Hodnotenie dopadov na zdravie, predpoklady a požiadavky na jeho

 • Published on
  04-Feb-2017

 • View
  226

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • Hodnotenie dopadov na zdravieHealth impact assesment (HIA)Inovan kurz hodnotenie dopadov na verejn zdravie, 20.-22. aprl 2009MUDr. Kvetoslava Koppov, PhD.

 • Hodnotenie dopadov na zdravieHealth impact assesment (HIA)Gothenburgsk deklarcia, WHO 1999HIA je kombincia postupov, metd a nstrojov, ktor umouj identifikova, mera a ovplyvova potencilne inky na zdravie udskej populcie a distribciu tchto inkov v populcii Postupmi HIA je mon posudzova: politiky, programy, zkony, projekty, strategick dokumenty .....

 • Zkon . 355/2007 Z.z.

  Hodnotenie dopadov na verejn zdravie je sbor nstrojov, ktorch cieom je posdi priame a nepriame vplyvy udskej aktivity na verejn zdravie

  Cie HIAMaximalizova prnosy pre zdravie a minimalizova nepriazniv dopady na zdravie

 • Svisiace typy hodnotenia

  Hodnotenie dopadov na ivotn prostredie Environmental Impact Assesment - EIAHodnotenie dopadov na environmentlne zdravie Environmental Health Impact Assesment - EHIAStrategick environmentlne hodnotenie Strategie Environmental Assesment - SEAHodnotenie socilneho dopadu Social Impact Assesment - SIAIntegrovan hodnotenie Integrated Assesment - IA

 • Zdravie stav fyzickej, psychickej a socilnej pohody, nielen neprtomnos choroby alebo chyby (Defincia WHO, 1948)

  Verejn zdravie rove zdravia spolonosti, ktor zodpoved rovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a ekonomickej rovni spolonosti (zkon . 355/2007 Z.z.)

 • Zdravie verejnosti zdravotn stav obyvateov vyjadren charakteristikami, opisom a indiktormi, napr. oakvanm doitm, mrtnosou, chorobnosou a pod. (Anglicko-slovensk slovnk verejnho zdravotnctva, 2008)

  Zdravie zkladn podmienka rozvoja spolonosti . Ekonomick rozvoj i ochrana a tvorba ivotnho prostredia by stratili zmysel bez zdravho loveka.

 • Policy systmov kroky a opatrenia Zkony, pravidl, rozhodnutia, nvody formlneho aj neformlneho charakteru, ktor sa prijmaj na spolonom zklade pre usmernenie konania jednotlivca a komunity ako celku.

  Politikainnos, prostrednctvom ktorej udia tvoria, chrnia a menia pravidl, ktormi sa riadia vo svojom ivoteshrn prehlsen alebo povinnost, ktor ved k uskutoovaniu definovanch cieov vo verejnom alebo v skromnom sektorejeden zo zsadnch nstrojov riadenia spolonosti

 • Strategick dokumenty politiky, koncepcie potravinov politika, politika nezamestnanosti, politika vodohospodrska, energetick, koncepcie rozvoja, ...

  Programy program proti fajeniu, proti obezite, program rozvoja vzdelanosti, program rozvoja portu, programy vedy a vskumu, zemnoplnovacia dokumentcia

 • Projekty technick, stavebn, projekty socilne, ekonomick, regionlneho rozvoja, ...

  Zkony veobecne zvzn prvne predpisy zkon o ochrane nefajiarov, nariadenie vldy o poiadavkch na prrodn kpalisk, ...

 • EIAEnvironmental Impact Assesment Hodnotenie dopadov na ivotn prostredie

  SEAStrategie Environmental Assesment Strategick environmentlne hodnotenie

  procesy vyadovan legislatvou E a SR

  Smernica Rady 85/337/ES z 27. jna 1985 o posudzovan vplyvov niektorch verejnch a skromnch projektov na ivotn prostredie

 • Smernica Eurpskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. jna 2001 o posudzovan vplyvov uritch plnov a programov na ivotn prostredie

  Koncepcie ktor maj alebo mu ma signifikantn vplyv na zdravie a ivotn prostredie. Posdenie musia ma aj iadosti o finann pomoc zo trukturlnych fondov E. Hodnotenie sa nedotka plnov a programov zahrujcich nrodn obranu, civiln obranu a nedotka sa rozpotu.

 • Zkon . 24/2006 Z.z. o posudzovan vplyvov na ivotn prostredieupravuje postup pri komplexnom odbornom a verejnom posudzovan predpokladanch vplyvov na ivotn prostredie strategickch dokumentov pred ich schvlenm a navrhovanch innost pred rozhodnutm o ich umiestnen alebo pred ich povolenm z hadiska ich predpokladanho vplyvu na ivotn prostredie

 • Zkon vymedzuje strategick dokumenty, ktor podliehaj posudzovaniu vplyvov na ivotn prostredie vrtane zdravia v dvoch okruhoch:Politiky, koncepcie, plny a programy z oblast: aba a prava nerastnch surovn, energetika, priemysel, odpadov hospodrstvo, doprava ...Politiky, plny a programy, ktor uruj vyuvanie zemiaregionlny rozvojzemnoplnovacia dokumentciazemn plny reginu, P obc nad 2000 obyvateov

 • V druhej asti zkon vymedzuje navrhovan innosti, ktor podliehaj posudzovaniu poda zkona na zklade urenia prahovej hodnoty (objem vroby, vkonnos spaovacieho zariadenia, objem vyaench surovn, ...)

 • SEA strategick dokumenty, koncepcie so znanm geografickm, asovm, politickm i ekonomickm rozsahom. Obsahuj menej konkrtnych dajov v porovnan s EIA, posdenie z hadiska vplyvu na zdravie vyaduje tmov prcu erudovanch odbornkov.

 • HIA Health impact assesment Hodnotenie dopadov na zdravie

  Potreba komplexnho hodnotenia dopadov na zdravie vychdza z poznania:politiky inch sektorov mu ma zvan vplyv na zdravie, vznik alebo prevenciu chorbhistoricky najvznamnejie zlepenie udskho zdravia nepochdzalo zo sektoru zdravotnctva ale zo socilnych a ekonomickch zmien

 • tradin prstup k tvorbe zdravch ivotnch podmienok v minulosti v naej krajine vychdzal z hodnotenia zdravotnch rizk najm fyziklnych a chemickch faktorov, nebolo mon sledova a hodnoti napr. vplyvy vzdelania, socilneho a ekonomickho postavenia na zdraviez pohadu sasnosti socilne prostredie a ekonomick podmienky maj vrazn vplyv na zdravotn stav na rovni jednotlivca, populanej i celospoloenskej rovni

 • lnok . 152 hlavy XIII. Amsterdamskej zmluvy o Eurpskej nii, platn od 1.5.1999pri prijman a vykonvan vetkch politk a innost spoloenstva sa iada zaisti vysok stupe ochrany zdravia, t.j. vyaduje overi, e nvrh koncepcie nebude ma kodliv vplyv na zdravie a vytvor podmienky pre podporu zdraviazdraznenie subsidiarity innos spoloenstva v oblasti verejnho zdravia plne repektuje zodpovednos lenskch ttov za organizciu zdravotnctva a poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sluieb.

 • tatt dobrovonosti HIA

  HIA je prioritou E ale nie je postaven na prvnom zklade (rozdiel oproti EIA, SEA)

  Zkony E maj v oblasti zdravotnctva obmedzen kompetencie

  Rokovania o pristpen do E obmedzenie na kontrolu ochoren, bezpenosti potravn, kontrolu tabaku

 • Oblas HIA nechva E na zodpovednosti lenskch ttov

  zdrazuje implementovanie HIA ako nstroja na identifikovanie a odstraovanie rozdielov v zdrav novch a starch lenskch krajn po rozren E z 15 na 25 krajn (1.mj 2004)

 • Proces odhadu dopadov na zdravie zaha:

  vahu o podkladoch a oakvanom vzahu medzi politikou, programom alebo projektom a zdravm populcie

  vahu o nzoroch, sksenostiach a oakvaniach, ktor mu by predpokladanou politikou, programom alebo projektom ovplyvnen

 • Zaistenie lepej informovanosti tch, ktor bud rozhodova a verejnosti o tom, ak vplyvy na zdravie od predloenej politiky, programu alebo projektu mono oakva

  Nvrhy na prispsobenie, pravy, zmeny predkladanho materilu na zvenie pozitvnych a znenie negatvnych dopadov na zdravie

 • Dopad na zdravieSumrny vplyv

  priamy alebo nepriamy, politiky, stratgie, programu alebo projektu na zdravie populcie

  Priamy vplyv na zdravie jednotlivch lenov populcie

  Nepriamy vplyv prostrednctvom faktorov ovplyvujcich determinanty zdravia populcie

 • Pozitvne vsledky procesu HIA

  identifikovanie rozdielovskmanie prin rozdielov a ovplyvnitench rizikovch faktorovpresadzovanie stratgi ochrany zdravia do zsadnch politk ttovrozhodovac mechanizmus pre sektor zdravotnctvazlepenie medzisektorovej spoluprcespoluas verejnosti v procese rozhodovaniaminimalizovanie nepriaznivch dopadov na zdravie ud

 • Vznamn sksenosti s aplikciou HIA: Nemecko, rsko, Spojen krovstvo, Holandsko

  Nov lensk tty: presadzovanie hodnotenia vplyvov na zdravie prostrednctvom EIA a SEA