Kertas Kerja Merentas Desa 2013

  • Published on
    18-Aug-2015

  • View
    221

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

KERTAS KERJA KEJOHANAN MERENTAS DESA TAHUN 20131.0 TAJUK PROGRAMKejohanan Merentas Desa 20132.0 PENDAHULUANSambutan bulan kecergasan dan kesihatan dilaksanakan pada setiap tahun pada bulan Julai. Kejohanan Merentas Desa merupakan aktiviti ang dijalankan setiap tahun. !rogram ini memerlukan daa tahan "#ikal kerana memerlukan stamina dan tahap kesihatan ang baik untuk aktiviti larian angdijalankan. Justeru itu$ murid%murid angmempunai penakit seperti semput$ lelah atau apa sahaja penakit$ disarankan tidak menertai MerentadDesa.3.0 OBJEKTIF3.1&ntuk menarik minat serta menediakan peluang dan menggalakkan penertaan keseluruhan 'arga SK Sengkang untuk menertai aktiviti%aktiviti sukan$ rekreasi dan kecergasan dengan tujuan bagi melahirkan masarakat cergas dan sihat.3.2&ntuk menanam serta memupuk kesedaran secara mendalam kepada orang ramai terhadap nilai%nilai positi( ang terdapat di dalam aktiviti Sukan dan )ekreasi dan bagaimana nilai%nilai ini boleh membantu kea rah melahirkan Masarakat ang sihat dan cergas.3.3&ntuk menjalin ikatan perpaduan$ memperluaskan pergaulan dan memupuk interaksi ang sihat dikalangan 'arga sekolah kea rah melahirkan satu bangsa dan negara ang kuat melalui aktiviti sukan.4.0 RASIONAL)asional diadakan program bulan kecergasan ini adalah untuk member input atau in(o berkaitan dengan kecergasan dan kesihatan amna kepada semua 'arga sekolah dan ibu bapa pelajar.5.0 SASARAN*.1Murid SK Sengkang6.0 TARIKH PELAKSANAAN2+ ,gos 2013 - Sabtu7.0 ANGGARAN PERUNTUKAN KEWANGANPe!"" B#$%"& J#'(")Kuih )M 0.*0 . 210 pelajar )M 10*.00Minuman 1 balang air oren . )M +/.+0 )M +/.+0J#'(") RM 152.40*.0 SENARAI JAWATANKUASA INDUKJAWATANKUASA KEJOHANAN MERENTAS DESA 2013!engerusi 0 1n 2asir bin 3j Konit4aib !engerusi 2 0 1n Jailani b 5hamad4aib !engerusi 3 0 !n 4oraini bt Md DomSetiausaha 0 1n 5hmad &baidillah b Sheikh Salleh4aib Setiausaha 0 6ik Masriah binti Muhamed SeninU#+e$%"6ik Masriah bt Muhamed Senin1n 5hmad &baidillah b Sheikh SallehPe&,##+ Pe+e$" R#'")!n &mi 3ani bt Mastubi 7 Mar#uki!n Siti 3ari#ah bt 3j 5hmad!n )enuga a-p MarimuthooPe+%"-"& Te!1n 5hmad &baidillah b Sheikh Salleh1n 3usnun 4a#irin b Md SalimunM"+)"( .)e/! P0%&$1n 3usnun 4a#irin 86! 191n Sulaiman b :agiman 86! 291n 5li b Manan 86! 391n 5#man86! +91n Sapuan b Sattar 86! *9Pe0&1"1n ;akariah b 3ashim1n Jailani b 5hamad1n Mohd Kamal b Mis'an1n Sulaiman b