of 96 /96
Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4 dan 5

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

  • Upload
    others

  • View
    28

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN...

Page 1: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

Bahasa Kadazandusun

Tingkatan 4 dan 5

Page 2: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan
Page 3: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

Bahasa Kadazandusun

Kadazandusun

Tingkatan 4 dan 5

Bahagian Pembangunan Kurikulum

SEPTEMBER 2018

Page 4: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

Terbitan 2018

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga

bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis

daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks

Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

.

Page 5: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KANDUNGAN

Rukun Negara........................................................................................................................................................... v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan ........................................................................................................................... vii

Definisi Kurikulum Kebangsaan .............................................................................................................................. ix

Kata Pengantar......................................................................................................................................................... xi

Kopointutunan ......................................................................................................................................................... 1

Hizab......................................................................................................................................................................... 2

Dimpoton.................................................................................................................................................................. 2

Dingkai Kurikulum Standard Sikul Pintangaan......................................................................................................... 4

Hontolon................................................................................................................................................................... 5

Kabaalan Abad Ko-21.............................................................................................................................................. 5

Kabaalan Momusorou Taang Takawas.................................................................................................................... 7

Strategi Pongia'an om Pambalajalan........................................................................................................................ 9

Elemen Morentas Kurikulum..................................................................................................................................... 12

Pontaksiran Bilik Darjah ........................................................................................................................................... 15

Ponguludan Kurikulum ............................................................................................................................................. 18

Page 6: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

Standard Ponuangan, Standard Pambalajalan om Standard Prestasi Tingkatan 4

Kabaalan Mokinongou om Moboros ........................................................................................................................

Kabaalan Mambasa' ................................................................................................................................................

Kabaalan Monuat .....................................................................................................................................................

Aspek Kolumison Boros ...........................................................................................................................................

Aspek Puralan Boros ...............................................................................................................................................

26

32

37

43

46

Standard Ponuangan, Standard Pambalajalan om Standard Prestasi Tingkatan 5

Kabaalan Mokinongou om Moboros ........................................................................................................................

Kabaalan Mambasa' ................................................................................................................................................

Kabaalan Monuat ....................................................................................................................................................

Aspek Kolumison Boros ..........................................................................................................................................

Aspek Puralan Boros ..............................................................................................................................................

49

55

60

66

69

Panel Minomonsoi.................................................................................................................................................... 72

Koponongkotohuadanan............................................................................................................................................ 73

Page 7: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

v

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik; Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Page 8: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

vi

KOTUNUDAN POGUN

Pogun tokou Malaysia nopo nga' kipongia'an do hizab do: Sumigampot montok piisaan di topiot id taatanga' do tulun ginumuan;

Manampasi do iso' ralan pogiigion di demokratik; Moniudong do iso' tinimungan tulun mogiigion di aadang id nombo do kasanangan Pogun

aanu mogibaabagi miampai do aadang o kalaalahano'; Manahak kopontontuan kalansanan miampai poingukab ginawo doid kopogisuusuaian

om mogikaakawo koubasanan sandad; Moniudong do iso’ tinimungan tulun mogiigion di muu'-buu' i momoguno do

sains om teknologi doun kawawagu.

MANTAD NODII DILO', YAHAI, tulun do Malaysia, dumandi do monolinoos do sawiawi' o lokis om pinggisamaan do sumigampot do hizab diti tumanud do Prinsip id siriba':

KOTUMBAYAAN ID KINOINGAN

TUMUMBOYO' DOID LAJA' OM POGUN KOMIYO'ON DOID KUASA' DO KOOTURAN POGUN

KOIMOYO'ON DO KUASA' UNDANG UNDANG KAPAMANTANGAN OM KINITUNGAN

Page 9: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih

memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk

melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan

jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini

adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu

pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

Page 10: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

viii

FALSAFAH PAMBALAJALAN POGUN

“Pambalajalan id Pogun Malaysia nopo nga' iso' pinggisaman di potilombus montok

popoburu' sawi-awi' potensi do tososongulun om nogi' montok momolodi' do

songulun di osulimbang om osinonod id intelek, korusadan, ginua' ginawo om

kotinano', poinsondot nogi' o kotumbayaan om kotunjukan kumaa Minamangun.

Pinggisaman diti kituduan do momolodi' tinaru Malaysia di kitoilaan, kilompu',

kiwoyo' tolinuud, kitonggungan om koimau do momodimpot kohingkangan

koposion om kaanu manakadai id kotoonongon om kopuawangan do paganakan

sondii', tinaru om pogun.”

Tadon: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

Page 11: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

ix

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang

termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua

pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan

dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid

dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan

emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang

diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

[PU(A)531/97.]

Page 12: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

x

KOINTALANGAN KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan nopo nga' iso' program pambalajalan id nonggo

poinhanggum no ngaawi' o abaabayan kurikulum om ko-kurikulum i

papaamung do saawi-awi' toilaan, kabaalan, norma, woyo', tungkus

koubasanan om kotumbayaan montok monguhup id koburuon di poimponu'

do tosoosongulun tanak id aspek koinano', korusadan, pomusarahan om

ginua' ginawo om nogi' montok mananom om popoingkawas kowoowoyoo'

moral i oponsol montok popolombus toilaan.

Tadon : Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

[PU(A)531/97.]

Page 13: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

xi

KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang

dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan

menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi

memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan

Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar kualiti kurikulum

yang dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan

standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang

menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM

menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan

Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang

mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan

Standard Prestasi.

Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen

kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum

Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan

Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan

untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata

pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan

bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang

Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan

nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21

dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut

dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi

intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah

Pendidikan Kebangsaan.

Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan

pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT

dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran

Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya

murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam

abad ke-21.

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM

akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan

Kebangsaan.

Dr. MOHAMED BIN ABU BAKAR Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Page 14: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan
Page 15: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

1

KOPOINTUTUNAN

Noulud o Kurikulum Standard Boros Kadazandusun Sikul

Pintangaan takawas diti sabaagi iso' kotilombusan kopongia'an do

mato palajalan Boros Kadazandusun mantad Kurikulum Standard

Sikul Pintangaan Tosiriba'.

Koindalan o kopongia'an do Kurikulum Boros Kadazandusun diti

sabaagi iso' mato palajalan elektif id sikul pintangaan takawas.

Poia'on iti kumaa tangaanak mantad tinaru Kadazan om Dusun om

nogi' tangaanak mantad tinaru suai i aanangan minsingilo do boros

diti.

Noulud o Kurikulum Standard Boros Kadazandusun Sikul

Pintangaan takawas diti maya' teori ponginabasan boros koduo.

Noulud nogi' o kurikulum diti tumanud ponginsamakan woyo'

modular i manahak do panatalan kumaa kabaalan boros,

kopongorotian do sistom boros om kotilombusan do tungkus

koubasanan om toilaan sandad do tinaru Kadazan om Dusun.

Suai ko mantad dilo', haro nogi' mogikaakawo prinsip, strategi om

taksonomi kopongia'an om pambalajalan boros di notimbang om

naanu id ponguludan do kurikulum diti.

Nowonsoi o kurikulum diti montok popoingkawas toilaan om

kabaalan do tangaanak kokomoi do boros om tungkus koubasanan

tinaru Kadazan om Dusun. Kopihuyud iti do Aspirasi Murid id Pelan

Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025: manahak

kosiwatan kumaa tangaanak do minsingilo do boros mantad tinaru

suai.

Noulud nogi' o kurikulum diti montok popotindohoi do woyo'

tolinuud om koulaalaho' di tosonong id tangaanak mooi do kaanu

nodii yolo' momogompi om popotilombus do tungkus koubasanan

om toilaan sandad tinaru Kadazan om Dusun.

Poinsondiu nogi' id ponguludan do Kurikulum diti o hizab do Rukun

Negara, Dasar Pendidikan Kebangsaan om Falsafah Pendidikan

Negara. Mantad no dilo' do noulud iso' kurikulum di kopongunsub

do piunungan om kotoronongon toinsanan tinaru id pogun Malaysia

suai ko' kaanu popoingkawas do koburuon koinanon, topurimanan,

korusadan, om intelek.

Page 16: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

2

HIZAB

Winonsoi o Kurikulum Standard Boros Kadazandusun Sikul

Pintangaan takawas diti montok manahak kosiwatan kumaa

tangaanak mantad tinaru Kadazan, Dusun om tangaanak mantad

tinaru suai i aanangan minsingilo do boros diti do monginobos om

popotilombus pomogunaan boros Kadazandusun. Suai ko' ilo',

hizabon nogi' do kurikulum diti o kopoingkawasan do toilaan

kokomoi kointutunan, tungkus koubasanan om toilaan sandad do

tinaru Kadazan om Dusun mooi do au' nodii atagak om ogompi

toririmo.

DIMPOTON

Poia'on o mato palajalan Boros Kadazandusun id sikul pintangaan

takawas montok momolodi' tangaanak di kitoilaan takawas,

kikabaalan Abad Ko-21, kiwoyo' tolinuud om i oupus do tungkus

koubasanan. Suai ko' mantad dilo' olodi' nogi’ daa o tangaanak di

koilo momogono' om momoguno pomusarahan taang takawas

montok monoina' koposion tikid tadau, koposion timpu dumontol

om soira' kotoguang om monolibamban do kobolingkaangan.

Pointayad id siriba' diti iso' nuyudan dimpoton montok momodimpot

do hizab do mato palajalan Boros Kadazandusun

Id kolimpupuson do sikul pintangaan takawas, kaanu o tangaanak:

1. Maganu mogikaakawo koilaan mantad mogisuusuai tadon.

2. Popokito toilaan momoguno mogikaakawo kabaalan montok

mongompuri do koilaan di naanu.

3. Momoguno koilaan di naanu montok mogisuai-suai

kohuboyoon.

4. Popolombus koilaan miampai momoguno boros di kotunud,

loyuk di olinuud om ayat di agramatis id komunikasi lisan toi

ko' ponuatan.

5. Popotunud pomogunaan do Puralan Boros id lisan toi ko'

ponuatan.

6. Monoriuk om monginonong koilaan kokomoi tungkus

koubasanan tinaru Kadazan om Dusun.

Page 17: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

3

Id kolimpupuson do Tingkatan 4, kaanu o tangaanak:

1. Momoguno mogikaakawo kabaalan boros montok maganu

koilaan mantad mogikaakawo tadon.

2. Momoguno mogikaakawo kabaalan boros montok manahak

tisuli' kumaa koilaan di naanu mantad mogikaakawo tadon.

3. Momoguno mogikaakawo kabaalan boros montok popolombus

koilaan di aanu mantad mogikaakawo tadon.

4. Miintoraksi om mikomunikasi id lisan om ponuatan miampai

momoguno ayat di agramatis om olinuud.

5. Momoguno ayat di agramatis om olinuud soira’ popolombus do

ponuhuan, tangon om ponurubungan.

6. Momoguno ayat di agramatis om olinuud soira' monuat do

ponuhuan, tangon, sinding, surat, rencana om ponurubungan.

7. Popoindalan mogikaakawo aktiviti montok monginonong

koilaan kokomoi tungkus koubasanan tinaru Kadazan om

Dusun.

Id kolimpupuson do Tingkatan 5, kaanu o tangaanak:

1. Momoguno mogikaakawo kabaalan boros montok maganu

koilaan mantad mogikaakawo tadon.

2. Momoguno mogikaakawo kabaalan boros montok manahak

tisuli' kumaa koilaan di naanu mantad mogikaakawo tadon.

3. Momoguno mogikaakawo kabaalan boros montok popolombus

koilaan di aanu mantad mogikaakawo tadon.

4. Miintoraksi om mikomunikasi id lisan om ponuatan miampai

momoguno ayat di agramatis om olinuud.

5. Momoguno ayat di agramatis om olinuud soira’ popolombus do

forum, pibarasan, pitimbungakan, pisiwalan om ponurubungan.

6. Momoguno ayat di agramatis om olinuud soira' monuat teks

forum, teks pibarasan, minit pitimbungakan atikol om risala.

7. Popoindalan mogikaakawo aktiviti montok monginonong

tungkus koubasanan om toilaan sandad koubasanan tinaru

Kadazan om Dusun.

Page 18: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

4

DINGKAI KURIKULUM STANDARD SIKUL PINTANGAAN KSSM

Nowonsoi o dingkai do KSSM diti maya' kopiongkungan do onom torigi montok momolodi' sosongulun di osulimbang id aspek koinano', ginua' ginawo, korusadan om intelek di okreatif, okritis om inovatif. Poinsungkad o onom torigi diti id gana' toilaan, kabaalan om woyoo' di impohonon montok popotounda' do modal insan. Torigi nopo di nokomoi nga' Komunikasi, Koburuon koinano' om Estetika, Kotulunan, Koimatuan, Sains & Teknologi om nogi' Korusadan, Koulaalaho' om Woyo'. Naandang om notimbang o suang do torigi ngaawi' diti id pamansayan do Kurikulum Boros Kadazandusun. Okito miagal id Rajah 1 o kotolinahasan om kopisougkahan do koonom-onom torigi diti.

Rajah 1: Dingkai Kurikulum Standard Sikul Pintangaan

Page 19: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

5

HONTOLON

Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

diti, noulud o kurikulum Boros Kadazandusun di poposontol do

aktiviti kopongia'an om pambalajalan di kaanu popoingkawas do

kabaalan boros miagal ko' kabaalan mokinongou, moboros,

mambasa' om monuat. Suai ko' mantad dilo' ponginabasan do

toilaan sistom boros Kadazandusun om kabaalan monoriuk om

mongilo tungkus koubasanan om toilaan sandad do tinaru nga'

onuan nogi' do panatalan di poimponu'. Sawi-awi' kabaalan om

toilaan diti poia’on maya' Pongia'an om Pambalajalan Abad ko-21.

KABAALAN ABAD KO-21

Poia'on o mato palajalan Boros Kadazandusun maya' Pongia'an

om Pambalajalan Abad Ko-21. Pongia'an om pambalajalan maya'

do pomogunaan Kabaalan Abad Ko-21 nopo diti nga' kituduan do

momolodi' do tangaanak di kiprofil miagal di pointayad id

Jodual 1.

Jodual 1: Kointalangan Kokomoi Profil Tangaanak

PROFIL

TANGAANAK

KOINTALANGAN

Kikataanan

Kikotumbayaan id sondii' om abaal do monoguang om monolibamban do kobolingkaangan miampai kopurimon woyo' toleransi om empati.

Kikabaalan Takawas id

komunikasi

Kikotumbayaan id sondii', okreatif om kikabaalan takawas id komunikasi lisan om ponuatan montok popoboros om popolombus do pomusarahan, topurimanan, sogu' om toilaan miampai momoguno mogikaakawo media om teknologi.

Page 20: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

6

PROFIL

TANGAANAK

KOINTALANGAN

Momuumusorou

Kipomusarahan di okritis, okreatif om inovatif, kaanu monoguang nunu-nunu nopo kobolingkaangan om kaanu maganu kootusan di kietika. Momusorou kokomoi do ponginabasan om kopurimon do fungsi diolo' sabaagi songulun mongiinginobos. Toririmo poposogu' ponguhatan om poingukab o ginawo kumaa perspektif, woyo' om koubasanan do tulun suai om nogi' kumaa isoiso' tinimungan. Kikotumbayaan id sondii' om okreatif id gana' ponginabasan wagu.

Momonsoi Buruanon

id Tinimungan

Aga'an ginawo monguhup do wokon momongo isoiso' buruon, kopurimon do tonggungan momongo do buruon dii miapai tambalut suai id tinimungan. Mamantang om monongkotoluad do ponguhupan do wokon. Kabaalan interposonol di aanu maya' aktiviti kolaboratif, kaanu mamadadi diolo' songulun di milo lansanon om songulun puru di tosonong do tinumungan diolo'.

PROFIL

TANGAANAK

KOINTALANGAN

Aanangan Minsingilo

Aanangan minsingilo montok mogihum strategi om idea wagu. Minsingilo yolo' do kabaalan wagu montok papapanau do aktiviti inkuiri om ponoriukan. Popokito nogi' yolo' do woyo' minsoosondii' id pambalajalan. Kasawang yolo' do pambalajalan potilombus id koposion.

Kiprinsip

Poingigit toririmo yolo' do prinsip songulun di apatong, otulid ginawo, aadang om mamantang kopio do tulun suai toi ko' isoiso' tinimungan. Kopurimon yolo' toririmo do tonggungan diolo' kokomoi nunu nopo koimaan om kootuson di naanu diolo'.

Kitoilaan

Aparagat yolo' maganu om mangarati' mogikaakawo toilaan mantad mogikaakawo gana' toilaan. Kikagarasan nogi' yolo' mogihum koilaan di opinto id konteks do suang om labus pogun. Kopurimon toririmo do isu-isu kokomoi etika om kooturan kokomoi do koilaan di naramit.

Page 21: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

7

PROFIL

TANGAANAK

KOINTALANGAN

Obingupus

Toririmo yolo' popokito woyo' songulun di kiwoyoo’ empati, obinsianan om mamantang do pokionuon om topurimanan do wokon. Ouli' yolo' id kotompunan kumaa do wokon om toririmo momogompi posorili' diolo' mooi do atampasi sogiigisom.

Patriotik

Toririmo popokito upus, sokodung om pamantangan kumaa pogun sondii'

KABAALAN MOMUSOROU TAANG TAKAWAS

Kabaalan Momusorou Taang Takawas (KMTT) nopo nga' iso'

kogisaman montok momoguno toilaan, kabaalan om woyo' toluud

id proses momogono' montok monolibamban kobolingkaangan,

soira' maganu kootuson om kiwoyo' inovasi om kikogisaman

montok momudali' isoiso' asil. Kabaalan nopo di poinhanggum id

KMTT diti nga' miagal di okito id Jodual 2.

Jodual 2: Kointalangan Kokomoi KMTT

KMTT

KOINTALANGAN

Kabaalan Momoguno

Momoguno toilaan, kabaalan om woyo' tolinuud id mogisuai-suai koyuuyuyuon montok monoina' isoiso' toina'on.

Kabaalan Mongompuri

Momompipi' do koilaan montok mangarati' kopio nunu komoyon do koilaan dii om nogi' montok monoinu' pisougkahan do iso' om tiso' koilaan.

Page 22: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

8

KMTT

KOINTALANGAN

Kabaalan Manahang

Momiadang, maganu kootuson om kaanu manahak pounayan montok isoiso' ahal miampai momoguno kabaalan, toilaan, nawawayaan sondii' om woyo' toluud.

Kabaalan Monupu'

Poposogu' iso' idea toi ko' momudali' isoiso' asil di okreatif om kiwoyoo' inovatif.

KMTT nopo nga' iso' kogisaman do momoguno toilaan, kabaalan

om woyo' tolinuud id proses momogono' montok monolibamban

kobolingkaangan, soira' maganu kootuson om kiwoyo' inovasi om

kikogisaman montok momudali' isoiso' asil.

Kabaalan nopo di poinhanggum id KMTT diti nga': kabaalan

momusorou di okritis, okreatif, kaanu momogono' om kaanu

popokito do pomogunaan do strategi id proses momusorou.

Kabaalan Momusorou di Okritis nopo nga' kokomoi do kabaalan

manahang di ologik om aadang kumaa isoiso' pomurangadan di

pinosogu' do wokon montok gunoon id proses monimbang isoiso'

ahal. Montok iso' proses ponimbangan di aadang, mositi no do

morujuk do kointahangan om bukti di aadang.

Kabaalan Momusorou di okreatif nopo nga' kokomoi do

kogisaman montok momudali' isoiso' asil di minomoguno do

kabaalan imaginasi om koilaan sandad di poimpidan mantad do

wokon.

Kabaalan Momogono' nopo nga' kogisaman do tosoosongulun

monimbang om manahang isoiso' ahal.

Strategi Momusorou nopo nga' kokomoi do koulalaho'

tongososongulun do mongulud ralan momusorou di kifokus

montok monolibamban do isoiso' kobolingkaangan.

Kawasa' do guno'on o KMTT id aktiviti pongia'an om

pambalajalan id kalas. Asawangan o KMTT diti maya' aktiviti

pambalajalan di kiwoyo' momogono' miagal ko pambalajalan

inkuiri, ponolibambanan do kobolingkaangan om nogi' maya'

kalaja' projek. Mositi no do momoguno o mongingia' om

tangaanak ngaawi' do kakamot pomusarahan miagal do peta

pomusarahan om pongudio di kitaang takawas mooi do kounsub

do tangaanak do momusorou.

Page 23: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

9

STRATEGI PONGIA'AN OM PAMBALAJALAN

Winonsoi o Kurikulum Standard Sikul Pintangaan toi ko'

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Boros

Kadazandusun diti montok manahak kotilombusan ponginabasan

Boros Kadazandusun mantad sikul tosiriba' gisom id sikul

pintangaan takawas. Pinosondiu do konsep monginobos koilaan

touhai o pongia'an do KSSR Boros Kadazandusun, montok

kopongia'an do KSSM Tinggkatan 4 nopo diti nga' pinosondiu do

konsep ponginabasan boros di lobi akawas. Ponginabasan do

Boros Kadazandusun id KSSM nopo diti nga' poposontol do

ponginabasan boros id kohuboyoon di kirati' miampai

papaamung sawi-awi' toilaan, kabaalan on woyo' tolinuud do

Boros Kadazandusun i kaanu manahak kosiwatan kumaa

tangaanak minsingilo maya' aktiviti pambalajalan abad ko-21.

Prinsip do Pedagogi Kurikulum Standard

Poinsondiu do prinsip pedagogi miagal di pointayad id siriba' o

pongia'an om pambalajalan do KSSM Boros Kadazandusun :

Pambalajalan Abad Ko-21.

Poia’on o mato palajalan Boros Kadazandusun maya' pongia'an

om pambalajalan abad ko-21. Odimpot iti maya' pomogunaan do

teknologi, media om digital id aktiviti pongia'an om pambalajalan

id kelas. Posontolon id aktiviti pambalajalan do tangaanak o

pambalajalan maya' kolaborasi, ponoriukan om pomogunaan do

data. Posontolon nogi' o pomogunaan do pomusarahan id taang

takawas, okritikal om okreatif id ponolibambanan do isoiso' isu.

Mogiuhup-uhup do manahak toi ko' poposogu' do pomusarahan

om ponguhatan miampai agaan ginawo nga' iso' woyo' do aktiviti

pambalajalan abad ko-21.

Komunikatif

Poinsondiu o impohon pambalajalan di kirati' om kikohuboyoon di

otopot o pongia'an di kiwoyo' komunikatif. Poindalanon o aktiviti

mikomunikasi miampai momoguno isu di otopot id koposion tikid

tadau do tangaanak miagal ko' kinantakan liud. Maya' aktiviti

komunikatif diti, kiikosiwatan o tangaanak ngaawi' do

mogibooboros om mogipaapakat montok maganu kootuson om

mogihum ralan ponolibamban do isoiso' isu toi ko'

kobolingkaangan.

Page 24: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

10

Pambalajalan Koperatif

Odimpot o woyo' pambalajalan koperatif maya' aktiviti di manahak

do kosiwatan kumaa tangaanak do mogipaapakat om mogiuhup-

uhup do momonsoi om momongo do isoiso' toina'on. Kawasa' do

poindalanon do mongingia' o aktiviti tinimungan id nonggo

toisoiso' tangaanak id tinimungan dii mositi no do onuan to

tonggungan toi ko' totoina'on.

Pambalajalan Aktif

Unsubon o mongingia' do popoia' kumaa tangaanak o mato

palajalan Boros Kadazandusun diti maya' pambalajalan aktif.

Odimpot o pambalajalan aktif maya' aktiviti mambasa', monuat

om nogi' maya' aktiviti pogibaabarasan di kounsub do tangaanak

do mongompuri, monsintesis om manahang do isoiso' koilaan toi

ko' ahal. Unsubon o mongingia' do mamalan aktiviti pambalajalan

i manahak kosiwatan kumaa tangaanak do monolibamban

kobolingkaangan, monoriuk kes om momoguno do simulasi.

Pambalajalan Maya' Ponolibambanan Kobolingkaangan

Paatagon nogi’ kumaa' do mongingia' ngaawi' do popoindalan do

pongia'an om pambalajalan do Boros Kadazandusun diti

momoguno do pambalajalan maya' ponolibambanan

kobolingkaangan. Odimpot iti maya' aktiviti id kelas di mongunsub

to tangaanak do mooguno pomusarahan om kabaalan

momogono' montok manahak ponolibamban kumaa isoiso' ahal

toi ko' kobolingkaangan.

Pambalajalan Maya' Pamansayan Projek

Balajal maya' pamansayan projek nopo nga' iso' ponginsamakan

pongia'an di manahak kosiwatan kumaa tangaanak do monorimo

toilaan om kabaalan maya' ponoriukan, pongintangan om nogi’

maya' respon di otoinu' montok isoiso' ponguhatan, ahal toi ko'

kobolingkaangan.

Konstruktif

Unsubon o mongingia' do mongia' momoguno pongia'an kiwoyo'

konstruktif mooi do kopongunsub do tangaanak do momoguno

toilaan sandad diolo' montok kopogonuan do toilaan wagu'.

Odimpot o hizab do pambalajalan diti maya' aktiviti pambalajalan

tangaanak o tontokon miagal ko' monolibamban isoiso'

kobolingkaangan toi ko' id aktiviti ponoriukan sondii'.

Page 25: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

11

Monginobos Soosondii'

Posuulon nogi’ kumaa' do mongingia' do mato palajalan diti do

manahak kosiwatan kumaa do tangaanak do monginobos do

Boros Kadazandusun maya' ponginabasan soosondii'.

Monginobos soosondii' nopo nga' iso' proses, ponginsamakan om

nog' falsafah di poinsondiu id kotumbayaan do tangaanak nopo

nga' kaanu toi ko' kotoimo do isoiso' toilaan maya' bogui om

lonzo soosondii'. Maya' diti kaanu nogi' o tangaanak do

popoingkawas do kabaalan diolo' id ponoriukan, panahangan,

pogihuman om ponimungan koilaan om id pogonuan kootusan.

Monginobos soosondii' diti kopongunsub do tangaanak do balajal

om monginobos tumanud lonzo sondii' maya' ponguhupan do

Teknologi Koilaan om Piromutan om montok momongo do kalaja'

sikul om projek.

Pambalajalan Maya' Pongingumuan Totoina'on

Balajal maya' ponginggu'muan do totoina'on nopo nga' iso'

ponginsamakan kawawagu i kopongunsub do tangaanak do

momonsoi om momongo isoiso' totoina'on do sosondii'. Mooi do

odimpot o hizab do pambalajalan diti, kawasa' o mongingia' do

mamalan aktiviti toi ko' manahak aktiviti kumaa tangaanak do

momonsoi poster, momolukis mural, momongo tinunturu' toi ko'

monoodo do video klip.

Pambalajalan Maya' Kopongudian (Inquiry) Pambalajalan maya' kopongudiaan nopo nga' iso' kawo

pambalajalan di poposontol do kaampayatan sawi-awi' tangaanak

do mogihum om monoriuk sosondii' do koilaan kokomoi do isoiso’

ahal toi ko' kinaantakan. Aktiviti pogihuman om ponoriukan nopo

diti nga' sistematik, okritis om analitis. Minggisom o tangaanak do

mogihum om monoriuk do koilaan gisom no do kointutuk do

sisimbar toi ko' kootusan, mantad no dii diti do kaanu nodii o

tangaanak do manahak do rumusan sosondii' kokomoi do

ponoriukan dilo' dii.

Page 26: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

12

ELEMEN MORENTAS KURIKULUM (EMK) Poinsuang nopo do EMK nga' iso' nuyudan kabaalan, toilaan toi ko'

woyo' tolinuud di poruhangon id proses pongia'an om pambalajalan.

Nopili' o elemen ngaawi' diti mantad mogikaakawo gana' toilaan.

Pasandadon o elemen ngaawi' diti kumaa do tangaanak sikul

montok momogonop do kabaalan, toilaan om woyo' tolinuud diolo'.

Oponsol iti montok momolodi' iso' tinaru pakakalaja' di kikabaalan

om kitoilaan montok popoburu do ekonomi pogun. Oguno nogi’ o

kabaalan, toilaan om woyoo' tolinuud diti soira' kotoguang do

kobolingkaangan id koposion tikid tadau om nogi’ montok gunoon id

koposion do timpu dumontol. Elemen-elemen nopo di nopili' nga'

miagal id pointayad:

1. Boros

Oponsol kopio o pomogunaan do boros di kotunud, oulud

om olinuud id kopongia'an do sawi-awi' mato palajalan.

Unsubon o mongingia' ngaawi' do toririmo momoguno do

boros di kotunud, oulud om olinuud mooi do kopongunsub

kumaa tangaanak do toririmo momoguno do boros di

agramatis om olinuud id komunikasi diolo'.

Suai ko' mantad dii, koponguhup nogi' iti do tangaanak do

mongulud om popolombus idea di topinto maya' komunikasi

di efektif.

2. Kotomposianan Kinoyonon Posorili'

Mositi no do pasandadon id aktiviti pongia'an om

pambalajalan do sawi-awi' mato palajalan o koilaan kokomoi

manampasi om mintamong do kinoyonon posorili' tokou.

Oponsol do potonomon o toilaan om sunduan manampasi

do kinoyonon posorili' mooi do kopurimon toriirimo o

tangaanak do oupus om mintamong do kinoyonon posorili'

diolo'.

3. Woyo' Tolinuud

Posontolon id sawi-awi' mato palajalan o woyoo' tolinuud

mooi do kopurimon om kiwoyoo' tolinuud toririmo o

tangaanak.

Poinhanggum nopo do woyoo' tolinuud diti nga' kokomoi do

aspek korusadan, kotulunan om sunduan mamaamasok.

Page 27: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

13

4. Sains om Teknologi

Koingkawas o literasi Sains om toilaan Teknologi do

tangaanak maya' pomogunaan do bakaang sains om

teknologi id proses pongia'an om pambalajalan.

Suai ko' mantad dilo', kopongunsub nogi' o bakaang ngaawi'

diti doid pambalajalan di efektif om efisyen.

Pisoungkahan do toilaan Sains om Teknologi id pongia'an

om pambalajalan poposontol do 4 ahal:

(i) Toilaan kokomoi Sains om Teknologi (fakta, prinsip,

konsep di kokomoi do toilaan Sains om Teknologi);

(ii) Kabaalan saintifik (kokomoi isoiso’ proses

momusorou om kabaalan manipulatif );

(iii) Koulaalaho' di poinsaintifik (kotunud, kotulidan

ginawo, koumoligan); om

(iv) Pomogunaan bakaang teknologi id aktiviti pongia'an

om pambalajalan.

5. Patriotisme

Kasandad o sunduan patriotik maya' kampayatan do

tangaanak id aktiviti pambalajalan do sawi-awi' mato palajalan

om nogi' maya' kaampayatan doid aktiviti kokurikulum om aktiviti

monompuan do mogiigiyon posorili' diolo'.

Sunduan patriotik diti kaanu momolodi' do tangaanak di

oupus do pogun sondii' om ounsikou toririmo sabaagi

songulun mamaamasok id pogun Malaysia.

6. Kreativiti om Inovasi

Kreativiti nopo nga' kokomoi do kogisaman momoguno do

imaginasi montok monimung, mongompuri om poposogu'

do isoiso' idea toi ko' momudali' asil kawawagu di poimpidan

mantad do wokon.

Inovasi nopo nga' kokomoi do pomogunaan do

pomusarahan di okreatif montok monimban, monginwasi'

om momoguno do idea di nokosogu'.

Kreativiti om inovasi nopo nga' duo kabaalan di sopitanud

om oponsol montok momolodi' tinimungan pakaakalaja' di

kaanu monompuan om monoina' do koposion id Abad ko-21

diti.

Koduo-duo elemon kreativiti om inovasi diti pisounkohon id

PdP.

Koduo-duo elemon kreativiti om inovasi diti pisounkohon id

PdP.

Page 28: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

14

7. Pongindopuan

Mositi nogi' do pasandadon o kabaalan di oguno id

pongindopuan mooi do katanom nodii o koulaalaho'

songulun mongiigindapu' di nakalantoi id tangaanak

ngaawi'.

Ii nodii do unsubon ngaawi' o mongingia' do poposisip woyo'

tolinuud do songulun mongiingindapu' id proses pongia'an

om pambalajalan. Woyo' nopo ngaawi' dii nga' miagal ko'

abagos, otulid ginawo, milo lansanon om kitonggungan.

Suai ko' mantad dilo' unsubon nogi' o mongingia' do

popoburu' toririmo do pomusarahan di okreatif om inovatif id

tangaanak mooi do kaanu nodii yolo' poposogu' idea di

topinto.

8. Teknologi Koilaan om Pionitan

Pomogunaan do elemen teknologi koilaan om pionitan id

PdP kopongunsub do tangaanak do momoguno om

papapantod do toilaan om kabaalan kokomoi teknologi

koilaan om pionitan di nobalajalan.

Pomogunaan do toilaan teknologi toilaan om pionitan diti

nogi' kopongunsub do pomusarahan di okreatif do

tangaanak, kaanu poposodia' proses pongia'an om

pambalajalan di kagayat do kaanangan do tangaanak om

kaanu nogi' popoingkawas do kualiti pambalajalan.

Gunoon o elemen teknologi koilaan om pionitan id PdP

maya' uhu di kosudong montok popoingkawas

kopongorotian do tangaanak kokomoi do isoiso' ahal.

Poposontol o teknologi koilaan om pionitan diti do

pomusarahan komputasional i milo gunoon id sawi-awi'

mato palajalan. Pomusarahan komputasional nopo nga' iso

kabaalan momoguno konsep momogono' di olojik,

algoritma, manahak resolusi, mongintutun do koulaalaho'

om momoguno do skala om panahangan id

ponolibambanan do isoiso' kobolingkangan maya'

ponguhupan do komputer.

pambalajalan di kagayat do kaanangan do tangaanak om

kaanu nogi' popoingkawas do kualiti pambalajalan.

9. Kotomposianan Global

Kituduan o Elemen Kotomposian Global diti do momolodi' do

tangaanak di koilo momusorou om kiwoyo' responsif kumaa

kotomposian om kotilombusan do posorili' id koposion do

tikid tadau miampai momoguno toilaan, kabaalan om woyo'

tolinuud di naanu mantad elemen Kotomposian

Page 29: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

15

Pomogunaan om Pomounan, Mamamasok Global om

Pisompuruan

Kiguno o Elemen Kotomposian Global diti montok

poposodia' do tangaanak do tumoguang do

kobolingkaangan om isu di otoguang id posorili', pogun om

global.

Ii nodii do unsubon o mongingia' ngaawi' do poposisip do

elemen diti id aktiviti pongia'an om pambalajalan.

10. Pongia'an Kousinan

Pasandadon o Elemen Pongia'an Kousinan id pambalajalan

do tangaanak mooi do awangun o generasi do timpu

dumontol di kikabaalan takawas maganu kootusan kokomoi

pomogunaan om ponoina'an kousinan om generasi di kietika

om kopiumon do tonggungan id ahal di kokomoi do

ponoina'an kousinan.

Posisipon o Elemen Literasi Kousinan diti id PdP maya'

pomogunaan do tema, uhu toi ko' kabaalan mongintob di

kokomoi do kousinan. Koilaan kokomoi ponoina'an kousian

id koposion totootopot do tangaanak oponsol do poia'on

kumaa do tangaanak ngaawi' mooi do kaanu o tangaanak

ngaawi' momoguno do toilaan om kabaalan monoina'

kousinan do efektif om kirati'.

PONTAKSIRAN BILIK DARJAH

Pontaksiran Bilik Darjah (PBD) nopo nga' proses monimung koilaan

kokomoi do koburuon do tangaanak. Pontaksiran nopo diti nga'

potounda'on om papanahon do mongingia'. Papanahon o proses

pontaksiran diti do pointilombus mooi do kaanu o mongingia'

papatantu' do taang koinabasan di totootopot do tangaanak.

Kawasa' do papanahon do tongomongingia' o PBD diti maya'

pontaksiran formatif om sumatif. Koindalan o pontaksiran formatif

miampai proses PdP, poinsuai mantad do pontaksiran sumatif tu'

koindalan id koowian do isosiso' unit pambalajalan, timpu

pambalajalan, semester toi ko' id koowian toun.

Montok popoindalan do PBD, oponsol do uludon, wonsoyon,

toina'on om toinu'on do mongingia' o item pontaksiran di mipahud

do Dokumen Standard om Pentaksiran. Taang koinabasan

tangaanak di otimung mantad proses pontaksiran dii, mositi no do

toina'on, posuaton, poopion om poluputon do mongingia' di

pinopoindalan do pontaksiran dii.

Page 30: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

16

Mooi do kaanu o pontaksiran diti do monguhup id kopoingkawasan

do kogisaman om koinabasan do tangaanak, mositi no do kaanu o

mongingia' popoindalan do pontaksiran di kiwoyo' miagal id

pointayad:

Momoguno mogikaakawo ralan pontaksiran miagal ko

pongintangan, lisan om ponuatan.

Momoguno mogikaakawo strategi pontaksiran i milo

poindalanon do mongingia' om tangaaanak.

Monimbang mogikaakawo taang toilaan om kabaalan di

nabalajalan.

Kopongunsub do tangaanak do popokito mogikaakawo

kogisaman pambalajalan.

Montaksir taang koinabasan do tangaanak maya' Standard

Pambalajalan om Standard Prestasi.

Popoindalan aktiviti ponondulian om pomiatan.

Haro duo kawo taang koinabasan di nokosodia' id dokumon diti.

Taang Koinabasan Poimbida' om Taang Koinabasan montok isoiso'

kabaalan.

TAANG KOINABASAN POIMBIDA'

Noulud o Taang Koinabasan Poimbida' diti montok papatantu'

taang koinabasan sosongulun tanak id koowian toun. Gunoon o

taang koinabasan di pointayad id jodual 3 montok monipong

koinabasan tangaanak id sawi-awi' kabaalan boros. Ii nodii do

oponsol do kaanu o mongingia' monipong taang koinabasan do

tangaanak maya' ponginamatan professional di poinwoyo' kolektif

om holistik.

Jodual 3: Kointalangan Kokomoi Taang Koinabsan Poimbida' Mato

Palajalan Boros Kadazandusun Sikul Pintangaan

STANDARD PRESTASI

TAANG

KOINTALANGAN

1 Au' Kodonto

Kaanu popokito koinabasan boros Kadazandusun di au' poingonop. Kaanu momongo isoiso' buruon di touhai maya' ponguhupan om ponontudukan.

Page 31: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

17

STANDARD PRESTASI

TAANG KOINTALANGAN

2

Songgisom

Kaanu popokito koinabasan boros

Kadazandusun di songgisom. Kaanu momongo

isoiso' buruon di touhai maya' ponguhupan om

ponontudukan.

3 Giigina'

Kaanu popokito koinabasan boros

Kadazandusun di giigina'. Kikabaalan

momoguno Boros Kadazandusun di ogiigina' om

kaanu momongo isoiso' buruon di akawas taang

maya' ponguhupan.

4 Awasi

Kaanu popokito koinabasan boros

Kadazandusun di tawasi. Kaanu popokito

kogisaman momoguno Boros Kadazandusun di

tawasi’ miampai ponguhupan di okuri'. Kaanu

momongo isoiso' buruon di lobi kompleks miapai

ponguhupan.

5 Akawas

Kaanu popokito koinabasan boros Kadazandusun di takawas. Kaanu popokito kogisaman momoguno Boros Kadazandusun di oulud om olinuud miampai ponguhupan di minima. Kaanu momongo isoiso' buruon di lobi kompleks miapai ponguhupan di songgisom.

STANDARD PRESTASI

TAANG KOINTALANGAN

6 Nokoinuntu

Kaanu popokito koinabasan boros

Kadazandusun di nokoinuntu. Kaanu popokito

kogisaman momoguno Boros Kadazandusun di

oulud om olinuud om aiso ponguhupan. Kaanu

momongo isoiso' buruon di apangkal om

kompleks.

Page 32: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

18

PONGULUDAN PONUANGAN Mato Palajalan Boros Kadazandusun nopo nga' iso' mato palajalan

i poia'on id sikul pintangaan takawas tumanud do Surat Pekeliling

Iktihas i poinkuasa' do timpu baino. Poia'on o mato palajalan diti

sabaagi mato palajalan Elektif Bahasa id sikul pintangaan takawas

om timpu pongia'an om pambalajalan nopo nga' 64 jam sontoun.

Poia'on o mato palajalan Boros Kadazandusun diti tumanud

ponginsamakan woyo' modular. Ponginsamakan woyo' modular diti

kaanu popisoungko toinsanan kabaalan boros di strategik montok

tuduan do popoingkawas kabaalan boros miagal di poinsuat id

Standard Ponuangan om Standard Pambalajalan. Aktiviti pongia'an

om pambalajalan nopo nga' mositi no do poinsuang id jodual puun.

Ponginsamakan Modular

Minaganu ponginsamakan woyo' modular o mato palajalan Boros

Kadazandusun diti. Suai ko' mantad dilo' noulud nogi' o Kurikulum

Boros Kadazandusun diti momoguno do dingkai di poinsondiu do

standard. Maya' ponginsamakan modular, nabaagi o Kurikulum

Boros Kadazandusun doid limo modul. Poinsuang nopo do toisoiso'

modul dilo' nga' Standard Ponuangan, Standard Pambalajalan om

Standard Prestasi.

Rajah 2: Kointalangan Kokomoi Ponguludan Modul.

Page 33: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

19

Standard Ponuangan, Standard Pambalajalan om Standard Prestasi

Id suang do Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran (DSKP)

diti poinhanggum o Standard Ponuangan, Standard Pambalajalan om

Standard Prestasi miagal di okito id Jodual 4.

Jodual 4: Kointalangan Kokomoi Standard Ponuangan, Standard Pambalajalan om Standard Prestasi

STANDARD

PONUANGAN

STANDARD

PAMBALAJALAN

STANDARD PRESTASI

Kointalangan

poimbida' kokomoi

toilaan, kabaalan

om koowoyoo' di

milo dimpoton toi

ko' inoboson do

tangaanak id

kolimpupuson do

Tingkatan 5.

Kointatapan do

kriteria toi ko'

indikator kualiti

pambalajalan om

koinabasan di milo

tuku'on montok

momodimpot

isoiso' Standard

Ponuangan.

Iso' nuludan

kriteria poimbida'

di noulud montok

popokito taang

koinabasan di milo

dimpoton toi ko'

pokitonon do

tangaanak sabaagi

panakatanda' do

nokoinobos o

tangaanak do

isoiso' toilaan,

kabaalan toi ko'

woyo' di nokoia'.

Pinaharo nogi' iso' hivang nuut id suang do ponguludan ponuangan.

Hivang nuut nopo diti nga' manahak piipiro aktiviti poomitanan toi ko'

kointalangan lobi do isoiso' ahal id Standard Pambalajalan. Poingkuro

po, unsubon nogi' o mongingia' ngaawi' do popoindalan aktiviti suai

ko' mantad di pinosogu' om tumanud kreativiti sondii' mooi do

osigampot o hizab do Standard Pambalajalan.

Tema

Pinoimpou tema di kosudong montok tangaanak id sikul pintangaan o

ponuangan tikid gana' pomogunaan boros id pambalajalan Boros

Kadazandusun. Tema nopo ngaawi' di nga' miagal ko'

Isu Global

Koilaan Kousinan om Pongindopuan

Sivik

Kolidasan

Koilaan Kinoyonon Posorili'

Tungkus Koubasanan

Page 34: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

20

Kurikulum Boros Kadazandusun Tingkatan 4 om 5

Standard Pambalajalan di pointayad id suang do DSKP nopo diti

nga' kokomoi do koilaan, kabaalan, tadampatan om koinabasan

boros Kadazandusun di oponsol do dimpoton om inoboson do

tangaanak id Tingkatan 4 om Tingkatan 5 do sikul pintangaan

takawas.

Kabaalan Mokinongou om Moboros

Pinosondiu o ponguludan do Standard Ponuangan om Standard

Pambalajalan do modul diti do Taksonomi Mokinogou Lund (1990).

Poinga'an om pambalajalan do modul mokinongou om moboros

nopo diti nga' poinfokus do maganu, mongompuri om manahak

tisuli' kumaa koilaa id bahan di norongou toi ko' nokito. Suai ko'

mantad dilo' pongia'an om pambalajalan do modul diti nogi'

manahak panatalan kumaa popoingkawas do kabaalan

popolombus boros, ayat, ponuhuan, susuyan, kopoilaan, koilaan id

rencana om aktiviti mikomunikasi miagal ko id pibarasan,

pogibaabarasan id tinimungan om nogi' maya' aktiviti kapabantaan.

Poinsuang nopo do Standard Ponuangan do Modul diti nga'

kokomoi do koilaan monimung koilaan om manahak tusili' di

kotunud kumaa do koilaan dii. Suai ko mantad dilo' kabaalan

miintoraksi om mikomunikasi lisan nga' poinsuang nogi’ id modul

diti.

Montok momodimpot do kabaalan di noulud id Standard

Ponuangan ngaawi' dilo', nowonsoi iso' nuyudan Standard

Pambalajalan di mositi no do poia'an do mongingia' kumaa

tangaanak id Tingkatan 4 om Tingkatan 5. Mositi nogi' do inoboson

do tangaanak o Standard Pambalajalan ngawi' diti.

Poinsuang nopo do Standard Pambalajalan do Modul Mokinogou

om Moboros montok Tingkatan 4 diti nga' kokomoi do kabaalan

monimung koilaan mantad mogikaakawo tuni, ayat om teks

parangahan. Aktiviti mongompuri, manahang om manahak tisuli' di

kotunud nga' haro nogi’ poinhanggum id Standard Pambalajalan

Tingkatan 4. Aktiviti miintoraksi om mikomunikasi lisan nopo

montok do Tingkatan 4 nga' popolombus ponurubungan, abal id

radio toi ko' id televisyen, pisiwalan, booboroson om teks

momuruan abaabayan.

Page 35: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

21

Montok Tingkatan 5 kabaalan mokinongou nopo di mositi do

poia'on kumaa tangaanak nga’ monimung koilaan mantad

mogikaakawo tuni, ayat om teks parangahan, mongompuri,

manahang om manahak tisuli' di kotunud montok mogikaakawo

koilaan di norongouom noogi popolombus forum, pitimbungakan,

ponurubungan om pisiwalan.

Kabaalan Mambasa'

Pinosondiu o ponguludan do Standard Ponuangan om Standard

Pambalajalan do modul diti o Taksonomi Bloom i nouulud kawagu

di Anderson & Krathwohl (2001). Poinga'an om pambalajalan do

modul mambasa' nopo diti nga' manahak fokus kumaa kabaalan

tangaanak do popolombus boros (decoding), kalantasan mambasa'

om pongorotian komoyon boros om koilaan. Suai ko' mantad dilo'

pongia'an om pambalajalan do modul diti nogi' manahak panatalan

kumaa kopoingkawasan do toilaan tangaanak om nogi papasandad

do strategi mambasa' montok mangarati' om monginonog do

koilaan id teks di basa'on.

Poinsuang nopo do Standard Ponuangan do modul mambasa' nga'

kokomoi do kabaalan popolombus boros, ayat, frasa om teks

miampai momoguno do pomoroitan om loyuk di kotunud. Suai ko'

mantad dilo' haro nogi' kabaalan mongilo suang do teks miagal ko'

mongilo komoyon boros, monoinu' om monindu' koilaan om mesej

id teks. Montok kopongorotian di lobi akawas, pinaharo o kabaalan

popolombus kawagu do koilaan id teks pambasa'an om mogiolon-

olon toilaan kokomoi teks, uhu, ahal toi ko' kobolingkaangan id teks

di nabasa'. Kininaru do 250 gisom 300 patod boros o teks di

basa'on do tangaanak montok do Tingkatan 4-5.

Kabaalan Monuat Pinosondiu o ponguludan do Standard Ponuangan om Standard

Pambalajalan do modul diti do Prinsip Pongia'an om Pambalajalan

Kabaalan monuat. Pongia'an om pambalajalan do modul monuat

nopo diti nga' manahak fokus kumaa kabaalan do tangaanak do

momonsoi ponuatan di kotunud om olinuud, katangkasan monuat

om kabaalan momonsoi mogikaakawo teks montok mogikaakawo

kohuboyoon.

Poinsuang nopo do Standard Pambalajalan do modul diti montok

Tingkatan 4 om Tingkatan 5 nga' aktiviti momonsoi mogikaakawo

ayat, mongulud idea montok pamansayan pangaan om teks om

nogi' montok pamansayan do mogikaakawo teks miagal ko'

deskriptif, naratif om teks di manahak pomusarahan. Teks kiformat

nopo di poia'on kumaa tangaanak id Tingkatan 4 nga' miagal ko'

teks ponurubungan, booborosn, Atikol om Brosur. Montok

Page 36: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

22

Tingkatan 5, teks kiformat nopo di poia'on nga' miagal ko' luputan id

suat abal, atikol id blog, teks montok forum, minit pitimbungakan om

nogi' risalah. Suai ko' mantad dilo' poia'on nogi' o strategi

momonsoi tangon. Kininaru do 250 gisom 300 patod boros o teks di

wonsoyon do tangaanak montok do Tingkatan 4-5.

Aspek Kolumison Boros

Pinoharo o Aspek Kolumison Boros id KSSM diti montok manahak

kosiwatan kumaa tangaanak sikul pintangaan takawas do

momoguno boros Kadazandusun id kohuboyoon di okreatif.

Manahak nogi' o aspek diti do kosiwatan kumaa tangaanak

monoriuk, mongilo om monginlaab toilaan kokomoi do tinaru

Kadazan om Dusun. Suai k'’ mantad diti, kasakadai nogi' o

pongia'an diti kumaa kopurokisan tangaanak di mogisuai-suai

montok papapanggor pongorotian tangaanak kumaa teks sastara

om tungkus koubasanan tinaru' Kadazan om Dusun. Pongia'an do

aspek diti nogi' kaanu papapantod pomogunaan kaapat-apat

kabaalan boros; mokinongou, moboros, mambasa' om monuat

maya' kapabantaan di okreatif.

Poinhanggum nopo id suang do Standard Ponuangan do Aspek

Kolumison Boros diti nga' kokomoi do kabaalan monoriuk om

manahang do koilaan kokomoi do kointutunan tinaru, aktiviti

monginlaab do toilaan kokomoi do tungkus koubasanan tulun

mamasok, mongilo om manahak rekomen do toilaan sandad tinaru

mamaamasok om popointutun do sawi-awi' koilaan diti maya'

aktiviti kapabantaan toi ko' kapamansayan do luputan.

Pinosondiu do Domain Afektif do Taksonomi Bloom o ponguludan

do Standard Pambalajalan do aspek diti. Poinhaggum nopo do

Standard Pambalajalan do Tingkatan 4 diti nga' monupu' om

popolombus Kiaton, Tinggono om Tandi-andi. Suai ko' diti

popoindalan ponurubungan montok mongilo tungkus koinusan

miagal ko' Norunan (ukiran), Sastera om sayau do tinaru, papanau

ponorubungan montok monimung koilaan kokomoi koubasanan,

kaadat-adato' om toilaan sandad do tinaru Kadazan om Dusun

kokomoi pisasawaan, kooturan sosial om tungkus koilaan. Sawi-

awi' koilaan di nosoriuk om notimung diti, posunudon do tangaanak

maya' aktiviti kapabantaan, pokiikitanan om nogi’ maya'

pomansayan buuk skrap, poster, brosur om media ICT.

Montok Tingkatan 5, Standard Pambalajalan nopo di noulud nga'

miagal ko' popolombus om monuupu' Tudodoi om Sisindiron. Suai

ko' mantad diti, id Tingkatan 5 unsubon nogi' o tangaanak do

popoindalan ponurubungan montok mongilo sipoot om pomoinan

Page 37: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

23

koubasanan tinaru, papabanta koilaan kokomoi kogunoon

komburongo om Sistom Kooturan mahkamah Anak Negeri om nogi'

mogibooboros kokomoi isu kotumbayaan sandad tinaru om

poingkuro mononduli' koumatan.

Ii nodii do tudukan do mongigia' o tangaanak do ralan poposodia'

om papabanta do isoiso' kapabantaan. Ii nopo koilaan di

pabantaon do tangaanak nga' kokomoi do asil kalaja' projek toi ko'

ponoriukan tinimungan maya' aktiviti popokito demonstrasi, om

nogi' popoilo nunu i nowonsoi id buuk skrap, folio, lakaran, bukakak,

kad, brosur toi ko' media ICT.

Aspek Puralan Boros

Aspek Puralan Boros nopo nga' kokomoi do kogisaman do

tangaanak momoguno Sistom Boros Kadazandusun di kotunud id

mogisuusuai kohuboyoon. Panatalan nopo do pongia'an Sistem

Boros id Kurikulum Boros Kadazandusun diti nga' koilaan

momoguno Sistem Tuni, Sistem Ija'an, Sompuruan Boros,

Pomoroitan Ginumu' om nogi' Tukadan. Suai ko' mantad dilo' onuan

nogi' do panatalan koilaan momonsoi mogikaakawo boros om ayat.

Id kolimpupuson do Tingkatan 5, kaanu o tangaanak do momoguno

do Sistom Tuni Boros Kadazandusun id lisan om Sistom Ija'an

Boros Kadazandusun id ponuatan. Suai ko' mantad dilo, kaanu

nogi' o tangaanak do momoguno mogikaakawo Sompuruan Boros,

Kopomoroitan Ginumu' om Tukadan id lisan om ponuatan. Kaanu

nogi' o tangaanak do momonsoi mogikaakawo boros om ayat di

agramatis om olinuud.

Poinhanggum nopo id Standard Pambalajalan Tingkatan 4 om

Tingkatan 5 diti nga' kabaalan monoinu' sistem tuni om sistem ija'an

do Boros Kadazandusun, momonsoi ayat toomod, pongudio,

ponuhuan om kotigagan miampai momoguno do mogikaakawo pola

om nuludan ayat. Suai ko mantad dilo', poia'on nogi’ kumaa do

tangaanak o kabaalan mogihum komoyon tukadan.

Sistom Boros Abaagi o sistem boros Kadazandusun id piipiro komponen:

Fonetik, Fonologi, Sistem Ija'an, Morfologi, Sintaksis, Kopomoroitan

Ginumu' om Tukadan. Oponsol do poia'on koilaan momoguno

Sistem Boros kumaa tangaanak di minsingilo do boros

Kadazandusun mooi do kaanu nodii o tangaanak do momoguno

boros Kadazandusun di kotunud om oulud.

Page 38: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

24

(i) Fonetik om Fonologi Oponsol do posunudon kumaa do tangaanak o koilaan mamarait

om popolombus boros miampai momoguno loyuk om

kopolombusan di pointunud mooi do koilo o tangaanak do mamarait

boros om popolombus ayat di pointunud. Oponsol o koilaan diti id

Boros Kadazandusun mooi do kaanu dii o tangaanak do

popolombus komoyon di kotunud kumaa tulun suai. Suai ko'

mantad dii, oponsol nogi' o koilaan diti mooi do kaanu o tangaanak

do mangarati' boros om komoyon do tulun suai id pilumaagan tikid

tadau.

(ii) Sistom Ija'an om Ponuatan Oponsol kopio do posunudon kumaa do tangaanak o Sistem Ija'an

Boros Kadazandusun mooi do kaanu o tangaanak do momonsoi

ponuatan di pointunud om oulud. Id Sistem Ija'an minog do

inoboson do tangaanak o piipiro aspek mooi do kaanu nodii yolo' do

momonsoi ponuatan di poimpunong. Pointayad id siriba' diti,

toinsanan aspek di oponsol do oilaan:

(a) pimato Boros Kadazandusun

(b) He' / '/

(c) / b / om / d / om / b / om / d /

(d) vokal tanaru om diftong

(e) pimato songui /ng/

(iii) Morfologi

Morfologi nopo nga' iso' gana' toilaan di monoriuk pamansayan

boros. Abaagi o aspek Morfologi Kadazandusun id 2 komponen:

Sompuruan Boros om Pamansayan Boros miagal di okito id Jodual

5.

Jodual 5: Aspek di okito id Morfologi.

MORFOLOGI

Sompuruan Boros:

Pamansayan Boros

1. Boros Ngaran 2. Boros Maan 3. Boros Ula 4. Boros Toguangon

1. Struktur Boros (a) Boros Sandad (b) Boros Noolos

2. Bontuk Boros

(a) Boros Mintootoiso (b) Boros Nosugku (c) Boros Misompuru (d) Boros Misaup (e) Pananda Wacana (f) Partikol (g) Tanda' Basa'

Page 39: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

25

(iv) Sintaksis

Sintaksis nopo nga' iso' ponoriukan kokomoi pamansayan ayat.

Abaagi id 2 komponen o aspek sintaksis diti migal di okito id

Jodual 6.

Jodual 6: Aspek di okito id Sintaksis

SINTAKSIS

Ponguludan Boros

Sistom Pananda'an

1. Guas Ayat 2. Bontuk Ayat 3. Kawo Ayat 4. Nuludan Ayat

1. Pananda Fokus

2. Partikol

3. Pananda Timpu

(v) Kopomoroitan Ginumu'

Tinayadan tinimungan boros diti kisuang do boros di asaru' do

oguno id pibarasan toi ko' id ponuatan om oponsol do inoboson do

tangaanak ngaawi'. Sundung po do ingkaa, oponsol nogi' do

poia'on do mongigia' o boros suai i au' nokosanarai id tinayadan

diti miampai tumanud tema toi ko’ uhu di nokosuul id Standard

Ponuangan. Kopomoroitan ginumu' nopo nga' popiumbangan do

Boros Ngaran Koizaai i popokito do ginumu'. Kiwaa 2 kowowoyoo'

do kopomoroitan ginumu':

Kopomoroitan Ginumu' Ointob

Kopomoroitan Ginumu' Au' Ointob

(vi) Semantik

Poinhanggum no id Semantik o boros mikagos, poiradan om

poniriban i oponsol do poia'on kumaa tangaanak mooi do kaanu

nodii yolo' mongintutun om momoguno do semantik id lisan toi ko'

ponuatan montok popokito iso' ponginabasan do boros di takawas.

Page 40: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan
Page 41: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

Standard Ponuangan,

Standard Pambalajalan

om Standard Prestasi

Tingkatan 4

Page 42: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan
Page 43: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

29

1.0 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

1.1 Mokinongou montok mongompuri tuni boros.

Kaanu o tangaanak:

1.1.1 Popisuai pomoroitan montok boros di momoguno

(i) diftong (ii) mora (iii) digraf 1.1.2 Monginomot tuni pimato / ' / id boros di oulit

putul boros. 1.1.3 Popisuai tuni /b/ om /b/ id boros. 1.1.4 Mongintutun boros di koolon tuni vokal soira'

osugkuan.

Aktiviti Poomitanan:

Mokinongou pomoroitan mantad audio: sinding, booboroson, pibarasan om suai po'.

Diftong:ai,ao,au ia, io, iu oa, oi, ou ua, ui, uo Mora: aa,ii,oo,uu Digraf: /ng/ Koolon tuni vokal Babo' Bobo'on

Page 44: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

30

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

1.2 Momoguno boros di kotunud id

komunikasi lisan.

Kaanu o tangaanak:

1.2.1 Mamarait boros di momoguno (i) diftong (ii) mora (iii) digraf 1.2.2 Mamarait tuni / ' / id boros di oulit putul boros. 1.2.3 Popisuai kopolombusan do boros di kituni /b/

om /b/. 1.2.4 Popolombus boros i koolon tuni soira'

osugkuan.

Aktivti Poomitanan:

Mamarait mantad kad boros.

Mamarait mantad nunu i okito id bahan pongunsub.

Momoguno pomoroitan di kotunud id pibarasan toi ko' id booboroson.

Page 45: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

31

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

1.3 Mokinongou montok maganu

om mongompuri do koilaan mantad bahan di norongou.

Kaanu o tangaanak: 1.3.1 Mokinongou montok mongilo kolombuson loyuk

montok mogikaakawo teks. (i) ponurubungan

(ii) pambasa'an abal id radio toi ko' id televisyen

(iii) pisiwalan (iv) booboroson

(v) momuruan abaabayan (sipoot,karamayan,kinantakan)

1.3.2 Mongimuai koilaan di norongou toi ko' nokito

mantad bahan pongunsub. 1.3.3 Mogibooboros montok popotolinahas koilaan di

norongou toi ko' nokito mantad bahan pongunsub.

1.3.4 Mokinongou audio montok monompipi' koilaan (i) Koilaan toponsol (ii) Koilaan poinlisok (iii) Gama om waya 1.3.5 Mongulud pomolingkuman mantad bahan di

norongou.

Aktiviti Poomitanan:

Mokinongou audio

Mogibooboros kokomoi loyuk poopolombus mogikaakawo teks

Popoboros koilaan di naanu mantad mogikaakawo tadon

Papatayad koilaan di naanu mantad

mogikaakawo tadon

Momoguno peta pomusarahan Kawo teks:

Naratif

Diskriptif

Proses

Pisiwalan

Luputan

Popointalang

Page 46: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

32

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

1.4 Manahak tisuli' kumaa koilaan

di norongou toi ko' di nokito.

Kaanu o tangaanak: 1.4.1 Manahak idea om topurimanan sondii'

kokomoi koilaan i norongou toi ko' nokito. 1.4.2 Manahak kosokodungan toi ko' au'

kosokodung kumaa koilaan di norongou. 1.4.3 Papadalin mesej di norongou kumaa id bahan

grafik. 1.4.4 Mogibooboros montok monolibamban isoiso'

ahal.

Aktiviti Poomitanan:

Mitimbungak

Momoguno peta, carta toi ko' jodual montok poposuat pomusarahan toi ko' asil pitimbungakan

Papabanta asil pitimbungakan

Page 47: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

33

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

1.5 Popolombus pomusarahan di opinto id komunikasi miampai momoguno boros di kotunud, ayat di agramatis om kobooboroso' di olinuud.

Kaanu o tangaanak: 1.5.1 Mongulud tonsi toponsol montok gunoon id

pibarasan. 1.5.2 Popolombus idea id

(i) ponurubungan (ii) pambasa'an abal id radio toi ko' id televisyen (iii) pisiwalan (iv) booboroson (v) momuruan abaabayan

(sipoot,karamayan,kinantakan) 1.5.3 Popolombus pibarasan tumanud kogunoon om

bontuk boros di kosudong. (i) Monginsasamod (ii) Sumonsog

Aktiviti Poomitanan:

Mogibooboros id tinimungan montok poposodia' do hujah om Bukti

Poposodia' teks montok popolombus do idea

Papabanta asil tinimungan.

Page 48: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

34

TAANG KOINABASAN KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS

STANDARD PRESTASI

TAANG KOINABASAN

KOINTALANGAN

1 Au' Kodonto

Kaanu monugut isoiso' boros toi ko' pibarasan. Momoguno boros Kadazandusun di au' poinggonop id komunikasi lisan. Au' kopokito kaparagatan momongo isoiso' buruon toi ko' ponuhuan.

2 Songisom

Kaanu popoboros do koilaan di kosudong miampai popokito kaparagatan do momoguno boros Kadazandusun di songisom id komunikasi lisan. Kaanu popokito kaparagatan do momongo isoiso' buruon toi ko' ponuhuan.

3 Giigina'

Kaanu popoboros do koilaan di kotunud miampai momoguno boros Kadazandusun di olinuud id komunikasi. Aparagat do momongo isoiso' buruon toi ko' ponuhuan.

4 Awasi'

Kaanu popoboros do koilaan di kotunud miampai momoguno boros Kadazandusun di oulud om olinuud id komunikasi lisan. Kaanu popokito kabaalan mongompuri soira' maganu om poposunud kawagu koilaan. Aparagat do momongo isoiso' buruon toi ko' ponuhuan.

5 Akawas

Kaanu popoboros do koilaan di opinto miampai momoguno boros Kadazandusun di kotunud, oulud om olinuud id komunikasi. Kaanu popokito kabaalan mongompuri om manahang soira' maganu om poposunud koilaan. Aparagat do momongo isoiso' buruon toi ko' ponuhuan.

6 Nokoinuntu

Kaanu popoboros do koilaan di opinto miampai momoguno boros Kadazandusun di kotunud, oulud om olinuud id komunikasi lisan. Kaanu popokito woyo' pomusarahan di okreatif, okritis om akawas soira' maganu om poposunud do koilaan. Aparagat do momongo isoiso' buruon toi ko' ponuhuan.

Page 49: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

35

2.0 KABAALAN MAMBASA'

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN NUUT

2.1 Popolombus mogikaakawo ayat om teks momoguno loyuk di kotunud.

Kaanu o tangaanak: 2.1.1 Mamarait boros kituni / ' / montok

boros di oulit putul boros. 2.1.2 Popolombus mogikaakawo ayat

momoguno loyuk di kotunud. (i) Ayat pogoduhan (ii) Ayat pokionuon 2.1.3 Momoguno koilaan kontekstual

montok popolombus isoiso' teks pambasa'an miampai momoguno loyuk di kotunud montok:

(i) ponurubungan (ii) pambasa'an abal id radio toi

ko' id televisyen (iii) pisiwalan (iv) booboroson (v) teks momuruan abaabayan

(sipoot,karamayan,kinantakan)

Aktiviti Poomitanan:

Mambasa' boros

Mambasa' ayat

Mambasa' teks

Page 50: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

36

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN NUUT

2.2 Maganu om mongompuri koilaan mantad bahan di nabasa'.

Kaanu o tangaanak: 2.2.1 Mogihum koilaan id teks

pambasaan. 2.2.2 Popionit tonsi toponsol mantad

isoiso' pangaan. 2.2.3 Montafsir koilaan id bahan grafik. 2.2.4 Monompipi' tinimungan boros

mantad teks di nabasa'. (i) Boros kotigagan

(ii) Boros pongudio

(iii) Boros pongilag

(iv) Boros popotopot

Aktiviti Poomitanan:

Mogihum koilaan mantad uhu, boros ponogulu, gambal, kapsyen.

Kawo Teks:

Ponurubungan

Pisiwalan

Booboroson

Atikol

Brosur

Boros kotigagan: odoi!, adii! Is!

Boros pongudio: Isai? Nunu? Poingkuro?

Boros pongilag: au', okon, tou

Boros popotopot: oo', otopot, ba

Page 51: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

37

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

2.3 Manahak tisuli' kumaa koilaan di

notimung mantad bahan di nabasa'.

Kaanu o tangaanak: 2.3.1 Mongintigas koilaan mantad teks. 2.3.2 Momoguno koilaan di noompuri montok

manahak sogu' ponolibamban. 2.3.3 Momoguno bahan rujukan suai montok

monginlaab koilaan kokomoi isu id teks.

Aktiviti Poomitanan:

Momili' koilaan id teks montok aktiviti: Mongintigas toi ko' monolibamban kobolingkaangan.

Bahan rujukan suai:

Komoiboros

Internet

Buuk

Suat abal

Suai po

2.4 Popoilo kawagu koilaan di

nabasa'.

Kaanu o tangaanak: 2.4.1 Poposunud boros misulak mantad teks di

nabasa'. 2.4.2 Poposunud koilaan poinsuat 2.4.3 Poposunud koilaan poinlisok 2.4.4 Poposunud gama om waya.

Aktiviti Poomitanan:

Momoguno bahan grafik montok popiagal om popisuai tonsi mantad teks di nabasa'.

Momolingkum koilaan mantad linear kumaa infografik.

Page 52: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

38

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

2.5 Monginonong koilaan id teks toi

ko' bahan di nokito.

Kaanu o tangaanak: 2.5.1 Manahak kosokodungan toi ko' au'

kosokodung kumaa koilaan di nabasa'. 2.5.2 Manahak kootuson montok isu id teks di

nabasa'.

Aktiviti poomitanan:

Mambasa' sorita'

Mambasa' isu timpu baino

Page 53: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

39

TAANG KOINABASAN KABAALAN MAMBASA'

STANDARD PRESTASI

TAANG KOINABASAN

KOINTALANGAN

1 Au' Kodonto

Au' alantas do mambasa'. Kaanu momuhondom kawagu koilaan di nabasa'. Au' kopokito kaparagatan momongo isoiso' buruon toi ko' ponuhuan.

2 Songisom

Alantas do mambasa' nga' au' otolinahas o pomoroitan. Kaanu mamarati' koilaan di nabasa'. Kaanu popolombus do koilaan di nabasa' miampai popokito kaparagatan do momoguno boros Kadazandusun di potilombus. Kaanu popokito kaparagatan do momongo isoiso' buruon toi ko' ponuhuan.

3 Giigina'

Alantas om otolinahas do mambasa'. Kaanu mamarati' om momoguno do koilaan di nabasa'. Kaanu popolombus do koilaan di kotunud miampai momoguno boros Kadazandusun di olinuud. Aparagat do momongo isoiso' buruon toi ko' ponuhuan.

4 Awasi'

Alantas om otolinahas do mambasa' miampai kaanu momoguno loyuk di kotunud. Kaanu popokito kabaalan mongompuri soira' maganu do koilaan di nabasa' om aparagat do momongo isoiso' buruon toi ko' ponuhuan. Kaanu popolombus do koilaan di kotunud miampai momoguno boros Kadazandusun di oulud om olinuud.

5 Akawas

Alantas om otolinahas do mambasa' miampai kaanu momoguno loyuk di kotunud. Kaanu popokito kabaalan mongompuri om manahang soira' maganu do koilaan. Kaanu popoboros do koilaan di opinto miampai momoguno boros Kadazandusun di kotunud, oulud om olinuud om aparagat do momongo isoiso' buruon toi ko' ponuhuan.

6 Nokoinuntu

Alantas om otolinahas do mambasa' miampai kaanu momoguno loyuk di kotunud. Kaanu popokito kabaalan mongompuri om manahang soira' maganu do koilaan. Kaanu popoboros do koilaan di opinto miampai momoguno boros Kadazandusun di kotunud, oulud, olinuud om popokito woyo' pomusarahan di okreatif, okritis om abaal. Aparagat momongo isoiso' buruanon toi ko' ponuhuan.

Page 54: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

40

3.0 KABAALAN MONUAT

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

3.1 Monuat ayat di kotunud, olinuud

om agramatis.

Kaanu o tangaanak: 3.1.1 Momonsoi ayat miampai momoguno tanda'

basa' di kotunud. 3.1.2 Momonsoi ayat miampai momoguno

pananda wacana di kotunud. 3.1.3 Monuat mogikaakawo ayat. 3.1.4 Momonsoi ayat di kinuludan: (i) Maan + Subjek + Maan + Objek (ii) Maan + Subjek + Objek + Maan (iii) Maan + Subjek + Adjektif (i) Maan + Subjek + Maan + Objek 31.3 Monuat mogikaakawo bontuk ayat.

Kawo Ayat: Toomod Pongudio' Ponuhuan Kotigagan Kawo Bontuk Ayat: Ayat Mintootoiso Ayat Misompuru

Page 55: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

41

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

3.2 Momonsoi mogikaakawo ponuatan.

Kaanu o tangaanak: 3.2.1 Monuat mogikaakawo ponuatan miampai

momoguno format ponuatan di kosudong. 3.2.2 Monuat teks ponurubungan. 3.2.3 Monuat teks pisiwalan. 3.2.4 Monuat teks booboroson. 3.2.5 Momonsoi Atikol. 3.2.6 Momonsoi Brosur.

Aktiviti Poomitanan:

Mongintutun format

Mogibooboros montok mogihum tonsi

Momoguno peta pomusarahan montok papayatad do tonsi toponsol om tonsi ponokodung

Page 56: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

42

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

3.3 Popolombus do koilaan di otolinahas om opinto maya' ponuatan di oulud, olinuud om agramatis.

Kaanu o tangaanak:

3.3.1 Monuat montok manahak kointalangan. 3.3.2 Monuat montok popointutun isoiso' ahal. 3.3.3 Monuat montok monusui sorita' toi ko'

kinantakan 3.3.4 Monuat montok poposogu' do idea montok

monolibamban isoiso' kobolingkaangan.

Aktiviti Poomitanan:

Papatayad tonsi montok isoiso' uhu miampai momoguno peta pomusarahan.

Momili' tonsi di kosudong.

Popointalang do suang di oonsi om momonsoi palan do ponuatan.

Momoguno grafik di kosudong montok papapantod koilaan di polombuson.

Page 57: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

43

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

3.4 Manahang ponuatan di nowonsoi.

Kaanu o tangaanak: 3.4.1 Momoguno boros pomolohou di kosudong id

ponuatan. 3.4.2 Momoguno mogikaakawo ayat id ponuatan. 3.4.3 Popotunud nuludan ayat di au' agramatis. 3.4.4 Popogirot tonsi miampai manahak

pounayan. 3.4.5 Momonsoi ponuatan id piipiro pangaan. 3.4.6 Momiadang kosudongon do pangaan di

nowonsoi.

Boros pomolohou:

Tobpinai kou ngaawi'

Tambalut kou ngaawi'

Page 58: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

44

TAANG KOINABASAN KABAALAN MONUAT

STANDARD PRESTASI

TAANG KOINABASAN

KOINTALANGAN

1 Au' Kodonto

Kaanu momoguno boros om ayat montok monuat id isoiso' pangaan maya' ponguhupan do mongingia'. Au' oulud om au' ogonop koilaan di polombuson id ponuatan. Kaanu popokito kaparagatan momongo isoiso' buruon.

2 Songisom

Koilo momonsoi ayat di tangasaanang. Kaanu momoguno tanda' basa' di kotunud. Kaanu mongulud tonsi om koilaan di kosudong id ponuatan. Kaanu popokito kaparagatan do kopomogunaan boros Kadazandusun di potilombus id ponuatan. Kaanu popokito kaparagatan do momongo isoiso' buruon.

3 Giigina'

Koilo momonsoi mogikaakawo ayat. Kaanu momoguno tanda' basa' di kotunud. Kaanu mongulud tonsi id ponuatan. Koilaan di polombuson awasi'. Kaanu popokito kaparagatan do momoguno boros Kadazandusun di songisom id ponuatan. Aparagat do momongo isoiso' buruon.

4 Awasi'

Koilo momoguno mogikaakawo ayat di kotunud id ponuatan. Kaanu momoguno tanda' basa' di kotunud. Kaanu mongulud om monguyad tonsi id pangaan. Kaanu popolombus do koilaan di kotunud miampai momoguno boros Kadazandusun di oulud om olinuud id ponuatan. Kaanu popokito kabaalan mongompuri soira' monguyad do tonsi id ponuatan. Aparagat do momongo isoiso' buruon.

Page 59: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

45

5 Akawas

Koilo momoguno mogikaakawo ayat di kotunud, oulud om olinuud id ponuatan. Kaanu momoguno tanda' basa' di kotunud. Kaanu mongulud koilaan om monguyad tonsi miampai pounayan di olojik id pangaan. Kaanu popolombus do koilaan di kosudong miampai momoguno boros Kadazandusun di kotunud, oulud om olinuud id ponuatan. Kaanu popokito kabaalan mongompuri om manahang soira' monguyad do tonsi id ponuatan. Aparagat do momongo isoiso' buruon.

6 Nokoinuntu

Koilo momoguno mogikaakawo ayat di kotunud, ouluud om olinuud id ponuatan. Kaanu momoguno tanda'

basa' di kotunud. Kaanu popolombus do koilaan di opinto miampai momoguno boros Kadazandusun di

kotunud, oulud, olinuud om popokito woyo' pomusarahan di okreatif, okritis om akawas id ponuatan.

Aparagat do momongo isoiso' buruon.

Page 60: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

46

4.0 ASPEK KOLUMISON BOROS

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

4.1 Monoriuk om manahang koilaan kokomoi kointutunan tinaru (Identiti) Kadazan om Dusun.

Kaanu o tangaanak: 4.1.1 Popoilo koilaan kokomoi tungkus koinusan (i) Norunan (Ukiran) (ii) Sastera (iii) Sayau 4.1.2 Monupu' om popolombus do hiis koubasanan

tinaru: (i) Kiaton (ii) Tinggono (iii) Tandi-andi 4.1.3 Popolombus topurimanan toi ko' pomusarahan

kokomoi isoiso' karya di naanu mantad mogisuusuai tadon:

(i) Tema (ii) Kinoyonon (iii) Loyuk (iv) Kogingohon Boros (v) Woyo' toluud (vi) Ponontudukan

Aktiviti Poomitanan:

Poopoilo do ngaran, tadon om guno do isoiso' tungkus koinusan.

Mokinongou kopolombusan do isoiso' hiis.

Mongintutun format ponuatan do isoiso' hiis

Karya Poomitanan: Kasut di Ondu' Andi' Jubillah Loinsu (2010) I Duok om I Vuhan Andi' Justina Tulahoi(1999) Vaig Babagon Gundohing Blasius Binjua (2013) Susumuni Sandad Pogun Andi' Regina Giandun (2011)

Page 61: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

47

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

4.2 Monginlaab toilaan kokomoi

Tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun.

Kaanu o tangaanak: 4.2.1 Popoilo koilaan kokomoi kooturan om kaadat-

adato' tinaru Kadazan om Dusun kokomoi pisasawaan.

4.2.2 Popointalang koilaan kokomoi do Gaa

Tapantang Huguan Siou 4.2.3 Poposunud koilaan kokomoi Unduk Ngadau

Kaamatan

Kooturan om kaadat-adato' do pisasawaan: (a) Monoluku' (b) Momuhaboi (c) Misasawo (d) Miada' Aktiviti Poomitanan:

Mogihum koilaan mantad mogikaakawo tadon.

Mogibooboros montok manahak komi om suul kokomoi koilaan di notimung.

Popoilo do koilaan di noompuri maya' mogikaakawo media (eletronik, okon elektronik, linear, okon linear, grafik)

Page 62: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

48

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

4.3 Mongilo om manahak rekomen

kokomoi Toilaan Sandad Tinaru Kadazan om Dusun.

Kaanu o tangaanak: 4.3.1 Mogihum koilaan kokomoi toilaan sandad

tinaru id (i) kooturan sosial (ii) tungkus koilaan 4.3.2 Mampayat id pogibaabarasan montok

poposunud do koilaan kokomoi toilaan sandad tinaru.

Kooturan Sosial om tungkus koilaan naanu mantad buuk “Traditional Systems of Indigenous People of Sabah, Malaysia (Wisdom Accumulated Through Generations)” Gundohing Filex Tongkul (2002)

Monogit

Bobolian

Mizungu'

Moginakan

4.4 Momonsoi luputan montok Koilaan di notimung kokomoi tinaru Kadazan om Dusun.

Kanu o tangaanak: 4.4.1 Poposodia' luputan montok popointalang do

koilaan di notimung. 4.4.2 Papabanta do koilaan di notimung miampai

momoguno do media ICT.

Poomitanan (Luputan)

Buuk skrap

Brosur

Atikol

Aplikasi Web

Momoguno mogikaakawo peta pomusarahan id pabantaan toi ko' id ponuatan luputan montok papapantod kointalangan.

Page 63: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

49

5.0 ASPEK PURALAN BOROS

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

5.1 Monorou koroitan om ija'an Kadazandusun.

Kaanu o tangaanak: 5.1.1 Monugku boros momoguno (i) Boros Posugkuan Gulu (ii) Boros Posugkuan Dohuri 5.1.2 Popolombus boros di kosimban tuni soira'

tatakon o pimato montok popointalang do rati'.

5.1.3 Mongija' boros di kipimato / ' / montok boros

di popointalang boros di noulit putul boros soira'osugkuan gulu.

5.1.4 Momonsoi Boros Misompuru.

Poomitanan Boros Pangansip Posugkuan Gulu: (i) Ko- (ii) Ki- (iii) Noko- (iv) A- (v) No- Aktiviti Poomitanan: Poiloon o tangaanak prinsip monugku boros Onuan o tangaanak piipiro boros om suhuon do monungku do boros dii. Potunudon boros nosugkuan di au' kotunud. Intangan id buuk “Rujukan Ringkas Aspek Linguistik Bahasa Kadazandusun” Rita Lasimbang om Emilda Evon (2010) Poomitanan : Panau/ Panahon Poomitanan: Tua-ua' Toisoiso'

Page 64: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

50

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

5.2 Momonsoi mogikaakawo ayat di kotunud om olinuud id lisan om ponuatan.

Kaanu o tangaanak: 5.2.1 Mongintutun ayat momoguno nuludan (i) Maan + Subjek + Maan + Objek (ii) Maan + Subjek + Objek + Maan (iii) Maan + Subjek + Adjektif 5.2.2 Momonsoi mogikaakawo ayat: (i) toomod (ii) pongudio (iii) ponuhuan (iv) kotigagan 5.2.3 Momoguno partikol id ayat. 5.2.4 Momoguno pananda wacana id ayat. 5.2.5 Momonsoi ayat misompuru.

Aktiviti Poomitanan:

Monginsonong ayat di au' kotunud

Momonsoi ayat tumanud bahan pongunsub.

Page 65: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4

51

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

5.3 Momoguno mogikaakawo Semantik Kadazandusun id lisan om ponuatan.

Kaanu o tangaanak: 5.3.1 Mogibooboros montok popotolinahas

komoyon do isoiso' (i) Tukadan. (ii) Boros mikagos 5.3.2 Momonsoi ayat momoguno tukadan. 5.3.3 Momonsoi ayat momoguno boros mikagos. 5.3.4 Manahak tukadan di kotunud montok isoiso'

koyuuyuon toi ko' kinantakan. 5.3.4 Manahak boros mikagos di kotunud montok

isoiso' koyuuyuon toi ko' kinantakan.

Aktiviti Poomitanan:

Popisudong boros mikagos om ayat.

Momili' tukadan montok isoiso' ahal.

5.4 Momoguno mogikaakawo Sompuruan Boros id pibarasan om ponuatan.

Kaanu o tangaanak: 5.4.1 Momoguno do Boros Ngaran id ayat

5.4.2 Momoguno do Boros Maan id ayat.

5.4.3 Momoguno do Boros Ula id ayat. 5.4.4 Momoguno Boros Toguangon id ayat.

Aktiviti Poomitanan:

Monginsonong ayat di au' kotunud

Momonsoi ayat tumanud bahan pongunsub.

Page 66: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan
Page 67: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

Standard Ponuangan,

Standard Pambalajalan

om Standard Prestasi

Tingkatan 5

Page 68: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan
Page 69: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

55

1.0 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

1.1 Mokinongou montok mongompuri tuni boros.

Kaanu o tangaanak:

1.1.1 Popisuai pomoroitan montok boros di momoguno tuni pimato songui

(i) /m/ (ii) /n/ (iii) /ng/ 1.1.2 Monginomot tuni pimato /'/ id boros

ponuhuan. 1.1.3 Popisuai tuni /d/ om /d/ id boros. 1.1.4 Mongintutun boros di koolon tuni soira'

osugkuan.

Aktiviti Poomitanan:

Mokinongou pomoroitan mantad audio: sinding, booboroson, pibarasan om suai po'.

Poomitanan boros ponuhuan:

Basao'

Posuato'

Polombuso'

/d/ /d/

Daing Dokutul

Dikoyu' Dewan

Dumo Dondom

Koolon tuni vokal

anu + on = onuon

lagus + on = loguson

Page 70: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

56

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

1.2 Momoguno boros di kotunud id

komunikasi lisan.

Kaanu o tangaanak:

1.2.1 Mamarait boros di momoguno pimato (i) /m/ (ii) /n/ (iii) /ng/ 1.2.2 Popootus tuni / ' / id boros ponuhuan. 1.2.3 Popisuai kopolombusan do boros di kituni /d/

om /d/.

1.2.4 Popolombus boros i koolon tuni soira'

osugkuan.

Aktivti Poomitanan:

Mamarait mantad kad boros

Mamarait mantad nunu i okito id bahan pongunsub

Momoguno pomoroitan di kotunud id pibarasan toi ko' id booboroson.

Boros momoguno do pimato Songui:

/m/ /n/ /ng/

Maan Nogi' Ngaran

Madsa Nuut Ongoyo'

Page 71: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

57

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

1.3 Mokinongou montok maganu

om mongompuri do koilaan mantad bahan di norongou.

Kaanu o tangaanak: 1.3.1 Mokinongou montok mongilo kolombuson loyuk

montok mogikaakawo teks. 1.3.2 Mokinongou audio miampai momoguno

ponginsamakan kontekstual montok manahang koilaan.

1.3.3 Mokinongou montok popionit do koilaan di

norongou 1.3.4 Mogibooboros montok popisuai do koilaan di

norongou toi ko' nokito mantad bahan pongunsub.

1.3.5 Momonsoi pomolingkuman mantad bahan di

norongou.

Aktiviti Poomitanan:

Mokinongou audio

Mogibooboros kokomoi loyuk popolombus mogikaakawo teks

Popoboros koilaan di naanu mantad mogikaakawo tadon

Papatayad koilaan di naanu mantad

mogikaakawo tadon

Momoguno peta pomusarahan Kawo teks:

Susuyan Naratif

Diskriptif

Proses

Pisiwalan

Luputan

Popointalang

Page 72: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

58

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

1.4 Manahak tisuli' kumaa koilaan

di norongou toi ko' di nokito.

Kaanu o tangaanak: 1.4.1 Miuhot om misimbar kokomoi nunu i norongou

toi ko' nokito. 1.4.2 Papadalin koilaan di norongou kumaa id

bahan grafik 1.4.3 Mokianu kotolinahasan do koilaan di norongou

toi ko' nokito. 1.4.4 Manahak kotolinahasan kumaa koilaan di

norongou toi ko' nokito. 1.4.5 Popolombus empati (purimonsian) kumaa

isoiso' ahal 1.4.6 Mitimbungak montok monolibamban isoiso'

ahal.

Aktiviti Poomitanan:

Mitimbungak

Momoguno peta, carta toi ko' jodual montok poposuat pomusarahan toi ko' asil pitimbungakan

Papabanta asil pitimbungakan

Page 73: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

59

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

1.5 Popolombus pomusarahan di

opinto id komunikasi miampai momoguno boros di kotunud, ayat di agramatis om kobooboroso' di olinuud.

Kaanu o tangaanak: 1.5.1 Mongusui watak montok popolombus pomusarahan. 1.5.2 Popolombus idea id: (i) forum (ii) pitimbungakan (iii) pisiwalan (iv) ponurubungan 1.5.3 Popolombus pibarasan tumanud kogunoon om

bontuk boros di kosudong. (i) Monokodung (ii) Poposogu'

Aktiviti Poomitanan:

Mogibooboros id tinimungan

Poposodia' teks montok aktiviti mongusui watak om montok popolombus do idea

Papabanta asil tinimungan.

Page 74: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

60

TAANG KOINABASAN KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS

STANDARD PRESTASI

TAANG KOINABASAN

KOINTALANGAN

1 Au' Kodonto

Kaanu monugut isoiso' boros toi ko' pibarasan. Momoguno boros Kadazandusun di au' poinggonop id komunikasi lisan. Au' kopokito kaparagatan momongo isoiso' buruanon toi ko' ponuhuan.

2 Songisom

Kaanu popoboros do koilaan di kosudong miampai popokito kaparagatan do momoguno boros Kadazandusun di songisom id komunikasi lisan. Kaanu popokito kaparagatan do momongo isoiso' buruanon toi ko' ponuhuan.

3 Giigina'

Kaanu popoboros do koilaan di kotunud miampai momoguno boros Kadazandusun di olinuud id komunikasi. Aparagat do momongo isoiso' buruanon toi ko' ponuhuan.

4 Awasi'

Kaanu popoboros do koilaan di kotunud miampai momoguno boros Kadazandusun di oulud om olinuud id komunikasi lisan. Kaanu popokito kabaalan mongompuri soira' maganu om poposunud kawagu koilaan. Aparagat do momongo isoiso' buruanon toi ko' ponuhuan.

5 Akawas

Kaanu popoboros do koilaan di opinto miampai momoguno boros Kadazandusun di kotunud, oulud om olinuud id komunikasi. Kaanu popokito kabaalan mongompuri om manahang soira' maganu om poposunud koilaan. Aparagat do momongo isoiso' buruanon toi ko' ponuhuan.

6 Nokoinuntu

Kaanu popoboros do koilaan di opinto miampai momoguno boros Kadazandusun di kotunud, oulud om olinuud id komunikasi lisan. Kaanu popokito woyo' pomusarahan di okreatif, okritis om akawas soira' maganu om poposunud do koilaan. Aparagat do momongo isoiso' buruanon toi ko' ponuhuan.

Page 75: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

61

2.0 KABAALAN MAMBASA'

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

2.1 Popolombus mogikaakawo

ayat om teks momoguno loyuk di kotunud.

Kaanu o tangaanak: 2.1.1 Mambasa' boros kituni / ' / montok boros ponuhuan. 2.1.2 Popolombus mogikaakawo ayat momoguno loyuk di

kotunud. (i) Ayat pongudio aiso boros pongudio (ii) Ayat monuhu' 2.1.3 Popolombus isoiso' teks pambasa'an miampai

momoguno loyuk di kotunud montok teks: (i) Naratif (ii) Diskriptif (iii) Proses/Karaaralano' (iv) Pisiwalan (v) Luputan

Poomitanan boros ponuhuan:

Basao'

Posuato'

Polombuso'

Ayat pongudio aiso boros pongudio

Nokopodsu' ko no?

Nakalantoi ko nangku?

Aktiviti Poomitanan:

Mambasa' boros

Mambasa' ayat

Mambasa' teks

Page 76: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

62

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

2.2 Maganu om mongompuri koilaan mantad bahan di nabasa'.

Kaanu o tangaanak: 2.2.1 Monolinahas koilaan id teks pambasa'an. 2.2.2 Monorisid koilaan kosokodung om au'

kosokodung mantad isoiso' teks pambasa'an.

2.2.3 Monindu' koilaan id bahan grafik. 2.2.4 Monompipi' tinimungan boros mantad teks di

nabasa'. (i) Sokomoyon

(ii) Misulak

(iii) Pananda Wacana

(iv) Patikol

Aktiviti Poomitanan:

Mogihum koilaan mantad uhu, boros ponogulu, gambal, kapsyen.

Kawo Teks:

Surat Abal

Iklan

Forum

Minit Pitimbungakan

Blog

Susuyan

Risala Kawo bahan grafik:

Carta

Jodual

Graf

Peta

Infografik

Bukakak

Page 77: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

63

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

2.3 Manahak tisuli' kumaa koilaan di

notimung mantad bahan di nabasa'.

Kaanu o tangaanak: 2.3.1 Manahak parafrasa do koilaan id teks

pambasa'an. 2.3.2 Momoguno koilaan di nosorisid montok

momonsoi do pomolingkuman.

2.3.3 Momoguno bahan rujukan suai montok

monginlaab koilaan kokomoi ahal id teks.

Aktiviti Poomitanan:

Momili' koilaan id teks montok aktiviti: Mongintigas montok monolibamban kobolingkaangan.

Bahan rujukan suai:

Komoiboros

Internet

Buuk

Surat abal

Page 78: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

64

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

2.4 Popoilo kawagu koilaan di

nabasa'.

Kaanu o tangaanak: 2.4.1 Poposunud rati' boros mantad teks di

nabasa'. 2.4.2 Papatayad koilaan id teks pambasa'an. 2.4.3 Poposunud ahal id isoiso’ teks pambasa'an. 2.4.4 Poposunud koilan kosokodung om au'

kosokodung mantad isoiso' teks pambasa'an.

Aktiviti Poomitanan:

Momoguno bahan grafik montok popiagal om popisuai tonsi mantad teks di nabasa'.

Momolingkum koilaan mantad linear kumaa infografik.

2.5 Monginonong koilaan id teks toi

ko' bahan di nokito.

Kaanu o tangaanak: 2.5.1 Poposunud ponontudukan di aanu mantad

isoiso' teks pambasa'an. 2.5.2 Manahak pomusarahan kumaa ahal id teks

di nabasa'.

Aktiviti poomitanan:

Mambasa' susuyan

Mambasa' ahal timpu baino

Page 79: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

65

TAANG KOINABASAN KABAALAN MAMBASA'

STANDARD PRESTASI

TAANG KOINABASAN

KOINTALANGAN

1 Au' Kodonto

Au' alantas do mambasa'. Kaanu momuhondom kawagu koilaan di nabasa'. Au' kopokito kaparagatan momongo isoiso' buruanon toi ko’ ponuhuan.

2 Songisom

Alantas do mambasa' nga' au' otolinahas o pomoroitan. Kaanu mamarati' koilaan di nabasa'. Kaanu popolombus do koilaan di nabasa' miampai popokito kaparagatan do momoguno boros Kadazandusun di potilombus. Kaanu popokito kaparagatan do momongo isoiso' buruanon toi ko' ponuhuan.

3 Giigina'

Alantas om otolinahas do mambasa'. Kaanu mamarati' om momoguno do koilaan di nabasa'. Kaanu popolombus do koilaan di kotunud miampai momoguno boros Kadazandusun di olinuud. Aparagat do momongo isoiso' buruanon toi ko' ponuhuan.

4 Awasi'

Alantas om otolinahas do mambasa' miampai kaanu momoguno loyuk di kotunud. Kaanu popokito kabaalan mongompuri soira' maganu do koilaan di nabasa' om aparagat do momongo isoiso' buruanon toi ko' ponuhuan. Kaanu popolombus do koilaan di kotunud miampai momoguno boros Kadazandusun di oulud om olinuud.

5 Akawas

Alantas om otolinahas do mambasa' miampai kaanu momoguno loyuk di kotunud. Kaanu popokito

kabaalan mongompuri om manahang soira' maganu do koilaan. Kaanu popoboros do koilaan di opinto

miampai momoguno boros Kadazandusun di kotunud, oulud om olinuud om aparagat do momongo

isoiso' buruanon toi ko' ponuhuan.

6 Nokoinuntu

Alantas om otolinahas do mambasa' miampai kaanu momoguno loyuk di kotunud. Kaanu popokito

kabaalan mongompuri om manahang soira' maganu do koilaan. Kaanu popoboros do koilaan di opinto

miampai momoguno boros Kadazandusun di kotunud, oulud, olinuud om popokito woyo pomusarahan

di okreatif, okritis om abaal. Aparagat momongo isoiso' buruanon toi ko' ponuhuan.

Page 80: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

66

3.0 KABAALAN MONUAT

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

3.1 Monuat ayat di kotunud, olinuud

om agramatis.

Kaanu o tangaanak: 3.1.1 Monugku mogikaakawo boros mintootoiso. 3.1.2 Momonsoi mogikaakawo bontuk ayat. 3.1.3 Momonsoi mogikaakawo ayat. 3.1.4 Momoguno mogikaakawo nuludan ayat.

Bontuk ayat:

Ayat mintootoiso

Ayat misompuru Kawo ayat:

Ayat Toomod

Ayat Pongudio

Ayat Ponuhuan

Ayat Kotigagan Nuludan ayat: Intangan id buuk Puralan Boros Kadazandusun id Sikul (2008).

Page 81: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

67

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

3.2 Momonsoi mogikaakawo

ponuatan.

Kaanu o tangaanak: 3.2.1 Monuat mogikaakawo ponuatan miampai

momoguno format ponuatan di kosudong. 3.2.2 Monuat atikol montok surat abal toi ko' blog.

3.2.3 Monuat teks pibarasan.

3.2.4 Monuat teks montok forum. 3.2.5 Momonsoi minit pitimbungakan. 3.2.6 Momonsoi risala.

Format Poomitanan:

Atikol

Blog

Forum

Minit Pitimbungakan

Risala Kawo teks pibarasan:

Ponurubungan

Uhu forum:

Sipoot koubasanan

Sistom Kooturan Mahkamah Anak

Negeri

Page 82: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

68

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

3.3 Popolombus do koilaan di otolinahas om opinto maya' ponuatan di oulud, olinuud om agramatis.

Kaanu o tangaanak:

3.3.1 Momonsoi ponuatan kiwoyo diskriptif. 3.3.2 Momonsoi ponuatan kiwoyo naratif. 3.3.3 Momonsoi ponuatan kiwoyo' pisiwalan.

Aktiviti Poomitanan:

Papatayad tonsi montok isoiso' uhu miampai momoguno peta pomusarahan.

Momili' tonsi di kosudong.

Popointalang do suang di oonsi om momonsoi palan do ponuatan.

Momoguno grafik di kosudong montok papapantod koilaan di polombuson.

Uhu:

Mononduli' koumatan

Kotumbayan sandad tinaru

Page 83: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

69

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

3.4 Manahang ponuatan di nowonsoi.

Kaanu o tangaanak: 3.4.1 Momoguno boros pomolohou di kosudong id

ponuatan. 3.4.2 Momoguno mogikaakawo ayat id ponuatan. 3.4.3 Popotunud nuludan ayat di au' agramatis. 3.4.4 Popogirot tonsi miampai manahak

pounayan. 3.4.5 Momonsoi ponuatan id piipiro pangaan. 3.4.6 Momiadang kosudongon do pangaan di

nowonsoi.

Boros pomolohou poomitanan:

Tobpinai kou ngaawi'

Tambalut kou ngaawi'

Page 84: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

70

TAANG KOINABASAN KABAALAN MONUAT

STANDARD PRESTASI

TAANG KOINABASAN

KOINTALANGAN

1 Au' Kodonto

Kaanu momoguno boros om ayat montok monuat id isoiso pangaan maya' ponguhupan do mongingia'. Au' oulud om au' ogonop koilaan di polombuson id ponuatan. Kaanu popokito kaparagatan momongo isoiso' buruanon.

2 Songisom

Koilo momonsoi ayat di tangasaanang. Kaanu momoguno tanda' basa' di kotunud. Kaanu mongulud tonsi om koilaan di kosudong id ponuatan. Kaanu popokito kaparagatan do kopomogunaan boros Kadazandusun di potilombus id ponuatan. Kaanu popokito kaparagatan do momongo isoiso' buruanon.

3 Giigina'

Koilo momonsoi mogikaakawo ayat. Kaanu momoguno tanda' basa' di kotunud. Kaanu mongulud tonsi id ponuatan. Koilaan di polombuson awasi'. Kaanu popokito kaparagatan do momoguno boros Kadazandusun di songisom id ponuatan. Aparagat do momongo isoiso' buruanon.

4 Awasi'

Koilo momoguno mogikaakawo ayat di kotunud id ponuatan. Kaanu momoguno tanda' basa' di kotunud. Kaanu mongulud om monguyad tonsi id pangaan. Kaanu popolombus do koilaan di kotunud miampai momoguno boros Kadazandusun di oulud om olinuud id ponuatan. Kaanu popokito kabaalan mongompuri soira' monguyad do tonsi id ponuatan. Aparagat do momongo isoiso' buruanon.

Page 85: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

71

5 Akawas

Koilo momoguno mogikaakawo ayat di kotunud, oulud om olinuud id ponuatan. Kaanu momoguno tanda' basa' di kotunud. Kaanu mongulud koilaan om monguyad tonsi miampai pounayan di olojik id pangaan. Kaanu popolombus do koilaan di kosudong miampai momoguno boros Kadazandusun di kotunud, oulud om olinuud id ponuatan. Kaanu popokito kabaalan mongompuri om manahang soira' monguyad do tonsi id ponuatan. Aparagat do momongo isoiso' buruanon.

6 Nokoinuntu

Koilo momoguno mogikaakawo ayat di kotunud, oulud om olinuud id ponuatan. Kaanu momoguno tanda'

basa' di kotunud. Kaanu popolombus do koilaan di opinto miampai momoguno boros Kadazandusun di

kotunud, oulud, olinuud om popokito woyo' pomusarahan di okreatif, okritis om akawas id ponuatan.

Aparagat do momongo isoiso' buruanon.

Page 86: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

72

4.0 KABAALAN KOLUMISON BOROS

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

4.1 Monoriuk om manahang koilaan kokomoi kointutunan tinaru Kadazan om Dusun.

Kaanu o tangaanak: 4.1.1 Popoilo koilaan kokomoi tungkus koinusan (i) Sipoot koubasanan (ii) Pomoinan koubasanan 4.1.2 Popolombus do hiis koubasanan tinaru: (i) Tudodoi (ii) Sisindiron (iii) Rinait

4.1.3 Monupu' hiis koubasanan tinaru: (i) Tudodoi (ii) Sisindiron 4.1.4 Popolombus topurimanan toi ko' pomusarahan

kokomoi isoiso' karya di naanu mantad mogisuusuai tadon:

(i) Tema (ii) Kinoyonon (iii) Loyuk (iv) Kogingohon Boros (v) Woyo' toluud (vi) Ponontudukan

Aktiviti Poomitanan:

Popoilo do ngaran, tadon om guno do isoiso' tungkus koinusan.

Nota: Tungkus Koinusan – Seni Warisan

Mokinongou kopolombusan do isoiso' hiis.

Mongintutun format ponuatan do isoiso' hiis

Karya Poomitanan:

Kasut di Ondu' – Andi' Jubillah Loinsu (2010)

I Duok om I Vuhan – Andi' Justina Tulahoi(1999)

Vaig Babagon – Gundohing Blasius Binjua (2013)

Susumuni Sandad Pogun – Andi' Regina Giandun (2011)

Page 87: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

73

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

4.2 Monginlaab toilaan kokomoi

tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun.

Kaanu o tangaanak: 4.2.1 Mogihum koilaan kokomoi kogunoon

komburongo montok tinaru Kadazan om Dusun.

4.2.2 Monoriuk koilaan kokomoi Sistom Kooturan Mahkamah Anak Negeri.

4.2.3 Papapanau ponurubungan montok mongilo pionitan Nulu Kinabalu id koposian tinaru Kadazan om Dusun.

Kooturan Anak Negeri. a) Kasalaan b) Ukuman c) Sogit Aktiviti Poomitanan:

Mogihum koilaan mantad mogikaakawo tadon.

Mogibooboros montok manahak komi om suul kokomoi koilaan di notimung.

Popoilo do koilaan di noompuri maya mogikaakawo media (eletronik, okon elektronik, linear, okon linear, grafik)

Page 88: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

74

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

4.3 Mongilo om manahak rekomen

kokomoi Toilaan Sandad Tinaru Kadazan om Dusun.

Kaanu o tangaanak: 4.3.1 Mogihum koilaan kokomoi toilaan sandad

tinaru id: (i) Kotumbayaan sandad tinaru (Belief

system) (ii) Mononduli' koumatan (Resource

Management) 4.3.2 Mampayat id pogibaabarasan montok

poposunud do koilaan kokomoi toilaan sandad tinaru.

Kooturan Sosial om tungkus koilaan naanu mantad buuk “Traditional Systems of Indigenous People of Sabah, Malaysia (Wisdom Accumulated Through Generations)” – Gundohing Filex Tongkul (2002)

Minamangun

Rusod

Sunduan

Koduduo

Rogon

Mononduli' koumatan:

Gompi-guno

Tagal

4.4 Momonsoi luputan montok Koilaan di notimung kokomoi tinaru Kadazan om Dusun.

Kaanu o tangaanak: 4.4.1 Poposodia' luputan montok popointalang do

koilaan di notimung. 4.4.2 Papabanta do koilaan di notimung miampai

momoguno do media ICT.

Poomitanan:

Buuk skrap

Brosur

Atikol

Aplikasi Web

Momoguno mogikaakawo peta pomusarahan id pabantaan toi ko' id ponuatan luputan montok papapantod kointalangan.

Page 89: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

75

5.0 KABAALAN PURALAN BOROS

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

5.1 Monorou koroitan om ija'an Kadazandusun.

Kaanu o tangaanak: 5.1.1 Mongintutun do Boros Posugkuan

Pangansip do boros maan: (i) Ko-...-ai (ii) Ko-...-an (iii) No-...-an (iv) Po-...-o’ 5.1.2 Mongintutun Harmoni vokal Boros

Kadazandusun.

Aktiviti Poomitanan: Poiloon o tangaanak prinsip monugku boros Onuan o tangaanak piipiro boros om suhuon do monungku do boros dii. Potunudon boros nosugkuan di au’ kotunud. Intangan id buuk “Rujukan Ringkas Aspek Linguistik Bahasa Kadazandusun” Rita Lasimbang om Emilda Evon (2010)

Page 90: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

76

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

5.2 Momonsoi mogikaakawo ayat di kotunud om olinuud id lisan om ponuatan.

Kaanu o tangaanak:

5.2.1 Mongintutun ayat momoguno nuludan: (i) Adverb Kinoyonon+Subjek+Maan (ii) Maan + Subjek + Objek + Maan (iii) Maan + Subjek + Adjektif Kinoyonon+

Objek 5.2.2 Momonsoi mogikaakawo ayat: (i) toomod (ii) pongudio (iii) ponuhuan (iv) kotigagan

Aktiviti Poomitanan:

Monginsonong ayat di au' kotunud

Momonsoi ayat tumanud bahan pongunsub.

5.3 Momoguno mogikaakawo Semantik Kadazandusun id lisan om ponuatan.

Kaanu o tangaanak:

5.3.1 Mogibooboros montok popointalang rati' do isoiso'

(i) Tukadan (ii) Boros poiradan 5.3.2 Momili' tukadan di kotunud montok isoiso'

koyuuyuo'. 5.3.3 Momili' boros poiradan di kotunud montok

isoiso' kinaantakan.

5.3.4 Momonsoi ayat momoguno tukadan. (i) Tukadan (ii) Boros poiradan

Aktiviti Poomitanan:

Popisudong tukadan om ayat.

Momili tukadan montok isoiso’ koyuuyuo'.

Page 91: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 5

77

STANDARD PONUANGAN

STANDARD PAMBALAJALAN

NUUT

5.4 Momoguno mogikaakawo Sompuruan Boros id pibarasan om ponuatan

Kaanu o tangaanak: 5.4.1 Momoguno Boros Ngaran di kotunud id ayat. 5.4.2 Momoguno Boros Maan di kotunud id ayat. 5.4.3 Momoguno Boros Ula di kotunud id ayat. 5.4.4 Momoguno Boros Toguangon di kotunud id

ayat.

Aktiviti Poomitanan:

Mongimuai ayat di au' kotunud.

Popiagal om popisuai kopomogunaan sompuruan Boros id ayat.

Page 92: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

78

PANEL MINOMONSOI

Sandra Logijin Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

Caroline L. Loven SMK Datuk Peter Mojuntin, Penampang

Jendry Bonat SMK Tandek, Kota Marudu

Joseph Anjuman SMK St Joseph, Papar

Paulina Bagu SMK Bandaraya, Kota Kinabalu

Pinus Soikung SMK Tun Fuad Stephens, Kiulu

Quatro Venture Misib SMK Nambayan, Tambunan

Winnie Augustine SMK Sg. Damit, Tuaran

NOKOGOMPIT MINOMONSOI

Dymnah Nirwaanah Dominic SMK Sook, Keningau

Evelyn binti Bagung SMK Keningau, Keningau

John bin Laudeh SMK Gunsanad, Keningau

Rafidah binti Wasrin SMK Bingkor, Keningau

Rosminah Rantian SMK St. Francis Xavier, Keningau

Page 93: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

79

KOPONONGKOTOHUADANAN

MONONONTUDUK

Dr. Mohamed bin Abu Bakar - Timbalan Pengarah

Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah (STEM)

MONONONTUDUK EDITORIAL

Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor

Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor

Mahyudin bin Ahmad - Ketua Sektor

Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor

Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor

Fazlinah binti Said - Ketua Sektor

Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor

Haji Sofian Azmi bin Tajul Arus - Ketua Sektor

Paizah binti Zakaria - Ketua Sektor

Hajah Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor

Page 94: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan

KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5

80

Penyelaras Teknikal Penerbitan dan Spesifikasi

Saripah Faridah Binti Syed Khalid Nur Fadia Binti Mohamed Radzuan Mohamad Zaiful bin Zainal Abidin

Pereka Grafik

Siti Zulikha Binti Zelkepli

Page 95: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan
Page 96: KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3 - GuruBesar.my · 2019. 12. 27. · KSSM BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 4 DAN 5 5 HONTOLON Montok momodimpot do hizab, om dimpoton do mato palajalan