KEBERKESANAN PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN DESA DI desa di Sabah telah menunjukkan perkembangan ... Barat, Kudat dan ... Menyediakan maklumat mengenai Sabah melalui koleksi Sejarah

 • Published on
  07-Feb-2018

 • View
  226

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • KEBERKESANAN PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN

  DESA DI SABAH

  FATIMAH ABDILLAH

  Laporan Penyelidikan ini dikemukakan untuk memenuhi sebahagian daripada syarat -syarat bagi Ijazah Sarjana

  Sains Perpustakaan dan Maklumat di Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat

  Universiti Malaya Kuala Lumpur

  April 1999

 • PENGHARGAAN

  Syukur kehadrat Yang Maha Esa Allah s.w.t kerana memberi kekuatan dan ketabahan semasa mengikuti dan meyelesaikan kursus ini

  Kepada Abdul Rahim Hj. Saban yang dikasihi

  Kepada keluarga, di atas kasih sayang, doa dan sokongan mereka

  Kepada Cik Chong Mei Ling dan En. Ethelbert Dumpangol, di atas kerjasama yang diberikan

  Kepada Dr. Diljit Singh, di atas peluang yang diberikan dan kesabaran beliau

 • Senarai Kandungan

  M ukasurat Senarai Jadual iv Senarai Lampiran Singkatan vi Abstrak vii

  Latar Belakang Kajian

  Pengenalan 1 Latar Belakang Kajian 3

  Perpustakaan Negeri Sabah 3 Perpustakaan Desa 7

  Latar Belakang 7 Koleksi 9 Perkhidmatan 9 Masa Pembukaan 10 Pembaca / Pengguna 10 Bangunan 10 Objektif 11

  Penyataan Masalah 16 Matlamat Kajian 18 Soalan Kajian 19

  Kepentingan Kajian 19 Definisi 20 Batasan Kajian 21

  Ulasan Karya Pendahuluan 22 Pewujudan Perpustakaan Desa 23 Perancangan dan Pelaksanaan 25 Peranan dan Perkhidmatan 30 Perkembangan Perpustakaan Desa di Malaysia 44 Kesimpulan 50

 • Mukasurat

  Metodologi Kajian

  Pengenalan 52 Kawasan Kai ian 52 Persampelan 53 Pengumpulan Data 54

  Borang Soal Selidik 54 Analisis Data 55

  Analisis Data

  Pengenalan 56 Latar Belakang Sampel Kajian 56

  Analisis Responden 60 Profil Responden 60

  Analisis Penggunaan Perpustakaan 63 Kekerapan Mengunjungi Perpustakaan 63 Tujuan Datang ke Perpustakaan 65 Kesesuaian Lokasi Perpustakaan 67 Bahan Bacaan Yang Diminati 69 Kepuasan Pengguna dan Kepentingan Perpustakaan 71

  Cadangan Responden 72

  Kesimpulan dan Cadangan Rumusan 75 Cadangan 79 Kesimpulan 83

  Lampiran 84

  Bibliografi 101

 • Se narai Jadual

  Jadual Mukasu rat

  1 Statistik keahlian, pinjaman dan koleksi 57 buku, Perpustakaan Desa

  2 Taburan umur responden mengikut lokasi 59 Perpustakaan Desa

  3 Kategori pekerjaan responden 60 4 Agihan pekerjaan dan jantina responden 61 5 Kekerapan mengunjungi perpustakaan 62 6 Tujuan datang ke perpustakaan 64 7 Kesesuaian lokasi perpustakaan 66 8 Bahan bacaan yang diminati responden 68 9 Kepuasan pengguna dan kepentingan perpustakaan 70 10 Cadangan responden 72

 • Senarai Lampiran

  Lamp iran

  1 Nama-nama Bahagian dan Daerah, Negeri Sabah 2 Kawasan DUN 3 Statistik Perpustakaan Awam di Malaysia 4 Statistik Perpustakaan Wilayah, Cawangan,

  Bergerak dan Desa, PNS 5 Carta Orgnisasi PNS 6 Pelan Standard Perpustakaan Desa 7 Peta Petunjuk Perpustakaan Desa di Sabah 8 Borang Soal Selidik

 • Singkatan

  PNS Perpustakaan Negeri Sabah

  PD Perpustakaan Desa

  DUN Dewan Undangan Negeri

  APPREB Asia Pacific Cooperative Programme in Reading

  Promotion and Book Development

  ERIC Educational Resources Information Center

 • ABSTRAK

  Perpustakaan desa di Sabah telah menunjukkan perkembangan

  yang memuaskan se j ak pembukaan perpus takaan desa yang

  pertama pada tahun 1986. Sehingga kini, negeri Sabah mendahului

  negeri-negeri lain di Malaysia dengan jumlah perpustakaan desa

  yang ditubuhkan iaitu sebanyak 34 buah. Keperluan menubuhkan

  perpustakaan desa ini lahir dari kesedaran untuk membasmi buta

  lauruf di kalangan penduduk luar bandar dan menanam minat

  membaca di kalangan mereka. Kajian telah dijalankan di 5 buah

  perpustakaan desa yang mewakili setiap bahagian negeri Sabah.

  Sebanyak 50 borang soal selidik telah diedarkan. Sejumlah 88%

  daripada responden dapat mencari bahan yang mereka inginkan di

  perpustakaan. Kekerapan pinjaman buku juga adalah tinggi dengan

  80% responden adalah peminjam buku yang aktif. Aktiviti pinjaman

  buku, mendapatkan maklumat rujukan dan membaca majalah dan

  surat khabar adalah antara faktor yang menggalakkan orang ramai

  datang ke perpustakaan. Golongan pelajar dan kanak-kanak adalah

  kumpulan yang sering mengunjungi perpustakaan desa. Ia memberi

  peluang kepada mereka yang tinggal di kawasan pedalaman

  untuk sama-sama merasa faeclah yang boleh diperolehi daripada

  perkhidmatan perpustakaan. Ianya juga telah berjaya

  vii

 • dalam usaha menggalakkan minat membaca di kalangan penduduk

  luar bandar. An ta ra cadangan yang d i kemukakan ada l ah

  mengadakan pertandingan membaca dan bercerita untuk kanak -

  kanak; dan juga memanjangkan masa pembukaan perpustakaan.

  Cadangan-cadangan yang diajukan menunjukkan keprihatinan

  penduduk luar bandar terhadap meningkatkan perkhidmatan

  perpustakaan yang disediakan untuk mereka. Sambutan yang

  diberikan oleh penduduk tempatan terhadap perpustakaan desa

  telah dapat menunjukkan perkembangan minat membaca yang

  semakin tinggi di kalangan mereka.

  viii

 • BAB SATU

  LATAR BELAKANG KAJIAN

  Pe nge nalan

  Sabah adalah salah sebuah negeri daripada 13 buah negeri yang

  membentuk persekutuan Malaysia. Sebelum memasuki Malaysia

  dan merdeka pada tahun 1963, ia adalah dikenali sebagai Borneo

  Utara di bawah naungan kerajaan British. Ia terletak di bahagian

  utara pulau Borneo dan berkongsi sempadan dengan negeri

  Sarawak, Brunei dan Indonesia. Ia meliputi kawasan seluas 73,619

  km persegi , lebih dar ipada separuh keluasan Semenanjung

  Malaysia.

  Sabah adalah sebuah negeri yang berbukit -bukau dengan

  hutan tropikal yang tebal, tanah lanar dan persisiran pantai yang

  berpaya, dengan sungai dan lembah yang subur. Sabah pada

  umumnya adalah sebuah negeri pertanian tetapi sedang bergerak

  menuju ke arah perindustrian.

  Penduduk Sabah, walaupun kecil, tetapi adalah terdiri daripada

  berbagai suku kaum yang kaya dengan kebudayaannya tersendiri.

  Kumpulan etnik terbesar dan membentuk majoriti penduduk adalah

  Kadazandusun (25%), Bajau (16%), dan kaum bumiputera lain

  seperti Suluk, Rungus, Bisaya, Kedayan dan lain-lain lagi (18%),

 • kumpulan bukan-bumiputera yang besar adalah orang Cina (15%)

  (Buku Tahunan Perangkaan Sabah, 1997).

  Negeri Sabah mempunyai sistem pentadbirannya sendiri. la

  dibahagikan kepada 5 bahagian iaitu Tawau, Sandakan, Pantai

  Barat, Kudat dan Pedalaman (lihat lampiran 1) dan mempunyai 48

  konstituensi atau kawasan Dewan Undangan Negeri (lihat lampiran

  2).

  Penyelidikan ini dibuat untuk mengkaji sejauhmana

  keberkesanan perpustakaan desa kepada penduduk luar bandar di

  Sabah. Perpustakaan desa yang dib incangkan dan dikaji di sini

  adaiah yang di bawah kendalian badan-badan perpustakaan awam

  negeri. Kerajaan negeri sedang berusaha untuk meningkatkan taraf

  hidup penduduk di luar bandar dengan menyediakan lebih banvak

  kemudahan infrastruktur dan sosial, termasuklah kemudahan

  perpustakaan. Dengan adanya perpustakaan desa, ia merupakan

  salah satu cara untuk mencapai hasrat kerajaan negeri Sabah

  dalam usaha menggalakkan minat membaca dan meningkatkan

  kach r celik huruf di kalangan pendudtik luar bandar. Sabah

  mempunyai peratusan penduduk mar bandar yang tinggi iaitu

  74.4% berbancling dengan Semenanjung Malaysia iaitu 59%, dan

  kadar buta huruf yang tinggi iaitu 40% berbanding 22% di

  Semenanjung Malaysia (Leong as Wong, 1994).

 • Pada tahun-tahun kebelakangan ini, terdapat kesedaran dan

  keperluan terhadap penubuhan perpustakaan clesa di mar bandar di

  dalam negara-negara membangun. Begitu juga di Sabah,

  Perpustakaan Negeri Sabah kini memainkan peranan yang aktif

  dalam melaksanakan penubuhan perpustakaan desa untuk

  memenuhi keperluan penduduk luar bandar yang terpencil. Adalah

  menjadi hasrat kerajaan untuk membasmi kadar buta huruf di

  kalangan penduduk luar bandar dan seterusnva ini akan dapat

  membantu memperbaiki taraf kehidupan mereka supaya tidak

  ketinggalan dalam program kerajaan untuk mencapai taraf negara

  maju menjelang tahun 2020.

  Latar Belakang Kajian

  Penyelidikan ini ditumpukan khusus kepada negeri Sabah

  memandangkan negeri ini mempunyai bilangan perpustakaan desa

  yang besar iaitu sebanyak 34 buah j ika dibandingkan dengan

  negeri-negeri lain di Malaysia (lihat lampiran 3).

  Perpustakaan Negeri Sabah

  Perpustakaan Negeri Sabah adalala merupakan sebuah agensi

  kerajaan negeri. la ditubuhkan pada tahun 1953 sebagai sebuah

  seksyen di iabatan Penerangan. Pada tahun 1972, ia menjadi

  sebuah jabatan sendiri dan diletakkan di bawah Kementerian

 • Kebajikan Masyarakat. Jabatan ini kemudiannya dipindahkan pula

  ke Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan pada tahun 1976.

  Lima tahun kemudian ia dikembalikan ke kementerian asal yang

  kini dikenali sebagai Kementerian Perkhidmatan Sosial sehingga

  sekarang. Perpus takaan Neger i Sabah te lah menunjukkan

  perkembangan yang membanggakan sejak tahun 1963 (Sabah 25

  Years Later 1963-1988, 1989). Sehingga kini, Perpustakaan Negri

  S a b a h m e m p u n y a i s e b u a h p e p u s t a k a a n p u s a t , 3 b u a h

  perpustakaan wilayah, 17 buah perpustakaan cawangan, 12

  perpustakaan bergerak (lihat lampiran 4) dan 34 buah perpustakaan

  desa. Perpustakaan wilayah adalah merupakan perpustakaan yang

  terdapat di bandar besar dalam sesebuah bahagian. Tiga buah

  perpustakaan wilayah adalah Perpustakaan Wilayah Sandakan di

  Bahagian Sandakan, Perpustakaan Wilayah Tawau di Bahag ian

  Tawau dan Perpustakaan Wilayah Keningau di Bahagian Pedalaman.

  Perpustakaan cawangan pula adalah perpustakaan yang didirikan

  semua daerah di Sabah. Perpustakaan Negeri Sabah merancang

  untuk menubuhkan sekurang-kurangnya sebuah perpustakaan

  desa di 48 konstituensi (Leong, 1996). Perpustakaan desa akan

  dibincangkan kemudian.

  Polisi Perpustakaan Negeri Sabah adalah menyediakan

  perkhidmatan perpustakaan di semua daerdh di negeri mi. Setakat

  ini, semua daerah sudahpun mempunyai perpustakaan cawangan

  4

 • kecuali daerah Pitas, yang hanya menggunakan perkhidmatan

  perpustakaan desa dan daerah Beluran, yang menggunakan

  perkhidmatan perpustakaan bergerak yang berpangkalan

  Sandakan. Keutamaan dibcrikan kepada kawasan yang menjadi

  tumpuan penduduk d i kawasan bandar dan luar bandar . Di

  samping bangunan ibupejabat dan perpustakaan wilayah, dua buah

  perpustakaan cawangan juga sudah mempunyai bangunan sendiri

  iaitu di Penampang dan Sipitang. Perpustakaan Negeri Sabah juga

  merupakan perpustakaan awam yang pertama di Mala ysia yang

  dikomputerisasikan pada tahun 1987 (Sabah 25 Years Later 1963-

  1988, 1989). Sementara itu, pembinaan bangunan ibupejabat yang

  baru sudahpun diluluskan dalam Rancangan Malaysia Ketujuh dan

  projek pembinaannya dijangka siap pada penghujung tahun 2000.

  Pembinaan bangunan baru perpustakaan cawangan juga diluluskan

  bagi daerah Papar, Kudat, Lahad Datu, Beaufort, Kota Belud dan

  Semporna.

  Misi Perpustakaan Negeri Sabah adalah untuk membina sebuah

  masyarakat yang berilmu di samp ng mewujudkan satu budaya

  membaca.

  Wawasan Perpustakaan Negeri Sabah a d a l a h u n t u k

  mewujudkan sebuah perpustakaaii maya yang berorientasikan

  pelanggan bagi masyarakat Sabah.

 • Objektif Perpustakaan Negeri Sabah acialah :-

  a) Memaju dan menggalakkan penggunaan perkhidmatan dan

  sumber-sumber perpustakaan

  b) Menyediakan perkhidmatan cemerlang yang berorientasikan

  pelanggan

  c) Menghasilkan sekumpulan kakitangan berkemahiran tinggi dan

  beriltizam memberikan perkhidmatan yang berkualiti

  d) Menyediakan kemudahan pengaksesen sumber-sumber

  Perpustakaan Negeri Sabah melalui kon-iputer

  e) Menyediakan maklumat mengenai Sabah melalui koleksi Sejarah

  Tempatan dan Terbitan Kerajaan

  Mengekalkan kerjasama yang rapat dengan Perpustakaan Negara

  Malaysia, perpustakaan-perpustakaan negeri, perbadanan dan

  perpustakaan lain di Malaysia

  Ibupejabat Perpustakaan Negeri Sabah yang terletak di Kota

  Kinabalu adalah merupakan pusat pentadbiran perpustakaan mi.

  Di sinilah segala urusan organisasi pejabat. pentadbiran kakitangan,

  pembelian bahan dan pemprosesan bahan cilakukan. Pengagihan

  tugas di Perpustakaan Negeri Sabah dibahagikan kepada 2

  bahagian dan di bawah setiap bahagian terdapat pula seksye n-

  seksyen dan unit-unit yang lebih kecil untuk melicinkan lagi setiap

  tugasan yang dijalankan lampiran 5a). Unit Perpustakaan

  Desa adalah diletakkan di bawah Seksyen Cawangan (lihat lampiran

  5b).

  6

 • Perpustakaan-perpustakaan wilayah, cawangan, desa dan

  bergerak hanya menjalankan urusan perkhidmatan yang diberikan

  kepada orang ramai sahaja. Antara perkhidmatan yang dijalankan

  adala'n :-

  a) Perkhidmatan sirkulasi / pembaca

  b) Perkhidmatan rujukan dan maklumat

  c) Perkhidmatan pandang dengar

  d) Perkhidmatan untuk golongan cacat penglihatan (Wilavah Kota

  Kinabalu sahaja)

  e) Aktiviti kanak-kanak seperti sesi bercerita, melukis. mewarna.

  kraftangan dan sebagainya

  Perpustakaan Desa

  Penubuhan perpustakaan desa di Sabah adalah merupakan objektif

  ketiga Jawatankuasa Gerakan Membaca Peringkat Negeri iaitu

  untuk menubuhkan perpustakaan desa di setiap konstituensi di

  Sabah.

  Latar Belakang

  Perpustakaan desa yang dalaulunya dikenali sebagai bilik bacaan

  desa, pada mulanya adalah di bawah projek Gerakar Membaca yang

  dilancarkan pada tahun 1982. J awa tankua sa i n i ada l ah

  dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Perkhidmatan Sosial

  7

 • dan Pengarah Perpustakaan Negeri Sabah bertindak sebagai

  Setiausaha. Bermula pada tahun 1990, tanggungjawab

  pelaksanaan, pengurusan dan pengendal ian perpustakaan desa

  telah diambil alih oleh Perpustakaan Negeri Sabah dan dibantu oleh

  perpustakaan-perpustakaan cawangan berkenaan. Agensi lain

  adalah badan-badan Jawatankuasa Gerakan Membaca yang terlibat

  dalam perancangan pengwujudan perpustakaan desa iaitu : -

  a) Kementerian Perkhidmatan Sosial

  b) Dewan Bahasa dan Pustaka, Cawangan Sabah

  c) Jabatan Pendidikan Negeri

  d) Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Fuad Stephens

  e) Pegawai Daerah yang berkenaan

  P e r t u k a r a n n a m a d a r i p a d a b i l i k b a c a a n d e s a k e p a d a

  perpustakaan desa telah dibuat pada 25 Ogos 1992, di mana ia

  mencerminkan peranan sebenar yang dimainkan oleh Perpustakaan

  Negeri Sabah. Untuk melicinkan pelaksanaan dan pengendalian

  perpustakaan desa, sebuah unit yang dikenali sebagai Unit

  Perpustakaan Desa telah ditubuhkan pada tahun 1990. Unit ini

  bertanggungjawab mengedar dan menghantar buku-buku ke

  perpustakaan desa. Lawatan ke perpustakaan desa dibuat sekali

  dalam masa tiga bulan atau apabila ada keperluan oleh pustakawan

  dan kakitangan unit mi.

 • Koleksi

  Permulaan setiap perpustakaan desa dibekalkan dengan 1,600 -

  2,000 naskhah buku dalam Bahasa Malaysia. Dan jumlah

  berkenaan, 60% buku adalah bagi koleksi kanak-kanak clan 40%

  adalah koleksi dewasa. Buku-buku dalam Bahasa Inggeris dan

  Bahasa Cina akan dibekalkan sekiranya terdapat permintaan. Di

  samping itu, disediakan juga buku-buku panduan dan ulangkaji

  bagi murid-murid sekolah. Koleksi ini akan ditambah dari tahun ke

  tahun. Se la in dar i buku-buku, surat khabar dan maja lah juga

  dilanggan. Pada umumnya, semua perpustakaan desa mempunyai

  koleksi bahan-bahan cetakan sahaja. Hanya sebilangan kecil sahaja

  mempunyai peralata...

Recommended

View more >