Click here to load reader

Ky Thuat Kiem Thu Phan Mem

 • View
  11

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Software Testing Basic

Text of Ky Thuat Kiem Thu Phan Mem

 • Ngi hng dn:V Ngc SenTrng Hunh Ngc Tn

  H thng kha hc trc tuyn i chng MOOChttp://myclass.vn

  1

 • Ni dung kha hc Chng 1: Tng quan

  Bi 1: Kim th phn mm l g? Bi 2: Phn bit Bug, Defect, Error v Failure Bi 3: Cc loi li trong chng trnh Bi 4: Cc loi kim th phn mm Bi 5: Cc nguyn tc c bn ca kim th phn mm Bi 6: Qui trnh kim th phn mm

  Chng 2: Cc k thut kim th (Testing Techniques) Bi 7: Kim th hp en (Black Box Testing) Bi 8: Kim th hp trng (White Box Testing) Bi 9: Kim th hp xm

  Kha hc trc tuyn m MOOC http://myclass.vn

  2

 • Ni dung kha hc (tt) Chng 3: Cc kiu kim th (Testing Types)

  Bi 10: Kim th n v (Unit Testing)

  Bi 11: Kim th chc nng (Functionality Testing)

  Bi 12: Kim th tch hp (Integration Testing)

  Bi 13: Kim th h thng (System Testing)

  Bi 14: Kim th hi qui (Regression Testing)

  Bi 15: Kim thc chp nhn (User Acceptance Testing )

  Kha hc trc tuyn m MOOC http://myclass.vn

  3

 • Ni dung kha hc (tt) Chng 4: Cng c qun l li Mantis tool

  Bi 16: Gii thiu v cng c Mantis

  Bi 17: Ti v ci t cng c Mantis

  Bi 18: Gii thiu cc Menu chung trong Mantis

  Bi 19: Gii thiu cc Menu qun l trong Mantis

  Bi 20: To Bug trn Mantis

  Bi 21: Vng i ca cc bug trn Mantis

  Bi 22: S dng Mantis trn Hosting

  Kha hc trc tuyn m MOOC http://myclass.vn

  4

 • Bi 1: Kim th phn mm l g?

  Kim th phm mm l g?

  Ti sao phi Kim th phn mm?

  Kha hc trc tuyn m MOOC http://myclass.vn

  5

 • Bi 2: Phn bit Bug, Defect, Error v Failure

  Error

  Mistake

  Bug

  Defect

  Fault

  Failure

  Kha hc trc tuyn m MOOC http://myclass.vn

  6

 • Bi 3: Cc loi li trong chng trnh

  Kha hc trc tuyn m MOOC http://myclass.vn

  7

  Li c php(Syntax Faults)

  Li kh nng chu ti(Stress Faults)

  Li thut ton(Algorithmic Faults)

  Li lin quan n thigian(Timing Faults)

  Li lin quan n chnhxc(Precision Faults)

  Li thng lng(Throughput Faults)

  Li ti liu(Documentation Faults)

  Li khi phc

  (Recovery faults)

  Li phn cng

  (Hardware faults)

 • Bi 4: Cc loi kim th phn mm

  Kha hc trc tuyn m MOOC http://myclass.vn

  8

 • Bi 5: Cc nguyn tc kim th phn mm

  Kha hc trc tuyn m MOOC http://myclass.vn

  9

  7 nguyn tc c bn cn ch khi kim thphn mm: Kim th chng minh s c mt ca li v

  khng chng minh iu ngc li Khng th vt cn Kim th sm Phn cm li Kim th ngc Kim th ph thuc vo ng cnh Sai lm v vic khng c li

 • Bi 6: Qui trnh kim th phn mm

  Kha hc trc tuyn m MOOC http://myclass.vn

  10

  Lp k hoch kim th Chun b kim th Thc thi kim th Bo co phn tch d liu

 • Bi 7: Kim th hp en(Black Box Testing)

  Kha hc trc tuyn m MOOC http://myclass.vn

  11

  Cc phng php kim th HP EN bao gm:

  Equivalence partitioning (Phn vng tng ng)

  Boundary value analysis (Phn tch gi tr bin)

  All-pairs testing (kim th tt c cc cp )

  Fuzz testing ( cch test: nhp vo cc iu kin sai hoc data mt cchngu nhin)

  Model based testing ( kim th da trn model)

  Traceability matrix (cc chc nng ca chng trnh c to thnhmt ma trn, cc trng hp test l s kt hp cc dng hoc cc ctc lin quan)

  Exploratoly testing (kim th ch yu da vo kinh nghim v khnng focus vo vic test cc chc nng ca tester)

  Specification-based testing (kim th da vo chc nng).

  Chng trnhD liuu vo

  Kt quThc t

  So snhvi kt qumong i bitchng trnh tyu cu hay khng

 • Bi 8: Kim th hp trng(White Box Testing)

  Kha hc trc tuyn m MOOC http://myclass.vn

  12

  Cc phng php kim th HP TRNG bao gm:

  Kim th API (giao din lp trnh ng dng) - kim th ngdng c s dng cc API cng cng v c nhn.

  Kim th bao ph m

  Phng php chn li - c tnh a ra nhng li lm nh gi hiu qu ca cc chin lc kim th.

  Phng php kim th t bin.

  Phng php th tnh.

  Bao ph chc nng: da vo cc bo co ca chc nng nythc hin.

  Bao ph cu lnh: da vo cc bo co v s lng ccdng c thc hin hon thnh kim th.

 • Bi 9: Kim th hp xm

  Kha hc trc tuyn m MOOC http://myclass.vn

  13

  Kim tra hp xm l k thut kim th cs kt hp gia kim th hp en v kimth hp trng. Trong ta cng quan tmn d liu u vo v u ra ging nhtrong kim thu hp en, song li i hic s truy cp n cu trc d liu v giithut thit k cc trng hp kim th.

 • Bi 10: Kim th n v( Unit Testing)

  Kha hc trc tuyn m MOOC http://myclass.vn

  14

  n v phn mm l g ? (Unit)

  Ai s thc hin Unit Testing

  Cn chun b g trc khi thchin Unit Test

 • Bi 11: Kim th chc nng (Functionality Testing)

  Kha hc trc tuyn m MOOC http://myclass.vn

  15

  Kim th giao din ngi dng

  Kim th lung nghip v

 • Bi 12: Kim th tch hp (Integration Testing)

  Kha hc trc tuyn m MOOC http://myclass.vn

  16

  Kt hp cc thnh phn ca mt ngdng v kim tra nh mt ng dng hon thnh.

  Mc tiu chnh ca Integration Test

  Cc loi Integration Test:

  Kim tra cu trc (Structure)

  Kim tra chc nng (Functional)

  Kim tra hiu nng (Performance)

  Kim tra kh nng chu ti (Stress)

 • Bi 13: Kim th h thng (System Testing)

  Kha hc trc tuyn m MOOC http://myclass.vn

  17

  Mc ch System Test l kim tra thit k v tonb h thng (sau khi tch hp) c tha mn yu cut ra hay khng.

  Mt s loi kim th c th thc hin:

  Kim tra chc nng (Functional Test)

  Kim tra kh nng vn hnh (Performance Test)

  Kim tra kh nng chu ti (Stress Test hay Load Test)

  Kim tra cu hnh (Configuration Test)

  Kim tra tnh bo mt (Security Test)

  Kim tra kh nng phc hi (Recovery Test)

 • Bi 14: Kim th hi quy(Regression Test )

  Kha hc trc tuyn m MOOC http://myclass.vn

  18

  Regression Test khng phi l mt mc kimtra, nh cc mc khc ni trn.

  N n thun kim tra li phn mm sau khic li xy ra, bo m phin bn phinbn phn mm mi c thc hin tt ccchc nng nh phin bn c v s thay ikhng gy ra li mi trn nhng chc nngvn lm vic tt.

  Regression Test c th c thc hin timi mc kim tra.

 • Bi 15: Kim th chp nhn(Acceptance test)

  Kha hc trc tuyn m MOOC http://myclass.vn

  19

  Kim th Alpha

  Kim th Beta

 • Kha hc trc tuyn m MOOC http://myclass.vn

  20

  XIN CM N CC BN

  H THNG KHA HC CNTT HON TON MIN PH MYCLASS.VN