of 14 /14
BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 2

BAHASA KADAZANDUSUN · Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM 1 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP) Ponuangan Ponowou

  • Upload
    others

  • View
    26

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAHASA KADAZANDUSUN · Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM 1 KABAALAN...

Page 1: BAHASA KADAZANDUSUN · Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM 1 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP) Ponuangan Ponowou

BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 2

Page 2: BAHASA KADAZANDUSUN · Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM 1 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP) Ponuangan Ponowou

KATA PENGANTAR

Kandungan Kurikulum Standard Sekolah

Menengah (KSSM) telah dijajarkan bagi

memenuhi keperluan pembelajaran murid yang

terkesan lanjutan daripada Perintah Kawalan

Pergerakan (PKP) yang dikuatkuasakan akibat

penularan koronavirus (COVID-19). Arahan PKP

telah membawa normal baharu dalam pelaksanaan pengajaran dan

pembelajaran (PdP) secara maya. Dapatan daripada beberapa

tinjauan melalui media cetak dan elektronik menunjukkan bahawa

PdP secara maya semasa tempoh PKP, tidak dapat dilaksanakan

secara menyeluruh dan bersistematik. Implikasinya, wujud jurang

pembelajaran antara murid. Hal demikian turut menjejaskan

penguasaan kandungan, kemahiran dan nilai asas yang diperlukan

oleh murid bagi meneruskan pembelajaran ke peringkat seterusnya.

Oleh itu, penjajaran kurikulum ini merupakan usaha Kementerian

Pendidikan Malaysia bagi memastikan kelangsungan pembelajaran

murid berlaku.

Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah kurikulum baharu, tetapi

kurikulum sedia ada yang disusun semula berdasarkan Dokumen

Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM. Kandungan

DSKP tersebut dibahagikan kepada Kandungan Asas, Kandungan

Tambahan dan Kandungan Pelengkap.

Penjajaran kandungan kurikulum ini bertujuan memberi penekanan

terhadap kandungan asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala

kandungan tambahan dan kandungan pelengkap berperanan

menyokong keseluruhan pembelajaran bagi kandungan sesuatu

mata pelajaran melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.

Pendekatan pembelajaran teradun yang menggabungkan teknik

pengajaran bersemuka dan tidak bersemuka menggunakan medium

yang sesuai mampu menghasilkan PdP yang lebih fleksibel tanpa

mengabaikan hasil pembelajaran yang dihasratkan.

Harapan Kementerian Pendidikan Malaysia agar guru dapat

memastikan kandungan DSKP disampaikan kepada murid

seterusnya merealisasikan hasrat dan matlamat mata pelajaran

KSSM. Kementerian Pendidikan Malaysia juga merakamkan

setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua

pihak yang terlibat dalam penjajaran kandungan DSKP KSSM bagi

kegunaan tahun 2020.

DATIN SRI HAJAH NOR ZAMANI BINTI ABDOL HAMID

Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Page 3: BAHASA KADAZANDUSUN · Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM 1 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP) Ponuangan Ponowou

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM

1

KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS

Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP)

Ponuangan Ponowou Ponuangan Pomoruhang Ponuangan Pomogonop

1.1. Mokinongou montok mongompuri tuni boros.

Kaanu o tagaanak: 1.1.1 monoinu' pomoroitan montok boros di kituni:

i./b/ om /b/ ii./d/ om /d/ iii.vokal tanaru om toniba' iv./'/

1.1.3 papatantu do titik kasatalan id boros.

i.guas ii.nosugkuan

1.1.4 monginomot proses harmoni vokal.

1.1.2 mongintutun ponungku di noguno montok isoiso' boros di norongou.

1.2 Momoguno boros di kotunud id komunikasi lisan.

1.2.3 minsingumbal momoguno titik kasatalan di kotunud montok boros

i. guas ii. nosugkuan

1.2.4 popolombus boros i koolon id isoiso' boros. 1.2.5 popotolinahas komoyon boros maya' pibarasan miampai tambalut.

1.2.1 popolombus kawagu do boros di kituni:

i./b/ ii./d/ iii.vokal tanaru om iv./'/

1.2.2 minsingumbal mamarait boros di nosugkuan.

Page 4: BAHASA KADAZANDUSUN · Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM 1 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP) Ponuangan Ponowou

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM

2

Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP)

Ponuangan Ponowou Ponuangan Pomoruhang Ponuangan Pomogonop

1.3 Mokinongou montok maganu om mongompuri do koilaan mantad bahan di norongou.

1.3.2 monginomot koilaan mantad

i. boros ii. ayat iii. koilaan

1.3.3 popointalang komoyon mantad bahan di norongou.

i.boros ii.ayat iii.koilaan

1.3.1 momungaran loyuk kobooboroso' di norongou mantad teks :

i.ponuhuan ii.ceramah iii.roisol iv.luputan v.tangon vi.pibarasan

1.3.4 mongintutun koilaan mantad bahan di norongou.

i.koilaan toponsol ii.koilaan ponokodung iii.ponontudukan

1.3.5 mongulud koilaan mantad bahan di norongou momoguno do peta pomusarahan.

Page 5: BAHASA KADAZANDUSUN · Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM 1 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP) Ponuangan Ponowou

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM

3

Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP)

Ponuangan Ponowou Ponuangan Pomoruhang Ponuangan Pomogonop

1.4 Manahak tisuli' kumaa koilaan di norongou toi ko' di nokito.

1.4.1 mogiboboros montok manahak idea kokomoi nunu i norongou toi ko' nokito.

i.Tema ii.Uhu iii.Tonsi iv.Isu

1.4.4 mogibooboros montok momili' ponolibamban di kosudong. 1.4.6 momolingkum koilaan di naanu mantad mongikaakawo tadon.

1.4.2 mogibooboros montok mongulud koilaan di norongou toi ko' nokito. 1.4.3 miuhot om misimbar kokomoi isosio' ahal. 1.4.5 manahang koilaan mantad bahan di norongou toi ko' di nokito. 1.4.7 momoguno peta pomusarahan montok popoilo kawagu koilaan di noompuri.

1.4.8 momili' koilaan di kotunud montok momonsoi isoiso' buruanon.

1.5 Popolombus pomusarahan di opinto id komunikasi miampai momoguno boros di kotunud, ayat di agramatis om kobooboroso' di olinuud.

1.5.4 popolombus i. pibarasan a.popoilo b.monguhot c.monuhu' ii.ceramah iii.roisol iv.luputan v.tangon

1.5.1 mogibooboros montok momili' boros di kotunud montok gunoon id komunikasi lisan. 1.5.2 mogibooboros montok popotunud ayat di gunoon id komunikasi lisan. 1.5.3 momili' loyuk kobooboroso' di kotunud montok popolombus do isoiso' ahal.

Page 6: BAHASA KADAZANDUSUN · Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM 1 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP) Ponuangan Ponowou

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM

4

KABAALAN MAMBASA'

Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP)

Ponuangan Ponowou Ponuangan Pomoruhang Ponuangan Pomogonop

2.1 Popolombus mogikaakawo ayat om teks momoguno loyuk di kotunud.

Kaanu o tagaanak: 2.1.3 popolombus mogikaakawo teks do alantas om otolinahas.

i.ceramah ii.roisol iii.luputan iv.tangon v.pibarasan a.popoilo b.monguhot

2.1.1 minsingumbal popolombus tuni

i.vokal tanaru om ii.toniba'

2.1.2 minsingumbal popolombus ayat tumanud loyuk di kotunud montok:

i. ayat toomod ii.ayat pongudio iii.ayat kotigagan

2.2 Maganu om mogompuri koilaan mantad bahan di nabasa'.

2.2.2 monindu' koilaan mantad

i.uhu ii.teks iii.bahan pongunsub

2.2.3 montafsir koilaan mantad bahan grafik.

2.2.1 momili' tonsi id teks montok momogonop koilaan. 2.2.4 papatayad boros di apangkal mantad teks di nabasa'.

Page 7: BAHASA KADAZANDUSUN · Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM 1 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP) Ponuangan Ponowou

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM

5

Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP)

Ponuangan Ponowou Ponuangan Pomoruhang Ponuangan Pomogonop

2.3 Manahak tisuli' kumaa koilaan di notimung mantad bahan di nabasa'.

2.3.2 poposogu' ponolibamban montok isu id teks pambasaan. 2.3.4 mogihum boros sokomoyon.

2.3.1 monompipi' koilaan di noompuri momoguno peta pomusarahan. 2.3.3 mogihum kointalangan lobi kokomoi koilaan id teks pambasaan.

2.4 Popoilo kawagu koilaan di nabasa'.

2.4.1 Poposunud tonsi toponsol mantad teks toi ko' bahan pongunsub. 2.4.2 poposunud rumusan kokomoi teks pambasaan. 2.4.3 popotolinahas tonsi id bahan grafik.

2.4.4 momoguno bahan grafik montok poposunud kawagu do mesej id teks pambasaan.

2.5 Monginonong koilaan id teks toi ko' bahan di nokito.

2.5.1 mongintutun woyo' toluud id teks pambasaan toi ko'

id bahan pongunsub.

2.5.2 poposogu' kolimpupuson do isoiso' sorita' tumanud topurimanan sondii'.

Page 8: BAHASA KADAZANDUSUN · Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM 1 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP) Ponuangan Ponowou

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM

6

KABAALAN MONUAT

Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP)

Ponuangan Ponowou Ponuangan Pomoruhang Ponuangan Pomogonop

3.1 Monuat ayat di kotunud, olinuud om agramatis.

Kaanu o tagaanak:

3.1.1 monugku boros miampai momoguno ija'an di kotunud. 3.1.2 momoguno mogikaakawo ayat id ponuatan. 3.1.3 momoguno mogikaakawo tanda' basa' di kotunud id pangaan.

3.1.4 momili' boros pomolohou di kotunud montok gunoon id ponuatan.

3.2 Momonsoi mogikaakawo ponuatan.

3.2.2 popolombus koilaan maya' mogisuusuai kawo ponuatan:

i. pibarasan ii. ceramah iii. roisol iv.luputan v.tangon

3.2.3 momonsoi ponuatan id piipiro pangaan. 3.2.4 momonsoi ponuatan montok:

i.mokianu do kointalangan. ii.popointalang isoiso' ahal iii.monusui solita' toi ko'

3.2.1 momoguno format ponuatan di kosudong montok popolombus do isoiso' koilaan.

Page 9: BAHASA KADAZANDUSUN · Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM 1 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP) Ponuangan Ponowou

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM

7

kinantakan iv.poposogu' atag montok monolibamban isoiso' kobolingkangan.

3.3 Popolombus do koilaan di otolinahas om opinto maya' ponuatan di oulud, olinuud om agramatis.

3.3.3 monguyad montok popotolinahas tonsi di nokosuul. 3.3.4 popogirot tonsi miampai manahak pounayan.

3.3.1 papasanarai tonsi montok isoiso' uhu miampai momoguno peta pomusarahan. 3.3.2 papatantu' nuludan tonsi. 3.3.5 momili' pananda wacana di kotunud montok papapantod koilaan di polombuson.

3.3.6 momili' grafik di kosudong montok papapantod koilaan di polombuson

3.4 Manahang ponuatan di nowonsoi.

3.4.4 popotunud struktur ayat montok ayat di au' agramatis.

3.4.1 mongintong kawagu’ pionitan sawi-awi' pangaan. 3.4.2 monoining montok papantod koilaan di noguno id ponuatan. 3.4.3 momoguno partikol di kotunud id ponuatan. 3.4.5 momonsoi ponuatan di oulud om olinuud.

Page 10: BAHASA KADAZANDUSUN · Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM 1 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP) Ponuangan Ponowou

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM

8

ASPEK KOLUMISON BOROS

Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP)

Ponuangan Ponowou Ponuangan Pomoruhang Ponuangan Pomogonop

4.1 Monoriuk om manahang koilaan kokomoi kointutunan tinaru (Identiti) Kadazan om Dusun.

Kaanu o tangaanak: 4.1.2 minsingumbal popolombus

tudodoi.

4.1.3 mogibooboros montok manahak rati' poimbida do hiis koubasanan: Tudodoi.

4.1.1 popoindalan ponurubungan montok mongilo ralan momonsoi om potensi do:

i.taakanon koubasanan ii.tiinumon koubasanan iii.basaan Koubasanan

4.2 Monginlaab toilaan kokomoi tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun.

4.2.2 mogibooboros kokomoi fungsi koubasanan tinaru montok timpu baino.

4.2.1 papapanau ponoriukan maya' internet kokomoi koubasan tinaru

i.kaadat-adato' kokomoi mogkosusu ii.kotumbayaan sandad tinaru

4.3 Mongilo om manahak rekomen kokomoi Toilaan Sandad Tinaru Kadazan om Dusun.

4.3.1 mongintutun toilaan sandad tinaru id pongusapan. 4.3.2 popokito demonstrasi poposodia' rusap sandad.

Page 11: BAHASA KADAZANDUSUN · Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM 1 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP) Ponuangan Ponowou

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM

9

4.4 Momonsoi luputan montok koilaan di notimung kokomoi tinaru Kadazan om Dusun.

4.4.1 popointalang do koilaan di notimung maya' :

i.folio ii.brosur iii.rencana

4.4.2 papabanta do koilaan di notimung miapai momoguno do media ICT. 4.4.3 momoguno mogikaakawo peta pomusarahan id pabantaan toi ko' id ponuatan luputan montok manahak ilustrasi.

Page 12: BAHASA KADAZANDUSUN · Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM 1 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP) Ponuangan Ponowou

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM

10

ASPEK PURALAN BOROS

Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP)

Ponuangan Ponowou Ponuangan Pomoruhang Ponuangan Pomogonop

5.1 Monorou koroitan om ija'an Kadazandusun.

Kaanu o tagaanak: 5.1.1 monoinu' om momohulit

i.pimato ii.diftong

5.1.2 monoinu' om popotolinahas pomomogunaan ija'an montok boros di

i kivokal tanaru om kidiftong ii. kiharmoni vokal

5.2 Momonsoi mogikaakawo ayat di kotunud om olinuud.

5.2.1 momonsoi om momoguno pola ayat

i.FU+FN ii. FPN+FN

5.2.2 momonsoi ayat

i. Mintootoiso ii. Misompuru Pancangan

a.misoungko b. pancangan

5.2.3 momonsoi ayat momoguno nuludan

i.Maan +Subjek + Objek + Objek ii.Maan + Subjek + Timpu + Timpu

Page 13: BAHASA KADAZANDUSUN · Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM 1 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP) Ponuangan Ponowou

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM

11

iii.Maan + Subjek + Objek + Kinoyonon iv.Adjektif + Objek + maan + Subjek

5.2.4 momonsoi mogikaakawo ayat:

i.toomod ii.pongudio iii.ponuhuan iv.kotigagan

5.3 Momoguno tukadan id lisan om ponuatan.

5.3.1 poposuul pomusarahan kokomoi komoyon isoiso' tukadan. 5.3.2 manahak pounayan montok popointalang do tukadan. 5.3.3 momili' tukadan di kotunud montok isoiso' isu.

Nota:

1. Kaedah Pelaksanaan:

a. SP Kandungan Asas (Ponuangan Ponowou) perlu dilaksanakan di bilik darjah dengan bimbingan guru.

b. SP Kandungan Tambahan (Ponuangan Pomoruhang) dilaksanakan secara home-based atau seiring dengan SP

Kandungan Asas.

c. SP Kandungan Pelengkap (Ponuangan Pomogonop) boleh disisip dengan SP Kandungan Asas dan SP

Tambahan.

2. Kemahiran boleh digabungjalinkan dengan menggunakan beberapa SP dari kemahiran yang sama atau berbeza dalam

1 sesi PdP bergantung kepada tajuk, tahap kebolehan dan keperluan murid.

Page 14: BAHASA KADAZANDUSUN · Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 KSSM 1 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS Standard Ponuangan Standard Pambalajalan (SP) Ponuangan Ponowou