Click here to load reader

Irk BAN NHAN DAN x'A Ho CHU NGHIA VItT NAM TiNH GIA LAI S6

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Irk BAN NHAN DAN x'A Ho CHU NGHIA VItT NAM TiNH GIA LAI S6

Irk BAN NHAN DAN TiNH GIA LAI
CONG HOA x'A Ho CHU NGHIA VItT NAM Doc lap - Tty do - Hanh phtic
S6: ZI5/KH-UBND Gia Lai, ngay,fot, thong 9 nom 2018
KE HOACH
Trie'n khai Thing hanh Ong vi Binh ding gioi va phong, clAng bao Ityc tren gioi nom 2018
Can cir Quyet dinh so 1696/QD-TTg,ngay 02/10/2015 dm Thu Wang Chinh phd phe duy4 Chuang trinh hanh cleing quoc gia ye binh Sang gioi giai clown 2016- 2020; Quy6t dinh so 1464/QD-TTg ngay 22/7/2016 cUa ThU Wang Chinh phU phe du)* De an "Phorg ngfra va i"eng pho voi boo luc tren gioi giai clown 2016 - 2020 va tam nhin den nom 2030"; Quyet dinh so 742/QD-UBND ngay 07/10/2016 cua Uy ban nhan dan tinh Gia Lai ye y* Ban hanh Ke hooch hanh ciOng binh &Ong gioi tinh Gia Lai giai clown 2016 — 2020;
Thvc hien yan ban so 2556/LDTBXH-BDG npy 27/6/2018 dm BO Lao Ong Thuang birh va Xa hoi ve yiec hwoeng dan trien khai Thong hanh dOng vi binh clang giai va phong chong boo luc tren ca so. gioi Wm 2018, Uy ban nhan dan tinh Gia Lai ban hanh Ke hooch trien khai Thong hanh Ong vi binh clang giai va phong, chong bao lirrc tren ca so. giai nom 2018 tren dia ban tinh (sau day ggi tat la Thong hanh dOng) th6 nhu sau:
I. Mtic dich, yen eau
1. Mty click
- Thu hut s* quan tarn, de cao vai tro, trach nh*n va tinh chit clOng tham gia hanh Ong cda cac ca nhan, gia dinh, Ong &mg, ca quan, to chirc va town xa hOi trong vilec phong, 9hong bao lkrc va xam hat phv nix va tre em.
- Day manh pho bien, tuyen truyen, gido dvc phap luat ye binh clang giai va phong ch6ng bao l c tren Ca so giai, van dOng town xa hOi tich etre hanh dOng nham th*c hien hi'u qua han cac chinh sach, chuong trinh ve binh clang giai va phong, chong bao ltxc tren 6o. so' gioi.
- Tang ctrang giao dvc kin thdc, ky nang t* bao ve, ttr phong ngda xam hai cho phu nu va tre em; ki6n thdc, ky nang phong ngira xam hai tinh dvc va bao l‘rc doi voi phv nd va tire em cho cha, mc, cac thanh vien gia dinh, ngtroi lam cong tic binh dang gioi va bao ve, cham soc tre em.
- Giarn thi6ultinh trang bao hrc dOi voi phu nu va tre em, dac b* la xam hai tinh chic doi voi ph11 nit va tre em gai; day manh cong tic phong ngda, phat hien va ngan chin, xir ly nghiem, kip thai cac vu viec bao hxc, xam hai doi phu nu va tre em; lam rO trachl nhiem cua cac ca quan, to chdc co lien quan.
2. Yeu cAti
Cac boat Ong cua Thang hanh d6ng can dugc t6 chirc thi6t thuc, hi6u qua, tiet ki"6m; long ghep vai cac sr kin khac de tao hi'6u Ung ve truyen thong trong toan xa h6i.
II. Chu d, thong dip va thoi gian thkrc hien
1. Chii de: "Chu Ong phong, chong bao luc, xam hai phu nu va tre em".
2. ThOi gian thirc hien : Tix ngay 15/11/2018 d6n ngay 15/12/2018.
III. Cac hot Ong chinh
1. To chirc Le Oat dOng Thang hanh Ong
- Cap tinh:, Giao SO. Lao Ong — Thumg binh va h6i chtl tri phi hgp vai Sa Van h6a, The thao va Du lich, H6i Lien hip Phu nix tinh, UBND thanh pho Pleiku va cac nganh lien quan to chirc Le Oat Ong Thang hanh d6ng vi Binh clang giai NIA phOng, chOng bao luc tren ca sa giai nam 2018 vao ngay 15/11/2018 tai thanh ph6 Pleiku.
- Cap huy6n: Can cir vao tinh hinh thgc t6 cua tha phuang UBND cac huy6n, thi xa, thanh pho to chirc Le phat d6ng Thang hanh d6ng vi birth dang,gioi va phong, chong bao luc tren ca nam 2018. Rieng UBND thanh ph6 Pleiku phoi hop vai So. Lao d6ng - Thuang binh va Xa h6i to chirc Le phat Ong cap tinh.
2. Cac hot Ong tri'en khai trong Thing hanh Ong
Cac so., ban, nganh, doan th6 cap tinh va UBND cap huy6n hugng dan cac ca quan true thu6c va phOi hop vai cac ca quan lien quan trien khai cac boat d6ng trong Thang hanh d6ng nam 2018 tai dan vi va dia phuang cu the:
- 16 chirc tuyen truy6n v6 chU d6, cac th6ng dip va boat Ong dm Thang hanh Ong tren cac phuang tin th6ng tin dai chong; treo bang ron, khau hieu, pano, dp phich tuyen truyen.
- T6 chirc cac dign dan d6i thoai, toa dam, tap huan, gap mat va bi6u dtrang nhang then hinh, diem sang va cac nhan tieu bieu trong cong tac ph6ng ch6ng bao lkrc ten ca sa giai cap tinh, to chirc giao luu van ngh"6, the thao ye cac not dung lien quan den chu de dm Thang hanh d6ng nam 2018 tai cap huy6n, thi xa, thanh pho; huy Ong cac nguon luc 116 trg nan nhan bi bao 1uc, phu nir CO hoan canh kho khan.
- Tang ctrOng to chirc cac doan ki6m tra lien nganh vi su tin b6 cua phu nu N/A binh dang giai tai ca quan, dan vi va dia phuang trong thoi gian dien ra Thang hanh d6ng,
- Vi6t tin, bai v6 hoat d6ng tri6n khai Thang hanh Ong vi binh ding va phOng chOng bao luc tren ca giai nam 2018 de dang tren website cua So. Lao dOng - Thuang binh va Xa hoi, UBND cac cap. To chirc cac cuOc thi ye cha de cila Thang hanh Ong (thi tim hieu phap luat, thi sang tac, san khau hoa, hOi dien tuyen truyen vien gioi, giao van nghe, the thao...) de da dang hoa tai lieu, hinh
2
thirc tuyen truyen ve binh ding giai va phong, chOng bao lac d6i vai plw nir va tre em gai.
IV. Kinh phi thkre hien
- Cap tinh: Tir nguon kinh phi da phan khai cho hoat dOng binh ding giai va vi su tien 1)0 phi nir nam 2018 do SO Lao Ong - Thucrng binh va Xa hOi quan 1Y. Doi hoat don tai cac s6, nganh, cac dan vi quan tam, chta dOng can doi nguon kinh phi dugc giao nam 2018 de trien khai thgc hien.
- Cap huy'en: Chu clOng,can d0i nguon ngan sach tinh giao nam 2018 va huy dOng them nguon luc xa hOi de trien khai Thing hanh dOng tai dia phuang.
- Thy vao hinh kinh to - xa hOi ma cac dia phuang c6 the lira chon to chic cac hog dOng pha hgp de huong irng Thing hanh Ong.
V. To chin tht.rc hien
1. So' Lao dOng - Thtro'ng binh va Xa hoi
- CHI tri, phi hop voi cac 9ganh lien quan trien khai cac not dung trong Ke hoach Thing hanh Ong vi Binh dang giai va phong, chong bao lac tren co ser giai nam 2018;
- Theo dOi, Itong hop viec thgc hien cac hoat Ong thing hanh dOng vi binh Bang giai va phong, chong bao krc tren ca so' giai nam 2018; bao cao UBND tinh, BO Lao dOng - ThAfang binh va Xa hOi theo quy dinh.
2. So. Gido duc va Dao tao
- Tang cuong chi dao ding tic tuyen truyen, giao dvc, ph0 bin kin thirc ve thuc hien binh ding giai cho hoc sinh, can 1)0 quan ly giao dvc, gido vien trong truang hoc, trong qac ca so. gido dvc.
- Huy Ong six tham gia cua cac nganh, cac cap thirc hien c6 hieu qua cac giai phap han the tinh rang hoc sinh 1)6 h9c, dac biet la hoc sinh nit. tien ho trg h9c bong, trg cap kho khan cho dOi facing h9c sinh
3. S6 Y
Tuyen truyen nang cao nhan thirc trong gi6i nu, d;ac biet la dOi ngii can b0 nganh y to quan tarh sire kh6e phi nix va thuc hien ke hoach h6a gia,dinh; trien khai cac bin phap giam thieu mat can bang gi6i tinh khi sinh, tuyen truyen, to van, nang cao nhan thirc phog ngira lay nhiem HIV/AIDS; to cht:rc cac boat Ong cham soc sirc khoe sinh san cho phi nit tai Ong (long, d4c biet la phi viing sau, \fang xa, vimg dan tOc.
4. Ong an tinh
Tang cueing sir chi dao, huong clan thuc hien ding tic binh ding giai va phong chong bao hrc tren ca sa giai nam 2018 trong cac dan vi truc thu0c. Phoi hgp vai cac ca quan co lien quan xay di,rng va trien khai thirc hien cac hoat clOng phong, chong tOi pham bu6n ban nguoi.
3
5. Set Van hoa, The thao va Du Lich
Phoi hap vOi cac nganh có lien quan trien khai Thang hanh dOng; trial khi cong tac tuyen truyen phong, chOng bao hrc tren co so. giai va buon ban nguet i, mo hinh xay dung sera dOi quy trarc, htrong Lrac dam bao nguyen tac binh clang giai; nhan rOng cac mO hinh thong cong.
6. Set Thong tin va Truyen thong
- Chi ciao cac ca quan bao chi ten dia ban tinh tuyen truyen ye binh clang giai ten cac phuong tien thong tin dai chimg.
- Chi dao dai Truyen thanh - Truyen hinh cac huyen, thi xa, thanh phO tang so luting tin, bai va thin luting phat song, chu trong not dung tuyen truyen nham nang cao nhan thirc, thay doi hanh vi, day, Eli to tuong dinh kien giai, day tinh trang bao ten ca trong do có van de xam hai hinh tinh chic phuc nfir va tre em.
7. Bao Gia Lai; DM Phat thanh va Truyen hinh tinh
s Tang so luting phat song, so luting bai viet va nang cao chAt luting truyen ye binh clang giai trong chtrang, trinh, chuyen trang, chuyen nave; phoi h9p ho trq xay dung chuyen tuyen truyen Thang hanh dOng.
8. Cac co' quan, ban, nganh ciia tinh
Trong pham vi chirc nang, nhiem vu cua minh trien khai Thang hanh Ong vi binh clang va phOng, chong bao hrc tren ca nam 2018; day manh cong tac tuyen truyen, giao due nham nang cao nhan thirc ve binh clang giai trong to chirc minh.
9. Uy ban nhan dan cac huy0, thi xa, thanh ph6
- Xay dung ke hooch, to chirc trien khai Thang hanh Ong vi binh dang giai va phong, chOng bao luc ten co ser giai nam 2018 tai dia phuang; danh gia tong k'et, khen thuang cac to chirc va ca nhan có thanh tich xuat sac trong viec thgc hien Thang hanh dOng vi binh clang giai va phong, chong bao lvc ten ca sa giai nam 2018.
- 1176 tra kinh phi cho cac hoat &Ong Thang hanh Ong vi binh dang giai va phong, chong bao hrc tren ca so. gioi nam 2018 tai dia phuang.
10. 1)•• nghi Uy ban M4t ted'n T6 claw Vi?t Nam tinh va cac hqi, down the' thu(ic tinh
- Uy ban Mat tan TO quOc Viet Nam tinh: Tang cuarng chi dao cac to chirc thanh vien trong pham vi, chirc nang, nhiem vu cua minh, phoi h9p vai cac nganh lien quan tham gia th4c hien hoat dOng birth dang giai va phOng, chong bao hrc tren ca sa giai trong Thang hanh dOng vi binh clang giai va phong, chong bao hrc tren ca nam 2018.
- Cac hOi, doan the thuOc tinh: Tang ci,rem4 chi dao, Inrong dan to chirc tuyen truyen, dien dan, t9a dam, not chuyen chuyen de ye binh dang giai, phong, chOng bao lkrc gia dinh tai cong (long, cac cau lac bO, dia chi tin coy trong cong clang.
4
VI. C14 do bac, cao A
Cac ban1 nganh; UBND cac huyen, thi xa, thanh phij; Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam tinh va cac hOi, doan the thuOc tinh trien khai thirc hien Thang hanh dOng vi binh clang va phong, chong bao luc ten co so' nam 2018; bao cao ket qua hoat dOng cho UBND tinh thong qua SO Lao dOng - Thuong binh va Xa hOi (ca quan Thu'ong tryc Ban Vi s c tien b.o cua phy nit tinh); so 10 Hai Ba Tnrng, thanh pho Pleiku, tinh Gia Lai; so dien thoai: 0269.3823.262; dia chi email: [email protected] trtrac ngdy 20/12/2018.
Trong qua trinh tri6n khai thgc hien, neu co kh6,Ichan, vuang mac, cac don vi bao cao SO. Lao dOng - Thuong binh va Xa hOi de tong hap, trinh UBND tinh xem xet, chi dao.//
- BO Lao dOng-TB H (bao cao); - Van phong Chinh - TTr. Tinh uy, TTr. HDND tinh; - Lanh dao UBND tinh; - Uy ban MTTQVN - Cac sa, ban, nganh cua tinh; - Cac hoi, doan the thu0C tinh; - UBND cac huyen, thi thanh ph6; - Bao Gia Lai; Dai PT-TH tinh; - Die CVP, die Trung — PVP UBND tinh; - Luu VT, KTTH, TTTH, KGVX.
TM. UV BAN NHAN DAN KT. CHU TICH PHO CHU TICH „...,-,_
v.-- DAN --, ..... z
2018-09-12T14:01:32+0700
Vit Nam