34
0 ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

0

ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC

ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

Page 2: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

1

UVOD

Temeljem ĉlanka 28., stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN

87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13), Školski odbor na sjednici

odrţanoj 14. rujna 2015. na prijedlog Nastavniĉkog vijeća (sjednica odrţana 14. rujna 2015.)

donosi Školski kurikulum Glazbene škole Karlovac za školsku godinu 2015./2016.

Školski kurikulum podrazumijeva i ukljuĉuje opseţno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje

procesa rada i djelovanja obzirom na odgovarajuće detalje ciljeva, sadrţajne elemente, ustrojstvo

i kontrolu postignuća prema postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa

Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj, opće obvezno i srednjoškolsko

obrazovanje.

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj, opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje

(NOK) donesen je u srpnju 2010. godine i temeljni je dokument kojim su na nacionalnoj razini

definirane temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti, ciljevi i naĉela odgoja i obrazovanja,

koncepcija uĉenja i pouĉavanja. Njegovo temeljno obiljeţje je prelazak na kompetencijski sustav

i uĉeniĉka postignuća (ishode uĉenja) za razliku od ranijeg sustava usmjerenoga na sadrţaj.

Nacionalni okvirni kurikulum je razvojni dokument otvoren promjenama i poboljšanjima ovisno

o potrebama i razvojnim teţnjama na podruĉju odgoja i obrazovanja. Osobita paţnja daje se

sljedećim vrijednostima: znanju, solidarnosti, identitetu i odgovornosti.

Vrijednosti školskog kurikuluma proizlazi iz Nacionalnog okvirnog kurikuluma. Stoga je bitno

prepoznati i usuglasiti zajedniĉke društveno-kulturne vrijednosti i dugoroĉne odgojno-

obrazovne ciljeve koji podupiru i usmjeravaju odgojno-obrazovno djelovanje. Cilj školskog

kurikuluma je stjecanje temeljnih kompetencija i osposobljavanje za cijeloţivotno uĉenje u

podruĉju glazbene umjetnosti, razvijanje individualnih potencijala uĉenika u skladu s

civilizacijskim vrijednostima, trţištima rada, ciljevima Nacionalnog okvirnog kurikuluma i

Nastavnog plana i programa. Pri izradi školskog kurikuluma vodili smo raĉuna o obrazovnim, ali i

odgojnim potrebama uĉenika i njihovih roditelja te potrebama lokalne zajednice u kojoj naša

škola djeluje pri tome imajući u vidu kadrovske i materijalne uvjete kojima škola raspolaţe.

Page 3: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

2

Školski kurikulum jedinstven je po slobodi i neovisnosti škole u osmišljavanju aktivnosti,

programa te projekata za uĉenike, roditelje i nastavnike te stvaranju identiteta škole. Ovdje je

stavljen naglasak na specifiĉnost škole i sredinu u kojoj škola djeluje kao jedini nositelj glazbene

naobrazbe u cjelosti u Karlovaĉkoj ţupaniji. Kroz aktivnosti i sadrţaje ovog školskog kurikuluma

prepoznaje se rad i gradi se svojevrsni zaštitni znak identiteta i imidţa Glazbene škole Karlovac.

UVJETI U KOJIMA SE REALIZIRA ŠKOLSKI KURIKULUM

Glazbena škola Karlovac osnovana je davne 1804. godine i najstarija je glazbena škola u

Hrvatskoj te jedina umjetniĉka škola u Karlovaĉkoj ţupaniji. Kvalitetu rada škole potvrđuju brojne

pohvale i izvrsni rezultati na međunarodnim, drţavnim i regionalnim natjecanjima. U školi radi 46

profesora od kojim je deset profesora mentora, a kvalitetu kolektiva dokazuje i ĉinjenica da su

njegov dio nastavnici koji su cijenjeni umjetnici glazbenici, nositelji brojnih priznanja i nagrada, te

nositelji projekata od velikog znaĉaja za razvoj hrvatske kulture.

Škola surađuje s brojnim udrugama i umjetniĉkim organizacijama ĉime podiţe odgojnu

komponentu odgojno-obrazovnog rada. U svrhu odgojnog djelovanja kroz kulturni ţivot

zajednice, a u skladu s afinitetima uĉenika, ukljuĉena je u aktivnosti koje organizira Karlovaĉka

ţupanija, Grad Karlovac, Grad Ozalj, Grad Duga Resa i Hrvatska turistiĉka zajednica.

Proširenje ovakve suradnje škola pokazuje i humanitarnim radom. Organizacijski i izvedbeno

ukljuĉena je u humanitarne akcije već dugi niz godina ĉime kod naših uĉenika potiĉe senzibilitet

za drugaĉije te razvija empatiju.

Roditelji uĉenika su svakodnevno nazoĉni i ukljuĉeni u ţivot i rad škole što pokazuje da je škola

njihov drugi dom.

Škola prati pozitivnu europsku obrazovnu praksu te 2015. godine postaje partner u projektu

hrvatsko-poljske kulturne razmjene kroz sudjelovanje darovitih uĉenika u Europskom

simfonijskom orkestru mladih Szczecin 2015 u Poljskoj.

Glazbena škola Karlovac je programom 23. Proljetnog koncerta, koji je bio odrţan 29. svibnja

2015., bila uvrštena u sluţbeni program Rendez-vous, Festivala Francuske u Hrvatskoj te tako

predstavila rad škole ne samo na nivou Hrvatske, nego i bila sudionikom francusko-

hrvatske interkulturalne suradnje.

Page 4: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

3

PLAN IZRADE ŠKOLSKOG KURIKULUMA

Školskim kurikulumom istaknuta su prioritetna podruĉja i jasno definirani ciljevi unutar

pojedinog projekta u obliku tvrdnji koje upućuju na konkretne oĉekivane ishode za školsku

godinu 2015./2016. koji se temelje na dugoroĉnom i kratkoroĉnom planu i programu rada škole.

Školskim kurikulumom opisan je proces planiranja, provođenja i vrednovanja pouĉavanja i uĉenja

uĉenika koje izvodi škola polazeći od:

- potreba i interesa uĉenika i lokalne zajednice

- Nacionalnog okvirnog kurikuluma

- resursa škola (ljudskih, financijskih, materijalnih).

Iako se svi projekti proţimaju i krajnji korisnici su svi sudionici odgojno-obrazovnog procesa, za

potrebe lakšeg snalaţenja u ovom školskom kurikulumu, grupirani su prema nositeljima i

primarnim korisnicima, a u svakoj grupi kronološkim planom realiziranja:

Prioritetni projekti škole

Podruĉje razvoja uĉenika

Podruĉje razvoja nastavnika

Podruĉje izvannastavne suradnje.

Školski kurikulum je dostupan roditeljima i uĉenicima na mreţnim stranicama škole od 15. rujna

2015.

Page 5: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

4

Koraci u planiranju Sudionici Vrijeme

Formiranje tima za izradu školskog

kurikuluma

Snjeţana Mrljak, ravnateljica

Proĉelnici svih odjela

Jelena Boţiĉević, pedagog pripravnik

Dva dana

Evaluacija realizacije školskog

kurikuluma za šk. god. 2014./2015. i

utvrđivanje potreba

Proĉelnici svih odjela Tjedan dana

Organizacija i koordinacija procesa

izrade školskog kurikuluma za šk.

god. 2015./2016.

Tim za izradu školskog kurikuluma Kontinuirano

Razmatranje vizije i naĉela školskog

kurikuluma

Tim za izradu školskog kurikuluma,

Umjetniĉko vijeće

Tri dana

Određivanje prioriteta i definiranje

ciljeva i indikatora uspješnosti

Tim za izradu školskog kurikuluma Tjedan dana

Priprema integriranog teksta

školskog kurikuluma

Jelena Boţiĉević, pedagog pripravnik Dva tjedna

Predstavljanje, rasprava i usvajanje

školskog kurikuluma

Snjeţana Mrljak, ravnateljica

Nastavniĉko vijeće

Dva tjedna

Page 6: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

5

PRIORITETNI PROJEKTI ŠKOLE

AUTORSKI KONCERT ZDRAVKA LONČARIĆA /

40 GODINA UMJETNIČKOG DJELOVANJA

Cilj - namjena

Usavršavanje izvođaĉkog umijeća nastavnika škole i suradnika sa svrhom

promocije ĉetrdesetogodišnjeg umjetniĉkog djelovanja kompozitora

Zdravka Lonĉarića, nastavika Glazbene škole Karlovac

Širenje kulturne aktivnosti Grada i Ţupanije te prezentacija odgojno-

obrazovnog i umjetniĉkog djelovanja Glazbene škole Karlovac.

Ishodi Promocija, informiranje i povezivanje glazbene škole sa svim razvojnim

programima u cilju unapređenja rada Škole i osobnog razvoja nastavnika i

uĉenika

Nauĉiti uĉenike iskazivati poštovanje kulturnoj i umjetniĉkog glazbenoj

baštini i potaknuti njihovu znatiţelju za produbljivanjem dosadašnjeg

znanja

Nositelj

Glazbena škola Karlovac, Snjeţana Mrljak

Hrvatsko društvo skladatelja, Karlovaĉki komorni orkestar

Način realizacije

Koncert autorskih skladbi Zdravka Lonĉarića, izvodi Karlovaĉki komorni

orkestar, dirigent Danijel Martinović, Sinfonietta orkestar Glazbene škole

Karlovac, nastavnici Glazbene škole Karlovac, vanjski suradnici

Prati 3. program Hrvatskoga radija emisijom Putevima hrvatske glazbe

Vremenik 6. listopada 2015.

Muzej Mimara, Zagreb

Troškovnik

15 000 kn (promotivni materijali, troškovi puta za izvođaĉe, honorari vanjskih

suradnika)

Troškovi najma dvorane i klavira snosi HDS

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje koncerta

Vrednovanje publike tijekom javnog nastupa i popraćenost u medijima

BERLINSKA FILHARMONIJA U GLAZBENOJ ŠKOLI KARLOVAC

Cilj - namjena

Upoznavanje s repertoarom renomirene europske filharmonije i

prezentacija široj javnosti

Primjena digitalne tehnologije u nastavi

Ishodi Upoznati, rabiti i vrednovati razliĉite izvore, medije, tehnološke postupke i

naĉine izraţavanja za oblikovanje i predstavljanje umjetniĉkih iskaza

Nositelj Uĉenici i nastavnici Glazbene škole Karlovac

Način realizacije

Tjedne projekcije filmova za uĉenike – izbor iz Berlinske filharmonije

Mjeseĉne matineje za posjetitelje – izbor iz Berlinske filharmonije

Gala live koncerti

Vremenik listopad 2015. - lipanj 2016.

Troškovnik

30 000 kn (kupnja pojaĉala, zvuĉnika i projektora)

Troškovi izrade radnog i promotivnog materijala

Način vrednovanja Broj posjeta putem live streama

Page 7: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

6

SVEČANO OBILJEŢAVANJE

DANA MEĐUNARODNOG PRIZNANJA REPUBLIKE HRVATSKE

Cilj - namjena

Ukljuĉivanje Glazbene škole Karlovac u događaj velikog nacionalnog

znaĉaja

Ishodi Promocija, informiranje i povezivanje glazbene škole sa svim razvojnim

programima u cilju unapređenja rada Škole i osobnog razvoja nastavnika i

uĉenika

Nauĉiti uĉenike iskazivati poštovanje kulturnoj i umjetniĉkog glazbenoj

baštini i potaknuti njihovu znatiţelju za produbljivanjem dosadašnjeg

znanja

Nositelj

Glazbena škola Karlovac, Karlovaĉki komorni orkestar

Zbor Petar Svaĉić

Način realizacije

Koncert Karlovaĉkog komornog orkestra u suradnji sa Zborom Petar Svaĉić

- suradnja s poznatim umjetnicima, bivšim uĉenicima Glazbene škole

Karlovac

Prijenos uţivo na Hrvatskoj radiju i televiziji

Vremenik

15. sijeĉnja 2016.

Dom OSRH Zrinski, Karlovac

Troškovnik

20 000 kn (uređenje pozornice, video-zid, prijevoz instrumenata, snimanje)

Najam dvorane snosi Ministarstvo OSRH

Način vrednovanja Procjena kvalitete postignuća Glazbene škole Karlovac, sudjelovanje na

događaju velikog nacionalnog znaĉaja

Zajedniĉka analiza i vrednovanje koncerta

Vrednovanje publike tijekom javnog nastupa i popraćenost u medijima

NOĆ GLAZBE U GLAZBENOJ ŠKOLI KARLOVAC

Cilj - namjena

Proslava rođendana Johanna Sebastiana Bacha – 5 koncerata i predavanje

posvećenih 331. obljetnici rođenja Johanna Sebastiana Bacha

Proširiti znanje i poznavanje vrijednih glazbenih djela jednog od najvećih

skladatelja svih vremena Johanna Sebastiana Bacha

Ishodi Nauĉiti uĉenike iskazivati poštovanje kulturnoj i umjetniĉkog glazbenoj

baštini i potaknuti njihovu znatiţelju za produbljivanjem dosadašnjeg

znanja

Ukljuĉiti se u europske kulturne događaje

Nositelj

Nastavnici i uĉenici klavirskog odjela – 5 koncerata

Nastavnici teoretskog odjela - predavanje

Način realizacije

Koncert uĉenika i nastavnika klavirskog odjela i predavanje

“Kava s Bachom u Katalpi”

Vremenik 18. i 19. oţujak 2016. – Bachov rođendan

Troškovnik

3 000 kn (troškovi organizacije izloţbe i predavanja te prezentacije za

goste)

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje pojedinih manifestacija

Vrednovanje roditelja i publike tijekom javnih nastupa i predavanja te

popraćenost medija

Page 8: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

7

KONCERT PROFESORA S KARLOVAČKIM KOMORNIM ORKESTROM

Cilj - namjena

Sudjelovati u koncertnom ţivotu Karlovca i prezentirati rad Škole

Promovirati rad nastavnika Škole i upoznati karlovaĉku publiku s

umjetniĉkim radom sa svrhom stvaranja nove kvalitete glazbenog ţivota

grada Karlovca

Ishodi Razviti suradniĉke odnose u zajedniĉkim aktivnostima.

Usvojiti osnovna pravila ponašanja neophodna za praćenje u sudjelovanje u

koncertnim aktivnostima i ostvarenjima.

Prepoznati sigurnost u skupnom javnom nastupu i izvođenju te mogućnost

cjeloţivotnog uĉenja.

Proširiti iskustvo slušanja i doţivljavanja glazbe te odgajanje uĉenika

Glazbene škole kao koncertne publike.

Nositelj

Nastavnici Glazbene škole Karlovac Ivor Reljić i Monika Trgovĉević i

Karlovaĉki komorni orkestar

Način realizacije

Koncert u GK Zorin dom za uĉenike i nastavnike Glazbene škole Karlovac i

publiku

Vremenik 14. travnja 2016.

Troškovnik 30 000 kn

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje izvedbe te samovrednovanje nastavnika

Vrednovanje publike tijekom javnog nastupa popraćenost medija

24. PROLJETNI KONCERT - FILMSKA GLAZBA

Cilj - namjena

Predstaviti roditeljima i široj publici cjelogodišnji rad uĉenika i nastavnika

škole, stvaralaštvo orkestara i zborova i tako promovirati školu

Pozvati kao goste veĉeri renomirane filmske djelatnike iz Hrvatske i EU

Ishodi Povezivanje nekoliko umjetniĉkih podruĉja: glazbena, filmska, vizualna i

scenska umjetnost.

Poticaj kreativnosti i motivacije za uĉenike koji ţele napredovati i proširiti

okvire redovne nastave.

Otkrivanje posebno nadarenih uĉenika

Vjeţbanje koncentracije, memorije i ustrajnosti potrebne za estetski

vrijednu izvedbu glazbenog djela

Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i

vrednovanja svojih i tuđih glazbenih izvedbi

Sudjelovati u koncertnom ţivotu grada, zastupati ideju otvorenosti škole

prema lokalnoj zajednici

Upoznavanje šire zajednice s filmskom glazbenom i srodnim umjetniĉkim

granama (vizualna umjetnost i multimedija).

Motivirati uĉenike za skupnu nastavu i zajedniĉko muziciranje nastupima na

javnom koncertu te proširenje (kroz izvođenje odabranih djela) glazbenog

repertoara.

Nositelj Uĉenici i nastavnici Glazbene škole Karlovac

Solo nastupi najnadarenijih uĉenika i nastup svih orkestara koji djeluju:

Page 9: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

8

Puhaĉki orkestra Glazbene škole Karlovac (voditelj Tihomir Bokun, prof.)

Udaraljkaški orkestar (voditeljica Kaja Farszky, prof.)

Orkestar gitara (voditelj Darinka Drenjanĉević, nast.)

Gudaĉki orkestar (voditelj Velimir Cvijanović, nast.)

Mali zbor (voditeljica Radmila Bocek, prof.)

Djevojaĉki zbor (voditeljica Radmila Bocek, prof.)

Orkestar Male glazbene škole (voditeljica Marina Mujić, prof.)

Harmonikaški orkestar Glazbene škole Karlovac (Tomislav Krvarić, prof.)

Način realizacije

Organizacija koncerta u Domu OSRH “Zrinski” (program, organizacija

nastupa, uređenje pozornice, promidţba, prodaja karata)

Vremenik 4. svibnja 2016.

Neki dijelovi ovoga koncert izvodit će se i na drugim manifestacijama

u organizaciji grad Karlovca u svrhu kulturnog predstavljanja Grada i

Ţupanije (Dan Europe, Dan Karlovaĉke ţupanije, otvaranje izloţbi i

sliĉne kulturne aktivnosti)

Troškovnik 20 000 kn (uređenje pozornice, video-zid, prijevoz instrumenata, snimanje)

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje izvedbe te samo vrednovanje uĉenika

Vrednovanje roditelja i publike tijekom javnog nastupa te popraćenost

medija

MOZARTOVA VEČER – PROSLAVA 260. ROĐENDANA

Cilj - namjena

Proširiti znanje i poznavanje vrijednih glazbenih djela jednog od najvećih

skladatelja svih vremena Wolfganga Amadeusa Mozarta

Ishodi Nauĉiti uĉenike iskazivati poštovanje kulturnoj i umjetniĉkog glazbenoj

baštini i potaknuti njihovu znatiţelju za produbljivanjem dosadašnjeg

znanja

Ukljuĉiti se u europske kulturne događaje

Nositelj

Nastavnici i uĉenici klavirskog odjela

“Kava s Mozartom u Katalpi”

Način realizacije Koncert uĉenika i nastavnika klavirskog odjela

Vremenik Jedna subota u svibnju 2016.

Troškovnik

1 000 kn (troškovi organizacije izloţbe i predavanja te prezentacije za

goste)

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje pojedinih manifestacija

Vrednovanje roditelja i publike tijekom javnih nastupa i predavanja i

popraćenost u medijima

Page 10: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

9

17. MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA GITARE

Cilj - namjena

Uĉenicima škole omogućiti sudjelovanje na znaĉajnom okupljanju gitarista

iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Poljske, Austrije, Poljske, Srbije

i Sjedinjenih Ameriĉkih Drţava, glazbenih pedagoga i izvođaĉa

Usavršavanje izvođaĉkog umijeća na gitari svih sudionika (profesori i

polaznici) i promocija gitare kao solistiĉkog i orkestralnog instrumenta.

Cilj je koncertima u Gradu Karlovcu i Karlovaĉkoj ţupaniji (za građane i

posjetioce Karlovca), na kojima nastupaju međunarodno renomirani

glazbeni umjetnici iz Hrvatske, susjednih drţava i Sjedinjenih Ameriĉkih

Drţava, promovirati gitaru i podići razinu kulturne i umjetniĉke ponude

grada.

Ukljuĉivanje pedagoga i sudionika kojima gitara nije glavni predmet.

Međunarodna ljetna škola gitare odliĉno se uklapa u proslavu Dana grada

Karlovca, a svojim sadrţajem pogotovo na sveĉanom otvorenju, na

poseban naĉin pridonosi njenoj popularizaciji i turistiĉkoj atraktivnosti.

Međunarodna ljetna škola gitare svake godine ima sve više polaznika iz

cijele Hrvatske i svijeta. Također sve više renomiranih gitaristiĉkih

pedagoga prepoznaje ljetnu školu i sudjeluje u njoj.

Ishodi Glazbenim aktivnostima vjeţbati koncentraciju, pamćenje i ustrajnost

potrebnu za nastanak umjetniĉkog djela. Istraţiti razliĉite pravce suvremene

glazbe te ih primijeniti i povezati s osobnim kreativnim izrazom.

Izraziti svoje ideje, osjećaje i misli ritamskim ili melodijskim improvizacijama.

Istraţiti naĉine komuniciranja i suradnje glazbenom umjetnosšću i

usporediti ih s drugim umjetniĉkim podruĉjima.

Jaĉati pripadnost hrvatskoj kulturi i razviti toleranciju prema drugim

kulturama i tradicijama. Izraziti dojmove i podijeliti umjetniĉki doţivljaj s

drugima te usavršiti sposobnost afirmativnoga izraţavanja.

Uĉenici će stjecati vještinu izvođenja glazbenih djela i razvijati kreativne,

umjetniĉke interpretacije, osposobit će se za javne nastupe u novim

sredinama, izgrađivati samopouzdanja i savladavati treme.

Nositelj

Glazbena škola Karlovac, Snjeţana Mrljak, prof. mentor, Tena Bunĉić, prof.,

Jelena Boţiĉević, prof.

Inicijator i umjetniĉki voditelj: prof. dr. Miroslav Lonĉar

Način realizacije

Na ljetnoj školi gitare koristiti će se sljedeće metode za ostvarivanje ciljeva:

1. Individualni rad s polaznicima (uĉenici gitare osnovne i srednje Glazbene

škole Karlovac i uĉenici drugih glazbenih škola iz Hrvatske, studenti )

2. Skupno muziciranje – rad s komornim sastavima i orkestrom gitare

3. Izlet i upoznavanje Karlovaĉke ţupanije

4 . Metoda primjera profesionalne izvedbe programa - koncerti profesora i

drugih gitaristiĉkih umjetnika

5. Završno pokazivanje nauĉenog gradiva

Vremenik 26. lipnja - 3. srpnja 2016.

Nedjelja 26. lipnja 2016.

10 sati - Predstavljanje i upoznavanje polaznika Međunarodne ljetne škole

gitare.

20 sati Atrij Karlovaĉkog Veleuĉilišta - sveĉano otvorenje - zajedniĉki

Page 11: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

10

nastupa: Trio Klasinc&Lonĉar iz SAD-a (Miroslav Lonĉar, Nataša Klasinc-

Lonĉar i Maja Lonĉar), Ţarko Ignjatović iz Slovenije i Karlovaĉki komorni

orkestar Glazbene škole Karlovac.

Izvodi se „Nostalgiĉna šetnja po Zvijezdi“, kompoziciju koju je Miroslav

Lonĉar posvetio Karlovcu i Zvijezdi. Koncert prate fotografije autorice Lane

Ćosić, koje će se multi-medijalno projecirati na zidu atrija.

Ponedjeljak, 27. lipnja 2016.

9 - 12 i od 15:30 do 17:30 sati- rad s polaznicima.

20:00 - Stari grad Dubovac - koncert profesora i uĉenika Glazbene škole

Karlovac (udaraljke, kontrabas, saksofon, klarinet i gitara )

Utorak, 28. lipnja 2016.

9 - 12 i od 15,30 - 17,30 sati- rad s polaznicima.

19:30 sati Crkva Presvetog Trojstva

koncert Armina Abdihodţića, gitara

Srijeda, 29. lipnja 2016.

9 - 13 sati, rad s polaznicima.

13 sati, Voţnja lađom po Kupi

21 sati – Veĉer improvizacije - caffe bar Cohiba i cijelo šetalište dr.F.

Tuđmana - voditelji i polaznici Međunarodne ljetne škole gitare: Kaja

Farszky i uĉenici, Sven Buić i uĉenici, Hrvoje Kralj, Goran Ilić, jazz gitaristi,

Robert Pajić i uĉenici.

Ĉetvrtak, 30. lipnja 2016.

od 9 – 12 i od 15,30-17,30 sati- rad s polaznicima.

19.30 sati Nacionalno svetište Svetog Josipa

Koncert mr. art. Viktora Vidovića, prof.

Petak, 01. srpnja 2016.

9 - 12 i od 15,30-17,30 sati- rad s polaznicima.

10 - 12 sati Master class mr. art. Viktor Vidović

19 sati– Atrij Gradskog muzeja - Solistiĉki završni koncert polaznika.

Subota, 02. srpnja 2016.

9 - 13,30 sati - rad s polaznicima.

15:30 - 17:30 generalna proba za završni koncert

19 sati - Sveĉani završni koncert na Šetalištu dr. F. Tuđman (ispred Papas

bara)

Dodjela diplomloma sudionicima

Nedjelja, 03. srpnja 2016.

10 sati - Duga Resa - ponovljeni Sveĉani završni koncert

19 sati - Stari grad Ozalj - ponovljeni Sveĉani završni koncert

Troškovnik Glazbena škola Karlovac

Grad Karlovac, Grad Ozalj, Grad Duga Resa

Karlovaĉka ţupanija

Hrvatska turistiĉka zajednica

Ukupno: 46 000 kn

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje izvedbe te samovrednovanje uĉenika.

Broj polaznika 17. Međunarodne ljetne škole gitare.

Posjećenost publike na javim muziciranjima i popraćenost u medijima.

Page 12: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

11

4. KARLOVAČKI PIANO FESTIVAL /

3. INTERNACIONALNO KLAVIRSKO NATJECANJE

Cilj - namjena

Festival se sastoji od dva događanja.

Prvo događanje je edukativnog tipa, a to su individualni javni satovi sa

klavirskim pedagozima, završni nastupi polaznika festivala i koncerti

pedagoga. Seminar se odrţava za pasivne promatraĉe.

Drugo događanje je Internacionalno pijanistiĉko natjecanje ĉija se završnica

odvija u GK Zorin dom.

Ishodi Glazbenim aktivnostima vjeţbati koncentraciju, pamćenje i ustrajnost

potrebnu za nastanak umjetniĉkog djela. Istraţiti razliĉite pravce suvremene

glazbe te ih primijeniti i povezati s osobnim kreativnim izrazom.

Izraziti svoje ideje, osjećaje i misli ritamskim ili melodijskim improvizacijama.

Istraţiti naĉine komuniciranja i suradnje glazbenom umjetnosšću i

usporediti ih s drugim umjetniĉkim podruĉjima.

Jaĉati pripadnost hrvatskoj kulturi i razviti toleranciju prema drugim

kulturama i tradicijama. izraziti dojmove i podijeliti umjetniĉki doţivljaj s

drugima te usavršiti sposobnost afirmativnoga izraţavanja.

Uĉenici će stjecati vještinu izvođenja glazbenih djela i razvijati kreativne,

umjetniĉke interpretacije, osposobit će se za javne nastupe u novim

sredinama, izgrađivati samopouzdanja i savladavati treme.

Nositelj Glazbena škola Karlovac, Snjeţana Mrljak i Silvije Vidović

Grad Karlovac, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

GK Zorin dom

Način realizacije

10. srpnja 2016.

18 sati, Glazbena škola Karlovac

Sluţbeno otvorenje karlovaĉkog piano festivala

11. - 17. srpnja 2016.

8 – 21 sat, Glazbena škola Karlovac

Satovi otvoreni za javnost

12. srpnja 2016.

19 sati, Koncertna dvorana Glazbene škole Karlovac

Koncert prošlogodišnjih sudionika

14. srpnja 2016.

Polazak u 8 sati

Izlet sudionika, profesora i organizatora u Slunj i Rastoke

15. srpnja 2016.

10 -16 sati, Koncertna dvorana Glazbene škole Karlovac

Polufinale Internacionalnog klavirskog natjecanja

16. srpnja 2016.

19 sati

Finale 3. Internacionalnog klavirskog natjecanja

17. srpnja 2016.

19 sati, Koncertna dvorana Glazbene škole Karlovac

Završni koncert aktivnih uĉesnika festivala

Vremenik 10. – 17. srpnja 2016.

Troškovnik Putni troškovi (tri osobe; povratna avionska karta za europsku relaciju) –

Page 13: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

12

7000 kn

Honorari za ĉetiri pedagoga (troškovi će biti pokriveni od kotizacija

polaznika) 36000 kn

Dnevnice pedagoga za troškove obroka (150 kn po danu za svakog

pedagoga) 3200 kn

Smještaj za tri pedagoga (Hotel Korana, 7-8 dana) 15000 kn

Najam autobusa ili kombi vozila za izlet u Slunj i Rastoke (14. 7. 2016.) 17

kn

Rent-a-car (potrebe lokalnog prijevoza 7-8 dana, Zagreb - Karlovac) 3000

kn

Sekundarni troškovi prijevoza (gorivo, parking, naplata autoceste, ostalo)

1200 kn

Najam dvorane GK Zorin doma (ugađanje glasovira?) 4000 kn

Domjenak (nakon koncerta finalista u GK Zorin dom) 1800 kn

Nagradni fond za finaliste (tri nagrade: 1 000, 600, 350 eura) 15000 kn

Ugađanje glasovira u Glazbenoj školi Karlovac (deset glasovira i pijanina)

3800 kn

Promocija (tisak plakata i programskih knjiţica, izrada web stranice, internet

oglašavanje) 5000 kn

Ukupno: 96 700 kn

Plan prihoda:

Karlovaĉka ţupanija, Grad Karlovac, Ministarstvo kulture, sponzori, donatori

i vlastita sredstva (kotizacije sudionika)

Način vrednovanja Organizatori i profesori su renomirani umjetnici pa se tako i podiţe

kvaliteta kulturne ponude Karlovaĉke ţupanije na vrlo visoku razinu.

Program se odvija u kontinuitetu već ĉetvrtu godinu za redom i

organizatori i polaznici pokazuju izniman interes da se tako nastavi i

idućih godina.

Sudionici su glazbenici i iz Hrvatske i iz inozemstva ĉime znaĉaj ovog

programa nadilazi granice Hrvatske – otvaruje se međunarodna suradnja na

visokoj struĉnoj razini, a potiĉe se raznovrsnost i kvaliteta kulturne ponude

Ţupanije te veliki znaĉaj Karlovca na kulturnoj i edukativnoj karti Europe.

Page 14: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

13

PODRUČJE RAZVOJA UČENIKA

DODATNA NASTAVA

Cilj - namjena

Dodatno raditi s darovitim uĉenicima razvijajući njihove glazbene

sposobnosti do individualnog maksimuma.

Pripremati darovite uĉenike za hrvatska i međunarodna natjecanja,

seminare i znaĉajne javne nastupe škole.

Ishodi Uĉenici će uĉiti vjeţbati ustrajnost pri glazbenim aktivnostima, razviti i

vrednovati samokritiĉnost prema vlastitom glazbenom stvaralaštvu i jaĉati

samopoštvanje, usavršavati sposobnost afirmativnog izraţavanja i

stvaralaĉke kritike pri vrednovanju vlastitih ostvarenja i ostvarenja drugih

Nositelj

-nastavnici individualne nastave i uĉenici:

Klavir: Lana Bradaĉ, prof. (Nika Pleša, 2. r.)

Violina: Vedran Mikić, prof. (Tomislav Špehar, 3. sr)

Violonĉelo: Štefan Polgar, prof. (Klara Sekendek, 2. sr.)

Saksofon: Boris Kolarić, prof. (Tomislav Troha, 2. sr., Filip Dujmović, 3. sr.,

Antonela Kruţić)

Harmonika: Zlatko Prpić, prof. mentor (Stjepan Magdić, 3. raz.)

Način realizacije Individualna nastava s darovitim uĉenicima

Vremenik 1 sat tjedno tijekom šk. god. 2015./16.

Troškovnik Satovi dodatne nastave dio su tjedne satnice nastavnika

Način vrednovanja Praćenje uĉeniĉkih javnih nastupa i rezultata natjecanja, zajedniĉka analiza i

evaluacija (nastavnika i uĉenika) i samoevaluacija uĉenika

ŠKOLSKE PRODUKCIJE UČENIKA SRIJEDOM

Cilj - namjena

Pojedinaĉno ili grupno muziciranje, prezentacija rada pojedinog odjela pred

publikom

Javna prezentacija rada škole

Javno vrednovanje rada nastavnika škole

Ishodi Uĉenici će stjecati vještine izvođenja glazbenih djela i razvijanje kreativne,

umjetniĉke interpretacije, osposobit se za javne nastupe (ponašanje na

pozornici), vjeţbanje koncentracije, memorije i ustrajnosti potrebne za

izvedbu glazbenog djela

Izgrađivanje samopouzdanja i savladavanje treme

Razvijat će motivaciju za postizanje boljih rezultata i vlastitog napredovanja

i svojih vršnjaka

Nositelj Nastavnici individualne, komorne i skupne (zbor, orkestar) nastave i uĉenici

Način realizacije Koncerti: 2 - 3 puta mjeseĉno

Vremenik Školska godina 2015./2016.

Troškovnik Troškovi izrade radnog i promotivnog materijala

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje izvedbe te samovrednovanje uĉenika

Page 15: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

14

KONCERTI UČENIKA U PODRUČNOM ODJELU U OZLJU

Cilj - namjena

Pojedinaĉno ili grupno muziciranje, prezentacija rada pojedinog odjela pred

publikom

Javna prezentacija naĉina rada Glazbene škole Karlovac

Javno vrednovanje rada nastavnika Podruĉnog odjela Ozalj

Sudjelovanje na proslavi Dana grada Ozlja

Ishodi Uĉenici će stjecati vještine izvođenja glazbenih djela i razvijanje kreativne,

umjetniĉke interpretacije, osposobit se za javne nastupe (ponašanje na

pozornici), vjeţbanje koncentracije, memorije i ustrajnosti potrebne za

izvedbu glazbenog djela

Izgrađivanje samopouzdanja i savladavanje treme

Razvijat će motivaciju za postizanje boljih rezultata i vlastitog napredovanja

i svojih vršnjaka

Nositelj Nastavnici individualne i komorne nastave i uĉenici

Način realizacije 2 koncerta tijekom 1. i 2. polugodišta

29. travnja 2016. Dani grada Ozlja – Sveĉani koncert uĉenika i profesora

Glazbene škole Karlovac

Vremenik listopad 2015. – lipanj 2016.

Troškovnik Troškovi izrade radnog i promotivnog materijala

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje izvedbe te samovrednovanje uĉenika

GOSTOVANJA GLAZBENIH ŠKOLA

Cilj - namjena

Sudjelovanje naših uĉenika na zajedniĉkim koncertima s drugim glazbenim

školama i/ili sudjelovanje uĉenika drugih škola na našim koncertima.

Organizirani uzajamni posjeti sa svrhom razmjene glazbenih dostignuća, ali

i druţenja i sklapanja novih prijateljstava.

Ishodi Uĉenici će stjecanje vještinu izvođenja glazbenih djela i razvijati kreativne,

umjetniĉke interpretacije, osposobit će se za javne nastupe u novim

sredinama, izgrađivati samopouzdanja i savladavati treme.

Razvit će motivaciju za postizanje boljih rezultata, vlastitog napredovanja i

svojih kolega te potaknuti međusobnu suradnju.

Druţenjem s uĉenicima iz drugih glazbenih škola razmijenit će iskustva s

vršnjacima iz drugih sredina i uĉiti o raznolikosti hrvatske kulture. Promatrat

će, uoĉavati i razlikovati te postupno proširivati opseg opaţajnog

perceptivnog iskustva.

Nositelj

Nastavnici individualne, komorne i skupne (zbor, orkestar) nastave i

uĉenici:

Puhači odjel

Gostovanje Puhaĉeg orkestra Glazbene škole i solista u Dugoj Resi, 26.

travnja 2016.

Gostovanje Puhaĉeg orkestra Glazbene škole i solista u Glazbenoj školi

Bonar, Zagreb, prosinac 2015.

Gostovanje Glazbene škole Bonar u Glazbenoj školi Karlovac, prosinac 2015.

Smotra klarinetista iz Delnica, Sesveta i Karlovca, Glazbena škola Karlovac,

sijeĉanj 2016.

Page 16: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

15

Gostovanje uĉenika udaraljki u Glazbenoj školi Alberta Štrige u Kriţevcima,

sijeĉanj/veljaĉa 2016.

Gostovanje uĉenika Glazbene škole Alberta Štrige iz Kriţevaca u Glazbenoj

školi Karlovac, veljaĉa 2016.

Suradnja oboista Glazbene škole Karlovac s Glazbenom školom Pavao

Markovac, Glazbenom školom iz Omiša i Glazbenim uĉilištem Elly Bašić,

prosinac 2015.

Suradnja Glazbene škole Karlovac s Glazbenom školom Krško (Slovenija) –

uĉenici oboe – koncert u Krškom, sijeĉanj 2016.

Gostovanje uĉenika oboe Glazbene škole Krško u Glazbenoj školi Karlovac,

svibanj 2016.

Harmonikaški odjel

HarmoniKA festival - Obiljeţavanja Svjetskog dana harmonike, koncert

Harmonikaškog orkestra i suradnja s harmonikaškim orkestrima Osnovne

glazbene škole Zlatko Grgošević, Sesvete i Umjetniĉkom školom iz Poreĉa,

Glazbene škole u Varaţdinu i ostalih zainteresiranih glazbenih škola, 7.

svibnja 2016.

Klavirski odjel

Gostovanje drugih škola u Glazbenoj školi Karlovac i odlazak na gostovanja

u druge glazbene škole prije natjecanja Sonus i Zlatko Grgošević

Način realizacije

Sudjelovanje s ranije uvjeţbanim skladbama na zajedniĉkim koncertima u

gore predloţenim glazbenim školama

Vremenik listopad 2015. – lipanj 2016.

Troškovnik

6 000 kn (troškove snosi škola za putovanja na koncerte u druge glazbene

škole i druţenje s gostima u našoj školi)

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje izvedbe te samovrednovanje uĉenika

KONCERTI ORKESTRA GITARA U KARLOVCU

Cilj - namjena

Omogućiti uĉenicima da uvjeţbani program prezentiraju široj publici

razliĉitih generacija.

Prezentacija rada komornog sastava i Glazbene škole Karlovac.

Ishodi Uĉenici će stjecanje vještinu izvođenja glazbenih djela i razvijati kreativne,

umjetniĉke interpretacije, osposobit će se za javne nastupe u novim

sredinama, izgrađivati samopouzdanja i savladavati treme.

Razvit će motivaciju za postizanje boljih rezultata, vlastitog napredovanja i

svojih kolega.

Potaknut će uĉenike da sudjeluju u ţivotu šire društvene zajednice s

humanitarnom svrhom.

Razvit će poštovanje i empatiju prema starijoj generaciji i razvijati

međugeneracijske odnose.

Stjecanje novog iskustva u lokalnoj zajednici.

Nositelji Uĉenici orkestra gitara i voditeljica Darinka Drenjanĉević

Način realizacije

Tradicionalna izvedba koncerata u Domu za starije i nemoćne osobe “Sv.

Antun” za Boţić i u lipnju 2016.

Koncert u crkvi Sv. Tri kralja

Page 17: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

16

Vremenik

Prosinac 2015.: Dom za starije i nemoćne osobe “Sv. Antun”

Prosinac 2015.: Crkva Presv. Trojstva

6. sijeĉanj 2016.: Crkva Sv. Tri kralja

Lipanj 2016.: Dom za starije i nemoćne osobe “Sv. Antun”

Troškovnik Troškovi izrade radnog i promotivnog materijala

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje izvedbe te samovrednovanje uĉenika, te

vrednovanje publike na javnim koncertima

PRIGODNI KONCERTI UČENIKA I NASTAVNIKA

Cilj - namjena

Obiljeţiti vaţne događaje koncertima i sudjelovati u glazbenom ţivotu

grada Karlovca

Razvijati maštu kroz razliĉite naĉine predstavljanja glazbenih djela u javnosti

Omogućiti roditeljima i zainteresiranim slušateljima prezentaciju rada

Glazbene škole Karlovac te uspješan rad pojedinaca i sastava

Ishodi Uĉenici će stjecanje vještinu izvođenja glazbenih djela i razvijati kreativne,

umjetniĉke interpretacije, osposobit će se za javne nastupe u novim

sredinama, izgrađivati samopouzdanja i savladavati tremu.

Razvit će motivaciju za postizanje boljih rezultata, vlastitog napredovanja i

svojih kolega te potaknuti međusobnu suradnju.

Promatrat će, uoĉavati i razlikovati te postupno proširivati opseg opaţajnog

perceptivnog iskustva.

Nositelj Uĉenici i nastavnici Glazbene škole Karlovac

Način realizacije

Koncerti u Glazbenoj školi Karlovac i drugim navedenim lokacijama:

4 adventske nedjelje u karlovaĉkim crkvama i u Crkvi Sv. Vida u Ozlju, 29.

studenoga, 6., 13. i 20. prosinca 2015.

Boţićni violonĉelistiĉki koncert, 21. prosinca 2015.

Boţićni koncert Puhaĉeg orkestra Glazbene škole Karlovac, prosinac 2015.

Boţićni koncert oboista, prosinac 2015.

Boţićni koncert udaraljkaša, prosinac 2015.

Pokladni violonĉelistiĉki koncert, 8. veljaĉe 2016.

Proljetni koncert udaraljkaša, 7. travnja 2016.

Vremenik

4 adventske nedjelje (studeni – prosinac 2015.)

Boţićni koncerti (prosinac 2015.)

Pokladni koncert (veljaĉa 2016.)

Proljetni koncert udaraljkaša (travanj 2016.)

Troškovnik 1 500 kn (škola snosi troškove za potrebe druţenja uĉenika, roditelja i

nastavnika nakon koncerta)

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje izvedbe te samo vrednovanje uĉenika

Page 18: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

17

PRIGODNI KONCERTI UČENIKA I NASTAVNIKA /

KONCERTI KLASE I JAVNI SATOVI UČENIKA

Cilj – namjena

Omogućiti roditeljima i zainteresiranim slušateljima predstavljanje rada

pojedine klase i/ili odjela Glazbene škole Karlovac te uspješan rad

pojedinaca i sastava

Ishodi Uĉenici će stjecanje vještinu izvođenja glazbenih djela i razvijati kreativne,

umjetniĉke interpretacije, osposobit će se za javne nastupe u novim

sredinama, izgrađivati samopouzdanja i savladavati tremu.

Razvit će motivaciju za postizanje boljih rezultata, vlastitog napredovanja i

svojih kolega te potaknuti međusobnu suradnju.

Promatrat će, uoĉavati i razlikovati te postupno proširivati opseg opaţajnog

perceptivnog iskustva.

Nositelj Uĉenici i nastavnici Glazbene škole Karlovac

Način realizacije Koncerti u Glazbenoj školi Karlovac

Mirna Bolf, svibanj 2016.

Ţeljka Stojanov, prosinac 2015. i lipanj 2016.

Nikola Ćeran, 17. prosinca 2015. i 30. svibnja 2016.

Štefan Polgar, 7. lipnja 2016.

Tena Bunĉić, 21. prosinca 2015., 19. prosinca 2015. (kreativna radionica), 23.

svibnja 2016. i 21. svibnja 2016. (kreativna radionica)

Viktor Vidović, prosinac 2015, svibanj 2016.

Kaja Farszky, 1. lipnja 2016.

Biserka Cvijanović, prosinac 2015. i svibanj 2016.

Vremenik Prosinac 2015. – lipanj 2016.

Troškovnik 1 500 kn (škola snosi troškove za potrebe druţenja uĉenika, roditelja i

nastavnika nakon koncerta)

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje izvedbe te samovrednovanje uĉenika

SUDJELOVANJE UČENIKA

NA HRVATSKIM I MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA

Cilj - namjena

Odlazak na natjecanja (i zvuĉne probe prije natjecanja) u pojedine gradove i

nastup na natjecanju prema predviđenom rasporedu.

Koncerti uĉenika prije natjecanja

Ostvarivanje visokog mjesta na pojedinom regionalnom natjecanju

osigurava se odlazak na natjecanje na višoj razini

Ishodi Poticaj kreativnosti i motivacije za uĉenike koji ţele napredovati i proširiti

okvire redovne nastave

Otkrivanje posebno nadarenih uĉenika

Vjeţbanje koncentracije, memorije i ustrajnosti potrebne za estetski

vrijednu izvedbu glazbenog djela

Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i

vrednovanja svojih i tuđih glazbenih izvedbi

Druţenje s uĉenicima iz drugih glazbenih škola

Page 19: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

18

Motiviranje uĉenika za aktivno sudjelovanje u hrvatskom kulturnom i

umjetniĉkom ţivotu te usmjeravanje prema svjetskim glazbenim kretanjima

Struĉno usavršavanje nastavnika kroz razmjenu pedagoških iskustava i

spoznaja

Nositelj

Uĉenici i nastavnici klavira, gitare, harmonike, saksofona, oboe, flaute,

violonĉela, pjevanja i skupnog muziciranja

Način realizacije

Hrvatska natjecanja:

7. Hrvatsko natjecanje harmonikaša u Daruvaru, svibanj 2016.

Zlatko Prpić, prof. mentor (Stjepan Magdić, Matija Mateša, Dorijan

Mavrović)

Tomislav Krvarić, prof. mentor (Dino Spudić, Leonardo Pavina)

Valis aurea cantat, natjecanje djeĉjih zborova, Poţega, 16. travnja 2016.

Radmila Bocek i Zbor Glazbene škole Karlovac, korepetitor Ognjen Gravora,

prof.

Adria Cantat, natjecanje mješovitih i ţenskih zborova u Šibeniku,28. svibnja

2016.

Radmila Bocek i Zbor Glazbene škole Karlovac, korepetitor Ognjen Gravora,

prof.

54. Hrvatsko natjecanje uĉenika i studenata glazbe i plesa HDGPP,

13. – 21. veljaĉa 2016. regionalno natjecanje

12. – 19. oţujka 2016. drţavno natjecanje

Kaja Farszky, prof. (Marko Pavlaković, Karlo Kralj) korepetitor Ana Obrovac,

prof.

Tihomir Bokun, prof (Andro Mark Kovaĉevski, Tin Malinar, Dominik Ĉavlović,

Mateja Brajdić)

Ivor Reljić, prof. (Mak, Planinac, Alan Miljak, Patrik Rade) korepetitor Ana

Obrovac, prof.

Robert Pajić, prof. (Nikola Paulić, Marko Sumina, Martin Pavlaković)

korepetitor Nikica Marĉetić, prof.

Ivan Masten, prof. (Tin Brnardić, Ivan Prekratić, Lovro Boţić) korepetitor

Ognjen Gravora, prof.

Boţidar Kriţan, prof. (Petra Domšić, Vito Butković, Petra Domšić, Marta

Zovko) korepetitor Nikica Marĉetić, prof.

Lana Ćosić, prof. (Silvija Brnardić, Lea Vorkapić, Nika Jeţ, Marta Lugarić)

korepetitor Ana Obrovac, prof.

Boris Kolarić, prof. mentor (Marin Komadina, Filip Mikić, Tomislav Troha,

Antonela Kruţić, Daren Pavletić, Filip Dujmović), korepetitor Ana Obrovac,

prof.

Zlatko Prpić, prof. mentor (Stjepan Magdić, Matija Mateša, Dorijan

Mavrović)

Tomislav Krvarić, prof. mentor (Dino Spudić, Leonardo Pavina)

Vedran Mikić, prof. (Tomislav Špehar)

Štefan Polgar, prof. (Klara Sekendek), korepetitor Ana Obrovac, prof.

Nikola Ćeran, prof. (Svan Vinski, Hana Volner, Tia Iskrić, Dominik Kovaĉić,

Jakov Šare, Bruno Pleše, Dino Plavetić)

Ţeljka Stojanov, prof. mentor (Joško Stojanov, Ana Paula Loretin),

Page 20: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

19

korepetitor Monika Trgovĉević, prof.

53. Hrvatsko natjecanje uĉenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI, 3.

– 8. studenog 2015. – Komorni sastav škole nast. Nikole Ćerana

3. – 8. studenog 2015. – Komorni sastav duo saksofona nast. Boris Kolarić

Međunarodna natjecanja:

4. međunarodno pjevaĉko natjecanje Lav Mirski, Osijek, svibanj 2016. – Ante

Petković, prof. mentor (Dina Jularić, Ivana Juĉević), Radmila Bocek, prof.

(Paloma Pavan, Karla Ana Sabljak, Lucija Klarić)

Međunarodno takmiĉenje solo pevaĉa Vera Kovač Vitkai, Novi Sad (Srbija)

6. – 8. studeni 2015. - Ante Petković, prof. mentor (Dina Jularić, Ivana

Juĉević), Radmila Bocek, prof. (Paloma Pavan, Karla Ana Sabljak, Lucija

Klarić)

Međunarodno takmiĉenje solo pevaĉa „Lazar Jovanović“, Beograd (Srbija),

prosinac 2015. - Ante Petković, prof. mentor (Dina Jularić, Ivana Juĉević)

9. Međunarodni festival solo pjevaĉa Bruna Špiler, Herceg Novi (Crna Gora),

oţujak 2015. - Ante Petković, prof. mentor (Dina Jularić, Ivana Juĉević)

13. Međunarodno takmiĉenje Davorin Jenko, Beograd, 13. – 18. veljaĉe

2016. –

Boris Kolarić, prof. mentor (Tomislav Troha, Antonela Kruţić, Daren Pavletić,

Filip Dujmović), korepetitor Ana Obrovac, prof.

Tihomir Bokun, prof. (Tin Malinar, Andro Mark Kovaĉevski) korepetitor

Ognjen Gravora, prof.

Ivor Reljić, prof. (Mak Planinac, Alan Miljak, Patrik Rade) korepetitor Ana

Obrovac, prof.

Boţidar Kriţan, prof. (Alma Planinac, Marta Zovko) korepetitor Nikica

Marĉetić, prof.

Lana Ćosić, prof. (Marta Lugarić) korepetitor Ana Obrovac, prof.

Međunarodn natjecanje drvenih puhaĉa u Poţarevcu (Srbija), 15. – 18.

travnja 2016.

Boris Kolarić, prof. mentor (Tomislav Troha, Antonela Kruţić, Daren Pavletić,

Filip Dujmović), korepetitor Ana Obrovac, prof.

Ivor Reljić, prof. (Mak Planinac, Alan Miljak, Patrik Rade) korepetitor Ana

Obrovac, prof.

41. Međunarodni susret harmonikaša, Pula, travanj 2016.

Tomislav Krvarić, prof. mentor (Dino Spudić, Leonardo Pavina)

3. Međunarodno mješovito natjecanje glazbenika Bistrički zvukolik, Marija

Bistrica, svibanj 2016.

Boris Kolarić, prof. mentor (Tomislav Troha, Antonela Kruţić, Daren Pavletić,

Filip Dujmović), korepetitor Ana Obrovac, prof.

Tihomir Bokun, prof. (Andro Mark Kovaĉevski) korepetitor Ognjen Gravora,

prof.

Zlatko Prpić, prof. mentor (Stjepan Magdić)

Međunarodno natjecanje puhaĉa Varaţdin, 23. – 26- oţujka 2016.

Boris Kolarić, prof. mentor (Tomislav Troha, Antonela Kruţić, Daren Pavletić,

Filip Dujmović), korepetitor Ana Obrovac, prof.

Tihomir Bokun, prof. (Tin Malinar, Andro Mark Kovaĉevski) korepetitor

Ognjen Gravora, prof.

Page 21: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

20

Ivor Reljić, prof. (Mak Planinac, Alan Miljak, Patrik Rade) korepetitor Ana

Obrovac, prof.

Lana Ćosić, prof. (Marta Lugarić i Nika Jeţ) korepetitor Ana Obrovac, prof.

XXII. Lions´Grand Prix – međunarodno natjecanje glazbene mladeţi

Hrvatske, Rijeka, 20. oţujak 1.travanj 2016.

Finale 10. – 20 travnja 2016.

Boris Kolarić, prof. mentor (Tomislav Troha, Daren Pavletić, Marina

Komadina, Antonela Kruţić), korepetitor Ana Obrovac, prof.

Ţeljka Stojanov, prof. mentor (Joško Stojanov)

11. Festival flavtistov Slovenije, svibanj 2016., Zagorje ob Savi

Lana Ćosić, prof. (Marta Lugarić i Nika Jeţ) korepetitor Ana Obrovac, prof.

- Natjecanje mladih glazbenika Sonus op.2, kraj veljaĉe 2016.

Tena Bunĉić, prof. (Luka Krĉelić)

Lana Bradaĉ, prof. (Nika Pleša)

Marijana Pajić, prof. (Ivan Arlešić)

7. Međunarodno gitaristiĉko i violinistiĉko natjecanje Porečki Tirando,

oţujak 2016.

Vedran Mikić, prof. (Tomislav Špehar)

Ţeljka Stojanov, prof. mentor (Joško Stojanov)

12. Mednarodno sreĉanje harmonikarjev, Beltinci (Slovenija), svibanj 2016. –

Tomislav Krvarić, prof. mentor (Dino Spudić, Leonardo Pavina)

Međunarodno natjecanje mladih pijanista Zlatko Grgošević, Sesvete, svibanj

2016.

Lana Bradaĉ, prof. (Nika Pleša)

Marijana Pajić, prof. (Lea Goršić)

Vremenik Listopad 2015. – lipanj 2016.

Troškovnik

Za troškove kotizacija uĉenika i dnevnica profesora na regionalnim i

međunarodnim natjecanja sredstva osigurava škola (60 000 kn)

Putne troškove i smještaja uĉenika troškove snose roditelji.

Za drţavno natjecanje sredstva osigurava MZOS

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje izvedbe te samovrednovanje uĉenika

Evaluacija procjenjivaĉkih sudova i osvojene nagrade na natjecanjima

Page 22: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

21

GLAZBENI LISTOPAD

Cilj - namjena

Prezentiranje i prenošenje znanja i iskustva javnog muziciranje sadašnjih

uĉenika, bivših uĉenika i nastavnika Glazbene škole Karlovac te

populariziranje glazbe i educiranje zainteresiranih uĉenika, nastavnika i

ljubitelja glazbe

Druţenje uĉenika i nastavnika i poticaj i motivacija za uĉenike

Ishodi Popularizacija scensko glazbene umjetnosti

Razviti komunikacijske vještine putem umjetniĉkog izraza

Izraziti i oblikovati ideje, iskustva, osjećaje i doţivljaje u razliĉitim

umjetniĉkim oblicima

Upoznati, rabiti i vrednovati razliĉite izvore, medije, tehnološke postupke i

naĉine izraţavanja za oblikovanje i predstavljanje umjetniĉkih iskaza

Nositelj Uĉenici i nastavnici Glazbene škole Karlovac

Način realizacije

Priprema i izvođenje tri koncerta i jedne video projekcije za uĉenike i

nastavnike škole, roditelje i ostale

Vremenik 15. listopada 2015.– Koncert studenata

17. listopada 2015.– Projekcija koncerta Europskog simfonijskog orkestra

mladih Szczecin 2015 odrţanog 15. srpnja 2015. u Poljskoj

22. listopada 2015. – Koncert uĉenika

29. listopada 2015. – Koncert profesora

Troškovnik Troškovi izrade radnih i promotivnih materijala, 3 000 kn

Način vrednovanja Individualna procjena usvojenih novih znanja

Zajedniĉka analiza i evaluacija ponuđenih sadrţaja

EDUKATIVNI STUDENI

Cilj - namjena

Prezentiranje i prenošenje znanja i iskustava

Upoznavanje novih postignuća na podruĉju prouĉavanja ljudskog glasa i

instrumenata

Upoznavanje s najboljim svjetskim glazbenim ostvarenjima na koncertno-

opernim matinejama subotom

Upoznavanje sa scenskim pokretom i glumom

Druţenje uĉenika i nastavnika i poticaj i motivacija za uĉenike

Ishodi Popularizacija scensko glazbene umjetnosti

Konstruktivna kritiĉka analiza, komparacija raznih glazbenih izvedbi

Nositelj Nastavnici: Robert Pajić, Radmila Bocek, Ante Petković, Sven Buić, Kaja

Farszky, Maja Zec i Monika Trgovĉević

Način realizacije

Priprema i predstavljanje ĉetiri odgojno-obrazovne popularne teme o

glazbenom umjetniĉkom izriĉaju

Vremenik 7. studenoga 2015. – Edukativna subota u Glazbenoj školi Karlovac, Robert

Pajić

14. studenoga 2015. – Edukativna subota u Glazbenoj školi Karlovac,

Radmila Bocek i Ante Petković

21. studenoga 2015. – Edukativna subota u Glazbenoj školi Karlovac, Sven

Buić i Kaja Farszky

Page 23: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

22

28. studenoga 2015. – Edukativna subota u Glazbenoj školi Karlovac, Maja

Zec i Monika Trgovĉević

Troškovnik Troškovi izrade radnih i promotivnih materijala, 2 000 kn

Način vrednovanja Individualna procjena usvojenih novih znanja

Zajedniĉka analiza i evaluacija izvedbe

Broj posjetitelja na događajima otvorenima za javnost i popraćenost medija

HUMANITARNI KONCERTI JAK KAO JAKOV

Cilj - namjena

Omogućiti uĉenicima da uvjeţbani program prezentiraju široj publici

razliĉitih generacija, ali i da svojim humanitarnim radom doprinesu

društvenoj zajednici.

Ishodi Potaknut će uĉenike da sudjeluju u ţivotu šire društvene zajednice s

humanitarnom svrhom.

Razvit će poštovanje i empatiju prema razliĉitima i razvijati bolje

međuljudske odnose.

Stjecanje novog iskustva u lokalnoj zajednici.

Uĉenici će stjecanje vještinu izvođenja glazbenih djela i razvijati kreativne,

umjetniĉke interpretacije, osposobit će se za javne nastupe u novim

sredinama, izgrađivati samopouzdanja i savladavati treme.

Nositelj Marija Barać uz podršku drugih nastavnika i uĉenika

Način realizacije Odrţavanje dva koncerta u Ţitnoj kući u Karlovcu

Vremenik 19. prosinca 2015.

Jedna subota u oţujku 2016.

Troškovnik Troškovi izrade promotivnih materijala

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje izvedbe

Broj posjetitelja na događajima otvorenima za javnost i popraćenost medija

OTVORENI TJEDAN

Cilj - namjena

Predstaviti uĉenicima 1. i 2. razreda karlovaĉkih osnovnih škola sve

instrumente koji se uĉe u glazbenoj školi i motivirati ih na upise u glazbenu

školu

Prikazati uĉenicima 7. i 8. razreda te uĉenicima srednjih škola satove

pjevanja kroz radionicu solo pjevanja

Prezentacija instrumenata za 1. razred pripremne

Sudjelovanje uĉenika u prezentaciji i promociji rada Glazbene škole

Karlovac

Ishodi Vjeţbati organizacijske vještine i sposobnosti glazbenog i verbalnog

izraţavanja svojeg mišljenja

Osvještavanje pozitivnog stava o glazbenoj umjetnosti

Nositelj Uĉenici i nastavnici Glazbene škole Karlovac

Način realizacije

Koncerti za 2 – 3 razreda uĉenika (10 – 15 koncerata tijekom tjedan dana)

Dvodnevna radionica solo pjevanja – Ante Petković i Radmila Bocek

Vremenik 9. – 13. svibnja 2016.

Page 24: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

23

Troškovnik Troškovi izrade promotivnih materijala

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje izvedbe, samovrednovanje uĉenika,

vrednovanje nastavnika i uĉenika karlovaĉkih osnovnih škola, broj

novoupisanih uĉenika u Glazbenu školu Karlovac u idućoj školskoj godini

PREDSTAVLJANJE MATURANATA GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC

GENERACIJE 2015./2016.

Cilj - namjena

Predstaviti roditeljima i široj publici glazbena ostvarenja i uspjeh

maturanata generacije 2015./2016. Glazbene škole Karlovac

Ishodi Sudjelovati u koncertnom ţivotu Grada, zastupati ideju otvorenosti škole

prema lokalnoj zajednici.

Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i

vrednovanja svojih i tuđih glazbenih izvedbi.

Nositelj Maturanti i mentori generacije 2015/2016 Glazbene škole Karlovac

Način realizacije

Zajedniĉki koncert maturanata u GK Zorin dom (program, organizacija

nastupa, uređenje pozornice, promidţba), kraj lipnja 2016.

Koncert svakog pojedinog maturanta u Glazbenoj školi Karlovac, tijekom

lipnja 2016.

Koncert pojedinih maturanata u Ogulinu i u Jastrebarskom, tijekom lipnja

2016.

Vremenik Lipanj 2016.

Troškovnik 1 000 kn (uređenje pozornice, video-zid, prijevoz instrumenata, snimanje)

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje izvedbe te samovrednovanje uĉenika

Vrednovanje roditelja i publike tijekom javnog nastupa te popraćenost

medija

PROMENADNA PRIČA NA TEMU ZVUKA

Cilj - namjena

Koncert i glazbena prezentacija u okviru projekta Art&KA

Promovirati Glazbenu školu i predstaviti uĉenike i glazbene sastave široj

publici

Omogućiti uĉenicima da steknu iskustvo nastupima na otvorenom prostoru

improviziranim muziciranjem u neposrednom kontaktu s publikom

Edukacija publike o naĉinu nastanka i upotrebi zvuka

Sudjelovati u kulturnom ţivotu grada Karlovca

Ishodi Potaknut će uĉenike da sudjeluju u kulturnom ţivotu šire društvene

zajednice.

Stjecanje novog iskustva u lokalnoj zajednici kojima će razvijati bolje

međuljudske odnose.

Uĉenici će stjecati vještinu izvođenja glazbenih djela i razvijati kreativne,

umjetniĉke interpretacije, osposobit će se za javne nastupe u novim

sredinama, izgrađivati samopouzdanja i savladavati treme.

Nositelj Glazbena škola, Udruga Carpe Diem, Turistiĉka zajednica Grada Karlovca

Način realizacije

Subotnji koncert na Promenadi uz ozvuĉenje vanjske pozornice

Sudjelovanje uĉenika i nastavnika Glazbene škole Karlovac i Big Band

Page 25: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

24

orkestra grada Karlovca

Vremenik 19. rujna 2015.

Troškovnik Troškovi izrade promotivnog materijala

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje izvedbe te samo vrednovanje uĉenika

Vrednovanje roditelja i publike tijekom javnog nastupa i popraćenost

medijima

PROMOTIVNO-EDUKATIVNI KONCERTI

U OGULINU, JASTREBARSKOM I DUGA RESI

Cilj - namjena

Suradnja s uĉenicima i nastavnicima glazbenih škola u Jastrebarskom,

Ogulinu i Duga Resi “Odaberi svoje glazbalo”

Promovirati rad i glazbena postignuća u drugim sredinama

Ishodi Motivirati uĉenike za sudjelovanje u glazbenom ţivotu razliĉitih sredina

Motivacija i nagrada uspješnim uĉenicima Glazbene škole Karlovac da

pokaţu vršnjacima usvojena glazbena znanja i vještine

Nositelj

Nastavnici i uĉenici Glazbene škole Karlovac (ovisno o mogućnostima i

Karlovaĉki komorni orkestar)

Način realizacije

Organizacija koncerata uĉenika s tematskim edukativnim sadrţajima

(upoznajte glazbala, velike skladatelja, glazbeno-stilska razdoblja)

Putovanje autobusom u glazbene i osnovne škole u navedenim mjestima

Vremenik Oţujak – svibanj 2015.

Troškovnik 6 000,00 kn (škola snosi troškove za autobus i dnevnice nastavnicima)

Troškovi izrade promotivnih materijala

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje izvedbe te samovrednovanje uĉenika

Vrednovanje roditelja i publike tijekom javnog nastupa

KONCERTI GOSTUJUĆIH UMJETNIKA

KONCERTI STUDENATA I DIPLOMANATA MUZICKIH AKADEMIJA

Cilj - namjena

Obogatiti karlovaĉku koncertnu sezonu koncertima za uĉenike i građane

Upoznavanje uĉenika s cijenjenim umjetnicima

Ishodi Proširiti iskustvo slušanja i doţivljaja glazbe te odgajanje uĉenika Glazbene

škole kao koncertne publike

Nositelj

Glazbena škola Karlovac, Muziĉka akademija u Zagrebu

Gostujući umjetnici

Način realizacije Do 5 koncerata tijekom školske godine

Vremenik Tijekom šk. god. 2015/16.

Troškovnik 2 000 kn (reprezentacija, cvijeće)

Način vrednovanja Vrednovanje glazbenog doţivljaja i glazbene kritike u medijima

Page 26: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

25

9. ŠKOLSKO NATJECANJE MLADIH PIJANISTA

Cilj - namjena

Poticaj kreativnosti i motivacije za uĉenike koji ţele napredovati i proširiti

okvire redovne nastave

Otkrivanje posebno nadarenih uĉenika

Struĉno usavršavanje nastavnika kroz razmjenu pedagoških iskustava i

spoznaja

Ishodi Konstruktivna kritiĉka analiza, komparacija i vrednovanje svojih i tuđih

glazbenih izvedbi

Motiviranje uĉenika za aktivno sudjelovanje u umjetniĉkom ţivotu

Nositelj Odjel za glasovir i orgulje

Proĉelnica Ljiljana Borĉić, prof. Mentor

Način realizacije

Natjecanju prethodi priprema zbornika natjecanja s najavom svih

natjecatelja po kategorijama

Tijekom dva dana odvija se natjecanje nakon kojeg slijedi završni koncert s

najuspješnijim natjecateljima i podjela priznanja

Organizacijski odbor: Ljiljana Borĉić, prof., Jelena Boţiĉević, prof.

Ocjenjivaĉki sud: Ljiljana Borĉić, prof. mentor-predsjednica

Ĉlanovi: prema dogovoru nastavnika prije natjecanja

Kategorije natjecatelja: I. – VI. kategorija su uĉenici od 1. – 6. razreda OGŠ, a

VII. kategorija uĉenici SGŠ (A, B, C i D – od 1. – 4. srednje)

Propozicije: izvedba 2 (1. i 2. kat.) ili 3 skladbe (ostale kategorije) od kojih je

jedna zadana

Vremenik 20. - 24. travanj 2016.

Troškovnik

6 000 kn (škola snosi troškove za tiskanje knjiţica natjecanja i poklone svim

natjecateljima)

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje izvedbe te samo vrednovanje uĉenika

Bodovanje svakog natjecatelja i rangiranje po kategoriji

2. ŠKOLSKO NATJECANJE GITARISTA

Cilj - namjena

Poticaj kreativnosti i motivacije za uĉenike koji ţele napredovati i proširiti

okvire redovne nastave iz gitare

Otkrivanje posebno nadarenih uĉenika

Struĉno usavršavanje nastavnika kroz razmjenu pedagoških iskustava i

spoznaja

Ishodi Konstruktivna kritiĉka analiza, komparacija i vrednovanje svojih i tuđih

glazbenih izvedbi

Motiviranje uĉenika za aktivno sudjelovanje u umjetniĉkom ţivotu

Nositelj

Odjel HPG GŠ Karlovac

Proĉelnik: Tomislav Krvarić, prof. mentor

Način realizacije

Natjecanju prethodi priprema zbornika natjecanja s najavom svih

natjecatelja po kategorijama.

Tijekom jednog dana odvija se natjecanje uĉenika GŠ i objava završnih

rezultata te drugog dana završni koncert gitarista i dodjela priznanja svim

natjecateljima

Organizacijski odbor: Ambrozije Puškarić, prof., Tena Bunĉić, prof, Jelena

Boţiĉević, prof.

Page 27: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

26

Ocjenjivaĉki sud: Ambrozije Puškarić, prof. – predsjednik

Ĉlanovi: svi nastavnici gitare

Kategorije natjecatelja: I. – VI. kategorija su uĉenici od 1. – 6. razreda OGŠ, a

VII. kategorija uĉenici SGŠ (A, B, C i D – od 1. – 4. srednje)

Propozicije: izvedba 2 (1. i 2. kat.) ili 3 skladbe (ostale kategorije) od kojih je

jedna zadana

Vremenik 20. – 22. travnja 2016.

Troškovnik

4 000 kuna (škola snosi troškove za tiskanje knjiţica natjecanja i poklone

svim natjecateljima)

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje izvedbe te samo vrednovanje uĉenika

Bodovanje svakog natjecatelja i rangiranje po kategoriji

4. KLAVIRSKA SMOTRA TEORETIČARA, OBLIGATISTA I ORGULJAŠA

Cilj - namjena

Stjecanje vještina izvođenja glazbenih djela i razvijanje kreativne,

umjetniĉke interpretacije uĉenika kojima klavir nije glavni predmet

Javna prezentacija naĉina rada Glazbene škole Karlovac

Ishodi Razviti samopoštovanje, samopouzdanje i svijest o vlastitim sposobnostima

te mogućnostima njihova razvoja stvaralaĉkim aktivnostima.

Osposobljavanje uĉenika za javne nastupe (ponašanje na pozornici) i

savladavanje treme.

Razviti motivaciju za postizanje boljih rezultata i napredovanje u sviranju

klavira.

Nositelj Nastavnici individualne nastave klavira i uĉenici

Način realizacije Jednodnevna smotra – koncert uĉenika s izvedbom 1 – 2 slobodno

odabrane skladbe

Vremenik 27. travnja 2016.

Troškovnik Troškovi izrade radnog materijala

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje izvedbe te samovrednovanje uĉenika

2. ŠKOLSKO NATJECANJE UČENIKA SOLFEGGIA

Cilj - namjena

Poticaj kreativnosti i motivacije za uĉenike koji ţele napredovati i proširiti

okvire redovne nastave iz solfeggia

Otkrivanje posebno nadarenih uĉenika

Struĉno usavršavanje nastavnika kroz razmjenu pedagoških iskustava i

spoznaja

Ishodi Konstruktivna kritiĉka analiza, komparacija i vrednovanje svojih i tuđih

glazbenih znanja i pjevanja primjera.

Motiviranje uĉenika za teorijske discipline.

Nositelj

Teoretski odjel GŠ Karlovac,

Proĉelnik: Katarina Bernik, prof.

Način realizacije

Tijekom jednog dana odvija se natjecanje uĉenika osnovne Glazbene škole

Karlovac nakon kojeg slijede završni rezultati i nagrade uĉenicima

Organizacijski odbor: Katarina Bernik, prof., Ljiljana Šĉedrov, prof., Bruno

Belanĉić, prof. Dobrana Karaica, Jelena Boţiĉević, prof.

Page 28: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

27

Ocjenjivaĉki sud: Bruno Belanĉić, prof.-predsjednik

Ĉlanovi: svi nastavnici teoretskog odjela

Kategorije natjecatelja: I. – VI. kategorija su uĉenici od 1. – 6. razreda OGŠ, a

VII. kategorija uĉenici SGŠ (A, B, C i D – od 1. – 4. srednje)

Vremenik 19. – 20. svibnja 2016.

Troškovnik

4 000 kuna (škola snosi troškove za tiskanje knjiţica natjecanja i poklone

svim natjecateljima)

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje izvedbe te samovrednovanje uĉenika

Bodovanje svakog natjecatelja i rangiranje po kategoriji

STRUČNE EKSKURZIJE UČENIKA I NASTAVNIKA

Cilj - namjena

Sudjelovanje uĉenika u kvalitetnom glazbenom i koncertnom ţivotu i

upoznavanje hrvatskih najznaĉajnijih glazbenih intitucija

Ishodi Doţivljaj ţivih glazbenih izvedbi, upoznavanje hvatskih i međunarodnih

umjetnika interpreta

Stjecanje pozitivnih navika posjeta koncertima i proširenje i obogaćenje

glazbenog ukusa i estetskih kriterija

Nositelj Odjel za teorijske glazbene predmete i uĉenici srednje škole

Način realizacije

Planira se odlazak na dvije operu u HNK i dva koncert u KD Lisinski tijekom

cijele školske godine

Organizacija autobusa za uĉenike i zainteresirane nastavnike

Vremenik studeni 2015. - lipanj 2016.

Troškovnik

Troškove plaćaju uĉenici i nastavnici (troškovi putovanja i cijene ulaznica za

koncerte bit će izraĉunati naknadno)

1000 kn po odlasku uz participaciju uĉenika

Način vrednovanja Individualna procjena usvojenih novih znanja

USAVRŠAVANJA ZA UČENIKE I NJIHOVE MENTORE

Cilj - namjena

Kontinuirano, struĉno, pedagoško-metodiĉki usavršavanje kvalitete rada s

uĉenicima s ciljem postizanja što boljeg uspjeha i usavršavanja darovitosti

Zainteresirati uĉenike za teoretske discipline, povezivanje usvojenih

teoretskih znanja kroz analizu poznatih skladbi i poticanje individualnog

stvaralaštva uĉenika *

Ishodi Popularizacija scensko glazbene umjetnosti

Konstruktivna kritiĉka analiza, komparacija raznih glazbenih izvedbi

Nositelj

Lana Bradaĉ, prof. (Marina Đoković)

Boris Kolarić, prof. mentor (Tomislav Troha, Filip Dujmović i Antonela

Kruţić)

Lana Ćosić, prof. (Marta Lugarić)

Teorijski odjel (renesansni ansambl Minstrel za uĉenika i nastvanike i

Predavanje prof. Tihomira Petrovića „Od pojma mnogostranosti do

glazbenoga djela“ za uĉenike srednje škole (harmonija 2. – 4. srednje))*

Page 29: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

28

Način realizacije

Aktivno sudjelovanje na Zimskoj školi Udruge Clavis (4. – 9. 1. 2016.)

(Uĉenica: Marina Đoković)

Aktivno sudjelovanje na seminaru Škola u Jaski (30. 3. – 2. 4. 2016.)

(Tomislav Troha, Filip Dujmović i Antonela Kruţić)

Aktivno sudjelovanje na seminaru 11. Festival flautista Slovenije (Marta

Lugarić)

Seminar renesanske glazbe ansambla Minstrel, upoznavanje s renesansnim

razdobljem općenito i o glazbi tog vremena te izvedbe renesansnih skladbi

s komentarima.

Predavanje prof. Tihomira Petrovića povezuje solfeggio, harmoniju i

glazbene oblike i kroz korištenje modulacijske harmonijske progresije

pokazuje mogućnost stvaranja glazbenoga djela (tehnika ciaccone i/ili

passacaglie), a traje 2 školska sata.

Vremenik Šk. god. 2015./16.

Troškovnik

Dnevnice profesora osigurava škola

Troškove kotizacije, puta i smještaj uĉenika snose roditelji.

Način vrednovanja Praćenje rezultata rada kroz obrazovne rezultate uĉenika na javnim

nastupima i natjecanjima

SURADNJA S GRADSKIM INSTITUCIJAMA

Cilj - namjena

Promovirati Glazbenu školu i predstaviti uĉenike i glazbene sastave široj

publici

Omogućiti uĉenicima da steknu iskustvo nastupima na otvorenom prostoru

improviziranim muziciranjem u neposrednom kontaktu s publikom

Sudjelovati u kulturnom ţivotu Karlovca

Ishodi Motivirati uĉenike za sudjelovanje u glazbenom ţivotu razliĉitih sredina

Motivacija i nagrada uspješnim uĉenicima Glazbene škole Karlovac da

pokaţu vršnjacima usvojena glazbena znanja i vještine

Nositelj Uĉenici i nastavnici Glazbene škole Karlovac

Način realizacije

Prigodni koncerti uĉenika i profesora Glazbene škole Karlovac, Malog

djeĉjeg zbora i Orkestra udaraljkaša Glazbene škole Karlovac:

Noć muzeja, 30. sijeĉnja 2016.

Dan Gradske knjiţnice IGK, proslava 60 godina djeĉjeg odjela, 1. oţujka

2016.

Vremenik Školska godina 2015./2016.

Troškovnik Tisak radnog i promotivnog materijala

Način vrednovanja Procjena kvalitete postignuća Škole, napredak uĉenika, edukacija nastavnika

i primjena kvalitetnijih metoda rada prilagođenih potrebama uĉenika

Page 30: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

29

PODRUČJE RAZVOJA NASTAVNIKA

PREDAVANJA/SEMINARI ZA NASTAVNIKE U ORGANIZACIJI GŠ KARLOVAC

Cilj – namjena

Predavanje Darka Stipeševića „Održavanje instrumenta“ namijenjeno je

uĉenicima i nastavnicima gudaĉkog odjela osnovne i srednje glazbene škole

s ciljem da uputi uĉenike u umijeće gradnje i naĉina odrţavanja glazbala i

kroz to njihovu vrijednost

Predavanje Laure Vađon „Barokna interpretacija“ namijenjeno je svim

nastavnicima i uĉenicima s ciljem da ukaţe na postojanje razliĉitih shvaćanja

interpretacije baroknih skladbi i argumentirano vrednuje razliĉite glazbene

pristupe, a kroz to bi i slušatelji mogli oblikovati vlastito mišljenje o ovoj

problematici.

Julija Bal, prof. klavira na Umjetniĉkoj akademiji u Novom Sadu

Ishodi Prepoznati mogućnost cjeloţivotnog uĉenja.

Proširiti iskustvo slušanja i doţivljavanja glazbe te odgajanje uĉenika

Glazbene škole.

Nositelj Glazbena škola Karlovac

Način realizacije

Organizacija gudaĉkog odjela: 2 predavanja

-predavanje graditelja violina Darka Stipeševića „Održavanje instrumenta“

za nastavnike i uĉenike gudaĉkog odjela

- predavanje prof. Laure Vađon „Barokna interpretacija“ za sve

zaonteresirane nastavnike i uĉenike GŠ

Predavanje Julije Bal, prof. klavira na Umjetniĉkoj akademiji u Novom Sadu,

23. travnja 2016.

Vremenik Šk. god. 2015/16. (u dogovoru s predavaĉima)

Troškovnik Honorar predavaĉima i reprezentacija (4 000 kn)

Način vrednovanja Individualna procjena usvojenih novih znanja

Analiza i procjena odabira i primjene glazbene tehnike i interpretacije

baroknih skladbi u nastavi i radu s uĉenicima

ŢUPANIJSKI I STRUČNI AKTIVI ŠKOLE

Cilj - namjena

Sudjelovanje u obrazovnom procesu Škole i organizaciji nastave tijekom

nastavne godine

Ishodi Prepoznati mogućnost cjeloţivotnog uĉenja.

Razviti samopoštovanje, samopouzdanje i svijest o vlastitim sposobnostima

te mogućnostima razvoja stvaralaĉkim aktivnostima

Nositelj Nastavnici pojedinih odjela Škole i proĉelnici

Način realizacije

Struĉni aktivi, na poziv proĉelnika odjela, sastaju se 4 – 6 puta godišnje

prema potrebi struĉno-metodiĉkih pitanja: uspjesi i problemi s uĉenicima,

unapređivanje i organizacija nastave, razmjena pedagoškog i metodiĉkog

iskustva

Nastavnici, nakon prisustvovanja struĉnim seminarima, obvezno izvještavaju

struĉni aktiv o tijeku seminara i novostima u struci

Page 31: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

30

Struĉni aktivi donose godišnji plan odjela na temelju individualnih godišnjih

planova nastavnika te predlaţu koncerte i seminare koje ţele organizirati u

Školi

Aktivno sudjeluju u organizaciji promidţbenih koncerata za upise uĉenika u

glazbenu školu

Zakljuĉke sjednica struĉnih aktiva iznosi proĉelnik na sastancima ravnatelja

s proĉelnicima

Vremenik Šk. god. 2014/15.

Troškovnik

Način vrednovanja Usporedba godišnjih planova odjela i realizacija te analiza i evaluacija

uspjeha uĉenika na javnim nastupima i u savladavanju nastavnog gradiva

STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA (SEMINARI, RADIONICE I DR.)

Cilj - namjena

Kontinuirano, struĉno, pedagoško-metodiĉki i psihološko usavršavati

obrazovanje nastavnika s ciljem

Nositelj

Voditelji stuĉnih aktiva, voditelji struĉnih vijeća, svi nastavnici Škole,

ravnateljica

Predavaĉi, struĉni suradnici

Ishodi Usvajanja novih spoznaja koje će utjecati na kvalitetu profesionalnog

razvoja nastavnika i kvalitetu rada s uĉenicima

Način realizacije

Seminari u organizaciji MZOS-a

Seminari u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje

1. svi profesori

Seminari u organizaciji HDGPP-a:

Pasivno sudjelovanje na predavanju: Tihomir Bokun, Darinka Drenjanĉević,

Tomislav Krvarić, Bruno Belanĉić, Dobrana Karaica, Ljiljana Šĉedrov, Ana

Ţgela, Zdravko Lonĉarić, Katarina Bernik, Sandro Rebić, Klavirski odjel, Tena

Bunĉić, Radmila Bocek, Vedran Mikić, Marija Barać, Ţeljka Stojanov, Mirna

Bolf

Pasivno sudjelovanje na predavanjima udruge Clavis za profesore klavira,

Zagreb, 4. – 9. sijeĉnja 2016.

Seminari u organizaciji HUZ-a: 4. Međunarodni simpozij za korusologiju Ars

Choralis Zbroska umjetnost – pjevanje – glas, Zagreb, 31. oţujka – 2. travnja

2016. (pasivno sudjelovanje Radmila Bocek i Ante Petković)

Seminari u organizaciji HUGIP-a, Poreĉ, studeni 2016. (pasivno sudjelovanje

Tena Bunĉić i Darinka Drenjanĉević)

Seminari u organizaciji Društva klarinetista (pasivno sudjelovanje Tihomir

Bokun)

Seminar flautista na 11. Festivalu flautista Slovenije, Zagorje ob Savinj

(Slovenija) svibanj 2016. (pasivno sudjelovanje Lana Ćosić)

te ostali struĉni seminari i radionice, predavanja, znanstveno popularne

tribine

Vremenik

Šk. god. 2015./16.

Page 32: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

31

Troškovnik Za struĉna usavršavanja nastavnika troškove snosi škola (30 000kn)

Način vrednovanja Struĉno usavršavanje nastavnika redovno se prati i uvjet je napredovanja u

zvanje mentora i savjetnika

Praćenje rezultata rada kroz obrazovne rezultate uĉenika na javnim

nastupima i natjecanjima

SURADNJA ŠKOLE S VANJSKIM INSTITUCIJAMA – MZOS, AZOO, HDGPP

Cilj - namjena

Informiranje i povezivanje GŠ sa svim razvojnim programima u cilju

unapređenja rada Škole i osobnog razvoja nastavnika i uĉenika

Ishodi Razviti samopoštovanje, samopouzdanje i svijest o vlastitim sposobnostima

te mogućnostima razvoja stvaralaĉkim aktivnostima

Nositelj

Predstavnici institucija - voditelji programa, viša struĉna savjetnica za

glazbene škole, vanjski suradnici, nastavnici, uĉenici, roditelji, ravnatelj

Način realizacije Seminari, neposredni razgovori, posjete Školi

Vremenik

Šk. god. 2015./16.

Troškovnik

Škola – za odlaske nastavnika na seminare (cca 2 000 kn)

Način vrednovanja Procjena kvalitete postignuća Škole, napredak uĉenika, edukacija nastavnika

i primjena kvalitetnijih metoda rada prilagođenih potrebama uĉenika

STRUČNA PUTOVANJA

Cilj - namjena

Struĉni posjet drugim gradovima s ciljem osobnog razvoja nastavnika

Team building

Nositelj Glazbena škola Karlovac

Način realizacije Organizirani posjet kulturnim institucijama u dva europska grada po

dogovoru

Vremenik Jedan izlet u svakom polugodištu

Troškovnik Troškove snose Glazbena škola Karlovac i nastavnici

Način vrednovanja Zajedniĉka analiza i vrednovanje

Page 33: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

32

PODRUČJE IZVANNASTAVNE SURADNJE

GODIŠNJAK GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC 2015./2016.

Cilj - namjena

Zbornik najznaĉajnijih aktivnosti Glazbene škole Karlovac za potrebe

prezentacije odgojno-obrazovnog rada svih djelatnika Škole i uspjeha

uĉenika

Pregled svih koncerata, nagrađenih uĉenika i njihovih mentora, maturanata,

djelatnika i suradnika

Prezent nositelja glazbene djetanosti Grada i Ţupanije

Ishodi Steći razumijevanje i osobnu odgovornost zastvaralaĉki prosec te moći

kritiĉki procijeniti trud vlastitog rada, drugih i skupine.

Razviti samopoštovanje, samopouzdanje i svijest o vlastitim sposobnostima

te mogućnostima razvoja stvaralaĉkim aktivnostima

Nositelj Glazbena škola Karlovac

Način realizacije

Baza svih aktivnosti Glazbene škole Karlovac u šk. god. 2015./2016.

Odabir najznaĉajnijih odgojno-obrazovniih i kuturnih aktivnosti Glazbene

škole Karlovac

Vremenik Lipanj 2016.

Troškovnik 1 000 kn

Način vrednovanja Vrednovanje aktivnosti Glazbene škole Karlovac kod osnivaĉa, suradnika i u

medijima

Samovrednovanje uĉenika i nastavnika i zajedniĉka analiza

TISKANJE NOTA KARLOVAČKIH SKLADATELJA

Cilj - namjena

Tiskanjem nota u seriji Karlovačka glazbena baština oţiviti glazbenu baštinu

karlovaĉkin skladatelja ili skladatelja koji su djelovali u Karlovcu i tako

omogućiti da odabrane skladbe postanu dio koncertnih programa

Izdanja su neprofitabilna i namijenjena uporabi u nastavi u našoj školi i

ostalim glazbenim školama u Hrvatskoj

Ishodi Uoĉiti i opisati znaĉajke glazbenoga djela i stilskih razdoblja unutar

društveno-povijesnoga karaktera

Ukazati na vrijednost karlovaĉkih skladatelja te jaĉati pripadnost hrvatskoj

kulturi

Nositelj Glazbena škola Karlovac

Način realizacije

Izrada nota na raĉunalnom programu (nastavnici Glazbene škole) te tiskanje

u izdavaĉkoj kući prema najpovoljnijoj ponudi

Predlaţemo tiskanje Klavirskog tria Dubravka Stahuljaka i Misu Franza

Zihaka i Sabrana djela Zdravka Lonĉarića

Vremenik Tijekom 2016.

Troškovnik 8 000 kn (raĉunalna izrada partiture i tiskanje)

Način vrednovanja Izvedba tiskanih skladbi u nastavi i na koncertima

Page 34: ŠKOLSKI KURIKULUM GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC ZA … · vrijednu izvedbu glazbenog djela Jaĉanje konstruktivne kritike prema vlastitom radu, analize, komparacije i vrednovanja svojih

33

SADRŢAJ

Uvod ............................................................................................................................................ 1. str.

Uvjeti u kojima se realizira školski kurikulum ......................................................................... 2. str.

Plan izrade školskog kurikulum ................................................................................................ 3. str.

Prioritetni projekti škole ............................................................................................................ 5. str.

Područje razvoja učenika ......................................................................................................... 13. str.

Područje razvoja nastavnika .................................................................................................... 29. str.

Područje izvannastavne suradnje ............................................................................................ 32. str.