Is Turisticke Agencije

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  1/27

  VISOKA KOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZAINFORMACIONE TEHNOLOGIJE

  PROJEKTNI ZADATAK

  INFORMACIONI SISTEM TURISTIKE AGENCIJE

  Predmetni nastavnik : Suzana Markovi, dipl. in. el.

  Studenti koji su radili na projektu : Datum predaje:

  Sinisa Ivkovi

  Igor MilenkoviMarko vukovi

  Nenad Brki

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  2/27

  Analiza zahteva korisnika - Verbalni opis

  Potrebno je napraviti Informacioni sistem za automatizaciju poslova turistike agencije.IS treba da omogui obavljanje poslova sa klijentima, ugostiteljskim preduzeima (UP) itransportnim preduzeima (TP).

  U IS e se na osnovu zahteva za formiranje nekog aranmana slati zahtevi za ponudu UP iTP. Za svako ugostiteljsko preduzee i transportno preduzee kome je poslat zahtev zaponudu beleie se podaci naziv preduzea, broj telefona, e-mail.

  Za svaku ponudu koja se dobije od UP i TP mora da se pamti datum kada je ponuda data inaziv preduzea koje je dalo tu ponudu.

  Za svaku ponudu UP mora da se pamti cena usluge svake njene stavke (misli se na cenuboravka po provedenom danu ), zatim ponuene destinacije, kao i vrste smetaja koje nudeponuene destinacije. Za svaku destinaciju navedenu u stavki ponude pamti se njen naziv,drava, grad kao i adresa destinacije, zatim informacija da li je potrebna viza, kao i kratakopis navedene destinacije.

  Za svaku vrstu smetaja koju nudi gore navedena destinacija pamti se naziv smestaja (da lise radi o hotelskoj sobi, apartmanu ili moda o bungalovu), kategorija koju nosi pomenutavrsta smetaja, vrsta usluge koja se nudi (polu-pansion,pansion,prenoite), kao i brojkreveta koji smetaj sadri.Za svaku ponudu TP mora da se pamti cena usluge svake njene stavke (misli se na cenuprevoza po preenom kilometru), zatim vozilo koje omoguava prevoz putnika do odreene

  destinacije. Za svako vozilo koje je ponueno da prevozi putnika pamte se naziv, vrsta i tipvozila,podaci o registraciji kao i broj sedita koje vozilo omoguava.

  Kada se dobiju njihove ponude, biraju se najbolje i sa preduzeima koja su dala te ponudepotpisuju se ugovori.

  Sa druge strane na osnovu zahteva klijenta radnik turistike agencije formira spisakaranmana koje moe da odabere. Za svakog radnika turistike agencije pamte se podaciJMBG radnika, adresa stanovanja, kontakt telefon, struna sprema kojom raspolae, kao ipozicija na kojoj je radnik zaposlen u agenciji.

  Kada klijent odabere neki aranman, proverava se da li ima slobodnih rezervacija i ukolikoje sve u redu klijent uplauje aranman i u odgovarajuem UP se alje spisak rezervacija za

  taj aranman, a odgovarajuem TP se alje broj klijenata predvienih za putovanje naodredine lokacije.

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  3/27

  DijagramKonteksta-0.nivo

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  4/27

  DijagramKonteksta-1.nivo

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  5/27

  Obezbeivanje smetaja-2.nivo

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  6/27

  Obezbeivanje prevoza-2.nivo

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  7/27

  FormiranjeAranzmana-2.nivo

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  8/27

  UgovaranjeAranzmana-2.nivo

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  9/27

  MOV_TuristickaAgencija

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  10/27

  Skraceni_MOV

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  11/27

  Ugostiteljsko_Pred

  -IDugostPred: int+ime : char

  +telefon : long

  +e-mail :string

  +Ponudi()

  Transportno_Pred

  -IDtransPred : int

  +ime : char

  +telefon : long

  +e-mail : string

  +Ponudi()

  1 1

  * *

  PonudaUP

  -IDponudeUP: int

  +datum :string+formirao :char

  +unesi()+obrisi()

  +azuriraj()

  1

  Aranzman-IDaranzmana:int

  +ImeHotela :char+Kategorija :int

  +TipPansiona: char

  -VrstaPrevoza:char-Cena : double

  -Viza Y/N :bool

  +Unesi()+Obrisi()

  PonudaTP

  -IDponudeTP : int

  +datum : string+formirao : char

  +unesi()

  +obrisi()+azuriraj()

  1

  1

  StavkaPonudeUP

  -iDstavkeUP : int

  +cenaPoDanu :float

  +unesi()

  * +obrisi() *

  +azuriraj()

  StavkaPonudeTP

  -IdstavkeTP : int *

  +cenaPoKm :floa t

  +unesi()

  * +obrisi()

  +azuriraj()

  * *

  1

  Soba

  *

  Rezervacija

  -IDrezervacije :int

  -Ime : byte

  Radnik

  -JMBG : string-Adresa :char

  -Telefon : long

  -SSSprema :char

  1 -Funkcija :char

  1

  Destinacija

  -IDsobe : int+BrojKreveta: int

  -Opis :string

  +rezervisi()

  -Prezime :char-Adresa :char-Telefon : long

  -DatumOd :string

  -DatumDo :string

  -JMBG :string+izvrsi()

  +zakljuci()+promeni()

  0..*

  +Unesi()+Obrisi()+Promeni()

  *

  1

  -IDdestinacije

  +Grad :char

  +Zemlja :char+Opis :char

  +unesi()

  +azuriraj()

  Logovanje

  -IDlogovanje -Password

  -Username

  +uloguj()+proveri()

  +odjavi()

  Dijagram Klasa Turistika Agencija

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  12/27

  Turistickaagencija

  usesUNos hotela

  Unosnovog

  aranzmana uses

  uses

  Unoskategorije

  hotela

  uses uses

  Unos vrsteprevoza

  uses

  uses

  Pregled aranzmana

  Unos aranzmana

  Unos cene

  uses

  AdministratorUnos tipaprevoza

  uses

  Brisanje aranzmana

  Azuriranjepodataka

  o aranzmanima

  1 - Sluaj Korienja Unos Aranmana

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  13/27

  Sluaj korienja: Unos aranmanaKratak opis: Administrator unosi podatke o novom aranmanuUesnici: AdministratorUslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvrenja: Da ne postoji aranman koji je

  predvien za unoenjeOpis: Stigla je ponuda za novi aranman.Administrator unosi novi aranman u bazu TA.

  On takodje ima uvid u sve aranmane i po potrebi moe da ih brie zbog raznih okolnosti.Te sve aktivnosti podrazumevaju auriranje baze koje takoe on obavlja.

  Izuzeci: NemaUslovi koji moraju biti zadovoljeni posle izvravanja: Nema

  Turistiska agencija

  Unos rezervacije

  extends

  extends

  Internet

  extends Telefon

  Brisanjerezervacije

  kasnjenje upotvrdi

  Promenarezervacije

  extends

  RadnikNepredvidjene

  okolnostiKlijent

  Potvrdarezervacije

  extends

  Prekoracendatumza potvrdu

  Zakljucivanjerezervacije

  2 - Sluaj korienja Unos Rezervacije

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  14/27

  Sluaj korienja: Unos rezervacijeKratak opis: Radnik unosi podatke o rezervaciji koja e posle odreenog vremena biti

  zakljucena.Uesnici:Radnik, KlijentUslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvrenja: NemaOpis: Radnik unosi podatke klijenta zbog rezervacije aranmana. Ukoliko je dolo do

  kanjenja u potvrdi rezervacije radnik brie rezervaciju kao i podatke klijenta sa rezervacije.Ukoliko klijent promeni datum rezervacije u dogovorenom tj. predvienom roku radnik

  aurira tu promenu ukoliko je alternativni aranman koji klijent zahteva dostupan.Izuzeci: 1-[Pristupanje promeni rezervacije], Zbog nepredvienih okolnosti menja se

  termin rezervacije.2- [Prekoraenje datuma za potvrdu], Zbog prekoracenja datuma za potvrdu

  rezervacija se brie i automatski potvrda ne moe da se obavi.Uslovi koji moraju biti zadovoljeni posle izvravanja: Nema

  Turisticka agencija

  Unosnovedestinacije

  uses

  Unos grada

  uses

  usesUnos zemlje

  Unos destinacije

  usesBrisanje

  destinacije

  Administrator uses

  Azuriranje podatakao destinacijama

  3 Sluaj Korienja Unos Destinacije

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  15/27

  Sluaj korienja: Unos destinacijeKratak opis: Administrator unosi podatke o novoj destinacijiUesnici: AdministratorUslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvrenja: Da ne postoji destiinacija koja je

  predviena za unoenje.Opis: Administrator prima ponudu za novu destinaciju. On takoe moe da brie

  postojee destinacije zbog raznih okolnosti i aurira sve podatke o destinacijama.Izuzeci: NemaUslovi koji moraju biti zadovoljeni posle izvravanja: Nema

  Turistickaagencija

  Unos broja kreveta

  uses

  Administrator

  Rezervacijasobe

  uses

  UgostiteljskoP.

  Unos opisa sobe

  4 - Sluaj Korienja Rezervacija Sobe

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  16/27

  Sluaj korienja: Rezervacija sobeKratak opis: Radnik rezervise sobu na osnovu rezervacijeUesnici:Radnik, Ugostiteljsko preduzeeOpis: Radnik je formirao rezervaciju na osnovu koje rezervie potrebnu sobu.Sve

  slobodne sobe su dostupne radniku jer TA ima zakup svih soba jednog Hotela.Izuzeci: Nema

  Uslovi koji moraju biti zadovoljeni posle izvrsavanja: Nema

  TuristickaAgencija

  Unos Sifre

  uses

  uses Unos Lozinke

  Logovanje

  Provera Inf.Sistem

  Radnik extends

  Odbijenologovanje

  Uneta jepogresna lozinka

  Odjavi

  5 - Sluaj Korienja - Logovanje

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  17/27

  Sluaj korienja: LogovanjeKratak opis: Radnik loguje na IS AgencijeUesnici: Radnik, IS AgencijeUslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvrenja: NemaOpis: Radnik koji je zaposlen u agenciji pristupa IS Agencije uz obavezno logovanje radi

  obavljanja odreenih aktivnosti.

  Izuzeci: 1-[Odbijeno logovanje],Zbog pogreno unete lozinke ili pasvorda IS Agencije nedozvoljava pristup resursima sistema.

  Uslovi koji moraju biti zadovoljeni posle izvravanja: Nema

  6 Primeeni Sluajevi Korienja

  Turisticka Agencija

  Odabir tipa

  pansiona

  uses

  Ugostiteljsko P. PonudaUP

  usesOdabirvrste

  smestaja

  TransportnoP.

  PonudaTP

  Turisticka A.

  uses

  Odabir vozila

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  18/27

  Sluaj korienja: Ponuda UPKratak opis: UP daje ponudu TAUesnici: Ugostiteljsko preduzee , Turistika agencijaUslovi koji moraju biti zadovoljeni pre izvrenja: NemaOpis: Ugostiteljsko preduzee daje ponudu TA na osnovu koje agencija tj. administrator

  unosi istu u aranman.

  Izuzeci: NemaUslovi koji moraju biti zadovoljeni posle izvravanja: Nema

  Napomena: Sve je identino i za Use CasePonuda Transportnog preduzea.

  DIJAGRAMI AKTIVNOSTI

  Unos nove destinacije

  Unos zemlje Unos grada

  Azuriranje podataka o destinacijama

  1 Dijagram Aktivnosti Unos Destinacije

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  19/27

  Unos rezervacije sobe

  Unos broja kreveta Unos opisa sobe

  Azuriranje podataka o sobama

  2 Dijagram Aktivnosti Rezervacija Sobe

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  20/27

  Unos novogaranzmana

  Unos podataka o hotelu Unos podataka o prevozu Unos podataka o ceni inacinu placanja

  Obrada

  Azuriranje podataka o aranzmanima

  3 Dijagram Aktivnosti Unos Aranmana

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  21/27

  Unos rezervacije

  Obrada rezervacije

  [Potvrda upredvidjenom

  periodu] [Else]

  Potvrda rezervacije/Uplata Otkazivanje rezervacije

  [Otkazivanjerezervacije] [Else]

  Obrada Zakljucivanje rezervacije

  [Otkaz upredvidjenom

  periodu] [Else] Obrada

  Povracaj novca Bez povracaja novca

  Otkazivanje rezervacije

  Obrada

  Azuriranje podataka o rezervacijama

  4 Dijagram Aktivnosti Obrada Rezervacije

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  22/27

  Logovanje

  Unos korisnickog imena Unos lozinke

  Obrada autorizacije

  [Uspesna autorizacija] [Else]

  Ulazak u aplikaciju Povratak na unos korisnickog imena i lozinke

  Obrada

  5 Dijagram Aktivnosti Logovanje

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  23/27

  DIJAGRAM SEKVENCI

  RadnikTuristickaagencija

  Ponuda Klijent

  Aranzman

  Unos destinacije

  Unos podataka o hotelu

  Azuriranje podataka oaranzmanima

  Kreiranje ponude

  Slanje ponude klijentu

  Provera od strane klijenta

  Azuriranje podataka orezervacijama

  Rezervisanje aranzmana

  Rezervacija

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  24/27

  Turistika Agencija : Windows Forme

  Slika 1 Turisticka Agencija Tab Aranzmani

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  25/27

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  26/27

  Slika 4 Turisticka Agencija Tab Soba

  Slika 5 Turisticka Agencija Tab Radnik

 • 7/28/2019 Is Turisticke Agencije

  27/27

  Baza Podataka Turisticka Agencija

  Radna Verzija Tab Rezervacija