of 8 /8
Can cuLudt To chuc chinh quyen diaphuang ngay 19 thdng 6 nam 2015; Can cte Lugt Ban hanh van ban quypham phdp l uqt ngay 22 thdng 6 nam 2015; Can cie Bo l uqt Lao dong ngay 18 t hdng 12 nam 2012; Can ciiLuqt The due, the thao ngay 29 t hdng 11 nam 2006; Can ciiNghf dinh sd 152/2018/ND-CPngay 07 thdng 11 nam 2018 cua Chinh phu Quy dinh ve mot so che do doi vdi huan luyen vi en, van dong vi en the t hao duqc t ap t r ung tap huan vd t hi ddu; Can cu Thong t it sd 61/2018/TT-BTC ngay 26 thdng 7 nam 2018 cua Bo Tdi chi nh quy dmh nqi dung vd mi te chi de t hi cc Men che do dinh ducmg doi vdi van dong vien, huan luy^n vi en t he t hao t hdnh tich cao; Sau khi xem xet Td t r j nh so 201/TTr- UBND ngay 08 t hdng 7 nam 2019 ci ca Uy ban nhdn dan tinh ve vi ec ban hanh Quy dmh che do, chinh sach doi vdi huan l uyen vien, vqn dong vi en t hdnh tich cao cua ti nh Ha Ti nh; bdo cdo^ thdm t ra cua ede ban Hoi dong nhdn dan tinh vd y Tain thao ludn cua dqi bieu Hoi dong nhdn dan t i nh t qi ky hqp. QUYET NGHI : Chi rong I NHt fNG QUY DINH CHUNG Dieu 1. Pham vi ap dung Nghi quyl t nay quy dinh ve chl dp tiSn l uorng; tien ho tra tap huan, thi di u; Bao hiem xa hoi, Bao hiem y t ^, Bao hi em that nghipp; Bao hi em t ai nan lao dong; benh nghS nghiej) ; Bao hi ^n khi t ap hu^n, thi diu a nuac ngoai ; Tr a ci n. dinh duans di i vai hui n luven vi en. van dons vi en t he t hao tr ons t hai sian HOI DONG NHAN DAN TINH HA TINH KHOA XVI I, KY HQP THU" 10 SOTHONG TIN VATOYEN THONG HA TI NH CONpVANDEN SoM...Ngay..Q6j.. J2MQ. . HQl DONG NHAN DAN C0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM TINH HA TINHDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 153/2019/NQ- HDNDHa Ti nh, ngay 17 t hdng 7 nam 2019 NGHI QUYET Quy di nh che dp, chinh sach doi vdi huan l uyen vi en, van dong vien t he thao thanh t ich cao cua tinh Ha TTnh

HQl DONG NHAN DAN C0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM · dong/nguoi/ngay. 2.Trong then gian tap trung thi dau cac giai, tru cac giai thi dau tai Dai hpi the thao khu vpc, chau luc,

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HQl DONG NHAN DAN C0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM · dong/nguoi/ngay. 2.Trong then gian tap...

 • Can cuLudt To chuc chinh quyen diaphuang ngay 19 thdng 6 nam 2015;

  Can cte Lugt Ban hanh van ban quypham phdp luqt ngay 22 thdng 6 nam2015;

  Can cie Bo luqt Lao dong ngay 18 thdng 12 nam 2012;

  Can ciiLuqt The due, the thao ngay 29 thdng 11 nam 2006;

  Can ciiNghf dinh sd 152/2018/ND-CPngay 07 thdng 11 nam 2018 cuaChinh phu Quy dinh ve mot so che do doi vdi huan luyen vien, van dong vien thethao duqc tap trung tap huan vd thi ddu;

  Can cu Thong tit sd 61/2018/TT-BTC ngay 26 thdng 7 nam 2018 cua BoTdi chinh quy dmh nqi dung vd mite chi de thicc Men che do dinh ducmg doi vdivan dong vien, huan luy^n vien the thao thdnh tich cao;

  Sau khi xem xet Td trjnh so 201/TTr-UBND ngay 08 thdng 7 nam 2019cica Uy ban nhdn dan tinh ve viec ban hanh Quy dmh che do, chinh sach doi vdihuan luyen vien, vqn dong vien thdnh tich cao cua tinh Ha Tinh; bdo cdo^ thdmtra cua ede ban Hoi dong nhdn dan tinh vd y Tain thao ludn cua dqi bieu Hoidong nhdn dan tinh tqi ky hqp.

  QUYET NGHI:

  Chirong I

  NHtfNG QUY DINH CHUNGDieu 1. Pham vi ap dung

  Nghi quylt nay quy dinh ve chl dp tiSn luorng; tien ho tra tap huan, thidiu; Bao hiem xa hoi, Bao hiem y t^, Bao hiem that nghipp; Bao hiem tai nanlao dong; benh nghS nghiej); Bao hi^n khi tap hu^n, thi diu a nuac ngoai; Tracin. dinh duans dii vai huin luven vien. van dons vien the thao trons thai sian

  HOI DONG NHAN DAN TINH HA TINHKHOA XVII, KY HQP THU" 10

  SOTHONG TIN VATOYEN THONG HA TINHCONpVANDENSoM...Ngay..Q6j..J2MQ..

  HQl DONG NHAN DAN C0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAMTINH HA TINHDoc lap - Ty do - Hanh phuc

  S6: 153/2019/NQ-HDNDHa Tinh, ngay 17 thdng 7 nam 2019

  NGHI QUYETQuy dinh che dp, chinh sach doi vdi huan luyen vien, van dong vien

  the thao thanh tich cao cua tinh Ha TTnh

 • Chuong II

  MOT SO CHINH SACH CU THEBieu 4. Che do tien hrong; tien ho trp tap luyen, tap huan, thi dau,

  Bao hiem xa hoi, Bao hiem y te, Bao hiem that nghiep, Bao hiem tai nan laodong; Benh nghe nghiep; Bao hiem khi tap huan, thi dau d nude ngoai

  Hu^n luyen vien, van dong vien the thao cua tinh Ha Tihh trong thai giant^p trung tap luyen, tap huan va thi dau dUpc hudng che dp Bao hiem xa hoi,Bao hi&n y tl, Bao hilm thlt nghipp, Bao hilm tai nan lao dong, Benh ngh8nghiep, Bao hiem khi tap huan, thi dau d nude ngoai theo quy dinh tai Nghi dinhsd 152/2018/ND-CP cua Chinh phii.

  Bdi vdi-chedp tien luang trong thai gian tap luyen, tip huan va thi daudupe quy dinh cu the nhu sau:

  1.Boi vdi huan luyen vien: Boi vdi huan luyen vien dupe tuyen dungtheo quy dinh tai Luat Vien chiic thi dupe hudng che dp tien luang theo quydinh cua nha nude; Boi vdi huan luyen vjen khdng hudng luang tir ngin sachnha nude (dupe Trung tam Trung tam The due - The thao tinh Ha Tihh ky hopdong va dupe su chap thuan cua cap co tham quyen) thi dupe hudng:

  a)Trong thai gian tap huan, thi dau: Bupc hudng tien luang theo Nghjdinh sd 152/2018/NB-CP cua Chinh phu;

  b)Trong thai gian tap trung tap luyen hang ngay: Bupc hudng tien ho trptheo ngay thuc te huan luyen: 180.000d/ngudi/ngay.

  2.Bdi vdi van dong vien:

  tap trung tap luyen, tap huan va thi dau; Cac chinh sach khen thudng, ho trpkhac doi vdi huiin luyen vien, van dpng vidn thd thao thanh tich cao, Ban Giamdoc Trung tam The due - The thao cua tinh Ha Tihh.

  Bieu 2. Doi tuong ap dung

  Van dpng vien, huan luyen vien the thao thuoc doi tuyen, doi tuyen trecap^ tinh, cac huan luyen vien, van dong vien thd thao dupe Trung tam The due -Th4 thao tinh Ha Tinh ky hop ding vi tap trung tap luyen, tap hu&i va thi d^ucho cac dpi tuyen ^he thao cap tinh cua tinh Ha Tinh; Van dong vien, huan luyenvien di tuydn the thao ngudi khuyit tat tinh; Van dong vi&i bong da chuyennghiep.

  Bieu 3. Nguyen tac ap dung

  Thai gian tinh chi tra che dp dinh duang, tien luang, khen thuang va cacche do khac cho van dong vien, huan luyen vien tai Quy dinh nay dupe tinh theoquyet dinh trieu.tap, hop dong cua cap co tham quyen.

 • a)Trong thbi gian tap huan, thi dau: Dupe huang tien luong theo Nghidinh so 152/2018/ND-CP ciia Chinh phii;

  b)Trong thcri gian tap trung tap luyen hang ngay: Dupe huang tien ho trptheo ngay thuc te tap trung tap luyen: 130.000d/ngucri/ngay.

  Dieu 5. Che do dinh duong

  Huan luyen vien, van dpng vien the thao ciia tinh Ha Tihh trong thcri giantap trung tap luyen, huan luyen, tap huan, thi dau dupe huong che dp dinhdu^ng (muc an hang ngay), vdi miic quy dinh cu the sau:

  1.Trong thdi gian tap trung tap luyen, huan luyen trong nuoc:

  a) Van dong vien, huan luypn vien dpi tuyen tinh: 200.000dong/nguoi/ngay;

  b) Van dpng vien, hdin luyen vien dpi tuyen tre: 150.000dong/nguoi/ngay.

  2.Trong then gian tap trung thi dau cac giai, tru cac giai thi dau tai Daihpi the thao khu vpc, chau luc, the giai va cac giai the thao quoc te khac:

  a)Van dpng vien, huan luyen vien dpi tuyen tinh: 270.000dong/nguoi/ngay;

  b)Van dpng vien, huan luypn vien dpi tuyen tre: 220.000dong/nguoi/ngay.

  3.Cac huan luyen vien, van dpng vien khuySt tat khi dupe cap co thamquyen trieu tap luyen tap, tap huan va thi dau dupe ap dung muc quy dinh doivoi dpi tuyen tinh.

  4.Thai gian ap dpng ch! dp dinh duong quy dinh tai cac khoan 1,2,3 Dieunay doi vai huan luyen vien, van dpng vien dupe tap trung tap luyen, tap huan,thi dau, thuc hien theo quyet dinh trieu tap ca quan co tham quyen.

  Dieu 6. Che dp ho trp khac doi voi huan luyen vien, van dpng vien

  1. Doi vai van dpng vien va huan luyen vien mon bong chuyen dupe thidau a jpai dpi manh toan qu6c ngoai che dp tien luang dupe huang theo khoan1, 2 Dieu 4 va khong huang luang tu ngan sach nha nuac, con dupe ho trp themnhu sau:

  a)Doi vai van dpng vien: Muc cau thu dpi hinh chinh: 10.000.000dong/ngubfi/thang; Muc cau thu dpi hinh dp bi: 7.000.000 dong/ngubi/thang;Muc c^u thu dpi tuy^n tre: 4.000.000 dong/nguai/thang.

  b)Doi vdi Huan luyen vien: Huan luyen vien dupe hpjj dong lam huanluypn vien trucrng dpi tuyen dupe huong muc: 25.000.000 dong/nguai/thang;Huan luypn vien dupe hop dong lam huan luyen vien phd dpi tuyen dupehuang: 18.000.000 ddng/nguai/thang.

 • 2.Ddi vdi van ddng vien va huan luyen vien mdn bong chuydn thi dau dgiai hang A toan quoc, ngoai che do tien luomg dugc hudng theo khoan 1, 2Dieu 4 va khdng hudng lurong tir ngan sich nha nude, con dugc ho trg them tienluong nhu sau:

  a)Ddi vdi van ddng vien: Muc ciu thu doi hinh chinh: 8.000.000ddng/nguoi/thing; Mire ciu thu dpi hinh du bj: 5.000.000 ddng/nguoi/thing;'Muc cau thii dpi tuydn trd: 4.000.000 ddng/ngufri/thing.

  b)Doi voi huan luy^n vien: Huan luyen vien dugc hgp dong lam huanluyen vien trudng dpi tuyen dugc hudng miic: 18.000.000 d6ng/ngudi/thang;Huan luyen vien dugc hgp dong lam huan luyen vien pho dpi tuyen dugchuong: 15.000.000 d6ng/ngudi/thang.

  3.Doi voi van dong vien thupc dia phuong quan ly neu dat dang cap kientuong va dat dang cap I quoc gia, ngoai dugc hudng che dp dinh duong theo quydinh tai Dieu 5 Nghi quyet nay con hudng them-che dp dinh duong blng tientrong thdi gian tap trung, tap luyen va thdi gian tap trung^thi^dau, theo muc-15.000d/ngudi/ngay doi vdi van dong vien dat cap kifn tudng;lO.OOOd/ngudi/ngay doi vdi van dong vien dat cap I trong thdi han 12 thing kettt ngay cd quyet dinh cong nhan.

  4.Doi vdi cac van dong vien khong thupc doi tupng tham gia bao Mem xahoi sau khi khong con tham gia tap luyen, tM dau va tra vS dia phuong dugchudng trg cap mot Ian. Cu moi nam 12 thing lam van dong vien tap trung (neucd thdi gian ngat quang thi dugc tinh cpng don) dugc hudng trg cap mot Ianhing 01 thing (26 ngay/thing x mdc lucmg theo ngay tip huin va tM diu) tilnluong trudc kM thoi viec; nhung thap nhat cilng bang 1 thing tien lucmg.

  Nguyen tac kM tinh cpng don thdi gian: N8u cd le dudi 03 thing tMkhong tinh, neu du tir 03 thing trd len den 06 thing dugc tinh la 54 nam. Tu tren06 thing den 12 thing dugc tinh trdn 01 nam.

  Dieu 7. Che dp khen thudng

  1.Thudng cho van dong vien dat giai tai cic giai vo dich the gidi va Daihdi Olympic.

  a)Huy chuong Vang: 50.000.000 dong;

  b)Huy chuomg Bac: 30.000.000 ddng;

  c)Huy chuong Ddng: 20.000.000 dong.

  2.Thudng cho van dong vien dat giai tai cic giai vd dich Tre the gidi vaTre Olympic

  a)Huy chucmg Vang: 20.000.000 ddng;

  b)Huy chuong Bac: 15.000.000 dong;

  c)Huy chuomg Ddng: 10.000.000 ddng.

 • 3.Thudng cho van ddng vien dat giai vo dich Chau A (Dai hoi The thaoChau A - ASLAD, Dai hoi dig thao trong nha Chau A - INDOOR GAMES), vodich Dong Nam A, D^ii hoi thi thao Dong Nam A (SEA Games)

  a)Huy chuong Vang: 20.000.000 dong;

  b)Huy chuong Bac: 15.000.000 ddng;

  c)Huy chuong Ddng: 10.000.000 ddng.

  4.Thudng cho v|n dong vien dat giai vo dich Tre Chau A, vo dich TreDong Nam A

  a)Huy chuong Vang: 15.000.000 dong;

  b)Huy chucmg Bac: 10.000.000 ddng;

  c)Huy chuong Dong: 7.000.000 ddng.

  5.Thudng cho van dong vien dat giai cac giai qudc te trong khu vuc DongNam A:

  a)Huy chuong Vang: 15.000.000 dong;

  b)Huy chuong Bac: 10.000.000 ddng;

  c)Huy chuong Dong: 7.000.000 dong.

  6.Thudng cho van dong vien d^t giai tai cac cudc thi d^u vo dich quocgia va Dai hQi thd due, thd thao toan qudc:

  a)Huy chuong Vang: 15.000.000 dong;

  b)Huy chuong Bac: 10.000.000 dong;

  c)Huy chuong Dong: 7.000.000 ddng.

  7.Thudng cho van dong vien dat giai tai cac giai vo dich tre cap qudc gia,Cup qudc gia va khu vuc qudc gia:

  a)Huy chuong Vang: 7.000.000 dong;

  b)Huy chuong B^ic: 5.000.000 dong;

  c)Huy chuong Ddng: 3.000.000 dong.

  8.Thudng ddi vdi mdn the thao ddng ddi:

  Muc thudng chung bang so luong ngudi tham gia mdn the thao ddng dpinhan vdi 50% muc thudng tuong ung cho 01 ca nhan quy dinh tai khoan 1 denkhoan 7 Dieu nay.

  9.Thudng cho van ddng vien pha ky luc:

  Ngoai chd do duoc hudng theo miic tuong ung quy dinh tren, van ddngvien pha ky' luc duoc thudng them nhu sau:

  a) Pha ky luc Thd gidi: 30.000.000 ddng;

 • b)Pha ky luc Chau A: 20.000.000 ddng;

  c)Pha ky luc Dong Nam A: 15.000.000 ddng;

  d)Pha ky luc qudc gia: 8.000.000 dong; •

  d) Pha ky luc tai cac giai thi dau vo dich tre qudc gia: 5.000.000 dong.

  10. Thudng cho huan luyen vien:

  a) Ddi vdi ca nhan: Nhung huan luyen vien true tiep dao tao van dongvien lap thanh tich trong cac cuoc thi dau thi muc thudng dugc tinh bang mucthuong van dong vien do. Truong hop mot huan luyen vien co hai van dong vientrd len dat thanh tich trong cung mot giai dau thi mire thucmg dugc tinh bang100% muc thucmg ciia van dong vien co thanh tich cao nMt cdng vdi 50% mucthudng cua van dong vien thii 2 va 30% muc thudng cua cac van dong vien thu3 trd len;

  b) Doi vdi dong doi: Nhung huan luyen vien true tiep dao tao ddituyenthi dau lap thanh tich thi dugc thudng muc thudng chung bang so lugng huanluyen vien theo quy dinh nhan vdi 50% muc thudng doi vdi 01 ca nhan vandong vien dat giai tuong ung. Truong hop cac huan luyen vien cd van dong viendat huy chuong ca nhan thi dugc tinh mire tien thudng nhu quy dinh tai diem a,khoan lODiiunay;

  11.Thudng cho vin dong vien, huan luyen vien lap thanh tich tai cac giaithe thao gianh cho ngudi khuyet tat: VSm dong vien, huan luyen vien lap thanhtich tai cac giai the thao gianh cho ngudi khuyet t|t Dong Nam A, Chau A, Thegidi va cac gidi thuoc he thong thi dau the thao cap qudc gia miic thudng bangmire thudng tuong ung theo quy dinh tai khoan 1 den khoan 10 Dieu nay.

  12.Thudng cho Dpi Bong chuyen (toan dpi) dat giai:

  a)Giai vd dich qudc gia: Huy chuong Vang: 500.000.000 dong; Huychuong Bac: 300.000.000 dong; Huy chuong Ddng: 200.000.000 ddng;

  b)Giai Cup qudc gia: Huy chuong Vang: 200.000.000 ddng; Huy chuongBac: 150.000.000 ddng; Huy chuong Ddng: 100.000.000 ddng;

  c)Giai tre cac lua tudi trong he thong thi dau cua Lien doan Bong chuyen:Huy chuong Vang: 150.000.000 ddng; Huy chuong Bac: 100.000.000 ddng;Huy chuong Ddng: 70.000.000 ddng;

  13.Thudng cho dpi bong da tre (toan dpi) dat giai tre cac Ida tudi trong hethong thi dau ciia Lien doan bong da Viet Nam:

  a)Huy chuong Vang: 150.000.000 ddng;

  b)Huy chuong Bac: 100.000.000 ddng;

  c)Huy chuong Ddng: 70.000.000 ddng.

 • Chuwng HI

  TO CHU*C THVC HIEN

  Dieu 9. Nguon kinh phi thuc hien

  Nguon kinh phi thuc hien cac che dp, chinh sach quy dinh tpi Nghi quyetnay dupe bo tri tir ngudn ngan sach tinh trong du toan ngan sach the due the thaohang nam va cac nguon xa hoi hda, huy dong hop phap khac.

  Dieu 10. To chuc thuc hien

  1.Uy ban nhan dan tinh to chiic thuc hipn Nghi quyet nay.

  2.Thudmg true Hpi ddng nhan dan, cac ban Hoi ddng nhan dan, cac to dai

  bieu Hpi ddng nhan dan va dai bieu Hpi ddng nhan dan tinh giam sat vi^c thuchien Nghi quydt nay.

  Dieu 11. Dieu khoan thi hanh

  1. Nghi quydt nay thay the Nghi quydt sd 66/2017/NQ-HDND ngay 13thang 12 nam 2017 va Nghi quydt 124/2018/NQ-HDND ngay 13 thang 12 nam2018 ciia Hpi dong nhan dan tinh.

  14. Thudmg cho dpi bong da Dpi tuyen - thudc Cau lac bp bong da chuyennghiep Ha Tinh:

  a)Giai vo dich quoc gia (V- League 1): Huy chuong Vang: 500.000.000ddng; Huy chuomg Bac: 300.000.000 ddng; Huy chuong Dong: 200.000.000ddng;

  b)Giai Cup c^udc gia: Huy chuomg Vang: 400.000.000 ddng; Huy chucmgBac: 200.000.000 dong; Huy chuomg Ddng: 100.000.000 dong;

  c)Giai hang nMt quoc gia: Huy chuomg Vang: 400.000.000 dong; Huychuomg Bac: 200.000.000 dong; Huy chuomg Dong: 100.000.000 dong.

  Nhumg ddi tupn^ dupe hudmg che dp khen thudmg tai Nghi quydt nay thikhdng dupe hudmg che dp khen thucmg khac cua Uy ban nhan dan tinh. Riengmuc thudmg doi vai Ban Giam doc Trung tarn The due - The thao, van dongvien dat thanh tich dac bidt xuat sac thi can cii tinh hinh thuc te, hang nam SoVan hoa, The thao va Du lich tham mini, de xuat Uy ban nhan dan tinh xem xetquyet dinh hinh thiic khen thudmg va muc thudmg cu the.

  Dieu 8. Mff rpng va phat trien nguon nhan lpc

  Nam 2020, 2021: Tang them 20 v|n dong vien cho cac mdn the thao cothe manh cua Ha Tinh dupe dao tao, huan luyen tai Trung tarn The due - Thethao tinh de tham du cac giai quoc gia, quoc te dat thanh tich cao.

 • Le Dinh Son

  CErtl TJCHNffinhgn:-tiy ban Thu^rng v^ Qu6c hi;-Ban Cong t^c d^i bieu UBTVQH;-Vin phdng Quoc hoi;-Van phong Chu tjch nude;-Van phong Chinh phi, Website Chinh phi;-Kiem toin nhh nitdc ichu v^c II;-BO Van hda - The thao va Du lich;-Cpe kiem tra van ban QPPL - BO Tit phip;-TT Tinh u>-, HBND, UBND, UBMTTQ tinh;-B?i bieu Qu6c hOi doin Hi Tihh;-Dai bieu HBND tinh;-Van phong Tinh vty;-Van phong Boin BBQH, HBND vi UBND tinh;-Cic sd, ban, nginh, doan 1hk c^p tinh;-TT HBND, UBND cic huy?n, thinh ph6, thj xS;-Trung tam Thong tin - Cdng bio - Tm hpc-Trang thdng tin diOn td tinh;

  2. Nghi quylt n^y da duac Hoi dong nhan d&ti tinh Ha Tiiih khoa XVII,Ky hop thii 10 thdng qua ng^y 17 thang 7 nam 2019 va co hi^u luc tir ngay 01thang8nam2019./.