniti i poštivati različitosti – promoviranje poštivanja,

  razumijevanja i uvažavanja kulturnih razlika, posebice prema različitim nacionalnim, etničkim,

  vjerskim, jezičnim te drugim manjinama i zajednicama.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Tatjana Glavaš-Maras, prof. i 2. d razred.

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  U učionici: frontalnim i individualnim radom i radom u grupama – audio vizualne metode rada.

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Tijekom cijele nastavne godine 2020./2021. godine · dva sata tjedno.

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Opisno vrednovanje samostalnih radova i sudjelovanja učenika u radu programa i svih aktivnosti ·

  brojčano ocjenjivanje na kraju polugodišta i na kraju školske godine.

 • 30

  Glazbena umjetnost – 2.b razred

  Ime i prezime

  Sanja Vlačić

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Izborna nastava iz glazbene umjetnosti-2.b razred

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Potaknuti interes učenika za posjećivanje koncerata umjetničke glazbe, na samoistraživanje o glazbi te

  proširiti im znanje. Stvara im se potreba za cjeloživotnim istraživanjem glazbe, daljnjim stjecajem

  glazbenih znanja i vještina te sudjelovanjem u glazbenom životu zajednice.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Sanja Vlačić, prof. glazbene umjetnosti; odgovornost je istovjetna odgovornosti redovnih sati glazbene

  umj. -izborna nastava (i međupredmetno-nastavnici ostalih predmeta)

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Izborna nastava provodi se tijekom nastavne godine 2020./2021.redovnim rasporedom sati 2.b

  razreda: u razredu; posjećivanje glazbenih događanja (muzeji, koncerti i ostalo) i terenska nastava u

  Hrvatskoj(Pula-Glazbeni poučci jednom mjesečno (9., 10.i 11.mjesec 2020.), Rovinj-poludnevna

  terenska nastava, Rijeka-poludnevna, Zagreb-jednodnevna petak, Italiji (Trst-jednodnevna, petak),

  Sloveniji (Kopar-jednodnevna petak, Ljubljana-jednodnevna petak) te u razredu i ostalim prostorima

  (istraživanja, radionice, prezentacije, predavači, itd.). Moguće i virtualno.

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Ovisno o rasporedu sati (2 sata tjedno) i terminima koncerata (od ponedjeljka do nedjelje), radionica,

  tijekom cijele nastavne godine 2020./2021., od listopada 2020. do svibnja 2021. (ovisno o prestanku

  pandemije COVID-a 19 te dozvoli odlaska u susjedne države).

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Vrednuje se na različite načine: učenik opisuje susret s glazbom u autentičnom, virtualnom i

  prilagođenom okruženju(usmenim, ili pisanim osvrtom, prezentacijom, člankom), provjerom znanja

  (usmeno ili pisano), samostalnim radovima (istraživanjem), različitim aktivnostima i osvrtima na

  doživljaj glazbe (usmeno/pisano).

 • 31

  Glazbena umjetnost - 3.b razred

  Ime i prezime

  Sanja Vlačić

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Izborna nastava iz glazbene umjetnosti-3.b razred

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Potaknuti interes učenika za posjećivanje koncerata umjetničke glazbe, na samoistraživanje te proširiti

  im znanje. Stvara im se potreba za cjeloživotnim istraživanjem glazbe, daljnjim stjecanjem glazbenih

  znanja i vještina te sudjelovanjem u glazbenom životu zajednice.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Sanja Vlačić, prof. glazbene umj. odgovornost je istovjetna odgovornosti redovnih sati glazbene

  umjetnosti-izborna nastava (i međupredmetno-nastavnici ostalih predmeta).

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Izborna nastava provodi se tijekom nastavne godine 2020./2021. redovnim rasporedom sati 3.b

  razreda: posjećivanje glazbenih događanja, terenska nastava (u Hrvatskoj: Pula, Rijeka, Rovinj, Zagreb),

  Italiji (Trst), Sloveniji (Kopar, Ljubljana) te u razredu i ostalim prostorima(istraživanja, radionice,

  prezentacije, predavači, itd.)

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Ovisno o rasporedu sati (2 sata tjedno) i terminima koncerata (od ponedjeljka do nedjelje), radionica;

  tijekom cijele nastavne godine 2020./2021. (od listopada 2020. do svibnja 2021.). Pula (Glazbeni poučci

  jednom mjesečno, 9., 10.i 11.mj. 2020.), Rovinj-poludnevna terenska nastava, Rijeka -poludnevna,

  Zagreb-jednodnevna petak, Trst-jednodnevna petak, Kopar-jednodnevna/poludnevna-petak,

  Ljubljana-jednodnevna patak. Moguće i virtualno.

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Vrednuje se na različite načine: učenik opisuje susret s glazbom u autentičnom, prilagođenom i

  virtualnom okruženju(usmenim, ili pisanim osvrtom, prezentacijom, člankom, demonstracijom),

  provjerom znanja(usmeno/pisano), samostalnim radovima (istraživanjem)

 • 32

  Latinski jezik – 3.c, 4.b

  Ime i prezime

  Nika Kosanović

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Izborna nastava latinskog jezika (3c, 4b)

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Potaknuti interes učenika za proučavanje antičke civilizacije i njezinih odjeka na području Iste, Hrvatske

  i Mediterana.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Nika Kosanović, prof. latinskog jezika i rimske književnosti i grčkog jezika i književnosti. Odgovornost je

  istovjetna onoj za redovne sate latinskog jezika.

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Tijekom nastavne 2020/20121. godine, prema rasporedu sati, u školi i online nastavi. Predviđena je

  terenska nastava u gradu Puli, obilazak antičkih spomenika (dva puta po 2 sata), posjet Arheološkom

  muzeju u Puli (jednom 2 školska sata), te izrada prezentacija i drugih samostalnih radova učenika u

  učionici i kod kuće.

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Tijekom nastavne 2020./2021. godine

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Samostalni radovi učenika (izvješća, prezentacije, likovni radovi) kojim učenici pokazuju svoj interes i

  znanje s područja antičke kulture i umjetnosti.

 • 33

  Njemački jezik

  Ime i prezime

  Martina Franković

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Njemački jezik - izborna nastava

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  omogućiti učenicima produbljivanje znanja iz njemačkog jezika i uspješno polaganje DSD I ispita;

  upoznavanje povijesti, kulture i običaja naroda čiji se jezik uči; uspoređivanje s vlastitom kulturom i

  običajima te naučiti cijeniti i poštivati različitosti - promoviranje poštivanja, razumijevanja i uvažavanja

  kulturnih razlika, posebice prema različitim nacionalnim, etničkim, vjerskim, jezičnim te drugim

  manjinama i zajednicama

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Martina Franković, prof. ; učenici 3a i 4a razreda

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  u učionici: frontalnim i individualnim radom i radom u grupama - audiovizualne metode rada

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  tijekom cijele nastavne godine 2020./2021. godine; dva sata tjedno

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  opisno vrednovanje samostalnih radova i sudjelovanja učenika u radu programa i svih aktivnosti;

  brojčano ocjenjivanje na kraju polugodišta i na kraju školske godine

 • 34

  Geografija - 2.a, 2.e

  Ime i prezime

  Željka Lakić Tibinac

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Izborna nastava iz geografije - 2.a i 2.e razred

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Proširiti učeničko znanje stečeno na redovnoj nastavi. Poticanje razvoja istraživačkog rada i kritičkog

  mišljenja. Ustaliti potrebu učenja geografije i upoznati učenike sa pojmovima i procesima vezanim uz

  geografiju. Razvijanje kartografskih vještina, kao i izrade grafičkih priloga i njihovo tumačenje.

  Razvijanje prezentacijskih vještina. Analiziranje i spoznajno-kritičko vrednovanje promjena koje se

  događaju. Razumjeti ekološka pitanja i prikazati posljedice različitih postupaka s obzirom na očuvanje

  okoliša, života i društva te razviti spremnost za djelovanje na očuvanju okoliša. Analizirati geopolitičke,

  gospodarske i kulturno-civilizacijske aspekte podijeljenosti svijeta. Spoznati važnost identiteta u

  globaliziranom društvu te djelovati na očuvanju i promicanju lokalnoga, regionalnog i nacionalnog

  identiteta, uz poštovanje različitosti. Pružiti elementarna znanja iz turističke geografije, te omogućiti

  učenicima da uoče potrebu povezanosti turizma, kulture, ekosustava i okoliša. Izvršiti turističku

  regionalizaciju svijeta i Republike Hrvatske.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Željka Lakić Tibinac i učenici 2.a i 2.e razreda

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  U učionici - timskim radom i radom u grupama. Prema potrebi izlazak na teren za potrebe provođenja

  ankete i istraživačkog rada. Odlazak na predavanja, radionice. Suradnja sa Zelenom Istrom u sklopu

  projekta Znanje za održivo djelovanje.

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Tijekom školske godine, dva sata tjedno prema rasporedu.

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Pratiti redovitost prisustvovanja izbornoj nastavi, aktivnost, zainteresiranost. Povratnim informacijama

  učenika, sudjelovanjem u diskusijama. Vrednovanje njihovih prezentacijskih vještina i izrađenih PPT-a.

  Stečene spoznaje koristiti će se i za redovnu nastavu.

 • 35

  IZBORNA geografija; 4c

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Proširiti učeničko znanje stečeno na redovnoj nastavi. Poticanje razvoja istraživačkog rada i kritičkog

  mišljenja. Ustaliti potrebu učenja geografije i upoznati učenike sa pojmovima i procesima vezanim uz

  geografiju. Razvijanje kartografskih vještina, kao i izrade grafičkih priloga i njihovo tumačenje.

  Razvijanje prezentacijskih vještina. Analiziranje i spoznajno-kritičko vrednovanje promjena koje se

  događaju. Razumjeti ekološka pitanja i prikazati posljedice različitih postupaka s obzirom na očuvanje

  okoliša, života i društva te razviti spremnost za djelovanje na očuvanju okoliša. Analizirati

  geopolitičke, gospodarske i kulturno-civilizacijske aspekte podijeljenosti svijeta. Spoznati važnost

  identiteta u globaliziranom društvu te djelovati na očuvanju i promicanju lokalnoga, regionalnog i

  nacionalnog identiteta, uz poštovanje različitosti. Proširiti znanja iz turističke geografije, te omogućiti

  učenicima da uoče potrebu povezanosti turizma, kulture, ekosustava i okoliša. Izvršiti turističku

  regionalizaciju svijeta i Republike Hrvatske.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Tanja Černeka i učenici 4c.razreda

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  U učionici (timski rad, rad u grupama). Izlazak na teren, anketiranje, snimanje, fotografiranje, susreti

  s predstavnicima lokalne zajednice; radionice

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Tijekom školske godine, dva sata tjedno prema rasporedu.

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Pratiti redovitost prisustvovanja izbornoj nastavi, aktivnost, zainteresiranost. Povratnim

  informacijama učenika, sudjelovanjem u diskusijama. Vrednovanje njihovih prezentacijskih vještina i

  izrađenih PPT-a. Stečene spoznaje koristiti će se i za redovnu nastavu.

 • 36

  Matematika

  Ime i prezime

  Kristina Opatić

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Izborna nastava

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Ciljevi izborne nastave su proširiti i produbiti matematička znanja stečena redovnom nastavom,

  usvajati nove sadržaje i učiti kroz samostalni rad i istraživanje, omogućiti svakom učeniku da se

  posebno bavi onim područjima za koje pokazuje interes, razvijati matematički način razmišljanja,

  promatrati matematičke pojmove u različitim kontekstima, pripremati učenika za samostalno

  proučavanje matematičkih problema.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Kristina Opatić i učenici 3.e razreda

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  U učionici ili online- timski radom i radom u grupama, prezentiranjem rezultata samostalnog

  istraživanja te kraćim interaktivnim predavanjima b)posjet tematskim izložbama i skupovima vezanim

  uz predmet

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Aktivnosti vezane uz izbornu nastavu realiziraju se tijekom nastavne godine.

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Aktivnost i zainteresiranost učenika b) Samostalni rad i istraživanje c)Provjere znanja usmjerene na

  razumijevanje i povezivanje pojmova

  NAPOMENA: Aktivnosti u nekoj školskoj godini planiraju se uvijek potkraj prethodne školske godine

  koja završava 31. kolovoza. Prilikom planiranja nastavnik se oslanja na iskustvo i vremenike različitih

  aktivnosti prethodnih godina. Navedene aktivnosti će se realizirati u skladu s epidemiološkom

  situacijom, a ako je nemoguće ili nije preporučljivo organizirati fizički posjet nekoj ustanovi, aktivnosti

  će se provesti online ( ako budu dostupne).

 • 37

  Etika

  Ime i prezime

  Elizabeta Pavlović

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Izborna nastava

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  proširiti učeničko znanje stečeno na redovnoj nastavi

  poticanje razvoja istraživačkog rada i kritičkog mišljenja

  razvijanje prezentacijskih vještina

  analiziranje i spoznajno-kritičko vrednovanje

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  prof. Elizabeta Pavlović i 2.d razred

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  U učionici - timskim radom i radom u grupama te online. Prema potrebi izlazak na teren za potrebe

  provođenja ankete i istraživačkog rada te odlazak na predavanja, stručne izlete

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Aktivnosti vezane uz izbornu nastavu realiziraju se tijekom nastavne godine dva sata tjedno.

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  pratiti redovitost prisustvovanja izbornoj nastavi, aktivnost, zainteresiranost

  povratnim informacijama učenika, sudjelovanjem u diskusijama, izradi referata (seminara)

  vrednovanje njihovih prezentacijskih vještina i izrađenih PPTa

  stečene spoznaje koristiti će se i za redovnu nastavu

 • 38

  FAKULTATIVNA NASTAVA Fakultativni dio nastavnog plana i programa u srednjoj školi obuhvaća nastavne predmete, odnosno

  nastavne sadržaje kojima se zadovoljavaju interesi učenika u skladu s mogućnostima škole te sadržaje

  i obilje slobodnih aktivnosti. Ukoliko se učenik srednje škole opredijeli za fakultativan predmet, dužan

  ga je pohađati tijekom nastavne godine. U nastavku su priloženi kurikulumi za fakultativne predmete

  koje Gimnazija Pula nudi učenicima u školskoj godini 2020./2021.

  Astronomija

  Ime i prezime

  Igor Macuka

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Sudjelovanje u organizaciji i provedbi školskog natjecanja iz astronomije, sudjelovanje u provedbi i

  organizaciji županijskog natjecanja u astronomiji, sudjelovanje u provedbi praktičnih radova učenika

  iz područja astronomije, organizacija posjeta Zvjezdarnici Istra u Puli, organizacija posjeta

  Astronomskog centra u Višnjanu.

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  pobuditi interes mladih prema astronomiji, dodatno proširiti spoznaje stečene u redovnoj nastavi,

  izvesti prava astronomska promatranja te ih obraditi po principu znanstvenog rada.

  Stvoriti kod učenika interes za svijet koji ih okružuje te stvoriti naviku samoučenja.

  Primijeniti nastavne sadržaje iz fizike na polje astronomije, razvijati kritičko razmišljanje i podići

  prirodoznanstvenu pismenost.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Igor Macuka

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Uz redovnu nastavu, u dogovoru s učenicima i u suradnji sa Zvjezdarnicom Pula organizirati

  višestruke posjete zvjezdarnici i Astronomskom centru u Višnjan.

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  tijekom cijele nastavne godine 2020./21.

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  praćenje aktivnosti učenika, praktični radovi, prezentacije

 • 39

  Algoritmi i programiranje

  Ime i prezime

  Ivica Vojinović

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Algoritmi i programiranje - fakultativna nastava

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Potaknuti učenike na učenje programiranja i rješavanje algoritama. Potaknuti učenike na spoznaju da

  način razmišljanja kod programiranja zapravo pomaže i u drugim segmentima života, te u učenju drugih

  predmeta i vještina (veći problem se razbija u manje probleme i svaki taj problem se rješava u manjim

  logičkim koracima). Osposobljavati učenike za samostalnu procjenu i rješavanje zadanih problema.

  Poticanje na istraživački rad i kreativno stvaranje jer programiranje nije samo učenje nove tehnologije

  nego već i novi efektivni način rješavanja problema.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Ivica Vojinović, prof. Informatike

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Rad na školskim računalima unutar kabineta informatike Gimnazije Pula. Provodi se tijekom cijele

  školske godine 2020./ 2021. a sudjeluju zainteresirani učenici svih razreda opće, jezične i matematičke

  Gimnazije.

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Ovisno o rasporedu sati (2 sata tjedno) tijekom cijele nastavne godine 2020./2021.,od listopada 2020.

  do svibnja 2021. Online nastava.

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Vrednuju se samostalni i grupni radovi učenika, izlaganje provedenog, aktivnost i realizacija.

 • 40

  Glazba i život

  Ime i prezime

  Elda Duras

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Fakultativna nastava: Glazba i život

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Cilj je potaknuti učenike na razmišljanje i proučavanje kako glazba utječe na naš svakidašnji život te

  kako si možemo glazbom pomoći.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Elda Duras, prof. glazbene umjetnosti; odgovornost je istovjetna odgovornosti redovnih sati glazbene

  umjetnosti

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Provodi se tijekom cijele nastavne godine 2020./2021. u 4.razredima;u razredu te ostalim prostorima

  ; on line

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Nastavna godina 2020./2021., 2 sata tjedno

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Vrednuje se samostalnim radovima, aktivnošću, prezentacijama (usmeno/pisano)

 • 41

  Crtanje, oblikovanje i dizajn

  Ime i prezime

  Nina Šestanović

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Crtanje, oblikovanje i dizajn - fakultativna nastava

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Promatrati, istraživati i vrednovati koncepte i izvedbu umjetničkih i primijenjenih djela na izložbama

  na lokacijama u Puli (HUIU, MSU, HDLU, AMI..) i izvan. Razvijati kritičko mišljenje i stav, naučiti

  promatrati te primijeniti osobna iskustva kreativnog izražavanja i mišljenja na svakodnevni život.

  Suradnja sa Eko Lab -om; osmišljavanje i izvedba dizajna za 3D printer. Uređenje galerijskog prostora "

  Galerija G2P", osmišljavanje programa i koncepta programa. Javljanje na razne projekte i natjecanja u

  organizaciji školskih, državnih i europskih institucija. Uređenje škole.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Nina Šestanović,prof.

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Provodi se tijekom cijele školske godine 2020./ 2021. u svim razredima opće, jezične i matematičke

  Gimnazije.

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Prilagođava se radnom vremenu i kalendaru kulturno - umjetničkih događanja i institucija.

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Vrednuju se samostalni i grupni radovi učenika, radovi na projektima, izlaganje provedenog, aktivnost

  i realizacija.

 • 42

  Pozitivna psihologija

  Ime i prezime

  Marija Crnković

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Fakultativna nastava: Pozitivna psihologija

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Objasniti, izvoditi i vrednovati glavne koncepte i otkrića u području pozitivne psihologije; artikulirati,

  primijeniti i promatrati osobna iskustva sa aktivnostima pozitivne psihologije i njihov utjecaj na

  svakodnevni život

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Marija Crnković, dipl. psih. - prof., odgovornost je istovjetna redovnoj nastavi

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  U učionici ili online

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Od rujna 2020. do lipnja 2021.

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Učenici će pisati samo-reflektivne radove i usmeno odgovarati 2 puta u školskoj godini

 • 43

  Medijska kultura

  Ime i prezime

  Saša Trbović

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  1.Medijska kultura - fakultativna nastava;

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Utvrditi spoznaje o medijima, njihovim značajkama, ulogama i sudionicima. Naučiti vrednovati

  informacije bilo koje vrste. Usvajati spoznaje o kulturnoj komunikaciji u različitim medijima. Uočavati

  pogreške i/ili stereotipe u određenim medijima. Osposobljavati učenike za samostalnu procjenu i

  interpretaciju pojava u društvu i suvremenim medijima. Poticati istraživački rad i kreativno stvaranje u

  različitim medijima. Osposobljavati učenike za korelacijski pristup različitim medijima.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Saša Trbović, prof. , zainteresirani učenici

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Dva (2) sata tjedno izvan redovne nastave, samostalnim radom učenika i radom na terenu. Ove će se

  godine dio (ili cijela) nastava održavati virtualno, ovisno o epidemiološkoj situaciji.

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Tijekom cijele nastavne godine, od rujna 2020. do lipnja 2021., ukupno 70 školskih sati

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Zaključnom brojčanom ocjenom na kraju nastavne godine, a tijekom godine učenici će biti ocijenjeni

  za različite praktične ili istraživačke radove i zadatke. Također ocjenjivat će se kritičko promišljanje

  učenika te zalaganje. Radom učenika promovirat će se i rad Gimnazije Pula.

 • 44

  Građanski odgoj i obrazovanje

  Ime i prezime

  Tanja Carić

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Građanski odgoj i obrazovanje - fakultativna nastava

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  -razvoj građanskih kompetencija iz tri domene: ljudska prava, demokracija i društvena zajednica. -

  razvoj znanja, vještina i stavova koji učenike spremaju za život u građanskom i demokratskom društvu,

  s naglaskom na aktivno djelovanje u zajednici

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  -Tanja Carić, prof., učenici 2.,3. i 4. razreda zainteresirani za područje građanskog društva, ljudska

  prava, razvoj demokracije i srodne teme

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  -u okviru redovne nastave, po slobodnom izboru učenika, kao obavezan predmet kad je jednom

  odabran – fakultativna nastava -2 sata tjedno -učenje vještine debatiranja -učenje činjenica i procesa

  iz područja aktivnog građanstva -simulacija suđenja i suradnja sa stručnjacima iz pravosuđa

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  -tijekom cijele nastavne godine 2020/2021. -dva sata tjedno

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  -opisno vrednovanje samostalnih radova i sudjelovanja učenika u radu programa i svih aktivnosti -

  brojčano ocjenjivanje na kraju školske godine

 • 45

  Filozofija

  Ime i prezime

  Anica Franjul

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Fakultativna nastava - Filozofija

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Dva sata tjedno prema rasporedu kroz predavanja, diskusije, čitanje i analiziranje filozofske literature,

  samostalni i suradnički rad, istraživanja, multimedijsku nastavu i slično.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Anica Franjul, prof.

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Opisno vrednovanje učeničkih radova i aktivnosti, brojčano vrednovanje na kraju polugodišta i

  nastavne godine.

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Tijekom školske godine 2020./2021., dva sata tjedno

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Prema propisanim elementima i kriterijima vrednovanja- ocjene

 • 46

  Talijanski jezik

  Ime i prezime

  Virna Buršić

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Fakultativna nastava 2.f

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  GIK - 2.godina učenja talijanskog jezika Usvajanje vokabulara i jednostavnih gramatičkih struktura iz

  područja osobnog identiteta, svakodnevnice, društvenog života, medija i tehnologije, gospodarstva i

  ekologije. Naglasak je na razvoju komunikacijskih vještina i mogućnosti snalaženja u svakodnevnim

  situacijama.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Virna Buršić. prof

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  Kroz učioničku nastavu; uporabom digitalnog i audio-vizualnih sadržaja

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Školska godina 2020./2021

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Prema propisanim elementima i kriterijima vrednovanja- ocjene

 • 47

  Zdrav život sportaša

  Ime i prezime

  Marko Simić

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Zdrav život sportaša (fakultativna)

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  -razvoj svijesti o utjecaju tjelovježbe na zdrav život, na pravilnu prehranu, na adekvatan odmor, jer

  zdrav život je ključan za sportske uspjehe. -razvoj znanja, vještina i stavova koji učenike spremaju za

  život u sportu , društvu i njegovom okruženju, s naglaskom na pasivno ili aktivno djelovanje u zajednici

  (primjer drugoj djeci da se aktivno uključe u sport)

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Marko Simić, prof. Učenici 2. sportskog razreda

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  -u okviru redovne nastave, po slobodnom izboru učenika, kao obavezan predmet kad je jednom

  odabran – fakultativna nastava -2 sata tjedno -učenje utjecaja trenažnog procesa na rezultate u sportu

  -učenje osnovnih načela prehrane kao i prehrana sportaša, dodaci prehrane za sportaše -učenje

  prihvaćanja pobjeda i poraza, fair play (sportska psihologija)

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  -tijekom cijele nastavne godine 2020/2021., dva sata tjedno

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  -opisno vrednovanje samostalnih radova i sudjelovanja učenika u radu programa i svih aktivnosti -

  brojčano ocjenjivanje na kraju polugodišta i na kraju školske godine

 • 48

  Zavičajna nastava

  Ime i prezime

  Alen Tafra

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Zavičajna nastava fakultativna nastava

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  opisati i povezati bitna obilježja gospodarskog, društveno-političkog, kulturnog i duhovnog razvoja Pule

  i južne Istre kroz njihovu dugu povijest; analizirati kontinuitet i dinamiku povijesnih promjena u

  zavičajnom kontekstu, i prepoznati ključne razvojne prekretnice i njihove čimbenike; reaktualizirati i

  valorizirati povijesnu baštinu (prapovijesnu, antičku, srednjovjekovnu, ranonovovjekovnu, modernu i

  suvremenu) Pule i Puljštine; afirmirati interdisciplinarnu i istraživačku nastavu; unaprijediti nastavne

  metode i izraditi nastavne materijale i metodička nastavna sredstava za potrebe drugih generacija

  učenika i druge nastavnike; suradnja s drugim odgojno-obrazovnim, kulturnim i znanstvenim

  ustanovama (primarno na području Pule i Istre); poduprijeti zanimanje za zavičajnu kulturnu baštinu i

  razvijati senzibilitet za njezino očuvanje; rekonstruirati odabrane segmente zavičajne povijesti kroz

  istraživačke radove i suvremene medijske oblike (hipertekst i multimedija); argumentirano raspraviti i

  kritički prosuditi doprinos povijesne baštine u konstrukciji suvremenog identiteta kako bi bolje

  razumjeli suvremeno društvo i kritički prosuđivali zbilju; objavljivati vijesti o događajima i rezultate

  rada na mrežnoj stranici škole i kontaktirati lokalne medije; podržati osnovne vrijednosti Istarske

  županije: mir, suživot, antifašizam, tolerancija, ljudska prava; ključno: pripremati, realizirati i

  predstavljati projekte prema javnom pozivu i na taj način sudjelovati u širem projektu

  „Institucionalizacija zavičajne nastave Istarske županije“ (primjeri: 2016./2017. „Srednjovjekovna

  Istra“; 2018./2019. „Pula u epohi fašizma (1919.-1945.); 2019./2020. “Kriminal na Puljštini između dva

  svjetska rata”)

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  dr. sc. Alen Tafra (nastavnik povijesti i filozofije); noseću ulogu ima predmet povijest, no zavičajna

  nastava je otvorena i za suradnju s nastavnicima drugih predmeta, a napose onih humanističkog,

  društvenog i umjetničkog područja; s obzirom na korelacijsko-integracijsku kompatibilnost, sadržaji se

  usklađuju i povezuju i s odgojno-obrazovnim očekivanjima međupredmetnih tema

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  terenska nastava i istraživanje o antičkoj Puli (detaljnije u dokumentu u Kurikulumu: „Terenska

  nastava: Antička Pula“); terenska nastava i istraživanje o srednjovjekovnoj Puli (detaljnije u

  Kurikulumu: „Terenska nastava: Srednjovjekovna Pula“); terenska nastava i istraživanje o

  srednjovjekovnoj Istri (detaljnije u Kurikulumu: „Srednjovjekovni istarski kašteli i freske - jednodnevni

  stručni izlet“); organizacija radionica: izrada srednjovjekovne odjeće, srednjovjekovna kaligrafija;

  predavanje o videoigrama i zastupljenosti srednjovjekovne tematike u suvremenoj popularnoj kulturi;

  terenska nastava i istraživanje o Puli od 15. do 18. stoljeća (prema izložbi: „Istra: lav i orao“); terenska

  nastava i istraživanje o austro-ugarskoj Puli (Zerostrasse; korištenje multimedije: starih razglednica,

  fotografija, planova grada, novina itd.); terenska nastava i istraživanje o Puli u epohi fašizma (zgrada

  Fine, zgrada pošte, stari autobusni kolodvor, Narodni dom, zgrada Zavoda za javno zdravstvo, Danteov

  trg, kupalište Stoja, Gradska vijećnica, Dom braće Ribar itd.); terenska nastava i istraživanje o Puli u

  doba socijalizma (posjet Memo muzeju u Puli, rekonstrukcija gospodarskih aktivnosti, društveno

  političkog i kulturnog života i dr.); tijekom i nakon terenske nastave i istraživanja učenici razgovaraju s

  nastavnikom i stručnim suradnicima, zapisuju, snimaju, fotografiraju, skiciraju, uspoređuju i

 • 49

  rekonstruiraju izgled grada; uvođenje učenika u metodologiju znanstvenog istraživanja, pronalaženje i

  korištenje povijesnih izvora i građe: SKPU (Sveučilišna knjižnica u Puli), CRS (Centro di ricerche storiche

  Rovigno – Centar za povijesna istraživanja Rovinj), DAPA (Državni arhiv u Pazinu); AMI (Arheološki

  muzej Istre); učenici pregledavaju i klasificiraju izvore i građu, identificiraju najvažnije i najzanimljivije

  dijelove s obzirom na eventualni projekt, prikupljaju izvore i oblikuju bazu podataka za potrebe daljnjeg

  istraživanja; upoznavanje osnova filmskog rada (posjet Pulskoj filmskoj tvornici); izrada scenarija

  igrano-dokumentarnog filma i prikupljanje elemenata filmske scenografije; učenici tijekom terenskog

  istraživanja u gradu Puli i okolnim mjestima Puljštine za potrebe izrade scenarija zapisuju, snimaju,

  fotografiraju, skiciraju, uspoređuju i rekonstruiraju izgled grada i stradarij iz međuraća s aktualnim

  stanjem; snimanje igrano-dokumentarnog filma na autentičnim lokacijama u gradu Puli i okolnim

  mjestima Puljštine; mentorske aktivnosti učenicima pri istraživanju teme, izradi scenarija i snimanju

  igrano-dokumentarnog filma; izrada, prikupljanje i kontinuirano objavljivanje dokumenata o

  realiziranoj zavičajnoj nastavi (plakata, umnih mapa, prezentacija, zanimljivosti, fotografija, filmova

  itd.) na školskim izložbama u prostoru Gimnazije Pula, na mrežnoj stranici škole, u lokalnim medijima;

  organiziranje školskih tribina povodom projekata i važnih obljetnica, uz gostovanje stručnih suradnika

  i gostiju: učenici pritom predstavljaju vlastite istraživačke radove, diskutiraju, argumentiraju vlastito

  mišljenje te kritički prosuđuju i vrednuju različite povijesne epohe, fenomene i događaje; sudjelovanje

  na festivalima zavičajnosti Istarske županije i prezentacija projekata zavičajne nastave Gimnazije Pula;

  posjeti izložbama u muzejskim prostorima; sudjelovanje na javnim predavanjima i manifestacijama

  vezanima uz navedene ciljeve i aktivnosti zavičajne nastave; napomene: a) realizacija aktivnosti oslanja

  se značajno na iskustva prikupljena tijekom navedenih prethodnih projekata zavičajne nastave, a

  konkretan izbor aktivnosti prilagođuje se eventualno temi projekta; načelno mogu sudjelovati

  zainteresirani učenici svih razreda, a prednost imaju učenici u kojima nositelj aktivnosti inače drži

  nastavu povijesti; u slučaju pokretanja projekta prednost se sukladno temi može dati pojedinoj

  generaciji (ovisno o kompatibilnosti teme nastavnom programu povijesti); b) u slučaju nužde nastava

  online

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  aktivnosti se provode tijekom čitave nastavne godine, 2 nastavna sata tjedno; rujan: dogovor o radu i

  planiranje aktivnosti; aktivnosti su već navedene vremenskim slijedom u prethodnoj rubrici: „način

  realizacije aktivnosti, programa ili projekta“; konačan raspored aktivnosti ovisit će o iskazanim

  interesima učenika i županijskoj razini organizacije projekta Institucionalizacija zavičajne nastave

  Istarske županije; u slučaju izostajanja ili odgađanja projekta Istarske županije, regulativno je pravilo

  da se odabrane aktivnosti vezane uz razdoblje od prapovijesti do 18. stoljeća realiziraju tijekom prvog

  polugodišta, a aktivnosti vezane uz razdoblje od 19. st. naovamo tijekom drugog polugodišta; svibanj:

  prezentacija projekta na Festivalu zavičajnosti (ovisno o situaciji)

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  dostupnost dokumenata koji svjedoče o realizaciji projekta na mrežnoj stranici škole; evaluacija kroz

  mrežne stranice Istarske županije http://www.za-nas.hr/zavicajna-nastava; prisutnost u lokalnim i

  regionalnim medijima (Glas Istre, Radio Maestral, TV Nova itd.); youtube; sudjelovanje na Festivalu

  zavičajnosti u organizaciji Istarske županije

 • 50

  Biologija

  Ime i prezime

  Ira Maslovar

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Biologija fakultativna

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Usvajanje znanja iz područja anatomije i fiziologije čovjeka te anatomije i fiziologije bilja

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Ira Maslovar

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  nastava na daljinu, osim izvođenja praktičnih vježbi u kabinetu iz biologije

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Nastavna godina 2020./2021.

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

 • 51

  Socijalna ekologija

  Ime i prezime

  Teodora Beletić

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Socijalna ekologija (fakultativna nastava)

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  upoznavanje učenika sa društvenim uzrocima ekološke krize, njenim posljedicama i

  mogućnostima rješenja

  razumijevanje i uvažavanje vrijednosti okoliša i njegovog utjecaja na kvalitetu života

  širenje ekološke svijesti i potrebe za eko djelovanjem uz isticanje važnosti zaštite okoliša za

  život pojedinca i zajednice

  usvajanje novih vrijednosti i sposobnosti donošenja odluka glede postizanja održivog razvoja,

  te stila života u skladu s njim

  poticanje kvalitetne komunikacije i kreativnosti mladih

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Teodora Beletić. i zainteresirani učenici

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  analize tekstova i video materijala, debate, rad u parovima, rad u grupi, izrada plakata, foto i

  videomaterijala, radionice, obilježavanje značajnih datuma, gostovanja predavača, posjete

  raznim organizacijama i udrugama, suradnja sa drugim Eko-školama-bratimljenje, terenska

  nastava, izleti, ekskurzije – posjet zbratimljenoj Eko-školi...(ovisno o mogućnostima i interesu

  učenika), edukacija voditelja za sudjelovanje u projektima, suradnja sa Zelenom Istrom

  sudjelovanje u međunarodnom projektu Znanje za održivo djelovanje – Pragrande – divlje

  srce grada

  posjet solarnoj elektrani u Barbanu, proizvodno-edukacijskom gospodarstvu Histria

  aromatika, Eko muzeju „Kuća o batani“ ili

  parku prirode Učka ili

  posjet udruzi „Eko Kvarner“, Energetskoj zadruzi „Otok Krk“, tvrtki „Ponikve eko otok Krk“,

  lokalnoj grupi „Kvarnerski otoci“

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  tijekom školske godine

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  upitnik i razgovor s učenicima o provedenim aktivnostima

  povratne informacije organizacija i udruga koje

  ćemo posjetiti

  medijska popraćenost

  analiza informacija radi poboljšanja rada

  Zadaće, učeničke prezentacije i projekti. Zaključna ocjena na kraju nastavne godine

 • 52

  Francuski jezik za početnike

  Ime i prezime

  Marko Kalčić

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Francuski jezik za početnike (fakultativna nastava)

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Učvrstiti svijest o potrebi učenja stranog jezika, produbljivanje interesa za jezik i kulturu, priprema

  učenika za samostalno stjecanje znanja i za razvijanje vještina potrebnih za učinkovitu i kontekstu

  primjerenu komunikaciju na francuskome jeziku u različitim životnim situacijama. Učeći francuski

  jezik, učenik usvaja znanja i razvija vještine i stavove koji mu omogućuju bolje razumijevanje svoje i

  frankofonskih kultura, poštovanje različitosti te osvješćivanje vlastitoga kulturnog i nacionalnoga

  identiteta. Suvremeno poučavanje i učenje francuskoga jezika učenika potiče na razumijevanje važne

  uloge poučavanja i učenja francuskoga jezika, upoznavanje frankofonskih kultura i razvoj vlastite

  višejezičnosti i višekulturnosti što ga motivira na cjeloživotni razvoj vlastitoga frankofonskog

  identiteta. Poučavanje i učenje francuskoga jezika učeniku osigurava lakšu i uspješniju integraciju u

  društveni, gospodarski i kulturni život Republike Hrvatske, kao i u zajednicu više od 200 milijuna

  govornika francuskoga jezika, olakšava učenje drugih romanskih jezika te omogućuje konkurentnost

  na međunarodnome tržištu rada.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Marko Kalčić, prof. i zainteresirani učenici

  Način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

  2 sata tjedno, online zbog posebnog modela rada

  Vremenik aktivnosti, programa ili projekta

  Kroz cijelu nastavnu godinu, od rujna 2020. do lipnja 2021., ukupno 70 školskih sati

  Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

  Zadaće, učeničke prezentacije i projekti. Zaključna ocjena na kraju nastavne godine

 • 53

  IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI Programi izvan redovite nastave odnose se na različite izvannastavne aktivnosti, radionice, ljetne i

  zimske škole i klubove u kojima djeca i učenici pohađaju programe prema posebnim područjima

  talentiranosti.

  Dramska aktivnost/Dramska skupina

  Ime i prezime

  Meri Šimunov

  Naziv aktivnosti, programa ili projekta

  Dramska aktivnost/Dramska skupina

  Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

  Razvijati kreativnost učenika, poticati kritičko mišljenje i vještine javnog nastupa, odnosno poticati

  samostalnost i slobodu umjetničkog izražavanja. Poticati timski rad, toleranciju i razumijevanje te

  ostvariti pozitivno ozračje u skupini.

  Nositelji aktivnosti, programa ili projekta i njihova odgovornost

  Dramsk