LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizat¤’*) EMITENT: 2014. 8. 26.¢  LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizat¤’*) EMITENT: 2014. 8. 26.¢  LEGE...

  • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*) privind venitul minim garantat (aplicabilă începând cu data de 17 iunie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL --------------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 17 iunie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-NeamŃ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 6 din 30 ianuarie 2002; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 121 din 25 septembrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.037 din 19 septembrie 2002**); LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2003; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 5 din 20 februarie 2003; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.431 din 4 decembrie 2003**); HOTĂRÂREA nr. 1.508 din 18 decembrie 2003; ORDONANłA nr. 55 din 29 iulie 2004; LEGEA nr. 404 din 11 octombrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 2.302 din 14 decembrie 2004**); HOTĂRÂREA nr. 776 din 14 iulie 2005; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.666 din 14 decembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.700 din 21 decembrie 2005**); HOTĂRÂREA nr. 1.770 din 22 decembrie 2005; LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 57 din 30 august 2006; RECTIFICAREA nr. 57 din 30 august 2006; LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 5 din 10 ianuarie 2007**); HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 4 octombrie 2007; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 121 din 31 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 11 din 9 ianuarie 2008**); LEGEA nr. 51 din 19 martie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.664 din 10 decembrie 2008; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 57 din 27 mai 2009; LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 110 din 6 decembrie 2011; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011; LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 42 din 15 mai 2013; LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014. Data Intrarii in vigoare: 17 Iunie 2014 ------------------------------------------------------------------------- --------------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 17 iunie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-NeamŃ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 6 din 30 ianuarie 2002; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 121 din 25 septembrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.037 din 19 septembrie 2002**); LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2003; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 5 din 20 februarie 2003; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.431 din 4 decembrie 2003**); HOTĂRÂREA nr. 1.508 din 18 decembrie 2003; ORDONANłA nr. 55 din 29 iulie 2004; LEGEA nr. 404 din 11 octombrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 2.302 din 14 decembrie 2004**); HOTĂRÂREA nr. 776 din 14 iulie 2005; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005;

  • HOTĂRÂREA nr. 1.666 din 14 decembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.700 din 21 decembrie 2005**); HOTĂRÂREA nr. 1.770 din 22 decembrie 2005; LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 57 din 30 august 2006; RECTIFICAREA nr. 57 din 30 august 2006; LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 5 din 10 ianuarie 2007**); HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 4 octombrie 2007; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 121 din 31 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 11 din 9 ianuarie 2008**); LEGEA nr. 51 din 19 martie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.664 din 10 decembrie 2008; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 57 din 27 mai 2009; LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 110 din 6 decembrie 2011; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011; LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012; ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 42 din 15 mai 2013; LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014. ConŃinutul acestui act aparŃine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-NeamŃ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor. **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.037 din 19 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 26 septembrie 2002, prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003. Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.431 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 13 decembrie 2003, prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004. Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 2.302 din 14 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.271 din 29 decembrie 2004, prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005. Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.770 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.182 din 28 decembrie 2005, prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006. Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 5 din 10 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2007, prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007. Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 11 din 9 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2008, prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008. ***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamŃ: Conform pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, în tot cuprinsul legii, sintagma "direcŃiile generale de muncă şi solidaritate socială judeŃene, respectiv DirecŃia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu sintagma "agenŃiile teritoriale". Art. II din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010 prevede:

  • "Art. II (1) Plata drepturilor de ajutor social aferente lunii decembrie 2010, precum şi a drepturilor restante până la 31 decembrie 2010 se efectuează de către agenŃiile teritoriale. (2) În vederea asigurării plăŃii drepturilor prevăzute la alin. (1), primarii transmit agenŃiilor teritoriale situaŃia privind beneficiarii de ajutor social şi sumele cuvenite acestora, întocmită potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, până la 25 ianuarie 2011. (3) SituaŃia prevăzută la alin. (2) reprezintă document de plată, se semnează de către primar şi se transmite obligatoriu agenŃiei teritoriale atât în scris, cât şi în format electronic. Răspunderea asupra corectitudinii datelor înscrise revine în integralitate primarului şi personalului care a întocmit situaŃia. (4) SituaŃia prevăzută la alin. (2) va cuprinde şi solicitările de ajutor social depuse în perioada noiembrie-decembrie 2010, pentru care primarii au emis dispoziŃii de acordare." Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAP. I SECłIUNEA 1 DispoziŃii generale ART. 1 (1) Familiile şi persoanele singure, cetăŃeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenŃă socială. (2) Venitul minim garantat se asigura prin acordarea ajutorului social lunar, în condiŃiile prevăzute de prezenta lege. (3) Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarităŃii sociale, în cadrul unei politici naŃionale de asistenŃă socială. -------------- Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006. ART. 2 (1) În sensul prezentei legi, termenul familie desemnează soŃul şi soŃia sau soŃul, soŃia şi copiii lor necăsătoriŃi, aflaŃi în întreŃinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună. --------------- Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. (2) Se consideră familie şi persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiii aflaŃi în întreŃinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaŃii: a) este necăsătorită; b) este văduvă; c) este divorŃată;

  • d) al cărei soŃ/soŃie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; e) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaŃiile prevăzute la lit. a)-d). --------------- Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. (3) Se consideră familie şi fraŃii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau reşedinŃa comună cu părinŃii. (4) În sensul alin. (1) se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriŃi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaŃi în întreŃinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună. --------------- Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. (5) Prin termenul copil se înŃelege copilul provenit din căsătoria soŃilor, copilul unuia dintre soŃi, copilul adoptat, precum şi copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii. (6) Prin termenul persoană singură se înŃelege persoana care a împlinit vârst