HOTARAREA nr ... 31 INSTALATOR SANITAR I M 2 32 MUNCITOR CALIFICAT I M 1 BIROU MTA 33 SEF BIROU INGINER

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HOTARAREA nr ... 31 INSTALATOR SANITAR I M 2 32 MUNCITOR CALIFICAT I M 1 BIROU MTA 33 SEF BIROU...

 • ROMANIA JUDETUL IASI

  CONSILIUL JUDETEAN IA51

  ..• • ••• • ,. • • : : t •

  •.... •...• ROMANIA 1918-2018 1808.410W iMpREUNA

  Bulevardul Stefan cel Mare Stant, nr.69, cod. 700075,1[4 Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

  1 Net

  HOTARAREA nr.458 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Regia Autonoma

  Aeroportul Ia0

  Consiliul Judetean Iasi,

  Aviind in vedere: - Expunerea de motive privind aprobarea Organigramei §i a Statului de functii

  pentru Regia Autonoma Aeroportul Iasi, prezentata de Pre§edintele Consiliului Judetean Iasi, in calitatea sa de initiator, inregistrata sub nr. 37663 din 14.12.2018;

  - Raportul de specialitate privind aprobarea Organigramei §i a Statului de functii pentru Regia Autonoma Aeroportul Iasi, elaborat de catre Serviciul Resurse Umane §i Salarizare §i inregistrat sub nr. 37659/14.12.2018;

  - Adresa Regiei Autonome Aeroportul Iasi nr.9526/12.12.2018, inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr.37428/13.12.2018;

  - Nota de fundamentare nr.9524/12.12.2018 a Regiei Autonome Aeroportul Iasi privind aprobarea Organigramei §i a Statului de functii ale Regiei Autonome Aeroportul I*;

  - Hotararea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Aeroportul Iasi nr.94/28.11.2018 privind aprobarea Organigramei §i a Statului de functii ale Regiei;

  - Hotararea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Aeroportul Iasi nr.90/26.10.2018 privind infiintarea serviciului PMR in cadrul R.A. Aeroportul Iasi, aprobarea tarifului;

  - O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporative a Intreprinderilor publice, aprobata prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

  - H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice ;

  - Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicata, cu modificArile si completarile ulterioare;

  - H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare cu specific deosebit de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judetene, cu modificarile si completarile ulterioare ;

  - Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 75/05.09.1997 prin care Regia Autonoma „Aeroportul" Iasi a trecut sub autoritatea Consiliului Judetean

  - Cerintele din Regulamentul (UE) nr. 139/2014 §i cele din Decizia 2014/012/R a

  HCJI nr.458/19.12.2018 Paging 1

 • Directorului Executiv EASA de adoptare a AMC/GM la Reg. (UE) 139/2014 (AMC — Acceptable Means of Compliance §i GM — Guidance Materials);

  - H.G. nr. 791/2009 privind cerintele pentru certificarea aeroporturilor civile internationale;

  - Regulamentul (CE) nr.1.107/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind drepturile persoanelor cu handicap §i ale persoanelor cu mobilitate redusa pe durata caldtoriei pe calea aerului;

  - Hotararea de Guvern nr.787/2007 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr.1.107/2006 al Parlamentului European §i al Consiliului privind drepturile persoanelor cu handicap §i ale persoanelor cu mobilitate redusa care caldtoresc pe calea aerului;

  - Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 416/27.10.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii §i Regulamentului de organizare §i functionare ale R.A. Aeroportul Iasi;

  - prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) §i alin. (2), lit. c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare;

  - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi din data de 18 decembrie 2018;

  - votul exprimat in sedinta ordinard de plen din data de 19 decembrie 2018 §i consemnat in procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi "Pentru";

  In temeiul art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

  HOTARASTE: Art.! incepand cu data prezentei se aproba Organigrama — anexa nr. 1 si Statul de

  functii — anexa nr. 2 pentru Regia Autonoma Aeroportul Iasi. Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integrate din prezenta hotdrare.

  Art.2 Cu aceea§i data inceteazd aplicarea Anexelor nr. 1 §i nr. 2 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 416/27.10.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii §i Regulamentului de organizare §i functionare ale R.A. Aeroportul Iasi.

  Art.3 Prevederile prezentei hotarari se vor duce la indeplinire de Regia Autonomd Aeroportul Iasi si de Serviciul Resurse Umane §i Salarizare.

  Art.4 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa va inainta copii de pe prezenta hotarare Institutiei Prefectului Judetului Iasi, Serviciului Resurse Umane si Salarizare si Regiei Autonome Aeroportul Iasi.

  Art.5 Aducerea la cuno§tinta publics a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de catre Bi ..—!---.. ii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judete,4Mslad *

  c '.. .'f7A Data astazi: 19 decembrie 2018 ' PRESEDINTE,

  Dr. Ing. Maricel Popa,z_ ) CONTRASEMNEAZA, '-,- --...,/

  SECRETAR At JUDETULUI IA5I, Lacramioara Vernl-Dascalescu

  (

  FICJI nr.458/19.12.2018 Paging 2

 • N

  .10

  N

  N

  I I

  Lt

  N

  8

  .1, 2

  1

  1 . 1

  I

  tn

  c tg

  ORGANIGRAMA

  R.A. AEROPORTUL IASI

  E p f

  LU

  5 1 1 g

  2E -

  8 g

  ;

  ce 3

  .2

  N

  a S n

  1

  :o•21 a ,2

  N C ti

  8 P1

  a ,

  N

  op

  11.7 3 a

  kb I 2 2

  3

  H N

  ni

  ti t

 • ANEXA 2 LA H.C.J. IASI nr.

  1nt. it5 la Hot5r5rea NIr

  LIR., DEC...201V-

  STAT DE FUNCTII VALABIL de la data de

  20181. Anui

  R.A. AEROPORTUL IASI

  NR. CRT FUNCTIA GRAD /

  TREAPTA NIVEL STUDII

  NR. POSTURI

  DE CONDUCERE DE EXECUTIE

  1 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATOR EXECUTIV Contract mandat 4

  ani S 1

  DIRECTIA TEHNICA

  2 DIRECTOR TEHNIC INSPECTOR DE SPECIALITATE Contract mandat 4

  ani S 1

  DIRECTIA OPERATIUNI AEROPORTUARE

  3 DIR. OPERATIUNI AEROPORTUARE

  INSPECTOR DE SPECIALITATE Contract mandat 4

  ani S 1

  DIRECTIA ECONOMICA

  4 DIRECTOR ECONOMIC ECONOMIST Contract mandat 4

  ani S 1

  COMP. AUDIT INTERN 5 ECONOMIST I S 1

  SERV. DEZVOLTARE 6 SEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE I S 1

  COMPARTIMENT INVESTITII 7 INGINER INVESTITII I S 2

  COMP FINANTARI NERAMBURSABILE 9 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S 1

  COMP MARKETING SI DEZV. RUTE 10 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S 2

  COMP ACHIZITII 11 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S 2

  COMP SECRETARIAT 12 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S 2

  SERV. SECURITATE AEROPORTUARA 13 SEF SERVICIU REF.DE SPEC. SECURITATE I S 1

  COMP. REGLEMENTARI SI AUDIT DE SECURITATE 14 REF. DE SPEC. SECURITATE I S 2

  BIROU SUPRAVEGHERE SI COORDONARE SECURITATE 15 SEF BIROU REF. DE SPEC. SECURITATE I S 1 16 SUBINGINER TEH. SEC. AEROP I S 1 17 AGENT SECURITATE AEROP. I MC 23

  COMP RESURSE UMANE 18 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S 2 19 TEHNICIAN S.S.M. I M 1

  BIROU JURIDIC SEF BIROU CONSILIER JURIDIC IA S 1

  CONSILIER JURIDIC I S 3 BIROU REGLEMENTARI SMS

  20 SEF BIROU INSPECTOR DE SPECIALITATE I S 1 21 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S 3

  COMP MANAGEMENT SI CALIT.

  22 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S 1

  COMP CONTROL FINANCIAR 23 ECONOMIST I S 2

  COMP CERTIF. SI CONFORM.

  24 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S 1

 • SERV. MENTENANTA 25 SEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE I S 1

  COMP MENTENANTA ZONA AERIANA 26 INGINER CONSTRUCTII I S 1 27 MUNC. CALIF. IN CONSTRUCTII I M 1

  BIROU MENTENANTA ZONA PUBLICA 28 SEF BIROU INSPECTOR DE SPECIALITATE I S 1 29 INGINER CONSTRUCTII I S 1 30 ELECTROMECANIC I M 2 31 INSTALATOR SANITAR I M 2 32 MUNCITOR CALIFICAT I M 1

  BIROU MTA 33 SEF BIROU INGINER MECANIC I S 1 34 REFERENT MTA I M 1 35 SOFER I M 5 36 MECANIC AUTO M 1 37 MECANIC UTILAJE I M 1

  SERV ENERGETIC SI MEDIU 38 SEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE I S 1

  BIROU ENERGETIC 39 SEF BIROU INGINER ELECTROMECANIC I S 1 40 ELECTRONIST I M 1 41 ELECTROMECANIC I M 2 42 ELECTRICIAN I M 7

  COMP. MEDIU 43 INSPECTOR DE SPECIALITATE I S 1

  COMP. IT&C 44 INGINER DE SISTEM I S 2

  SERV. 551 (SALVARE SI STINGERE INCENDII) 45 SEF SERVICIU REFERENT DE SPECIALITATE I S 1 46 CADRU TEHNIC I M 1 47 SOFER PSI GRUPA III I M 8 48 AG. SALV. STINS INC. I M 15 49 AG. SALV. STINS INC. II M 3

  SERVICIU SIGURANTA OPERATIONALA 50 SEF SERVICIU INSP. DE SPEC. (ING.) I S 1 51 INSP. DE SPEC. (ING.) I S 9

  COMP SERVICII PMR 52 MUNC. CALIFICAT I M 4

  CABINET MEDICINA UMANA 53 MEDIC S 1 54 ASISTENT MEDICAL M 5

  SERV FINANCIAR CONTABIL

  55 SEF SERVICIU ECONOMIST I S 1 BIROU CONTABILITATE, ADMINISTRATIV

  56 SEF BIROU ECONOMIST I S 1 57 ECONOMIST I S 1 58 FEMEIE DE SERVICIU I M 4

  BIROU FINA