of 22 /22
IPARD PROGRAM MJERA 101 i 103 Najčešće pogreške Sandra Kožić, Odjel za odobrenje projekata i ruralni razvoj 17. listopada 2011. godine

IPARD PROGRAM MJERA 101 i 103 Najčešće pogreške

 • Author
  artan

 • View
  46

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IPARD PROGRAM MJERA 101 i 103 Najčešće pogreške Sandra Kožić, Odjel za odobrenje projekata i ruralni razvoj 17. listopada 2011. godine. SADRŽAJ. Rezultati do sada provedenih natječaja - PowerPoint PPT Presentation

Text of IPARD PROGRAM MJERA 101 i 103 Najčešće pogreške

 • IPARD PROGRAMMJERA 101 i 103

  Najee pogreke

  Sandra Koi, Odjel za odobrenje projekata i ruralni razvoj

  17. listopada 2011. godine

 • Rezultati do sada provedenih natjeaja

  Postupak prijave- ukratko, ali s naglaskom na proces prikupljanja ponuda

  Najee pogreke potrebna dokumentacija prikupljanje ponuda

  Izmjene projekta

  SADRAJ

 • REZULTATI NATJEAJAREZULTATI DO SADA PROVEDENIH NATJEAJA

  NATJEAJ1.2.3.4.5.* UKUPNO (broj zaprimljenih prijava)371326444010126821273010311551710 ODUSTALI20111 ODBIJENO1739711 ODOBRENO18101636x1011651223x10325413x

  * obrada prijava jo u tijeku- 28 prijava

 • REZULTATI NATJEAJAREZULTATI DO SADA PROVEDENIH NATJEAJA

  NATJEAJ Broj zaprimljenih prijava Traeni iznos ulaganja (HRK) Traeni iznos potpore (HRK) Broj odobrenih prijava Odobreni iznos ulaganja (HRK) Odobreni iznos potpore (HRK) % odobrenih prijava % odobrene potpore 1. 37153.010.541,8378.053.524,711871.201.725,1736.714.282,5849%47%2. 1359.512.796,1730.262.146,481043.874.420,0421.988.501,2977%73%3. 26104.273.699,9451.099.557,751686.651.098,3941.901.890,4262%82%4.43193.787.395,5186.495.670,7336160.592.553,7081.314.920,2984%94%5.*40192.874.730,5599.216.381,30...............UKUPNO159703.459.164,00345.127.280,9780362.319.797,30181.919.594,5868%74%* obrada prijava jo u tijeku- 28 prijava

 • REZULTATI NATJEAJAREZULTATI DO SADA PROVEDENIH NATJEAJA

  NATJEAJUKUPNO1.2.3.4.5.UKUPNO- broj zaprimljenih prijava3713264440160ODBIJENO173971147%46%23%35%16%28%29%

 • REZULTATI NATJEAJAREZULTATI DO SADA PROVEDENIH NATJEAJA

  RAZLOG ODBIJANJANATJEAJ1.2.3.4.5. BROJ ODBIJENIH PRIJAVA1739711 neprihvatljivo ulaganje4_6__ nepotpuna dokumentacija72232 ekonomska neodrivost projekta2____ neudovoljavanje kriterijima51132 neprihvatljiv podnositelj___1_ postupak prikupljanja ponuda nije proveden kako je propisano pravilnikom____7

 • REZULTATI NATJEAJA

  RAZLOG ODBIJANJARAZLOG ODBIJANJA DETALJNIJEBROJ ODBIJENIH PRIJAVAUKUPNO BROJ ODBIJENIH PRIJAVANEPRIHVATLJIVO ULAGANJE ulaganje prijavljeno u prijavnom obrascu nije isto kao i ono opisano u poslovnom planu 19 prijava za krivu mjeru 2 uzgoj pueva 5 izgradnja poljoprivredne apoteke 1NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA Prijavniobrazac nije priloen116 Poslovni plan nije priloen uz prijavu3 Ponude i njima pratei dokumenti (izjava o porijeklu, I-OOP-7, I-OOP-8) nisu priloeni uz prijavu5 Na poziv na dopunu dokumentacija nije nikada zaprimljena1 Na poziv na dopunu nije dostavljena sva traena dokumentacija4 Dopuna dokumentacije poslana van roka2NEUDOVOLJAVANJE KRITERIJIMA Sukob interesa izmeu ponuditelja412 Prijava poslana van roka1 Podnositelj zapoeo s ulaganjem1 Blokada rauna1 Dug prema dravnom proraunu1 izvjee DI nije zaprimljeno1 Kapacitet proizvodnje vei od propisanog limita2 Kapacitet proizvodnje manji od propisanog limita1NEPRIHVATLJIV PODNOSITELJ Podnositelj prijavio ulaganje kao obrt, a nije upisan u Obrtni registar11POSTUPAK PRIKUPLJANJA PONUDA NIJE PROVEDEN KAKO JE PROPISANO PRAVILNIKOM ponuda dostavljena uz prijavu od strane podnositelja nije identina onoj zaprimljenoj u Agenciju od ponuditelja (nakon provedene istrage) 17 ponuda iz 2009. prikupljena temeljem I-OOP-7, a pravilnik jo nije bio objavljen te I-OOP-7 nije postojao u vrijeme prikupljanja ponude 2 ponuda iz 2010. prikupljena temeljem I-OOP-7 na 2.0 v, a pravilnik jo nije bio objavljen te I-OOP-7 v 2.0 nije postojao u vrijeme prikupljanja ponude2 tehnika specifikacija koja je prilog I-OOP-7 nastala nakon zaprimanja poziva od strane ponuditelja2

 • PRIJAVA NA NATJEAJPriprema dokumentacije za dobivanje dozvolaIdejaGlavni projekt-dijelovi, ovisno o ulaganju- Dozvola za gradnju (PRAVOMONA- graevinska, rjeenje)- POTVRDE/STANDARDI - zatita okolia (Elaborat zatite okolia i Zahtjev MZOPUG-u)- l.41.stavak (5) - zatita na radu (Zahtjev za izdavanje izvjea o primjeni nac propisa iz podruja zatite na radu DI) - biljno zdravstvo (Zahtjev MPRRR, Upravi za poljoprivrednu i fitosanitarnu inspekciju) - Zahtjev MRRVG-u (navodnjavanje) - Zahtjev HCPHS (zdrstveno stanje vinograda)- ...

  upute za ishoenje potvrda www.apprrr.hrPrikupljanje ponudaIzrada poslovnogplanaOstali dokumentiPrijavniobrazactehnika specifikacija- I-OOP-7- Ponude- Izjave o porijeklu - I-OOP-8- I-OOP-15.1/15.2- I-OEA-4.1- I-OEA-4.2- I-OEA-5Poslovni plan pripremljen za bankuI-OOP-1I-OOP-2provjera prihvatljivosti ulaganja- Pravilnik Vodi Upit (tel., mail)

  [email protected] ili [email protected]

 • GLAVNI PROJEKT(arhitektonski projekt, trokovnik, tehnoloki projekt, elektro projekt, strojarski projekt)

  Ovisno o ulaganju potrebno priloiti dijelove glavnog projekta, n/p u sluaju ulaganja u pokretnu opremu/ opremanje na otvorenom

  DOZVOLA ZA GRADNJU (pravomona graevinska dozvola ili odgovarajui dokument izdan od Ureda dravne uprave za lokalnu i podrunu samoupravu ovisno o ulaganju)

  U sluaju ulaganja u opremu na otvorenom, u skladu sa Pravilnikom o jednostavnim graevinama i radovima, ili u sluaju ulaganja u pokretnu opremu N/PPRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA DOBIVANJE DOZVOLA

 • POTVRDE/STANDARDI (upute za ishoenje potvrda www.apprrr.hr )

  ZATITA OKOLIA

  Potvrda o usklaenosti poduzea s minimalnim nacionalnim standardima i usklaenosti ulaganja s EU standardima izdanu od MZOPUG pripremiti Elaborat za zatitu okoliaposlati zahtjev MZOPUG

  Novina u Pravilniku lanak 41. dodan novi stavak (5)Podnositelj je duan u roku najkasnije mjesec dana prije zatvaranja natjeaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa, Ministarstvu zatite okolia, prostornog ureenja i graditeljstva podnijeti zahtjev s priloenim Elaboratom zatite okolia za dodjelu sredstava iz IPARD programa, Mjera 101 i 103, propisanog sadraja.

  Miljenje o Analizi stanja i Elaboratu o nainu usklaivanja postojeeg postrojenja izdano od MZOPUGukoliko se ulaganje odnosi na usklaivanje s IPPC Direktivom u sektoru svinjogojstva, peradarstva i jaja u mjeri 101 tj. u sektoru mlijeka i mljekarstva, prerade mesa i ribarstva u mjeri 103, a objekt koji je predmet ulaganja je ukljuen na popis objekata za RH koji su obuhvaeni IPPC Direktivom

  ZATITA NA RADU

  Zahtjev za izdavanje Izvjea o primjeni nacionalnih propisa iz podruja zatite na radu od DI poslati zahtjev Agenciji za plaanja mjesec dana prije zatvaranja natjeaja zahtjev su obavezni poslati svi osim OPGaPRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA DOBIVANJE DOZVOLA

 • DOKUMENTI SPECIFINI ZA MJERU 101

  BILJNO ZDRAVSTVOPotvrda o usklaenosti s uvjetima iz podruja biljnog zdravstva izdanu od Uprave poljoprivredne i fitosanitarne inspekcije- zahtjev poslati Upravi poljoprivredne i fitosanitarne inspekcije

  JAVNO ZDRAVSTVO, ZDRAVLJE I ZATITA IVOTINJARjeenje o odobrenju farme izdano od Uprave za veterinarstvo uz priloeni Zapisnik Uprave za veterinarskuInspekciju (za ulaganja u rekonstrukciju i/ili opremanje u sektorima mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva i jaja) Miljenje o usklaenosti dokumentacije s propisanim uvjetima (veterinarsko zdravstvenim) izdano od Upraveza veterinarstvo(za ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju u sektorima mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva i jaja)

  NAVODNJAVANJEOdobrenje projekta izdano od strane Ministarstva regionalnog razvoja, umarstva i vodnoga gospodarstva(za ulaganja u sustave za navodnjavanje na otvorenom u sektoru voa i povra)- Zahtjev poslati Upravi gospodarenja vodama u MRRVG

  VINOGRADIPotvrda o zdravstvenom stanju vinograda izdanu od strane Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo(za ulaganja u restrukturiranje postojeih nasada vinskih sorti groa, krenje i ponovnu sadnju novih nasada )- zahtjev poslati Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo

  BIOPLINSKO POSTROJENJE NA FARMIPrethodno energetsko odobrenje projekta izdano od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetnitva(Za ulaganja u izgradnju i/ili opremanje bioplinskih postrojenja u sektorima mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva i jaja)PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA DOBIVANJE DOZVOLA

 • DOKUMENTI SPECIFINI ZA MJERU 103

  JAVNO ZDRAVSTVO, ZDRAVLJE I ZATITA IVOTINJA

  Miljenje o usklaenosti dokumentacije s odredbama propisa o hrani izdano od Uprave za veterinarstvo(za ulaganja u izgradnju objekata u sektorima mlijeka i mljekarstva, prerade mesa i ribarstva)

  Rjeenje o privremenom odobrenju za rad objekta izdano od Uprave za veterinarstvo s priloenim Planom za unapreenje objekta ovjerenim od strane Uprave za veterinarstvo(za ulaganja u rekonstrukciju i/ili opremanje objekata u sektorima mlijeka i mljekarstva, prerade mesa i ribarstva)

  Rjeenje o odobrenju za rad objekta izdano od Uprave za veterinarstvo(za ulaganja dozvoljena za objekte usklaene s EU standardima na podruju javnog zdravstva)

  Ugovor/i o najmu / pravu koritenja s poljoprivrednim gospodarstvima (kooperantima) vaei najmanje 7 god. (za ulaganja u rashladnu opremu za uvanje sirovog mlijeka na mlijenim farmama i sabiralitima)

  Novina u Pravilniku lanak 32. dodan novi stavak (13)U sluaju ulaganja u sektor prerade voa i povra, sektor vinarstva i sektor maslinovog ulja podnositelj mora biti upisan na poetku ulaganja u Upisnik proizvoaa pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, dok na kraju ulaganja korisnik mora dostaviti Potvrdu o ispunjavanju EU standarda iz podruja javnog zdravstva i biljnog zdravstva izdanu od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA DOBIVANJE DOZVOLA

 • PRIKUPLJANJE PONUDA

  Selekcija ponuditelja

  ponude moraju biti meusobno usporedive (izraene prema jedinstvenom trokovniku/specifikaciji opreme)ponude moraju vaee na dan podnoenja prijave (rok vaenja treba biti naveden u ponudi)roba, radovi i usluge moraju biti porijeklom iz prihvatljivih zemaljaroba mora biti nova i neupotrebljavana izvoa radova ne smije biti isti onaj koji je izradio ili dostavio ponudu za izradu Glavnog projekta

  Odabir ponuda koje zadovoljavaju uvjete3 ponude za svako pojedinano ulaganje iznad 10.000 1 ponuda za svako pojedinano ulaganja do 10.000

  UZ PRIJAVU DOSTAVITI PONUDE:u fizikom obliku i na CD-u iskljuivo u MS Office Excel formatu za robu i radovena hrvatskom ili engleskom jeziku

  PRIKUPLJANJE PONUDAPoziv na podnoenje ponude (I-OOP-7) + PRILOG POZIVAtrokovnik- dio Glavnog projekta ilispecifikacija opreme- bez cijenaPONUDITELJI

 • Priprema ostalih obrazaca/dokumenate, koji se odnose na ponude

  Tablica za usporedbu ponuda, obrazac I-OOP-8 (za svako pojedinano ulaganje)obrazac je potrebno ispuniti i u sluaju postojanja samo 1 ponudeobrazac je potrebno ispuniti i za ope trokoveponuda u - za preraun u HRK koristiti teaj , utvren od EK, za mjesec u kojem sepodnosi prijava (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/)teaj mora biti jednak u svim I-OOP-8 obrascimaIzjava/Deklaracija/Potvrda o podrijetlu izdana od ponuditelja radova/roba za svaku priloenu ponudukopija, skenirano, zaprimljeno fax-om ili e-mailomdokument nije potrebno prilagati za ope trokoveLista izdataka, obrazac I-OOP-15.1/15.2 potpisana i ovjerena od podnositelja ispunjena sukladno odabranim ponudama odvojiti prihvatljive i neprihvatljive izdatke (ako ih ponuda sadri) prilikom unosa provjeriti sve izraune odabrane ponude u fizikom obliku i na CD-u, oba iskljuivo u MS Office Excel formatu

 • POSLOVNI PLAN i OSTALI DOKUMENTI

  INVESTICIJSKA STUDIJA/ POSLOVNI PLANobrazac I-OEA-4.1 (za mjeru 101 za ulaganje do 27.000)obrazac I-OEA-4.2 (za mjeru 101 za ulaganje iznad 27.000)obrazac I-OEA-5 (za mjeru 103) Investicijska studija/Poslovni plan izraen za potrebe banke - podaci koji nedostaju trebaju biti dostavljeni kao privitak

  OSTALI DOKUMENTI

  IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENTIKopija osobne iskaznice podnositelja (nositelja OPG-a/obrtnika/vlasnika ili direktora pravne osobe)Punomo ovjerena od strane javnog biljenika (ne starija od 30 dana na dan podnoenja prijave i ako je podnositelj imenovao svog opunomoenika)

  DOKUMENTI POTREBNI ZA FINANCIJSKU ANALIZUtrgovaka drutva, poljoprivredne zadruge i obrti/fizike osobe koji su obveznici poreza na dobitGodinji financijski izvjetaj (obrazac GFI) za prethodnu financijsku godinu, ovjeren od FINA-e BON 1 obrazacobrti/fizike osobe koji su obveznici poreza na dohodakObrazac prijave poreza na dohodak za prethodnu financijsku godinu ovjeren od strane Porezne upraveRekapitulacija trabina i obveza za prethodnu financijsku godinu ovjerena i potpisana od strane podnositelja

 • OSTALI DOKUMENTI

  DOKUMENTI OSTALIH INSTITUCIJA (zajedniki za 101 i 103)

  Izvadak iz Jedinstvenog registra rauna poslovnih subjekata izdanog od strane FINA-e (ne stariji od 15 dana na dan podnoenja prijave)BON- 2/ SOL- 2 podaci o solventnosti (ne stariji od 15 dana na dan podnoenja prijave)Potvrda Porezne uprave da je podnositelj u sustavu PDV-a (ne starija od 30 dana na dan podnoenja prijave)Potvrda Porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema RH u trenutku ishoenja potvrde (ne starija od 30 dana na dan podnoenja prijave) Potvrda Trgovakog suda da podnositelj ne prolazi kroz steajni postupak, steajnu nagodbu ili likvidaciju u trenutku ishoenja potvrde (ne starija od 30 dana na dan podnoenja prijave) (n/p za OPG u sustavu PDV-a i obrt)Izvadak iz zemljine knjige kao dokaz prava vlasnitva podnositelja ili prava graenja (list A, B, C), ne stariji od 3 mjeseca na dan podnoenja prijaveR- Sm obrazac ovjeren od REGOS-a (za mjesec koji je prethodio mjesecu u kojem je podnesena prijava)Popis dugotrajne imovine (ovjeren i potpisan od strane podnositelja)

 • OSTALI DOKUMENTI

  OSTALI DOKUMENTI - MJERA 101

  Dokaz strune osposobljenosti za bavljenje poljoprivrednom djelatnou- Fizike osobe (OPG) i obrti (za nositelja OPG-a i obrtnika)2 godine upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava iliSvjedodba poljoprivredne srednje kole iliDiploma agronomskog, veterinarskog ili prehrambenog fakulteta iliUgovor o radu na neodreeno vrijeme (vidljivo radno iskustvo min 5 godina u poljoprivredi)

  - Trgovaka drutva i poljoprivredne zadrugeSvjedodba poljoprivredne srednje kole iliDiploma agronomskog, veterinarskog ili prehrambenog fakulteta iUgovor o radu na neodreeno vrijeme za 1 stalnog zaposlenika na najvioj razini upravljanja iliAko nema Svjedodbe ili Diplome Ugovor o radu na neodreeno vrijeme za 1 stalnog zaposlenika na najvioj razini upravljanja (vidljivo radno iskustvo min 5 godina u poljoprivredi)

 • NAJEE POGREKE

  NAJEE POGREKE U DOSTAVLJENOJ DOKUMENTACIJInedostavljanje Zahtjeva za izdavanje Izvjea o primjeni nacionalnih propisa iz podruja zatite na radunedostavljanje adekvatnih dokaza strune osposobljenosti za bavljenje poljoprivrednom djelatnounedostavljanje Potvrde o usklaenosti poduzea s odgovarajuim minimalnim nacionalnim standardima i o usklaenosti ulaganja s EU standardima, izdane od MZOPUG ili nedostavljanje potvrde koja obuhvaa cjelokupno ulaganjenedostavljanje pravomone Graevinske dozvole ili Rjeenja o uvjetima graenjanedostavljanje BON-2/SOL-2/podataka o solventnosti za sve raune navedene u Izvatku iz Jedinstvenog registra rauna poslovnih subjekataumjesto potvrde na glavni projekt dostavljeno Rjeenje nadlenog upravnog odjela o produetku vaenja izdane potvrdenedostavljanje R-Sm obrasca ovjerenog od strane REGOS-a za mjesec koji je prethodio prijavipopis dugotrajne imovine za prethodnu godinu (treba biti stanje na dan 31.12.2010.)u prijavnom obrascu nije navedena lokacija ulaganjalokacija ulaganja navedena u prijavnom obrascu nije u skladu s onom navedenom u poslovnom planu/ tehnolokom projektu ili elaboratu / dostavljenim ZK izvadcima/ dozvoli za gradnjuu prijavnom obrascu nije naveden datum podnoenja zahtjeva za isplatu

 • NAJEE POGREKE

  NAJEE POGREKE U PRIKUPLJENIM PONUDAMAdostavljene kopirane ili skenirane ponude i obrasci I-OOP-7 ponuda nije potpisana i ovjerana od strane ponuditeljau ponudi navedena dva datuma valjanosti ponude (valjanost ponude i valjanost cijene)ponuda nije vaea na dan podnoenja prijavedostavljanje ponude na ime i prezime osobe koja nije podnositelj, niti lan OPGau ponudi nije navedena cijena, samo je upisana u I-OOP-8u ponudi nije naveden datum njenog izdavanja od strane ponuditeljaponude za ope trokove izraene u varijabilnom iznosu ili fiksna cijena + varijabilna u %u ponudi nije navedena ukupna cijena, ve samo jedinina cijenapriloena ponuda s oznakom R-1za ope trokove priloeni samo rauni iz 2011.ponude dostavljene u fizikom obliku razlikuju se od onih dostavljenih u digitalnomPonude nisu dostavljene na CD ili se CD ne moe oitati ili je CD prazanpojedine stavke u ponudi s navedenom neprihvatljivom zemljom porijekla (vicarska)u ponudi nedovoljno specificirana oprema koja se nudi (bez navoenja barem specifinih tehnikih karakteristika)za isto ulaganje priloene dvije ponude razliitog sadraja (navedene razliite koliine)

  u I-OOP-8 navedeno da priloena ponuda nije u skladu s tehnikom specifikacijom priloenom uz I-OOP-7

  u izjavi o porijeklu nije specificirana zemlja porijekla, a isto nije navedeno niti u ponudi

  u I-OOP-7 ponuditelj nije naveo datum zaprimanja poziva na natjeaj (samo potpis i ovjera)

 • IZMJENE U ODOBRENOM I UGOVORENOM PROJEKTU

  IZMJENE PROJEKTAnakon sklapanja Ugovora korisnik obvezan svaku promjenu projekta prijaviti putem Zahtjeva za odobrenje promjena (I-OPP-16) uz objanjenje s popratnom dokumentacijom koja se odnosi na promjenu - novina u Pravilniku, lanak 46. stavak (6)izgradnja/rekonstrukcija- 90 dana/ opremanje- 60 dana, prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatusvaka promjena se odnosi na: promjenu imena, vrstu i koliinu opreme, promjenu drave porijekla, promjenu ponuditelja, promjenu kvalitete/kvantitete radova/materijala koji se trebaju izvesti/ugraditi u sluaju izgradnje/rekonstrukcije zbog promjene trokovnikapromjene u projektu se moe odobriti samo ako se projekt ne moe provesti bez zatraene promjene ili ako zatraena promjena ima utjecaj na poboljanje projektaopravdani razlozi: via silaprestanak proizvodnje odreene robe koja je trebala biti ugraenanemogunost dobavljaa da prui usluge, nabavi robu ili izvede radovepromjene nastale kao posljedica potrebe za usklaivanjem sa zakonodavstvomsituacija koja se nije mogla predvidjeti u trenutku ugovaranjauvoenje nove tehnologije koja moe poboljati uinkovitost projektakontrola na terenuizdavanje pisma odobrenja/odbijanja promjene (korisnik moe poeti s promjenama projekta kad zaprimi Pismo odobrenja)Aneks Ugovora

 • KONTAKTI

  Agencija za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ulica grada Vukovara 269d 10 000 Zagreb

  Tel: (01) 6002-700 (centrala) Fax: (01) 6002-851

  Tel: (01) 6002-742, (01) 6002-744 (Odjel za odnose s javnou)

  E-mail: [email protected]

  Dodatne informacije dostupne na: www.apprrr.hr

 • Hvala na panji!

  ***

  *

  **********