of 16 /16
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH EDISI 2 TINGKATAN 4 Dokumen Penjajaran Kurikulum BAHASA KADAZANDUSUN

BAHASA KADAZANDUSUN...Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4 2 1.3 Mokinongou montok maganu om mongompuri do koilaan mantad bahan di …

  • Upload
    others

  • View
    40

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAHASA KADAZANDUSUN...Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4 2 1.3...

Page 1: BAHASA KADAZANDUSUN...Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4 2 1.3 Mokinongou montok maganu om mongompuri do koilaan mantad bahan di …

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

EDISI 2

TINGKATAN 4

Dokumen Penjajaran Kurikulum

BAHASA KADAZANDUSUN

Page 2: BAHASA KADAZANDUSUN...Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4 2 1.3 Mokinongou montok maganu om mongompuri do koilaan mantad bahan di …
Page 3: BAHASA KADAZANDUSUN...Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4 2 1.3 Mokinongou montok maganu om mongompuri do koilaan mantad bahan di …

KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah

melaksanakan penjajaran kurikulum selaras

dengan pengumuman pembukaan semula

sekolah berdasarkan Takwim Persekolahan

2020 yang dipinda. Pada ketika itu, Kandungan

Kurikulum Standard Sekolah Menengah

(KSSM) telah dijajarkan bagi tujuan kegunaan

pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi

keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada

Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

Susulan penutupan semula sekolah sepenuhnya mulai 9 Novermber

2020, sekolah telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di

rumah (PdPR) sehingga hari terakhir persekolahan bagi tahun 2020.

Meskipun guru telah berusaha untuk melaksanakan PdPR, namun

masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan

memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun 2021.

Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk meneruskan

pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 bagi tahun 2021.

Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi

membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran

murid dilaksanakan. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah

kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula

berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)

KSSM serta ditambah baik daripada dokumen penjajaran kurikulum

sebelumnya. Kandungan kurikulum disusun berdasarkan kandungan

asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala, kandungan

tambahan dan pelengkap perlu diajar bagi menyokong keseluruhan

pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang boleh dilaksanakan

melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.

Harapan KPM agar guru dapat terus merancang dan melaksanakan

pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih

berkesan. KPM juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan

ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam

melaksanakan kurikulum yang dijajarkan.

Dr. LATIP BIN MUHAMMAD Timbalan Pengarah Kanan (Kluster Dasar dan Sains & Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Page 4: BAHASA KADAZANDUSUN...Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4 2 1.3 Mokinongou montok maganu om mongompuri do koilaan mantad bahan di …
Page 5: BAHASA KADAZANDUSUN...Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4 2 1.3 Mokinongou montok maganu om mongompuri do koilaan mantad bahan di …

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4

1

1.0 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS

Standard Ponuangan

Standard Pambalajalan

Ponuangan Ponowou

Ponuangan Pomoruhang

Ponuangan Pomogonop

1.1 Mokinongou montok mongompuri tuni boros.

1.1.1

1.1.4

Kaanu o tagaanak: Popisuai pomoroitan montok boros di momoguno i.diftong ii.mora iii.digraf Mongintutun boros di koolon tuni vokal soira' osugkuan.

1.1.2

Monginomot tuni pimato / ' / id boros di oulit putul boros.

1.1.3

Popisuai tuni /b/ om /b/ id boros.

1.2 Momoguno boros di kotunud id komunikasi lisan.

1.2.1

1.2.4

Mamarait boros di momoguno i.diftong ii.mora iii.digraf Popolombus boros i koolon tuni soira' osugkuan.

1.2.2

Mamarait tuni / ' / id boros di oulit putul boros.

1.2.3

Popisuai kopolombusan do boros di kituni /b/ om /b/.

Page 6: BAHASA KADAZANDUSUN...Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4 2 1.3 Mokinongou montok maganu om mongompuri do koilaan mantad bahan di …

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4

2

1.3 Mokinongou montok maganu om mongompuri do koilaan mantad bahan di norongou.

1.3.3 1.3.5

Kaanu o tangaanak: Mogibooboros montok popotolinahas koilaan di norongou toi ko' nokito mantad bahan pongunsub. Mongulud pomolingkuman mantad bahan di norongou.

1.3.2 1.3.4

Mongimuai koilaan di norongou toi ko' nokito mantad bahan pongunsub. Mokinongou audio montok monompipi' koilaan i. Koilaan toponsol ii. Koilaan poinlisok iii. Gama om waya'

1.3.1

Mokinongou montok mongilo kolombuson loyuk montok mogikaakawo teks. i. ponurubungan ii. pambasaan abal id radio

toi ko' id televisyen iii. pisiwalan iv. booboroson v. momuruan abaabayan

(sipoot,karamayan, vi. kinantakan)

1.4 Manahak tisuli' kumaa koilaan di norongou toi ko' di nokito.

1.4.1 1.4.4

Manahak idea om topurimanan sondii' kokomoi koilaan i norongou toi ko' nokito. Mogibooboros montok monolibamban isoiso' ahal.

1.4.2 Manahak kosokodungan toi ko' au' kosokodung kumaa koilaan di norongou.

1.4.3 Papadalin mesej di norongou kumaa id bahan grafik.

1.5 Popolombus pomusarahan di opinto id komunikasi miampai momoguno boros di kotunud, ayat di agramatis om kobooboroso' di olinuud.

1.5.2 1.5.3

Popolombus idea id i.ponurubungan ii. pambasaan abal id radio toi ko' id televisyen iii. pisiwalan iv. booboroson v. momuruan abaabayan (sipoot,karamayan,kinantakan) Popolombus pibarasan tumanud kogunoon om bontuk boros di kosudong. i.Monginsasamod ii.Sumonsog

1.5.1

Mongulud tonsi toponsol montok gunoon id pibarasan.

Page 7: BAHASA KADAZANDUSUN...Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4 2 1.3 Mokinongou montok maganu om mongompuri do koilaan mantad bahan di …

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4

3

2.0 KABAALAN MAMBASA'

Standard Ponuangan

Standard Pambalajalan

Ponuangan Ponowou

Ponuangan Pomoruhang

Ponuangan Pomogonop

2.1 Popolombus mogikaakawo ayat om teks momoguno loyuk di kotunud.

2.1.3

Kaanu o tangaanak: Momoguno koilaan kontekstual montok popolombus isoiso' teks pambasa'an miampai momoguno loyuk di kotunud montok: i. ponurubungan ii. pambasaan abal id radio

toi ko' id televisyen iii. pisiwalan iv. booboroson v. teks momuruan abaabayan

(sipoot,karamayan, kinantakan)

2.1.2

Popolombus mogikaakawo ayat momoguno loyuk di kotunud. i. Ayat pogoduhan ii. Ayat pokionuon

2.1.1

Mamarait boros kituni / ' / montok boros di oulit putul boros.

2.2 Maganu om mongompuri koilaan mantad bahan di nabasa'.

2.2.1 2.2.2

Mogihum koilaan id teks pambasaan. Popionit tonsi toponsol mantad isoiso' pangaan.

2.2.3 Montafsir koilaan id bahan grafik.

2.2.4 Monompipi' tinimungan boros mantad teks di nabasa'. i. Boros kotigagan ii. Boros pongudio iii. Boros pongilag iv. Boros popotopot

2.3 Manahak tisuli' kumaa koilaan di notimung mantad bahan di nabasa'.

2.3.1

Mongintigas koilaan mantad teks.

2.3.2

Momoguno koilaan di noompuri montok manahak sogu' ponolibamban.

2.3.3 Momoguno bahan rujukan suai montok monginlaab koilaan kokomoi isu id teks.

Page 8: BAHASA KADAZANDUSUN...Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4 2 1.3 Mokinongou montok maganu om mongompuri do koilaan mantad bahan di …

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4

4

2.4 Popoilo kawagu koilaan di nabasa'.

2.4.3 2.4.4

Kaanu o tangaanak: Poposunud koilaan poinlisok. Poposunud gama om waya'.

2.4.2

Poposunud koilaan poinsuat.

2.4.1

Poposunud boros misulak mantad teks di nabasa'.

2.5 Monginonong koilaan id teks toi ko' bahan di nokito.

2.5.2

Manahak kootuson montok isu id teks di nabasa'.

2.5.1

Manahak kosokodungan toi ko' au' kosokodung kumaa koilaan di nabasa'.

Page 9: BAHASA KADAZANDUSUN...Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4 2 1.3 Mokinongou montok maganu om mongompuri do koilaan mantad bahan di …

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4

5

3.0 KABAALAN MONUAT

Standard Ponuangan

Standard Pambalajalan

Ponuangan Ponowou

Ponuangan Pomoruhang

Ponuangan Pomogonop

3.1 Monuat ayat di kotunud, olinuud om agramatis.

31.3 3.1.4

Kaanu o tagaanak: Monuat mogikaakawo bontuk ayat. Momonsoi ayat di kinuludan: i. Maan + Subjek + Maan + Objek ii. Maan + Subjek + Objek + Maan iii. Maan + Subjek + Adjektif iv. Maan + Subjek + Maan + Objek

3.1.1 3.1.2

Momonsoi ayat miampai momoguno tanda' basa' di kotunud. Momonsoi ayat miampai momoguno pananda wacana di kotunud.

3.1.3

Monuat mogikaakawo ayat.

3.2 Momonsoi mogikaakawo ponuatan.

3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6

Monuat teks ponurubungan. Monuat teks pisiwalan. Monuat teks booboroson. Momonsoi Atikol. Momonsoi Brosur.

3.2.1 Monuat mogikaakawo ponuatan miampai momoguno format ponuatan di kosudong.

3.3 Popolombus do koilaan di otolinahas om opinto maya' ponuatan di oulud, olinuud om agramatis.

3.3.2 3.3.4

Monuat montok popointutun isoiso' ahal. Monuat montok poposogu' do idea montok monolibamban isoiso' kobolingkaangan.

3.3.1 3.3.3

Monuat montok manahak kointalangan. Monuat montok monusui sorita' toi ko' kinantakan.

Page 10: BAHASA KADAZANDUSUN...Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4 2 1.3 Mokinongou montok maganu om mongompuri do koilaan mantad bahan di …

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4

6

3.4 Manahang ponuatan di nowonsoi.

3.4.3 3.4.4 3.4.6

Kaanu o tangaanak: Popotunud nuludan ayat di au' agramatis. Popogirot tonsi miampai manahak pounayan. Momiadang kosudongon do pangaan di nowonsoi.

3.4.1

Momoguno boros pomolohou di kosudong id ponuatan.

3.4.2 3.4.5

Momoguno mogikaakawo ayat id ponuatan. Momonsoi ponuatan id piipiro pangaan.

Page 11: BAHASA KADAZANDUSUN...Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4 2 1.3 Mokinongou montok maganu om mongompuri do koilaan mantad bahan di …

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4

7

4.0 ASPEK KOLUMISON BOROS

Standard Ponuangan

Standard Pambalajalan

Ponuangan Ponowou

Ponuangan Pomoruhang

Ponuangan Pomogonop

4.1 Monoriuk om manahang koilaan kokomoi kointutunan tinaru Kadazan om Dusun.

4.1.2

Kaanu o tangaanak: Monupu' om popolombus do hiis koubasanan tinaru: i.Kiaton ii.Tinggono iii.Tandi-andi

4.1.3 Popolombus topurimanan toi ko' pomusarahan kokomoi isoiso' karya di naanu mantad mogisuusuai tadon: i.tema ii.kinoyonon iii.loyuk iv.kogingohon boros v.woyo' toluud vi.ponontudukan

4.1.1

Popoilo koilaan kokomoi tungkus koinusan i. Norunan (Ukiran) ii. Sastera iii. Sayau

4.2 Monginlaab toilaan kokomoi tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun.

4.2.1

Popoilo koilaan kokomoi kooturan om kaadat-adato' tinaru Kadazan om Dusun kokomoi pisasawaan.

4.2.2

Popointalang koilaan kokomoi do Gaa Tapantang Huguan Siou.

4.2.3

Poposunud koilaan kokomoi Unduk Ngadau Kaamatan.

4.3 Mongilo om manahak rekomen kokomoi Toilaan Sandad Tinaru Kadazan om Dusun.

4.3.2

Mampayat id pogibaabarasan montok poposunud do koilaan kokomoi toilaan sandad tinaru.

4.3.1 Mogihum koilaan kokomoi toilaan sandad tinaru id i.kooturan sosial ii.tungkus koilaan

4.4 Momonsoi luputan montok koilaan di notimung kokomoi tinaru Kadazan om Dusun.

4.4.2

Papabanta do koilaan di notimung miampai momoguno do media ICT.

4.4.1

Poposodia' luputan montok popointalang do koilaan di notimung.

Page 12: BAHASA KADAZANDUSUN...Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4 2 1.3 Mokinongou montok maganu om mongompuri do koilaan mantad bahan di …

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4

8

5.0 ASPEK PURALAN BOROS

Standard Ponuangan

Standard Pambalajalan

Ponuangan Ponowou

Ponuangan Pomoruhang

Ponuangan Pomogonop

5.1 Monorou koroitan om ija'an Kadazandusun.

5.1.1 5.1.4

Kaanu o tangaanak: Monugku boros momoguno i. Boros Posugkuan Gulu ii. Boros Posugkuan Dohuri

Momonsoi Boros Misompuru.

5.1.2

Popolombus boros di kosimban tuni soira' tatakon o pimato montok popointalang do rati'.

5.1.3

Mongija' boros di kipimato / ' / montok boros di popointalang boros di noulit putul boros soira' osugkuan gulu.

5.2 Momonsoi mogikaakawo ayat di kotunud om olinuud id lisan om ponuatan.

5.2.1

5.2.5

Mongintutun ayat momoguno nuludan i. Maan + Subjek + Maan + Objek ii. Maan + Subjek + Objek + Maan iii. Maan + Subjek + Adjektif

Momonsoi ayat misompuru.

5.2.2 5.2.3

Momonsoi mogikaakawo ayat: i.toomod ii.pongudio iii.ponuhuan iv.kotigagan Momoguno partikol id ayat.

5.2.4

Momoguno pananda wacana id ayat.

5.3 Momoguno mogikaakawo Semantik Kadazandusun id lisan om ponuatan.

5.3.1 Mogibooboros montok popotolinahas komoyon do isoiso' i. tukadan ii. boros mikagos

5.3.2 5.3.3

Momonsoi ayat momoguno tukadan. Momonsoi ayat momoguno boros mikagos.

5.3.4 5.3.5

Manahak tukadan di kotunud montok isoiso' koyuuyuon toi ko' kinantakan. Manahak boros mikagos di kotunud montok isoiso' koyuuyuon toi ko' kinantakan.

Page 13: BAHASA KADAZANDUSUN...Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4 2 1.3 Mokinongou montok maganu om mongompuri do koilaan mantad bahan di …

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4

9

5.4 Momoguno mogikaakawo Sompuruan Boros id pibarasan om ponuatan

5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4

Kaanu o tangaanak: Momoguno do Boros Ngaran id ayat Momoguno do Boros Maan id ayat. Momoguno do Boros Ula id ayat. Momoguno Boros Toguangon id ayat.

Page 14: BAHASA KADAZANDUSUN...Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4 2 1.3 Mokinongou montok maganu om mongompuri do koilaan mantad bahan di …
Page 15: BAHASA KADAZANDUSUN...Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4 2 1.3 Mokinongou montok maganu om mongompuri do koilaan mantad bahan di …
Page 16: BAHASA KADAZANDUSUN...Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4 2 1.3 Mokinongou montok maganu om mongompuri do koilaan mantad bahan di …