of 16 /16
ISSN 1452-6298 Izreka nedelje „Potrudite se da dobijete ono što volite, u pro- tivnom će vas prisiliti da volite ono što dobijete.”

ISSN 1452-6298 Izreka nedelje „Potrudite se da dobijete ... fileISSN 1452-6298 Izreka nedelje „Potrudite se da dobijete ono što volite, u pro-tivnom će vas prisiliti da volite

Embed Size (px)

Text of ISSN 1452-6298 Izreka nedelje „Potrudite se da dobijete ... fileISSN 1452-6298 Izreka nedelje...

ISSN 1452-6298

Izreka nedelje

Potrudite se da dobijeteono to volite, u pro-

tivnom e vas prisiliti davolite ono to dobijete.

2br. 515

20.09.2016. INFORMACIJE IZ SUBOTICE

Informacije

iz Subotice ....................... 2, 3

Najava kulturnih deavanja 3

Posao ................................... 3

Sudoku .............................. 4

GRAEVINARSTVO

Grubi i zavrni radovi, servis

krovova ................................. 4

Limari, dihtovanje, stolarije,

salon kupatila, gra. materijal,

specijalizovane trgovine, kot-

lovi, centralno grejanje,

garana vrata, vic po

vic ..................................... 5, 6

OPREMA ZA DOMAINSTVO

Roletne i venecijaneri, PVC

stolarija, ogrev, ............... 6, 7

OPREMA ZA DOMAINSTVO

Bela tehnika, tapacirung ..... 8

Skandinavka .......................... 8

NEKRETNINE

Kue, stanovi ....................... 8

VOZILA I TRANSPORT

Auto delovi, servis kljueva, ta-

paciranje, kombi prevoz, auto

praona ......................................9

MEDIJI .................................. 9

ELEKTRONIKA

Raunari, telefoni, televi-

zori, alarmi............................ 10

RAZNE USLUGE

istione, emajlirnje,

kamenoresci, knjigovodstvo,

otkup, besplatne stvari 10, 11

HRANA I PIE

Restorani, pekare ............... 11

LEPOTA I ZDRAVLJE

cveare, saloni lepote, ona or-

dinacija, optika, stomatologija,

krojaki salon, odea, sport,

turizam, deiji burik i

razno ........................ 11, 12, 13

Horoskop ............................. 12

Kuhinjica, deiji kutak ..... 13

Sportske informacije .... 14,15

Re italaca ....................... 14

Pitaljka ............................. 14

Vani telefoni ...................... 15

Red vonje .......................... 15

Impresum ..................... 15

Mapa distribucije ......... 16

Poela deratizacijana teritoriji Grada

Subotice19. septembra, preduzea Bio

Spin i Ekozatita poeli su saizvoenjem sistematske derati-zacije na teritoriji Grada Subo-tice, kojom e biti obuhvaena54.070 domainstava na teritori-ji Grada Subotice, deponija"Aleksandrovaka bara" i stonagroblja u Subotici, Bajmoku iantaviru. Uporedo e se u stam-benim zgradama obaviti i uklan-janje zaostalih mamaka, a opera-tivni izvrioci navedenih pre-duzea e biti prepoznatljivoobueni i obeleeni tokom radana terenu. Operativne ekipe emamak distribuirati po domain-stvima, postavljati mamak namestima gde se utvrdi infestacijaglodara.Sistematska deratizacijau organizaciji Gradske upraveGrada Subotica za graane jepotpuno besplatna graani netreba da plaaju izvrenu uslugu.Treba voditi rauna i spreitidecu i domae ivotinje da douu dodir sa preparatom za derati-zaciju.

Nastavak proitati nawww.sunedeljnik.rs

Izvor: Subotica.com Na Paliu su za vikend

odrani 27. po redu, Ber-banski dani.

Ove godine ova tradi-cionalna Palika manife-stacija okupila je vie de-setina izlagaa i na hiljadeposetilaca. Viteki red Are-na Zabatkiensis je najpreza kraljicu berbe proglaioHelenu Milankovi, lanicubaletskog studia Mon Mi-rage. Ona je u obraanjusvima poelela uspenu go-dinu, da uberu najlepegroe i naprave najukusni-ja vina. Miklo Hompot sa Palia, izabran je za pudara

godine. Ovaj mlad i vredanvinogradar, ostvario je do-bre rezultate na nekolikotakmienja.

Vinogradarstvom se baviod 2010. godine a ve imazapaena i prepoznatljivavina. Miklo je u obraanjuistakao da su ove godinevremenski uslovi bili prilinodobri a dosadanji rezultatigovore da e biti i kvalitetanrod. Na poetku zima je bilaneto slabija, te smo vrlorano moglo da poeti sa

prolenim radovima, ali svivinogradari znaju da je zimaveoma znaajna za vino-grad, pa se nadaju da eova biti malo agresivnija ijaa. Prolee je prolo bezproblema, oekivali smorekordnu godinu, ali je letobilo puno kinih dana. Ipored toga oekujemo do-bar rod i lepa vina.

Manifestaciju, koja je tra-jala ceo vikend, sveano jeotvorio Neboja Darabo,lan Gradskog vea za pri-vredu i turizam.

Berbanski dani na Paliu

Rok za popisnelegalnoizgraenih

objekata do 27.novembra

27. novembar 2016. godine,zakonski je rok za popis nelegal-no izgraenih objekata. Zakon oozakonjenju objekata daje mo-gunost da graani, vlasnici ne-zakonito izgraenih objekata mo-gu obavestiti graevinsku in-spekciju da imaju nezakonitoizgraeni objekat kako bi se naosnovu toga izvrio popis takvihobjekata. U cilju efikasnijeg ibreg sprovoenja popisa nele-galno izgraenih objekta, u svimmesnim zajednicama e se uperiodu od 12. do 30. septembra2016. godine omoguiti graani-ma da sami prijave nelegalnoizgraene objekte.

JKP "Dimniar"poeo preventivno

pregledanje iienje dimnjakapred predstojeu

grejnu sezonuPred predstojeu grejnu se-

zonu, radnici "Dimniara" poelisu sa preventivnim pregledan-jem i ienjem dimnjaka. Odmaja 2015. godine funkcioniesistem objedinjene naplate, odkada se na raunima pored uslu-ga Vodovoda i istoe nalaze idimniarske usluge koje kotaju135 dinara, na mesenom nivou.Javno komunalno preduzee"Dimniar" ima oko 27 hiljadakorisnika. Petnaest dimniarakontolie i isti odake graana ito oko 25 na dan. U toku jepriprema dimnjaka na kojima jeprikljuen gasni ureaj. U sluajuda stanari nisu u kuama pri-likom dolaska dimniara, naisugraani se mogu javiti na tele-fon JKP "Dimniar" i zakazatidimniara. Iz preduzea apelujuna graane da omogue prilazodacima i da se u sluajunepravilnosti obrate deurnojslubi "Dimniara".

Nastavak proitati nawww.sunedeljnik.rs

Izvor: Subotica.com Turistika organizacija

Republike Srpske (TORS)predstavila je danas na cen-tralnom gradskom trgu svo-ju bogatu ponudu u okviruDana Srpske u Srbiji, mani-festacije koja se paralenoodrava u vie gradova unaoj dravi. tand TORSbie otvoren za sve zain-teresovane do petka.

Nakon kraeg predsta-vljanja bogate ponude turis-tikih atrakcija direktorkaTORS Nada Jovanovi poz-vala je Subotiane i Vojvo-ane da budu gosti Repu-blike Srpske i neposrednodoive specifinosti ovogkraja, prelepe prirode, gas-tronomske ponude i sadr-aja za sve generacije.

- Manifestacija "Dani Srp-ske u Srbiji" odrava seetvrti put, ove godine u 15gradova, sa 22 fantastinihprograma. Ako ste bili naJahorini ili bilo gde u RS,doite da sada vidite nauponudu. Izdvajamo banjuVruicu i novootvorenu ba-nju Kulai, da vidite Vie-grad najbre rastuu des-tinaciju u Republici Srp-skoj. Ako volite skijanja do-ite na Jahorinu i Kozaru,koja sada ima daleko viekilometara staza za skijanjei interesantna je roditeljimasa decom, a takoe uvede-no je i nono skijanje. Onoto mi prezentujemo, zato

to se najvie trai jeste na-a priroda, tj voda i zelenilo.

Tu vam predstavljamo na-e nacionalne parkove Ko-zara i Sutjeska, nae divnereke Drinu, Unu, Vrbas, Sa-nu, kao i popularne raftingena Vrbasu i Tari - kratko jesumirala direktorica TORS-a.

Projekat pod nazivom"Dani Srpske u Srbiji" jenastao sa idejom da se gra-anima Srbije na specifian

nain predstavi RepublikaSrpska i svi njeni potenci-jali. U turistiku ponudu Re-publike Srpske svakakospadaju i brojni festivali kojipored muzikih nastupaizvoaa raznih anrova po-setiocima nude i svojevrsnuadrenalinsku zabavu, odno-sno provod koji ima pose-ban ugoaj u specifinomambijentu.

Opirnije proitati nawww.subotica.com

Predstavljena turistikaponuda Republike Srpske

Od 14. septembra zakazivanjetermina za line karte i pasoe i

elektronskim putemOd 14. septembra, graani e termin za podnoenje zahteva za

izdavanje line karte i pasoa u Policijskoj upravi u Subotici, moi dazakau elektronskim putem. Zakazivanje termina mogue je izvritina portalu Ministarstva unutranjih poslova Republike Srbijewww.mup.gov.rs ili portalu E-uprave Republike Srbije www.eupra-va.gov.rs.

Letnje oitavanje vodomeraU petak, 16. septembra, poelo je oitavanje mernih

instrumenata (vodomera) u domainstvima u gradu i pri-gradskim naseljima, a trajae do nedelje 25. septembra.Kako se navodi u saoptenju JKP "Vodovod i kanalizaci-ja" evidentirano stanje sa vodomera odnosie se naobraun utroka vode, kao i na usluge odvoenja ipreiavanja otpadnih voda za period od 1. avgusta do30. septembra, uz napomenu da e obraun za navedeniperiod biti poslat putem pote u prvoj polovini oktobra2016. godine. Ukoliko se za vreme oitavanja vodomera,korisnik ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera,moe sam oitati stanje na vodomeru i isto prijaviti u JKPVodovod i kanalizacija Subotica.

Nastavak proitati na www.sunedeljnik.rs

3br. 515

20.09.2016.INFORMACIJE IZ SUBOTICE / NAJAVA KULTURNIH DEAVANJA / POSAO

TAPETARtrai posao tapaciranja i

popravke stilskog istandardnog nametaja,

lakiranje kuhinjskih stolica.Tel: 063/84-53-630

TRAIM POSAOPRANJA

tepiha, nametaja i automo-bila najnovijom mainko-

dubinskom metodomTel: 063/817-44-84

ELEKTRIAR- trai posao popravkeelektroinstalacija i novih

instalacija.Tel: 063/845-36-38

MOLERFASADER

Traim posao molersko-far-barskih i fasaderskih radova.

Tel: 062/11-22-146

ROLETARtrai posao popravke

roletni.Tel: 024/524-404 i

063/53-88-19

EMAJLIRANJE KADAtraim posao emajliranja

kada za kupanje popovoljnoj ceni, u vie boja.

Tel: 024/537-473 i063/83-72-805

TRAIM POSAOpilam drva i vrim prevoz

robe.Tel: 064/14-85-262

i 024/530-851

VODOINSTALATERtraim posao popravke i ie-nja bojlera, slavina, menjanjekupatila, odguenja. Pea.

Tel: 064/134-0-486

KLIMETraim posao montae,servisiranja i ienja

klima ureaja.Tel: 064/134-0-486

ELEKTRIARtraim posao ienja klima ure-aja, elektroinstalacije, popravkebojlera, TA pei i razne montae.Tel: 064/130-74-82

VODOINSTALATERTraim posao popravke slavina,bojlera, vodokotlia, bunarskihpumpi, hidrofora. Odguenja i

izrada novih kupatila.Dugogodinje iskustvo

PANTITel: 024/550-643 i

060/550-64-31

Potreban fiziki rad-nik u kamenoreza-

koj radnji.Tel: 064/146-27-91

Graevinskoj firmiBognar Team

potrebni fiziki radnici igraevinski majstori izSubotice. Tel: 064/618-10-64

DIHTOVANJETraim posao dihtovanja i

popravke prozora i vrata, alu-minijskom lajsnom.

Tel: 064/11-22-012 i 024/522-136

20. Septembar UtorakFilm: Beba Bridit Dons -Bioskop Eurocinema 11:30asovaAnimirani film: Ko se bojivuka jo - BioskopAleksandar Lifka 17:00asovaAnimirani film: Ko se bojivuka jo 3D - BioskopEurocinema 17:00 asovaFilm: Mehaniar: Povratak -Bioskop Aleksandar Lifka19:00 asovaDomai film: Dnevnik mai-novoe - BioskopEurocinema 19:00 asovaAnimirani film: Sausage Party- Bioskop Aleksandar Lifka21:00 asova

21. Septembar SredaAnimirani film: Ko se bojivuka jo - BioskopAleksandar Lifka 17:00asovaAnimirani film: Ko se bojivuka jo 3D - BioskopEurocinema 17:00 asovaFilm: Mehaniar: Povratak -Bioskop Aleksandar Lifka19:00 asovaDomai film: Dnevnik mai-novoe - BioskopEurocinema 19:00 asovaPredstava: Tasndi Istvn:Tapasztalt asszony - Narodnopozorite (Scena Jadran)19:30 asovaStand up show: Severnoledeni humor - Sran Olman- Blues Time 20:00 asovaFilm: Beba Bridit Dons -

Bioskop Eurocinema 21:00asovaAnimirani film: Sausage Party- Bioskop Aleksandar Lifka21:00 asova

22. Septembar - etvrtakPredstava: Hans Alfredson Tage Danielson: Picassokalandjai - Narodno pozorite(Scena Jadran) 19:30 aso-vaAkustina svirka:Moonlighting - Stara picerija21:00 asova

23. Septembar - PetakPredstava: Boban Skerli-Milena Depolo: Vrla nova2061. - Narodno pozorite(Scena Jadran) 19:30 aso-vaPetar Dundov - The Code22:00 asova

24. Septembar - SubotaKi teatar: Audicija za novepolaznike - Omladinski klub"Skladite" 14:00 asovaPeti Jelen turnir u brzom ispi-janju piva - Klub"Dvoritance" 22:00 asovaIndira Radi - Gentlemen'sClub 23:00 asova

25. Septembar - NedeljaRadionica: kola NeKuvanja- Subotica 10:00 asova

26. Septembar - PonedeljakBesplatan as: Salsa zapoetnike u Subotici -Subotica 20:00 asova

TRAIM POSAOzidara, tesara,

demit fasadera.

Tel: 066/511-51-29

Potreban distributer za

podelu novina i

reklamnog materijala.

Doi lino u Aleja Marala

Tita 10/2

Donirana oprema policiji14. septembra, opremu vrednu 1.6 miliona dinara,

Grad Subotica, donirao je subotikoj Policijskoj upravi.Pripadnici saobraajne policije dobili su dva opremljenaskutera marke "Kymco" i kameru "Cannon". Gradonael-nik Bogdan Laban i Tivadar Bunford, predsednikSkuptine grada uruili su vrednu opremu naelnikuPolicijske uprave Subotica, Miloradu uniu.

Tom prilikom gradonaelnik Bogdan Laban istakao jeda su skuteri opremljeni odgovarajuom svetlosnom sig-nalizacijom vredni 1.3 miliona dinara, dok je kamera vred-nosti oko 300 hiljada dinara. Takoe je napomenuo da jeto oprema koja je potrebna policiji kako bi na adekvatannain obavljala posao.

Sredstvima Fonda sa unapreenje bezbednosti sao-braaja grad je do sada donirao deset automobila, rau-nara i opreme, kao i video nadzor na nekoliko punktova.

Nastavak proitati na www.sunedeljnik.rs

Izvor: Subotica.com U Velikoj venici Gradske kue sekretar

Sekretarijata za drutvene delatnosti, Jasmina Ste-vanovi uruila je danas ugovore o stipendiranjuacima deficitarnih zanatskih zanimanja tehnikestruke. Stipendiju Grada Subotice e u ovoj kol-skoj godini dobijati tridesetoro aka, koji se kolu-ju na trogodinjim obrazovnim profilima u Tehni-koj koli Ivan Sari, Politehnikoj i Hemijsko-tehnolokoj koli. Stipendije u iznosu od tri hiljadedinara e uenicima biti isplaene u narednih desetmeseci, a za ovu namenu je iz gradskog budetaizdvojeno 900 hiljada dinara. - Prvi put od ovegodine u budetu Grada izdvojena su sredstva zastipendije za uenike trogodinjih deficitarnih zani-manja tehnike struke. Deficitarnost smo proveriliu Nacionalnoj slubi za zapoljavanje. Ideja je po-

tekla od direktora kola, a sve sa ciljem da pospei-mo upis uenika u zanatska zanimanja, jer je potre-ba za njima u praksi velika. Takoe, ovo je bio inain da pomognemo acima u procesu njihovogobrazovanja - kae sekretar Sekretarijata zadrutvene delatnosti, Jasmina Stevanovi, koja jeobeala da e stipendiranje uenika biti nasta-vljeno i naredne kolske godine.

Meu uenicima koji e biti stipendirani tokomove kolske godine, najvie je buduih mesara,pekara, zidara, stolara, operatera za izradu name-taja, kao i elektroinstalatera i bravara-zavarivaa.Kako je pored postignutog uspeha, jedan od krite-rijuma za dodelu stipendije bio i socio-ekonomskistatus aka, veina njih stipendiju e potroiti naudbenike i kolski pribor.

Opirnije proitati na www.subotica.com

Stipendije za uenike deficitarnihzanimanja tehnike struke

Iskoristite vae stepe-nice, i prostor koji senalazi ispod njih i u nji-

ma. Svakodnevno neznamo gde je najpo-godnije mesto za odla-ganje sinica, knjiga, ilinekih krupnijih predme-

ta. Iskoristite prostor nanajfunkcionalniji nain.Zanimljive i korisne ste-penice e vas odueviti.Prostrani skriveni pros-

tor za odlaganje stvari.Za koji niko osim vasnee znati.

Svako e pomisliti dasu to najobinije stepe-

nice, a nee ni znati ko-liki prostor ustvari skri-vaju. Uredite va stantako da svaki kutak bu-de lep i funkcionalan.

BRAVARIJAIzraujemo: kapije, ograde, tera-se, zatitne reetke, kovano gvo-e. Kao i odravanje istih.

POPUST PENZIONERIMA!Tel. 063/808-68-04

4br. 515

20.09.2016. GRAEVINARSTVO (grubi i zavrni radovi)

LEGALIZACIJA(ozakonjenje) objektaprema novom zakonu,

projektovanje stambenih iindustrijskih objekata.

Tel: 060/522-46-00

Fukcionalne stepenice

BombonPosle 7 dana molja-

kanja, mali Piroanacdobio pare da kupi jednubombonu. Stavilo detebombonu u usta i ne vadije 10 dana. Jedanae-stog dana otac i majkase dogovore:

- Neka skine celofannek se zaraduje dete!

*Mujo u autobusu

Uao Mujo u autobus ikondukter mu kae:

Hajde, Mujo, kupi

kartu.Mujo odgovara: Nee Mujo kupiti

kartu!Kondukter: Mora ili e te poli-

cajci prebiti!Mujo opet: Nee Mujo kupiti

kartu!Panduri ga prebiju i

kau: Mujo, mi te isprebi-

jasmo a ti nee da ku-pi kartu!

Mujo: Neu, imam mese-

nu!

5br. 515

20.09.2016.

GRAEVINARSTVO (limari, dihtovanje stolarije, salon kupatila, gra. materijal,specijalizovane trgovine)

VIC PO VIC

Spavaasoba u vintid

stiluUredite sobu u ovom

fantastinom i romanti-nom stilu, i uivajte u va-oj sobi u svetlim bojamakoje prijaju vaem oku.Prelepi dezeni, oblici i bo-je koje su odlike ovogstila. U osnovi ovog stilastoji da je on retro,klasini, antiki. A svakaod ovih objanjenja nasvodi do toga da je ovaj stilmeavina svega onoganekadanjeg, to je bilonajbolje u svom periodu.Vreme iz koga datiraju ovistilovi su komplikovani iburni, ali dobar stil i modaje ono to su ta vremenaizrodila. Vaa spavaasoba izgledae predivno ibiete oduevljeni pro-menom koja e biti vienego oigledna. Uree-na u vintid stilu biesvetlija a odisae retrostilom, koja e davati pri-jatnost i ugodnost u vre-menu koje provodite uvaoj sobi.

Ukoliko ste pristalicastilova koji su nekada bilina vrhu piramide i jedinose oni priznavali, ova me-avina stilova u vaojspavaoj sobi nai epravo mesto.

6br. 515

20.09.2016.GRAEVINARSTVO (spec. trgovine, kotlovi, centralno grejanje, garana vrata) / OPREMA

ZA DOMAINSTVO (spec. trgovine,roletne, venecijaneri, PVC stolarija)

VIC PO VIC

PlataPita ena mua: - Jesi li

rekao efu da nas dvojene moemo iveti od tetvoje male plate?

Mu odgovara:- Jesam.ena:- I ta ti je rekao?Mu: - Da se razve-

dem...*

Pomirili seSretne Haso Muju pa ga

pita: - Mujo, vidim da stese Fata i ti pomirili?

- Otkud ti to?Haso zbunjeno odvrati: - Pa, vidio sam vas da

zajedno cepate drva?Mujo slegne ramenima: - Ma, ne - to smo delili

nametaj!*

HerojstvoPita uiteljica decu to

je to herojstvo? Javi se Ivica i kae:

- Herojstvo je kad ne-kom spasi ivot.

- Bravo Ivice! - kae ui-teljica.

- A jesi li ti nekom spasioivot?

- Jesam, svom neaku! - A kako Ivice? - zna-

tieljna je uiteljica. - Pa lepo, sakrio sam

sestrine antibebi pilule. *

VersaiKae ciga cigi:- Zna da

je umro Versae?- Koji bre, orginal?

*Amater

Doao Mujo u radio-stanicu i pitaju ga ime sebavite.

Kae Mujo:- Ja sampesnik.

Amater?- A mater je kod kue,

domaica i tako.

7br. 515

20.09.2016.OPREMA ZA DOMAINSTVO (PVC stolarija, ogrev)

Praktinisaveti kako

smanjiti otpad- Kupujmo samo proizvode koji

su nam neophodni. Pre odlaska ukupovinu napravite listu.

Izbegavajmo proizvode za jed-nokratnu upotrebu kao to suvlane maramice, ileti, papirne iliplastine ae, tanjiri, plastinipribor za jelo, kuhinjski papirniubrusi, papirne salvete, foto apa-rati i ostalo. Izbegavajte proizvodeloeg kvaliteta koji ubrzo postajuotpad.

- Nosimo svoju torbu za kupo-vinu, ne samo kada idemo u na-bavku hrane, ve stalno, takoemo izbei gomilanje plastinihkesa loeg kvaliteta i izdrljivosti,koje ubrzo nakon upotrebe posta-ju u stvari otpad, i nepravilno do-bacena zagauju nae reke iokolinu.

- Kupujmo sredstva za odr-avanje line higijene i higijenedomainstva u pakovanjima kojamogu da se dopune. Na ovajnain emo izbei kupovinu noveambalae svaki put, ai korisnije jeza kuni budet. Takoe kupujmovea pakovanja ovih sredstava,koja e nam due trajati.

- Koristimo baterije koje mo-emo da punimo kada se ispra-zne, koristimo punjae za bateri-je. Upotrebom baterija koje supune, smanjujemo otpad od ba-terija i do 500 puta, a stare bate-rije predstavljaju opasni otpad jersadre teke metale koji su izu-zetno opasni.

- Pokuajte birati vea pako-vanja za proizvode koje vie koris-tite. (Npr. Umesto pet kesica ma-slina, kupite teglu, i kad potroitemasline, teglu iskoristite za netodrugo.)

Prodajem kuu 120 kvm na 4

ara placa, renovirana, ETG. Tel:

064/300-78-77

Izdajem nov nameten jed-nosoban stan preko puta Nep-kera. Tel: 063/585-672

Iznajmljujem poslovni prostor ucentru grada, 86 kvm. Tel:024/553-895 i 065/988-80-15

Ostale oglase izrubrike nekretnine

pogledati na:www.oglasi024.com

8br. 515

20.09.2016.OPREMA ZA DOMAINSTVO (bela tehnika, tapacirung) / NEKRETNINE (kue i

stanovi)

Savetipri

ureenjuenterijera

MISLITE IZVANSTANDARDA

Dodajte neoekivaneelemente u prostoriju kaoto su na primer kamin ilikada, usred sobe.

KORISTITE NEOBINEDETALJE ZA OD-LAGANJE STVARI

Ne plaite se da bu-dete kreativni.

Stare merdevine mogubiti trendy detalj za odla-ganje stvari. Savrena suzamena za dosadnu po-licu.

KOMBINUJTE DRVO IBELO

Formula elegantnogenterijera spavae sobeje kombinacija drveta,bele boje i prirodnog sve-tla.

Icona VulcanoTokom ovogodinje izlobe i salona Priv Con-

cours dElgance, odranoj u dvorcu Blenim kodOksforda u Engleskoj, posetioci su imali priliku daprisustvuju predstavljanju titanijumskog trkaavrednog 2.8 miliona dolara. Italijanski dizajnerski stu-dio ICONA zvanino je skinuo pokrivku sa najnovijegmodela Icona Vulcano superautomobila. Ovo je jedi-ni na svetu, trkaki automobil izraen od titanijuma, ainspiraciju je pronaao u najbrim avionom na svetu, SR-71 Blackbird koji nastaje od istog materi-jala. Icona Vulcano snagu dobija iz V8 motora sa super-punjaem od 6.2 litra koji se originalnougrauje u Korvetu C6 ZR1 model. Motor je sposoban da isporui vie od 1,000 konjskih snagaukoliko budui vlasnik bude izrazio takvu elju, jer je trenutna konfiguracija motora takva da proizvo-di umerenih 670 konjskih snaga, koji su dovoljni da automobil lansiraju do maksimalnih 350 kilo-metara na as.

Poetni sprint do prvih100 kilometara na as, IconaVulcano dostie za 2.8 se-kundi.

Enterijer automobila je najednako visokom tehnolo-kom i estetskom nivou kao ijedinstvena karoserija. Deta-lji u unutranjosti su u velikojmeri obloeni u kombinacijikarbona i fine Alcantara crnekoe.

9br. 515

20.09.2016.VOZILA I TRANSPORT (autodelovi, servis kljueva, tapacirung, kombi prevoz,

autopraona) / MEDIJI

Na crowdfunding platfor-mi Indiegogo pojavio se, ive nakon 15-ak danaispunio svoj zacrtani cilj,univerzalni punja za tele-fone s magnetnim pri-kljukom. Nikakav revolu-cionarni pomak u ovom

proizvodu nije prisutan, alije kupce oito oarala jed-nostavnost njegova kori-enja.

X-connect, kako se ovajkabal naziva, dolazi sastandardnim USB tipa Aprikljukom koji se spajana punja ili raunar, dokje s druge strane ono toga ini posebnim.

Na kraju kabla nalazi semagnetni prikljuak koji se,pak, spaja na maleni jack sLightning ili USB izlazom

(podrani su micro USB iUSB tip C).

Taj maleni prikljuakosmiljen je tako da se nevadi iz telefona, pa je pri-kljuivanje na magnetnikabal vrlo jednostavno.

Cena ovog, kako njegovitvorci tvrde, prvog uni-verzalnog magnetnog USBpunjaa na svetu iznosi 19dolara.

10br. 515

20.09.2016.

ELEKTRONIKA (raunari, telefoni, televizori, alarmi) / RAZNE USLUGE (istione,emajliranje, kamenoresci)

Univerzalnimagnetnipunja zatelefone Od sad dui tvitovi

Promena ko-ju su iz Twitter-a najavljivali jou maju, ovogmeseca je zai-velo.

Na ovoj dru-tvenoj mreije od ponedeljka, 19. septembra, mogue objavljivatineto due poruke. I dalje e one morati biti dugakenajvie 140 znakova, ali u taj limit vie ne ulazepriloeni linkovi, slike, GIF-ovi, videi, ankete, kao nicitirani tvitovi.

Tviterai e dakle, za svoje izraavanje dobiti celih140 znakova, bez obzira to su uz objavu priloili. U140 znakova nee ulaziti niti korisnika imena drugihkorisnika, ako su (primera radi, kod odgovora naporuku) stavljena na sami poetak tvita.

Nokti su vrlo vaanmodni detalj! Bilo da po-seujete salone ili raditekuni manikir ukoliko stedama od stila i pratitetrendove trebalo bi daznate koje boje su hitove jeseni. Tamne nijan-se nikada ne izlaze izmode. Meutim, osimkada su crni kratki noktie izgledati sjajno uko-liko koristite tamno zele-ne nijanse. Metalik efe-kat je takoe poeljan. Uglovi nokta su crveni, a ostatak je crn ilitamno bordo. Fenomenalno, zar ne? Ne zabravite da ovakavmanikir izgleda dobro iskljuivo na kratkim noktima. Meavina crnei sivo-be boje dopae se i onima koji ne vole da se poigravaju sbojama kada su nokti u pitanju. Ponovo crni lak i kratki nokti! Ovogputa, sredina nokta nije obojena i to nije zato to se lak sluajnoogulio. Uz ovakav mankir znajte da e svi skrenuti pogled na vaeake! Neutralna boja laka zanokte i crni, diskretni detalji. Metalikdetalji prbudie rok princezu u vama. Rezervisano za ultra kratkenokte ili ultrsa ik dame. Neutralni, uredni i kratki nokti? Da,svakako! Slobodno potraite svetlo be ili providne lakove koji edati sjaj noktima. Za sve one koji ne vole svakidanje stvari, animalprint u plavoj i srebrnoj nijansi e savreno odgovarati. Da bisteimali ovakava manikr, poigrajte se kod kue ili se obratite profe-sionalcu. Na kraju, crvena boja kao sigurno reenje za sve one kojine mogu da se odlue.

Ona nikada ne izlazi iz mode. Verujemo da ete pronai ideal-nu boju noktiju za sebe i ne zaboravite da nokti uvek moraju bitisavreno uredni!

Po realnoj ceni otkupljujem zalinu kolekciju stare satove,porculanske figure, srebrne

predmete, slike, stilski name-taj itd. Tel: 060/37-89-879

Kupujem motokultivator Goldoni14 KS moe i u neispravnom stan-ju sa ili bez prikljuaka.Tel: 063/164-69-97

Kupujem traktom IMT iliRakovica, moe i neispravan i bezpapira. Tel: 063/813-12-46

Kupujem jedan od navedenihmotokultivatora Goldoni, GorenjeMuta, IMT ili Honda, nebitno stanje,moe bez papira. Tel: 063/813-12-46

BESPLATNO ODNOSIMOnametaj, regale, ormane,

stolove sa stolicama, kuhinje,ugaone garniture, belu tehniku

i ostalo.Tel: 063/831-72-06

Kupujem za motokultivator:kosaicu, frezu, plug, prskalicu iostalu opremu.Tel: 064/42-40-694

11br. 515

20.09.2016.RAZNE USLUGE (knjigovodstvo, otkup, besplatne stvari) / HRANA I PIE (restorani,

pekare) / LEPOTA I ZDRAVLJE (cveare)

Trendi boje noktiju za ovu jesan

Orhideja Letea Patka

je mala orhideja, oko 50

cm visoka, koja raste u

istonoj i junoj Austra-

liji.

Ova biljka ima neo-

bian cvet koji podsea

na patku u letu.

Zbog svog neobinog

izgleda stekla je popu-

larnost i 1986. godine

zvanino dobila svoje

mjesto na australijskoj

potanskoj markici.

Ova orhideja cveta od

septembra do januara, a

zbog male veliine te-

ko se da primetiti u

divljini.

Na Trgu Branka Radievia, u srcu Sremskih Karlovaca, prekoputa Saborne crkve i nadomak esme etiri lava, nalazi se kafe-restoran Bermet vila.

Otvoren 2008. godine, ovaj lokal od samog poetka privlai veli-ki broj gostiju. Na odlinoj je lokciji, to je posebno znaajno leti,kada je ispred kafea, u peakoj zoni, postavljena bata. Iako imaak 120 mesta, od aprila do oktobra, tj. sve dok traje lepo vreme,u toj bati teko je nai slobodno mesto.

Lokal nudi irok izbor kafe, svee ceenih sokova i kolaa, ali ipica, pasta, salata, sendvia i jela s rotilja, a ponuda je upotpu-njena i domaim karlovakim vinima i rakijama.

Svojim nesvakidanjim ambijentom i prostranom batom, sa pre-lepim pogledima na znamenitosti, prua maksimalan ugoaj i pravomesto za odmor i oputanje.

Caleana major - orhidejakoja lii na patku u letu

Kafe Bermet u Sremskim Karlovcima

VRIM OTVARANJE FIRME I

SVE KNJIGOVODSTVENE

USLUGETel: 064/28-52-160

024/516-891

12br. 515

20.09.2016. LEPOTA I ZDRAVLJE (one ordinacije, optika, stomatologija)

Posao: Konfliktna situacija zahteva hladnokrvnost. Za divno udo,uspevate da ostanete hladnokrvni. Vladate situacijom, iako prikri-vate bojazan da neete profitirati. Ljubav: Iako se uporno nameete voljenom biu dokazujui mudominantnost, partner bez svae postie ono to je naumio. Mekiste kao pamuk. Zdravlje: Ukoliko imate glavobolju, u pitanju su sinusi.

Posao: Planovi zasad ostaju mrtvo slovo na papiru. Negubite nadu, jer ete to to ste naumili realizovati. Ljubav: Komunikacija sa partnerom je jednostrana. Kao da neuje to to mu govorite.Zdravlje: Slaba taka Bikova su lezde i hormoni. Na njih slabomoete da utiete, ali na ishranu moete. Bar ete ublaiti pro-blem.

Posao: Ambiciozni ste, tako da uspeh nije doveden upitanje. Poto je energija jaka, postiete enormne rezultate.Ljubav: Nikako da naete pravu osobu, niti da se usaglasite sastalnim partnerom.Zdravlje: Depresija, melanholija, jalovi planovi - ine da moetebiti zluradi i pakosni prema okolini. To nije bolest, ve nainrazmiljanja.

Posao: Posao zahteva usavravanje, kako biste mogli danapredujete u karijeri. Zvezde su naklonjene Rakovima koji sebave intelektualnim radom vie nego ostalima. Ljubav: Devica je prava osoba za vas, pa je nemojte odbiti. Akonita drugo, ona e vam savetima pomoi da reite problem.Zdravlje: Strah od stvarnosti i loe navike posledica su neadek-vatne komunikacije.

Posao: Neodluni ste. Saradnicima nesvesno manipuli-ete. Izbegavate odgovornost i lino zalaganje. Ljubav: Partner konstantno stavlja vae strpljenje na probu.Taman kad pomislite da ete da mu okrenete lea, on se prvipovlai. Sve vreme se nadmeete i dokazujete.Zdravlje: U relativno ste dobrom periodu. Sujeta je zadovoljena,pa uivate u osobi koju oboavate - samom sebi.

Posao: Poslovna ekspanzija je evidentna. Iako su u pita-nju sitnice, zadovoljno trljate ruke. Jedan projekat vas iniprilino nesigurnim, ali bez razloga. Ljubav: Lavovi su vam slaba taka. Sa njima doivljavate uspone ipadove. ilaviji ste nego to partner moe da pretpostavi. Zdravlje: Srane smetnje su posledica promenljivog krvnog pri-tiska.

Posao: Bavljenje detaljima na utrb sutine negativno seodraava na posaoLjubav: Shvatili ste da lukavou moete doi do partnerovogsrca i novanika. to ga vie muite, to vas vie voli. Veza jepomalo patoloka. Zdravlje: Toliko ste okupirani planovima da nemate vremena darazmiljate o zdravlju.

Posao: Iako se maksimalno zalaete, imate oseaj da jesve uzaludno. Kao da poslovi ne obeavaju povoljan ishod.Ljubav: Veza je u krizi. Preispitujete greke. Oseate bezizlaznosti prosto ne znate ta da uinite.Zdravlje: Bolovi u nogama, problemi sa venama i depresivnostanje - realna su zdravstvena slika ovih dana. Za poetak, nositeudobnu obuu i ne prebacujte na sebe krivicu.

Posao: Okrueni ste osobama koje ne ulivaju poverenje.Ne samo da ne pomau ve vam i odmau.Ljubav: Burni emotivni izlivi ine odnose dinaminim. Ne prikrivateoseanja. Partnera bombardujete strau. Veza je stabilnija negoikada. Zdravlje: Promenljivo raspoloenje, nezadovoljstvo u kombinacijisa stomanim tegobama. Poeljno je urazumiti se i ustaliti obroke.

Posao: U izgledu je materijalni dobitak. Sam po sebi,posao je dosadan, jer se nita interesantno u njemune deava. ta hoete, bar je novanik pun. Ljubav: Sa Devicom je veza do te mere idilina da razmiljate otome koliko e dugo da traje.Zdravlje: Stomani problemi mogu uiniti naredni period neugod-nim. Skupljanje tenosti u organizmu ini vas lenjim i tromim.

Posao: Sa lakoom obavljate poslove. Postiete zavidnerezultate. Para e biti kao blata, mada vam prolaze krozprste. Stalno u neto novo investirate. Dokle? Ljubav: Idealizujete partnera, jo uvek ne uviajui njegovegreke.Zdravlje: Srce, hormoni, ali ne zbog nerviranja, nego zbogpreterivanja u zadovoljstvima.

Posao: Odlian period za potpisivanje ugovora, sklapa-nje poslova, uenje i obrazovanje.Ljubav: Partnera stavljate na pravo mesto. Niste zadovoljni razvo-jem dogaaja, ali bar tano znate ta od njega moete da oeku-jete. Nema dileme. Zdravlje: Bolovi u predelu donjeg dela lea nisu u vezi sa ki-mom, ve su refleksnog tipa.

Osveavajuivoni

doruak

Potrebno je: oljica obranog

mleka, 1 zamrznuta

banana, 1/2 kaiice

ekstrakta vanile, prstohvat cimeta, 5 veih jagoda, tri kaiice

mlevenih oraha ilibadema

Priprema:Sve sastojke osim

cimeta miksajte 20sekundi.

Posluite i ukrasitecimetom.

Tufnasta jesenVelike ili male, tufne su uvek u modi. Elegantan i

enstven, omiljen damama svih generacija, ovaj ikdezen bio je i ove sezone vrlo inspirativan za modnedizajnere i naao se na gotovo svim odevnim predmeti-

ma, poev od maji-ca i koulja, do su-kanja, haljina, pan-talona, mantila...

Osim odee, umodi su i tane icipele "na takice",kao i tufnaste ear-pe i mane za kosu.Tufnice lako moeteiskobinovati u razn-im odevnim kobina-cijama i u svim pri-likama, bilo da izla-zite na kafu ili idetena poslovni ruak.

Dakle, ukoliko e-lite da budete u tren-du ove sezone, oba-vezno osveite svojstajling tufnicama.

Ovo selo je udaljeno 37kilometara od centra Ariljai uveno je po banji kojuskriva kanjon jedne odnajistijih reka u Srbiji,reke Rzav. Banja se nalazina 660 m n.v. i uukanaje u netaknutoj prirodi Vi-soke. Dananji Visoanimahom ne vode poreklood stanovnika koji su oveprostore naseljavali u 15. i16. veku. Veinom, oni suse odselili krajem 17. i po-etkom 18. veka u vremevelikih seoba posle aus-tro-turskih ratova.

Opusteli prostor, najin-tenzivnije polovinom 18.

veka naselili su doseljeniciiz Crne Gore, Herce-govine, Bosne i Rake oemu svedoe i mnogitoponimi u selu ali i ostaciijekavskog govora.

Potomci onih starih Vi-soana raselili su se u Voj-vodinu, Slavoniju, Maar-sku i irom Evrope. Ranijeje Visoka tretirana kaozabaeno selo, a glavni

razlog je bila udaljenostod ariljske optine i slabaputna veza. Danas postojiasfaltni put Arilje-Visokakoji selo, poput Rzava,preseca na dva dela Donji i Gornji kraj. U naro-du se odomailo praviloda familije koje ive ugornjem kraju, Stamenii,Sarii i Rakovii, nazivajuGornjokrajcima, dok suAleksii, Marii, Kovae-vii Donjokrajci.

Kada je u pitanju imesela u narodnom predanjune postoji nikakvo tuma-enje kako je Visoka dobi-la ime. S obzirom da senalazi na izuzetno visokojnadmorskoj visini, vero-vatno da su njegove geo-grafske karakteristike uti-cale na sam naziv.

Pretpostavlja se da jeprvobitno ime naselja sa-dralo dve rei, visokagora ili visoko brdo, akako su ljudi teili pojed-nostavljivanju vremenomse odrala u govoru samoprva re - Visoka.

13br. 515

20.09.2016.LEPOTA I ZDRAVLJE (krojaki salon, odea, sport, turizam) RAZNO (kuni ljubimci,

igraonica)

Selo Visoka

NeobinamusakaSastojci:1 vea tikvica300 g ampinjona1 paprika2 dl pavlake3 jajeta3 kaike prezli100 g kakavaljamalo soli, bibera

Priprema:Spremiti sastojke. Tikvicuisei na tanke trake, pa-priku i ampinjone na tan-ke listie, a kakavalj na-rendati. Nauljiti vatrosta-stalnu posudu pa poreatipolovinu tikvica, premazatiih pavlakom, pa preko njihstaviti ampinjone, a zatim ipapriku, dobro posoliti ipobiberiti, ponoviti postu-pak (tikvice, pavlaka, am-pinjoni, paprika). Umutiti 3jajeta sa preostalom pa-vlakom i prezlama (posolitii pobiberiti) pa preliti po-vre.Preko toga posuti naren-dan kakavalj. Pei u za-grejanoj rerni na 2000Cpola sata.

Smoothie odumskog voaSastojci:150 g umskog voa50 ml slatke pavlake1 kaika meda400 ml jogurtaZa garnir:3 kaike muslijamalo voa po elji

Priprema:Sipati sve sastojke ublender i umiksati doksmesa ne postane kom-paktna. Ukoliko je smesagua dodati malo mleka ipromiksati jo malo. Sluitihladno uz musli i voe poelji.

14br. 515

20.09.2016. SPORTSKE INFORMACIJE / PITALJKA / RE ITALACA

Potovana redakcijo,Jasno mi je da je ljudima dojadila ve pria na temu

ambrozije, ali nama koji smo alergini ne preostaje nitadrugo nego da non stop piemo o tome u nadi da e seneto konano preduzeti i po tom pitanju. Neu da piemgde je sve ima jer je ima po celoj teritoriji Subotice, ve jed-nostavno elim da apelujem na to da se treba preduzetineka grupna akcija za njeno uklanjanje i da se ona isko-reni upotpunosti. Svi daju savete kako treba prati kosusvaki dan, ne luftirati prostorije u prepodnevnim i veer-njim satima, ne suiti ve napolju... kada bi je iskorenili upotpunosti ovi saveti nam vie ne bi ni trebali a verujte veli-ka je ovo muka nas koji imamo alergiju na ovu biljku. Naalost oni koji je nemaju ne mogu da nas razumu u pot-punosti.

D.S.

Izvor: Subotica.com Fudbaleri Spartaka iskoristili su lo rezultatski period

ukarikog da se vrate na pobednike staze. Subotianisu bili bolji rezultatom 4:2, za poziciju broj 5. Posle osva-janja samo boda protiv Javora ekipi Andreja erniovabila je potrebna jedna pobeda za povratak na pobednikiput, a ona je veeras dola protiv ukarikog. Poveli sudomau u 16' minutu (Jevti) ali Spartak je do poravnan-ja doao 10 minuta do kraja prvog dela igre (Mili). Posle1:1 na poluvremenu bolje otvaranje nastavka imao jeSpartak koji je sa dva brza gola skoio na +2. U 48Torbica je iskoristio penal, dok je tri minuta kasnijeIvanovi iz igre digao svoj tim na 1:3. Do kraja mea ustrelce su se upisali Fofana iz ukarikog (66') da bisamo minut kasnije Mudrinski ponovo podigao Spartakna +2 i to je bilo sve to se videlo od golova na ovommeu, za konanih 2:4

Nastavak proitati na www.subotica.com

Fudbaleri Spartakasavladali ukariki (4:2)

Fudbaleri Spartakasavladali ukariki (4:2)

Koarkai Spartaka sa85:61 pobedili Solnok

U etvrtak, 14. septem-bra u Hali sportova odigranaje pretposlednja kontrolnautakmica koarkaa Spar-taka u kojoj su se sastali saampionom Maarske, re-dovnim uesnikom Euro-kupa, drugog po kvalitetutakmienja u Evropi, kao iregionalne ABA lige, ekipom Solnok. U ovom meuSubotiani su savladali maarski Solnok rezultatom85:61. Bolja igra u sve etiri deonice donela je sigurnupobedu. Iako je u pitanju pripremna utakmica, obe ekipesu pokazale borbenu i pravo takmiarsku igru. Ono naemu je struni tab insistirao je disciplina u napadu iodbrana na granici faula. Spartak je imao dosta tranzi-cione igre, ali ini se da skok jo uvek nije dovoljnokvalitetan. Trener Spartaka Duan Alimpijevi je na si-nonjoj utakmici u skladu sa prilikom dao minute kom-pletnoj postavi, pa su tako na parket ulazili Ljubenkovi,Hristov, Prlja, Puljko, Nikoli, Mati, Popovi, Andrejevi,Jovii, Mievi, Lui i Laketa, dok je igra sa ame-rikog koleda Dei Ibitaj me posmatrao sa tribina.Prvenstvo poinje prvog vikenda oktobra. Poslednjupripremnu utakmicu pred poetak nove sezone u Prvojligi, koarkai Spartaka odigrae u Subotici, u nedelju,25. septembra kada im u goste dolazi beogradski Par-tizan. Me e se igrati sa poetkom u 18,30 asova, aulaz e biti besplatan.

Izvor: Subotica.com Jedanestog dana mara-

tonske rute duge oko2.300 kilometara Kragujev-anin Goran Nikoli na krat-ko se zaustavio u Subotici.Svoju humantirani pohodNikoli nastavlja ve sutra,a krajni cilj je Budva krajemoktobra. U Suboticu je da-nas dotrao 50-godinjimaratonac Goran Nikolikojem su u centru gradaSubotiani priredili sim-bolian doek, a drutvo sumu u poslednjih dvadese-tak kilometara pravili rek-reativci ARK "Tron" saPalia. Jo jedna dragaosoba meu onima koji subili na doeku u Subotici,na njegovo iznenaenje, jebio i Nikoliev otac, koji jeza ovu priliku doao izVelike Ivane kod Mlade-novca. Goran Nikoli jeaktivni rekreativac 25 godi-na (tranje na duge staze).Bio je 5 godina lan nacio-nalnog biciklistikog timaSrbije sa kojim je uestvo-

vao na 2 svetska prvenstva iniz regionalnih takmienja.Uspeno je istrao svih 29maratona na kojima je nas-tupao. Njegov invaliditet jeu tome to vidi samo najedno oko i to tek 5%.Pored ekstremnog sport-skog izazova, akcija "55maratona za 55 uzastopnihdana" nosi i humanitarni ka-raktera s obzirom da istrajniNikoli eli na ovaj nain daanimira ljude dobre volje iprikupi sredstva za opre-manje ISKRE regionalnogcentra za sport i rehabil-itaciju osoba sa invalidite-

tom, kao i da skrene panjujavnosti na paraolimpijskesportove, koje i ovih dana uRiju osvajaju najsjajnija od-lija pod zastavom Srbije.

Kragujevanin je na 55dana dug put krenuo 3.septembra iz svog rodnoggrada. Iskusni maratonace svakodnevno trati du-inu od 42 km, za ta se,kako sam istie nije poseb-no pripremao. - "Za ovajmaraton nisam se netoposebno pripremao, nisamradio nita posebno to neradim poslednjih 25 godi-na. Hvala Subotianima nadivnom doeku. Bilo mi jezadovoljstvo da se druimsa vaim maratoncima jeropte je poznato da uBaka epicentar maratona itu su najbolji maratonciSrbije." - rekao je GoranNikoli i iskoristio priliku daestita kolegama paraolim-pijcima na etiri osvojenemedalje u dosadanjem to-ku Paraolimpijskih igara uRiu.

Opirnije proitati nawww.subotica.com

Maratonac sa invaliditetom na svojoj2.300km ruti kratko se zaustavio u Subotici

Druga pobeda rukometaaSpartak Vojputa

U subotu, 17. Septembra, rukometai Spartak Vojputau meu drugog kola Superlige Srbije, upisali su i druguprvenstvenu pobedu, savladavi ekipu panevakogDinama sa 23:21 i time izbili na elo tabele. U domaojekipi najefikasniji su bili upanjac i eki sa po estpostignutih pogodaka, Radosavljevi je postigao 4,Potpara 3, Medi 2, dok su po jedan postigli Rakocija iJeli. U gostujuoj ekipi Distol i Ivoevi su postigli po 5pogodaka. Biva igraa Spartak Vojputa, Distol i golmanRadulovi nastupili su ovog puta u panevakoj ekipi. Unarednom kolu Spartak gostuje Crvenoj zvezdi. Taj meje na programu u sredu 21. septembra, od 19,30 aso-va u Sportskom centru "umice". 3. kolo Gradske

fudbalske lige

3. kolo Gradske fud-balske lige odigrano je pro-teklog vikenda nakon kojegje ekipa urina na vrhutabele jer jedina ima sto-postotni uinak i jo uvek jebez primljenog gola.

Ostvarene su dve ubed-ljive pobede, Solid je sa7:1 savladao Malu Bosnudok je Udarnik bio raspo-loen na gostovanju, savla-davi Pali sa visokih 8:0.ednik je savladao Bratstvosa 4:1, dok je lider na ta-beli ekipa urina pobedilaBikovo na njihov terenu sa2:0. Derbi me izmeuElektrovojvodine i Lokomo-tive zavren je nereenimrezultatom 0:0.

Rezultati 3 kolo: ednik -Bratstvo 4 : 1; Bikovo -urin 0 : 2; Pali - Udar-nik Vinjevac 0 : 8; Elek-trovojvodina - Lokomotiva0 : 0; Solid - Ofk MalaBosna 2015 7 : 1; Slo-bodan Hajduk.

Stonoteniski klub Beejbio je odlian domain po-jedinanog prvenstva Voj-vodine za kadete u stonomtenisu.

Uee na ovom znaa-jnom turniru uzeli su i kade-ti stonoteniskog klubaSpartak i to: oki Alek-sandar, Videc Luka, Mar-kovi Jovan i Stojan KiLehel.

Najvie uspeha imao jeoki Aleksandar koji jeosvojio odlino 2 mestopojedinano u finalu jeizgubio od Benke Akoa izStk Temerin.

Ostali rezultati pojedi-nano : Markovi Jovan 9-16 mesta; Stojan Ki Lehel16-32 mesta; Videc Lukanije proao grupu.

U konkurenciji parova sukadeti malo podbacili iakose oekivalo da e biti i uovoj disciplini medalja.

Kadeti parovi: oki Aleksandar / Sto-

jan Lehel 5-8 mesta Markovi Jovan / Videc

Luka 5-8 mesta.

10. i 11. Septembra, ve-slai Veslakog kluba Pa-li, uestvovali su na 38.Meunarodnoj veslakojregati koja je odrana naBresternikom jezeru u Ma-riboru, jednom od znaajni-jih veslakih takmienja uregionu.

Na regati su snage od-merili takmiari i takmiarkeiz 22 veslaka kluba izSlovenije, Hrvatske, Aust-rije i Srbije.

Srbiju je predstavljao Ve-slaki klub Pali koji jeuestvovao sa 6 posada iisto toliko takmiara, 4 pio-nirke, 1 kadet i 1 junior. Naovom prestinom meunar-odnom takmienju sve pio-nirke Palia uspele su daosvoje medalju. Srebrnumedalju osvojila je MajaMilentijevi u trci skifova svremenom 4:00, a sa klub-skom partnerkom Boglar-kom Varga u trci dubl skulo-va posada Palia takoe jezauzela drugo mesto s vre-menom 3:45.

U trci dubl skulova Ve-slakom klubu Pali pri-pala je i bronzana medaljajer su tree u cilj uveslalepionirke Iva Zubeli i MilaMilentijevi s vremenom4:27. Pionirke su se tak-miile u stazi duine 1 km.Junior Palia, Viktor Bajari,u trci skifova u tesnoj borbis vremenom 7:50 zauzeoje 4. mesto, a sa klubskim

kolegom Milutinom Bilbijomu trci dubl skifova 5. mestos vremenom 7:41. MilutinBilbija odmerio je snagu i ukategoriji kadeta, gde je utrci skifova zauzeo 6. mestos vremenom 8:15.

Juniori i kadeti veslali sustazu duine 2 km. Moe-mo slobodno rei da su dve

srebrne i jedna bronzanamedalja, koje su Palianiosvojili, ogroman uspeh su-botikih veslaa sobziromda je mariborska regata jed-no od teih takmienja uregionu zbog kvalitetnekonkurencije i uea mno-go razvijenijih i bogatijihveslakih klubova.

Na juniorskom Svetskomprvenstvu u kik boksu kojeje odrano u Dablinu uIrskoj, Subotianin NebojaKeljanovi osvojio je srebr-nu medalju. Neboja je bioblizu i najsjajnijeg odlija. Ufinalu u prve dve runde,vodio je protiv takmiara izRusije, meutim kako i samkae nedostajalo mu jesnage u treoj rundi i nakraju je poraen. Srbiju je

na ovom prevenstvu pred-stavljalo deset takmiara,osam u mukoj konkurenci-ji i dve u enskoj i od togasu osvojili tri zlatne, pet sre-brnih i jednu bronzanu me-dalju. Subotiki kik bokserizneo je svoje dalje planoverekavi da je ovo izlaznajuniorska godina i da nas-tavlja da se priprema zaseniorsku konkurenciju. Pr-vu e se takmiiti u B klasi aeli da dogura do A klase ida se takmii sa najboljima.Neboja Keljanovi lan jeKik boks kluba Spartak iovim sportom se bavi petgodina a protekle etiri seaktivno takmii. Vie putabio je juniorski i seniorskiprvak Srbije.

15br. 515

20.09.2016.SPORTSKE INFORMACIJE / VANI TELEFONI / RED VONJE

Dva srebra i bronza na Meunarodnojregati u Sloveniji za Veslaki klub Pali

Srebrna medalja zaNeboju Keljanovia

Pojedinano prvenstvo Vojvodine zakadete u stonom tenisu u Beeju

Srebro za Aleksandra okiau singlu kod kadeta

Tri medalje zaatletiareSpartaka

U Novom Sadu prologvikenda odrano je Otvo-reno prvenstvo Vojvodineu atletici za mlae pionirei pionirke na kojem suuetvovali i subotiki at-letiari iz Spartaka.

Najvei uspeh Spar-takovi atletiari ostvarili suu konkurenciji deaka,osvojivi dve zlatne me-dalje, Dario Bai Pav-kovi u trci na 300 m iMaksim Puka koji je bionajbolji u trci na 800 m.

U konkurenciji devoji-ca u trci na 300 m NinaCrnkovi osvojila je bron-zu stigavi trea na cilj,dok je u trci na 600 mNaomi Paceka bila et-vrta.

U granici svojih rekordaAdrijana Pisani i MarkoRokvi odlino su istrali300 m.

16 Pravog mukarca neete videti da pegla i pere on to zavri pre nego to se njegova ena probudi.br. 515

20.09.2016.