Kovalenta bindningar, elektronegativitet och .Kovalent bindning (elektronparbindning)--- - - --ClCl-

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kovalenta bindningar, elektronegativitet och .Kovalent bindning (elektronparbindning)--- - - --ClCl-

 • Niklas Dahrn

  Kovalenta bindningar, elektronegativitet och elektronformler

 • Innehll

  Opolra kovalentabindningar Polrakovalentabindningar Elektronegativitet Pauling-skalan Elektronformler Strukturformler Dubbelbindningar Trippelbindningar

 • Indelning av kemiska bindningar

  Kemiskabindningar

  Jonbindning Bindningarmellanjonernaienjonfrening(salt)

  Metallbindning Bindningarmellanmetallatomernaienmetall

  Kovalentabindningar Bindningarmellanatomernaienmolekyl

  Intermolekylrabindningar

  Bindningarmellanolikamolekyler

  Bindningarmellanjonerochmolekyler

  Bindningarmellanolikadelaristoramolekyler

 • Kovalent bindning (elektronparbindning)

  --

  --

  --

  --Cl Cl

  --

  --

  --

  ..........Enattraktionuppstrmellandepositivtladdadeatomkrnornaochdenegativtladdadeelektronernasomfinnsmellanatomkrnorna.

  + +

  Kovalentbindning:Enkovalentbindninginnebratt2atomerdelarpvalenselektroner.Atomernahllsihopmedvarandraeftersomdetuppstrenattraktionmellandebdaatomkrnornaspositivaladdningochdedeladevalenselektronernanegativaladdning.

  Energinsnks:Nrkovalentabindningaruppstrsnksenerginhosdeelektronersomingribindningen(ochdrmedatomernasomhelhet)eftersomelektronernanuhllsfastav2atomkrnorochdrmedavflerprotoner.Denenergisomelektronernahadeavgesiformavvrmetillomgivningen.

  Frdelgasstruktur:Nratomerslrsigsamman(2ellerfler)ochskaparkovalentabindningarmellanvarandralederdetideflestafalltillattatomernafrdelgasstruktur.Drivkraftenrdockifrstahandattsnkadentotalaenerginhosatomernaochdelgasstrukturrenmetodfrattlyckasgradet.

  .. ..

 • Det finns 2 huvudtyper av kovalenta bindningar

  Kemiskabindningar

  Jonbindning

  Metallbindning

  Kovalentabindningar

  Opolrakovalentabindningar(kovalentabindningar)

  Polrakovalentabindningar

  Intermolekylrabindningar

  Jon-dipolbindning

  Vtebindning

  Dipol-dipolbindning

  vanderWaalsbindning(Londondispersionskrafter)

 • Det finns 2 huvudtyper av kovalenta bindningarKo

  valentabind

  ningar

  (elektronp

  arbind

  ningar) Opolra kovalenta

  bindningarDelarlika(ellernstanlika)p

  elektronerna

  Likaatomer(exaktsammaelektronegativitet)

  C-CH-HCl-Cl

  Olikaatomermenmedlikvrdigelektronegativitet

  (under0,5)C-H

  Polrakovalentabindningar Delarolikapelektronerna(enatomdrartsigmer)Olikaatomerochmedtydligskillnadielektronegativitet

  (minst0,5)

  C-OH-OH-N

  Elektronegativitet=Enatomsfrmgaattattraheraochdratillsigvalenselektroner.

 • Atomernas elektronegativitet avgr vem som r bst p att attrahera elektroner

  Hgelektronegativitetinnebrattatomenrbrapattattraheravalenselektroner(t.ex.deelektronersomingribindningenmellan2atomer).

  Fljandefaktoreravgrenatomselektronegativitet: Atomensradie:Storradieinnebrattvalenselektronernainteknneravatomkrnanisrskilthggrad.

  Litenradie=hgelektronegativitet. Nettoladdningeninnanfrvalensskalet:Detrdennaladdningsomvalenselektronernaknnerav.Om

  nettoladdningenrhg(mycketpositiv)kommervalenselektronernaattraheraskraftigt.Kallasvenfreffektivkrnladdning.

  9+

  Syreatom Fluoratom

  8+

  2e-6e- Nettoladdning:6+

  2e-7e-

  Nettoladdning:7+

  Fluorharhgreelektronegativitetnsyre

  Radienrlikastorhosbdaatomerna.

  Nettoladdningenskiljersigt.Fluoratomenharhgrenettoladdning.

 • Vilken atom har hgst elektronegativitet?

  Litiumatom

  Natriumatom

  3+

  2e-1e-

  Nettoladdning:1+

  2e-8e-

  Nettoladdning:1+

  Svar: Bdaharnettoladdningen1+.Menlitiumharndhgreelektronegativitetnnatriumeftersomnatriumharflerskalochdrmedenstrreradie.

  1e-

  11+

  1.Taredapnettoladdningen

  2.Jmfrradien(antaletskal)

 • Pauling-skalan visar grundmnenas elektronegativitet

  Bildklla:http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektronegativitet

 • PolrkovalentbindningOpolrkovalentbindning(Kovalentbindning)

  Jonbindning0 0,5 1,9

  Elektronegativitet och bindningstyp

  Dessagrnserrdockflytandeochberortillvissdelpvilkamnensombindertillvarandra.Ilitteraturenangesocksliteolikagrnsvrdensdessagrnsermstetasmedennypasalt!

 • Bindningen mellan kloratomerna r en opolrkovalent bindning

  --

  --

  --

  --Cl Cl

  --

  --

  --

  ..........+ +

  Ienopolr kovalentbindningrdebdaatomernalikabra(ellernstanlikabra)pattattraheradegemensammabindningselektronernap.g.a.samma(ellernstansamma)elektronegativitetochdrfrdelaratomernalika(ellernstanlika)pelektronerna.Elektronernakommerdrmedattbefinnasigungefrmittemellandebdaatomernaochvifringentydligelektronfrskjutning(laddningsfrskjutning).

  Opolra kovalentabindningarkallasoftabarafrkovalentbindning.

  .. ..

  Debdakloratomernaharsammaelektronegativitetochkommerdrfrdelaexaktlikapdebdavalenselektronernasomingribindningen.

 • Opolr kovalent bindning mellan 2 vteatomer

  Bildklla:ByJacekFH- Own work,CCBY-SA3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2781099

 • Opolr kovalent bindning mellan 2 fluoratomer

  Bildklla:AvJacekFH- Egetarbete,CCBY-SA3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2781102

 • Bindningen mellan kol och vte rknas som en opolr kovalent bindning

  Kolochvtervldigtlikavarandranrdetgllerfrmganattattraheragemensammabindningselektronerp.g.a.nstansammaelektronegativitet(detskiljer0,4).Drfrrknasbindningenmellandessaatomeroftastsomenopolr kovalentbindning(kovalentbindning)trotsattderolikaatomer.

  CH4Tillvnsterservisummaformelnresp.strukturformelnfrenmetanmolekyl.Imetanmolekylenfrekommerenbartkovalentabindningar(opolrakovalenta).

 • --

  --

  --

  --

  Ienpolrkovalentbindningrdebdaatomernaolikabrapattattraheradegemensammabindningselektronernap.g.a.entydligskillnadielektronegativitetmellanatomerna.

  Degemensammabindningselektronernakommervarafrskjutnamotdenatomsomharhgstelektronegativitet.Detuppstralltsenladdningsfrskjutningdrdenatomsomrmestelektronegativkommerblilitenegativtladdad(partiellnegativladdning)medandenandraatomenblirlitepositivtladdad(partiellpositivladdning).

  Namnetpolrsyftarpattdetuppkommer2olikapoler;enpositivtladdadpolochennegativtladdadpol.

  Polr kovalent bindning

  HCl.. .... ++

  Debdaatomernaharentydligskillnadiielektronegativitet.Kloratomenrbetydligtmerelektronegativjmfrtmedvteatomenochkommerdrfrdratsigelektronernamer.

  -+ ..

 • Fullstndig eller partiell laddning Fullstndigladdning:Omenatomfrlorarenelektronfullstndigttillenannanatomsomvandlas

  atomentillenjon.Jonenhard+1iladdning.Detrens.k.fullstndigladdningsomhardetexaktavrdet+1.Denmottagandeatomenblirsamtidigtennegativtladdadjonmedladdningen-1.

  Partiellladdning:Omenatomdelvisfrlorarenelektrontillenannanatomgenomattelektronenfrskjutsmotdenandraatomen,dsgermanattatomenfrenpartiellpositivladdning(delvis/tillvissdel).Atomenblirdinteomvandladtillenjoneftersomdenintefrlorarelektronenfullstndigt.Denpositivaladdningsomuppkommerrlgren+1ochharingetexaktvrdeochdrfrsgerviattdetrenpartiellpositivladdning.Denmottagandeatomenblirsamtidigtpartielltnegativtladdad.Partiellaladdningarrepresenterasavdengrekiskabokstavendelta()fljtavettplusteckenellerminustecken(-eller+).

  F+H F-:H+

  Na+Cl Na+ Cl-1e-

  IvtefluoriddelarFochHp2valenselektronermendessarfrskjutnamotF.Hharalltsdelvisavgivit1elektrontillF.Dettaskerp.g.a.attFharhgreelektronegativitet.

  InatriumkloriddelarinteNaochCl pngravalenselektronerutanNaharheltavgivit1elektrontillClp.g.a.denstoraskillnadenielektronegativitetmellandessa.

  Natriumklorid

  Vtefluorid

 • Uppgift 1: Vilka bindningar frekommer mellan atomerna i nedanstende

  mnen?a)H-H b)N-H c)C-H

  Svar:

  a) Opolrkovalentbindning(kovalentbindning):2likaatomerinnebrsammaelektronegativitet.Bdaatomernadrardrmedlikamycketidegemensammabindningselektronerna.

  b) Polrkovalentbindning:2olikaatomermedentydligskillnadielektronegativitet.Kvveharhgstelektronegativitetochkommerdrfrattraheradegemensammabindningselektronernamest.

  a) Opolrkovalentbindning(kovalentbindning):2olikaatomermenskillnadenielektronegativitetmellankolochvterspasslitenattviintefrngontydligelektronfrskjutning.

 • Elektronegativitet och bindningstyp

  Bindningstyp: Frklaring: Skillnadielektronegativitetmellanatomerna:

  Exempel:

  Opolrkovalentbindning(kovalentbindning):

  Delarlikaellernstanlika pbindningselektronerna.

  Under 0,5 C-CC-HCl-Cl

  Polr kovalentbindning: Delarolikapbindningselektronerna,denenaatomenhardragittillsigelektronernabetydligtmer.

  Frn0,5till1,9 C-OH-ClO-H

  Jonbindning: Delarintealls, denenaatomen(jonen)harlagtbeslagpelektronernafullstndigt.

  ver1,9 NaClMgFCaO

  Dessagrnserrdockflytandeochberortillvissdelpvilkamnensombindertillvarandra.Ilitteraturenangesocksliteolikagrnsvrdensdessagrnsermstetasmedennypasalt!

 • Olika bindningstyper

  Typavbindning: Opolr kovalentbindning:

  Polrkovalentbindning: Jonbindning:

  mnesexempel: Syre (O2) Vteklorid (HCl) Natriumklorid (NaCl)

  Elektronegativitetsvrden: O=3,4O= 3,4 H= 2,1Cl= 3,0 Na=0,9Cl=3,0

  Skillnadielektronegativitet: 0 0,9 2,1

  Laddningar:O-O

  (ingaladdningar)H Cl

  (partiellaladdningar)Na+Cl-

  (fullstndigaladdningar)

  + -

 • Bindningar och elektronegativitet

  O H

  H

  H

  H

  C Cl

  H H

  Cl

  Vattenmolekyleninnehllerpolrakovalentabindningarp.g.a.denstoraskillnadenielektronegativitetmellanvteochsyre(1,4).

  Metanmolekyleninnehlleropolrakovalentabindningarp.g.a.denlillaskillnadenielektronegativitetmellankolochvte(0,4).

  Klormolekyleninnehlleropolrakovalentabindningarp.g.a.sammaelektronegativitetmellankloratomerna.

 • Ko